BỘ KINH TẬP 14 tập 54-69

BỘ KINH TẬP 14 tập 54-69
BẢN KINH CHỮ Tập T55 KINH TẬP I (pdf) MP3 KINH NÓI
T54 KINH TẬP I 425 Q01-P01 Hỏi Về Pháp Tam Muội-Hiền Kiếp  
T54 KINH TẬP I 425 Q01-P02 Nói Về Việc Thực Hành Tam Muội--Hiền Kiếp  
T54 KINH TẬP I 425 Q01-P03 Nêu Bốn Sự Việc Của Bồ Tát-Hiền Kiếp Chưa thực
T54 KINH TẬP I 425 Q01-P04 Nói Về Bậc Pháp Sư-Hiền Kiếp hiện mp3
T54 KINH TẬP I 425 Q01-P05 Nói Về Cúng Dường Bằng Pháp Thí-Hiền Kiếp  
T54 KINH TẬP I 425 Q02-P06 Nói Về Các Pháp Độ Vô Cực-Hiền Kiếp  
T54 KINH TẬP I 425 Q02-P07 Nói Về Sự Tu Tập Thực Hiện Các Pháp Độ Vô Cực-Hiền Kiếp  
T54 KINH TẬP I 425 Q02-P08 Nói Về Tính Chất Vượt Mọi Biên Vực-Hiền Kiếp  
T54 KINH TẬP I 425 Q03-P09 Nói Về Sự Lãnh Hội Giữ Gìn-Hiền Kiếp  
T54 KINH TẬP I 425 Q03-P10 Nói Về Thần Thông-Hiền Kiếp  
T54 KINH TẬP I 425 Q03-P11 Nói Về Ba Mươi Hai Tướng-Hiền Kiếp  
T54 KINH TẬP I 425 Q04-P12 Nói Về Tùy Thời-Hiền Kiếp  
T54 KINH TẬP I 425 Q04-P13 Nói Về Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo-Hiền Kiếp  
T54 KINH TẬP I 425 Q05-P14 Nói Về Độ Vô Cực An Nhiên Tịch Tĩnh-Hiền Kiếp  
T54 KINH TẬP I 425 Q05-P15 Nói Về Mười Thứ Trí Lực-Hiền Kiếp  
T54 KINH TẬP I 425 Q05-P16 Nói Về Bốn Vô Sở Úy-Hiền Kiếp  
T54 KINH TẬP I 425 Q05-P17 Nói Về Mười Tám Pháp Bất Cộng-Hiền Kiếp  
T54 KINH TẬP I 425 Q05-P18 Nói Về Phương Tiện-Hiền Kiếp  
T54 KINH TẬP I 425 Q06-P19 Nói Về Tám Bậc-Hiền Kiếp  
T54 KINH TẬP I 425 Q06-P20 Nói Về Danh Hiệu Một Ngàn Phật-Hiền Kiếp  
T54 KINH TẬP I 425 Q07-P21 Sự Hưng Lập Của Một Ngàn Vị Phật-Hiền Kiếp  
T54 KINH TẬP I 425 Q08-P22 Nói Về Sự Phát Tâm Tu Tập Của Một Ngàn Vị Phật-Hiền Kiếp  
T54 KINH TẬP I 425 Q08-P23 Ca Ngợi Về Các Việc Xưa-Hiền Kiếp  
T54 KINH TẬP I 425 Q08-P24 Giao Phó Dặn Dò-Hiền Kiếp  
T54 KINH TẬP I 426 Kinh Thiên Phật Nhân Duyên  
T54 KINH TẬP I 427 Kinh Bát Các Tường Thần Chú  
T54 KINH TẬP I 428 Kinh Bát Dương Thần Chú  
T54 KINH TẬP I 429 Kinh Bát Bộ Phật Danh  
T54 KINH TẬP I 430 Kinh Tám Điều An Lành  
T54 KINH TẬP I 431 Kinh Danh Hiệu Tám Đức Phật  
T54 KINH TẬP I 432 Kinh Mười Điều An Lành  
T54 KINH TẬP I 433 Kinh Bảo Võng  
T54 KINH TẬP I 434 QA Kinh Khen Ngợi Công Đức Của Chư Phật  
T54 KINH TẬP I 434 QB Kinh Khen Ngợi Công Đức Của Chư Phật  
T54 KINH TẬP I 434 QC Kinh Khen Ngợi Công Đức Của Chư Phật  
T54 KINH TẬP I 435 Kinh Diệt Trừ Tối Tăm Trong Mười Phương  
T54 KINH TẬP I 436 Kinh Thọ Trì Danh Hiệu Bảy Đức Phật Sinh Ra Công Đức  
T54 KINH TẬP I 437 Kinh Đại Thừa Bảo Nguyệt Đồng Tử Vấn Pháp  
T54 KINH TẬP I 438 QA Đại Thừa Phương Quảng Phật Quan  
T54 KINH TẬP I 438 QC Kinh Đại Thừa Phương Quảng Phật Quan  
T54 KINH TẬP I 439 Kinh Phật Thuyết Về Chư Phật  
T54 KINH TẬP I 440 Q01 Kinh Phật Danh  
T54 KINH TẬP I 440 Q02 Kinh Phật Danh  
T54 KINH TẬP I 440 Q03 Kinh Phật Danh  
T54 KINH TẬP I 440 Q04 Kinh Phật Danh  
T54 KINH TẬP I 440 Q05 Kinh Phật Danh  
T54 KINH TẬP I 440 Q06 Kinh Phật Danh  
T54 KINH TẬP I 440 Q07 Kinh Phật Danh  
T54 KINH TẬP I 440 Q08 Kinh Phật Danh  
T54 KINH TẬP I 440 Q09 Kinh Phật Danh  
T54 KINH TẬP I 440 Q10 Kinh Phật Danh  
T54 KINH TẬP I 440 Q11 Kinh Phật Danh  
T54 KINH TẬP I 440 Q12 Kinh Phật Danh.pd  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T55 KINH TẬP II (pdf) MP3 KINH NÓI
T55 KINH TẬP II 441 Q01 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q02 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q03 Kinh Phật Danh Chưa thực
T55 KINH TẬP II 441 Q04 Kinh Phật Danh hiện mp3
T55 KINH TẬP II 441 Q05 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q06 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q07 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q08 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q09 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q10 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q11 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q12 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q13 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q14 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q15 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q16 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q17 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q18 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q19 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q20 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q21 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q22 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q23 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q24 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q25 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q26 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q27 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q28 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q29 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 441 Q30 Kinh Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 442 Kinh Thập Phương Thiên Ngũ Bách Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 443 Q01 Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội  
T55 KINH TẬP II 443 Q02 Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội  
T55 KINH TẬP II 443 Q03 Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội  
T55 KINH TẬP II 443 Q04 Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội  
T55 KINH TẬP II 443 Q05 Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội  
T55 KINH TẬP II 443 Q06 Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội  
T55 KINH TẬP II 443 Q07 Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội  
T55 KINH TẬP II 443 Q08 Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội  
T55 KINH TẬP II 444 Kinh Bách Phật Danh-444  
T55 KINH TẬP II 445 QA Kinh Bất Tư Nghì Công Đức Chư Phật Sở Hộ Niệm  
T55 KINH TẬP II 445 QC Kinh Bất Tư Nghì Công Đức Chư Phật Sở Hộ Niệm  
T55 KINH TẬP II 446 Kinh Duyên Khởi Tam Kiếp Tam Thiên Phật  
T55 KINH TẬP II 447 Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 448 Kinh Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh  
T55 KINH TẬP II 449 Kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện  
T55 KINH TẬP II 450 Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức  
T55 KINH TẬP II 451 QA Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bản Nguyện Công Đức  
T55 KINH TẬP II 451 QC Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bản Nguyện Công Đức  
T55 KINH TẬP II 452 Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Suất Thiên  
T55 KINH TẬP II 453 Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh  
T55 KINH TẬP II 454 Kinh Di Lặc Hạ Sanh  
T55 KINH TẬP II 455 Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật  
T55 KINH TẬP II 456 Kinh Di Lặc Thành Phật  
T55 KINH TẬP II 457 Kinh Di Lặc Lai Thời  
T55 KINH TẬP II 458 Kinh Văn Thù Sư Lợi Hỏi Về Trí Tuệ Siêu Việt Của Bồ Tát  
T55 KINH TẬP II 459 Kinh Văn Thù Hối Lỗi  
T55 KINH TẬP II 460 Kinh Văn Thù Sư Lợi Tịnh Luật  
T55 KINH TẬP II 460 P01 Nghĩa Chân Đế-Kinh Văn Thù Sư Lợi Tịnh Luật  
T55 KINH TẬP II 460 P02 Thánh Đế-Kinh Văn Thù Sư Lợi Tịnh Luật  
T55 KINH TẬP II 460 P03 Giải Luật-Kinh Văn Thù Sư Lợi Tịnh Luật  
T55 KINH TẬP II 460 P04 Đạo Môn-Kinh Văn Thù Sư Lợi Tịnh Luật  
T55 KINH TẬP II 461 QA Kinh Văn Thù Sư Lợi Hiện Bảo Tạng  
T55 KINH TẬP II 461 QC Kinh Văn Thù Sư Lợi Hiện Bảo Tạng  
T55 KINH TẬP II 462 QA Kinh Đại Phương Quảng Bảo Kiếp  
T55 KINH TẬP II 462 QB Kinh Đại Phương Quảng Bảo Kiếp  
T55 KINH TẬP II 462 QC Kinh Đại Phương Quảng Bảo Kiếp  
T55 KINH TẬP II 463 Kinh Văn Thù Sư Lợi Vào Niết Bàn  
T55 KINH TẬP II 464 Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Bồ Đề  
T55 KINH TẬP II 465 Kinh Già Da Sơn Đảnh  
T55 KINH TẬP II 466 Kinh Tịnh Xá Tượng Đầu  
T55 KINH TẬP II 467 Kinh Đại Thừa Già Da Sơn Đảnh  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T56 KINH TẬP III (pdf) MP3 KINH NÓI
T56 KINH TẬP III 468 QA-P01 Tựa-Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn  
T56 KINH TẬP III 468 QA-P02 Bồ Tát Giới-Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn  
T56 KINH TẬP III 468 QA-P03 Bồ Tát Giới-Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Chưa thực
T56 KINH TẬP III 468 QA-P04 Vô Ngã-Kinh Bồ Tát Giới-Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn hiện mp3
T56 KINH TẬP III 468 QA-P05 Niết Bàn-Kinh Bồ Tát Giới-Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn  
T56 KINH TẬP III 468 QA-P06-7 Bát Nhã Ba La Mật-Hữu Dư Khí-Kinh Bồ Tát Giới-Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn  
T56 KINH TẬP III 468 QA-P08-9 Đi Lại-Trung Đạo-Bát Nhã Ba La Mật -Kinh Bồ Tát Giới-Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn  
T56 KINH TẬP III 468 QA-P10-11 Giới Thế Gian-Giới Xuất Thế Gian-Bát Nhã Ba La Mật -Kinh Bồ Tát Giới-Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn  
T56 KINH TẬP III 468 QA-P12-13 Giới Thượng Xuất Thế Gian-Bồ Tát Thọ Giới-Kinh Bồ Tát Giới-Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn  
T56 KINH TẬP III 468 QA-P14 Tự Mẫu-Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn  
T56 KINH TẬP III 468 QC-P15 Phân Biệt Bộ-Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn  
T56 KINH TẬP III 468 QC-P16 Tạp Vấn-Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn  
T56 KINH TẬP III 468 QC-P17 Chúc Lụy-Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn  
T56 KINH TẬP III 469 P14 Kinh Văn Thù Vấn Tự Mẫu Phẩm  
T56 KINH TẬP III 470 Kinh Văn Thù Sư Lợi Tuần Hành  
T56 KINH TẬP III 471 Kinh Văn Thù Thi Lợi Hành  
T56 KINH TẬP III 472 Kinh Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hoá Văn Thù Sư Lợi Vấn Pháp  
T56 KINH TẬP III 473 Diệu Cát Tường Bồ Tát Sở Vấn Đại Thừa Pháp Loa  
T56 KINH TẬP III 474 QA-P01 Phật Quốc-Kinh Duy Ma Cật  
T56 KINH TẬP III 474 QA-P02 Thiện Quyền-Kinh Duy Ma Cật  
T56 KINH TẬP III 474 QA-P03 Đệ Tử-Kinh Duy Ma Cật  
T56 KINH TẬP III 474 QA-P04 Bồ Tát-Kinh Duy Ma Cật  
T56 KINH TẬP III 474 QA-P05 Đàm Luận Các Pháp-Kinh Duy Ma Cật  
T56 KINH TẬP III 474 QA-P06 Bất Tư Nghì Các Pháp-Kinh Duy Ma Cật  
T56 KINH TẬP III 474 QC-P07 Quán Nhân Vật-Kinh Duy Ma Cật  
T56 KINH TẬP III 474 QC-P08 Chủng Tánh Và Như Lai-Kinh Duy Ma Cật  
T56 KINH TẬP III 474 QC-P09 Nhập Vào Bất Nhị-Kinh Duy Ma Cật  
T56 KINH TẬP III 474 QC-P10 Phật Hương Tích-Kinh Duy Ma Cật  
T56 KINH TẬP III 474 QC-P11 Việc Làm Của Bồ Tát-Kinh Duy Ma Cật  
T56 KINH TẬP III 474 QC-P12 Thấy Phật A Súc-Kinh Duy Ma Cật  
T56 KINH TẬP III 474 QC-P13-14 Cúng Dường Phật-Ký Thác Di Lặc-Kinh Duy Ma Cật  
T56 KINH TẬP III 475 1-2 Tịnh Độ-Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết  
T56 KINH TẬP III 475 Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết  
T56 KINH TẬP III 475-10-11 Nhìn Phất Bất Động-Hiến Cúng Bằng Pháp-Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết  
T56 KINH TẬP III 475-3 Đệ Tử-Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết  
T56 KINH TẬP III 475-4 Bồ Tát-Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết  
T56 KINH TẬP III 475-5 Thăm Bịnh-Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết  
T56 KINH TẬP III 475-6-7 Bất Khả Tư Nghì-Quan Sát Chúng Sinh-Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết  
T56 KINH TẬP III 475-8-9 Đường Đi Của Phật-Hội Nhập Pháp Môn Bất Nhị-Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết  
T56 KINH TẬP III 476 Q01-P01 Tựa-Kinh Thuyết Vô Cấu Xứng  
T56 KINH TẬP III 476 Q01-P02 Hiển Bày Phương Tiện Thiện Xảo Bất Khả Tư Nghì-Kinh Thuyết Vô Cấu Xứng  
T56 KINH TẬP III 476 Q01-P03 Thanh Văn-Kinh Thuyết Vô Cấu Xứng  
T56 KINH TẬP III 476 Q01-P04 Bồ Tát-Kinh Thuyết Vô Cấu Xứng  
T56 KINH TẬP III 476 Q03-P05 Thăm Bịnh-Kinh Thuyết Vô Cấu Xứng  
T56 KINH TẬP III 476 Q03-P06 Bất Tư Nghì-Kinh Thuyết Vô Cấu Xứng  
T56 KINH TẬP III 476 Q04-P07 Hữu Tình-Kinh Thuyết Vô Cấu Xứng  
T56 KINH TẬP III 476 Q04-P08 Bồ Đề Phần-Kinh Thuyết Vô Cấu Xứng  
T56 KINH TẬP III 476 Q04-P09 Pháp Môn Bất Nhị-Kinh Thuyết Vô Cấu Xứng  
T56 KINH TẬP III 476 Q05-P10 Phật Hương Đài-Kinh Thuyết Vô Cấu Xứng  
T56 KINH TẬP III 476 Q05-P11 Bồ Tát Hạnh-Kinh Thuyết Vô Cấu Xứng  
T56 KINH TẬP III 476 Q06-P12 Quán Như Lai-Kinh Thuyết Vô Cấu Xứng  
T56 KINH TẬP III 476 Q06-P13 Cưng Dường Pháp-Chúc Lụy-Kinh Thuyết Vô Cấu Xứng  
T56 KINH TẬP III 477 Kinh Đại Phương Đẳng Đảnh Vương  
T56 KINH TẬP III 478 Kinh Đại Thừa Đảnh Vương  
T56 KINH TẬP III 479 QA Kinh Đồng Tử Thiện Tự  
T56 KINH TẬP III 479 QC Kinh Đồng Tử Thiện Tư  
T56 KINH TẬP III 480 QA Kinh Nguyệt Thượng Nữ  
T56 KINH TẬP III 480 QC Kinh Nguyệt Thượng Nữ  
T56 KINH TẬP III 481 Q01-P01 Bốn Pháp-Kinh Bồ Tát Trì Nhân  
T56 KINH TẬP III 481 Q01-P02 Phật Diệu Tuệ Siêu Vương-Kinh Bồ Tát Trì Nhân  
T56 KINH TẬP III 481 Q01-P03-4 Vua Trì Thí-Mười Tám Chủng Tánh-Kinh Bồ Tát Trì Nhân  
T56 KINH TẬP III 481 Q01-P05-6 Hiểu Rõ Về Ba Cõi-Các Nhập-Kinh Bồ Tát Trì Nhân  
T56 KINH TẬP III 481 Q01-P07 Mười Hai Nhân Duyên-Kinh Bồ Tát Trì Nhân  
T56 KINH TẬP III 481 Q03-P08 Ba Mươi Bảy Phẩm-Kinh Bồ Tát Trì Nhân  
T56 KINH TẬP III 481 Q04-P09-10 Thế Gian Va Xuất Thế Gian-Hữu Vi Và Vô Vi-Kinh Bồ Tát Trì Nhân  
T56 KINH TẬP III 481 Q04-P11-12 Bồ Tát Bảo Quang-Bản Sự-Kinh Bồ Tát Trì Nhân  
T56 KINH TẬP III 481 Q04-P13-14 Nhóm Bạt Đà Hòa-Chúc Lụy-Kinh Bồ Tát Trì Nhân  
T56 KINH TẬP III 482 Q01-P01 Tứ Lợi-Kinh Trì Thế  
T56 KINH TẬP III 483 P01 Ngũ Các-Kinh Tam Mạn Đà Bạt Đà La Bồ Tát  
T56 KINH TẬP III 484 Kinh Bồ Tát Bất Tư Nghì Quang Sở Thuyết  
T56 KINH TẬP III 485 Q01 Kinh Vô Sở Hửu Bồ Tát  
T56 KINH TẬP III 485 Q01 Kinh Vô Sở Hữu Bồ Tát  
T56 KINH TẬP III 486 Kinh Bồ Tát Sư Tử Trang Nghiêm Vương Thỉnh Vấn  
T56 KINH TẬP III 487 Kinh Bồ Tát Ly Cấu Tuệ Hỏi Về Cách Thức Lễ Phật  
T56 KINH TẬP III 488 Kinh Bảo Thọ Bồ Tát Bồ Đề Hạnh  
T56 KINH TẬP III 489 Q01 Kinh Trừ Cái Chướng Bồ Tát Sở Vấn  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T57 KINH TẬP IV (pdf) MP3 KINH NÓI
T57 KINH TẬP IV 490 Kinh Tám Vị Đại Bồ Tát  
T57 KINH TẬP IV 491 Kinh Sáu Bồ Tát Cũng Nên Trì Tụng  
T57 KINH TẬP IV 492 Kinh A Nan Hỏi Sự Cát Hung Việc Thờ Phật-tt Chưa thực
T57 KINH TẬP IV 492 Kinh A Nan Hỏi Sự Cát Hung Việc Thờ Phật hiện mp3
T57 KINH TẬP IV 493 Kinh A Nan Tứ Sự  
T57 KINH TẬP IV 494 Kinh A Nan Thất Mộng  
T57 KINH TẬP IV 495 Kinh A Nan Phân Biệt  
T57 KINH TẬP IV 496 Kinh Đại Ca Diếp Bản  
T57 KINH TẬP IV 497 Kinh Ma Ha Ca Diếp Độ Bần Mẫu  
T57 KINH TẬP IV 498 QA Kinh Sơ Phần Thuyết  
T57 KINH TẬP IV 498 QC Kinh Sơ Phần Thuyết  
T57 KINH TẬP IV 499 Kinh A Chi La Ca Diếp Tự Hóa Tác Khổ  
T57 KINH TẬP IV 500 Kinh La Vân Nhẫn Nhục  
T57 KINH TẬP IV 501 Kinh Tỳ Kheo Sa Hạt Công Đức  
T57 KINH TẬP IV 502 Kinh Phật Vị Niên Thiếu Tỳ Kheo Thuyết Chánh Sự  
T57 KINH TẬP IV 503 Kinh Tỳ Kheo Tị Nữ Ố Danh Dục Tự Sát  
T57 KINH TẬP IV 504 Kinh Tỳ Kheo Thính Thí  
T57 KINH TẬP IV 505 Kinh Tùy Dũng Tôn Giã  
T57 KINH TẬP IV 506 Kinh Kiền Đà Quốc Vương  
T57 KINH TẬP IV 507 Kinh Vị Sinh Oán  
T57 KINH TẬP IV 508 Kinh A Xà Thế Vương Ngũ Nghịch  
T57 KINH TẬP IV 509 Kinh A Xà Thế Được Thọ Ký  
T57 KINH TẬP IV 510 Kinh Thái Hoa Vi Vương Thượng Phật Thọ Quyết Hiệu Diệu Hoa  
T57 KINH TẬP IV 511 Kinh Bình Sa Vương Ngũ Nguyện  
T57 KINH TẬP IV 512 Kinh Tịnh Phạn Vương Bát Niết Bàn  
T57 KINH TẬP IV 513 Kinh Lưu Ly Vương  
T57 KINH TẬP IV 514 Kinh Gián Vương  
T57 KINH TẬP IV 515 Kinh Như Lai Thị Giáo Thắng Quân Vương  
T57 KINH TẬP IV 516 Kinh Thắng Quân Vương Sở Vấn  
T57 KINH TẬP IV 517 Kinh Lạt Ma Vương  
T57 KINH TẬP IV 518 Kinh Chiên Đà Việt Quốc Vương  
T57 KINH TẬP IV 519 Kinh Ma Đạt Quốc Vương  
T57 KINH TẬP IV 520 Kinh Tát La Quốc  
T57 KINH TẬP IV 521 Kinh Phạm Ma Nan Quốc Vương  
T57 KINH TẬP IV 522 Kinh Phổ Đạt Vương  
T57 KINH TẬP IV 523 Kinh Ngũ Vương  
T57 KINH TẬP IV 524 Kinh Phật Vị Ưu Điền Vương Thuyết Vương Pháp Chánh Luận  
T57 KINH TẬP IV 525 Kinh Trưởng Giả Tử Áo Não Tam Xứ  
T57 KINH TẬP IV 526 Kinh Trưởng Giả Tử Chế  
T57 KINH TẬP IV 527 Kinh Thệ Đồng Tử  
T57 KINH TẬP IV 528 Kinh Bồ Tát Thệ  
T57 KINH TẬP IV 529 Kinh A Cưu Lưu  
T57 KINH TẬP IV 530 Kinh Tu Ma Đề Trương Giả  
T57 KINH TẬP IV 531 Kinh Trưởng Giả Âm Duyệt  
T57 KINH TẬP IV 532 Kinh Bồ Tát Sinh Địa  
T57 KINH TẬP IV 532 Kinh Tư Ha Muội  
T57 KINH TẬP IV 534 Kinh Nguyệt Quang Đồng Tử  
T57 KINH TẬP IV 535 Kinh Thân Nhật  
T57 KINH TẬP IV 536 Kinh Thân Nhật Nhi Bản  
T57 KINH TẬP IV 537 Kinh Việt Nan  
T57 KINH TẬP IV 538 Kinh Ha Điêu A Na Hàm  
T57 KINH TẬP IV 539 Kinh Lô Chí Trưởng Giả Nhân Duyên  
T57 KINH TẬP IV 540 Kinh Thọ Đề Già  
T57 KINH TẬP IV 541 Kinh Phật Tăng Đại  
T57 KINH TẬP IV 542 Kinh Da Kỳ  
T57 KINH TẬP IV 543 QA Kinh Cự Lực Trưởng Giả Sở Vấn Đại Thừa  
T57 KINH TẬP IV 543 QB Kinh Cự Lực Trưởng Giả Sở Vấn Đại Thừa  
T57 KINH TẬP IV 543 QC Kinh Cự Lực Trưởng Giả Sở Vấn Đại Thừa  
T57 KINH TẬP IV 544 Kinh Biện Ý Trưởng Giả Tử Sở Vấn  
T57 KINH TẬP IV 545 QA Kinh Đức Hộ Trưởng Giả  
T57 KINH TẬP IV 545 QC Kinh Đức Hộ Trưởng Giả  
T57 KINH TẬP IV 546 Kinh Đồng Tử Kim Diệu  
T57 KINH TẬP IV 547 Kinh Trưởng Giả Đại Hoa Nghiêm Hỏi Phật Về Sức Na La Diên  
T57 KINH TẬP IV 548 Kinh Đồng Tử Kim Quang Vương  
T57 KINH TẬP IV 549 Q01 Kinh Nhân Duyên Quang Minh Đồng Tử  
T57 KINH TẬP IV 549 Q02 Kinh Nhân Duyên Quang Minh Đồng Tử  
T57 KINH TẬP IV 549 Q03 Kinh Nhân Duyên Quang Minh Đồng Tử  
T57 KINH TẬP IV 549 Q04 Kinh Nhân Duyên Quang Minh Đồng Tử  
T57 KINH TẬP IV 550 Q01 Kinh Kim Sắc Đồng Tử Nhân Duyên  
T57 KINH TẬP IV 550 Q02 Kinh Kim Sắc Đồng Tử Nhân Duyên  
T57 KINH TẬP IV 550 Q03 Kinh Kim Sắc Đồng Tử Nhân Duyên  
T57 KINH TẬP IV 550 Q04 Kinh Kim Sắc Đồng Tử Nhân Duyên  
T57 KINH TẬP IV 550 Q05 Kinh Kim Sắc Đồng Tử Nhân Duyên  
T57 KINH TẬP IV 550 Q06 Kinh Kim Sắc Đồng Tử Nhân Duyên  
T57 KINH TẬP IV 550 Q07 Kinh Kim Sắc Đồng Tử Nhân Duyên  
T57 KINH TẬP IV 550 Q08 Kinh Kim Sắc Đồng Tử Nhân Duyên  
T57 KINH TẬP IV 550 Q09 Kinh Kim Sắc Đồng Tử Nhân Duyên  
T57 KINH TẬP IV 550 Q10 Kinh Kim Sắc Đồng Tử Nhân Duyên  
T57 KINH TẬP IV 550 Q11 Kinh Kim Sắc Đồng Tử Nhân Duyên  
T57 KINH TẬP IV 550 Q12 Kinh Kim Sắc Đồng Tử Nhân Duyên  
T57 KINH TẬP IV 551 Kinh Nữ Ma Đăng  
T57 KINH TẬP IV 552 Kinh Ma Đăng Nữ Giải Hình Trong Sáu Việc  
T57 KINH TẬP IV 553 Kinh Nhân Duyên Nại Nữ Và Kỳ Vực  
T57 KINH TẬP IV 554 Kinh Nại Nữ Và Kỳ Bà  
T57 KINH TẬP IV 555 Kinh Ngũ Mẫu Tử  
T57 KINH TẬP IV 556 Kinh Thất Nữ  
T57 KINH TẬP IV 557 Kinh Long Thí Nữ  
T57 KINH TẬP IV 558 Kinh Long Thí Bồ Tát Bản Khởi  
T57 KINH TẬP IV 559 Kinh Lão Nữ Nhân  
T57 KINH TẬP IV 560 Kinh Lão Mẫu Nữ Lục Anh  
T57 KINH TẬP IV 561 Kinh Lão Mẫu  
T57 KINH TẬP IV 562 Kinh Vô Cấu Hiền Nữ  
T57 KINH TẬP IV 563 Kinh Bé Gái Trong Bụng Mẹ Nghe Kinh  
T57 KINH TẬP IV 564 Kinh Chuyển Thân Nữ  
T57 KINH TẬP IV 565 QA-P1 Pháp Sa Môn-Kinh Thuận Quyền Phương Tiện  
T57 KINH TẬP IV 565 QA-P2 Chứng Ngộ Chân Lý-Kinh Thuận Quyền Phương Tiện  
T57 KINH TẬP IV 565 QA-P3 Khất Thực-Kinh Thuận Quyền Phương Tiện  
T57 KINH TẬP IV 565 QC-P4 Tên Gọi Giả-Kinh Thuận Quyền Phương Tiện  
T57 KINH TẬP IV 566 Kinh Lạc Anh Lạc Trang Nghiêm Phương Tiện  
T57 KINH TẬP IV 567 Kinh Phạm Chí Nữ Thủ Ý  
T57 KINH TẬP IV 568 Kinh Hữu Đức Nữ Sở Vấn Đại Thừa  
T57 KINH TẬP IV 569 Kinh Tâm Minh  
T57 KINH TẬP IV 570 Kinh Hiền Thủ  
T57 KINH TẬP IV 571 Kinh Phụ Nhân Ngộ Cô  
T57 KINH TẬP IV 572 Kinh Vợ Trưởng Giả Pháp Chí  
T57 KINH TẬP IV 573 Kinh Thọ Ký Sai Ma Bà Đế  
T57 KINH TẬP IV 574 Kinh Nữ Kiên Cố  
T57 KINH TẬP IV 575 Kinh Đại Phương Đẳng Tu Đa La Vương  
T57 KINH TẬP IV 576 Kinh Chuyển Hữu  
T57 KINH TẬP IV 577 Kinh Đại Thừa Lưu Chuyển Chư Hữu  
T57 KINH TẬP IV 578 Kinh Ưu Bà Di Vô Cấu Vấn  
T57 KINH TẬP IV 579 QA-P1 Tu Hành-Kinh Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn  
T57 KINH TẬP IV 579 QA-P2 Tu Học-Kinh Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn  
T57 KINH TẬP IV 579 QC-P2 Tu Học-Kinh Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn  
T57 KINH TẬP IV 579 QC-P3 Điềm Lành-Kinh Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn  
T57 KINH TẬP IV 580 Kinh Trưởng Giả Nữ Yêm Đề Già Sư Tử Hống Liễu Nghĩa  
T57 KINH TẬP IV 581 Kinh Bát Sư  
T57 KINH TẬP IV 582 Kinh Tôn Đa Da Trí  
T57 KINH TẬP IV 583 Kinh Hắc Thị Phạm Chí  
T57 KINH TẬP IV 584 Kinh Trường Trảo Phạm Chí Thỉnh Vấn  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T58 KINH TẬP V (pdf) MP3 KINH NÓI
T58 KINH TẬP V 585 Q1-P01 Ánh Sáng Của Bồ Tát Minh Võng-Kinh Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 585 Q1-P02 Bốn Pháp-Kinh Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 585 Q1-P03 Phân Biệt Lời Nói Pháp-Kinh Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn Chưa thực
T58 KINH TẬP V 585 Q1-P04 Hiểu Rõ Các Pháp-Kinh Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn hiện mp3
T58 KINH TẬP V 585 Q2-P05 Nêu Vấn Nạn-Kinh Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 585 Q2-P06 Thưa Hỏi-Kinh Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 585 Q2-P07 Đàm Luận-Kinh Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 585 Q3-P08 Luận Tịch-Kinh Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 585 Q3-P09 Lực Hành-Kinh Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 585 Q3-P10 Chí Nguyện Đại Thừa-Kinh Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 585 Q3-P11 Hành Đạo-Kinh Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 585 Q3-P12-13 Khen Ngợi-Khen Ngợi Công Đức-Kinh Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 585 Q3-P14 Đẳng Hạnh-Kinh Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 585 Q4-P15 Thọ Ký Thiên Tử Hiện Bất Thoái Chuyển-Kinh Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 585 Q4-P16 Kiến Lập Pháp-Kinh Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 585 Q4-P17-18 Chư Thiên Khen Ngợi-Chúc Lụy-Kinh Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 586 Q1-P01 Tựa-Kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 586 Q1-P02 Bốn Pháp-Kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 586 Q1-P03 Phân Biệt-Kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 586 Q1-P04 Hiểu Rõ Các Pháp-Kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 586 Q2-P04 Hiểu Rõ Các Pháp-Kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 586 Q2-P05 Nêu Vấn Nạn-Kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 586 Q2-P06 Vấn Đàm-Kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 586 Q3-P07 Đàm Luận-Kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 586 Q3-P08 Luận Tịch-Kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 586 Q3-P09 Lực Hạnh-Kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 586 Q3-P10 Chí Đại Thừa-Kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 586 Q3-P11 Hành Đạo-Kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 586 Q3-P12-13 Xưng Tán-Ca Ngợi Công Đức-Kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 586 Q3-P14 Đẳng Hành-Kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 586 Q3-P15 Thọ Ký Thiên Tử Bất Thoái Chuyển-Kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 586 Q3-P16 Kiến Lập Pháp-Kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 586 Q3-P17-18 Chư Thiên Tán Thán-Chúc Lụy-Kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 587 Q1 Kinh Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 587 Q2 Kinh Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 587 Q3 Kinh Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 587 Q4 Kinh Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 587 Q5 Kinh Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 587 Q6 Kinh Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 588 Q1-P01 Thưa Hỏi Về Bốn Việc-Phật Thuyết Tu Chân Thiên Tử Kinh  
T58 KINH TẬP V 588 Q2-P02 Đáp Về Nghĩa Pháp-Phật Thuyết Tu Chân Thiên Tử Kinh  
T58 KINH TẬP V 588 Q2-P03 Nói Về Pháp Thuần Thục-Phật Thuyết Tu Chân Thiên Tử Kinh  
T58 KINH TẬP V 588 Q2-P04 Nói Về Thanh Văn-Phật Thuyết Tu Chân Thiên Tử Kinh  
T58 KINH TẬP V 588 Q3-P05 Nói Về Vô Úy-Phật Thuyết Tu Chân Thiên Tử Kinh  
T58 KINH TẬP V 588 Q3-P06 An Trụ Nơi Đạo-Phật Thuyết Tu Chân Thiên Tử Kinh  
T58 KINH TẬP V 588 Q3-P07 Hạnh Bồ Tát-Phật Thuyết Tu Chân Thiên Tử Kinh  
T58 KINH TẬP V 588 Q3-P08 Phân Biệt-Phật Thuyết Tu Chân Thiên Tử Kinh  
T58 KINH TẬP V 588 Q4-P09 Kệ Tán-Phật Thuyết Tu Chân Thiên Tử Kinh  
T58 KINH TẬP V 588 Q4-P10 Nói Về Các Thứ Đạo-Phật Thuyết Tu Chân Thiên Tử Kinh  
T58 KINH TẬP V 589 Phật Thuyết Ma Nghịch Kinh  
T58 KINH TẬP V 590 Phật Thuyết Tứ Thiên Vương Kinh  
T58 KINH TẬP V 591 Kinh Thương Chủ Thiên Tử Sở Vấn  
T58 KINH TẬP V 592 Kinh Thiên Thỉnh Vấn  
T58 KINH TẬP V 593 Kinh Phật Vì Thiên Tử Thắng Quang Thuyết Vương Pháp  
T58 KINH TẬP V 594 Thuyết Đại Tự Tại Thiên Tử Nhân Đại Kinh  
T58 KINH TẬP V 594 Thuyết Đại Tự Tại Thiên Tử Nhân Địa Kinh  
T58 KINH TẬP V 595 Ta Miệt Nẵng Pháp Thiên Tử Thọ Tam Quy Y Khỏi Sanh Ác Đạo  
T58 KINH TẬP V 596 Thiên Vương Thái Tử Tích la Kinh  
T58 KINH TẬP V 597 Kinh Long Vương Huynh Đệ  
T58 KINH TẬP V 598 Q1-P01 Hạnh-Hải Long Vương Kinh  
T58 KINH TẬP V 598 Q1-P02-3 Phân Biệt-Lục Độ-Hải Long Vương Kinh  
T58 KINH TẬP V 598 Q1-P04 Vô Tận Tạng-Hải Long Vương Kinh  
T58 KINH TẬP V 598 Q2-P05 Tổng Trì-Hải Long Vương Kinh  
T58 KINH TẬP V 598 Q2-P06 Tổng Trì Thân-Hải Long Vương Kinh  
T58 KINH TẬP V 598 Q2-P07 Tổng Trì Môn-Hải Long Vương Kinh  
T58 KINH TẬP V 598 Q2-P08-9 Phân Biệt Danh-Thọ Ký-Hải Long Vương Kinh  
T58 KINH TẬP V 598 Q3-P10 Thính Phật-Thọ Ký-Hải Long Vương Kinh  
T58 KINH TẬP V 598 Q3-P11 Mười Đức Sáu Độ-Hải Long Vương Kinh  
T58 KINH TẬP V 598 Q3-P12 A Tu La Yến Cư Được Thọ Ký-Hải Long Vương Kinh  
T58 KINH TẬP V 598 Q3-P13 Vua Rồng Vô Phần Đươc Thọ Ký-Hải Long Vương Kinh  
T58 KINH TẬP V 598 Q3-P14 Nữ Bảo Cẩm Đươc Thọ Ký-Hải Long Vương Kinh  
T58 KINH TẬP V 598 Q3-P15 Trời Đế Thích-Hải Long Vương Kinh  
T58 KINH TẬP V 598 Q4-P16 Kim Sí Điểu-Hải Long Vương Kinh  
T58 KINH TẬP V 598 Q4-P17 Xá Lợi-Hải Long Vương Kinh  
T58 KINH TẬP V 598 Q4-P18 Pháp Cúng Dường-Hải Long Vương Kinh  
T58 KINH TẬP V 598 Q4-P19 Không Tịnh-Hải Long Vương Kinh  
T58 KINH TẬP V 598 Q4-P20 Chúc Lụy Thọ Trì-Hải Long Vương Kinh  
T58 KINH TẬP V 599 Kinh Phật Vị Hải Long Vương Thuyết Pháp Ấn  
T58 KINH TẬP V 600 Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo  
T58 KINH TẬP V 601 Kinh Phật Vì Ta Già La Long Vương Sở Thuyết Đại Thừa  
T58 KINH TẬP V 602 Bài Tựa Của Ngài Khương Tăng Hội-Đại An Ban Thủ Ý  
T58 KINH TẬP V 602 QA Đại An Ban Thủ Ý  
T58 KINH TẬP V 602 QC Đại An Ban Thủ Ý  
T58 KINH TẬP V 603 QA Kinh Ấm Trì Nhập  
T58 KINH TẬP V 603 QC Kinh Ấm Trì Nhập  
T58 KINH TẬP V 605 Kinh Thiền Hành Pháp Tướng  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T59 KINH TẬP VI (pdf) MP3 KINH NÓI
T59 KINH TẬP VI 606 Q1-P01 Tập Tán-Kinh Con Đường Tu Hành  
T59 KINH TẬP VI 606 Q1-P02-3 Gốc Năm Ấm-Tưởng Năm Ấm-Kinh Con Đường Tu Hành  
T59 KINH TẬP VI 606 Q1-P04-5 Phân Biệt Năm Ấm-Thành Hoại Của Năm Ấm-Kinh Con Đường Tu Hành Chưa thực
T59 KINH TẬP VI 606 Q2-P06-7 Từ-Trừ Sợ Hải-Kinh Con Đường Tu Hành hiện mp3
T59 KINH TẬP VI 606 Q2-P08 Phân Biệt Hành Tướng-Kinh Con Đường Tu Hành  
T59 KINH TẬP VI 606 Q3-P09 Khuyến Ý-Kinh Con Đường Tu Hành  
T59 KINH TẬP VI 606 Q3-P10-11 Lìa Điên Đảo-Hiểu Rõ Thức Ăn-Kinh Con Đường Tu Hành  
T59 KINH TẬP VI 606 Q3-P12-16 Phục Thắng Các Căn-Nhẫn Nhục--Kinh Con Đường Tu Hành  
T59 KINH TẬP VI 606 Q3-P17-18 Nghĩ Về Đời Trước-Biết Tâm Niệm Người-Kinh Con Đường Tu Hành  
T59 KINH TẬP VI 606 Q3-P19 Địa Ngục-Kinh Con Đường Tu Hành  
T59 KINH TẬP VI 606 Q4-P20 Khuyến Duyệt-Kinh Con Đường Tu Hành  
T59 KINH TẬP VI 606 Q4-P21 Hành Không-Kinh Con Đường Tu Hành  
T59 KINH TẬP VI 606 Q5-P22 Thần Túc-Kinh Con Đường Tu Hành  
T59 KINH TẬP VI 606 Q5-P23 Sổ Tức-Kinh Con Đường Tu Hành  
T59 KINH TẬP VI 606 Q6-P24 Quán-Kinh Con Đường Tu Hành  
T59 KINH TẬP VI 606 Q6-P25 Học Địa-Kinh Con Đường Tu Hành  
T59 KINH TẬP VI 606 Q6-P26-27 Bậc Vô Học-Vô Học-Kinh Con Đường Tu Hành  
T59 KINH TẬP VI 606 Q6-P28 Tu Hành Của Ba Bậc Đệ Tử-Kinh Con Đường Tu Hành  
T59 KINH TẬP VI 606 Q6-P29-30 Duyên Giác-Bồ Tát-Kinh Con Đường Tu Hành  
T59 KINH TẬP VI 607 C1-3 Xét Về Loại-Biết Năm Ấm Tuệ-Tùy Thuộc Hoàn Toàn Vào Ứng Tưởng-Kinh Đạo Địa  
T59 KINH TẬP VI 607 C4-5 Năm Ấm Phân Biệt Liền Chận Đứng Được-Năm Loại Thành Bại-Kinh Đạo Địa  
T59 KINH TẬP VI 607 C6-7 Hạnh Thần Túc-Năm Mươi Lăm Thứ Quán-Kinh Đạo Địa  
T59 KINH TẬP VI 608 Kinh Tiểu Đạo Địa  
T59 KINH TẬP VI 609 Quở Trách Dục-Thiền Yếu  
T59 KINH TẬP VI 610 Kinh Quán Chương Cú Trong Thân  
T59 KINH TẬP VI 611 Kinh Quán Pháp  
T59 KINH TẬP VI 612 Kinh Quán Thân  
T59 KINH TẬP VI 613 QA Kinh Pháp Thiền Bí Yếu  
T59 KINH TẬP VI 613 QB Kinh Pháp Thiền Bí Yếu  
T59 KINH TẬP VI 613 QC Kinh Pháp Thiền Bí Yếu  
T59 KINH TẬP VI 614 QA Kinh Toạ Thiền Tam Muội  
T59 KINH TẬP VI 614 QC Kinh Toạ Thiền Tam Muội  
T59 KINH TẬP VI 615 Kinh Bồ Tát Ha Sắc Dục Pháp  
T59 KINH TẬP VI 616 QA Thiền Pháp Yếu Giải  
T59 KINH TẬP VI 616 QC Thiền Pháp Yếu Giải  
T59 KINH TẬP VI 617 Tứ Vô Lượng-Bất Tịnh-Xương Trắng-Tam Muội Phật Sinh Thân Pháp Thân--Tư Duy Lươc Yếu Pháp  
T59 KINH TẬP VI 618 QA-P01 Con Đường Phương Tiện Tu HanhfPhaps Niệm An Ban-Kinh Thiền Đạt Ma Đa La  
T59 KINH TẬP VI 619 Ngũ Môn Thiền Kinh Yếu Dụng Pháp  
T59 KINH TẬP VI 620 QA Pháp Bí Yếu Trị Bịnh Thiền  
T59 KINH TẬP VI 620 QC Pháp Bí Yếu Trị Bịnh Thiền  
T59 KINH TẬP VI 621 Kinh Phật Ấn Tam Muội  
T59 KINH TẬP VI 622 Kinh Tự Thệ Tam Muội  
T59 KINH TẬP VI 623 Kinh Như Lai Độc Chứng Tự Thệ Tam Muội  
T59 KINH TẬP VI 624 QA Kinh Thuần Chân Đà La Sở Vấn Như Lai Tam Muội  
T59 KINH TẬP VI 624 QB Kinh Thuần Chân Đà La Sở Vấn Như Lai Tam Muội  
T59 KINH TẬP VI 624 QC Kinh Thuần Chân Đà La Sở Vấn Như Lai Tam Muội  
T59 KINH TẬP VI 625 Q1 Đại Thọ Khẩn Na La Vương Sở Vấn  
T59 KINH TẬP VI 625 Q2 Đại Thọ Khẩn Na La Vương Sở Vấn  
T59 KINH TẬP VI 625 Q3 Đại Thọ Khẩn Na La Vương Sở Vấn  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T60 KINH TẬP VII (pdf) MP3 KINH NÓI
T60 KINH TẬP VII 626 QA Kinh A Xà Thế Vương  
T60 KINH TẬP VII 626 QC Kinh A Xà Thế Vương  
T60 KINH TẬP VII 627 QA-01 Chánh Sĩ-Kinh Văn Thù Sư Lợi Phổ Siêu Tam Muội Chưa thực
T60 KINH TẬP VII 627 QA-02 Hóa Phật-Kinh Văn Thù Sư Lợi Phổ Siêu Tam Muội hiện mp3
T60 KINH TẬP VII 627 QA-03 Cữ Bát-Kinh Văn Thù Sư Lợi Phổ Siêu Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 627 QB-04 Đồng Ấu-Kinh Văn Thù Sư Lợi Phổ Siêu Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 627 QB-05 Không Tôi Ta-Kinh Văn Thù Sư Lợi Phổ Siêu Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 627 QB-06 Tổng Trì-Kinh Văn Thù Sư Lợi Phổ Siêu Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 627 QB-07-8 Tam Tạng-Bất Thoái Chuyển Luân-Kinh Văn Thù Sư Lợi Phổ Siêu Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 627 QB-09 Biển Đông-Kinh Văn Thù Sư Lợi Phổ Siêu Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 627 QC-10 Quyết Nghi-Kinh Văn Thù Sư Lợi Phổ Siêu Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 627 QC-11 Tâm Bản Tịnh-Kinh Văn Thù Sư Lợi Phổ Siêu Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 627 QC-12-13 Nguyệt Thủ Thọ Quyết-Chúc Lụy-Kinh Văn Thù Sư Lợi Phổ Siêu Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 628 Q1 Kinh Vị Tằng Hữu Chánh Pháp  
T60 KINH TẬP VII 628 Q2 Kinh Vị Tằng Hữu Chánh Pháp  
T60 KINH TẬP VII 628 Q3 Kinh Vị Tằng Hữu Chánh Pháp  
T60 KINH TẬP VII 628 Q4 Kinh Vị Tằng Hữu Chánh Pháp  
T60 KINH TẬP VII 628 Q5 Kinh Vị Tằng Hữu Chánh Pháp  
T60 KINH TẬP VII 628 Q6 Kinh Vị Tằng Hữu Chánh Pháp  
T60 KINH TẬP VII 629 Kinh Phóng Bát  
T60 KINH TẬP VII 630 Kinh Thành Cụ Quang Minh Định Ý  
T60 KINH TẬP VII 631 Kinh Pháp Luật Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 632 Kinh Tuệ Ấn Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 633 Như Lai Ấn Trí Kinh  
T60 KINH TẬP VII 634 Q1 Đại Thừai Ấn Trí Kinh  
T60 KINH TẬP VII 634 Q2 Đại Thừai Ấn Trí Kinh  
T60 KINH TẬP VII 634 Q3 Đại Thừai Ấn Trí Kinh  
T60 KINH TẬP VII 634 Q4 Đại Thừai Ấn Trí Kinh  
T60 KINH TẬP VII 634 Q5 Đại Thừai Ấn Trí Kinh  
T60 KINH TẬP VII 635 Q1-P01 Được Trí Tâm Rộng Lớn-Hoằng Đạo Quảng Hiển Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 635 Q1-P02 Thanh Tịnh Đạo-Hoằng Đạo Quảng Hiển Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 635 Q1-P03 Đạo Vô Tập-Hoằng Đạo Quảng Hiển Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 635 Q2-P04 Thỉnh Như Lai-Hoằng Đạo Quảng Hiển Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 635 Q2-P05 Hạnh Vô Dục-Hoằng Đạo Quảng Hiển Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 635 Q3-P06 Lòng Tin Gặp Pháp-Hoằng Đạo Quảng Hiển Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 635 Q3-P07 Chuyển Bánh Xe Pháp-Hoằng Đạo Quảng Hiển Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 635 Q3-P08 Giải Quyết Các Nghi Quyết-Hoằng Đạo Quảng Hiển Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 635 Q4-P09 Pháp Nhẫn Không Khởi-Hoằng Đạo Quảng Hiển Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 635 Q4-P10 Các Pháp Yếu-Hoằng Đạo Quảng Hiển Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 635 Q4-P11 Thọ Phong Bái-Hoằng Đạo Quảng Hiển Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 635 Q4-P12 Chúc Lụy Pháp Tạng-Hoằng Đạo Quảng Hiển Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 636 QA Kinh Vô Cực Bảo Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 636 QC Kinh Vô Cực Bảo Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 637 QA Kinh Bảo Như Lai Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 637 QC Kinh Bảo Như Lai Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 638 QA Kinh Siêu Nhật Minh Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 638 QC Kinh Siêu Nhật Minh Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 639 Q1 Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 639 Q2 Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 639 Q3 Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 639 Q4 Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội  
T60 KINH TẬP VII 639 Q5 Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T61 KINH TẬP VIII (pdf) MP3 KINH NÓI
T61 KINH TẬP VIII 639 Q06 Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội tt  
T61 KINH TẬP VIII 639 Q07 Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội tt  
T61 KINH TẬP VIII 639 Q08 Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội tt Chưa thực
T61 KINH TẬP VIII 639 Q09 Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội tt hiện mp3
T61 KINH TẬP VIII 639 Q10 Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội tt  
T61 KINH TẬP VIII 640 Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội tt  
T61 KINH TẬP VIII 641 Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội tt  
T61 KINH TẬP VIII 642 QA Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội  
T61 KINH TẬP VIII 642 QC Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội  
T61 KINH TẬP VIII 643 Q01-01 Sáu Ví Dụ-Quán Phật Tam Muội Hải Kinh  
T61 KINH TẬP VIII 643 Q01-02 Trình Bày Quán Địa-Quán Phật Tam Muội Hải Kinh  
T61 KINH TẬP VIII 643 Q01-03 Quán Tưởng-Quán Phật Tam Muội Hải Kinh  
T61 KINH TẬP VIII 643 Q02-03 Quán Tưởng-Quán Phật Tam Muội Hải Kinh  
T61 KINH TẬP VIII 643 Q03-03 Quán Tưởng-Quán Phật Tam Muội Hải Kinh  
T61 KINH TẬP VIII 643 Q04-03 Quán Tưởng-Quán Phật Tam Muội Hải Kinh  
T61 KINH TẬP VIII 643 Q05-04 Quán Phật Tâm-Quán Phật Tam Muội Hải Kinh  
T61 KINH TẬP VIII 643 Q06-05 Quán Bốn Tâm Vô Lượng-Quán Phật Tam Muội Hải Kinh  
T61 KINH TẬP VIII 643 Q06-06 Quán Bốn Oai Nghi-Quán Phật Tam Muội Hải Kinh  
T61 KINH TẬP VIII 643 Q07-06 Quán Bốn Oai Nghi-Quán Phật Tam Muội Hải Kinh  
T61 KINH TẬP VIII 643 Q08-07 Quán Mã Vương Tàng-Quán Phật Tam Muội Hải Kinh  
T61 KINH TẬP VIII 643 Q09-08-9 Bản Hạnh-Quán Tượng-Quán Phật Tam Muội Hải Kinh  
T61 KINH TẬP VIII 643 Q10-10-11 Niệm Bảy Đức Phật-Niệm Mười Phương Phật-Quán Phật Tam Muội Hải Kinh  
T61 KINH TẬP VIII 643 Q10-12 Quán Mật Hạnh Của Đức Phật-Quán Phật Tam Muội Hải Kinh  
T61 KINH TẬP VIII 644 Kinh Kim Cang Tam Muội Bản Tánh Thanh Tịnh Bất Hoại Biến Diệt  
T61 KINH TẬP VIII 645 Kinh Bất Tất Định Nhập Định Nhập Ấn  
T61 KINH TẬP VIII 646 Kinh Nhập Định Bất Định Ấn  
T61 KINH TẬP VIII 647 QA Kinh Lực Trang Nghiêm Tam Muội  
T61 KINH TẬP VIII 647 QB Kinh Lực Trang Nghiêm Tam Muội  
T61 KINH TẬP VIII 647 QC Kinh Lực Trang Nghiêm Tam Muội  
T61 KINH TẬP VIII 648 Kinh Tịch Chiếu Thần Biến Tam Ma Địa  
T61 KINH TẬP VIII 649 Q01-01 Hạnh Phương Tiện Khéo Vô Biên-Kinh Quan Sát Chư Pháp Hạnh  
T61 KINH TẬP VIII 649 Q02-02 Siêng Năng Đời Trước-Kinh Quan Sát Chư Pháp Hạnh  
T61 KINH TẬP VIII 649 Q03-02 Siêng Năng Đời Trước-Kinh Quan Sát Chư Pháp Hạnh  
T61 KINH TẬP VIII 649 Q03-03 Thọ Ký-Kinh Quan Sát Chư Pháp Hạnh  
T61 KINH TẬP VIII 649 Q04-03 Thọ Ký-Kinh Quan Sát Chư Pháp Hạnh  
T61 KINH TẬP VIII 650 QA Kinh Chư Pháp Vô Hành  
T61 KINH TẬP VIII 650 QC Kinh Chư Pháp Vô Hành  
T61 KINH TẬP VIII 651 QA Kinh Các Pháp Vốn Không  
T61 KINH TẬP VIII 651 QC Kinh Các Pháp Vốn Không  
T61 KINH TẬP VIII 652 QA Kinh Đại Thừa Tuỳ Chuyển Tuyên Thuyết Chư Pháp  
T61 KINH TẬP VIII 652 QB Kinh Đại Thừa Tuỳ Chuyển Tuyên Thuyết Chư Pháp  
T61 KINH TẬP VIII 652 QC Kinh Đại Thừa Tuỳ Chuyển Tuyên Thuyết Chư Pháp  
T61 KINH TẬP VIII 653 Q01-01 Thật Tướng Của Các Pháp-Kinh Phật Tạng  
T61 KINH TẬP VIII 653 Q01-02-3 Niệm Phật-Niệm Pháp-Kinh Phật Tạng  
T61 KINH TẬP VIII 653 Q01-04 Niệm Tăng-Kinh Phật Tạng  
T61 KINH TẬP VIII 653 Q01-05 Tịnh Giới-Kinh Phật Tạng  
T61 KINH TẬP VIII 653 Q02-05 Tịnh Giới-Kinh Phật Tạng  
T61 KINH TẬP VIII 653 Q02-06 Pháp Thanh Tịnh-Kinh Phật Tạng  
T61 KINH TẬP VIII 653 Q02-07 Thời Xa Xưa-Kinh Phật Tạng  
T61 KINH TẬP VIII 653 Q03-08 Kiến Tịnh-Kinh Phật Tạng  
T61 KINH TẬP VIII 653 Q03-09 Liễu Giới-Kinh Phật Tạng  
T61 KINH TẬP VIII 653 Q03-17 Chúc Lụy-Kinh Phật Tạng  
T61 KINH TẬP VIII 654 Nhập Vô Phân Biết Pháp Môn Kinh  
T61 KINH TẬP VIII 656 Kinh Thắng Nghĩa Không  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T62 KINH TẬP IX (pdf) MP3 KINH NÓI
T62 KINH TẬP IX 656 Q01-01 Nêu Bày Khắp Chốn-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q01-02 Nói Về Pháp Thức Định-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q01-03 Trang Nghiêm Cây Bồ Đề-Kinh Bồ Tát Anh Lạc Chưa thực
T62 KINH TẬP IX 656 Q02-04 Long Vương Tắm Thái Tử-Kinh Bồ Tát Anh Lạc hiện mp3
T62 KINH TẬP IX 656 Q02-05 Nói Về Các Pháp Môn Anh Lạc-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q03-06 Cảnh Giới Của Thức-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q03-07 Chư Phật Khuyến Trợ-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q03-08 Như Lai-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q04-09 Âm Hưởng-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q04-10-11 Nhân Duyên-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q04-12-13 Bốn Thánh Đế-Thành Tựu Đạo Quả-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q05-14-15 Chúng Sinh Và Phật-Nói Về Gốc Ngọn-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q05-16-17 Chẳng Phải Có Thức-Không Thức-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q06-18 Đạt Đến Vô Lượng-Kinh Bồ Tát Anh Lạc Q6  
T62 KINH TẬP IX 656 Q07-19 Hành Hóa Thuần Hợp-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q07-20 Ánh Hào Quang-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q07-21 Vô Tưởng-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q08-22 Không Còn Dấy Thức Vướng Chấp-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q08-23 Nhận Sự Khuyến Hành Của Tôn Giả Ca Diếp-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q08-24 Pháp Hữu Hành-Vô Hành-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q09-25-26 Thọ Nhận-Dứt Hết Tham Chấp Vướng Mắc-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q09-27-28 Trí Thanh Tịnh Dứt Trừ Cấu Nhiễm-Không Gián Đoạn-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q11-31 Cúng Dường Xá Lợi-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q11-32 Thí Dụ-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q11-33 Pháp Tướng Ba Đời-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q13-37-38 Lãnh Hội Chánh Pháp-Thiên Tử Cõi Trời Tịnh Cư Hỏi Pháp-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q14-39 Pháp Giới Trong Mười Phương-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q14-40-41 Mười Trí-Thuận Hợp Thời-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q14-42-43 Mười Pháp Chẳng Thể Nghĩ Bàn-Vô Ngã-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q14-44 Các Thừa-Vô Ngã-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656 Q14-45 Ba Cõi-Vô Ngã-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 656-34 Thanh Tịnh-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 6560-29 Hiền Thánh Tập Hợp Đông Đủ-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 6560-30 Ba Đường Ba Thừa-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 6562-35-36 Thích Đế Hoàn Nhân Hỏi Phật-Gốc Của Mọi Nẻo Hành Hóa-Kinh Bồ Tát Anh Lạc  
T62 KINH TẬP IX 657 Q01-01 Mở Đầu-Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ  
T62 KINH TẬP IX 657 Q01-02-3 Nói Về Thần Lực-Bồ Tát Võng Minh-Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ  
T62 KINH TẬP IX 657 Q01-04-5 Nói Về Tướng Như-Sự Bất Tín-Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ  
T62 KINH TẬP IX 657 Q02-06-7 Nói Về Niệm Xứ-Bồ Tát Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân-Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ  
T62 KINH TẬP IX 657 Q02-08-9 Thể Hiện Sự Biến Hóa-Diệu Lực Của Như Lai-Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ  
T62 KINH TẬP IX 657 Q02-10-11 Nói Về Công Đức-Nói Về Phát Tâm-Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ  
T62 KINH TẬP IX 657 Q03-12 Nói Về Bồ Tát Vô Ưu-Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ  
T62 KINH TẬP IX 657 Q03-13 Trung Thuyết-Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ  
T62 KINH TẬP IX 657 Q03-14 Tổng Tướng-Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ  
T62 KINH TẬP IX 657 Q04-15 Thế Giới Thượng Thanh Tịnh-Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ  
T62 KINH TẬP IX 657 Q04-16 Tung Rãi Hoa Cúng Dường-Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ  
T62 KINH TẬP IX 657 Q05-17 Thế Giới Chúng Tướng-Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ  
T62 KINH TẬP IX 657 Q05-18 Các Phương Khác-Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ  
T62 KINH TẬP IX 657 Q06-19 Các Pháp Tam Muội-Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ  
T62 KINH TẬP IX 657 Q06-20 Cầu Pháp-Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ  
T62 KINH TẬP IX 657 Q06-21-22 Ca Ngợi Công Đức-Chứng Nghiệm Tâm Bồ Tát-Cầu Pháp-Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ  
T62 KINH TẬP IX 657 Q07-23 Vương Tử Đắc Niệm-Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ  
T62 KINH TẬP IX 657 Q07-24-25 Chánh Kiến-Ca Ngợi Chỉ Giáo-Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ  
T62 KINH TẬP IX 657 Q07-26 Nói Về Sự Hủy Hoại Tâm Bồ Tát-Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ  
T62 KINH TẬP IX 657 Q08-27 Nói Về Nhiều Thứ Pháp-Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ  
T62 KINH TẬP IX 657 Q08-28-29 Các Thứ Pháp Thâm Diệu-Nói Về Sự Nghịch Thuận-Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ  
T62 KINH TẬP IX 657 Q09-30 Không Thoái Chuyển-Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ  
T62 KINH TẬP IX 657 Q09-31 Cầu Pháp-Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ  
T62 KINH TẬP IX 657 Q09-32-33 Ca Ngợi Chúng Hội-Thượng Kiên Đức-Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ  
T62 KINH TẬP IX 657-34 Pháp Môn-Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ  
T62 KINH TẬP IX 657-35 Dặn Dò Giao Phó-Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T63 KINH TẬP X (pdf) MP3 KINH NÓI
T63 KINH TẬP X 658 Q1 Kinh Bảo Vân  
T63 KINH TẬP X 658 Q2 Kinh Bảo Vân  
T63 KINH TẬP X 658 Q3 Kinh Bảo Vân Chưa thực
T63 KINH TẬP X 658 Q4 Kinh Bảo Vân hiện mp3
T63 KINH TẬP X 658 Q5 Kinh Bảo Vân  
T63 KINH TẬP X 658 Q6 Kinh Bảo Vân  
T63 KINH TẬP X 658 Q7 Kinh Bảo Vân  
T63 KINH TẬP X 659 Q01-01 Tựa-Kinh Đại Thừa Bảo Vân  
T63 KINH TẬP X 659 Q01-02 Mười Ba La Mật-Kinh Đại Thừa Bảo Vân  
T63 KINH TẬP X 659 Q02-02 Mười Ba La Mật-Kinh Đại Thừa Bảo Vân  
T63 KINH TẬP X 659 Q03-03 Bình Đẳng-Kinh Đại Thừa Bảo Vân  
T63 KINH TẬP X 659 Q04-04 Đà La Ni-Kinh Đại Thừa Bảo Vân  
T63 KINH TẬP X 659 Q05-05 An Lạc Hạnh-Kinh Đại Thừa Bảo Vân  
T63 KINH TẬP X 659 Q06-06 Nhị Đế-Kinh Đại Thừa Bảo Vân  
T63 KINH TẬP X 659 Q07-07 Bảo Tích-Kinh Đại Thừa Bảo Vân  
T63 KINH TẬP X 660 Q01 Kinh Bảo Vũ  
T63 KINH TẬP X 660 Q02 Kinh Bảo Vũ  
T63 KINH TẬP X 660 Q03 Kinh Bảo Vũ  
T63 KINH TẬP X 660 Q04 Kinh Bảo Vũ  
T63 KINH TẬP X 660 Q05 Kinh Bảo Vũ  
T63 KINH TẬP X 660 Q06 Kinh Bảo Vũ  
T63 KINH TẬP X 660 Q07 Kinh Bảo Vũ  
T63 KINH TẬP X 660 Q08 Kinh Bảo Vũ  
T63 KINH TẬP X 660 Q09 Kinh Bảo Vũ  
T63 KINH TẬP X 660 Q10 Kinh Bảo Vũ  
T63 KINH TẬP X 661 Kinh Đại Thừa Bách Phước Tướng  
T63 KINH TẬP X 662 Kinh Đại Thừa Bách Phước Trang Nghiêm Tướng  
T63 KINH TẬP X 663 Q1-01 Tựa-Kinh Kim Quang Minh  
T63 KINH TẬP X 663 Q1-02-3 Thọ Lượng-Sám Hối-Kinh Kim Quang Minh  
T63 KINH TẬP X 663 Q1-04 Tán Thán-Kinh Kim Quang Minh  
T63 KINH TẬP X 663 Q1-05 Không-Kinh Kim Quang Minh  
T63 KINH TẬP X 663 Q2-06 Tứ Thiên Vương-Kinh Kim Quang Minh  
T63 KINH TẬP X 663 Q2-07-9 Đại Biện Thiên-Công Đức Thiên-Địa Thần Kiên Lao-Kinh Kim Quang Minh  
T63 KINH TẬP X 663 Q2-10-11 Quỷ Thần Tán Chỉ-Chánh Luận-Kinh Kim Quang Minh  
T63 KINH TẬP X 663 Q2-12-13 Thiện Tập-Quỷ Thần-Kinh Kim Quang Minh  
T63 KINH TẬP X 663 Q2-14-15 Thọ Ký-Trừ Bịnh-Kinh Kim Quang Minh  
T63 KINH TẬP X 663 Q2-16-17 Trưởng Giả Lưu Thủy-Xả Thân-Kinh Kim Quang Minh  
T63 KINH TẬP X 663 Q2-18-19 Tán Phật-Chúc Lụy-Kinh Kim Quang Minh  
T63 KINH TẬP X 664 Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ  
T63 KINH TẬP X 664 Q01-01 Tựa-Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ  
T63 KINH TẬP X 664 Q01-02 Thọ Mạng Vô Lượng-Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ  
T63 KINH TẬP X 664 Q01-03 Phân Biệt Về Ba Thân-Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ  
T63 KINH TẬP X 664 Q02-04 Sám Hối-Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ  
T63 KINH TẬP X 664 Q02-05 Nghiệp Chướng Diệt-Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ  
T63 KINH TẬP X 664 Q03-06 Đà La Ni Tối Tịnh Địa-Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ  
T63 KINH TẬP X 664 Q04-07 Tán Thán-Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ  
T63 KINH TẬP X 664 Q04-08 Không-Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ  
T63 KINH TẬP X 664 Q04-09 Y Không Mãn Nguyện-Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ  
T63 KINH TẬP X 664 Q05-10 Tứ Thiên Vương-Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ  
T63 KINH TẬP X 664 Q06-11-12 Ngân Chủ Đà La Ni-Đại Biện Thiên-Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ  
T63 KINH TẬP X 664 Q06-13-14 Công Đức Thiên-Kiên Lao Địa Thần-Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ  
T63 KINH TẬP X 664 Q06-15-16 Tán Chỉ Quỷ Thần-Chánh Luận-Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ  
T63 KINH TẬP X 664 Q07-17 Thiện Tập-Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ  
T63 KINH TẬP X 664 Q07-18 Quỷ Thần-Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ  
T63 KINH TẬP X 664 Q07-19-20 Thọ Ký-Trừ Bịnh-Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ  
T63 KINH TẬP X 664 Q07-21 Con Ông Trưởng Giả Lưu Thủy-Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ  
T63 KINH TẬP X 664 Q08-22 Xả Bỏ Thân Mạng-Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ  
T63 KINH TẬP X 664 Q08-23 Tán Phật-Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ  
T63 KINH TẬP X 664 Q08-24 Phú Chúc-Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ  
T63 KINH TẬP X 665 Q01-01 Tựa-Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương  
T63 KINH TẬP X 665 Q01-02 Tuổi Thọ Của Như Lai-Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương  
T63 KINH TẬP X 665 Q02-03 Phân Biệt Ba Thân-Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương  
T63 KINH TẬP X 665 Q02-04 Mơ Thấy Trống Vàng Sám Hối-Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương  
T63 KINH TẬP X 665 Q03-05 Diệt Nghiệp Chương-Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương  
T63 KINH TẬP X 665 Q04-06 Đà La Ni Tối Tịnh Địa-Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương  
T63 KINH TẬP X 665 Q05-07 Liên Hoa Dụ Tán-Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương  
T63 KINH TẬP X 665 Q05-08-9 Đà La Ni Kim Thắng-Trùng Hiển Không Tính-Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương  
T63 KINH TẬP X 665 Q05-10 Y Không Mãn Nguyện-Trùng Hiển Không Tính-Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương  
T63 KINH TẬP X 665 Q05-11 Tứ Thiên Vương Quán Sát Nhân Thiên-Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương  
T63 KINH TẬP X 665 Q06-12 Tứ Thiên Vương Hộ Quốc-Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương  
T63 KINH TẬP X 665 Q07-13-14 Đà La Ni Vô Nhiễm Trước-Như Ý Bảo Châu-Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương  
T63 KINH TẬP X 665 Q07-15 Thiên Nữ Đại Biện Tài-Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương  
T63 KINH TẬP X 665 Q08-15 Thiên Nữ Đại Biện Tài-Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương  
T63 KINH TẬP X 665 Q08-16 -17 Thiên Nữ Đại Cát Tường-Tăng Trưởng Tài Vật-Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương  
T63 KINH TẬP X 665 Q08-18-19 Địa Thân Kiên Lao-Đại Tướng Dược Xoa Thận Nhĩ Đa-Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương  
T63 KINH TẬP X 665 Q08-20 Chánh Luận Vương Pháp-Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương  
T63 KINH TẬP X 665 Q09-21 Vua Thiện Sinh-Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương  
T63 KINH TẬP X 665 Q09-22 Chư Thiên Dược Xoa Hộ Trì-Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương  
T63 KINH TẬP X 665 Q09-23-24 Thọ Ký-Trừ Bịnh-Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương  
T63 KINH TẬP X 665 Q09-25 Trưởng Giả Tử Lưu Thủy-Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương  
T63 KINH TẬP X 665 Q10-26 Xả Bỏ Thân Mạng-Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương  
T63 KINH TẬP X 665 Q10-27-28 Bồ Tát Được Mười Phương Tán Thán-Bồ Tát Diệu Tráng Khen Ngợi-Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương  
T63 KINH TẬP X 665 Q10-29-31 Thần Cây Bồ Đề Khen Ngợi-Thiên Nữ Đại Biện Tài Khen Ngợi-Phú Chúc-Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T64 KINH TẬP XI (pdf) MP3 KINH NÓI
T64 KINH TẬP XI 666 Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng  
T64 KINH TẬP XI 6T64 KINH TẬP XI 67 Kinh Đại Phương Quảng Như Lai Tạng  
T64 KINH TẬP XI 668 Kinh Không Tăng Không Giảm Chưa thực
T64 KINH TẬP XI 669 QA-01 Sự Suy Lường Công Đức-Kinh Vô Thượng Y hiện mp3
T64 KINH TẬP XI 669 QA-02 Như Lai Giới-Kinh Vô Thượng Y  
T64 KINH TẬP XI 669 QA-03 Bồ Đề-Kinh Vô Thượng Y  
T64 KINH TẬP XI 669 QC-04 Công Đức Của Như Lai-Kinh Vô Thượng Y  
T64 KINH TẬP XI 669 QC-05-7 Việc Của Như Lai-Khen Ngợi-Chúc Lụy-Kinh Vô Thượng Y  
T64 KINH TẬP XI 670 Q01-01 Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm-Kinh Lăng Già A Bạt Đa La Bảo  
T64 KINH TẬP XI 670 Q02-02 Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm-Kinh Lăng Già A Bạt Đa La Bảo  
T64 KINH TẬP XI 670 Q03-03 Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm-Kinh Lăng Già A Bạt Đa La Bảo  
T64 KINH TẬP XI 670 Q04-04 Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm-Kinh Lăng Già A Bạt Đa La Bảo  
T64 KINH TẬP XI 671 Q01-01 Thỉnh Phật-Kinh Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 671 Q01-02 Vấn Đáp-Kinh Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 671 Q02-03 Tập Hợp Tất Cả Pháp Phật-Kinh Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 671 Q03-03 Tập Hợp Tất Cả Pháp Phật-Kinh Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 671 Q04-03 Tập Hợp Tất Cả Pháp Phật-Kinh Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 671 Q05-04 Phật Tâm-Kinh Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 671 Q06-05 Lô Ca Da Đà-Kinh Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 671 Q06-06-7 Niết Bàn-Pháp Thân-Kinh Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 671 Q07-08 Vô Thường-Kinh Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 671 Q07-08-9 Vô Thường-Nhập Đạo-Kinh Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 671 Q07-10-11 Thưa Hỏi Như Lai Là Thường Hay Vô Thường-Phật Tánh-Kinh Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 671 Q07-12-13 Năm Pháp Môn-Hằng Hà Sa-Kinh Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 671 Q08-14 Sát Na-Kinh Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 671 Q08-14-15 Sát Na-hÓA-Kinh Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 671 Q08-16-17 Ngăn Ăn Thịt-Đà La Ni-Kinh Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 671 Q08-17 TĐà La Ni-Kinh Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 671 Q09-18 Tổng Trì-Kinh Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 671 Q10-18 Tổng Trì-Kinh Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 672 Q01-01 La Ba Na Vương Thỉnh Pháp-Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già Q1 La Bà Na Vương Thính Pháp  
T64 KINH TẬP XI 672 Q01-02 Sự Tập Hợp Tất Cả Các Pháp-Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già Q1 La Bà Na Vương Thính Pháp  
T64 KINH TẬP XI 672 Q02-02 Sự Tập Hợp Tất Cả Các Pháp-Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 672 Q03-02 Sự Tập Hớp Tất Cả Pháp-Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 672 Q04-03 Vô Thường-Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 672 Q05-03 Vô Thường-Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 672 Q05-04-5 Hiện Chứng-Tính Chất Thường Và Vô Thường Của Như Lai-Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 672 Q05-06 Sát Na-Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 672 Q06-07 Sự Biến Hoá-Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 672 Q06-07-8 Sự Biến Hoá-Không Ăn Thịt-Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 672 Q06-09-10 Đà La Ni-Kệ Tụng-Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 672 Q07-10 Kệ Tụng-Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già  
T64 KINH TẬP XI 673 QA Kinh Đại Thừa Đồng Tánh  
T64 KINH TẬP XI 673 QC Kinh Đại Thừa Đồng Tánh  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T65 KINH TẬP XII (pdf) MP3 KINH NÓI
T65 KINH TẬP XII 674 QA Kinh Chứng Khế Đại Thừa  
T65 KINH TẬP XII 674 QC Kinh Chứng Khế Đại Thừa  
T65 KINH TẬP XII 675 Q01-01 Tựa Quy Mạng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni-Kinh Thâm Mật Giải Thoát Chưa thực
T65 KINH TẬP XII 675 Q01-01-2 Tựa Quy Mạng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Thánh Giả Hỏi Bồ Tát Thiện Vấn-Kinh Thâm Mật Giải Thoát hiện mp3
T65 KINH TẬP XII 675 Q01-03-4 Thánh Giả Bồ Tát Đàm Vô Kieeyj Thưa Hỏi-Thánh Giả Đại Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ Thưa Hỏi-Kinh Thâm Mật Giải Thoát  
T65 KINH TẬP XII 675 Q01-05-6 Tuệ Mạng Tu Bồ Đề Thưa Hỏi-Thánh Giả Bồ Tát Quảng Tuệ Thưa Hỏi-Kinh Thâm Mật Giải Thoát  
T65 KINH TẬP XII 675 Q02-07 Thánh Giả Bồ Tát Công Đức Lâm Thưa Hỏi-Kinh Thâm Mật Giải Thoát  
T65 KINH TẬP XII 675 Q02-08 Thánh Giả Bồ Tát Thành Tựu Đệ Nhất Nghĩa Thưa Hỏi-Kinh Thâm Mật Giải Thoát  
T65 KINH TẬP XII 675 Q03-09 Thánh Giả Bồ Tát Công Đức Lâm Thưa Hỏi-Kinh Thâm Mật Giải Thoát  
T65 KINH TẬP XII 675 Q04-09 Thánh Giả Bồ Tát Di Lặc Thưa Hỏi-Kinh Thâm Mật Giải Thoát  
T65 KINH TẬP XII 675 Q04-10 Thánh Giả Bồ Tát Quán Thế Tự Tại Thưa Hỏi-Kinh Thâm Mật Giải Thoát  
T65 KINH TẬP XII 675 Q05-10 Thánh Giả Bồ Tát Quán Thế Tự Tại Thưa Hỏi-Kinh Thâm Mật Giải Thoát  
T65 KINH TẬP XII 675 Q05-11 Thánh Giả Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Thưa Hỏi-Kinh Thâm Mật Giải Thoát  
T65 KINH TẬP XII 676 Q01-01-3 Mở Đầu-Thắng Nghĩa-Tâm Thức-Kinh Giải Thâm Mật  
T65 KINH TẬP XII 676 Q02-04-4 Tự Tánh-Vô Tánh-Kinh Giải Thâm Mật  
T65 KINH TẬP XII 676 Q03-06 Du Già-Kinh Giải Thâm Mật  
T65 KINH TẬP XII 676 Q04-07 Đại Độ-Kinh Giải Thâm Mật  
T65 KINH TẬP XII 676 Q05-08 Phật Sự-Kinh Giải Thâm Mật  
T65 KINH TẬP XII 677 P1-2 Bất Khả Ngôn Vô Nhị-Vượt Hơn Cảnh Giới Giác Quán-Kinh Giải Tiết  
T65 KINH TẬP XII 677 P3-4 Quán Nhất Dị-Nhất Vị-Kinh Giải Tiết  
T65 KINH TẬP XII 678 Kinh Tương Tục Giải Thoát Đại Ba La Mật Liễu Nghĩa  
T65 KINH TẬP XII 679 Kinh Tương Tục Giải Thoát Như Lai Sở Tác Tuỳ Thuận Xứ Liễu Nghĩa  
T65 KINH TẬP XII 680 Kinh Phật Địa  
T65 KINH TẬP XII 681 QA-01 Hôi Mật Nghiêm-Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm  
T65 KINH TẬP XII 681 QA-02 Diệu Thân Sinh-Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm  
T65 KINH TẬP XII 681 QB-02 Diệu Thân Sinh-Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm  
T65 KINH TẬP XII 681 QB-02 Nhập Mật Nghiêm Sinh Thân Vi Diệu-Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm  
T65 KINH TẬP XII 681 QB-03-4 Thai Sinh-Hiển Thị Tự Tác-Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm  
T65 KINH TẬP XII 681 QB-05-6 Phân Biệt Quán Hành-Kiến Lập A Lai Da-Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm  
T65 KINH TẬP XII 681 QC-07-8 Cảnh Giới Tự Thức-A Lại Da Vi Mật-Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm  
T65 KINH TẬP XII 682 QA P1 Đạo Tràng Mật Nghiêm-Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm  
T65 KINH TẬP XII 682 QA P2 Nhập Mật Nghiêm Sinh Thân Vi Diệu-Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm  
T65 KINH TẬP XII 682 QB P2 Nhập Mật Nghiêm Sinh Thân Vi Diệu-Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm  
T65 KINH TẬP XII 682 QB P3-4 Sinh Thai Tạng-Cảnh Giới Tự Tác-Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm  
T65 KINH TẬP XII 682 QB P5-6 Biện Quán Hạnh-Hướng Vào A Lại Da-Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm  
T65 KINH TẬP XII 682 QC-07-8 Cảnh Giới Ngã Thức- A Lại Da Chính Là Mật Nghiêm-Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm  
T65 KINH TẬP XII 683 Kinh Chư Đức Phước Điền  
T65 KINH TẬP XII 684 Kinh Ân Cha Mẹ Khó Báo Đáp  
T65 KINH TẬP XII 685 Kinh Vu Lan Bồn  
T65 KINH TẬP XII 686 Kinh Báo Ân Phụ Mẫu  
T65 KINH TẬP XII 687 Kinh Hiếu Tử  
T65 KINH TẬP XII 688 Kinh Vị Tằng Hữu  
T65 KINH TẬP XII 689 Kinh Thậm Hy Hữu  
T65 KINH TẬP XII 690 Kinh Hy Hữu Giảo Lượng Công Đức  
T65 KINH TẬP XII 691 Kinh Tối Vô Tỷ  
T65 KINH TẬP XII 692 Kinh Tạo Hình Tượng Phật  
T65 KINH TẬP XII 693 Kinh Tạo Lập Hình Tượng Phước Báo  
T65 KINH TẬP XII 694 QA Kinh Đại Thừa Tạo Tượng Công Đức  
T65 KINH TẬP XII 694 QC Kinh Đại Thừa Tạo Tượng Công Đức  
T65 KINH TẬP XII 695 Kinh Quán Tẩy Phật Hình Tượng  
T65 KINH TẬP XII 696 Kinh Ma Ha Sát Đầu-Quán Phật Hình Tượng  
T65 KINH TẬP XII 697 Kinh Dục Tượng Công Đức  
T65 KINH TẬP XII 698 Kinh Dục Phật Công Đức  
T65 KINH TẬP XII 699 Kinh Tạo Tháp Công Đức  
T65 KINH TẬP XII 700 Kinh Công Đức Nhiễu Bên Phải Tháp Phật  
T65 KINH TẬP XII 701 Kinh Ôn Thất Tẩy Dục Chúng Tăng - Xây Nhà Tắm Cúng Tăng  
T65 KINH TẬP XII 702 Kinh Thí Đăng Công Đức  
T65 KINH TẬP XII 703 Kinh Đăng Chỉ Nhân Duyên  
T65 KINH TẬP XII 704 Kinh Lâu Các Chánh Pháp Cam Lộ Cổ  
T65 KINH TẬP XII 705 Kinh Bố Thí  
T65 KINH TẬP XII 706 Kinh Ngũ Đại Thí  
T65 KINH TẬP XII 707 Kinh Xuất Gia Công Đức  
T65 KINH TẬP XII 708 Kinh Liễu Bản Sanh Tử-Rõ Nguồn Gốc Sinh Tử  
T65 KINH TẬP XII 709 Kinh Đạo Vu-Nói Về Cây Lúa Cây Khoai  
T65 KINH TẬP XII 710 Kinh Từ Thị Bồ Tát Sở Thuyết Đại Thừa Duyên Sinh Đạo Cán Dụ  
T65 KINH TẬP XII 711 Kinh Đại Thừa Xá Lê Sá Đam Ma  
T65 KINH TẬP XII 712 Kinh Đại Thừa Đại Vu  
T65 KINH TẬP XII 713 Kinh Bối Đa Hạ Tư Duy Thập Nhị Nhân Duyên  
T65 KINH TẬP XII 714 Kinh Duyên Khởi Thánh Đạo  
T65 KINH TẬP XII 715 Kinh Cựu Thành Dụ  
T65 KINH TẬP XII 716 QA Kinh Duyên Sanh Sơ Thắng Phần Pháp Bản  
T65 KINH TẬP XII 716 QC Kinh Duyên Sanh Sơ Thắng Phần Pháp Bản  
T65 KINH TẬP XII 717 QA Kinh Phân Biệt Duyên Khởi Sơ Thắng Pháp Môn  
T65 KINH TẬP XII 717 QC Kinh Phân Biệt Duyên Khởi Sơ Thắng Pháp Môn  
T65 KINH TẬP XII 718 Kinh Phân Biệt Duyên Sinh  
T65 KINH TẬP XII 719 QA Kinh Thập Nhị Nhân Duyên Sinh Tường Thụy  
T65 KINH TẬP XII 719 QC Kinh Thập Nhị Nhân Duyên Sinh Tường Thụy  
T65 KINH TẬP XII 720 QA Kinh Vô Minh La Sát Tập  
T65 KINH TẬP XII 720 QB Kinh Vô Minh La Sát Tập  
T65 KINH TẬP XII 720 QC Kinh Vô Minh La Sát Tập  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T66 KINH TẬP XIII (pdf) MP3 KINH NÓI
T66 KINH TẬP XIII 721 Q01-1 Mười Con Đường Thiện Nghiệp-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q02-1 Mười Con Đường Thiện Nghiệp-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q03-2 Sinh Tử-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ Chưa thực
T66 KINH TẬP XIII 721 Q04-2 Sinh Tử-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ hiện mp3
T66 KINH TẬP XIII 721 Q05-2 Sinh Tử- Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q06-3 Địa Ngục-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q07-3 Địa Ngục-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q08-3 Địa Ngục-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q09-3 Địa Ngục-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q10-3 Địa Ngục-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q11-3 Địa Ngục-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q12-3 Địa Ngục-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q13-3 Địa Ngục-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q14-3 Địa Ngục-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q15-3 Địa Ngục-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q16-4 Ngạ Quỷ-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q17-4 Ngạ Quỷ-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q18-5 Súc Sinh-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q19-5 Súc Sinh-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q20-5 Súc Sinh-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q21-5 Súc Sinh-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q22-6 Tứ Thiên Vương-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q23-6 Tứ Thiên Vương-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q24-6 Tứ Thiên Vương-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q25-6 Tam Thập Tam Thiên-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q26-6 Tam Thập Tam Thiên-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q27-6 Tam Thập Tam Thiên-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q28-6 Tam Thập Tam Thiên-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q29-6 Tam Thập Tam Thiên-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q30-6 Tam Thập Tam Thiên-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q31-6 Tam Thập Tam Thiên-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q32-6 Tam Thập Tam Thiên-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q33-6 Tam Thập Tam Thiên-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q34-6 Tam Thập Tam Thiên-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q35-6 Tam Thập Tam Thiên-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q36-6 Dạ Ma Thiên-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q37-6 Dạ Ma Thiên-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q38-6 Dạ Ma Thiên-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ.  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q39-6 Dạ Ma Thiên-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q40-6 Dạ Ma Thiên-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q41-6 Dạ Ma Thiên-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q42-6 Dạ Ma Thiên-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q43-6 Dạ Ma Thiên-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q44-6 Dạ Ma Thiên-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q45-6 Dạ Ma Thiên-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q46-6 Dạ Ma Thiên-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q47-6 Dạ Ma Thiên-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q48-6 Dạ Ma Thiên-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q49-6 Dạ Ma Thiên-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T66 KINH TẬP XIII 721 Q50-6 Dạ Ma Thiên-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T67 KINH TẬP XIV (pdf) MP3 KINH NÓI
T67 KINH TẬP XIV 721 Q50-6 Quán Thiên-Dạ Ma-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 721 Q51-6 Quán Thiên-Dạ Ma-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 721 Q52-6 Quán Thiên-Dạ Ma-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ Chưa thực
T67 KINH TẬP XIV 721 Q53-6 Quán Thiên-Dạ Ma-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ hiện mp3
T67 KINH TẬP XIV 721 Q54-6 Quán Thiên-Dạ Ma-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 721 Q55-6 Quán Thiên-Dạ Ma-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 721 Q56-6 Quán Thiên-Dạ Ma-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 721 Q57-6 Quán Thiên-Dạ Ma-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 721 Q58-6 Quán Thiên-Dạ Ma-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 721 Q59-6 Quán Thiên-Dạ Ma-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 721 Q60-6 Quán Thiên-Dạ Ma-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 721 Q61-6 Quán Thiên-Dạ Ma-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 721 Q62-6 Quán Thiên-Dạ Ma-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 721 Q63-6 Quán Thiên-Dạ Ma-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 721 Q64-6 Quán Thiên-Dạ Ma-Quán Thiên-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 721 Q65-7 tHÂN nIỆM xỨ-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 721 Q66-7 Thân Niệm Xứ-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 721 Q67-7 Thân Niệm Xứ-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 721 Q68-7 Thân Niệm Xứ-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 721 Q69-7 Thân Niệm Xứ-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 721 Q70-7 Thân Niệm Xứ-Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 722 Q1 Kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 722 Q2 Kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 722 Q3 Kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 722 Q4 Kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 722 Q5 Kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 722 Q6 Kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 722 Q7 Kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 722 Q8 Kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ  
T67 KINH TẬP XIV 723 Kinh Phân Biệt Nghiệp Báo Lược  
T67 KINH TẬP XIV 724 Kinh Tội Nghiệp Báo Ứng Giáo Hoá Địa Ngục  
T67 KINH TẬP XIV 725 Kinh Lục Đạo Già Đà  
T67 KINH TẬP XIV 726 Kinh Lục Thú Luân Hồi  
T67 KINH TẬP XIV 727 Kinh Thập Bất Thiện Nghiệp Đạo  
T67 KINH TẬP XIV 728 Q01-01-2 Diệt Trừ Phiền Não-Thuyết Pháp-Kinh Chư Pháp Tập Yếu  
T67 KINH TẬP XIV 728 Q01-03-4 Nhàm Chán Nhân-Xa Lìa Bất Thiện-Kinh Chư Pháp Tập Yếu  
T67 KINH TẬP XIV 728 Q01-05 Vô Thường-Kinh Chư Pháp Tập Yếu  
T67 KINH TẬP XIV 728 Q02-05 Vô Thường-Kinh Chư Pháp Tập Yếu  
T67 KINH TẬP XIV 728 Q02-06 Không Phóng Dật-Kinh Chư Pháp Tập Yếu  
T67 KINH TẬP XIV 728 Q03-06 Không Phóng Dật-Kinh Chư Pháp Tập Yếu  
T67 KINH TẬP XIV 728 Q03-07 Chê Trách Năm Dục-Kinh Chư Pháp Tập Yếu  
T67 KINH TẬP XIV 728 Q04-07-8 Chê Trách Năm Dục-Lìa Ái-Kinh Chư Pháp Tập Yếu  
T67 KINH TẬP XIV 728 Q04-09-10 Lìa Tà Hạnh-Lìa Tội Lỗi Của Rượu-Kinh Chư Pháp Tập Yếu  
T67 KINH TẬP XIV 728 Q05-11 Đối Trị Tâm-Kinh Chư Pháp Tập Yếu  
T67 KINH TẬP XIV 728 Q05-12 Không Nói Lời Ác-Kinh Chư Pháp Tập Yếu  
T67 KINH TẬP XIV 728 Q06-13 Phước Nghiệp Chẳng Phải Phước Nghiệp-Kinh Chư Pháp Tập Yếu  
T67 KINH TẬP XIV 728 Q06-14-15 Chỉ Dạy Chúng Sinh-Thuyết Minh Về Tội-Kinh Chư Pháp Tập Yếu  
T67 KINH TẬP XIV 728 Q07-15 Thuyết Minh Về Tội-Kinh Chư Pháp Tập Yếu  
T67 KINH TẬP XIV 728 Q07-15-16 Thuyết Minh Về Tội-Địa Ngục-Kinh Chư Pháp Tập Yếu  
T67 KINH TẬP XIV 728 Q07-17-19 Ngạ Quỷ-Súc Sinh-Nghiệp Báo Đói Khát-Địa Ngục-Kinh Chư Pháp Tập Yếu  
T67 KINH TẬP XIV 728 Q08-20-21 Trừ Bỏ Biếng Nhát-Từ Bi Với Hữu Tình-Kinh Chư Pháp Tập Yếu  
T67 KINH TẬP XIV 728 Q08-22-23 Bố Thí-Trì Giới-Kinh Chư Pháp Tập Yếu  
T67 KINH TẬP XIV 728 Q08-24-27 Nhẫn Nhục-Tinh Tấn Thiền Định-Thắng Tuệ-Kinh Chư Pháp Tập Yếu  
T67 KINH TẬP XIV 728 Q09-28-29 Tịch Tịnh-Thánh Đạo-Kinh Chư Pháp Tập Yếu  
T67 KINH TẬP XIV 728 Q09-30 Giáo Giới Tỳ Kheo-Kinh Chư Pháp Tập Yếu  
T67 KINH TẬP XIV 728 Q09-31 Phước Hạnh-Kinh Chư Pháp Tập Yếu  
T67 KINH TẬP XIV 728 Q10-32 Sinh Thiên-Kinh Chư Pháp Tập Yếu  
T67 KINH TẬP XIV 728 Q10-33-34 Diệu Lạc-Thiện Trí Thức-Kinh Chư Pháp Tập Yếu  
T67 KINH TẬP XIV 728 Q10-35-36 Vua Cai Trị Nước-Khen Ngợi Công Đức-Kinh Chư Pháp Tập Yếu  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T68 KINH TẬP XV (pdf) MP3 KINH NÓI
T68 KINH TẬP XV 729 Phật Thuyết Phân Biệt Thiện Ác Sở Khởi  
T68 KINH TẬP XV 730 Phật Thuyết Xứ Xứ Kinh  
T68 KINH TẬP XV 731 Phật Thuyết Thập Bát Nê Lê Kinh Chưa thực
T68 KINH TẬP XV 732 Phật Thuyết Mạ Ý Kinh hiện mp3
T68 KINH TẬP XV 733 Phật Thuyết Kiên Ý Kinh  
T68 KINH TẬP XV 734 Phật Thuyết Quỷ Vấn Mục Liên Kinh  
T68 KINH TẬP XV 735 Phật Thuyết Tứ Nguyện Kinh  
T68 KINH TẬP XV 736 Phật Thuyết Tứ Tự Xâm Kinh  
T68 KINH TẬP XV 737 Kinh Sở Dục Trí Hoạn  
T68 KINH TẬP XV 738 Phật Thuyết Phân Biệt Kinh  
T68 KINH TẬP XV 739 Phật Thuyết Mạn Pháp Kinh  
T68 KINH TẬP XV 740 Kinh Át Đa Hoà Đa Kỳ Kinh  
T68 KINH TẬP XV 741 Kinh Ngũ Khổ Chương Cú  
T68 KINH TẬP XV 742 Phật Thuyết Tự Ái Kinh  
T68 KINH TẬP XV 743 Phật Thuyết Trung Tâm Kinh  
T68 KINH TẬP XV 744 Phật Thuyết Trừ Khủng Tai Hoạn Kinh  
T68 KINH TẬP XV 745 Phật Thuyết Tạp Tạng Kinh  
T68 KINH TẬP XV 746 Kinh Quỷ Báo Ứng Kinh  
T68 KINH TẬP XV 747(A) Phật Thuyết Tội Phước Báo Ứng Kinh  
T68 KINH TẬP XV 747(B) Phật Thuyết Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phước Báo Ứng Kinh  
T68 KINH TẬP XV 748 Phật Thuyết Hộ Tịnh Kinh  
T68 KINH TẬP XV 749 Phật Thuyêt Nhân Duyên Tăng Hộ Tịnh Kinh  
T68 KINH TẬP XV 750 Kinh Sa Di La  
T68 KINH TẬP XV 751 Phật Thuyết Ngũ Võ Phản Phục Kinh  
T68 KINH TẬP XV 752 Phật Thuyết Ngũ Võ Phản Phục Kinh  
T68 KINH TẬP XV 753 Kinh Thập Nhị Phẩm Sinh Tử  
T68 KINH TẬP XV 754 QA Phật Thuyết Vị Tằng Hữu Nhân Duyên Kinh  
T68 KINH TẬP XV 754 QC Phật Thuyết Vị Tằng Hữu Nhân Duyên Kinh  
T68 KINH TẬP XV 755 Phật Thuyết Tịnh Ý Ưu Bà Tắc Sở Vấn Kinh  
T68 KINH TẬP XV 756 Phật Thuyết Bát Vô Hạ Hữu Hạ Kinh  
T68 KINH TẬP XV 757 QA Phật Thuyết Thân Mao Hỷ Thụ Kinh  
T68 KINH TẬP XV 757 QB Phật Thuyết Thân Mao Hỷ Thụ Kinh  
T68 KINH TẬP XV 757 QC Phật Thuyết Thân Mao Hỷ Thụ Kinh  
T68 KINH TẬP XV 758 Phật Thuyết Chư Hành Hữu Vi Kinh  
T68 KINH TẬP XV 759 Phật Thuyết Giảo Lượng Thọ Mạng Kinh  
T68 KINH TẬP XV 760 Kinh Duy Nhật Tạp Nan  
T68 KINH TẬP XV 761 Q1 Phật Thuyết Pháp Tập Kinh  
T68 KINH TẬP XV 761 Q2 Phật Thuyết Pháp Tập Kinh  
T68 KINH TẬP XV 761 Q3 Phật Thuyết Pháp Tập Kinh  
T68 KINH TẬP XV 761 Q4 Phật Thuyết Pháp Tập Kinh  
T68 KINH TẬP XV 761 Q5 Phật Thuyết Pháp Tập Kinh  
T68 KINH TẬP XV 761 Q6 Phật Thuyết Pháp Tập Kinh  
T68 KINH TẬP XV 762 Phật Thuyết Quyết Định Nghĩa Kinh  
T68 KINH TẬP XV 763 QA Phật Thuyết Pháp Thừa Nghĩa Quyết Định Kinh  
T68 KINH TẬP XV 763 QB Phật Thuyết Pháp Thừa Nghĩa Quyết Định Kinh  
T68 KINH TẬP XV 763 QC Phật Thuyết Pháp Thừa Nghĩa Quyết Định Kinh  
T68 KINH TẬP XV 764 Phật Thuyết Pháp Tập Danh Số Kinh  
T68 KINH TẬP XV 765 Q1-01 Một Pháp-Kinh Bản Sự  
T68 KINH TẬP XV 765 Q2-01 Một Pháp-Kinh Bản Sự  
T68 KINH TẬP XV 765 Q3-02 Hai Pháp-Kinh Bản Sự  
T68 KINH TẬP XV 765 Q4-02 Hai Pháp-Kinh Bản Sự  
T68 KINH TẬP XV 765 Q5-02 Hai Pháp-Kinh Bản Sự  
T68 KINH TẬP XV 765 Q6-03 Ba Pháp-Kinh Bản Sự  
T68 KINH TẬP XV 765 Q7-03 Ba Pháp-Kinh Bản Sự  
T68 KINH TẬP XV 766 Phật Thuyết Pháp Thân Kinh  
T68 KINH TẬP XV 767 Phật Thuyết Tam Phẩm Đệ Tử Kinh  
T68 KINH TẬP XV 768 Kinh Tam Tuệ  
T68 KINH TẬP XV 769 Phật Thuyết Tứ Bối Kinh  
T68 KINH TẬP XV 770 Phật Thuyết Tứ Bất Khả Đắc Kinh  
T68 KINH TẬP XV 771 Kinh Tứ Phẩm Học Pháp  
T68 KINH TẬP XV 772 Kinh Đại Thừa Tứ Pháp  
T68 KINH TẬP XV 773 Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành Tứ Pháp Kinh  
T68 KINH TẬP XV 774 Kinh Đại Thừa Tứ Pháp  
T68 KINH TẬP XV 775 Phật Thuyết Tứ Vô Sở Úy Kinh  
T68 KINH TẬP XV 776 Phật Thuyết Tứ Phẩm Pháp Môn Kinh  
T68 KINH TẬP XV 777 Phật Thuyết Hiền Giả Ngũ Phước Đức Kinh  
T68 KINH TẬP XV 778 Phật Thuyết Bồ Tát Nội Tập Lục Ba La Mật Kinh  
T68 KINH TẬP XV 779 Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh  
T68 KINH TẬP XV 780 Phật Thuyết Thập Lực Kinh  
T68 KINH TẬP XV 781 Phật Thuyết Phật Thập Lực Kinh  
T68 KINH TẬP XV 782 Phật Thuyết Thập Hiệu Kinh  
T68 KINH TẬP XV 783 Phật Thuyết Thập Nhị Đầu Đà Kinh  
T68 KINH TẬP XV 784 Kinh Tứ Thập Nhị Chương  
T68 KINH TẬP XV 785 Kinh Đắc Đạo Thê Đăng Tích Trượng  
T68 KINH TẬP XV 786 Phật Thuyết Mộc Hoạn Tử Kinh  
T68 KINH TẬP XV 787 Kinh Mạn Thù Sư Thất Lợi Chú Tạng Trung Giảo Lượng Sổ Châu Công Đức  
T68 KINH TẬP XV 788 Phật Thuyết Giảo Lượng Sổ Châu Công Đức Kinh  
T68 KINH TẬP XV 789 Kinh Kim Cang Đảnh Du Già Niệm Châu  
T68 KINH TẬP XV 790 Phật Thuyết Bột Kinh Sao  
T68 KINH TẬP XV 791 Phật Thuyết Xuất Gia Duyên Kinh  
T68 KINH TẬP XV 792 Phật Thuyết Pháp Thọ Trần Kinh  
T68 KINH TẬP XV 793 Phật Thuyết Phật Y Kinh  
T68 KINH TẬP XV 794 Phật Thuyết Thời Phi Thời Kinh  
T68 KINH TẬP XV 795 Phật Trị Thân Kinh  
T68 KINH TẬP XV 796 Phật Thuyết Kiến Chánh Kinh  
T68 KINH TẬP XV 797 Phật Thuyết Bần Cùng Lão Công Kinh  
T68 KINH TẬP XV 798 Phật Thuyết Tấn Học Kinh  
T68 KINH TẬP XV 799 Phật Thuyết Lược Giáo Giới Kinh  
T68 KINH TẬP XV 800 Phật Thuyết Vô Thượng Xứ Kinh  
T68 KINH TẬP XV 801 Phật Thuyết Vô Thường Kinh  
T68 KINH TẬP XV 802 Phật Thuyết Tín Giải Trí Lực Kinh  
T68 KINH TẬP XV 803 Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh  
T68 KINH TẬP XV 804 Phật Thuyết Giải Ưu Kinh  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T69 KINH TẬP XVI (pdf) MP3 KINH NÓI
T69 KINH TẬP XVI 805 Phật Thuyết Chiên Đàn Thọ Kinh  
T69 KINH TẬP XVI 806 Phật Thuyết Khổ Thọ Kinh  
T69 KINH TẬP XVI 807 Phật Thuyết Nội Tạng Bách Bảo Kinh Chưa thực
T69 KINH TẬP XVI 808 Phật Thuyết Độc Tử Kinh hiện mp3
T69 KINH TẬP XVI 809 Phật Thuyết Nhũ Quang Phật Kinh  
T69 KINH TẬP XVI 810 QA Kinh Chư Phật Yếu Tập  
T69 KINH TẬP XVI 810 QC Kinh Chư Phật Yếu Tập  
T69 KINH TẬP XVI 811 Phật Thuyết Quyết Định Tổng Trì Kinh  
T69 KINH TẬP XVI 812 Bồ Tát Hành Ngũ Thập Duyên Kinh  
T69 KINH TẬP XVI 813 Phật Thuyết Vô Hy Vọng Kinh  
T69 KINH TẬP XVI 814 Phật Thuyết Tượng Dịch Kinh  
T69 KINH TẬP XVI 815 QA Phật Lên Trời Đao Lợi Thuyết Pháp Cho Thân Mẫu  
T69 KINH TẬP XVI 815 QB Phật Lên Trời Đao Lợi Thuyết Pháp Cho Thân Mẫu  
T69 KINH TẬP XVI 815 QC Phật Lên Trời Đao Lợi Thuyết Pháp Cho Thân Mẫu  
T69 KINH TẬP XVI 816 Q1 Phật Thuyết Đạo Thần Túc Vô Cực Biến Hóa Kinh  
T69 KINH TẬP XVI 816 Q2 Phật Thuyết Đạo Thần Túc Vô Cực Biến Hóa Kinh  
T69 KINH TẬP XVI 816 Q3 Phật Thuyết Đạo Thần Túc Vô Cực Biến Hóa Kinh  
T69 KINH TẬP XVI 816 Q4 Phật Thuyết Đạo Thần Túc Vô Cực Biến Hóa Kinh  
T69 KINH TẬP XVI 817 Phật Thuyết Đại Tịnh Pháp Môn Kinh  
T69 KINH TẬP XVI 818 QA Kinh Đại Trang Nghiêm Pháp Môn  
T69 KINH TẬP XVI 818 QC Kinh Đại Trang Nghiêm Pháp Môn  
T69 KINH TẬP XVI 819 Phật Thuyết Pháp Thường Trụ Kinh  
T69 KINH TẬP XVI 820 Phật Thuyết Diễn Đạo Tục Nghiệp Kinh  
T69 KINH TẬP XVI 821 QA Kinh Đại Phương Quảng Như Lai Bí Mật Tạng  
T69 KINH TẬP XVI 821 QC Kinh Đại Phương Quảng Như Lai Bí Mật Tạng  
T69 KINH TẬP XVI 822 Phật Thuyết Chư Pháp Dũng Vương Kinh  
T69 KINH TẬP XVI 823 Phật Thuyết Nhất Thiết Pháp Cao Vương Kinh  
T69 KINH TẬP XVI 824 Kinh Chư Pháp Tối Thượng Vương  
T69 KINH TẬP XVI 825 Kinh Thậm Thâm Đại Hồi Hướng  
T69 KINH TẬP XVI 826 Kinh Đệ Tử Chết Rồi Sống Lại  
T69 KINH TẬP XVI 827 Kinh Người Cày Ruộng Lười Biếng  
T69 KINH TẬP XVI 828 Kinh Vô Tự Bảo Khiếp  
T69 KINH TẬP XVI 829 Đại Thừa Ly Văn Tự Phổ Quang Minh Tạng  
T69 KINH TẬP XVI 830 Kinh Đại Thừa Biến Chiếu Quang Minh Tạng Vô Tự Pháp Môn  
T69 KINH TẬP XVI 831 Kinh Báng Phật  
T69 KINH TẬP XVI 832 Kinh Phật Ngữ  
T69 KINH TẬP XVI 833 Kinh Đệ Nhất Nghĩa Pháp Thắng  
T69 KINH TẬP XVI 834 Kinh Đại Oai Đăng Quang Tiên Nhân Vấn Nghi  
T69 KINH TẬP XVI 835 Kinh Như Lai Sư Tử Hống  
T69 KINH TẬP XVI 836 Kinh Đại Phương Quảng Sư Tử Hống  
T69 KINH TẬP XVI 837 Phật Thuyết Xuất Sanh Bồ Đề Tâm Kinh  
T69 KINH TẬP XVI 838 QA Phật Thuyết Phát Bồ Đề Tâm Phá Chư Ma Kinh  
T69 KINH TẬP XVI 838 QC Phật Thuyết Phát Bồ Đề Tâm Phá Chư Ma Kinh  
T69 KINH TẬP XVI 839 QA Kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo  
T69 KINH TẬP XVI 839 QC Kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo  
T69 KINH TẬP XVI 840 Kinh Xưng Tán Đại Thừa Công Đức  
T69 KINH TẬP XVI 841 Kinh Diệu Pháp Quyết Định Nghiệp Chướng  
T69 KINH TẬP XVI 842 Kinh Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa  
T69 KINH TẬP XVI 843 QA Kinh Đại Thừa Bất Tư Nghì Thần Thông Cảnh Giới  
T69 KINH TẬP XVI 843 QB Kinh Đại Thừa Bất Tư Nghì Thần Thông Cảnh Giới  
T69 KINH TẬP XVI 843 QC Kinh Đại Thừa Bất Tư Nghì Thần Thông Cảnh Giới  
T69 KINH TẬP XVI 844 Phật Thuyết Đại Phương Quảng Vị Tằng Hữu-Phẩm Phương Tiện Thiện Xảo  
T69 KINH TẬP XVI 845 Phật Thuyết Tôn Na Kinh  
T69 KINH TẬP XVI 846 Kinh Ngoại Đạo Vấn Thánh Đại Thừa Pháp Vô Ngã Nghĩa  
T69 KINH TẬP XVI 847 QA Đại Thừa Tu Hành Bồ Tát Hạnh Môn Chư Kinh Yếu Tập  
T69 KINH TẬP XVI 847 QB Đại Thừa Tu Hành Bồ Tát Hạnh Môn Chư Kinh Yếu Tập  
T69 KINH TẬP XVI 847 QC Đại Thừa Tu Hành Bồ Tát Hạnh Môn Chư Kinh Yếu Tập