Toàn bộ Tạng Tạp từ tập 161 Bộ Chư Tông 1 đến tập 202 Sự Vựng 8 Bên trái pdf (chữ) được chiết nhỏ tương ưng mp3

Toàn bộ Tạng Tạp từ tập 161 Bộ Chư Tông 1 đến tập 202 Sự Vựng 8
Bên trái pdf (chữ) được chiết nhỏ tương ưng mp3 (nói) bên phải
 
 Cách tìm tựa Kinh : Ctrl+f (windows) hoặc  cmd+f (imac) sẽ hiện ra khung để nhập tựa Kinh cần tìm. [unicode]
 
BẢN KINH CHỮ Tập T164 CHƯ TÔNG 4 (pdf) (Tam Luận Huyền Nghĩa) MP3 KINH NÓI
T164 CT 4 (01) 1861 Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q1-Phân Định Tổng Quát  
T164 CT 4 (02) 1861 Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q2-Chư Tạng  
T164 CT 4 (03) 1861 Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q3-Đại Chủng Tạo Sắc  
T164 CT 4 (04) 1861 Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q4-Quy Kính  
T164 CT 4 (05) 1861 Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q5-Nhị Thập Thất Hiền Thánh  
T164 CT 4 (06) 1861 Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q6-Tam Bảo Nghĩa Lâm  
T164 CT 4 (07) 1861 Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q7-Nghĩa Lâm Ba Thân  
T164 CT 4 (08) 1862 Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Qth  
T164 CT 4 (09) 1862 Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Qtr  
T164 CT 4 (10) 1862 Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Qhạ  
T164 CT 4 (11) 1863 Luận Năng Hiển Trung Biên Tuệ Nhật Q1  
T164 CT 4 (12) 1863 Luận Năng Hiển Trung Biên Tuệ Nhật Q2-Dẫn Xem Xét - Trừ Sai Lầm  
T164 CT 4 (13) 1863 Luận Năng Hiển Trung Biên Tuệ Nhật Q3-Sự Sai Lấm Thuyết Giáo Trước Sau  
T164 CT 4 (14) 1863 Luận Năng Hiển Trung Biên Tuệ Nhật Q4-Căn Cứ Văn Hiển Bày Rõ Chánh  
T164 CT 4 (15) 1864 Đại Thừa Nhập Đạo Thứ Đệ  
T164 CT 4 (16) 1865 Bát Thức Quy Củ Bố Chú Qth  
T164 CT 4 (17) 1865 Bát Thức Quy Củ Bố Chú Qhạ  
T164 CT 4 (18) 1866 Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo Nghĩa Phận Tề Chương Q1  
T164 CT 4 (19) 1866 Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo Nghĩa Phận Tề Chương Q2  
T164 CT 4 (20) 1866 Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo Nghĩa Phận Tề Chương Q3  
T164 CT 4 (21) 1866 Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo Nghĩa Phận Tề Chương Q4  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T165 CHƯ TÔNG 5 (pdf) (Năm Giáo Chỉ Quán Của Kinh Hoa Nghiêm) MP3 KINH NÓI
T165 CT 5 (01) 1867 Năm Giáo Chỉ Quán của Kinh Hoa Nghiêm  
T165 CT 5 (02) 1868 Mười Huyền Môn Nhất Thừa của Hoa Nghiêm  
T165 CT 5 (03) 1869 Năm mươi câu hỏi đáp quan trọng của Hoa Nghiêm Qth  
T165 CT 5 (04) 1869 Năm mươi câu hỏi đáp quan trọng của Hoa Nghiêm Qhạ  
T165 CT 5 (05) 1870 Hoa Nghiêm Kinh Nội Chương Môn Đắng Tạp Khống Mục Q1  
T165 CT 5 (06) 1870 Hoa Nghiêm Kinh Nội Chương Môn Đắng Tạp Khống Mục Q2  
T165 CT 5 (07) 1870 Hoa Nghiêm Kinh Nội Chương Môn Đắng Tạp Khống Mục Q3  
T165 CT 5 (08) 1870 Hoa Nghiêm Kinh Nội Chương Môn Đăng Tạp Khống Mục Q4  
T165 CT 5 (09) 1871 Chỉ Quy Kinh Hoa Nghiêm  
T165 CT 5 (10) 1872 Những Lời Răn Trong Kinh Hoa Nghiêm  
T165 CT 5 (11) 1873 Hỏi Đáp Về Kinh Hoa Nghiêm Qth  
T165 CT 5 (12) 1873 Hỏi Đáp Về Kinh Hoa Nghiêm Qhạ  
T165 CT 5 (13) 1874 Chương Lập Tam Bảo Trong Phẩm Minh Pháp Kinh Qth  
T165 CT 5 (14) 1874 Chương Lập Tam Bảo Trong Phẩm Minh Pháp Kinh Qhạ  
T165 CT 5 (15) 1875 Trăm Môn Biển Nghĩa Kinh Hoa Nghiêm  
T165 CT 5 (16) 1876 Tu Quán Ý Chỉ Sâu Kín Hết Vọng Về Nguồn Của Kinh Hoa Nghiêm  
T165 CT 5 (17) 1877 Hoa Nghiêm Pháp Giới Du Tâm Ký  
T165 CT 5 (18) 1878 Chương Phát Bồ Đề Tâm Của Kinh Hoa Nghiêm  
T165 CT 5 (19) 1879 Quan Mạch Nghĩa Ký của Hoa Nghiêm  
T165 CT 5 (20) 1880 Vân Gian Loại Giải Chương Kim Sư Tử  
T165 CT 5 (21) 1881 Thích Chương Kim Sư Tử Trong Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm  
T165 CT 5 (22) 1882 Môn Quán Viên Dung của ba Vị Thánh  
T165 CT 5 (23) 1883 Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Cảnh Q1  
T165 CT 5 (24) 1883 Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Cảnh Q2  
T165 CT 5 (25) 1884 Chú Thích Môn Quán Pháp Giới Của Hoa Nghiêm  
T165 CT 5 (26) 1885 Bài Tụng Ba Mươi Môn Về Quán Pháp Giới Của Hoa Nghiêm Thất Tự Qth  
T165 CT 5 (27) 1885 Bài Tụng Ba Mươi Môn Về Quán Pháp Giới Của Hoa Nghiêm Thất Tự Qhạ  
T165 CT 5 (28) 1886 Luận Nguyên Nhân  
T165 CT 5 (29) 1887 Pháp Giới Đồ Ký Tùng Tủy Lục Qth (phần 1)  
T165 CT 5 (30) 1887 Pháp Giới Đồ Ký Tùng Tủy Lục Qth (phần 2)  
T165 CT 5 (31) 1887 Pháp Giới Đồ Ký Tùng Tủy Lục Qhạ (phần 1)  
T165 CT 5 (32) 1887 Pháp Giới Đồ Ký Tùng Tủy Lục Qhạ (phần 2)  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T166 CHƯ TÔNG 6 (pdf) (Nói Về Bỏ Mê Hiển Trí Thành Mười Minh Bi) MP3 KINH NÓI
T166 CT 6 (01) 1888 Nói Về Bỏ Mê Hiển Trí Thành Mười Minh Bi  
T166 CT 6 (02) 1889 Luận Tam Muội Hải Ấn  
T166 CT 6 (03) 1890 Hoa Nghiêm Nhất Thừa Thành Phật Diệu Nghĩa Kinh  
T166 CT 6 (04) 1891 Phật Quốc Thiên Sư Văn Thù Chỉ Nam Đô Tán  
T166 CT 6 (05) 1892 Quang Trung Sáng Lập Giới Đàn Đô Kinh  
T166 CT 6 (06) 1893 Tịnh Tâm Giới Quán Pháp  
T166 CT 6 (07) 1893 Tịnh Tâm Giới Quán Pháp Qth  
T166 CT 6 (08) 1893 Tịnh Tâm Giới Quán Pháp Qhạ  
T166 CT 6 (09) 1894 Thích Môn Chương Phục Nghi  
T166 CT 6 (10) 1895 Tân Khắc Lượng Xứ Nặng Nhẹ Nghi  
T166 CT 6 (11) 1895 Tân Khắc Lượng Xứ Nặng Nhẹ Nghi - Phần đầu  
T166 CT 6 (12) 1895 Tân Khắc Lượng Xứ Nặng Nhẹ Nghi - Phần cuối  
T166 CT 6 (13) 1896 Thích Môn Quy Kính Nghi Qth  
T166 CT 6 (14) 1896 Thích Môn Quy Kính Nghi Qhạ  
T166 CT 6 (15) 1897 Giáo Giới Tân Học Tỳ Kheo Hành Hộ Luật Nghi  
T166 CT 6 (16) 1898 Luật Tướng Cảm Thông Truyện  
T166 CT 6 (17) 1899 Trung Thiên Trúc Xá Vệ Quốc Kỳ Hoàn Tự Đô Kinh  
T166 CT 6 (18) 1900 Hình Vẽ Phật Chế Sáu Vật Cho Tỳ Kheo  
T166 CT 6 (19) 1901 Pháp Nghi Quỷ Hộ Mạng Phóng Sanh  
T166 CT 6 (20) 1902 Pháp Thọ Dụng Tam Thủy Yếu Hành  
T166 CT 6 (21) 1903 Thuyết Tội Yếu Hành Pháp  
T166 CT 6 (22) 1904 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Xuất Gia Thọ Cận Viên Yết Ma Nghi Phạm  
T166 CT 6 (23) 1905 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bí Sô Tập Học Lược Pháp  
T166 CT 6 (24) 1906 Bồ Tát Giới Bản Tông Yếu  
T166 CT 6 (25) 1907 Bồ Tát Giới Bản Trì Phạm Yếu Ký  
T166 CT 6 (26) 1908 Đại Thừa Lục Tình Sám Hối  
T166 CT 6 (27) Lương Hoàng Bảo Sám Q1-Khai Đàn Khoa Nghi  
T166 CT 6 (28) Lương Hoàng Bảo Sám Q2 Cung Văn  
T166 CT 6 (29) Lương Hoàng Bảo Sám Q3 Cung Văn  
T166 CT 6 (30) Lương Hoàng Bảo Sám Q4 Cung Văn  
T166 CT 6 (31) Lương Hoàng Bảo Sám Q5 Cung Văn  
T166 CT 6 (32) Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp Q6  
T166 CT 6 (33) Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp Q7  
T166 CT 6 (34) Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp Q8  
T166 CT 6 (35) Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp Q9  
T166 CT 6 (36) Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp Q10  
T166 CT 6 (37) 1910 Pháp Từ Bi Thủy Sám Qth  
T166 CT 6 (38) 1910 Pháp Từ Bi Thủy Sám Qtr  
T166 CT 6 (39) 1910 Pháp Từ Bi Thủy Sám Qhạ  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T167 CHƯ TÔNG 7 (pdf) (Nói Về Bỏ Mê Hiển Trí Thành Mười Minh Bi) MP3 KINH NÓI
T167 CT 7 (01) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q1 (phần đầu)  
T167 CT 7 (02) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q1 (phần cuối)  
T167 CT 7 (03) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q2 (phần đầu)  
T167 CT 7 (04) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q2 (phần cuối)  
T167 CT 7 (05) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q3 (phần đầu)  
T167 CT 7 (07) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q4 (phần đầu)  
T167 CT 7 (08) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q4 (phần cuối)  
T167 CT 7 (09) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q5 (phần đầu)  
T167 CT 7 (10) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q5 (phần cuối)  
T167 CT 7 (11) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q6 (phần đầu)  
T167 CT 7 (12) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q6 (phần cuối)  
T167 CT 7 (13) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q7 (phần đầu)  
T167 CT 7 (14) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q7 (phần cuối)  
T167 CT 7 (15) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q8 (phần đầu)  
T167 CT 7 (16) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q8 (phần cuối)  
T167 CT 7 (17) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q9 (phần đầu)  
T167 CT 7 (18) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q9 (phần cuối)  
T167 CT 7 (19) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q10 (phần đầu)  
T167 CT 7 (20) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q10 (phần cuối)  
T167 CT 7 (21) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q1 (phần 1)  
T167 CT 7 (22) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q1 (phần 2)  
T167 CT 7 (23) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q1 (phần 3)  
T167 CT 7 (24) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q1 (phần 4)  
T167 CT 7 (25) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q1 (phần 5)  
T167 CT 7 (26) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q2 (phần 1)  
T167 CT 7 (27) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q2 (phần 2)  
T167 CT 7 (28) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q2 (phần 3)  
T167 CT 7 (29) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q2 (phần 4)  
T167 CT 7 (30) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q2 (phần 5)  
T167 CT 7 (31) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q3 (phần 1)  
T167 CT 7 (32) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q3 (phần 2)  
T167 CT 7 (33) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q3 (phần 3)  
0  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T168 CHƯ TÔNG 8 (pdf) (Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết) MP3 KINH NÓI
T168 CT 8 (01) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q4 (phần 1)  
T168 CT 8 (02) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q4 (phần 2)  
T168 CT 8 (03) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q4 (phần 3)  
T168 CT 8 (04) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q4 (phần 4)  
T168 CT 8 (05) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q5 (phần 1)  
T168 CT 8 (06) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q5 (phần 2)  
T168 CT 8 (07) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q5 (phần 3)  
T168 CT 8 (08) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q5 (phần 4)  
T168 CT 8 (09) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q5 (phần 5)  
T168 CT 8 (10) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q5 (phần 6  
T168 CT 8 (11) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q6 (phần 1)  
T168 CT 8 (12) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q6 (phần 2)  
T168 CT 8 (13) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q6 (phần 3)  
T168 CT 8 (14) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q6 (phần 4)  
T168 CT 8 (15) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q7 (phần 1)  
T168 CT 8 (16) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q7 (phần 2)  
T168 CT 8 (17) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q7 (phần 3)  
T168 CT 8 (18) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q7 (phần 4)  
T168 CT 8 (19) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q8 (phần 1)  
T168 CT 8 (20) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q8 (phần 2)  
T168 CT 8 (21) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q8 (phần 3)  
T168 CT 8 (22) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q9 (phần 1)  
T168 CT 8 (23) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q9 (phần 2)  
T168 CT 8 (24) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q9 (phần 3)  
T168 CT 8 (25) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q10 (phần 1)  
T168 CT 8 (26) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q10 (phần 2)  
T168 CT 8 (27) 1913 Chỉ Quán Nghĩa Lệ Q1  
T168 CT 8 (28) 1913 Chỉ Quán Nghĩa Lệ Q2  
T168 CT 8 (29) 1914 Chỉ Quán Đại Ý  
T168 CT 8 (30) 1915 Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu  
T168 CT 8 (31) 1916 Thích Thiền Ba-La-Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q1 (phần 1)  
T168 CT 8 (32) 1916 Thích Thiền Ba-La-Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q1 (phần 2)  
T168 CT 8 (33) 1916 Thích Thiền Ba-La-Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q2  
T168 CT 8 (34) 1916 Thích Thiền Ba-La-Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q3 (phần 1)  
T168 CT 8 (35) 1916 Thích Thiền Ba-La-Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q3 (phần 2)  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T169 CHƯ TÔNG 9 (pdf) (Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn) MP3 KINH NÓI
T169 CT 9 (01) 1916 Thích Thiền Ba-La-Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q4  
T169 CT 9 (02) 1916 Thích Thiền Ba-La-Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q5  
T169 CT 9 (03) 1916 Thích Thiền Ba-La-Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q6  
T169 CT 9 (04) 1916 Thích Thiền Ba-La-Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q7  
T169 CT 9 (05) 1916 Thích Thiền Ba-La-Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q8  
T169 CT 9 (06) 1916 Thích Thiền Ba-La-Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q9  
T169 CT 9 (07) 1916 Thích Thiền Ba-La-Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q10  
T169 CT 9 (08) 1917 Sáu Pháp Môn Mầu Nhiệm  
T169 CT 9 (09) 1918 Tứ Niệm Xứ Q1  
T169 CT 9 (10) 1918 Tứ Niệm Xứ Q2  
T169 CT 9 (11) 1918 Tứ Niệm Xứ Q3  
T169 CT 9 (12) 1918 Tứ Niệm Xứ Q4  
T169 CT 9 (13) 1919 Những Lời Dạy Trong Thiền Môn của Đại Sư Thiên Thai Trí Giả  
T169 CT 9 (14) 1920 Quán Tâm Luận  
T169 CT 9 (15) 1921 Quán Tâm Luận Sớ Q1  
T169 CT 9 (16) 1921 Quán Tâm Luận Sớ Q2  
T169 CT 9 (17) 1921 Quán Tâm Luận Sớ Q3  
T169 CT 9 (18) 1921 Quán Tâm Luận Sớ Q4  
T169 CT 9 (19) 1921 Quán Tâm Luận Sớ Q5  
T169 CT 9 (20) 1922 Thích Ma-Ha Bát-Nhã Ba-La-Mật Kinh Giác Ý Tam Muội  
T169 CT 9 (21) 1923 Pháp Môn Về Tam Muội Các Pháp Vô Tránh QTh  
T169 CT 9 (22) 1923 Pháp Môn Về Tam Muội Các Pháp Vô Tránh QHạ  
T169 CT 9 (23) 1924 Đại Thừa Chỉ Quán - Lời Tựa Nam Nhạc  
T169 CT 9 (24) 1924 Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn Q1  
T169 CT 9 (25) 1924 Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn Q2  
T169 CT 9 (26) 1924 Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn Q3  
T169 CT 9 (27) 1925 Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn  
T169 CT 9 (28) 1925 Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn QTh Phần 1  
T169 CT 9 (29) 1925 Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn QTh Phần 2  
T169 CT 9 (30) 1925 Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn QTr Phần 1  
T169 CT 9 (31) 1925 Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn QTr Phần 2  
T169 CT 9 (32) 1925 Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn QHạ Phần 1  
T169 CT 9 (33) 1925 Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn QHạ Phần 2  
T169 CT 9 (34) 1926 Nghĩa An Lạc Hạnh Trong Kinh Pháp Hoa  
T169 CT 9 (35) 1927 Thập Bất Nhị Môn  
T169 CT 9 (36) 1928 Thập Bất Nhị Môn Chỉ Yếu Sao - Lời Tựa  
T169 CT 9 (37) 1928 Thập Bất Nhị Môn Chỉ Yếu Sao - QTh  
T169 CT 9 (38) 1928 Thập Bất Nhị Môn Chỉ Yếu Sao - QHạ  
T169 CT 9 (39) 1929 Tứ Giáo Nghĩa Q1  
T169 CT 9 (40) 1929 Tứ Giáo Nghĩa Q2  
T169 CT 9 (41) 1929 Tứ Giáo Nghĩa Q3  
T169 CT 9 (42) 1929 Tứ Giáo Nghĩa Q4  
T169 CT 9 (43) 1929 Tứ Giáo Nghĩa Q5  
T169 CT 9 (44) 1929 Tứ Giáo Nghĩa Q6  
T169 CT 9 (45) 1929 Tứ Giáo Nghĩa Q7  
T169 CT 9 (46) 1929 Tứ Giáo Nghĩa Q8  
T169 CT 9 (47) 1929 Tứ Giáo Nghĩa Q9  
T169 CT 9 (48) 1929 Tứ Giáo Nghĩa Q10  
T169 CT 9 (49) 1929 Tứ Giáo Nghĩa Q11  
T169 CT 9 (50) 1929 Tứ Giáo Nghĩa Q12  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T170 CHƯ TÔNG 10 (pdf) (Đại Ý Tám Giáo Của Thiên Thai) MP3 KINH NÓI
T170 CT 10 (01) 1930 Đại Ý Tám Giáo Của Thiên Thai  
T170 CT 10 (02) 1931 Thiên Thai Tứ Giáo Nghi  
T170 CT 10 (03) 1932 Kim Cang Ty  
T170 CT 10 (04) 1933 Văn Thệ Nguyện Của Thiên Sư Nam Nhạc Tư Đại  
T170 CT 10 (05) 1934 Quốc Thanh Bách Lục  
T170 CT 10 (06) 1934 Quốc Thanh Bách Lục Q1  
T170 CT 10 (07) 1934 Quốc Thanh Bách Lục Q2  
T170 CT 10 (08) 1934 Quốc Thanh Bách Lục Q3  
T170 CT 10 (09) 1934 Quốc Thanh Bách Lục Q4  
T170 CT 10 (10) 1935 Pháp Trí Dị Biên Quán Tâm Nhị Bách Vấn  
T170 CT 10 (11) 1936 Tứ Minh Thập Nghĩa Thư  
T170 CT 10 (12) 1936 Tứ Minh Thập Nghĩa Thư QTh  
T170 CT 10 (13) 1936 Tứ Minh Thập Nghĩa Thư QHạ  
T170 CT 10 (14) 1937 Ghi Chép Về Giáo Và Hạnh Của Tôn Giả Tứ Minh Q1  
T170 CT 10 (15) 1937 Ghi Chép Về Giáo Và Hạnh Của Tôn Giả Tứ Minh Q2  
T170 CT 10 (16) 1937 Ghi Chép Về Giáo Và Hạnh Của Tôn Giả Tứ Minh Q3  
T170 CT 10 (17) 1937 Ghi Chép Về Giáo Và Hạnh Của Tôn Giả Tứ Minh Q4  
T170 CT 10 (18) 1937 Ghi Chép Về Giáo Và Hạnh Của Tôn Giả Tứ Minh Q5  
T170 CT 10 (19) 1937 Ghi Chép Về Giáo Và Hạnh Của Tôn Giả Tứ Minh Q6  
T170 CT 10 (20) 1937 Ghi Chép Về Giáo Và Hạnh Của Tôn Giả Tứ Minh Q7  
T170 CT 10 (21) 1938 Thiên Thai Truyền Phật Tâm Ấn Ký  
T170 CT 10 (22) 1939 Giáo Quán Cương Tông  
T170 CT 10 (23) 1940 Phương Đẳng Tam Muội Hành Pháp  
T170 CT 10 (24) 1941 Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghi  
T170 CT 10 (25) 1942 Pháp Hoa Tam Muội Hành Sự Vận Tưởng Bổ Trợ Nghi  
T170 CT 10 (26) 1943 Lược Pháp Hoa Tam Muội Bổ Trợ Nghi  
T170 CT 10 (27) 1944 Nghi Thức Lễ Kinh Pháp Hoa  
T170 CT 10 (28) 1945 Kim Quang Minh Sám Pháp Bổ Trợ Nghi  
T170 CT 10 (29) 1946 Kim Quang Minh Tối Thắng Sám Nghi  
T170 CT 10 (30) 1947 Văn Lễ Tán Thích Ca Như Lai Niết Bàn  
T170 CT 10 (31) 1948 Văn Cúng Giỗ Đại Sư Thiên Thai Trí Giả  
T170 CT 10 (32) 1949 Thỉnh Quan Âm Bồ Tát Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Tam Muội Nghi  
T170 CT 10 (33) 1950 Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Chú Hành Pháp  
T170 CT 10 (34) 1951 Xí Thạnh Quang Đạo Tràng Niệm Tụng Nghi  
T170 CT 10 (35) 1952 Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Chú Khóa Pháp  
T170 CT 10 (36) 1953 Ý Nghĩa Của Tâm Bồ Đề  
T170 CT 10 (37) 1954 Bia Nói Về Căn Bản Phật Pháp  
T170 CT 10 (38) 1955 Hiến Mật Viên Thông Thành Phật Tâm Yếu Tập  
T170 CT 10 (39) 1955 Hiến Mật Viên Thông Thành Phật Tâm Yếu Tập QTh  
T170 CT 10 (40) 1955 Hiến Mật Viên Thông Thành Phật Tâm Yếu Tập QHạ  
T170 CT 10 (41) 1956 Mật Chú Viên Nhân Vãng Sinh Tập  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T171 CHƯ TÔNG 11 (pdf) (Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa) MP3 KINH NÓI
T171 CT 11 (01) 1957 Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa  
T171 CT 11 (02) 1958 An Lạc Tập QTh  
T171 CT 11 (03) 1958 An Lạc Tập QHạ  
T171 CT 11 (04) 1959 Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn  
T171 CT 11 (05) 1960 Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận  
T171 CT 11 (06) 1960 Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Q1  
T171 CT 11 (07) 1960 Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Q2  
T171 CT 11 (08) 1960 Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Q3  
T171 CT 11 (09) 1960 Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Q4  
T171 CT 11 (10) 1960 Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Q5  
T171 CT 11 (11) 1960 Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Q6  
T171 CT 11 (12) 1960 Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Q7  
T171 CT 11 (13) 1961 Tịnh Độ Thập Nghi Luận  
T171 CT 11 (14) 1962 Ngũ Phương Tiện Niệm Phật Môn  
T171 CT 11 (15) 1963 Tịnh Độ Luận  
T171 CT 11 (16) 1963 Tịnh Độ Luận QTh  
T171 CT 11 (17) 1963 Tịnh Độ Luận QTrung  
T171 CT 11 (18) 1963 Tịnh Độ Luận QHạ  
T171 CT 11 (19) 1964 Tây Phương Yếu Quyết Thích Nghi Thông Quỹ  
T171 CT 11 (20) 1965 Du Tâm An Lạc Đạo  
T171 CT 11 (21) 1966 Niệm Phật Cảnh  
T171 CT 11 (22) 1966 Niệm Phật Cảnh QTh  
T171 CT 11 (23) 1966 Niệm Phật Cảnh QHạ  
T171 CT 11 (24) 1967 Niệm Phật Tam-Muội Bảo Vương Luận  
T171 CT 11 (25) 1967 Niệm Phật Tam-Muội Bảo Vương Luận QTh  
T171 CT 11 (26) 1967 Niệm Phật Tam-Muội Bảo Vương Luận QTr  
T171 CT 11 (27) 1967 Niệm Phật Tam-Muội Bảo Vương Luận QHạ  
T171 CT 11 (28) 1968 Văng Sinh Tịnh Độ Quyết Nghi Hành Nguyện Nhị Môn  
T171 CT 11 (29) 1969 Lạc Bang Văn Loại - Lạc Bang Di Cảo  
T171 CT 11 (30) 1969 Lạc Bang Văn Loại Q1  
T171 CT 11 (31) 1969 Lạc Bang Văn Loại Q2  
T171 CT 11 (32) 1969 Lạc Bang Văn Loại Q3  
T171 CT 11 (33) 1969 Lạc Bang Văn Loại Q4  
T171 CT 11 (34) 1969 Lạc Bang Văn Loại Q5  
T171 CT 11 (35) 1969 Lạc Bang Di Cảo QTh  
T171 CT 11 (36) 1969 Lạc Bang Di Cảo QHạ  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T172 CHƯ TÔNG 12 (pdf) (Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn) MP3 KINH NÓI
T172 CT 12 (01) 1970 Long Thư Tăng Quãng Tịnh Độ Văn  
T172 CT 12 (02) 1970 Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn Q2  
T172 CT 12 (03) 1970 Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn Q3  
T172 CT 12 (04) 1970 Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn Q4  
T172 CT 12 (05) 1970 Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn Q5  
T172 CT 12 (06) 1970 Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn Q6  
T172 CT 12 (07) 1970 Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn Q7  
T172 CT 12 (08) 1970 Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn Q8  
T172 CT 12 (09) 1970 Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn Q9  
T172 CT 12 (10) 1970 Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn Q10  
T172 CT 12 (11) 1970 Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn Q11  
T172 CT 12 (12) 1970 Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn Q12  
T172 CT 12 (13) 1971 Tịnh Độ Cảnh Quán Yếu Môn  
T172 CT 12 (14) 1972 Tịnh Độ Hoặc Vấn  
T172 CT 12 (15) 1973 Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám  
T172 CT 12 (16) 1973 Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám Q1  
T172 CT 12 (17) 1973 Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám Q2  
T172 CT 12 (18) 1973 Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám Q3  
T172 CT 12 (19) 1973 Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám Q4  
T172 CT 12 (20) 1973 Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám Q5  
T172 CT 12 (21) 1973 Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám Q6  
T172 CT 12 (22) 1973 Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám Q7  
T172 CT 12 (23) 1973 Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám Q8  
T172 CT 12 (24) 1973 Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám Q9  
T172 CT 12 (25) 1973 Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám Q10  
T172 CT 12 (26) 1974 Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ  
T172 CT 12 (27) 1974 Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ QTh  
T172 CT 12 (28) 1974 Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ QHạ  
T172 CT 12 (29) 1975 Luận Tịnh Độ Sinh Vô Sinh  
T172 CT 12 (30) 1976 Tây Phương Hợp Luận  
T172 CT 12 (31) 1977 Tịnh Độ Nghi Biện  
T172 CT 12 (32) 1978 Kệ Tán A-Di-Đà Phật  
T172 CT 12 (33) 1979 Chuyển Kinh Hành Đạo Nguyện Vãng Sinh Tịnh Độ Pháp Sự Tán QTh  
T172 CT 12 (34) 1979 Chuyển Kinh Hành Đạo Nguyện Vãng Sinh Tịnh Độ Pháp Sự Tán QHạ  
T172 CT 12 (35) 1980 Kệ Đảnh Lễ Tán Thán Việc Vãng Sanh  
T172 CT 12 (36) 1981 Y Quán Kinh Đăng Minh Ban Chu Tam-Muội Hành Đạo Vãng Sanh Tán  
T172 CT 12 (37) 1982 Các Văn Lễ Phật Sám Hối QTh  
T172 CT 12 (38) 1982 Tập Chư Kinh Lễ Sám Nghi QHạ  
T172 CT 12 (39) 1983 Tịnh Độ Ngũ Hội Niệm Phật Lược Pháp Sự Nghi - Phần Đầu  
T172 CT 12 (40) 1983 Tịnh Độ Ngũ Hội Niệm Phật Lược Pháp Sự Nghi - Phần Sau  
T172 CT 12 (41) 1984 Vãng Sanh Tọnh Độ Sám Nguyện Nghi  
T172 CT 12 (42) 1985 Trấn Châu Lâm Tế Tuệ Chiếu Thiền Sư Ngữ Lục  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T173 CHƯ TÔNG 13 (pdf)
(Quân Châu Đỗng Sơn Ngộ Bản Thiền Sư Ngữ Lục & Thụy Châu)
MP3 KINH NÓI
T173 CT 13 (01) 1986 Quân Châu Đỗng Sơn Ngộ Bản Thiền Sư Ngữ Lục  
T173 CT 13 (02) 1987 Phủ Châu Tào Sơn Nguyên Chứng Thiền Sư Ngữ Lục  
T173 CT 13 (03) 1987 Phủ Châu Tào Sơn Bổn Tịch Thiền Sư Ngữ Lục QTh  
T173 CT 13 (04) 1987 Chủ Chân Tào Sơn Bổn Tịch Thiền Sư Ngữ Lục QHạ  
T173 CT 13 (05) 1988 Vân Môn Khuông Chân Thiền Sư Quảng Lục QTh  
T173 CT 13 (06) 1988 Vân Môn Khuông Chân Thiền Sư Quảng Lục QTr  
T173 CT 13 (07) 1988 Vân Môn Khuông Chân Thiền Sư Quảng Lục QHạ  
T173 CT 13 (08) 1989 Đàm Châu Quy Sơn Linh Hựu Thiền Sư Ngữ Lục  
T173 CT 13 (09) 1990 Viên Châu Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch Thiền Sư Ngữ Lục  
T173 CT 13 (10) 1991 Kim Lăng Thanh Lương Viện Văn Ích Thiền Sư Ngữ Lục  
T173 CT 13 (11) 1992 Phần Dương Vô Đức Thiền Sư Ngữ Lục  
T173 CT 13 (12) 1992 Phần Dương Vô Đức Thiền Sư Ngữ Lục QTh  
T173 CT 13 (13) 1992 Phần Dương Vô Đức Thiền Sư Ngữ Lục QTr  
T173 CT 13 (14) 1992 Phần Dương Vô Đức Thiền Sư Ngữ Lục QHạ  
T173 CT 13 (15) 1993 Hoàng Long Huệ Nam Thiền Sư Ngữ Lục  
T173 CT 13 (16) 1994 Dương Kỳ Phương Hội Hòa Thượng Ngữ Lục  
T173 CT 13 (17) 1995 Pháp Diễn Thiền Sư Ngữ Lục QTh  
T173 CT 13 (18) 1995 Pháp Diễn Thiền Sư Ngữ Lục QTr  
T173 CT 13 (19) 1995 Pháp Diễn Thiền Sư Ngữ Lục QHạ  
T173 CT 13 (20) 1996 Minh Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q1  
T173 CT 13 (21) 1996 Minh Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q2  
T173 CT 13 (22) 1996 Minh Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q3  
T173 CT 13 (23) 1996 Minh Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q4  
T173 CT 13 (24) 1996 Minh Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q5  
T173 CT 13 (25) 1996 Minh Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q6  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T174 CHƯ TÔNG 14 (pdf) (Viên Ngộ Phật Quả Thiền Sư Ngữ Lục) MP3 KINH NÓI
T174 CT 14 (01) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục  
T174 CT 14 (02) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q1  
T174 CT 14 (03) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q2  
T174 CT 14 (04) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q3  
T174 CT 14 (05) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q4  
T174 CT 14 (06) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q5  
T174 CT 14 (07) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q6  
T174 CT 14 (08) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q7  
T174 CT 14 (09) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q8  
T174 CT 14 (10) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q9  
T174 CT 14 (11) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q10  
T174 CT 14 (12) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q11  
T174 CT 14 (13) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q12  
T174 CT 14 (14) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q13  
T174 CT 14 (15) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q14  
T174 CT 14 (16) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q15  
T174 CT 14 (17) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q16  
T174 CT 14 (18) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q17  
T174 CT 14 (19) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q18  
T174 CT 14 (20) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q19  
T174 CT 14 (21) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q20  
T174 CT 14 (22) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q1  
T174 CT 14 (23) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q2  
T174 CT 14 (24) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q3  
T174 CT 14 (25) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q4  
T174 CT 14 (26) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q5  
T174 CT 14 (27) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q6  
T174 CT 14 (28) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q7  
T174 CT 14 (29) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q8  
T174 CT 14 (30) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q9  
T174 CT 14 (31) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q10  
T174 CT 14 (32) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q11  
T174 CT 14 (33) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q12  
T174 CT 14 (34) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q13  
T174 CT 14 (35) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q14  
T174 CT 14 (36) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q15  
T174 CT 14 (37) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q16  
T174 CT 14 (38) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q17  
T174 CT 14 (39) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q18  
T174 CT 14 (40) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q19  
T174 CT 14 (41) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q20  
T174 CT 14 (42) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q21  
T174 CT 14 (43) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q22  
T174 CT 14 (44) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q23  
T174 CT 14 (45) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q24  
T174 CT 14 (46) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q25  
T174 CT 14 (47) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q26  
T174 CT 14 (48) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q27  
T174 CT 14 (49) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q28  
T174 CT 14 (50) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q29  
T174 CT 14 (51) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q30  
T174 CT 14 (52) 1999 Mật Am Hòa Thượng Ngữ Lục  
T174 CT 14 (53) 2000 Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục Q1  
T174 CT 14 (54) 2000 Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục Q2  
T174 CT 14 (55) 2000 Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục Q3  
T174 CT 14 (56) 2000 Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục Q4  
T174 CT 14 (57) 2000 Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục Q5  
T174 CT 14 (58) 2000 Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục Q6  
T174 CT 14 (59) 2000 Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục Q7  
T174 CT 14 (60) 2000 Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục Q8  
T174 CT 14 (61) 2000 Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục Q9  
T174 CT 14 (62) 2000 Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục Q10  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T175 CHƯ TÔNG 15 (pdf) (Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí) MP3 KINH NÓI
T175 CT 15 (01) 2001 Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí Q1  
T175 CT 15 (02) 2001 Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí Q2  
T175 CT 15 (03) 2001 Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí Q3  
T175 CT 15 (04) 2001 Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí Q4  
T175 CT 15 (05) 2001 Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí Q5  
T175 CT 15 (06) 2001 Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí Q6  
T175 CT 15 (07) 2001 Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí Q7  
T175 CT 15 (08) 2001 Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí Q8  
T175 CT 15 (09) 2001 Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí Q9  
T175 CT 15 (10) 2002 Ngữ Lục Hòa Thượng Như Tịnh  
T175 CT 15 (11) 2002 Ngữ Lục Hòa Thượng Như Tịnh QTh  
T175 CT 15 (12) 2002 Ngữ Lục Hòa Thượng Như Tịnh QHạ  
T175 CT 15 (13) 2003 Viên Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục  
T175 CT 15 (14) 2003 Viên Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục Q1  
T175 CT 15 (15) 2003 Viên Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục Q2  
T175 CT 15 (16) 2003 Viên Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục Q3  
T175 CT 15 (17) 2003 Viên Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục Q4  
T175 CT 15 (18) 2003 Viên Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục Q5  
T175 CT 15 (19) 2003 Viên Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục Q6  
T175 CT 15 (20) 2003 Viên Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục Q7  
T175 CT 15 (21) 2003 Viên Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục Q8  
T175 CT 15 (22) 2003 Viên Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục Q9  
T175 CT 15 (23) 2003 Viên Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục Q10  
T175 CT 15 (24) 2004 Vạn Tùng Lão Nhân Bình Xướng  
T175 CT 15 (25) 2004 Vạn Tùng Lão Nhân Bình Xướng Q1  
T175 CT 15 (26) 2004 Vạn Tùng Lão Nhân Bình Xướng Q2  
T175 CT 15 (27) 2004 Vạn Tùng Lão Nhân Bình Xướng Q3  
T175 CT 15 (28) 2004 Vạn Tùng Lão Nhân Bình Xướng Q4  
T175 CT 15 (29) 2004 Vạn Tùng Lão Nhân Bình Xướng Q5  
T175 CT 15 (30) 2004 Vạn Tùng Lão Nhân Bình Xướng Q6  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T176 CHƯ TÔNG 16 (pdf) (Vô Môn Quan) MP3 KINH NÓI
T176 CT 16 (01) 2005 Tựa Cửa Vô Môn  
T176 CT 16 (02) 2006 Nhân Thiên Nhãn Mục  
T176 CT 16 (03) 2006 Nhân Thiên Nhãn Mục Q1  
T176 CT 16 (04) 2006 Nhân Thiên Nhãn Mục Q2  
T176 CT 16 (05) 2006 Nhân Thiên Nhãn Mục Q3  
T176 CT 16 (06) 2006 Nhân Thiên Nhãn Mục Q4  
T176 CT 16 (07) 2006 Nhân Thiên Nhãn Mục Q5  
T176 CT 16 (08) 2006 Nhân Thiên Nhãn Mục Q6  
T176 CT 16 (09) 2007 Nam Tông Đốn Giáo Tối Thượng Đại Thừa Ma-Ha Bát-Nhã Ba-La-Mật Kinh  
T176 CT 16 (10) 2008 Bài Tán Pháp Bảo Đàn Kinh Của Lục Tổ Tuệ Năng  
T176 CT 16 (11) 2009 Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất  
T176 CT 16 (12) 2010 Tín Tâm Minh  
T176 CT 16 (13) 2011 Luận Tối Thượng Thừa  
T176 CT 16 (14) 2012 Hoàng Bá Sơn Đoạn Tế Thiền Sư Truyền Tâm Yếu - Uyển Lăng Lục  
T176 CT 16 (15) 2013 Thiền Tông Vĩnh Gia Tập  
T176 CT 16 (16) 2014 Khúc Ca Chứng Đạo  
T176 CT 16 (17) 2015 Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự  
T176 CT 16 (18) 2015 Thiền Nguyên Chư Thuiyeen Tập Đô Tự QTh  
T176 CT 16 (19) 2015 Thiền Nguyện Chư Thuyên Tập Đô Tự QHạ  
T176 CT 16 (20) 2016 Tông Cảnh Lục  
T176 CT 16 (21) 2016 Tông Cảnh Lục Q1  
T176 CT 16 (22) 2016 Tông Cảnh Lục Q2  
T176 CT 16 (23) 2016 Tông Cảnh Lục Q3  
T176 CT 16 (24) 2016 Tông Cảnh Lục Q4  
T176 CT 16 (25) 2016 Tông Cảnh Lục Q5  
T176 CT 16 (26) 2016 Tông Cảnh Lục Q6  
T176 CT 16 (27) 2016 Tông Cảnh Lục Q7  
T176 CT 16 (28) 2016 Tông Cảnh Lục Q8  
T176 CT 16 (29) 2016 Tông Cảnh Lục Q9  
T176 CT 16 (30) 2016 Tông Cảnh Lục Q10  
T176 CT 16 (31) 2016 Tông Cảnh Lục Q11  
T176 CT 16 (32) 2016 Tông Cảnh Lục Q12  
T176 CT 16 (33) 2016 Tông Cảnh Lục Q13  
T176 CT 16 (34) 2016 Tông Cảnh Lục Q14  
T176 CT 16 (35) 2016 Tông Cảnh Lục Q15  
T176 CT 16 (36) 2016 Tông Cảnh Lục Q16  
T176 CT 16 (37) 2016 Tông Cảnh Lục Q17  
T176 CT 16 (38) 2016 Tông Cảnh Lục Q18  
T176 CT 16 (39) 2016 Tông Cảnh Lục Q19  
T176 CT 16 (40) 2016 Tông Cảnh Lục Q20  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T177 CHƯ TÔNG 17 (pdf) (Tông Cảnh Lục) MP3 KINH NÓI
T177 CT 17 (01) 2016 Tông Cảnh Lục Q21  
T177 CT 17 (02) 2016 Tông Cảnh Lục Q22  
T177 CT 17 (03) 2016 Tông Cảnh Lục Q23  
T177 CT 17 (04) 2016 Tông Cảnh Lục Q24  
T177 CT 17 (05) 2016 Tông Cảnh Lục Q25  
T177 CT 17 (06) 2016 Tông Cảnh Lục Q26  
T177 CT 17 (07) 2016 Tông Cảnh Lục Q27  
T177 CT 17 (08) 2016 Tông Cảnh Lục Q28  
T177 CT 17 (09) 2016 Tông Cảnh Lục Q29  
T177 CT 17 (10) 2016 Tông Cảnh Lục Q30  
T177 CT 17 (11) 2016 Tông Cảnh Lục Q31  
T177 CT 17 (12) 2016 Tông Cảnh Lục Q32  
T177 CT 17 (13) 2016 Tông Cảnh Lục Q33  
T177 CT 17 (14) 2016 Tông Cảnh Lục Q34  
T177 CT 17 (15) 2016 Tông Cảnh Lục Q35  
T177 CT 17 (16) 2016 Tông Cảnh Lục Q36  
T177 CT 17 (17) 2016 Tông Cảnh Lục Q37  
T177 CT 17 (18) 2016 Tông Cảnh Lục Q38  
T177 CT 17 (19) 2016 Tông Cảnh Lục Q39  
T177 CT 17 (20) 2016 Tông Cảnh Lục Q40  
T177 CT 17 (21) 2016 Tông Cảnh Lục Q41  
T177 CT 17 (22) 2016 Tông Cảnh Lục Q42  
T177 CT 17 (23) 2016 Tông Cảnh Lục Q43  
T177 CT 17 (24) 2016 Tông Cảnh Lục Q44  
T177 CT 17 (25) 2016 Tông Cảnh Lục Q45  
T177 CT 17 (26) 2016 Tông Cảnh Lục Q46  
T177 CT 17 (27) 2016 Tông Cảnh Lục Q47  
T177 CT 17 (28) 2016 Tông Cảnh Lục Q48  
T177 CT 17 (29) 2016 Tông Cảnh Lục Q49  
T177 CT 17 (30) 2016 Tông Cảnh Lục Q50  
T177 CT 17 (31) 2016 Tông Cảnh Lục Q51  
T177 CT 17 (32) 2016 Tông Cảnh Lục Q52  
T177 CT 17 (33) 2016 Tông Cảnh Lục Q53  
T177 CT 17 (34) 2016 Tông Cảnh Lục Q54  
T177 CT 17 (35) 2016 Tông Cảnh Lục Q55  
T177 CT 17 (36) 2016 Tông Cảnh Lục Q56  
T177 CT 17 (37) 2016 Tông Cảnh Lục Q57  
T177 CT 17 (38) 2016 Tông Cảnh Lục Q58  
T177 CT 17 (39) 2016 Tông Cảnh Lục Q59  
T177 CT 17 (40) 2016 Tông Cảnh Lục Q60  
T177 CT 17 (41) 2016 Tông Cảnh Lục Q61  
T177 CT 17 (42) 2016 Tông Cảnh Lục Q62  
T177 CT 17 (43) 2016 Tông Cảnh Lục Q63  
T177 CT 17 (44) 2016 Tông Cảnh Lục Q64  
T177 CT 17 (45) 2016 Tông Cảnh Lục Q65  
T177 CT 17 (46) 2016 Tông Cảnh Lục Q66  
T177 CT 17 (47) 2016 Tông Cảnh Lục Q67  
T177 CT 17 (48) 2016 Tông Cảnh Lục Q68  
T177 CT 17 (49) 2016 Tông Cảnh Lục Q69  
T177 CT 17 (50) 2016 Tông Cảnh Lục Q70  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T178 CHƯ TÔNG 18 (pdf) (Tông Cảnh Lục) MP3 KINH NÓI
T178 CT 18 (01) 2016 Tông Cảnh Lục Q71  
T178 CT 18 (02) 2016 Tông Cảnh Lục Q72  
T178 CT 18 (03) 2016 Tông Cảnh Lục Q73  
T178 CT 18 (04) 2016 Tông Cảnh Lục Q74  
T178 CT 18 (05) 2016 Tông Cảnh Lục Q75  
T178 CT 18 (06) 2016 Tông Cảnh Lục Q76  
T178 CT 18 (07) 2016 Tông Cảnh Lục Q77  
T178 CT 18 (08) 2016 Tông Cảnh Lục Q78  
T178 CT 18 (09) 2016 Tông Cảnh Lục Q79  
T178 CT 18 (10) 2016 Tông Cảnh Lục Q80  
T178 CT 18 (11) 2016 Tông Cảnh Lục Q81  
T178 CT 18 (12) 2016 Tông Cảnh Lục Q82  
T178 CT 18 (13) 2016 Tông Cảnh Lục Q83  
T178 CT 18 (14) 2016 Tông Cảnh Lục Q84  
T178 CT 18 (15) 2016 Tông Cảnh Lục Q85  
T178 CT 18 (16) 2016 Tông Cảnh Lục Q86  
T178 CT 18 (17) 2016 Tông Cảnh Lục Q87  
T178 CT 18 (18) 2016 Tông Cảnh Lục Q88  
T178 CT 18 (19) 2016 Tông Cảnh Lục Q89  
T178 CT 18 (20) 2016 Tông Cảnh Lục Q90  
T178 CT 18 (21) 2016 Tông Cảnh Lục Q91  
T178 CT 18 (22) 2016 Tông Cảnh Lục Q92  
T178 CT 18 (23) 2016 Tông Cảnh Lục Q93  
T178 CT 18 (24) 2016 Tông Cảnh Lục Q94  
T178 CT 18 (25) 2016 Tông Cảnh Lục Q95  
T178 CT 18 (26) 2016 Tông Cảnh Lục Q96  
T178 CT 18 (27) 2016 Tông Cảnh Lục Q97  
T178 CT 18 (28) 2016 Tông Cảnh Lục Q98  
T178 CT 18 (29) 2016 Tông Cảnh Lục Q99  
T178 CT 18 (30) 2016 Tông Cảnh Lục Q100  
T178 CT 18 (31) 2017 Vạn Thiện Đồng Quy Tập  
T178 CT 18 (32) 2017 Vạn Thiện Đồng Quy Tập QTh  
T178 CT 18 (33) 2017 Vạn Thiện Đồng Quy Tập QTrung  
T178 CT 18 (34) 2017 Vạn Thiện Đồng Quy Tập QHạ  
T178 CT 18 (35) 2018 Vĩnh Minh Trí Giác Thiền Sư Duy Tâm Quán  
T178 CT 18 (36) 2019 Chân Tâm Trực Thuyết  
T178 CT 18 (37) 2020 Bí Quyết Tu Tâm Của Thiền Sư Phổ Chiếu tại Hàn Quốc  
T178 CT 18 (38) 2021 Thiền Tông Quyết Nghi Tập  
T178 CT 18 (39) 2022 Thiền Lâm Bảo Huấn  
T178 CT 18 (40) 2023 Truy Môn Cảnh Huấn Lời Tựa  
T178 CT 18 (41) 2023 Truy Môn Cảnh Huấn Q1  
T178 CT 18 (42) 2023 Truy Môn Cảnh Huấn Q2  
T178 CT 18 (43) 2023 Truy Môn Cảnh Huấn Q3  
T178 CT 18 (44) 2023 Truy Môn Cảnh Huấn Q4  
T178 CT 18 (45) 2023 Truy Môn Cảnh Huấn Q5  
T178 CT 18 (46) 2023 Truy Môn Cảnh Huấn Q6  
T178 CT 18 (47) 2023 Truy Môn Cảnh Huấn Q7  
T178 CT 18 (48) 2023 Truy Môn Cảnh Huấn Q8  
T178 CT 18 (49) 2023 Truy Môn Cảnh Huấn Q9  
T178 CT 18 (50) 2023 Truy Môn Cảnh Huấn Q10  
T178 CT 18 (51) 2024 Thiền Quan Sách Tấn  
T178 CT 18 (52) 2025 Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy  
T178 CT 18 (53) 2025 Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy Q1  
T178 CT 18 (54) 2025 Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy Q2  
T178 CT 18 (55) 2025 Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy Q3  
T178 CT 18 (56) 2025 Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy Q4  
T178 CT 18 (57) 2025 Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy Q5  
T178 CT 18 (58) 2025 Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy Q6  
T178 CT 18 (59) 2025 Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy Q7  
T178 CT 18 (60) 2025 Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy Q8  
 
BỘ SỬ TRUYỆN 16 tập 179-194
BẢN KINH CHỮ Tập T179 SỬ TRUYỆN 1 (pdf) (Truyện Về Soạn Tập Tam Tạng và Tạp Tạng) MP3 KINH NÓI
T179 ST 1 (01) 2026 Truyện Về Soạn Tập Tam Tạng Và Tạp Tạng  
T179 ST 1 (02) 2027 Ca Diếp Kiết Tập  
T179 ST 1 (03) 2028 Ca Đinh Tỳ-Kheo Thuyết Đương Lai Biến Kinh  
T179 ST 1 (04) 2029 Phật Dạy Tỳ Kheo Ca Chiên Diên Nói Kệ Pháp Diệu  
T179 ST 1 (05) 2030 Lời Ký Của Đại A-La-Hán Nan-Đề MậT-Đa-La  
T179 ST 1 (06) 2031 Luận Dị Bộ Tông Luân  
T179 ST 1 (07) 2032 Luận Về Mười Tám Bộ  
T179 ST 1 (08) 2033 Luận Bộ Cháp Dị  
T179 ST 1 (09) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q1  
T179 ST 1 (10) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q2  
T179 ST 1 (11) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q3  
T179 ST 1 (12) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q4  
T179 ST 1 (13) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q5  
T179 ST 1 (14) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q6  
T179 ST 1 (15) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q7  
T179 ST 1 (16) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q8  
T179 ST 1 (17) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q9  
T179 ST 1 (18) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q10  
T179 ST 1 (19) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q11  
T179 ST 1 (20) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q12  
T179 ST 1 (21) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q13  
T179 ST 1 (22) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q14  
T179 ST 1 (23) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q15  
T179 ST 1 (24) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ  
T179 ST 1 (25) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q1  
T179 ST 1 (26) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q2  
T179 ST 1 (27) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q3Th  
T179 ST 1 (28) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q3Hạ  
T179 ST 1 (29) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q4  
T179 ST 1 (30) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q5  
T179 ST 1 (31) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q6  
T179 ST 1 (32) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q7  
T179 ST 1 (33) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q8  
T179 ST 1 (34) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q9  
T179 ST 1 (35) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q10  
T179 ST 1 (36) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q11  
T179 ST 1 (37) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q12  
T179 ST 1 (38) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q13  
T179 ST 1 (39) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q14  
T179 ST 1 (40) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q15  
T179 ST 1 (41) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q16  
T179 ST 1 (42) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q17  
T179 ST 1 (43) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q18  
T179 ST 1 (44) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q19  
T179 ST 1 (45) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q20  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T180 SỬ TRUYỆN 2 (pdf) (Phật Tổ Thống Kỷ) MP3 KINH NÓI
T180 ST 2 (01) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q21  
T180 ST 2 (02) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q22  
T180 ST 2 (03) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q23  
T180 ST 2 (04) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q24  
T180 ST 2 (05) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q25  
T180 ST 2 (06) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q26  
T180 ST 2 (07) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q27  
T180 ST 2 (08) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q28  
T180 ST 2 (09) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q29  
T180 ST 2 (10) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q30  
T180 ST 2 (11) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q31  
T180 ST 2 (12) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q32  
T180 ST 2 (13) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q33  
T180 ST 2 (14) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q34  
T180 ST 2 (15) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q35  
T180 ST 2 (16) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q36  
T180 ST 2 (17) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q37  
T180 ST 2 (18) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q38  
T180 ST 2 (19) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q39  
T180 ST 2 (20) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q40  
T180 ST 2 (21) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q41  
T180 ST 2 (22) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q42  
T180 ST 2 (23) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q43  
T180 ST 2 (24) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q44  
T180 ST 2 (25) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q45  
T180 ST 2 (26) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q46  
T180 ST 2 (27) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q47  
T180 ST 2 (28) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q48  
T180 ST 2 (29) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q49  
T180 ST 2 (30) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q50  
T180 ST 2 (31) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q51  
T180 ST 2 (32) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q52  
T180 ST 2 (33) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q53  
T180 ST 2 (34) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q54  
T180 ST 2 (35) 2036 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải  
T180 ST 2 (36) 2036 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q1  
T180 ST 2 (37) 2036 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q2  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T183 SỬ TRUYỆN 5 (pdf) (Gia Phả Phật Thích Ca) MP3 KINH NÓI
T183 ST 5 (01) 2040 Gia Phả Phật Thích Ca  
T183 ST 5 (02) 2040 Gia Phả Phật Thích Ca Q1  
T183 ST 5 (03) 2040 Gia Phả Phật Thích Ca Q2  
T183 ST 5 (04) 2040 Gia Phả Phật Thích Ca Q3  
T183 ST 5 (05) 2040 Gia Phả Phật Thích Ca Q4  
T183 ST 5 (06) 2040 Gia Phả Phật Thích Ca Q5  
T183 ST 5 (07) 2041 Gia Phả Dòng Họ Phật Thích Ca  
T183 ST 5 (08) 2042 Truyện A-Dục Vương Q1  
T183 ST 5 (09) 2042 Truyện A-Dục Vương Q2  
T183 ST 5 (10) 2042 Truyện A-Dục Vương Q3  
T183 ST 5 (11) 2042 Truyện A-Dục Vương Q4  
T183 ST 5 (12) 2042 Truyện A-Dục Vương Q5  
T183 ST 5 (13) 2042 Truyện A-Dục Vương Q6  
T183 ST 5 (14) 2042 Truyện A-Dục Vương Q7  
T183 ST 5 (15) 2043 Kinh A-Dục Vương Q1  
T183 ST 5 (16) 2043 Kinh A-Dục Vương Q2  
T183 ST 5 (17) 2043 Kinh A-Dục Vương Q3  
T183 ST 5 (18) 2043 Kinh A-Dục Vương Q4  
T183 ST 5 (19) 2043 Kinh A-Dục Vương Q5  
T183 ST 5 (20) 2043 Kinh A-Dục Vương Q6  
T183 ST 5 (21) 2043 Kinh A-Dục Vương Q7  
T183 ST 5 (22) 2043 Kinh A-Dục Vương Q8  
T183 ST 5 (23) 2043 Kinh A-Dục Vương Q9  
T183 ST 5 (24) 2043 Kinh A-Dục Vương Q10  
T183 ST 5 (25) 2044 Kinh Thế Tôn Thuyết A-Dục Vương Ví Dụ  
T183 ST 5 (26) 2045 Kinh Nói Về Nhân Duyên Thái Tử Của Vua A-Dục Vì Lợi Lạc Pháp Mầu Mà Bị Hoại Mắt  
T183 ST 5 (27) 2046 Mã Minh Bồ Tát Truyện  
T183 ST 5 (28) 2047 Bồ Tát Long Thọ Truyện  
T183 ST 5 (29) 2048 Truyện Đề Bà Bồ Tát  
T183 ST 5 (30) 2049 Truyện Pháp Sư Bà-Tẩu-Bàn-Đậu  
T183 ST 5 (31) 2050 Đời Tùy - Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện  
T183 ST 5 (32) 2051 Lâm Pháp Sư Biệt Truyện  
T183 ST 5 (33) 2051 Lâm Pháp Sư Biệt Truyện QTh  
T183 ST 5 (34) 2051 Lâm Pháp Sư Biệt Truyện QTrung  
T183 ST 5 (35) 2051 Lâm Pháp Sư Biệt Truyện QHạ  
T183 ST 5 (36) 2052 Hành Trạng Của Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Đời Đường  
T183 ST 5 (37) 2053 Truyện Tam Tạng Pháp Sư Chùa Đại Từ Ân Đời Đường  
T183 ST 5 (38) 2053 Truyện Tam Tạng Pháp Sư Chùa Đại Từ Ân Đời Đường Q1  
T183 ST 5 (39) 2053 Truyện Tam Tạng Pháp Sư Chùa Đại Từ Ân Đời Đường Q2  
T183 ST 5 (40) 2053 Truyện Tam Tạng Pháp Sư Chùa Đại Từ Ân Đời Đường Q3  
T183 ST 5 (41) 2053 Truyện Tam Tạng Pháp Sư Chùa Đại Từ Ân Đời Đường Q4  
T183 ST 5 (42) 2053 Truyện Tam Tạng Pháp Sư Chùa Đại Từ Ân Đời Đường Q5  
T183 ST 5 (43) 2053 Truyện Tam Tạng Pháp Sư Chùa Đại Từ Ân Đời Đường Q6  
T183 ST 5 (44) 2053 Truyện Tam Tạng Pháp Sư Chùa Đại Từ Ân Đời Đường Q7  
T183 ST 5 (45) 2053 Truyện Tam Tạng Pháp Sư Chùa Đại Từ Ân Đời Đường Q8  
T183 ST 5 (46) 2053 Truyện Tam Tạng Pháp Sư Chùa Đại Từ Ân Đời Đường Q9  
T183 ST 5 (47) 2053 Truyện Tam Tạng Pháp Sư Chùa Đại Từ Ân Đời Đường Q10  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T184 SỬ TRUYỆN 6 (pdf) (Pháp Tạng Hòa Thượng Truyện) MP3 KINH NÓI
T184 ST 6 (01) 2054 Pháp Tạng Hòa Thượng Truyện  
T184 ST 6 (02) 2055 Hành Trạng Tam Tạng Pháp Sư Thiện Vô Úy  
T184 ST 6 (03) 2056 Hành Trạng Tam Tạng Pháp Sư Bất Không  
T184 ST 6 (04) 2057 Hành Trạng Hòa Thượng Tuệ Quả  
T184 ST 6 (05) 2058 Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện Q1  
T184 ST 6 (06) 2058 Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện Q2  
T184 ST 6 (07) 2058 Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện Q3  
T184 ST 6 (08) 2058 Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện Q4  
T184 ST 6 (09) 2058 Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện Q5  
T184 ST 6 (10) 2058 Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện Q6  
T184 ST 6 (11) 2059 Cao Tăng Truyện Q1  
T184 ST 6 (12) 2059 Cao Tăng Truyện Q2  
T184 ST 6 (13) 2059 Cao Tăng Truyện Q3  
T184 ST 6 (14) 2059 Cao Tăng Truyện Q4  
T184 ST 6 (15) 2059 Cao Tăng Truyện Q5  
T184 ST 6 (16) 2059 Cao Tăng Truyện Q6  
T184 ST 6 (17) 2059 Cao Tăng Truyện Q7  
T184 ST 6 (18) 2059 Cao Tăng Truyện Q8  
T184 ST 6 (19) 2059 Cao Tăng Truyện Q9  
T184 ST 6 (20) 2059 Cao Tăng Truyện Q10  
T184 ST 6 (21) 2059 Cao Tăng Truyện Q11  
T184 ST 6 (22) 2059 Cao Tăng Truyện Q12  
T184 ST 6 (23) 2059 Cao Tăng Truyện Q13  
T184 ST 6 (24) 2059 Cao Tăng Truyện Q14  
T184 ST 6 (25) 2060 Tục Cao Tăng Truyện  
T184 ST 6 (26) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q1  
T184 ST 6 (27) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q2  
T184 ST 6 (28) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q3  
T184 ST 6 (29) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q4  
T184 ST 6 (30) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q5  
T184 ST 6 (31) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q6  
T184 ST 6 (32) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q7  
T184 ST 6 (33) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q8  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T185 SỬ TRUYỆN 7 (pdf) (Tục Cao Tăng Truyện) MP3 KINH NÓI
T185 ST 7 (01) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q9  
T185 ST 7 (02) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q10  
T185 ST 7 (03) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q11  
T185 ST 7 (04) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q12  
T185 ST 7 (05) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q13  
T185 ST 7 (06) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q14  
T185 ST 7 (07) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q15  
T185 ST 7 (08) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q16  
T185 ST 7 (09) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q17  
T185 ST 7 (10) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q18  
T185 ST 7 (11) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q19  
T185 ST 7 (12) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q20  
T185 ST 7 (13) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q21A  
T185 ST 7 (14) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q21B  
T185 ST 7 (15) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q23A  
T185 ST 7 (16) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q23B  
T185 ST 7 (17) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q24  
T185 ST 7 (18) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q25  
T185 ST 7 (19) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q26A  
T185 ST 7 (20) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q26B  
T185 ST 7 (21) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q26C  
T185 ST 7 (22) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q27  
T185 ST 7 (23) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q28  
T185 ST 7 (24) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q29  
T185 ST 7 (25) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q30  
T185 ST 7 (26) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống  
T185 ST 7 (27) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q1  
T185 ST 7 (28) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q2  
T185 ST 7 (29) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q3  
T185 ST 7 (30) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q4  
T185 ST 7 (31) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q5  
T185 ST 7 (32) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q6  
T185 ST 7 (33) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q7  
T185 ST 7 (34) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q8  
T185 ST 7 (35) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q9  
T185 ST 7 (36) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q10  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T186 SỬ TRUYỆN 8 (pdf) (Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống) MP3 KINH NÓI
T186 ST 8 (01) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q11  
T186 ST 8 (02) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q12  
T186 ST 8 (03) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q13  
T186 ST 8 (04) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q14  
T186 ST 8 (05) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q15  
T186 ST 8 (06) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q16  
T186 ST 8 (07) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q17  
T186 ST 8 (08) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q18  
T186 ST 8 (09) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q19  
T186 ST 8 (10) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q20  
T186 ST 8 (11) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q21  
T186 ST 8 (12) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q22  
T186 ST 8 (13) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q23  
T186 ST 8 (14) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q24  
T186 ST 8 (15) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q25  
T186 ST 8 (16) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q26  
T186 ST 8 (17) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q27  
T186 ST 8 (18) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q28  
T186 ST 8 (19) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q29  
T186 ST 8 (20) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q30  
T186 ST 8 (21) 2062 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Minh  
T186 ST 8 (22) 2062 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Minh Q1  
T186 ST 8 (23) 2062 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Minh Q2  
T186 ST 8 (24) 2062 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Minh Q3  
T186 ST 8 (25) 2062 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Minh Q4  
T186 ST 8 (26) 2062 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Minh Q5  
T186 ST 8 (27) 2062 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Minh Q6  
T186 ST 8 (28) 2062 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Minh Q7  
T186 ST 8 (29) 2062 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Minh Q8  
T186 ST 8 (30) 2063 Truyện Các Vị Tỳ-Kheo-Ni  
T186 ST 8 (31) 2063 Truyện Các Vị Tỳ-Kheo-Ni Q1  
T186 ST 8 (32) 2063 Truyện Các Vị Tỳ-Kheo-Ni Q2  
T186 ST 8 (33) 2063 Truyện Các Vị Tỳ-Kheo-Ni Q3  
T186 ST 8 (34) 2063 Truyện Các Vị Tỳ-Kheo-Ni Q4  
T186 ST 8 (35) 2064 Truyện Thần Tăng  
T186 ST 8 (36) 2064 Truyện Thần Tăng Q1  
T186 ST 8 (37) 2064 Truyện Thần Tăng Q2  
T186 ST 8 (38) 2064 Truyện Thần Tăng Q3  
T186 ST 8 (39) 2064 Truyện Thần Tăng Q4  
T186 ST 8 (40) 2064 Truyện Thần Tăng Q5  
T186 ST 8 (41) 2064 Truyện Thần Tăng Q6  
T186 ST 8 (42) 2064 Truyện Thần Tăng Q7  
T186 ST 8 (43) 2064 Truyện Thần Tăng Q8  
T186 ST 8 (44) 2064 Truyện Thần Tăng Q9  
T186 ST 8 (45) 2065 Truyện Các Bậc Cao Tăng Ở Hải Đông  
T186 ST 8 (46) 2065 Truyện Các Bậc Cao Tăng Ở Hải Đông Q1  
T186 ST 8 (47) 2065 Truyện Các Bậc Cao Tăng Ở Hải Đông Q2  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T187 SỬ TRUYỆN 9 (pdf) (Các Vị Cao Tăng Đến Thiên Trúc Cầu Pháp) MP3 KINH NÓI
T187 ST 9 (01) 2066 Sử Truyện Về Các Vị Cao Tăng Đến Thiên Trúc Cầu Pháp Thời Đại Đường QTh  
T187 ST 9 (02) 2066 Sử Truyện Về Các Vị Cao Tăng Đến Thiên Trúc Cầu Pháp Thời Đại Đường QHạ  
T187 ST 9 (03) 2067 Truyện Nói Về Việc Mở Rộng Và Khen Ngợi Kinh Pháp Hoa Q1  
T187 ST 9 (04) 2067 Truyện Nói Về Việc Mở Rộng Và Khen Ngợi Kinh Pháp Hoa Q2  
T187 ST 9 (05) 2067 Truyện Nói Về Việc Mở Rộng Và Khen Ngợi Kinh Pháp Hoa Q3  
T187 ST 9 (06) 2067 Truyện Nói Về Việc Mở Rộng Và Khen Ngợi Kinh Pháp Hoa Q4  
T187 ST 9 (07) 2067 Truyện Nói Về Việc Mở Rộng Và Khen Ngợi Kinh Pháp Hoa Q5  
T187 ST 9 (08) 2067 Truyện Nói Về Việc Mở Rộng Và Khen Ngợi Kinh Pháp Hoa Q6  
T187 ST 9 (09) 2067 Truyện Nói Về Việc Mở Rộng Và Khen Ngợi Kinh Pháp Hoa Q7  
T187 ST 9 (10) 2067 Truyện Nói Về Việc Mở Rộng Và Khen Ngợi Kinh Pháp Hoa Q8  
T187 ST 9 (11) 2067 Truyện Nói Về Việc Mở Rộng Và Khen Ngợi Kinh Pháp Hoa Q9  
T187 ST 9 (12) 2067 Truyện Nói Về Việc Mở Rộng Và Khen Ngợi Kinh Pháp Hoa Q10  
T187 ST 9 (13) 2068 Truyện Ký Về Kinh Pháp Hoa Q1  
T187 ST 9 (14) 2068 Truyện Ký Về Kinh Pháp Hoa Q2  
T187 ST 9 (15) 2068 Truyện Ký Về Kinh Pháp Hoa Q3  
T187 ST 9 (16) 2068 Truyện Ký Về Kinh Pháp Hoa Q4  
T187 ST 9 (17) 2068 Truyện Ký Về Kinh Pháp Hoa Q5  
T187 ST 9 (18) 2068 Truyện Ký Về Kinh Pháp Hoa Q6  
T187 ST 9 (19) 2068 Truyện Ký Về Kinh Pháp Hoa Q7  
T187 ST 9 (20) 2068 Truyện Ký Về Kinh Pháp Hoa Q8  
T187 ST 9 (21) 2068 Truyện Ký Về Kinh Pháp Hoa Q9  
T187 ST 9 (22) 2068 Truyện Ký Về Kinh Pháp Hoa Q10  
T187 ST 9 (23) 2069 Truyện Chín Vị Tổ Tông Thiên Thai  
T187 ST 9 (24) 2070 Vãng Sinh Tây Phương Tịnh-Độ Thụy Ứng Truyện  
T187 ST 9 (25) 2071 Tịnh-Độ Vãng Sinh Truyện  
T187 ST 9 (26) 2071 Tịnh-Độ Vãng Sinh Truyện QTh  
T187 ST 9 (27) 2071 Tịnh-Độ Vãng Sinh Truyện QTrung  
T187 ST 9 (28) 2071 Tịnh-Độ Vãng Sinh Truyện QHạ  
T187 ST 9 (29) 2072 Vãng Sinh Tập  
T187 ST 9 (30) 2072 Vãng Sinh Tập Q1  
T187 ST 9 (31) 2072 Vãng Sinh Tập Q2  
T187 ST 9 (32) 2072 Vãng Sinh Tập Q3  
T187 ST 9 (33) 2073 Hoa Nghiêm Kinh Truyện Ký Q1  
T187 ST 9 (34) 2073 Hoa Nghiêm Kinh Truyện Ký Q2  
T187 ST 9 (35) 2073 Hoa Nghiêm Kinh Truyện Ký Q3  
T187 ST 9 (36) 2073 Hoa Nghiêm Kinh Truyện Ký Q4  
T187 ST 9 (37) 2073 Hoa Nghiêm Kinh Truyện Ký Q5  
T187 ST 9 (38) 2074 Truyện Cảm Ứng Về Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm  
T187 ST 9 (39) 2075 Lịch Đại Pháp Bảo Ký  
T187 ST 9 (40) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q1  
T187 ST 9 (41) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q2  
T187 ST 9 (42) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q3  
T187 ST 9 (43) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q4  
T187 ST 9 (44) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q5  
T187 ST 9 (45) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q6  
T187 ST 9 (46) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q7  
T187 ST 9 (47) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q8  
T187 ST 9 (48) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q9  
T187 ST 9 (49) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q10  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T188 SỬ TRUYỆN 10 (pdf) (Cảnh Đức Truyền Đăng Lục) MP3 KINH NÓI
T188 ST 10 (01) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q11  
T188 ST 10 (02) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q12  
T188 ST 10 (03) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q13  
T188 ST 10 (04) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q14  
T188 ST 10 (05) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q15  
T188 ST 10 (06) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q16  
T188 ST 10 (07) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q17  
T188 ST 10 (08) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q18  
T188 ST 10 (09) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q19  
T188 ST 10 (10) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q20  
T188 ST 10 (11) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q21  
T188 ST 10 (12) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q22  
T188 ST 10 (13) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q23  
T188 ST 10 (14) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q24  
T188 ST 10 (15) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q25  
T188 ST 10 (16) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q26  
T188 ST 10 (17) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q27  
T188 ST 10 (18) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q28  
T188 ST 10 (19) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q29  
T188 ST 10 (20) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q30  
T188 ST 10 (21) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q1  
T188 ST 10 (22) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q2  
T188 ST 10 (23) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q3  
T188 ST 10 (24) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q4  
T188 ST 10 (25) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q5  
T188 ST 10 (26) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q6  
T188 ST 10 (27) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q7  
T188 ST 10 (28) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q8  
T188 ST 10 (29) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q9  
T188 ST 10 (30) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q10  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T189 SỬ TRUYỆN 11 (pdf) (Tục Truyền Đăng Lục) MP3 KINH NÓI
T189 ST 11 (01) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q11  
T189 ST 11 (02) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q12  
T189 ST 11 (03) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q13  
T189 ST 11 (04) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q14  
T189 ST 11 (05) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q15  
T189 ST 11 (06) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q16  
T189 ST 11 (07) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q17  
T189 ST 11 (08) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q18  
T189 ST 11 (09) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q19  
T189 ST 11 (10) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q20  
T189 ST 11 (11) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q21  
T189 ST 11 (12) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q22  
T189 ST 11 (13) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q23  
T189 ST 11 (14) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q24  
T189 ST 11 (15) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q25  
T189 ST 11 (16) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q26  
T189 ST 11 (17) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q27  
T189 ST 11 (18) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q28  
T189 ST 11 (19) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q29  
T189 ST 11 (20) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q30  
T189 ST 11 (21) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q31  
T189 ST 11 (22) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q32  
T189 ST 11 (23) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q33  
T189 ST 11 (24) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q34  
T189 ST 11 (25) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q35  
T189 ST 11 (26) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q36  
T189 ST 11 (27) 2078 Truyền Pháp Chánh Tông Ký  
T189 ST 11 (28) 2078 Truyền Pháp Chánh Tông Ký Q1  
T189 ST 11 (29) 2078 Truyền Pháp Chánh Tông Ký Q2  
T189 ST 11 (30) 2078 Truyền Pháp Chánh Tông Ký Q3  
T189 ST 11 (31) 2078 Truyền Pháp Chánh Tông Ký Q4  
T189 ST 11 (32) 2078 Truyền Pháp Chánh Tông Ký Q5  
T189 ST 11 (33) 2078 Truyền Pháp Chánh Tông Ký Q6  
T189 ST 11 (34) 2078 Truyền Pháp Chánh Tông Ký Q7  
T189 ST 11 (35) 2078 Truyền Pháp Chánh Tông Ký Q8  
T189 ST 11 (36) 2078 Truyền Pháp Chánh Tông Ký Q9  
T189 ST 11 (37) 2079 Truyền Pháp Chánh Tông Định Tổ Đồ  
T189 ST 11 (38) 2080 Truyền Pháp Chánh Tông Luận Q1  
T189 ST 11 (39) 2080 Truyền Pháp Chánh Tông Luận Q2  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T190 SỬ TRUYỆN 12 (pdf) (Lưỡng Bộ Đại Pháp Tương Thừa Thầy Trò Phó Pháp Ký) MP3 KINH NÓI
T190 ST 12 (01) 2081 Lưỡng Bộ Đại Pháp Tương Thừa Thầy Trò Phó Pháp Ký Q1-Về Thứ Tự Phó Pháp Trong Lưỡng Bộ  
T190 ST 12 (02) 2081 Lưỡng Bộ Đại Pháp Tương Thừa Thầy Trò Phó Pháp Ký Q2-Lược Thuật Về Truyền Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh  
T190 ST 12 (03) 2082 Minh Báo Ký Qth  
T190 ST 12 (04) 2082 Minh Báo Ký Qtr  
T190 ST 12 (05) 2082 Minh Báo Ký Qhạ  
T190 ST 12 (06) 2083 Sự Tự Xét Ghi Trong Nhà Phật Qth-Mục Lục  
T190 ST 12 (07) 2083 Sự Tự Xét Ghi Trong Nhà Phật Qhạ-Ghi Về Hại Vật Thương Tổn Đức Từ  
T190 ST 12 (08) 2084 Tam Bảo Cám Ứng Lược Yếu Lục Qth-Mục Lục  
T190 ST 12 (09) 2084 Tam Bảo Cám Ứng Lược Yếu Lục - Pháp Bảo Tự Qtr-Mục Lục  
T190 ST 12 (10) 2084 Tam Bảo Cám Ứng Lược Yếu Lục - Tăng Bảo Tự Qhạ-Mục Lục  
T190 ST 12 (11) 2085 Truyện Cao Tăng  
T190 ST 12 (12) 2086 Sự Ghi Chép Của Sa Môn Huệ Sinh Đi Sứ Tây Vức Ở Thời Bắc Ngụy  
T190 ST 12 (13) 2087 Đại Đường Tây Vức Q1  
T190 ST 12 (14) 2087 Đại Đường Tây Vức Q2  
T190 ST 12 (15) 2087 Đại Đường Tây Vức Q3  
T190 ST 12 (16) 2087 Đại Đường Tây Vức Q4  
T190 ST 12 (17) 2087 Đại Đường Tây Vức Q5  
T190 ST 12 (18) 2087 Đại Đường Tây Vức Q6  
T190 ST 12 (19) 2087 Đại Đường Tây Vức Q7  
T190 ST 12 (20) 2087 Đại Đường Tây Vức Q8  
T190 ST 12 (21) 2087 Đại Đường Tây Vức Q9  
T190 ST 12 (22) 2087 Đại Đường Tây Vức Q10  
T190 ST 12 (23) 2087 Đại Đường Tây Vức Q11  
T190 ST 12 (24) 2087 Đại Đường Tây Vức Q12  
T190 ST 12 (25) 2088 Thích Ca Phương Chí Qth  
T190 ST 12 (26) 2088 Thích Ca Phương Chí Qhạ  
T190 ST 12 (27) 2089 Du Phương Ký Sao - 1-6 Truyện Sang Năm Xứ Thiên Trúc  
T190 ST 12 (28) 2089 Du Phương Ký Sao - 7-8 Truyện Đại Hòa Thượng Đông Chinh Thời Tiền Đường  
T190 ST 12 (29) 2090 Ghi Về Nhân Duyên Thời Tượng Pháp Của Đức Thích Ca Như Lai Diệt Tận  
T190 ST 12 (30) 2091 Đôn Hoành Lục  
T190 ST 12 (31) 2092 Các Ngôi Già Lam Tại Thành Lạc Dương Q1  
T190 ST 12 (32) 2092 Các Ngôi Già Lam Ở Phía Nam Thành Lạc Dương Q3  
T190 ST 12 (33) 2092 Các Ngôi Già Lam Ở Phía Đông Thành Lạc Dương Q2  
T190 ST 12 (34) 2092 Các Ngôi Già Lam Ở Phía Tây Thành Lạc Dương Q4  
T190 ST 12 (35) 2092 Các Ngôi Già Lam Ở Phía Bắc Thành Lạc Dương Q5  
T190 ST 12 (36) 2093 Tự Tháp Ký  
T190 ST 12 (37) 2094 Ghi Về Các Chùa Ở Kinh Đô Thời Nam Lương  
T190 ST 12 (38) 2095 Lô Sơn Ký Q1  
T190 ST 12 (39) 2095 Lô Sơn Ký Q2 (Ghi Về Lô Sơn)  
T190 ST 12 (40) 2095 Lô Sơn Ký Q3 (Ghi Về Lô Sơn)  
T190 ST 12 (41) 2095 Lô Sơn Ký Q4 (Ghi Về Lô Sơn)  
T190 ST 12 (42) 2095 Lô Sơn Ký Q5 (Ghi Về Lô Sơn)  
T190 ST 12 (43) 2096 Thiên Thai Sơn Ký - Phương Doanh Quán Từ  
T190 ST 12 (44) 2097 Nam Nhạc Tổng Thắng Tập Qth  
T190 ST 12 (45) 2097 Nam Nhạc Tổng Thắng Tập Qtr  
T190 ST 12 (46) 2097 Nam Nhạc Tổng Thắng Tập Qhạ  
T190 ST 12 (47) 2098 Truyện Cổ Thanh Lương Qth  
T190 ST 12 (48) 2098 Truyện Cổ Thanh Lương Qhạ  
T190 ST 12 (49) 2099 Quảng Thanh Lương Truyện Qth  
T190 ST 12 (50) 2099 Quảng Thanh Lương Truyện Qtr  
T190 ST 12 (51) 2099 Quảng Thanh Lương Truyện Qhạ  
T190 ST 12 (52) 2100 Tục Thanh Lương Truyện Qth  
T190 ST 12 (53) 2100 Tục Thanh Lương Truyện Qhạ  
T190 ST 12 (54) 2100 Lại Thuật Hai Bài Tụng  
T190 ST 12 (55) 2101 Truyện Núi Bổ Đà Lạc Ca  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T191 SỬ TRUYỆN 13 (pdf) (Hoằng Minh Tập) MP3 KINH NÓI
T191 ST 13 (01) 2102 Hoằng Minh Tập Q1-Mẫu Tử Lý Hoặc Luận  
T191 ST 13 (02) 2102 Hoằng Minh Tập Q2-Minh Phật Luận  
T191 ST 13 (03) 2102 Hoằng Minh Tập Q3-Dụ Đạo Luận  
T191 ST 13 (04) 2102 Hoằng Minh Tập Q4-Đạt Tánh Luận  
T191 ST 13 (05) 2102 Hoằng Minh Tập Q5-Luận Cánh Sinh Của La Quốc Chương  
T191 ST 13 (06) 2102 Hoằng Minh Tập Q6-Luận Thích Ngự Của Pháp Sư Đạo Hằng  
T191 ST 13 (07) 2102 Hoằng Minh Tập Q7-Luận Nạn Di Hạ Của Chu Chiêu Chi  
T191 ST 13 (08) 2102 Hoằng Minh Tập Q8-Luận Biện Hoặc Của Pháp Sư Thích Huyền Quang  
T191 ST 13 (09) 2102 Hoằng Minh Tập Q9-Đại Lương Hoàng Đế Lập Thần Minh Thành Phật Nghĩa Ký  
T191 ST 13 (10) 2102 Hoằng Minh Tập Q10-Đại Lương Hoàng Đế Sắc Đáp Hạ Thần Luận Thần Diệt  
T191 ST 13 (11) 2102 Hoằng Minh Tập Q11-Hà lịnh Thượng Chi Đáp Về Việc Tống Văn Hoàng Đế Khen Ngợi Phật Giáo  
T191 ST 13 (12) 2102 Hoằng Minh Tập Q12-Tập Tạc Xỉ Gởi Thư Cho Thích Đạo An  
T191 ST 13 (13) 2102 Hoằng Minh Tập Q13-Hy Gia Tân Kinh Vâng Pháp Yếu  
T191 ST 13 (14) 2102 Hoằng Minh Tập Q14-Văn Hịch Thái Sơn Của Trúc Đạo Sảng  
T191 ST 13 (15) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q1-Quy Chánh  
T191 ST 13 (16) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q2-Quy Chánh  
T191 ST 13 (17) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q3-Quy Chánh  
T191 ST 13 (18) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q4-Quy Chánh  
T191 ST 13 (19) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q5-Biện Hoặc  
T191 ST 13 (20) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q6-Biện Hoặc  
T191 ST 13 (21) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q7-Biện Hoặc  
T191 ST 13 (22) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q8-Biện Hoặc  
T191 ST 13 (23) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q9-Biện Hoặc  
T191 ST 13 (24) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q10-Biện Hoặc  
T191 ST 13 (25) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q11-Biện Hoặc  
T191 ST 13 (26) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q12-Biện Hoặc  
T191 ST 13 (27) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q13-Biện Hoặc  
T191 ST 13 (28) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q14-Biện Hoặc  
T191 ST 13 (29) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q15-Phật Đức  
T191 ST 13 (30) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q16-Phật Đức  
T191 ST 13 (31) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q17-Phật Đức  
T191 ST 13 (32) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q18-Pháp Nghĩa  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T192 SỬ TRUYỆN 14 (pdf) (Quảng Hoằng Minh Tập) MP3 KINH NÓI
T192 ST 14 (01) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q19-Pháp Nghĩa  
T192 ST 14 (02) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q20-Pháp Nghĩa  
T192 ST 14 (03) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q21-Pháp Nghĩa  
T192 ST 14 (04) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q22-Pháp Nghĩa  
T192 ST 14 (05) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q23-Tăng Hạnh  
T192 ST 14 (06) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q24-Tăng Hạnh  
T192 ST 14 (07) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q25-Tăng Hạnh  
T192 ST 14 (08) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q26-Từ Tế  
T192 ST 14 (09) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q27-Giới Công  
T192 ST 14 (10) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q28-Thiên Khải Phước  
T192 ST 14 (11) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q29-Thiên Thống Quy  
T192 ST 14 (12) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q30-Thiên Thống Quy  
T192 ST 14 (13) 2104 Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành Q1  
T192 ST 14 (14) 2104 Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành Q2  
T192 ST 14 (15) 2104 Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành Q3  
T192 ST 14 (16) 2104 Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành Q4  
T192 ST 14 (17) 2105 Tục Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành  
T192 ST 14 (18) 2106 Tập Thân Châu Tam Bảo Cảm Thông Lục Q1  
T192 ST 14 (19) 2106 Tập Thân Châu Tam Bảo Cảm Thông Lục Q2  
T192 ST 14 (20) 2106 Tập Thân Châu Tam Bảo Cảm Thông Lục Q3  
T192 ST 14 (21) 2107 Đạo Tuyên Luật Sư Cảm Thông Lục  
T192 ST 14 (22) 2108 Tổng Tập Về Những Điều Sa Môn Không Nên Kính Bái Thế Tục Q1  
T192 ST 14 (23) 2108 Tổng Tập Về Những Điều Sa Môn Không Nên Kính Bái Thế Tục Q2-Nói Về Sự Cố  
T192 ST 14 (24) 2108 Tổng Tập Về Những Điều Sa Môn Không Nên Kính Bái Thế Tục Q3-Bàn Nghị Không Kính Bái  
T192 ST 14 (25) 2108 Tổng Tập Về Những Điều Sa Môn Không Nên Kính Bái Thế Tục Q4-Bàn Nghị Không Kính Bái  
T192 ST 14 (26) 2108 Tổng Tập Về Những Điều Sa Môn Không Nên Kính Bái Thế Tục Q5-Bàn Luận Nên Kính Bái  
T192 ST 14 (27) 2108 Tổng Tập Về Những Điều Sa Môn Không Nên Kính Bái Thế Tục Q5-Bàn Luận Nên Kính Bái  
T192 ST 14 (27) 2108 Tổng Tập Về Những Điều Sa Môn Không Nên Kính Bái Thế Tục Q6-Bàn Luận Nên Kính Bái  
T192 ST 14 (28) 2109 Luật Phá Tà Qth  
T192 ST 14 (29) 2109 Luật Phá Tà Qhạ  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T193 SỬ TRUYỆN 15 (pdf) (Luận Biện Chánh) MP3 KINH NÓI
T193 ST 15 (01) 2110 Luận Biện Chánh Q1-Tam Giáo Trị Đạo  
T193 ST 15 (02) 2110 Luận Biện Chánh Q2-Tam Giáo Trị Đạo  
T193 ST 15 (03) 2110 Luận Biện Chánh Q3-Mười Đời Kính Phụng Phật  
T193 ST 15 (04) 2110 Luận Biện Chánh Q4-Mười Đời Kính Phụng Phật  
T193 ST 15 (05) 2110 Luận Biện Chánh Q5-Luận Về Trước Sau Của Phật Giáo và Đạo Giáo  
T193 ST 15 (06) 2110 Luận Biện Chánh Q6-Mười Dụ  
T193 ST 15 (07) 2110 Luận Biện Chánh Q7-Quả Báo Tương Giao Của Kính Tin và Hủy Báng  
T193 ST 15 (08) 2110 Luận Biện Chánh Q8-Ra Khỏi Sự Sai Lầm Dối Ngụy Của Đạo  
T193 ST 15 (09) 2111 Luận Mười Môn Biện Hoặc Qth-Thông Lực Thượng Cảm  
T193 ST 15 (10) 2111 Luận Mười Môn Biện Hoặc Qtr-Trái Kinh Khen Đạo  
T193 ST 15 (11) 2111 Luận Mười Môn Biện Hoặc Qhạ-Hóa Phật Ẩn Hiện  
T193 ST 15 (12) 2112 Luận Chân Chánh Qth  
T193 ST 15 (13) 2112 Luận Chân Chánh Qtr  
T193 ST 15 (14) 2112 Luận Chân Chánh Qhạ  
T193 ST 15 (15) 2113 Bắc Sơn Lục Q1-Thiên Địa Thủy  
T193 ST 15 (16) 2113 Bắc Sơn Lục Q2-Pháp Tịch Hưng  
T193 ST 15 (17) 2113 Bắc Sơn Lục Q3-Hợp Bá Vương  
T193 ST 15 (18) 2113 Bắc Sơn Lục Q4-Tông Sư Nghị  
T193 ST 15 (19) 2113 Bắc Sơn Lục Q5-Giải Thích Khách Hỏi  
T193 ST 15 (20) 2113 Bắc Sơn Lục Q6-Hỏi Về Tang Phục  
T193 ST 15 (21) 2113 Bắc Sơn Lục Q7-Tống Danh Lý  
T193 ST 15 (22) 2113 Bắc Sơn Lục Q8-Nói Về Lý Của Nghiệp  
T193 ST 15 (23) 2113 Bắc Sơn Lục Q9-Dị Học  
T193 ST 15 (24) 2113 Bắc Sơn Lục Q10-Ngoại Tín  
T193 ST 15 (25) 2114 Luật Hộ Pháp  
T193 ST 15 (26) 2115 Đàm Tân Văn Tập - Bài Ký Về Hạnh Nghiệp Của Đại Sư Minh Giáo Đàm Tân  
T193 ST 15 (27) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q1-Sách Phụ Giáo - Nói Về Nguyên Giáo  
T193 ST 15 (28) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q2-Sách Phụ Giáo - Nói Rộng Về Nguyên Giáo  
T193 ST 15 (29) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q3-Sách Phụ Giáo - Luận Về Hiếu  
T193 ST 15 (30) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q4-Luận Hoàng Cực  
T193 ST 15 (31) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q5-Luận Nguyên - Lễ Nhạc  
T193 ST 15 (32) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q6-Luận Nguyên - Hỏi Về Binh Lính  
T193 ST 15 (33) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q7-Luận Nguyên - Trung Chánh  
T193 ST 15 (34) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q8-Tạp Trước - Tiêu Dao  
T193 ST 15 (35) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q9-Thư - Thư Dâng Tấu Hoàng Đế Nhân Tông  
T193 ST 15 (36) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q9-Thư Khải Trạng - Thư Gửi Quan Ngạn Trường Bí Thư  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T194 SỬ TRUYỆN 16 (pdf) (Đàm Tân Văn Tập) MP3 KINH NÓI
T194 ST 16 (01) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q11-Lời Tựa Truyền Pháp Chánh Tông Định Tổ Đồ  
T194 ST 16 (02) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q12-Võ Lâm Sơn Chí  
T194 ST 16 (03) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q13-Bia - Ký - Minh - Biểu - Từ  
T194 ST 16 (04) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q14-Phi Hàn Tử  
T194 ST 16 (05) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q15-Phi Hàn Tử  
T194 ST 16 (06) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q16-Phi Hàn Tử  
T194 ST 16 (07) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q17-Thơ Cổ Luật  
T194 ST 16 (08) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q18-Đông Sơn - Sa Môn Khế Tung Lên  
T194 ST 16 (09) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q19-Phụ Lục Trước Thuật Của Các Sư  
T194 ST 16 (10) 2116 Biện Ngụy Lục Q1  
T194 ST 16 (11) 2116 Biện Ngụy Lục Q2  
T194 ST 16 (12) 2116 Biện Ngụy Lục Q3  
T194 ST 16 (13) 2116 Biện Ngụy Lục Q4  
T194 ST 16 (14) 2116 Biện Ngụy Lục Q5  
T194 ST 16 (15) 2117 Luật Tam Giáo Bình Tân Qth  
T194 ST 16 (16) 2117 Luật Tam Giáo Bình Tân Qhạ  
T194 ST 16 (17) 2118 Luật Chiết Nghi Q1  
T194 ST 16 (18) 2118 Luật Chiết Nghi Q2-Nêu Bày Thí Dụ  
T194 ST 16 (19) 2118 Luật Chiết Nghi Q3-Bàn Về Lễ Nghi  
T194 ST 16 (20) 2118 Luật Chiết Nghi Q4-Sự Thấy Biết Khác Nhau  
T194 ST 16 (21) 2118 Luật Chiết Nghi Q5-Bàn Về Sự Phù Hợp  
T194 ST 16 (22) 2119 Biểu Khải Của Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang  
T194 ST 16 (23) 2120 Biểu Chế Tập Q1  
T194 ST 16 (24) 2120 Biểu Chế Tập Q2  
T194 ST 16 (25) 2120 Biểu Chế Tập Q3  
T194 ST 16 (26) 2120 Biểu Chế Tập Q4  
T194 ST 16 (27) 2120 Biểu Chế Tập Q5  
T194 ST 16 (28) 2120 Biểu Chế Tập Q6  
 
BỘ SỬ VỰNG 8 tập 195-202
BẢN KINH CHỮ Tập T195 SỰ VỰNG 1 (pdf) (Kinh Luật Dị Tướng) MP3 KINH NÓI
T195 SV 1 (01) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q1-Chư Thiên Trong Ba Cõi  
T195 SV 1 (02) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q2-Những Mẫu Chuyện Của Chư Thiên Cõi Trời Dục và Sắc Giới  
T195 SV 1 (03) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q3-Diêm Phù Đề  
T195 SV 1 (04) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q4-Diêm Phù Đề  
T195 SV 1 (05) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q5-Nơi Về Hiện Thân Làm Lợi Ích Chúng Sanh  
T195 SV 1 (06) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q6-Những Sự Kiện Thờ Xá Lợi Sau Phật Nhập Niết Bàn  
T195 SV 1 (07) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q7  
T195 SV 1 (08) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q8  
T195 SV 1 (09) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q9-Bồ Tát Giáo Hóa Ngoại Đạo  
T195 SV 1 (10) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q10  
T195 SV 1 (11) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q11  
T195 SV 1 (12) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q12  
T195 SV 1 (13) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q13  
T195 SV 1 (14) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q14  
T195 SV 1 (15) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q15  
T195 SV 1 (16) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q16  
T195 SV 1 (17) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q17  
T195 SV 1 (18) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q18  
T195 SV 1 (19) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q19  
T195 SV 1 (20) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q20  
T195 SV 1 (21) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q21  
T195 SV 1 (22) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q22-Chi Sa Môn Vô Học  
T195 SV 1 (23) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q23  
T195 SV 1 (24) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q24  
T195 SV 1 (25) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q25-Các Quốc Vương Hành Đạo Bồ Tát  
T195 SV 1 (26) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q26-Các Quốc Vương Hành Đạo Bồ Tát  
T195 SV 1 (27) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q27-Hành Đạo Thánh Văn Phần Thượng Các Quốc Vương Bộ 3  
T195 SV 1 (28) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q28  
T195 SV 1 (29) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q29-Hành Đạo Thánh Văn Phần Hạ  
T195 SV 1 (30) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q30  
T195 SV 1 (31) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q31-Phần Thượng Các Quốc Vương Thực Hành Bồ Tát Đạo  
T195 SV 1 (32) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q32  
T195 SV 1 (33) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q33-Học Đạo Thanh Văn  
T195 SV 1 (34) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q34  
T195 SV 1 (35) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q35  
T195 SV 1 (36) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q36  
T195 SV 1 (37) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q37-Chương Ưu Bà Tắc  
T195 SV 1 (38) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q38  
T195 SV 1 (39) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q39  
T195 SV 1 (40) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q40  
T195 SV 1 (41) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q41-Chương Bà La Môn  
T195 SV 1 (42) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q42  
T195 SV 1 (43) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q43  
T195 SV 1 (44) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q44  
T195 SV 1 (45) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q45-Chương Người Nữ  
T195 SV 1 (46) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q46-Chương Quỷ Thần  
T195 SV 1 (47) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q47  
T195 SV 1 (48) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q48-Loài Chim Muông  
T195 SV 1 (49) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q49-Chương Địa Ngục  
T195 SV 1 (50) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q50  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T196 SỰ VỰNG 2 (pdf) (Pháp Uyển Châu Lâm) MP3 KINH NÓI
T196 SV 2 (01) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q1  
T196 SV 2 (02) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q2-Tam Giới  
T196 SV 2 (03) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q3-Tam Giới  
T196 SV 2 (04) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q4-Nhật Nguyệt  
T196 SV 2 (05) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q5-Lục Đạo  
T196 SV 2 (06) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q6-Lục Đạo  
T196 SV 2 (07) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q7-Lục Đạo  
T196 SV 2 (08) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q8-Nghìn Phật  
T196 SV 2 (09) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q9-Nhật Nguyệt  
T196 SV 2 (10) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q10-Nạp Phi  
T196 SV 2 (11) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q11-Thành Đạo  
T196 SV 2 (12) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q12-Niết Bàn  
T196 SV 2 (13) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q13-Kính Phật  
T196 SV 2 (14) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q14-Kính Phật  
T196 SV 2 (15) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q15-Kính Phật  
T196 SV 2 (16) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q16-Kính Phật  
T196 SV 2 (17) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q17-Kính Phật  
T196 SV 2 (18) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q18-Nhân Duyên Cảm Ứng  
T196 SV 2 (19) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q19-Kính Tăng  
T196 SV 2 (20) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q20-Trí Kính  
T196 SV 2 (21) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q21-Phước Điền  
T196 SV 2 (22) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q22-Vào Đạo  
T196 SV 2 (23) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q23-Xấu Hổ  
T196 SV 2 (24) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q24-Nói Và Nghe (phần hai)  
T196 SV 2 (25) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q25-Kiến Giải  
T196 SV 2 (26) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q26-Túc Mệnh  
T196 SV 2 (27) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q27-Chí Thành  
T196 SV 2 (28) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q28-Thần Dị  
T196 SV 2 (29) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q29-Cảm Thông  
T196 SV 2 (30) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q30-Trú Trì  
T196 SV 2 (31) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q31-Tiềm Độn  
T196 SV 2 (32) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q32-Biến Hóa  
T196 SV 2 (33) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q33-Hưng Phước  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T197 SỰ VỰNG 3 (pdf) (Pháp Uyển Châu Lâm) MP3 KINH NÓI
T197 SV 3 (01) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q34-Nhiếp Niệm  
T197 SV 3 (02) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q35-Pháp Phục  
T197 SV 3 (03) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q36-Huyền Phan  
T197 SV 3 (04) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q37-Kính Tháp  
T197 SV 3 (05) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q38-Kính Tháp  
T197 SV 3 (06) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q39-Già Lam  
T197 SV 3 (07) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q40-Xá Lợi  
T197 SV 3 (08) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q41-Cúng Dường  
T197 SV 3 (09) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q42-Thọ Thỉnh  
T197 SV 3 (10) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q43-Luân Vương  
T197 SV 3 (11) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q44-Quân Thần  
T197 SV 3 (12) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q45-Nạp Gián  
T197 SV 3 (13) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q46-Tư Thận  
T197 SV 3 (14) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q47-Trừng Quá  
T197 SV 3 (15) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q48-Giới Húc  
T197 SV 3 (16) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q49-Trung Hiếu  
T197 SV 3 (17) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q50-Báo Ân  
T197 SV 3 (18) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q51-Thiện Hữu  
T197 SV 3 (19) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q52-Quyến Thuộc  
T197 SV 3 (20) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q53-Cơ Biện  
T197 SV 3 (21) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q54-Trá Ngụy  
T197 SV 3 (22) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q55-Phá Tà  
T197 SV 3 (23) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q56-Phú Quý  
T197 SV 3 (24) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q57-Trái Phụ  
T197 SV 3 (25) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q58-Mưu Báng (phần 1)  
T197 SV 3 (26) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q59-Mưu Báng (phần 2)  
T197 SV 3 (27) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q60-Chú Thuật (phần 1)  
T197 SV 3 (28) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q61-Chú Thuật (phần 2)  
T197 SV 3 (29) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q62-Tế Từ  
T197 SV 3 (30) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q63-Kỳ Vũ  
T197 SV 3 (31) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q64-Ngư Liệp (đánh cá & săn bắt)  
T197 SV 3 (32) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q65-Phóng Sanh  
T197 SV 3 (33) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q66-Oán Khổ (phần 1)  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T198 SỰ VỰNG 4 (pdf) (Pháp Uyển Châu Lâm) MP3 KINH NÓI
T198 SV 4 (01) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q67-Oán Khổ (phần 2)  
T198 SV 4 (02) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q68-Nghiệp Nhân  
T198 SV 4 (03) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q69-Thọ Báo  
T198 SV 4 (04) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q70-Thọ Báo (tiếp theo)  
T198 SV 4 (05) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q71-Tội Phước  
T198 SV 4 (06) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q72-Tứ Sanh  
T198 SV 4 (07) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q73-Thập Ác  
T198 SV 4 (08) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q74-Thập Ác (phần 2)  
T198 SV 4 (09) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q75-Thập Ác (phần 3)  
T198 SV 4 (10) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q76-Thập Ác (phần 4)  
T198 SV 4 (11) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q77-Thập Ác (phần 5)  
T198 SV 4 (12) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q78-Thập Ác (phần 6)  
T198 SV 4 (13) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q79-Thập Ác (phần 7)  
T198 SV 4 (14) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q80-Lục Độ (phần 1)  
T198 SV 4 (15) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q81-Lục Độ (phần 2)  
T198 SV 4 (16) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q82-Lục Độ (phần 3)  
T198 SV 4 (17) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q83-Lục Độ (phần 4)  
T198 SV 4 (18) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q84-Lục Độ (phần 5)  
T198 SV 4 (19) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q85-Lục Độ (phần 6)  
T198 SV 4 (20) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q86-Sám Hối  
T198 SV 4 (21) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q87-Thọ Giới (phần 1)  
T198 SV 4 (22) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q88-Thọ Giới (phần 2)  
T198 SV 4 (23) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q89-Thọ Giới (phần 3)  
T198 SV 4 (24) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q90-Phá Giới  
T198 SV 4 (25) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q91-Thọ Trai  
T198 SV 4 (26) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q92-Lợi Hại  
T198 SV 4 (27) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q93-Tửu Nhục  
T198 SV 4 (28) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q94-Tửu Nhục  
T198 SV 4 (29) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q95-Bịnh Khổ  
T198 SV 4 (30) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q96-Xả Thân  
T198 SV 4 (31) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q97-Tống Chung (việc tang)  
T198 SV 4 (32) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q98-Pháp Diệt  
T198 SV 4 (33) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q99-Tạp Yếu  
T198 SV 4 (34) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q100-Truyền Ký  
 
 
BẢN KINH CHỮ Tập T200 SỰ VỰNG 6 (pdf) (Thích Thị Yếu Lãm) MP3 KINH NÓI
T200 SV 6 (01) 2127 Thích Thị Yếu Lãm Qth  
T200 SV 6 (02) 2127 Thích Thị Yếu Lãm Qtr  
T200 SV 6 (03) 2127 Thích Thị Yếu Lãm Qhạ  
T200 SV 6 (04) 2128 Bài Tựa Âm Nghĩa Nhất Thiết Kinh Mới Thu Nhiếp  
T200 SV 6 (05) 2128 Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Q1-Sơ Phần Duyên Khởi Phẩm Thứ Nhất  
T200 SV 6 (06) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q2-Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa  
T200 SV 6 (07) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q3-Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa  
T200 SV 6 (08) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q4-Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa  
T200 SV 6 (09) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q5-Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa  
T200 SV 6 (10) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q6-Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa  
T200 SV 6 (11) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q7-Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa  
T200 SV 6 (12) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q8-Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa  
T200 SV 6 (13) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q9-Kinh Âm Phóng Quang Bát Nhã  
T200 SV 6 (14) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q10-Kinh Âm Thắng Thiên Vương Bát Nhã  
T200 SV 6 (15) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q11  
T200 SV 6 (16) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q12-Kinh Đại Bảo Tích  
T200 SV 6 (17) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q13-Kinh Đại Bảo Tích  
T200 SV 6 (18) 2128 Tất Cả Âm Nghĩa Của Kinh Q14-Kinh Đại Bảo Tích  
T200 SV 6 (19) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q15-Kinh Đại Bảo Tích  
T200 SV 6 (20) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q16-Kinh Đại Phương Quảng Tam Giới  
T200 SV 6 (21) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q17-Kinh Âm Như Huyễn Tam Muội  
T200 SV 6 (22) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q18-Kinh Đại Thừa Tập Đại Tạng Thập Luân  
T200 SV 6 (23) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q19-Kinh Âm Đại Phương Quảng Thập Luân  
T200 SV 6 (24) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q20-Tựa Kinh Bảo Trinh Đà La Ni  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T201 SỰ VỰNG 7 (pdf) (Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa) MP3 KINH NÓI
T201 SV 7 (01) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q21  
T201 SV 7 (02) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q22-Tân Dịch Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Âm Nghĩa  
T201 SV 7 (03) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q23  
T201 SV 7 (04) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q24  
T201 SV 7 (05) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q25  
T201 SV 7 (06) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q26  
T201 SV 7 (07) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q27-Âm Kinh Diệu Pháp Liên Hoa  
T201 SV 7 (08) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q28  
T201 SV 7 (09) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q29  
T201 SV 7 (10) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q30  
T201 SV 7 (11) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q31  
T201 SV 7 (12) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q32  
T201 SV 7 (13) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q33  
T201 SV 7 (15) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q35  
T201 SV 7 (16) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q36  
T201 SV 7 (17) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q36  
T201 SV 7 (18) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q37  
T201 SV 7 (19) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q38  
T201 SV 7 (20) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q39  
T201 SV 7 (21) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q40  
T201 SV 7 (22) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q41-Kinh Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật Đa  
T201 SV 7 (23) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q42  
T201 SV 7 (24) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q43  
T201 SV 7 (25) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q44  
T201 SV 7 (26) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q45  
T201 SV 7 (27) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q46  
T201 SV 7 (28) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q47  
T201 SV 7 (29) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q48  
T201 SV 7 (30) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q49  
T201 SV 7 (31) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q50  
T201 SV 7 (32) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q51  
T201 SV 7 (33) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q52  
T201 SV 7 (34) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q53  
T201 SV 7 (35) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q54  
T201 SV 7 (36) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q55  
T201 SV 7 (37) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q56  
T201 SV 7 (38) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q57  
T201 SV 7 (39) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q58  
T201 SV 7 (40) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q59-Tứ Phần Luật  
T201 SV 7 (41) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q60-Đại Đường Trung Hưng Tam Tạng Thánh Giáo Tựa  
T201 SV 7 (42) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q61-Luật Căn Bổn Thuyết Hữu Bộ Tỳ Nại Da  
T201 SV 7 (43) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q62-Luật Căn Bổn Thuyết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự  
T201 SV 7 (44) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q63-Căn Bổn Thuyết Hữu Bộ Luật Nhiếp  
T201 SV 7 (45) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q64  
T201 SV 7 (46) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q65  
T201 SV 7 (47) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q66  
T201 SV 7 (48) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q67  
T201 SV 7 (49) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q68-A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận Pho Thứ Nhất  
T201 SV 7 (50) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q69-A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận Pho Thứ Chín  
T201 SV 7 (51) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q70-Câu Xá Luận  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T202 SỰ VỰNG 8 (pdf) (Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh) MP3 KINH NÓI
T202 SV 8 (01) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q71-Chỉ Âm A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Luận  
T202 SV 8 (02) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q72  
T202 SV 8 (03) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q73  
T202 SV 8 (04) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q74  
T202 SV 8 (05) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q75  
T202 SV 8 (06) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q76  
T202 SV 8 (07) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q77  
T202 SV 8 (08) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q78-Kinh Luật Dị Tướng  
T202 SV 8 (09) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q79-Kinh Luật Dị Tướng  
T202 SV 8 (10) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q80-Đại Đường Nội Điển Lục  
T202 SV 8 (11) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q81-Tập Thần Châu Tam BaorCamr Thông Lục  
T202 SV 8 (12) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q82  
T202 SV 8 (13) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q83  
T202 SV 8 (14) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q84-Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Ký  
T202 SV 8 (15) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q85-Biện Chánh Luận Tựa  
T202 SV 8 (16) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q86-Biện Chánh Luận  
T202 SV 8 (17) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q87-Phá Tà Luận  
T202 SV 8 (18) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q88-Thích Pháp Lâm Bổn Truyện Tựa  
T202 SV 8 (19) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q89-Cao Tăng Truyện  
T202 SV 8 (20) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q90-Cao Tăng Truyện  
T202 SV 8 (21) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q91-Âm Độc Cao Tăng Truyện  
T202 SV 8 (22) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q92-Âm Độc Cao Tăng Truyện  
T202 SV 8 (23) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q93-Âm Độc Cao Tăng Truyện  
T202 SV 8 (24) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q94-Âm Độc Cao Tăng Truyện  
T202 SV 8 (25) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q95-Âm Hoằng Minh Tập  
T202 SV 8 (26) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q96-Âm Hoằng Minh Tập  
T202 SV 8 (27) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q97-Quảng Hoằng Minh Tập  
T202 SV 8 (28) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q98-Âm Quảng Hoằng Minh Tập  
T202 SV 8 (29) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q99-Âm Quảng Hoằng Minh Tập  
T202 SV 8 (30) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q100-Pháp Hiển Truyện  
T202 SV 8 (31) 2129 Tục Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q1-Đại Thừa Lý Thú Sáu Ba La Mật Kinh  
T202 SV 8 (32) 2129 Tục Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q2-Tân Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh  
T202 SV 8 (33) 2129 Tục Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q3-Tân Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh  
T202 SV 8 (34) 2129 Tục Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q4-Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán Kinh  
T202 SV 8 (35) 2129 Tục Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q5-Tân Dịch Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã BLMĐ Kinh  
T202 SV 8 (36) 2129 Tục Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q6-Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương Kinh  
T202 SV 8 (37) 2129 Tục Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q7-Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật Niệm Tụng Nghi Qui  
T202 SV 8 (38) 2129 Tục Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q8-Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự  
T202 SV 8 (39) 2129 Tục Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q9-Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự  
T202 SV 8 (40) 2129 Tục Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q10-Lâm Pháp Sư Biệt Truyện  
T202 SV 8 (41) 2130 Phiên Âm Phạn Ngữ Q1-Phật Hiệu Thứ Nhất  
T202 SV 8 (42) 2130 Phiên Âm Phạn Ngữ Q2-Danh Hiệu Bồ Tát Thứ Bảy  
T202 SV 8 (43) 2130 Phiên Âm Phạn Ngữ Q3-Danh Tánh Tỳ Kheo Ni  
T202 SV 8 (44) 2130 Phiên Âm Phạn Ngữ Q4-Danh Xưng Bà La Môn  
T202 SV 8 (45) 2130 Phiên Âm Phạn Ngữ Q5-Ưu Bà Tắc Danh  
T202 SV 8 (46) 2130 Phiên Âm Phạn Ngữ Q6-Tạp Nhơn Danh  
T202 SV 8 (47) 2130 Phiên Âm Phạn Ngữ Q7-Thần Danh  
T202 SV 8 (48) 2130 Phiên Âm Phạn Ngữ Q8-Danh Từ Thế Giới  
T202 SV 8 (49) 2130 Phiên Âm Phạn Ngữ Q9-Sơn Danh  
T202 SV 8 (50) 2130 Phiên Âm Phạn Ngữ Q10-Thảo Danh  
T202 SV 8 (51) 2131 Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q1-Lời Ký Về Hạnh Nghiệp Của Ngài Phổ Nhuận Đại Sư  
T202 SV 8 (52) 2131 Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q2-Tám Bộ  
T202 SV 8 (53) 2131 Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q3-Đế Vương  
T202 SV 8 (54) 2131 Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q4-Thông Minh Tam Tạng  
T202 SV 8 (55) 2131 Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q5-Ba Đức Bí Tạng  
T202 SV 8 (56) 2131 Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q6-Đường Phạm Tự Thể  
T202 SV 8 (57) 2131 Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q7-Chùa Tháp Đàn Tràng