Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Nghe Ấn Quang Đại Sư Giảng Pháp
Nghe Hoà Thượng Tuyên Hoá Giảng Pháp
Nghe Hoà Thượng Tịnh Không Giảng Pháp
Nghe Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 2 - 15
Nghe Pháp Sư Ngộ Thông Giảng Pháp

Nghe Pháp Âm Tịnh Tông

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Thư Viện Download

Thư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka