Hiện Trạng Đại Tạng Kinh

========================================================================

TUỆ QUANG 慧光 WISDOM LIGHT FOUNDATION Đại Tạng Việt Nam

Hiện Trạng Đại Tạng Kinh – Tháng 11, 2018

========================================================================

Đại Tạng Kinh tiếng Việt là một ước mơ của tất cả mọi người con Phật Việt Nam. Đại Tạng Việt Nam bao gồm 2372 bộ Kinh, Luật và Luận chữ Hán trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Trong những năm qua, Tuệ Quang Wisdom Light Foundation đã thành lập một chương trình để cố gắng phiên dịch những Kinh điển này. Chúng tôi làm trang web này để trình bày tình trạng hiện nay của Đại Tạng Kinh tiếng Việt. Chúng tôi đã liên kết với các bản  Kinh, Luật và Luận đã được Chư Tôn Đức và các Dịch giả phiên dịch trong những thập niên qua. Các bản dịch này được đăng tải trên các trang nhà Phật Giáo như Đạo Phật Ngày Nay, Mật Tông, Quảng Đức, Thư Viện Hoa Sen … Chúng tôi cũng mang lên mạng các bản Phiên âm Hán-Việt toàn bộ Đại Tạng Kinh CBETA 2018 và các bản dịch của Tuệ Quang.  Xin bấm chuột vào số của Kinh (Taisho number trong Mục Lục CBETA Hán Tạng) để tải về bản Phiên Âm, hoặc bấm chuột vào bản dịch để đọc. Vì còn quá nhiều kinh điển chưa được dịch, chúng tôi rất mong nhận được hợp tác và hổ trợ của Chư Tôn Đức và các Dịch giả để sớm hoàn thành một Đại Tạng Kinh tiếng Việt. Muốn có bản lược dịch để hiệu đính, xin cho biết số Kinh và liên lạc với Nguyên Tánh  qua dichkinh@vnbaolut.com  

 

Kinh Điển Mới 

Kinh Mới Dịch của Quảng Lượng Lý Hồng Nhựt  (T0277, T1476)

Kinh Hoa Nghiêm (T0278, 60 quyển)  (Bản dịch của Bùi Đức Huề - Tuệ Quang)

Đại Thừa Khởi Tín Luận (T1666-T1667) (Bản dịch của Nguyên Hồng – Tuệ Quang)

Kinh Phật Bổn Hành Tập (T0190, 60 quyển)  (Bản dịch của Bùi Đức Huề - Tuệ Quang)

Kinh Bộ Bảo Tích (T0321-T0373) (Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán - Tuệ Quang)

Kinh Bộ Niết Bàn (T0374-T0396) (Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán - Tuệ Quang)

Thành Thật Luận (T1646) (Bản dịch của Nguyên Hồng – Tuệ Quang)

Du Già Luận (T1616-T1618, T1628-T1635) (Bản dịch của Nguyên Hồng – Tuệ Quang)

Phật Tánh Luận – T1610 (Bản dịch của Nguyên Hồng – Tuệ Quang)

Đại Thừa Thành Nghiệp Luận – T1609 (Bản dịch của Nguyên Hồng – Tuệ Quang)

Hiển Dương Thánh Giáo Luận - T1602-T1603 (Bản dịch của Nguyên Hồng - Tuệ Quang)

Biên Trung Luận - T1599-T1601 (Bản dịch của Nguyên Hồng - Tuệ Quang)

Duy Thức Luận - T1586-T1591 (Bản dịch của Nguyên Hồng - Tuệ Quang)

Nhập Đại Thừa Luận - T1592-T1595 (Bản dịch của Nguyên Hồng - Tuệ Quang)

Kinh Mới Dịch của Bùi Đức Huề (T0109, T0110, T0166, T0298, T0425, T0442, T0842, T0945)

Phật Thuyết Phật Danh Kinh, T0441, 30 quyển (Bản dịch của Bùi Hoàng Long & Bùi Anh Tuấn)

Phật Giáo Thánh Kinh hay Kinh Lời Vàng (Bản dịch của HT Trí Nghiêm)

Xin mời tham khảo   Mục Lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh - Nguyễn Minh Tiến

 

Bộ A Hàm (0001-0151)

Bộ Bản Duyên  (0152-0219)

Bộ Bát Nhã (0220-0261)

Bộ Pháp Hoa (0262-0277)

Bộ Hoa Nghiêm (0278- 0309)

Bộ Bảo Tích (0310-0373)

Bộ Niết Bàn (0374-0396)

Bộ Đại Tập (0397-0424)

Bộ Kinh Tập (0425-0847)

Bộ Mật Giáo (0848-1420)

Bộ Luật (1421-1504)

Bộ Thích Kinh Luận (1505-1535)

Bộ Tỳ Đàm (1536-1563)

Bộ Trung Quán (1564-1578)

Bộ Du Già (1579-1627)

Bộ Luận Tập (1628-1692)

Bộ Kinh Sớ (1693-1803)

Bộ Luật Sớ (1804-1850)

Bộ Chư Tông (1851-2025)

Bộ Sử Truyện (2026-2120)

Bộ Sự Vị (2121-2136)

Bộ Ngoại Giáo (2137-2144)

Bộ Mục Lục (2145-2184)

Bộ Cổ Dật (2732-2864)

Bộ Nghi Tự (2865-2920)

   

 

Bộ A Hàm

0001Trường A Hàm Kinh, 22 quyển, [ Hậu Tần Phật Đà Da Xá cộng Trúc Phật Niệm dịch ]

          Bản dịch của Thích Tuệ Sỹ

0002Thất Phật Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

          Bản dịch của Thích Tâm Hạnh

0003Tỳ Bà Thi Phật Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

          Bản dịch của Thích Tâm Hạnh

0004Thất Phật Phụ Mẫu Tánh Tự Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0005Phật Bát Nê Hoàn Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0006Bát Nê Hoàn Kinh, 2 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0007Đại Bát Niết Bàn Kinh, 3 quyển, [ Đông Tấn Pháp Hiển dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0008Đại Kiên Cố Bà La Môn Duyên Khởi Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0009Nhân Tiên Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0010Bạch Y Kim Tràng Nhị Bà La Môn Duyên Khởi Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0011Ni Câu Đà Phạm Chí Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0012Đại Tập Pháp Môn Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0013Trường A Hàm Thập Báo Pháp Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0014Nhân Bổn Dục Sinh Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0015Đế Thích Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0016Thi Ca La Việt Lục Phương Lễ Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0017Thiện Sinh Tử Kinh, 1 quyển, [ Tống Chi Pháp Độ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0018Tín Phật Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0019Đại Tam Ma Nhạ Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0020Phật Khai Giải Phạm Chí A Bạt Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0021Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0022Tịch Chí Quả Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0023Đại Lâu Thán Kinh, 6 quyển, [ Tây Tấn Pháp Lập cộng Pháp Cự dịch ]

0024Khởi Thế Kinh, 10 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa đẳng dịch ]

0025Khởi Thế Nhân Bổn Kinh, 10 quyển, [ Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]

0026Trung A Hàm Kinh, 60 quyển, [ Đông Tấn Cồ Đàm Tăng Ca Đề Bà dịch ]

          Bản dịch của Thích Tuệ Sỹ

0027Thất Tri Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0028Viên Sinh Thọ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0029Hàm Thủy Dụ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0030Tát Bát Đa Tô Lý Du Nại Dã Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0031Nhất Thiết Lưu Nhiếp Thủ Nhân Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0032Tứ Đế Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0033Hằng Thủy Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0034Pháp Hải Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0035Hải Bát Đức Kinh, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0036Bổn Tương Y Trí Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0037Duyên Bổn Trí Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0038Luân Vương Thất Bảo Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0039Đảnh Sinh Vương Cố Sự Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0040Văn Đà Kiệt Vương Kinh, 1 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0041Tần Bà Sa La Vương Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0042Thiết Thành Nê Lê Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0043Diêm La Vương Ngũ Thiên Sứ Giả Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0044Cổ Lai Thế Thời Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0045Đại Chánh Cú Vương Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0046A Na Luật Bát Niệm Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Diệu dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0047Ly Thùy Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0048Thị Pháp Phi Pháp Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0049Cầu Dục Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0050Thọ Tuế Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0051Phạm Chí Kế Thủy Tịnh Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0052Đại Sinh Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0053Khổ Ấm Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0054Thích Ma Nam Bổn Tứ Tử Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0055Khổ Ấm Nhân Sự Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0056Lạc Tưởng Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0057Lậu Phân Bố Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0058A Nậu Phong Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0059Chư Pháp Bổn Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0060Cồ Đàm Di Kí Quả Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0061Thọ Tân Tuế Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0062Tân Tuế Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0063Giải Hạ Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0064Chiêm Bà Tỳ Kheo Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0065Phục Dâm Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0066Ma Nhiêu Loạn Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0067Tệ Ma Thí Mục Liên Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0068Lại Xá Hòa La Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0069Hộ Quốc Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0070Số Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0071Phạm Chí Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0072Tam Quy Ngũ Giới Từ Tâm Yếm Ly Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0073Tu Đạt Kinh, 1 quyển, [ Tiêu Cầu Na Tỳ Địa dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0074Trưởng Giả Thi Báo Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0075Phật Vi Hoàng Trúc Viên Lão Bà La Môn Thuyết Học Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0076Phạm Ma Dụ Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0077Tôn Thượng Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0078Đâu Điều Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0079Anh Vũ Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0080Phật Vi Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh, 1 quyển, [ Tùy Cồ Đàm Pháp Trí dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

          Bản dịch của Thích Tuệ Thông

0081Phân Biệt Thiện Ác Báo ứng Kinh, 2 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0082Ý Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0083Ứng Pháp Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0084Phân Biệt Bố Thi Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

          Bản dịch của Thích Thiện Trí

0085Tức Tránh Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0086Nê Lê Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0087Trai Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

            Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0088Ưu Bà Di Đọa Xá Ca Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0089Bát Quán Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0090Bệ Ma Túc Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0091Bà La Môn Tử Mệnh Chung Ái Niệm Bất Ly Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0092Thập Chi Cư Sĩ Bát Thành Nhân Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0093Tà Kiến Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0094Tiển Dụ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0095Nghị Dụ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0096Trì Ý Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0097Quảng Nghĩa Pháp Môn Kinh, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0098Phổ Pháp Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0099Tạp A Hàm Kinh, 50 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

          Bản dịch của Thích Đức Thắng và Thích Tuệ Sỹ

0100Biệt dịch Tạp A Hàm Kinh, 16 quyển, [ Thất dịch ]

0101Tạp A Hàm Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0102Phật Thuyết Ngũ Uẩn Giai Không Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

            Bản dịch của Quảng Lượng Lý Hồng Nhựt (Tuệ Quang)

0103Phật Thuyết Thánh Pháp Ấn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Quảng Lượng Lý Hồng Nhựt (Tuệ Quang)

0104Phật Thuyết Pháp Ấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch giải của HT Thích Nhất Hạnh

0105Ngũ Ấm Thí Dụ Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

0106Phật Thuyết Thủy Mạt Sở Phiêu Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

0107Phật Thuyết Bất Tự Thủ Ý Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

0108Phật Thuyết Mãn Nguyện Tử Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0109Phật Thuyết Chuyển Pháp Luân Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề

0110Phật Thuyết Tam Chuyển Pháp Luân Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề

0111Phật Thuyết Tương ứng Tương Khả Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

0112Phật Thuyết Bát Chánh Đạo Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0113Phật Thuyết Nan Đề Thích Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0114Phật Thuyết Mã Hữu Tam Tướng Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Diệu dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

0115Phật Thuyết Mã Hữu Bát Thái Thí Nhân Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Diệu dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

0116Phật Thuyết Giới Đức Hương Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

            Bản dịch của Thích Nữ Như Tuyết

0117Phật Thuyết Giới Hương Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

0118Phật Thuyết Ương Quật Ma Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0119Phật Thuyết Ương Quật Kế Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0120Ương Quật Ma La Kinh, 4 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0121Phật Thuyết Nguyệt Dụ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0122Phật Thuyết Ba Tư Nặc Vương Thái Hậu Băng Trần Thổ Bộn Thân Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0123Phật Thuyết Phóng Ngưu Kinh, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0124Duyên Khởi Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

            Bản dịch của Quảng Lượng Lý Hồng Nhựt (Tuệ Quang)

0125Tăng Nhất A Hàm Kinh, 51 quyển, [ Đông Tấn Cồ Đàm Tăng Ca Đề Bà dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Thanh Từ và HT Thích Thiện Siêu

          Bản dịch của Thích Đức Thắng và Thích Tuệ Sỹ

0126Phật Thuyết A La Hán Cụ Đức Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0127Phật Thuyết Tứ Nhân Xuất Hiện Thế Gian Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0128aTu Ma Đề Nữ Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0128bTu Ma Đề Nữ Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0129Phật Thuyết Tam Ma Kiệt Kinh, 1 quyển, [ Ngô Trúc Luật Viêm dịch ]

0130Phật Thuyết Cấp Cô Trưởng Giả Nữ Đắc Độ Nhân Duyên Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0131Phật Thuyết Bà La Môn Tị Tử Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0132aPhật Thuyết Thực Thi Hoạch Ngũ Phước Báo Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

            Bản dịch của Quảng Lượng Lý Hồng Nhựt (Tuệ Quang)

0132bThi Thực Hoạch Ngũ Phước Báo Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0133Tần Tỳ Sa La Vương Nghệ Phật Cúng Dường Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0134Phật Thuyết Trưởng Giả Tử Lục Quá Xuất Gia Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]

0135Phật Thuyết Lực Sĩ Di Sơn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0136Phật Thuyết Tứ Vị Tằng Hữu Pháp Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0137Xá Lợi Phất Ma Ha Mục Liên Du Tứ Cù Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Khang Mạnh Tường dịch ]

0138Phật Thuyết Thập Nhất Tưởng Tư Niệm Như Lai Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0139Phật Thuyết Tứ Nê Lê Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0140A Na Bân Để Hóa Thất Tử Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0141Phật Thuyết A Tốc Đạt Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0142aPhật Thuyết Ngọc Da Nữ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0142bNgọc Da Nữ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0143Ngọc Da Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0144Phật Thuyết Đại Ái Đạo Bát Nê Hoàn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch ]

0145Phật Mẫu Bát Nê Hoàn Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]

0146Xá Vệ Quốc Vương Mộng Kiến Thập Sự Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0147Phật Thuyết Xá Vệ Quốc Vương Thập Mộng Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0148Quốc Vương Bất Lê Tiên Nê Thập Mộng Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0149Phật Thuyết A Nan Đồng Học Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0150aThất Xứ Tam Quán Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0150bCửu Hoành Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0151Phật Thuyết A Hàm Chánh Hạnh Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

 Trở về Đầu Trang

 

Bộ Bản Duyên

0152Lục Độ Tập Kinh, 8 quyển, [ Ngô Khang Tăng Hội dịch ]

Bản dịch của TS Lê Mạnh Thát

0153Bồ Tát Bổn Duyên Kinh, 3 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0154Sinh Kinh, 5 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0155Bồ Tát Bổn Hạnh Kinh, 3 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0156Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Kinh, 7 quyển, [ Thất dịch ]

0157Bi Hoa Kinh, 10 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

          Bản dịch của Nguyễn Minh Tiến

0158Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi Kinh, 8 quyển, [ Thất dịch ]

0159Đại Thừa Bổn Sinh Tâm Địa Quán Kinh, 8 quyển, [ Đường Bát Nhã dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0160Bồ Tát Bổn Sinh Phát Luận, 16 quyển, [ Tống Thiệu Đức Tuệ Tuân đẳng dịch ]

0161Trường Thọ Vương Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0162Kim Sắc Vương Kinh, 1 quyển, [ Đông Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

0163Diệu Sắc Vương Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0164Sư Tử Tố Đà Sa Vương Đoạn Nhục Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Nghiêm dịch ]

0165Đảnh Sinh Vương Nhân Duyên Kinh, 6 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0166Nguyệt Quang Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

            Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0167Thái Tử Mộ Phách Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

0168Thái Tử Mộ Phách Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0169Nguyệt Minh Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

0170Đức Quang Thái Tử Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0171Thái Tử Tu Đại Noa Kinh, 1 quyển, [ Tây Tần Thánh Kiên dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

0172Bồ Tát Đầu Thân Di Ngạ Hổ Khởi Tháp Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Bắc Lương Pháp Thịnh dịch ]

0173Phước Lực Thái Tử Nhân Duyên Kinh, 4 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0174Bồ Tát Diệm Tử Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0175aDiệm Tử Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Thánh Kiên dịch ]

0175bPhật Thuyết Diệm Tử Kinh, 1 quyển, [ Khất Phục Tần Thánh Kiên dịch ]

0175cPhật Thuyết Diệm Tử Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Thánh Kiên dịch ]

0176Sư Tử Nguyệt Phật Bổn Sinh Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0177Đại Ý Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0178Tiền Thế Tam Chuyển Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0179Ngân Sắc Nữ Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]

0180Quá Khứ Thế Phật Phân Vệ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0181aCửu Sắc Lộc Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0181bPhật Thuyết Cửu Sắc Lộc Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0182aLộc Mẫu Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0182bPhật Thuyết Lộc Mẫu Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0183Nhất Thiết Trí Quang Minh Tiên Nhân Từ Tâm Nhân Duyên Bất Thực Nhục Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0184Tu Hành Bổn Khởi Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán Trúc Đại Lực cộng Khang Mạnh Tường dịch ]

0185Thái Tử Thụy ứng Bổn Khởi Kinh, 2 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0186Phổ Diệu Kinh, 8 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0187Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Kinh, 12 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0188Dị Xuất Bồ Tát Bổn Khởi Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Niếp Đạo Chân dịch ]

0189Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Kinh, 4 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0190Phật Bổn Hành Tập Kinh, 60 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang): Q1-10Q11-20Q21-30Q31-40Q41-50Q51-60

0191Chúng Hứa Ma Ha Đế Kinh, 13 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0192Phật Sở Hạnh Tán, 5 quyển, [ Mã Minh Bồ Tát tạo Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

0193Phật Bổn Hạnh Kinh, 7 quyển, [ Tống Thích Bảo Vân dịch ]

0194Tăng Ca La Sát Sở Tập Kinh, 3 quyển, [ Phù Tần Tăng Ca Bạt Trừng đẳng dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0195Phật Thuyết Thập Nhị Du Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Ca Lưu Đà Ca dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0196Trung Bổn Khởi Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán Đàm Quả cộng Khang Mạnh Tường dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0197Phật Thuyết Hưng Khởi Hành Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán Khang Mạnh Tường dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0198Phật Thuyết Nghĩa Túc Kinh, 2 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

            Bản giảng giải của HT Nhất Hạnh

0199Phật Ngũ Bách Đệ Tử Tự Thuyết Bổn Khởi Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

            Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0200Soạn Tập Bách Duyên Kinh, 10 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0201Đại Trang Nghiêm Luận Kinh, 15 quyển, [ Mã Minh Bồ Tát tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0202Hiền Ngu Kinh, 13 quyển, [ Nguyên Ngụy Tuệ Giác đẳng dịch ]

          Bản dịch của Thích Trung Quán

0203Tạp Bảo Tạng Kinh, 10 quyển, [ Nguyên Ngụy Cát Ca Dạ cộng Đàm Diệu dịch ]

0204Tạp Thí Dụ Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghĩa (Tuệ Quang)

0205Tạp Thí Dụ Kinh, 2 quyển, [ Thất dịch ]

0206Cựu Tạp Thí Dụ Kinh, 2 quyển, [ Ngô Khang Tăng Hội dịch ]

0207Tạp Thí Dụ Kinh, 1 quyển, [ Đạo Lược tập ]

0208Chúng Kinh soạn Tạp Thí Dụ, 2 quyển, [ Đạo Lược tập Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0209Bách Dụ Kinh, 4 quyển, [ Tăng Ca Tư Na soạn Tiêu Cầu Na Tỳ Địa dịch ]

            Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

          Bản dịch của Thích Nữ Như Huyền

          Bản dịch thơ của Tâm Minh Ngô Tằng Giao

0210Pháp Cú Kinh, 2 quyển, [ Pháp Cứu soạn Ngô Duy Kì Nan đẳng dịch ]

0211Pháp Cú Thí Dụ Kinh, 4 quyển, [ Tấn Thế Pháp Cự cộng Pháp Lập dịch ]

0212Xuất Diệu Kinh, 30 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]

0213Pháp Tập Yếu Tụng Kinh, 4 quyển, [ Pháp Cứu tập Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0214Chế Cẩu Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0215Quần Ngưu Thí Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0216Đại Ngư Sự Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0217Thí Dụ Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0218Quán Đảnh Vương Dụ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0219Y Dụ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Trở về Đầu Trang

 

Bộ Bát Nhã

0220Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 600 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Nghiêm

0221Phóng Quang Bát Nhã Kinh, 20 quyển, [ Tây Tấn Vô La Xoa dịch ]

0222Quang Tán Kinh, 10 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0223Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 27 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

0224Đạo Hành Bát Nhã Kinh, 10 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0225Đại Minh Độ Kinh, 6 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0226Ma Ha Bát Nhã Sao Kinh, 5 quyển, [ Tiền Tần Đàm Ma Tỳ cộng Trúc Phật Niệm dịch ]

0227Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 10 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

0228Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 25 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Từ Chiếu, Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

0229Phật Thuyết Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 3 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

0230Thánh Bát Thiên Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Nhất Bách Bát Danh Chân Thật Viên Nghĩa Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0231Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 7 quyển, [ Trần Nguyệt Bà Thủ Na dịch ]

          Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

0232Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 2 quyển, [ Lương Mạn Đà La Tiên dịch ]

          Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

0233Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

0234Phật Thuyết Nhu Thủ Bồ Tát Vô Thượng Thanh Tịnh Phân Vệ Kinh, 2 quyển, [ Tống Tường Công dịch ]

0235Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

          Bản dịch giải của HT Thích Thiện Hoa

Bản giảng giải của HT Thích Thanh Từ

Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

            Bản dịch của HT Thích Nhất Hạnh

          Bản dịch của Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến

0236aKim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0236bKim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0237Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

0238Kim Cương Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Tùy Cấp Đa dịch ]

0239Phật Thuyết Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0240Thật Tương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

Bản dịch của Huyền Thanh

0241Kim Cương Đảnh Du Già Lý Thú Bát Nhã Kinh, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

          Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

Bản dịch của Huyền Thanh

0242Phật Thuyết Biến Chiếu Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

Bản dịch của Huyền Thanh

0243Đại Lạc Kim Cương Bất Không Chân Thật Tam Ma Da Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

Bản dịch của Huyền Thanh

0244Phật Thuyết Tối Thượng Căn Bổn Đại Lạc Kim Cương Bất Không Tam Muội Đại Giáo Vương Kinh, 7 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0245Phật Thuyết Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 2 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0246Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0247Phật Thuyết Liễu Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

Bản dịch của Huyền Thanh

0248Phật Thuyết Ngũ Thập Tụng Thánh Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

            Bản dịch của Huyền Thanh

0249Phật Thuyết Đế Thích Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0250Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh Chú Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

            Bản dịch  của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0251Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Thủ

            Bản dịch giải của HT Thích Thanh Từ  

          Bản dịch thơ của Phan Khắc Nhượng

          Bản dịch giải của Khải Thiên

            Bản dịch  của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0252Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Pháp Nguyệt trọng dịch ]

            Bản dịch  của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0253Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Bát Nhã cộng Lợi Ngôn đẳng dịch ]

            Bản dịch  của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0254Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Tuệ Luân dịch ]

            Bản dịch  của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0255Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Pháp Thành dịch ]

            Bản dịch  của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0256Đường Phạm Phiên Đối Tự Âm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ ]

0257Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

            Bản dịch  của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0258Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0259Phật Thuyết Quán Tưởng Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0260Phật Thuyết Khai Giác Tự Tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, 4 quyển, [ Tống Duy Tịnh đẳng dịch ]

          Bản dịch của Chùa Châu Lâm (Tuệ Quang)

0261Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật Đa Kinh, 10 quyển, [ Đường Bát Nhã dịch ]

            Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

 Trở về Đầu Trang

 

Bộ Pháp Hoa

0262Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, 7 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

          Bản lược giải của HT Thích Thiện Siêu

            Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

            Bản dịch của Thích Minh Định

          Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0263Chánh Pháp Hoa Kinh, 10 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0264Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, 7 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa cộng Cấp Đa dịch ]

0265Tát Đàm Phân Đà Lợi Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0266Phật Thuyết A Duy Việt Trí Ca Kinh, 3 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0267Bất Thối Chuyển Pháp Luân Kinh, 4 quyển, [ Thất dịch ]

0268Phật Thuyết Quảng Bác Nghiêm Tịnh Bất Thối Chuyển Luân Kinh, 6 quyển, [ Tống Trí Nghiêm dịch ]

0269Phật Thuyết Pháp Hoa Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Tống Trí Nghiêm dịch ]

            Bản dịch của Nguyên Hiển

0270Đại Pháp Cổ Kinh, 2 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0271Phật Thuyết Bồ Tát Hạnh Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa Kinh, 3 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0272Đại Tát Ca Ni Kiền Tử Sở Thuyết Kinh, 10 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0273Kim Cương Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0274Phật Thuyết Tế Chư Phương Đẳng Học Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0275Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì Kinh, 1 quyển, [ Tùy Tỳ Ni Đa Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0276Vô Lượng Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Tiêu Đàm Ma Già Đà Da Xá dịch ]

          Bản dịch của Thích Mật Thể

            Bản dịch của Hạnh Cơ

0277Phật Thuyết Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Đàm Vô Mật Đa dịch ]

            Bản dịch của Quảng Lượng Lý Hồng Nhựt

 

 Trở về Đầu Trang

 

Bộ Hoa Nghiêm

0278Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, 60 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0279Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, 80 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

0280Phật Thuyết Đâu Sa Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0281Phật Thuyết Bồ Tát Bổn Nghiệp Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0282Chư Bồ Tát Cầu Phật Bổn Nghiệp Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Nhiếp Đạo Chân dịch ]

0283Bồ Tát Thập Trú Hành Đạo Phẩm, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0284Phật Thuyết Bồ Tát Thập Trụ Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Kì Đa Mật dịch ]

0285Tiệm Bị Nhất Thiết Trí Đức Kinh, 5 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0286Thập Trụ Kinh, 4 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

            Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0287Phật Thuyết Thập Địa Kinh, 9 quyển, [ Đường Thi La Đạt Ma dịch ]

0288Đẳng Mục Bồ Tát Sở Vấn Tam Muội Kinh, 3 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0289Hiển Vô Biên Phật Độ Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

0290Phật Thuyết Giảo Lượng Nhất Thiết Phật Sát Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0291Phật Thuyết Như Lai Hưng Hiển Kinh, 4 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0292Độ Thế Phẩm Kinh, 6 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0293Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, 40 quyển, [ Đường Bát Nhã dịch ]

0294Phật Thuyết La Ma Ca Kinh, 3 quyển, [ Tây Tần Thánh Kiên dịch ]

0295Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Nhập Pháp Giới Phẩm, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0296Văn Thù Sư Lợi Phát Nguyện Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch ]

0297Phổ Hiền Bồ Tát Hành Nguyện Tán, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0298Đại Phương Quảng Phổ Hiền Sở Thuyết Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

            Bản dịch của Bùi Đức Huề

0299Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh Kinh, 5 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

0300Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Bất Tư Nghị Phật Cảnh Giới Phân, 1 quyển, [ Đường Đề Vân Bát Nhã dịch ]

0301Đại Phương Quảng Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

0302Độ Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Nghiêm Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0303Phật Hoa Nghiêm Nhập Như Lai Đức Trí Bất Tư Nghị Cảnh Giới Kinh, 2 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

0304Đại Phương Quảng Nhập Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghị Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

0305Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn Kinh, 5 quyển, [ Nguyên Ngụy Đàm Ma Lưu Chi dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

0306Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tu Từ Phân, 1 quyển, [ Đường Đề Vân Bát Nhã đẳng dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

0307Phật Thuyết Trang Nghiêm Bồ Đề Tâm Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

0308Phật Thuyết Đại Phương Quảng Bồ Tát Thập Địa Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Cát Ca Dạ dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

0309Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trú Trừ Cấu Đoạn Kết Kinh, 10 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]

 Trở về Đầu Trang

 

Bộ Bảo Tích

0310Đại Bảo Tích Kinh, 120 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

0311Đại Phương Quảng Tam Giới Kinh, 3 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0312Phật Thuyết Như Lai Bất Tư Nghị Bí Mật Đại Thừa Kinh, 20 quyển, [ Tống Pháp Hộ dịch ]

0313A Súc Phật Quốc Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0314Phật Thuyết Đại Thừa Thập Pháp Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề

0315aPhật Thuyết Phổ Môn Phẩm Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0315bPhật Thuyết Phổ Môn Phẩm Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

            Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0316Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, 40 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]

0317Phật Thuyết Bào Thai Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0318Văn Thù Sư Lợi Phật Độ Nghiêm Tịnh Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0319Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Phật Sát Công Đức Trang Nghiêm Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0320Phụ Tử Hợp Tập Kinh, 20 quyển, [ Tống Nhật Xưng đẳng dịch ]

0321Phật Thuyết Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa Kinh, 4 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

            Bản dịch của Thích Nữ Hương Trí (Tuệ Quang)

0322Pháp Kính Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Huyền dịch ]

            Bản dịch của Thích Đạo Không (Tuệ Quang) 

0323Úc Ca La Việt Vấn Bồ Tát Hành Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Hạnh Giải (Tuệ Quang)

0324Phật Thuyết Huyễn Sĩ Nhân Hiền Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

            Bản dịch của Thích Nữ Liên Hương (Tuệ Quang)

0325Phật Thuyết Quyết Định Tỳ Ni Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Đôn Hoàng Tam Tạng dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Diệu Thuần (Tuệ Quang)

0326Phật Thuyết Tam Thập Ngũ Phật Danh Lễ Sám Văn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Thích Phước Nghiêm (Tuệ Quang)

            Bản dịch của Huyền Thanh

0327Phát Giác Tịnh Tâm Kinh, 2 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

            Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0328Phật Thuyết Tu Lại Kinh, 1 quyển, [ Tào Ngụy Bạch Duyên dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

0329Phật Thuyết Tu Lại Kinh, 1 quyển, [ Tiền Lương Chi Thi Lôn dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Huệ Dung (Tuệ Quang)

0330Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Huyền Chi (Tuệ Quang)

0331Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Diệu Thuần (Tuệ Quang)

0332Phật Thuyết Ưu Điền Vương Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0333Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0334Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0335Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0336Tu Ma Đề Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

           Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0337Phật Thuyết A Xà Thế Vương Nữ A thuật Đạt Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0338Phật Thuyết Ly Cấu Thi Nữ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

            Bản dịch của Thích Nữ Hương Trí (Tuệ Quang)

0339Đắc Vô Cấu Nữ Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

          Bản dịch của Thích Trí Thiện (Tuệ Quang)

0340Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bất Tư Nghị Phật Cảnh Giới Kinh, 2 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

          Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0341Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn Kinh, 3 quyển, [ Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên cộng Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0342Phật Thuyết Như Huyễn Tam Muội Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0343Phật Thuyết Thái Tử Xoát Hộ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

            Bản dịch của Thích Ngộ Tùng (Tuệ Quang)

0344Phật Thuyết Thái Tử Hòa Hưu Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

            Bản dịch của Thích Nữ Hương Trí (Tuệ Quang)

0345Tuệ Thượng Bồ Tát Vấn Đại Thiện Quyền Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0346Phật Thuyết Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện Kinh, 4 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0347Đại Thừa Hiển Thức Kinh, 2 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

Bản dịch của Thích Đạo Không (Tuệ Quang)

0348Phật Thuyết Đại Thừa Phương Đẳng Yếu Tuệ Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Diệu Thuần (Tuệ Quang)

0349Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Bổn Nguyện Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

          Bản dịch của Thích Nữ Huệ Dung (Tuệ Quang)

0350Phật Thuyết Di Nhật Ma Ni Bảo Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

            Bản dịch của Thích Ngộ Tùng (Tuệ Quang)

0351Phật Thuyết Ma Ha Diễn Bảo Nghiêm Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Hương Trí (Tuệ Quang)

0352Phật Thuyết Đại Ca Diếp Vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp Kinh, 5 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0353Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Quang

          Bản dịch giải của HT Thích Thanh Từ

          Bản dịch của HT Thích Đức Niệm

          Bản dịch của Thích Tuệ Sỹ

          Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

0354Tỳ Da Sa Vấn Kinh, 2 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

            Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0355Nhập Pháp Giới Thể Tánh Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

           Bản dịch của Thích Nữ Huệ Dung (Tuệ Quang)

0356Phật Thuyết Bảo Tích Tam Muội Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Pháp Thân Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Diệu Thuần (Tuệ Quang)

0357Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Kinh, 2 quyển, [ Nguyên Ngụy Đàm Ma Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Diệu Thuần (Tuệ Quang)

0358Độ Nhất Thiết Chư Phật Cảnh Giới Trí Nghiêm Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La đẳng dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Huệ Dung (Tuệ Quang)

0359Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm Kinh, 5 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]

          Bản dịch của Thích Trí Thiện (Tuệ Quang)

0360Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh, 2 quyển, [ Tào Ngụy Khang Tăng Khải dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

          Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

          Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0361Phật Thuyết Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, 4 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Huệ Dung (Tuệ Quang)

0362Phật Thuyết A Di Đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo Kinh, 2 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Huyền Chi (Tuệ Quang)

0363Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh, 3 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Thích Nữ Hương Trí (Tuệ Quang)

0364Phật Thuyết Đại A Di Đà Kinh, 2 quyển, [ Tống Vương Nhật Hưu Giáo tập ]

Bản dịch của Thích Nữ Liên Hương (Tuệ Quang)

0365Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống  Lương Da Xá dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

          Bản dịch của HT Thích Thiền Tâm

Bản dịch của Thích Quang Chánh (Tuệ Quang)

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0366Phật Thuyết A Di Đà Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

          Bản dịch của Vạn Phật Thánh Thành

          Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

          Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0367Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

            Bản dịch của Như Hoà

0368Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bổn Đắc Sinh Tịnh Độ Thần Chú, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La trọng dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0369A Di Đà Phật Thuyết Chú, 1 quyển, [ ]

           Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0370A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

            Bản dịch của Huyền Thanh

0371Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Kí Kinh, 1 quyển, [ Tống Đàm Vô Kiệt dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0372Phật Thuyết Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh (Tuệ Quang)

0373Hậu Xuất A Di Đà Phật Kệ, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

 Trở về Đầu Trang

 

Bộ Niết Bàn

0374Đại Bát Niết Bàn Kinh, 40 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

            Bản dịch của Nguyễn Minh Tiến

          Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)  

0375Đại Bát Niết Bàn Kinh, 36 quyển, [ Tống Tuệ Nghiêm Đẳng Y Nê Hoàn Kinh Gia Chi ]

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0376Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn Kinh, 6 quyển, [ Đông Tấn Pháp Hiển dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

          Bản dịch của Thích Nguyên Hùng

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0377Đại Bát Niết Bàn Kinh Hậu Phân, 2 quyển, [ Đường Nhược Na Bạt Đà La dịch ]

Bản dịch của Trung Tâm Liễu Quán (Tuệ Quang)

0378Phật Thuyết Phương Đẳng Bát Nê Hoàn Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

0379Tứ Đồng Tử Tam Muội Kinh, 3 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0380Đại Bi Kinh, 5 quyển, [ Cao Na Liên Đề Da Xá dịch ]

          Bản dịch của Thích Như Điển

0381Đẳng Tập Chúng Đức Tam Muội Kinh, 3 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0382Tập Nhất Thiết Phước Đức Tam Muội Kinh, 3 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0383Ma Ha Ma Da Kinh, 2 quyển, [ Tiêu Đàm Cảnh dịch ]

0384Bồ Tát Tòng Đâu thuật Thiên Hàng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ Kinh, 7 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]

0385Trung Âm Kinh, 2 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tịnh Quang

0386Liên Hoa Diện Kinh, 2 quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]

0387Đại Phương Đẳng Vô Tưởng Kinh, 6 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

0388Đại Vân Vô Tưởng Kinh Quyển Đệ Cửu, 1 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]

0389Phật Thùy Ban Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

            Bản dịch của HT Thích Trí Quang

            Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

            Bản dịch của Thích Viên Giác

            Bản dịch của Trí Nguyệt

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0390Phật Lâm Niết Bàn Kí Pháp Trụ Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

            Bản dịch của Thích Nữ Như Tuyết

0391Bát Nê Hoàn Hậu Quán Lạp Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

0392Phật Diệt Độ Hậu Quán Liễm Táng Tống Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

0393Ca Diếp Phó Phật Bàn Niết Bàn Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

0394Phật Nhập Niết Bàn Mật Tích Kim Cương Lực Sĩ Ai Luyến Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

0395Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tuệ Quảng (Tuệ Quang)

Bản dịch của Huyền Thanh

0396Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Trí Thiện (Tuệ Quang)

Trở về Đầu Trang

 

Bộ Đại Tập

0397Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh, 60 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

0398Đại Ai Kinh, 8 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0399Bảo Nữ Sở Vấn Kinh, 4 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0400Phật Thuyết Hải Ý Bồ Tát Sở Vấn Tịnh Ấn Pháp Môn Kinh, 18 quyển, [ Tống Duy Tịnh đẳng dịch ]

0401Phật Thuyết Vô Ngôn Đồng Tử Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0402Bảo Tinh Đà La Ni Kinh, 10 quyển, [ Đường Ba La Pha Mật Đa La dịch ]

          Bản dịch của Tuệ Khai

0403A Sai Mạt Bồ Tát Kinh, 7 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0404Đại Tập Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Sở Vấn Kinh, 8 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0405Hư Không Tạng Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Phật Đà Da Xá dịch ]

          Bản dịch của Tuệ Khai

0406Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0407Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Tống Đàm Ma Mật Đa dịch ]

          Bản dịch của Tuệ Khai

0408Hư Không Dựng Bồ Tát Kinh, 2 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0409Quán Hư Không Tạng Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa dịch ]

            Bản dịch của Tuệ Khai

0410Đại Phương Quảng Thập Luân Kinh, 8 quyển, [ Thất dịch ]

0411Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh, 10 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

0412Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, 2 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

          Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

          Giảng Giải của HT Tuyên Hoá

          Giảng Giải của HT Tịnh Không

          Bản dịch của Nguyên Hiển (Tuệ Quang)

0413Bách Thiên Tụng Đại Tập Kinh Địa Tạng Bồ Tát Thỉnh Vấn Pháp Thân Tán, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0414Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội Kinh, 5 quyển, [ Lưu Tống Công Đức Trực dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0415Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội Phân, 10 quyển, [ Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0416Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh Hiền Hộ Phân, 5 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

          Bản dịch của Thích Hằng Đạt

0417Ban Chu Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0418Bàn Chu Tam Muội Kinh, 3 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0419Bạt Pha Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0420Tự Tại Vương Bồ Tát Kinh, 2 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0421Phấn Tấn Vương Vấn Kinh, 2 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

0422Đại Tập Thí Dụ Vương Kinh, 2 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0423Tăng Ca Xá Kinh, 4 quyển, [ Nguyên Ngụy Nguyệt Bà Thủ Na dịch ]

0424Đại Tập Hội Chánh Pháp Kinh, 5 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

          Bản dịch của Nguyên Hiển (Tuệ Quang)

 Trở về Đầu Trang

 

Bộ Kinh Tập

0425Hiền Kiếp Kinh, 8 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0426Phật Thuyết Thiên Phật Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0427Phật Thuyết Bát Cát Tường Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0428Phật Thuyết Bát Dương Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0429Phật Thuyết Bát Bộ Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

0430Bát Cát Tường Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

0431Bát Phật Danh Hiệu Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0432Phật Thuyết Thập Cát Tường Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0433Phật Thuyết Bảo Võng Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0434Phật Thuyết Xưng Dương Chư Phật Công Đức Kinh, 3 quyển, [ Nguyên Ngụy Cát Ca Dạ dịch ]

0435Phật Thuyết Diệt Thập Phương Minh Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tâm Thường

0436Thọ Trì Thất Phật Danh Hiệu Sở Sinh Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tâm Thường

            Bản dịch của Huyền Thanh

0437Đại Thừa Bảo Nguyệt Đồng Tử Vấn Pháp Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tâm Thường

0438Phật Thuyết Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quang Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tâm Thường

0439Phật Thuyết Chư Phật Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

            Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0440Phật Thuyết Phật Danh Kinh, 12 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

          Bản dịch của Thích Thiện Chơn

0441Phật Thuyết Phật Danh Kinh, 30 quyển, [ ]

Bản dịch của Bùi Hoàng Long & Bùi Anh Tuấn (Tuệ Quang)

0442Thập Phương Thiên Ngũ Bách Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0443Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội Kinh, 8 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch của Trần Thu Minh (Tuệ Quang)

0444Phật Thuyết Bách Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0445Phật Thuyết Bất Tư Nghị Công Đức Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh, 2 quyển, [ Thất dịch ]

0446aQuá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ Khuyết dịch ]

0446bQuá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0447aHiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ Khuyết dịch ]

0447bHiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0448aVị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ Khuyết dịch ]

0448bVị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0449Phật Thuyết Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh, 1 quyển, [ Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0450Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

          Bản dịch của HT Thích Huyền Dung

          Bản giảng giải của Thích Hằng Quang

            Bản dịch của Huyền Thanh

0451Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh, 2 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển ThượngQuyển Hạ)

0452Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sinh Đâu Suất Thiên Kinh, 1 quyển, [Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Như Phúc

          Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0453Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sinh Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0454Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật Kinh, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Như Phúc

            Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0455Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

          Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0456Phật Thuyết Di Lặc Đại Thành Phật Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0457Phật Thuyết Di Lặc Lai Thời Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

            Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0458Văn Thù Sư Lợi Vấn Bồ Tát Thự Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0459Phật Thuyết Văn Thù Hối Quá Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0460Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Tịnh Luật Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0461Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Hiện Bảo Tạng Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0462Đại Phương Quảng Bảo Khiếp Kinh, 3 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0463Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Bàn Niết Bàn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Niếp Đạo Chân dịch ]

0464Văn Thù Sư Lợi Vấn Bồ Đề Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0465Ca Da Sơn Đảnh Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0466Phật Thuyết Tượng Đầu Tinh Xá Kinh, 1 quyển, [ Tùy Tỳ Ni Đa Lưu Chi dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0467Đại Thừa Ca Da Sơn Đảnh Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

0468Văn Thù Sư Lợi Vấn Kinh, 2 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

0469Văn Thù Vấn Kinh Tự Mẫu Phẩm Đệ Thập Tứ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0470Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Tuần Hành Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0471Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Hành Kinh, 1 quyển, [ Tùy Đậu Na Quật Đa dịch ]

0472Phật Thuyết Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hóa Văn Thù Sư Lợi Vấn Pháp Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0473Phật Thuyết Diệu Cát Tường Bồ Tát Sở Vấn Đại Thừa Pháp Loa Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0474Phật Thuyết Duy Ma Cật Kinh, 2 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0475Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, 3 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

          Bản dịch của HT Thích Huệ Hưng

          Bản dịch của Thích Duy Lực

          Bản dịch của TT Thích Tuệ Sỹ

          Bản dịch của Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến

0476Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh, 6 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

0477Phật Thuyết Đại Phương Đẳng Đảnh Vương Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0478Đại Thừa Đảnh Vương Kinh, 1 quyển, [ Lương Nguyệt Bà Thủ Na dịch ]

0479Thiện Tư Đồng Tử Kinh, 2 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0480Phật Thuyết Nguyệt Thượng Nữ Kinh, 2 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0481Trì Nhân Bồ Tát Kinh, 4 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0482Trì Thế Kinh, 4 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0483Tam Mạn Đà Bạt Đà La Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Niếp Đạo Chân dịch ]

0484Bất Tư Nghị Quang Bồ Tát Sở Thuyết Kinh, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0485Vô Sở Hữu Bồ Tát Kinh, 4 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa đẳng dịch ]

0486Sư Tử Trang Nghiêm Vương Bồ Tát Thỉnh Vấn Kinh, 1 quyển, [ Đường Na Đề dịch ]

0487Ly Cấu Tuệ Bồ Tát Sở Vấn Lễ Phật Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Na Đề dịch ]

0488Bảo Thọ Bồ Tát Bồ Đề Hành Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0489Phật Thuyết Trừ Cái Chướng Bồ Tát Sở Vấn Kinh, 20 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]

0490Phật Thuyết Bát Đại Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0491Lục Bồ Tát Diệc Đương Tụng Trì Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0492aPhật Thuyết A Nan Vấn Sự Phật Cát Hung Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0492bA Nan Vấn Sự Phật Cát Hung Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0493Phật Thuyết A Nan Tứ Sự Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0494A Nan Thất Mộng Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

            Bản dịch của Trần văn Nghĩa (Tuệ Quang)

0495Phật Thuyết A Nan Phân Biệt Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0496Phật Thuyết Đại Ca Diếp Bổn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0497Phật Thuyết Ma Ha Ca Diếp Độ Bần Mẫu Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0498Phật Thuyết Sớ Phân Thuyết Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0499Phật Vi A Chi La Ca Diếp Tự Hóa Tác Khổ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0500La Vân Nhẫn Nhục Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0501Phật Thuyết Sa Hạt Tỳ Kheo Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0502Phật Vi Niên Thiểu Tỳ Kheo Thuyết Chánh Sự Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0503Tỳ Kheo Tị Nữ Ác Danh Dục Tự Sát Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0504Tỳ Kheo Thính Thi Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]

0505Phật Thuyết Tùy Dũng Tôn Giả Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0506Kiền Đà Quốc Vương Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0507Phật Thuyết Vị Sinh Oan Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0508A Xà Thế Vương Vấn Ngũ Nghịch Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0509A Xà Thế Vương Thọ Quyết Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0510Thải Hoa Vi Vương Thượng Phật Thọ Quyết Hào Diệu Hoa Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0511Phật Thuyết Bình Sa Vương Ngũ Nguyện Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0512Phật Thuyết Tịnh Phạn Vương Bàn Niết Bàn Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0513Phật Thuyết Lưu Ly Vương Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0514Phật Thuyết Gián Vương Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0515Như Lai Kì Giáo Thắng Quân Vương Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

0516Phật Thuyết Thắng Quân Vương Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0517Phật Thuyết Mạt La Vương Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0518Phật Thuyết Chiên Đà Việt Quốc Vương Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0519Phật Thuyết Ma Đạt Quốc Vương Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0520Phật Thuyết Tát La Quốc Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0521Phật Thuyết Phạm Ma Nan Quốc Vương Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0522Phổ Đạt Vương Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0523Phật Thuyết Ngũ Vương Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0524Phật Vi Ưu Điền Vương Thuyết Vương Pháp Chánh Luận Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0525Phật Thuyết Trưởng Giả Tử Áo Não Tam Xử Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0526Phật Thuyết Trưởng Giả Tử Chế Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0527Phật Thuyết Thệ Đồng Tử Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Chi Pháp Độ dịch ]

0528Phật Thuyết Bồ Tát Thệ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch ]

0529Phật Thuyết A Cưu Lưu Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0530Phật Thuyết Tu Ma Đề Trưởng Giả Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0531Phật Thuyết Trưởng Giả Âm Duyệt Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0532Tư A Muội Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0533Bồ Tát Sinh Địa Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0534Phật Thuyết Nguyệt Quang Đồng Tử Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0535Phật Thuyết Thân Nhật Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0536Thân Nhật Nhi Bổn Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0537Phật Thuyết Việt Nan Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Niếp Thừa Viễn dịch ]

0538Phật Thuyết A Điêu A Na Hàm Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0539Lô Chí Trưởng Giả Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0540aPhật Thuyết Thọ Đề Ca Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0540bPhật Thuyết Thọ Đề Ca Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0541Phật Thuyết Phật Đại Tăng Đại Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0542Phật Thuyết Da Kì Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0543Phật Thuyết Cự Lực Trưởng Giả Sở Vấn Đại Thừa Kinh, 3 quyển, [ Tống Trí Cát Tường đẳng dịch ]

0544Biện Ý Trưởng Giả Tử Kinh, 1 quyển, [ Hậu Ngụy Pháp Trường dịch ]

0545Phật Thuyết Đức Hộ Trưởng Giả Kinh, 2 quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]

0546Phật Thuyết Kim Diệu Đồng Tử Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0547Đại Hoa Nghiêm Trưởng Giả Vấn Phật Na La Duyên Lực Kinh, 1 quyển, [ Đường Bát Nhã cộng Lợi Ngôn dịch ]

0548Phật Thuyết Kim Quang Vương Đồng Tử Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0549Phật Thuyết Quang Minh Đồng Tử Nhân Duyên Kinh, 4 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Diệu Thiện

0550Kim Sắc Đồng Tử Nhân Duyên Kinh, 12 quyển, [ Tống Duy Tịnh đẳng dịch ]

0551Phật Thuyết Ma Đặng Nữ Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0552Phật Thuyết Ma Đăng Nữ Giải Hình Trung Lục Sự Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0553Phật Thuyết Nại Nữ Kì Vực Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0554Phật Thuyết Nại Nữ Kì Bà Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0555aNgũ Mẫu Tử Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0555bNgũ Mẫu Tử Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0556Phật Thuyết Thất Nữ Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0557Phật Thuyết Thi Nữ Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0558Phật Thuyết Thi Bồ Tát Bổn Khởi Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0559Phật Thuyết Lão Nữ Nhân Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0560Phật Thuyết Lão Mẫu Nữ Lục Anh Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0561Phật Thuyết Lão Mẫu Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0562Phật Thuyết Vô Cấu Hiền Nữ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0563Phật Thuyết Phước Trung Nữ Thính Kinh, 1 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

0564Phật Thuyết Chuyển Nữ Thân Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa dịch ]

0565Thuận Quyền Phương Tiện Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0566Lạc Anh Lạc Trang Nghiêm Phương Tiện Phẩm Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Đàm Ma Da Xá dịch ]

0567Phật Thuyết Phạm Chí Nữ Thủ Ý Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0568Hữu Đức Nữ Sở Vấn Đại Thừa Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

0569Phật Thuyết Tâm Minh Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0570Phật Thuyết Hiền Thủ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tần Thánh Kiên dịch ]

0571Phật Thuyết Phụ Nhân Ngộ Cô Kinh, 1 quyển, [ Khất Phục Tần Thánh Kiên dịch ]

          Bản dịch của Thích Tâm Nhãn

0572Phật Thuyết Trưởng Giả Pháp Chí Thê Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0573Sai Ma Bà Đế Thọ Kí Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0574Phật Thuyết Kiên Cố Nữ Kinh, 1 quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]

0575Phật Thuyết Đại Phương Đẳng Tu Đa La Vương Kinh, 1 quyển, [ Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0576Phật Thuyết Chuyển Hữu Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]

0577Phật Thuyết Đại Thừa Lưu Chuyển Chư Hữu Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0578Vô Cấu Ưu Bà Di Vấn Kinh, 1 quyển, [ Hậu Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

0579Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn Kinh, 2 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Diệu Châu

0580Phật Thuyết Trưởng Giả Nữ Am Đề Ca Sư Tử Hống Liễu Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0581Phật Thuyết Bát Sư Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0582Phật Thuyết Tôn Đa Da Trí Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0583Phật Thuyết Hắc Thị Phạm Chí Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0584Trường Trảo Phạm Chí Thỉnh Vấn Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0585Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn Kinh, 4 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0586Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn Kinh, 4 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0587Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh, 6 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0588Phật Thuyết Tu Chân Thiên Tử Kinh, 4 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0589Phật Thuyết Ma Nghịch Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0590Phật Thuyết Tứ Thiên Vương Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Trí Nghiêm cộng Bảo Vân dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0591Thương Chủ Thiên Tử Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0592Thiên Thỉnh Vấn Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

Bản dịch của Huyền Thanh

0593Phật Vi Thắng Quang Thiên Tử Thuyết Vương Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0594Phật Thuyết Đại Tự Tại Thiên Tử Nhân Địa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0595Phật Thuyết Ta Vạt Nẵng Pháp Thiên Tử Thọ Tam Quy Y Hoạch Miễn Ác Đạo Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

0596Phật Thuyết Thiên Vương Thái Tử Tích La Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0597Vương Huynh Đệ Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0598Phật Thuyết Hải Vương Kinh, 4 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0599Phật Vi Hải Vương Thuyết Pháp Ấn Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0600Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Thủ

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

            Bản dịch của HT Thanh Từ

          Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

Bản dịch của Quảng Lượng Lý Hồng Nhựt (Tuệ Quang)

0601Phật Vi Sa Ca La Vương Sở Thuyết Đại Thừa Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0602Phật Thuyết Đại An Ban Thủ Ý Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0603Âm Trì Nhập Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0604Phật Thuyết Thiện Hành Tam Thập Thất Phẩm Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0605Thiện Hành Pháp Tưởng Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0606Tu Hành Đạo Địa Kinh, 7 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0607Đạo Địa Kinh, 1 quyển, [ Tăng Ca La Sát tạo Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0608Tiểu Đạo Địa Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Diệu dịch ]

0609Thiện Yếu Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0610Phật Thuyết Nội Thân Quán Chương Cú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0611Pháp Quán Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0612Thân Quán Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0613Thiện Bí Yếu Pháp Kinh, 3 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập đẳng dịch ]

0614Tọa Thiền Tam Muội Kinh, 2 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

            Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0615Bồ Tát Ha Sắc Dục Pháp Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của Thích Nguyên Xuân

0616Thiện Pháp Yếu Giải, 2 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0617Tư Duy Lược Yếu Pháp, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0618Đạt Ma Đa La Thiện Kinh, 2 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch ]

0619Ngũ Môn Thiện Kinh Yếu Dụng Pháp, 1 quyển, [ Phật Đà Mật Đa soạn Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa dịch ]

          Bản dịch của Thích Nguyên Xuân

0620Trì Thiện Bệnh Bí Yếu Pháp, 2 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0621Phật Thuyết Phật Ấn Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0622Phật Thuyết Tự Thệ Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0623Phật Thuyết Như Lai Độc Chứng Tự Thệ Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0624Phật Thuyết Thuần Chân Đà La Sở Vấn Như Lai Tam Muội Kinh, 3 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0625Đại Thọ Khẩn Na La Vương Sở Vấn Kinh, 4 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0626Phật Thuyết A Xà Thế Vương Kinh, 2 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

          Bản dịch của Phước Thắng

0627Văn Thù Chi Lợi Phổ Siêu Tam Muội Kinh, 3 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0628Phật Thuyết Vị Tằng Hữu Chánh Pháp Kinh, 6 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tịnh Nguyên

0629Phật Thuyết Phóng Bát Kinh, 1 quyển, [ Khuyết dịch ]

0630Phật Thuyết Thành Cụ Quang Minh Định Ý Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Diệu dịch ]

0631Phật Thuyết Pháp Luật Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0632Phật Thuyết Tuệ Ấn Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0633Phật Thuyết Như Lai Trí Ấn Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0634Phật Thuyết Đại Thừa Trí Ấn Kinh, 5 quyển, [ Tống Trí Cát Tường đẳng dịch ]

0635Phật Thuyết Hoằng Đạo Quảng Hiển Tam Muội Kinh, 4 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0636Vô Cực Bảo Tam Muội Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0637Phật Thuyết Bảo Như Lai Tam Muội Kinh, 2 quyển, [ Đông Tấn Kì Đa Mật dịch ]

0638Phật Thuyết Siêu Nhật Minh Tam Muội Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Niếp Thừa Viễn dịch ]

0639Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh, 10 quyển, [ Cao Na Liên Đề Da Xá dịch ]

          Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0640Phật Thuyết Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tiên Công dịch ]

0641Phật Thuyết Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tiên Công dịch ]

0642Phật Thuyết Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh, 2 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh (Thượng,  Hạ)

0643Phật Thuyết Quán Phật Tam Muội Hải Kinh, 10 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch ]

0644Phật Thuyết Kim Cương Tam Muội Bổn Tánh Thanh Tịnh Bất Hoại Bất Diệt Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0645Bất Tất Định Nhập Định Nhập Ấn Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

0646Nhập Định Bất Định Ấn Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0647Lực Trang Nghiêm Tam Muội Kinh, 3 quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]

0648Tịch Chiếu Thần Biến Tam Ma Địa Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

0649Quán Sát Chư Pháp Hành Kinh, 4 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0650Chư Pháp Vô Hành Kinh, 2 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0651Phật Thuyết Chư Pháp Bổn Vô Kinh, 3 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0652Phật Thuyết Đại Thừa Tùy Chuyển Tuyên Thuyết Chư Pháp Kinh, 3 quyển, [ Tống Thiệu Đức đẳng dịch ]

0653Phật Tạng Kinh, 3 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0654Phật Thuyết Nhập Vô Phân Biệt Pháp Môn Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0655Phật Thuyết Thắng Nghĩa Không Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0656Bồ Tát Anh Lạc Kinh, 14 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]

0657Phật Thuyết Hoa Thủ Kinh, 10 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của Thích Bảo Lạc

0658Bảo Vân Kinh, 7 quyển, [ Lương Mạn Đà La Tiên dịch ]

0659Đại Thừa Bảo Vân Kinh, 7 quyển, [ Lương Mạn Đà La Tiên cộng Tăng Ca Bà La dịch ]

0660Phật Thuyết Bảo Vũ Kinh, 10 quyển, [ Đường Đạt Ma Lưu Chi dịch ]

0661Đại Thừa Bách Phước Tương Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0662Đại Thừa Bách Phước Trang Nghiêm Tương Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0663Kim Quang Minh Kinh, 4 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

0664Hợp Bộ Kim Quang Minh Kinh, 8 quyển, [ Tùy Bảo Quý Hợp ]

0665Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh, 10 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

0666Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch ]

0667Đại Phương Quảng Như Lai Tạng Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0668Phật Thuyết Bất Tăng Bất Giảm Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0669Phật Thuyết Vô Thượng Y Kinh, 2 quyển, [ Lương Chân Đế dịch ]

0670Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh, 4 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Thanh Từ

          Bản dịch của Thích Duy Lực

0671Nhập Lăng Già Kinh, 10 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

          Bản dịch của Tuệ Khai

0672Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh, 7 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Trí Hải

0673Đại Thừa Đồng Tánh Kinh, 2 quyển, [ Vũ Văn Chu Xà Na Da Xá dịch ]

0674Chứng Khế Đại Thừa Kinh, 2 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0675Thâm Mật Giải Thoát Kinh, 5 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0676Giải Thâm Mật Kinh, 5 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

0677Phật Thuyết Giải Tiết Kinh, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

0678Tương Tục Giải Thoát Địa Ba La Mật Liễu Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0679Tương Tục Giải Thoát Như Lai Sở Tác Tùy Thuận Xử Liễu Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0680Phật Thuyết Phật Địa Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

0681Đại Thừa Mật Nghiêm Kinh, 3 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0682Đại Thừa Mật Nghiêm Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0683Phật Thuyết Chư Đức Phước Điền Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Lập Pháp Cự cộng dịch ]

0684Phật Thuyết Phụ Mẫu Ân Nan Báo Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0685Phật Thuyết Vu Lan Bồn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

0686Phật Thuyết Báo Ân Phụng Bồn Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0687Phật Thuyết Hiếu Tử Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

            Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0688Phật Thuyết Vị Tằng Hữu Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0689Thậm Hy Hữu Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

0690Phật Thuyết Hy Hữu Giảo Lượng Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

0691Tối Vô Bỉ Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

0692Phật Thuyết Tác Phật Hình Tượng Kinh, 1 quyển, [ Khuyết dịch ]

0693Phật Thuyết tạo Lập Hình Tượng Phước Báo Kinh, 1 quyển, [ Khuyết dịch ]

0694Phật Thuyết Đại Thừa tạo Tượng Công Đức Kinh, 2 quyển, [ Đường Đề Vân Bát Nhã dịch ]

0695Phật Thuyết Quán Tẩy Phật Hình Tượng Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

0696Phật Thuyết Ma Ha Sát Đầu Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Thánh Kiên dịch ]

0697Phật Thuyết Dục Tượng Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

Bản dịch của Quảng Minh

0698Dục Phật Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0699Phật Thuyết Tạo Tháp Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

Bản dịch của Quảng Minh

Bản dịch của Trần văn Nghiã (Tuệ Quang)

0700Hữu Nhiễu Phật Tháp Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

0701Phật Thuyết Ôn Thất Tẩy Dục Chúng Tăng Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0702Phật Thuyết Thi Đăng Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Cao Na Liên Đề Da Xá dịch ]

0703Đăng Chỉ Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

0704Phật Thuyết Lâu Các Chánh Pháp Cam Lộ Cổ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0705Phật Thuyết Bố Thi Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0706Phật Thuyết Ngũ Đại Thi Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

0707Phật Thuyết Xuất Gia Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0708Liễu Bổn Sinh Tử Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0709Phật Thuyết Đạo Dụ Kinh, 1 quyển, [ Khuyết dịch ]

0710Từ Thị Bồ Tát Sở Thuyết Đại Thừa Duyên Sinh Đạo Can Dụ Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Quảng Minh

0711Đại Thừa Xá Lê Sa Đam Ma Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0712Phật Thuyết Đại Thừa Đạo Dụ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0713Bối Đa Thọ Hạ Tư Duy Thập Nhị Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0714Duyên Khởi Thánh Đạo Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

0715Phật Thuyết Cựu Thành Dụ Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0716Duyên Sinh Sớ Thắng Phân Pháp Bổn Kinh, 2 quyển, [ Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]

0717Phân Biệt Duyên Khởi Sớ Thắng Pháp Môn Kinh, 2 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

0718Phật Thuyết Phân Biệt Duyên Sinh Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

          Bản dịch của Thích Thiện Trí

0719Thập Nhị Duyên Sinh Tường Thụy Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0720Vô Minh La Sát Tập, 3 quyển, [ Thất dịch ]

0721Chánh Pháp Niệm Xử Kinh, 70 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

0722Diệu Pháp Thánh Niệm Xử Kinh, 8 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

0723Phân Biệt Nghiệp Báo Lược Kinh, 1 quyển, [ Đại Dũng Bồ Tát soạn Lưu Tống Tăng Ca Bạt Ma dịch ]

0724Phật Thuyết Tội Nghiệp ứng Báo Giáo Hóa Địa Ngục Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0725Phật Thuyết Lục Đạo Ca Đà Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

0726Lục Thú Luân Hồi Kinh, 1 quyển, [ Mã Minh Bồ Tát tập Tống Nhật Xưng đẳng dịch ]

0727Thập Bất Thiện Nghiệp Đạo Kinh, 1 quyển, [ Mã Minh Bồ Tát tập Tống Nhật Xưng đẳng dịch ]

0728Chư Pháp Tập Yếu Kinh, 10 quyển, [ Quán Vô Úy Tôn Giả tập Tống Nhật Xưng đẳng dịch ]

0729Phật Thuyết Phân Biệt Thiện Ác Sở Khởi Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0730Phật Thuyết Xử Xử Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0731Phật Thuyết Thập Bát Nê Lê Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0732Phật Thuyết Mạ Ý Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0733Phật Thuyết Kiên Ý Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0734Phật Thuyết Quỷ Vấn Mục Liên Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0735Phật Thuyết Tứ Nguyện Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0736Phật Thuyết Tứ Tự Xâm Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0737Sở Dục Trí Hoạn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0738Phật Thuyết Phân Biệt Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Thích Thiện Trí

0739Phật Thuyết Mạn Pháp Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Pháp Cự dịch ]

          Bản dịch của Thích Thiện Trí

0740Phật Thuyết Át Đa Hòa Đa Kì Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0741Ngũ Khổ Chương Cú Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0742Phật Thuyết Tự Ái Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0743Phật Thuyết Trung Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

0744Phật Thuyết Trừ Khủng Tai Hoạn Kinh, 1 quyển, [ Khất Phục Tần Thánh Kiên dịch ]

0745Phật Thuyết Tạp Tạng Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Pháp Hiển dịch ]

0746Ngạ Quỷ Báo ứng Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0747aPhật Thuyết Tội Phước Báo ứng Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0747bPhật Thuyết Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phước Báo ứng Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0748Phật Thuyết Hộ Tịnh Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0749Phật Thuyết Nhân Duyên Tăng Hộ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0750Sa Di La Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0751aPhật Thuyết Ngũ Vô Phản Phục Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0751bPhật Thuyết Ngũ Vô Phản Phục Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0752Phật Thuyết Ngũ Vô Phản Phục Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0753Thập Nhị Phẩm Sinh Tử Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0754Phật Thuyết Vị Tằng Hữu Nhân Duyên Kinh, 2 quyển, [ Tiêu Đàm Cảnh dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Hành Trụ

0755Phật Thuyết Tịnh Ý Ưu Bà Tắc Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Hằng Đạt

0756Phật Thuyết Bát Vô Hạ Hữu Hạ Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0757Phật Thuyết Thân Mao Hỉ Thọ Kinh, 3 quyển, [ Tống Duy Tịnh đẳng dịch ]

0758Phật Thuyết Chư Hành Hữu Vi Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

0759Phật Thuyết Giác Lượng Thọ Mệnh Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0760Duy Nhật Tạp Nan Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0761Phật Thuyết Pháp Tập Kinh, 6 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0762Phật Thuyết Quyết Định Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0763Phật Thuyết Pháp Thừa Nghĩa Quyết Định Kinh, 3 quyển, [ Tống Kim Tổng Trì đẳng dịch ]

0764Phật Thuyết Pháp Tập Danh Sổ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0765Bổn Sự Kinh, 7 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

          Bản dịch của Thích Như Điển

0766Phật Thuyết Pháp Thân Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0767Phật Thuyết Tam Phẩm Đệ Tử Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0768Tam Tuệ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0769Phật Thuyết Tứ Bối Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0770Phật Thuyết Tứ Bất Khả Đắc Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0771Tứ Phẩm Học Pháp Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0772Đại Thừa Tứ Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề

0773Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành Tứ Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0774Đại Thừa Tứ Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

            Bản dịch của Bùi Đức Huề

0775Phật Thuyết Tứ Vô Sở Úy Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Bùi Đức Huề

0776Phật Thuyết Tứ Phẩm Pháp Môn Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0777Phật Thuyết Hiền Giả Ngũ Phước Đức Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch ]

0778Phật Thuyết Bồ Tát Nội Tập Lục Ba La Mật Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Nghiêm Phật Điều dịch ]

0779Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Nhất Hạnh

          Bản dịch giải của HT Thích Thanh Từ

          Bản dịch của HT Thích Chơn Thiện

          Bản dịch của TT Thích Thiện Huệ

          Bản dịch thơ của Thích Nhật Từ

          Bản dịch giải của Thích Viên Giác

          Bản dịch của Thích Minh Quang

            Bản dịch của Nguyên Tánh (Tuệ Quang)

0780Phật Thuyết Thập Lực Kinh, 1 quyển, [ Đường Vật Đề Đề Tê Ngư dịch ]

0781Phật Thuyết Phật Thập Lực Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

          Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0782Phật Thuyết Thập Hào Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0783Phật Thuyết Thập Nhị Đầu Đà Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

0784Tứ Thập Nhị Chương Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Ca Diếp Ma Đằng cộng Pháp Lan dịch ]

          Bản dịch của HT Trí Quang

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

          Bản dịch của HT Thích Thanh Cát

          Lược Giải của Thích Viên Giác

          Giảng Giải của Thích Phước Tịnh

          Bản dịch của Vạn Phật Thánh Thành

0785Đắc Đạo Thê Chanh Tích Trượng Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0786Phật Thuyết Mộc Hoạn Tử Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0787Mạn Thù Thất Lợi Chú Tạng Trung Giáo Lượng Sổ Châu Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0788Phật Thuyết Giáo Lượng Sổ Châu Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

0789Kim Cương Đảnh Du Già Niệm Châu Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

            Bản dịch của Huyền Thanh

0790Phật Thuyết Bột Kinh Sao, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0791Phật Thuyết Xuất Gia Duyên Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0792Phật Thuyết Pháp Thọ Trần Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

0793Phật Thuyết Phật Y Kinh, 1 quyển, [ Ngô Trúc Luật Viêm cộng Chi Việt dịch ]

Bản dịch của Thích Nguyên Hùng

0794aPhật Thuyết Thời Phi Thời Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Nhược La Nghiêm dịch ]

0794bPhật Thuyết Thời Phi Thời Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Nhược La Nghiêm dịch ]

0795Phật Trì Thân Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0796Phật Thuyết Kiến Chánh Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan dịch ]

          Bản dịch của Thích Trí Đức

0797aPhật Thuyết Bần Cùng Lão Công Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]

          Bản dịch của Thích Thiện Trí

0797bPhật Thuyết Bần Cùng Lão Công Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]

          Bản dịch của Thích Thiện Trí

0798Phật Thuyết Tiến Học Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

0799Phật Thuyết Lược Giáo Giới Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0800Phật Thuyết Vô Thượng Xử Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0801Phật Thuyết Vô Thường Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Thủ

          Bản dịch của Thích Hằng Đạt

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0802Phật Thuyết Tín Giải Trí Lực Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0803Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

          Bản dịch của Thích Thiện Trí

0804Phật Thuyết Giải Ưu Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

0805Phật Thuyết Chiên Đàn Thọ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0806Phật Thuyết Khô Thọ Kinh, 1 quyển, [ ]

0807Phật Thuyết Nội Tạng Bách Bảo Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch ]

0808Phật Thuyết Độc Tử Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

0809Phật Thuyết Nhũ Quang Phật Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0810Chư Phật Yếu Tập Kinh, 2 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0811Phật Thuyết Quyết Định Tổng Trì Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0812Bồ Tát Hành Ngũ Thập Duyên Thân Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0813Phật Thuyết Vô Hy Vọng Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0814Phật Thuyết Tượng dịch Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa dịch ]

0815Phật Thăng Đao Lợi Thiên Vi Mẫu Thuyết Pháp Kinh, 3 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

0816Phật Thuyết Đạo Thần Túc Vô Cực Biến Hóa Kinh, 4 quyển, [ Tây Tấn An Pháp Khâm dịch ]

0817Phật Thuyết Đại Tịnh Pháp Môn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tịnh Nguyên

0818Đại Trang Nghiêm Pháp Môn Kinh, 2 quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]

0819Phật Thuyết Pháp Thường Trụ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh

0820Phật Thuyết Diễn Đạo Tục Nghiệp Kinh, 1 quyển, [ Khất Phục Tần Thánh Kiên dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh

0821Đại Phương Quảng Như Lai Bí Mật Tạng Kinh, 2 quyển, [ Thất dịch ]

0822Phật Thuyết Chư Pháp Dũng Vương Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa dịch ]

0823Phật Thuyết Nhất Thiết Pháp Cao Vương Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh

0824Chư Pháp Tối Thượng Vương Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh

0825Phật Thuyết Thậm Thâm Đại Hồi Hướng Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Thiện Trí

          Bản dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh

0826Đệ Tử Tử Phục Sinh Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh

0827Phật Thuyết Giải Đãi Canh Giả Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Huệ Giản dịch ]

0828Vô Tự Bảo Khiếp Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh

0829Đại Thừa Ly Văn Tự Phổ Quang Minh Tạng Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0830Đại Thừa Biến Chiếu Quang Minh Tạng Vô Tự Pháp Môn Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La Tái dịch ]

0831Báng Phật Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

0832Phật Ngữ Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

          Bản dịch của Thích Nữ Tịnh Quang

0833Đệ Nhất Nghĩa Pháp Thắng Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

0834Đại Uy Đăng Quang Tiên Nhân Vấn Nghi Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa đẳng dịch ]

0835Như Lai Sư Tử Hống Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]

0836Đại Phương Quảng Sư Tử Hống Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

0837Phật Thuyết Xuất Sinh Bồ Đề Tâm Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0838Phật Thuyết Phát Bồ Đề Tâm Phá Chư Ma Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0839Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh, 2 quyển, [ Tùy Bồ Đề Đăng dịch ]

0840Xưng Tán Đại Thừa Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

0841Thuyết Diệu Pháp Quyết Định Nghiệp Chướng Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Nghiêm dịch ]

0842Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Đường Phật Đà Đa La dịch ]

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

          Bản dịch giải của Pháp Sư Thích Từ Thông

          Bản dịch của HT Thích Giải Năng

          Bản dịch của Thích Duy Lực

          Bản dịch của Thích Hằng Đạt

          Bản luận giảng của Thích Thông Huệ

            Bản  dịch của Bùi Đức Huề

0843Phật Thuyết Đại Thừa Bất Tư Nghị Thần Thông Cảnh Giới Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0844Phật Thuyết Đại Phương Quảng Vị Tằng Hữu Kinh Thiện Xảo Phương Tiện Phẩm, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0845Phật Thuyết Tôn Na Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0846Ngoại Đạo Vấn Thánh Đại Thừa Pháp Vô Ngã Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0847Đại Thừa Tu Hành Bồ Tát Hành Môn Chư Kinh Yếu Tập, 3 quyển, [ Đường Trí Nghiêm dịch ]

Trở về Đầu Trang

 

Bộ Mật Giáo

0848Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh, 7 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy Nhất Hành dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

0849Đại Tỳ Lô Giá Na Phật Thuyết Yếu Lược Niệm Tụng Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Kim Cương dịch ]

0850Nhiếp Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Nhập Liên Hoa Thai Tạng Hải Hội Bi Sinh Mạn Đồ La Quảng Đại Niệm Tụng Nghi Quỹ Cúng Dường Phương Tiện Hội, 3 quyển, [ Đường Thâu Bà Ca La dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển 1Quyển 2Quyển 3)

0851Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh Quảng Đại Nghi Quỹ, 3 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

            Bản dịch của Vọng Chi – Huyền Thanh

0852aĐại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bi Sinh Mạn Đồ La Quảng Đại Thành Tựu Nghi Quỹ Cúng Dường Phương Tiện Hội, 2 quyển, [ Đường Pháp Toàn soạn ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang) - Quyển Thượng

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang) - Quyển Hạ

0852bĐại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bi Sinh Mạn Đồ La Quảng Đại Thành Tựu Nghi Quỹ, 2 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

          Bản dịch của Huyền Thanh (quyển hạ)

0853Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bồ Đề Tràng Tiêu Xí Phổ Thông Chân Ngôn Tạng Quảng Đại Thành Tựu Du Già, 3 quyển, [ Đường Pháp Toàn tập ]

0854Thai Tạng Phạm Tự Chân Ngôn, 2 quyển, [ Thất dịch ]

0855Thanh Tự Quỹ Kí, 1 quyển, [ ]

0856Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Lược Kì Thất Chi Niệm Tụng Tùy Hành Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0857Đại Nhật Kinh Lược Nhiếp Niệm Tụng Tùy Hành Pháp ( Diệc Danh Ngũ Chi Lược Niệm Tụng Yếu Hành Pháp ), 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0858Đại Tỳ Lô Giá Na Lược Yếu Tốc Tật Môn Ngũ Chi Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Vọng Chi và Huyền Thanh (Tuệ Quang)

0859Cúng Dường Nghi Thức, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Vọng Chi và Huyền Thanh (Tuệ Quang)

0860Đại Nhật Kinh Trì Tụng Thứ Đệ Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Vọng Chi – Huyền Thanh

0861Tỳ Lô Giá Na Ngũ Tự Chân Ngôn Tu Tập Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0862A Đồ Lê Đại Mạn Đồ La Quán Đảnh Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

0863Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh A Đồ Lê Chân Thật Trí Phẩm Trung A Đồ Lê Trụ A Tự Quán Môn, 1 quyển, [ Đường Duy Cẩn thuật ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

0864aĐại Nhật Như Lai Kiếm Ấn, 1 quyển, [ ]

0864bThai Tạng Kim Cương Giáo Pháp Danh Hiệu, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Thao tập ]

          Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

0865Kim Cương Đảnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0866Kim Cương Đảnh Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Kinh, 4 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển 1Quyển 2Quyển 3Quyển 4)

0867Kim Cương Phong Lâu Các Nhất Thiết Du Già Du Kì Kinh, 2 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0868Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thật Kinh, 3 quyển, [ Đường Bát Nhã dịch ]

          Bản dịch của Vọng Chi và Huyền Thanh

0869Kim Cương Đảnh Kinh Du Già Thập Bát Hội Chỉ Quy, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0870Lược thuật Kim Cương Đảnh Du Già Phân Biệt Thánh Vị Tu Chứng Pháp Môn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0871Kim Cương Đảnh Du Già Lược thuật Tam Thập Thất Tôn Tâm Yếu, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0872Kim Cương Đảnh Du Già Tam Thập Thất Tôn Xuất Sinh Nghĩa, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0873Kim Cương Đảnh Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0874Kim Cương Đảnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương Kinh, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0875Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Thất dịch ]

0876Kim Cương Đảnh Du Già Tu Tập Tỳ Lô Giá Na Tam Ma Địa Pháp, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

0877Kim Cương Đảnh Kinh Tỳ Lô Giá Na Nhất Bách Bát Tôn Pháp Thân Khế Ấn, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy . Nhất Hành dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0878Kim Cương Đảnh Kinh Kim Cương Giới Đại Đạo Trường Tỳ Lô Giá Na Như Lai Tự Thọ Dụng Thân Nội Chứng Trí Quyến Chúc Pháp Thân Dị Danh Phật Tối Thượng Thừa Bí Mật Tam Ma Địa Lễ Sám Văn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0879Kim Cương Đảnh Du Già Tam Thập Thất Tôn Lễ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0880Du Già Kim Cương Đảnh Kinh Thích Tự Mẫu Phẩm, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0881Hiền Kiếp Thập Lục Tôn, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0882Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Tam Muội Đại Giáo Vương Kinh, 30 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh (Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Q10)

            Bàn dịch của Huyền Thanh (Q11Q12Q13Q14Q15Q16Q17Q18Q19Q20)

            Bản dịch của Huyền Thanh (Q21Q22Q23Q24Q25Q26Q27Q28Q29Q30)

0883Phật Thuyết Bí Mật Tam Muội Đại Giáo Vương Kinh, 4 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Số 1

0884Phật Thuyết Bí Mật Tương Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh (Thượng,  Trung,  Hạ)

0885Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tam Nghiệp Tối Thượng Bí Mật Đại Giáo Vương Kinh, 7 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển 1Q2Q3Q4Q5Q6Q7)

0886Phật Thuyết Kim Cương Trường Trang Nghiêm Bát Nhã Ba La Mật Đa Giáo Trung Nhất Phân, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0887Phật Thuyết Vô Nhị Bình Đẳng Tối Thượng Du Già Đại Giáo Vương Kinh, 6 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

0888Nhất Thiết Bí Mật Tối Thượng Danh Nghĩa Đại Giáo Vương Nghi Quỹ, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0889Nhất Thiết Như Lai Đại Bí Mật Vương Vị Tằng Hữu Tối Thượng Vi Diệu Đại Mạn Noa La Kinh, 5 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

0890Phật Thuyết Du Già Đại Giáo Vương Kinh, 5 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

0891Phật Thuyết Huyễn Hóa Võng Đại Du Già Giáo Thập Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh Quán Tưởng Nghi Quỹ Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0892Phật Thuyết Đại Bi Không Trí Kim Cương Đại Giáo Vương Nghi Quỹ Kinh, 5 quyển, [ Tống Pháp Hộ dịch ]

0893aTô Tất Địa Yết La Kinh, 3 quyển, [ Đường Thâu Ba Ca La dịch ]

0893bTô Tất Địa Yết La Kinh, 3 quyển, [ Đường Thâu Ba Ca La dịch ]

0893cTô Tất Địa Yết La Kinh, 3 quyển, [ Đường Thâu Ba Ca La dịch ]

0894aTô Tất Địa Yết La Cúng Dường Pháp, 3 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

0894bTô Tất Địa Yết La Cúng Dường Pháp, 2 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

0895aTô Bà Hô Đồng Tử Thỉnh Vấn Kinh, 3 quyển, [ Đường Thâu Ba Ca La dịch ]

            Bản dịch của Thích Quảng Trí (Quyển ThượngQuyển TrungQuyển Hạ)

0895bTô Bà Hô Đồng Tử Thỉnh Vấn Kinh, 2 quyển, [ Đường Thâu Ba Ca La dịch ]

0896Diệu Tý Bồ Tát Sở Vấn Kinh, 4 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển 1)

Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển 2)

Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển 3)

Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển 4)

0897Nhuy Hứ Da Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0898Phật Thuyết Tỳ Nại Da Kinh, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0899Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Tâm Địa Pháp Môn Thành Tựu Nhất Thiết Đà La Ni Tam Chủng Tất Địa, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0900Thập Bát Khế Ấn, 1 quyển, [ Đường Huệ Quả tạo ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0901Đà La Ni Tập Kinh, 12 quyển, [ Đường A Địa Cù Đa dịch ]

0902Tổng Thích Đà La Ni Nghĩa Tán, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0903Đô Bộ Đà La Ni Mục, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0904Niệm Tụng Kết Hộ Pháp Phổ Thông Chư Bộ, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí thuật ]

0905Tam Chủng Tất Địa Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới Bí Mật Đà La Ni Pháp, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0906Phật Đảnh Tôn Thắng Tâm Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới Bí Mật Tam Thân Phật Quả Tam Chủng Tất Địa Chân Ngôn Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0907Phật Đảnh Tôn Thắng Tâm Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới Bí Mật Đà La Ni, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0908Kim Cương Đảnh Du Già Hộ Ma Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0909Kim Cương Đảnh Du Già Hộ Ma Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0910Phạm Thiên Trạch Địa Pháp, 1 quyển, [ ]

0911Kiến Lập Mạn Đồ La Cập Giản Trạch Địa Pháp, 1 quyển, [ Đường Tuệ Lâm tập ]

0912Kiến Lập Mạn Đồ La Hộ Ma Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

0913Hỏa Hồng Cúng Dường Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

0914Hỏa Hồng Quỹ Biệt Lục, 1 quyển, [ ]

0915Thọ Bồ Đề Tâm Giới Nghi, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0916Thọ Ngũ Giới Bát Giới Văn, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0917Vô Úy Tam Tạng Thiện Yếu, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0918Chư Phật Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

0919Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

0920Phật Tâm Kinh, 2 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

          Bản dịch của Thích Quảng Trí

0921A Súc Như Lai Niệm Tụng Cúng Dường Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Thích Quảng Trí

0922Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Tiêu Tai Trừ Nan Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Nhất Hành soạn ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0923Dược Sư Như Lai Quán Hành Nghi Quỹ Pháp, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0924aDược Sư Như Lai Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0924bDược Sư Như Lai Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0924cDược Sư Nghi Quỹ Nhất Cụ, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0925Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh Niệm Tụng Nghi Quỹ, 2 quyển, [ Nguyên Sa La Ba dịch ]

          Bản dịch của Thích Quảng Trí

0926Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh Niệm Tụng Nghi Quỹ Cúng Dường Pháp, 1 quyển, [ Nguyên Sa La Ba dịch ]

            Bản dịch của Thích Quảng Trí

0927Dược Sư Thất Phật Cúng Dường Nghi Quỹ Như Ý Vương Kinh, 1 quyển, [ Thanh Công Bố Tra Bố dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0928Tu Dược Sư Nghi Quỹ Bố Đàn Pháp, 1 quyển, [ Thanh A Vượng Trát Thập Bổ dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0929Tịnh Lưu Ly Tịnh Độ Phiếu, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0930Vô Lượng Thọ Như Lai Quán Hành Cúng Dường Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Thích Quảng Trí

0931Kim Cương Đảnh Kinh Quán Tự Tại Vương Như Lai Tu Hành Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0932Kim Cương Đảnh Kinh Du Già Quán Tự Tại Vương Như Lai Tu Hành Pháp, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

0933Cửu Phẩm Vãng Sinh A Di Đà Tam Ma Địa Tập Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0934Phật Thuyết Vô Lượng Công Đức Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Huyên Thanh

0935Cực Lạc Nguyện Văn, 1 quyển, [ Thanh Đạt Lạt Ma Hách Bốc Sở Tát Mộc Đan Đạt Nhĩ Cát dịch ]

          Bản dịch của Thích Quảng Trí

0936Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, 1 quyển, [ Đường Pháp Thành dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0937Phật Thuyết Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

          Bản dịch của Thích Quảng Trí

0938Thích Ca Văn Ni Phật Kim Cương Nhất Thừa Tu Hành Nghi Quỹ Pháp Phẩm, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0939Phật Thuyết Đại Thừa Quán Tưởng Mạn Noa La Tịnh Chư Ác Thú Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển ThượngQuyển Hạ)

0940Phật Thuyết Đế Thích Nham Bí Mật Thành Tựu Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0941Thích Ca Mâu Ni Phật Thành Đạo Tại Bồ Đề Thọ Hàng Ma Tán, 1 quyển, [ ]

0942Thích Ca Phật Tán, 1 quyển, [ Thanh Đạt Lạt Ma Tát Mục Đan Đạt Nhĩ Cát dịch ]

0943Phật Thuyết Vô Năng Thắng Phiên Vương Như Lai Trang Nghiêm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0944aĐại Phật Đảnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đà La Ni, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0944bĐại Phật Đảnh Đại Đà La Ni, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0945Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hành Thủ Lăng Nghiêm Kinh, 10 quyển, [ Đường Bàn Lạt Mật Đế dịch ]

          Bản dịch của Tâm Minh Lê Đình Thám

          Bản dịch giải của Thích Duy Lực

            Bản giảng giải của Pháp Sư Từ Thông

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0946Đại Phật Đảnh Quảng Tụ Đà La Ni Kinh, 4 quyển, [ ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0947Đại Phật Đảnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bàn Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhất Thiết Chú Vương Đà La Ni Kinh Đại Uy Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Phẩm, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0948Kim Luân Vương Phật Đảnh Yếu Lược Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0949Kì Đặc Tối Thắng Kim Luân Phật Đảnh Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Yếu, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Thích Quảng Trí

0950Bồ Đề Trường Sở Thuyết Nhất Tự Đảnh Luân Vương Kinh, 5 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0951Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương Kinh, 5 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

0952Ngũ Phật Đảnh Tam Muội Đà La Ni Kinh, 4 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

0953Nhất Tự Kì Đặc Phật Đảnh Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0954aNhất Tự Đảnh Luân Vương Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí - Huyền Thanh

0954bNhất Tự Đảnh Luân Vương Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Thích Quảng Trí – Huyền Thanh

0955Nhất Tự Đảnh Luân Vương Du Già Quán Hành Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0956Đại Đà La Ni Mạt Pháp Trung Nhất Tự Tâm Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

            Bản dịch của Thích Quảng Trí

0957Kim Cương Đảnh Nhất Tự Đảnh Luân Vương Du Già Nhất Thiết Thời Xử Niệm Tụng Thành Phật Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0958Kim Cương Đảnh Kinh Nhất Tự Đảnh Luân Vương Nghi Quỹ Âm Nghĩa, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0959Đảnh Luân Vương Đại Mạn Đồ La Quán Đảnh Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Biện Hoằng tập ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí - Huyền Thanh

0960Nhất Thiết Như Lai Thuyết Phật Đảnh Luân Vương Nhất Bách Bát Danh Tán, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0961Như Ý Bảo Châu Chuyển Luân Bí Mật Hiện Thân Thành Phật Kim Luân Chú Vương Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0962Bảo Tất Địa Thành Phật Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0963Phật Thuyết Sí Thịnh Quang Đại Uy Đức Tiêu Tai Cát Tường Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0964Phật Thuyết Đại Uy Đức Kim Luân Phật Đảnh Sí Thịnh Quang Như Lai Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Nan Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0965Đại Diệu Kim Cương Đại Cam Lộ Quân Noa Lợi Diễm Man Sí Thịnh Phật Đảnh Kinh, 1 quyển, [ Đường Đạt Ma Tê Na dịch ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0966Đại Thánh Diệu Cát Tường Bồ Tát Thuyết Trừ Tai Giáo Lệnh Pháp Luân, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0967Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Phật Đà Ba Lợi dịch ]

            Bản dịch của Thích Quảng Trí

          Bản dịch của Huyền Thanh

0968Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Đỗ Hành Khải dịch ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0969Phật Đảnh Tối Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0970Tối Thắng Phật Đảnh Đà La Ni Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0971Phật Thuyết Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0972Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0973Tôn Thắng Phật Đảnh Tu Du Già Pháp Quỹ Nghi, 2 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

0974aTối Thắng Phật Đảnh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

          Bản dịch của Mật Tạng VN Tập 1

            Bản dịch của Huyền Thanh

0974bPhật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0974cGia Cú Linh Nghiệm Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kí, 1 quyển, [ Đường Vũ Triệt thuật ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0974dPhật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Chú Nghĩa, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0974ePhật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Chân Ngôn, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí - Huyền Thanh

0974fPhật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Biệt Pháp, 1 quyển, [ Đường Nhược Na dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0975Bạch Tản Cái Đại Phật Đảnh Vương Tối Thắng Vô Bỉ Đại Uy Đức Kim Cương Vô Ngại Đại Đạo Trường Đà La Ni Niệm Tụng Pháp Yếu, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0976Phật Đảnh Đại Bạch Tản Cái Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Sa La Ba dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0977Phật Thuyết Đại Bạch Tản Cái Tổng Trì Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Chân Trí đẳng dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

0978Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Ô Sắt Nị Sa Tối Thắng Tổng Trì Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0979Vu Sắt Ni Sa Tỳ Tả Dã Đà La Ni, 1 quyển, [ Cao Lệ Chỉ Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0980Đại Thắng Kim Cương Phật Đảnh Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0981Đại Tỳ Lô Giá Na Phật Nhãn Tu Hành Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Nhất Hành kí ]

0982Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0983aPhật Thuyết Đại Khổng Tước Minh Vương Họa Tượng Đàn Trường Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí và Huyền Thanh

0983bKhổng Tước Kinh Chân Ngôn Đẳng Phạm Bổn, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

0984Khổng Tước Vương Chú Kinh, 2 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

0985Phật Thuyết Đại Khổng Tước Chú Vương Kinh, 3 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

0986Đại Kim Sắc Khổng Tước Vương Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0987Phật Thuyết Đại Kim Sắc Khổng Tước Vương Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0988Khổng Tước Vương Chú Kinh, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0989Đại Vân Luân Thỉnh Vũ Kinh, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0990Đại Vân Kinh Kì Vũ Đàn Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0991Đại Vân Luân Thỉnh Vũ Kinh, 2 quyển, [ Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch ]

0992Đại Phương Đẳng Đại Vân Kinh Thỉnh Vũ Phẩm Đệ Lục Thập Tứ, 1 quyển, [ Bắc Châu Xà Na Da Xá dịch ]

 Bản dịch của Thích Quảng Trí

0993Đại Vân Kinh Thỉnh Vũ Phẩm Đệ Lục Thập Tứ, 1 quyển, [ Bắc Châu Xà Na Da Xá dịch ]

0994Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

0995Nhân Vương Bát Nhã Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Thích Quảng Trí

0996Nhân Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Thích Quảng Trí

0997Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni Kinh, 10 quyển, [ Đường Bát Nhã cộng Mâu Ni Thất Lợi dịch ]

0998Phật Thuyết Hồi Hướng Luân Kinh, 1 quyển, [ Đường Thi La Đạt Ma dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

0999Phật Thuyết Thủ Hộ Đại Thiên Quốc Thổ Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

            Bản dịch của Thích Quảng Trí (Quyển ThượngQuyển TrungQuyển Hạ)

1000Thành Tựu Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Vương Du Già Quán Trí Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1001Pháp Hoa Mạn Đồ La Uy Nghi Hình Sắc Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1002Bất Không Quyến Tác Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đảnh Quang Chân Ngôn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

 Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1003Đại Lạc Kim Cương Bất Không Chân Thật Tam Muội Da Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Lý Thú Thích, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1004Bát Nhã Ba La Mật Đa Lý Thú Kinh Đại Lạc Bất Không Tam Muội Chân Thật Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát Đẳng Nhất Thập Thất Thánh Đại Mạn Đồ La Nghĩa thuật, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1005aĐại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1005bBảo Lâu Các Kinh Phạm Tự Chân Ngôn, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1006Quảng Đại Bảo Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Kinh, 3 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

1007Mưu Lê Mạn Đà La Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Thích Quảng Trí

1008Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

          Bản dịch của Huyền Thanh

1009Xuất Sinh Vô Biên Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1010Phật Thuyết Xuất Sinh Vô Biên Môn Đà La Ni Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1011Phật Thuyết Vô Lượng Môn Vi Mật Trì Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1012Phật Thuyết Xuất Sinh Vô Lượng Môn Trì Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch ]

1013A Nan Đà Mục Khư Ni A Ly Đà Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

1014Vô Lượng Môn Phá Ma Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Công Đức Trực . Huyền Sướng dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1015Phật Thuyết A Nan Đà Mục Khư Ni A Ly Đà Lân Ni Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]

1016Xá Lợi Phất Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

1017Phật Thuyết Nhất Hướng Xuất Sinh Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

1018Xuất Sinh Vô Biên Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Nghiêm dịch ]

1019Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Nhập Pháp Giới Phẩm Tứ Thập Nhị Tự Quán Môn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1020Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Nhập Pháp Giới Phẩm Đốn Chứng Tỳ Lô Giá Na Pháp Thân Tự Luân Du Già Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1021Hoa Nghiêm Kinh Tâm Đà La Ni, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1022aNhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1022bNhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Hiển (Tuệ Quang)

            Bản dịch của Bùi Đức Huề

1023Nhất Thiết Như Lai Chánh Pháp Bí Mật Khiếp Ấn Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1024Vô Cấu Tịnh Quang Đại Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Di Đà Sơn dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1025Phật Đảnh Phóng Vô Cấu Quang Minh Nhập Phổ Môn Quán Sát Nhất Thiết Như Lai Tâm Đà La Ni Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1026Phật Thuyết tạo Tháp Duyên Mệnh Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Bát Nhã dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1027aKim Cương Quang Diễm Chỉ Phong Vũ Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

1027bKim Cương Quang Diễm Chỉ Phong Vũ Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

1028aPhật Thuyết Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1028bĐồng Tử Kinh Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1029Phật Thuyết An Trạch Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Thích Quảng Trí

1030Quán Tự Tại Đại Bi Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1031Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chân Ngôn Du Già Quán Hành Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1032Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1033Kim Cương Khủng Phố Tập Hội Phương Quảng Quỹ Nghi Quán Tự Tại Bồ Tát Tam Thế Tối Thắng Tâm Minh Vương Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1034Chú Ngũ Thủ, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1035Thiên Chuyển Đà La Ni Quán Thế Âm Bồ Tát Chú, 1 quyển, [ Đường Trí Thông dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1036Thiên Chuyển Đại Minh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1037Quán Tự Tại Bồ Tát Thuyết Phổ Hiền Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1038Thanh Tịnh Quán Thế Âm Phổ Hiền Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Thông dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1039A Lợi Đa La Đà La Ni A Lỗ Lực Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1040Kim Cương Đảnh Hàng Tam Thế Đại Nghi Quỹ Pháp Vương Giáo Trung Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chân Ngôn Nhất Thiết Như Lai Liên Hoa Đại Mạn Đồ La Phẩm, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1041Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chân Ngôn Nhất Ấn Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1042Quán Tự Tại Bồ Tát Đại Bi Trí Ấn Chu Biến Pháp Giới Lợi Ích Chúng Sinh Huân Chân Như Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1043Thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Nan Đề dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1044Phật Thuyết Lục Tự Chú Vương Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1045aPhật Thuyết Lục Tự Thần Chú Vương Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

 Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1045bLục Tự Thần Chú Vương Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

 Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1046Lục Tự Đại Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1047Phật Thuyết Thánh Lục Tự Đại Minh Vương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1048Phật Thuyết Đại Hộ Minh Đại Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1049Thánh Lục Tự Tăng Thọ Đại Minh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1050Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh, 4 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

            Bản dịch của Huyền Thanh

1051Phật Thuyết Nhất Thiết Phật Nhiếp Tương ứng Đại Giáo Vương Kinh Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1052Tán Quán Thế Âm Bồ Tát Tụng, 1 quyển, [ Đường Tuệ Trí dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1053Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Công Đức Tán, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1054Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1055Phật Thuyết Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Phạm Tán, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1056Kim Cương Đảnh Du Già Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Tu Hành Nghi Quỹ Kinh, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1057aThiên Nhãn Thiên Tý Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú Kinh, 2 quyển, [ Đường Trí Thông dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1057bThiên Nhãn Thiên Tý Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú Kinh, 2 quyển, [ Đường Trí Thông dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1058Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Mỗ Đà La Ni Thân Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1059Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Trì Bệnh Hợp Dược Kinh, 1 quyển, [ Đường Già Phạm Đạt Ma dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1060Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Già Phạm Đạt Ma dịch ]

            Bản dịch của HT Thích Thiền Tâm

Bản dịch của Huyền Thanh

Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

1061Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Chú Bổn, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1062aThiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thân Chú Bổn, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1062bThế Tôn Thánh Giả Thiên Nhãn Thiên Thủ Thiên Túc Thiên Thiệt Thiên Tý Quán Tự Tại Bồ Đề Tát Đỏa Đát Phạ Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1063Phiên Đại Bi Thần Chú, 1 quyển, [ ]

1064Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

Bản dịch của Quảng Minh

1065Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Tam Muội Tô Phạ La dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1066Đại Bi Tâm Đà La Ni Tu Hành Niệm Tụng Lược Nghi, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1067Nhiếp Vô Ngại Đại Bi Tâm Đại Đà La Ni Kinh Kế Nhất Pháp Trung Xuất Vô Lượng Nghĩa Nam Phương Mãn Nguyện Bổ Đà Lạc Hải Hội Ngũ Bộ Chư Tôn Đẳng Hoằng Thệ Lực Phương Vị Cập Uy Nghi Hình Sắc Chấp Trì Tam Ma Da Tiêu Xí Mạn Đồ La Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1068Thiên Thủ Quán Âm tạo Thứ Đệ Pháp Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1069Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Mật Ngôn Niệm Tụng Nghi Quỹ Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1070Phật Thuyết Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Bắc Châu Da Xá Quật Đa dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1071Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1072aThánh Hạ Dã Hột Lý Phược Đại Uy Nộ Vương Lập Thành Đại Thần Nghiệm Cúng Dường Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Phẩm, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1072bMã Đầu Quán Âm Tâm Đà La Ni, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1073Hà Da Yết Rị Bà Tượng Pháp, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1074Hà Da Yết Rị Bà Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Pháp Đàn, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1075Phật Thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1076Thất Câu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1077Phật Thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1078Thất Phật Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Pháp, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

          Bản dịch của Huyền Thanh

1079Thất Câu Chi Độc Bộ Pháp, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

          Bản dịch của Huyền Thanh

1080Như Ý Luân Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1081Phật Thuyết Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Tâm Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1082Quán Thế Âm Bồ Tát Bí Mật Tạng Như Ý Luân Đà La Ni Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1083Quán Thế Âm Bồ Tát Như Ý Ma Ni Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1084Quán Thế Âm Bồ Tát Như Ý Ma Ni Luân Đà La Ni Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1085Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1086Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Du Già, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1087Quán Tự Tại Như Ý Luân Bồ Tát Du Già Pháp Yếu, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1088Như Ý Luân Bồ Tát Quán Môn Nghĩa Chú Bí Quyết, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1089Đô Biểu Như Ý Ma Ni Chuyển Luân Thánh Vương Thứ Đệ Niệm Tụng Bí Mật Tối Yếu Lược Pháp, 1 quyển, [ Đường Giải Thoát Sư Tử dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1090Phật Thuyết Như Ý Luân Liên Hoa Tâm Như Lai Tu Hành Quán Môn Nghi, 1 quyển, [ Tống Từ Hiền dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1091Thất Tinh Như Ý Luân Bí Mật Yếu Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1092Bất Không Quyến Tác Thần Biến Chân Ngôn Kinh, 30 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

1093Bất Không Quyến Tác Chú Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1094Bất Không Quyến Tác Thần Chú Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

1095Bất Không Quyến Tác Chú Tâm Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

1096Bất Không Quyến Tác Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Lý Vô Siểm dịch ]

1097Bất Không Quyến Tác Đà La Ni Tự Tại Vương Chú Kinh, 3 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển 1Quyển 2, Quyển 3)

1098Phật Thuyết Bất Không Quyến Tác Đà La Ni Nghi Quỹ Kinh, 2 quyển, [ Đường A Mục Khư dịch ]

1099Phật Thuyết Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Bất Không Vương Bí Mật Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

1100Diệp Y Quán Tự Tại Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1101Phật Thuyết Đại Phương Quảng Mạn Thù Thất Lợi Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1102Kim Cương Đảnh Kinh Đa La Bồ Tát Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1103aQuán Tự Tại Bồ Tát Tùy Tâm Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Thông dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1103bQuán Tự Tại Bồ Tát Đát Phạ Đa Rị Tùy Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Trí Thông dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1104Phật Thuyết Thánh Đa La Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1105Thánh Đa La Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1106Tán Dương Thánh Đức Đa La Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1107Thánh Đa La Bồ Tát Phạm Tán, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1108aThánh Cứu Độ Phật Mẫu Nhị Thập Nhất Chủng Lễ Tán Kinh, 1 quyển, [ Đường An Tạng dịch ]

1108bCứu Độ Phật Mẫu Nhị Thập Nhất Chủng Lễ Tán Kinh, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1109Bạch Cứu Độ Phật Mẫu Tán, 1 quyển, [ Thanh A Vượng Trát Thập dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1110Phật Thuyết Nhất Kế Tôn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

 1111Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không chú ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1112Kim Cương Đảnh Du Già Thanh Cảnh Đại Bi Vương Quán Tự Tại Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1113aQuán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, 1 quyển, [ Cao Lệ Chỉ Không Giáo ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1113bĐại Từ Đại Bi Cứu Khổ Quán Thế Âm Tự Tại Vương Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Tự Tại Thanh Cảnh Đại Bi Tâm Đà La Ni, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1114Tỳ Câu Chi Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1115Quán Tự Tại Bồ Tát A Ma Hài Pháp, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1116Quảng Đại Liên Hoa Trang Nghiêm Mạn Noa La Diệt Nhất Thiết Tội Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1117Phật Thuyết Quán Tự Tại Bồ Tát Mẫu Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1118Phật Thuyết Thập Bát Tý Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1119Đại Lạc Kim Cương Tát Đỏa Tu Hành Thành Tựu Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1120aKim Cương Đảnh Thắng Sớ Du Già Kinh Trung Lược Xuất Đại Lạc Kim Cương Tát Đỏa Niệm Tụng Nghi, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1120bThắng Sớ Du Già Nghi Quỹ Chân Ngôn, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1121Kim Cương Đảnh Phổ Hiền Du Già Đại Giáo Vương Kinh Đại Nhạc Bất Không Kim Cương Tát Đỏa Nhất Thiết Thời Phương Thành Tựu Nghi, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1122Kim Cương Đảnh Du Già Tha Hóa Tự Tại Thiên Lý Thú Hội Phổ Hiền Tu Hành Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1123Kim Cương Đảnh Thắng Sớ Du Già Phổ Hiền Bồ Tát Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1124Phổ Hiền Kim Cương Tát Đỏa Lược Du Già Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1125Kim Cương Đảnh Du Già Kim Cương Tát Đỏa Ngũ Bí Mật Tu Hành Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1126Phật Thuyết Phổ Hiền Mạn Noa La Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1127Phật Thuyết Phổ Hiền Bồ Tát Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1128Tối Thượng Đại Thừa Kim Cương Đại Giáo Bảo Vương Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh (Thượng,  Hạ)

1129Phật Thuyết Kim Cương Thủ Bồ Tát Hàng Phục Nhất Thiết Bộ Đa Đại Giáo Vương Kinh, 3 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh (Thượng,  Trung,   Hạ)

1130Đại Thừa Kim Cương Kế Châu Bồ Tát Tu Hành Phân, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

1131Thánh Kim Cương Thủ Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Phạm Tán, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1132Kim Cương Vương Bồ Tát Bí Mật Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1133Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1134aKim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Kinh Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1134bKim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1135Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1136Phật Thuyết Nhất Thiết Chư Như Lai Tâm Quang Minh Gia Trì Phổ Hiền Bồ Tát Duyên Mệnh Kim Cương Tối Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1137Phật Thuyết Thiện Pháp Phương Tiện Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1138aKim Cương Bí Mật Thiện Môn Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1138bKim Cương Bí Mật Thiện Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1139Hộ Mệnh Pháp Môn Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1140Phật Thuyết Duyên Thọ Diệu Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

1141Từ Thị Bồ Tát Lược Tu Du Già Niệm Tụng Pháp, 2 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh (Thượng,  Hạ)

1142Phật Thuyết Từ Thị Bồ Tát Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1143Phật Thuyết Từ Thị Bồ Tát Thệ Nguyện Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1144Phật Thuyết Di Lặc Bồ Tát Phát Nguyện Vương Kệ, 1 quyển, [ Thanh Công Bố Tra Bố dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1145Hư Không Tạng Bồ Tát Năng Mãn Chư Nguyện Tối Thắng Tâm Đà La Ni Cầu Văn Trì Pháp, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

1146Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1147Thánh Hư Không Tạng Bồ Tát Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1148Phật Thuyết Hư Không Tạng Bồ Tát Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1149Ngũ Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Tốc Tật Đại Thần Nghiệm Bí Mật Thức Kinh, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1150Chuyển Pháp Luân Bồ Tát Tồi Ma Oán Địch Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1151Tu Tập Bát Nhã Ba La Mật Bồ Tát Quán Hành Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1152Phật Thuyết Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Đại Minh Quán Tưởng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1153Phổ Biến Quang Minh Thanh Tịnh Sí Thịnh Như Ý Bảo Ấn Tâm Vô Năng Thắng Đại Minh Vương Đại Tùy Cầu Đà La Ni Kinh, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển Thượng)

Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển Hạ)

1154Phật Thuyết Tùy Cầu Tức Đắc Đại Tự Tại Đà La Ni Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

          Bản dịch của Huyền Thanh

1155Kim Cương Đảnh Du Già Tối Thắng Bí Mật Thành Phật Tùy Cầu Tức Đắc Thần Biến Gia Trì Thành Tựu Đà La Ni Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

1156aĐại Tùy Cầu Tức Đắc Đại Đà La Ni Minh Vương Sám Hối Pháp, 1 quyển, [ ]

         Bản dịch của Huyền Thanh

1156bTông Duệ Tăng Chánh Ư Đường Quốc Sư Sở Khẩu Thọ, 1 quyển, [ ]

         Bản dịch của Huyền Thanh

1157Hương Vương Bồ Tát Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1158Địa Tạng Bồ Tát Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Thâu Bà Ca La dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1159aMi Diếu Đại Đạo Tâm Khu Sách Pháp, 1 quyển, [ ]

1159bPhật Thuyết Địa Tạng Bồ Tát Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1160Nhật Quang Bồ Tát Nguyệt Quang Bồ Tát Đà La Ni, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1161Phật Thuyết Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cương Lương Da Xá dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

          Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

1162Trì Thế Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1163Phật Thuyết Vũ Bảo Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

          Bản dịch của Huyền Thanh

1164Phật Thuyết Đại Thừa Thánh Cát Tường Trì Thế Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1165Thánh Trì Thế Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1166Mã Minh Bồ Tát Đại Thần Lực Vô Bỉ Nghiệm Pháp Niệm Tụng Quỹ Nghi, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

1167Bát Đại Bồ Tát Mạn Đồ La Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1168aPhật Thuyết Đại Thừa Bát Đại Mạn Noa La Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1168bBát Mạn Đồ La Kinh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1169Phật Thuyết Trì Minh Tạng Du Già Đại Giáo Tôn Na Bồ Tát Đại Minh Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 4 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1170Phật Thuyết Kim Cương Hương Bồ Tát Đại Minh Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 3 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1171Kim Cương Đảnh Kinh Du Già Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1172Kim Cương Đảnh Siêu Thắng Tam Giới Kinh Thuyết Văn Thù Ngũ Tự Chân Ngôn Thắng Tương, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1173Kim Cương Đảnh Kinh Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Ngũ Tự Tâm Đà La Ni Phẩm, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

1174Ngũ Tự Đà La Ni Tụng, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1175Kim Cương Đảnh Kinh Du Già Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Cúng Dường Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1176Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử Bồ Tát Ngũ Tự Du Già Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1177aĐại Thừa Du Già Kim Cương Tánh Hải Mạn Thù Thất Lợi Thiên Tý Thiên Bát Đại Giáo Vương Kinh, 10 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1177bThiên Bát Văn Thù Nhất Bách Bát Danh Tán, 1 quyển, [ ]

1178Văn Thù Bồ Tát Hiến Phật Đà La Ni Danh Ô Tô Xá, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1179Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Lục Tự Chú Công Năng Pháp Kinh, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

            Bản dịch của Huyền Thanh

1180Lục Tự Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1181Đại Phương Quảng Bồ Tát Tạng Kinh Trung Văn Thù Sư Lợi Căn Bổn Nhất Tự Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

            Bản dịch của Huyền Thanh

1182Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Chú Tạng Trung Nhất Tự Chú Vương Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1183Nhất Kế Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1184Đại Thánh Diệu Cát Tường Bồ Tát Bí Mật Bát Tự Đà La Ni Tu Hành Mạn Đồ La Thứ Đệ Nghi Quỹ Pháp, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Tiên dịch ]

1185aPhật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tạng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1185bVăn Thù Sư Lợi Bảo Tạng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]

1186Phật Thuyết Diệu Cát Tường Bồ Tát Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1187Phật Thuyết Tối Thắng Diệu Cát Tường Căn Bổn Trí Tối Thượng Bí Mật Nhất Thiết Danh Nghĩa Tam Ma Địa Phân, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1188Văn Thù Sở Thuyết Tối Thắng Danh Nghĩa Kinh, 2 quyển, [ Tống Kim Tổng Trì đẳng dịch ]

1189Phật Thuyết Văn Thù Bồ Tát Tối Thắng Chân Thật Danh Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Sa La Ba dịch ]

1190Thánh Diệu Cát Tường Chân Thật Danh Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Thích Trí dịch ]

1191Đại Phương Quảng Bồ Tát Tạng Văn Thù Sư Lợi Căn Bổn Nghi Quỹ Kinh, 20 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

1192Diệu Cát Tường Bình Đẳng Bí Mật Tối Thượng Quán Môn Đại Giáo Vương Kinh, 5 quyển, [ Tống Từ Hiền dịch ]

1193Diệu Cát Tường Bình Đẳng Du Già Bí Mật Quán Thân Thành Phật Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Tống Từ Hiền dịch ]

1194Diệu Cát Tường Bình Đẳng Quán Môn Đại Giáo Vương Kinh Lược Xuất Hộ Ma Nghi, 1 quyển, [ Tống Từ Hiền dịch ]

1195Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Tán Phật Pháp Thân Lễ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1196Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Cát Tường Ca Đà, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1197Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Nhất Bách Bát Danh Phạm Tán, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1198Thánh Giả Văn Thù Sư Lợi Phát Bồ Đề Tâm Nguyện Văn, 1 quyển, [ Nguyên Trí Tuệ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1199Kim Cương Thủ Quang Minh Quán Đảnh Kinh Tối Thắng Lập Ấn Thánh Vô Động Tôn Đại Uy Nộ Vương Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Phẩm, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1200Để Lý Tam Muội Da Bất Động Tôn Uy Nộ Vương Sử Giả Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1201Để Lý Tam Muội Da Bất Động Tôn Thánh Giả Niệm Tụng Bí Mật Pháp, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1202Bất Động Sử Giả Đà La Ni Bí Mật Pháp, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

1203Thánh Vô Động Tôn An Trấn Gia Quốc Đẳng Pháp, 1 quyển, [ ]

1204Thánh Vô Động Tôn Nhất Tự Xuất Sinh Bát Đại Đồng Tử Bí Yếu Pháp Phẩm, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1205Thắng Quân Bất Động Minh Vương Tứ Thập Bát Sử Giả Bí Mật Thành Tựu Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Biến Trí tập ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1206Phật Thuyết Câu Lợi Già La Đại Thắng Ngoại Đạo Phục Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1207Thuyết Củ Lý Ca Vương Tượng Pháp, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1208Câu Lực Ca La Vương Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1209Kim Cương Đảnh Du Già Hàng Tam Thế Thành Tựu Cực Thâm Mật Môn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1210Hàng Tam Thế Phẫn Nộ Minh Vương Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1211Cam Lộ Quân Đồ Lợi Bồ Tát Cúng Dường Niệm Tụng Thành Tựu Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1212Tây Phương Đà La Ni Tạng Trung Kim Cương Tộc A Mật Lý Đa Quân Xá Lợi Pháp, 1 quyển, [ ]

1213Thiên Tý Quân Đồ Lợi Phạm Tự Chân Ngôn, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1214Thánh Diêm Mạn Đức Ca Uy Nộ Vương Lập Thành Đại Thần Nghiệm Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1215Đại Thừa Phương Quảng Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Hoa Nghiêm Bổn Giáo Diêm Mạn Đức Ca Phẫn Nộ Vương Chân Ngôn Đại Uy Đức Nghi Quỹ Phẩm, 1 quyển, [ ]

1216Đại Phương Quảng Mạn Thù Thất Lợi Đồng Chân Bồ Tát Hoa Nghiêm Bổn Giáo Tán Diêm Mạn Đức Ca Phẫn Nộ Vương Chân Ngôn A Tỳ Ca Lỗ Ca Nghi Quỹ Phẩm, 1 quyển, [ ]

1217Phật Thuyết Diệu Cát Tường Tối Thắng Căn Bổn Đại Giáo Kinh, 3 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

1218Văn Thù Sư Lợi Da Mạn Đức Ca Chú Pháp, 1 quyển, [ ]

1219Mạn Thù Thất Lợi Diễm Mạn Đức Ca Vạn Ái Bí thuật Như Ý Pháp, 1 quyển, [ Đường Nhất Hành soạn ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1220Kim Cương Dược Xoa Sân Nộ Vương Tức Tai Đại Uy Thần Nghiệm Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1221Thanh Sắc Đại Kim Cương Dược Xoa Tích Quỷ Ma Pháp ( Diệc Danh Tích Quỷ Thù Pháp ), 1 quyển, [ Đường Không Kỳ thuật ]

1222aThánh Ca Ni Phẫn Nộ Kim Cương Đồng Tử Bồ Tát Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Thích Quảng Trí (Quyển Thượng)

Bản dịch của Thích Quảng Trí (Quyển Trung)

Bản dịch của Thích Quảng Trí (Quyển Hạ)

1222bThánh Ca Ni Phẫn Nộ Kim Cương Đồng Tử Bồ Tát Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1223Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Phật Hóa Thân Đại Phẫn Tấn Câu Ma La Kim Cương Niệm Tụng Du Già Nghi Quỹ Pháp, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

 1224Kim Cương Đồng Tử Trì Niệm Kinh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1225Đại Uy Nộ Ô Sô Sáp Ma Nghi Quỹ Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1226Ô Sô Sáp Minh Vương Nghi Quỹ Phạm Tự, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1227Đại Uy Lực Ô Xu Sắt Ma Minh Vương Kinh, 3 quyển, [ Đường A Chất Đạt Tản dịch ]

            Bản dịch của Thích Quảng Trí (Quyển Thượng)

Bản dịch của Thích Quảng Trí (Quyển Trung)

Bản dịch của Thích Quảng Trí (Quyển Hạ)

1228Uế Tích Kim Cương Thuyết Thần Thông Đại Mãn Đà La Ni Pháp thuật Linh Yếu Môn, 1 quyển, [ Đường A Chất Đạt Tản dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

1229Uế Tích Kim Cương Cấm Bách Biến Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường A Chất Đạt Tản dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

1230Phật Thuyết Đại Luân Kim Cương Tổng Trì Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

1231Đại Luân Kim Cương Tu Hành Tất Địa Thành Tựu Cập Cúng Dường Pháp, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1232Bá Bàn Nẵng Kết Sử Ba Kim Cương Niệm Tụng Nghi, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1233Phật Thuyết Vô Năng Thắng Đại Minh Vương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1234Vô Năng Thắng Đại Minh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1235Vô Năng Thắng Đại Minh Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1236Thánh Vô Năng Thắng Kim Cương Hỏa Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1237A Xá Bà Câu Quỷ Thần Đại Tương Thượng Phật Đà La Ni Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1238A Xá Bà Ha Quỷ Thần Đại Tương Thượng Phật Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1239A Xá Bạc Câu Nguyên Suất Đại Tương Thượng Phật Đà La Ni Kinh Tu Hành Nghi Quỹ, 3 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

1240A Xá Bạc Ha Phó Chúc Chú, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1241Ca Đà Kim Cương Chân Ngôn, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1242Phật Thuyết Diệu Cát Tường Du Già Đại Giáo Kim Cương Bồi La Phạ Luân Quán Tưởng Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

1243Phật Thuyết Xuất Sinh Nhất Thiết Như Lai Pháp Nhãn Biến Chiếu Đại Lực Minh Vương Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1244Tỳ Sa Môn Thiên Vương Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1245Phật Thuyết Tỳ Sa Môn Thiên Vương Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1246Ma Ha Phệ Thất La Mạt Na Dã Đề Bà Hát La Đồ Đà La Ni Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bát Nhã Chước Yết La dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1247Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương Tùy Quân Hộ Pháp Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1248Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương Tùy Quân Hộ Pháp Chân Ngôn, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1249Tỳ Sa Môn Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1250Bắc Phương Tỳ Sa Môn Đa Văn Bảo Tạng Thiên Vương Thần Diệu Đà La Ni Biệt Hành Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1251Hồng Ca Đà Dã Nghi Quỹ, 3 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

1252aPhật Thuyết Đại Cát Tường Thiên Nữ Thập Nhị Danh Hiệu Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1252bPhật Thuyết Đại Cát Tường Thiên Nữ Thập Nhị Danh Hiệu Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1253Đại Cát Tường Thiên Nữ Thập Nhị Khế Nhất Bách Bát Danh Vô Cấu Đại Thừa Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1254Mạt Lợi Chi Đề Bà Hoa Man Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1255aPhật Thuyết Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1255bPhật Thuyết Ma Lợi Chi Thiên Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1256Phật Thuyết Ma Lợi Chi Thiên Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1257Phật Thuyết Đại Ma Lý Chi Bồ Tát Kinh, 7 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

1258Ma Lợi Chi Bồ Tát Lược Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1259Ma Lợi Chi Thiên Nhất Ấn Pháp, 1 quyển, [ ]

1260Đại Dược Xoa Nữ Hoan Hỉ Mẫu Tịnh Ái Tử Thành Tựu Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1261Ha Lợi Đế Mẫu Chân Ngôn Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1262Phật Thuyết Quỷ Tử Mẫu Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1263Băng Yết La Thiên Đồng Tử Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1264aQuán Tự Tại Bồ Tát Hóa Thân Nhương Ngu Lý Duệ Đồng Nữ Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1264bPhật Thuyết Nhương Ngu Lê Đồng Nữ Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1265Phật Thuyết Thường Cù Lợi Độc Nữ Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Cù Đa dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

1266Đại Thánh Thiên Hoan Hỉ Song Thân Tỳ Na Dạ Ca Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh                                                                                   

1267Sử Chú Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1268Đại Sử Chú Pháp Kinh, 1 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

1269Phật Thuyết Kim Sắc Ca Na Bát Để Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1270Đại Thánh Hoan Hỉ Song Thân Đại Tự Tại Thiên Tỳ Na Dạ Ca Vương Quy Y Niệm Tụng Cúng Dường Pháp, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

            Bản dịch của Thích Quảng Trí - Huyền Thanh

1271Ma Ha Tỳ Lô Giá Na Như Lai Định Huệ Quân Đẳng Nhập Tam Muội Da Thân Song Thân Đại Thánh Hoan Hỉ Thiên Bồ Tát Tu Hành Bí Mật Pháp Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1272Kim Cương Tát Đỏa Thuyết Tần Na Dạ Ca Thiên Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 4 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

1273Tỳ Na Dạ Ca [ Ngôn * Ngã ] Na Bát Để Du Già Tất Địa Phẩm Bí Yếu, 1 quyển, [ Đường Hàm Quang kí ]

1274Đại Thánh Hoan Hỉ Song Thân Tỳ Na Dạ Ca Thiên Hình Tượng Phẩm Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Cảnh Sắt soạn ]

1275Thánh Hoan Hỉ Thiên Thức Pháp, 1 quyển, [ Đường Bát Nhã Nhạ Yết La soạn ]

1276Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Căn Bổn Đại Giáo Vương Kinh Kim Sí Điểu Vương Phẩm, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1277Tốc Tật Lập Nghiệm Ma Ê Thủ La Thiên Thuyết A Vĩ Xa Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1278Ca Lâu La Cập Chư Thiên Mật Ngôn Kinh, 1 quyển, [ Đường Bát Nhã Lực dịch ]

1279Ma Ê Thủ La Thiên Pháp Yếu, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1280Ma Ê Thủ La Đại Tự Tại Thiên Vương Thần Thông Hóa Sinh Kỹ Nghệ Thiên Nữ Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1281Na La Duyên Thiên cộng A Tu La Vương Đấu Chiến Pháp, 1 quyển, [ Đường Bảo Tư Duy dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1282Bảo Tạng Thiên Nữ Đà La Ni Pháp, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1283Phật Thuyết Bảo Tạng Thần Đại Minh Mạn Noa La Nghi Quỹ Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1284Phật Thuyết Thánh Bảo Tạng Thần Nghi Quỹ Kinh, 2 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1285Phật Thuyết Bảo Hiền Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1286Kiên Lao Địa Thiên Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Thiện Vô Úy dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1287Đại Hắc Thiên Thần Pháp, 1 quyển, [ Đường Thần Khải kí ]

1288Phật Thuyết Tối Thượng Bí Mật Na Noa Thiên Kinh, 3 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh (Thượng,  Trung,  Hạ)

1289Phật Thuyết Kim Tỳ La Đồng Tử Uy Đức Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1290Diễm La Vương Cung Hành Pháp Thứ Đệ, 1 quyển, [ Đường A Mô Ca soạn ]

1291Thâm Sa Đại Tương Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1292Pháp Hoa Thập La Sát Pháp, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1293Bát Nhã Thủ Hộ Thập Lục Thiện Thần Vương Hình Thể, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1294Thi Bát Phương Thiên Nghi Tắc, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1295Cúng Dường Hộ Thế Bát Thiên Pháp, 1 quyển, [ Đường Pháp Toàn tập ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1296Thập Thiên Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1297Cúng Dường Thập Nhị Đại Uy Đức Thiên Báo Ân Phẩm, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1298Thập Nhị Thiên Cung Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1299Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Cập Chư Tiên Sở Thuyết Cát Hung Thời Nhật Thiện Ác Túc Diệu Kinh, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

1300Ma Đăng Ca Kinh, 2 quyển, [ Ngô Trúc Luật Viêm Chi Khiêm cộng dịch ]

1301Xá Đầu Gián Thái Tử Nhị Thập Bát Túc Kinh ( Nhất Danh Hổ Nhĩ Kinh ), 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]

1302Chư Tinh Mẫu Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Pháp Thành dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1303Phật Thuyết Thánh Diệu Mẫu Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1304Túc Diệu Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Nhất Hành soạn ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1305Bắc Đẩu Thất Tinh Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1306Bắc Đẩu Thất Tinh Hộ Ma Bí Yếu Nghi Quỹ, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1307Phật Thuyết Bắc Đẩu Thất Tinh Duyên Mệnh Kinh, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1308Thất Diệu Nhương. Tai Quyết, 2 quyển, [ Đường Kim Câu Xá soạn ]

1309Thất Diệu Tinh Thần Biệt Hành Pháp, 1 quyển, [ Đường Nhất Hành soạn ]

1310Bắc Đẩu Thất Tinh Hộ Ma Pháp, 1 quyển, [ Đường Nhất Hành soạn ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1311Phạm Thiên Hỏa La Cửu Diệu, 1 quyển, [ ]

1312Nan Nhĩ Kế Thấp Phạ La Thiên Thuyết Chi Luân Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

1313Phật Thuyết Cứu Bạt Diễm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

Bản dịch của Quảng Minh

1314Phật Thuyết Cứu Diện Nhiên Ngạ Quỷ Đà La Ni Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

Bản dịch của Quảng Minh

1315Thi Chư Ngạ Quỷ ẩm Thực Cập Thủy Pháp, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

Bản dịch của Quảng Minh

1316Phật Thuyết Cam Lộ Kinh Đà La Ni Chú, 1 quyển, [ ]

 Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

Bản dịch của Quảng Minh

1317Cam Lộ Đà La Ni Chú, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

Bản dịch của Quảng Minh

1318Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diễm Khẩu Quỹ Nghi Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

Bản dịch của Quảng Minh

1319Du Già Tập Yếu Diễm Khẩu Thi Thực Khởi Giáo A Nan Đà Duyên Do, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

Bản dịch của Quảng Minh

1320Du Già Tập Yếu Diễm Khẩu Thi Thực Nghi, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Quảng Minh

1321Phật Thuyết Thi Ngạ Quỷ Cam Lộ Vị Đại Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bạt Đà Mộc A dịch ]

Bản dịch của Quảng Minh

1322Tân Tập Dục Tượng Nghi Quỹ, 1 quyển, [ Đường Tuệ Lâm thuật ]

Bản dịch của Quảng Minh

1323Trừ Nhất Thiết Tật Bệnh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1324Năng Tịnh Nhất Thiết Nhãn Tật Bệnh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1325Phật Thuyết Liệu Trĩ Bệnh Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1326Phật Thuyết Chú Thời Khí Bệnh Kinh, 1 quyển, [ ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1327Phật Thuyết Chú Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1328Phật Thuyết Chú Mục Kinh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1329Phật Thuyết Chú Tiểu Nhi Kinh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1330La Phạ Noa Thuyết Cứu Liệu Tiểu Nhi Tật Bệnh Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

1331Phật Thuyết Quán Đảnh Kinh, 12 quyển, [ Đông Tấn Bạch Thi Lê Mật Đa La dịch ]

1332Thất Phật Bát Bồ Tát Sở Thuyết Đại Đà La Ni Thần Chú Kinh, 4 quyển, [ Thất dịch ]

1333Hư Không Tạng Bồ Tát Vấn Thất Phật Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1334Như Lai Phương Tiện Thiện Xảo Chú Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1335Đại Cát Nghĩa Thần Chú Kinh, 4 quyển, [ Nguyên Ngụy Đàm Diệu dịch ]

1336Đà La Ni Tạp Tập, 10 quyển, [ Thất dịch ]

1337Chủng Chủng Tạp Chú Kinh, 1 quyển, [ Bắc Châu Xà Na Quật Đa dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1338Chú Tam Thủ Kinh, 1 quyển, [ Đường Địa Bà Ha La dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1339Đại Phương Đẳng Đà La Ni Kinh, 4 quyển, [ Bắc Lương Pháp Chúng dịch ]

1340Đại Pháp Cự Đà La Ni Kinh, 20 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

1341Đại Uy Đức Đà La Ni Kinh, 20 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

1342Phật Thuyết Vô Nhai Tế Tổng Trì Pháp Môn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tần Thánh Kiên dịch ]

1343Tôn Thắng Bồ Tát Sở Vấn Nhất Thiết Chư Pháp Nhập Vô Lượng Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Bắc Vạn Thiên Ý dịch ]

1344Kim Cương Thượng Vị Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]

1345Kim Cương Trường Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1346Chư Phật Tập Hội Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Đề Vân Bát Nhã đẳng dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1347Tức Trừ Trung Yêu Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1348Phật Thuyết Thập Nhị Phật Danh Thần Chú Giáo Lượng Công Đức Trừ Chướng Diệt Tội Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1349Phật Thuyết Xưng Tán Như Lai Công Đức Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1350Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Danh Hiệu Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh                                                                                                                  

1351Phật Thuyết Trì Cú Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

            Bản dịch của Huyền Thanh

1352Phật Thuyết Đà Lân Ni Bát Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1353Đông Phương Tối Thắng Đăng Vương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

1354Đông Phương Tối Thắng Đăng Vương Như Lai Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa đẳng dịch ]

1355Phật Thuyết Thánh Tối Thượng Đăng Minh Như Lai Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1356Phật Thuyết Hoa Tích Đà La Ni Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1357Phật Thuyết Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1358Phật Thuyết Hoa Tụ Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1359Phật Thuyết Hoa Tích Lâu Các Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1360Lục Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1361Lục Môn Đà La Ni Kinh Luận, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo ]

1362Phật Thuyết Thiện Dạ Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1363Thắng Tràng Tý Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1364Diệu Tý Ấn Tràng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1365Bát Danh Phổ Mật Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1366Phật Thuyết Bí Mật Bát Danh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1367Phật Thuyết Đại Phổ Hiền Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1368Phật Thuyết Đại Thất Bảo Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1369aBách Thiên Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1369bBách Thiên Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1370Phật Thuyết Trì Minh Tạng Bát Đại Tổng Trì Vương Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1371Phật Thuyết Thánh Đại Tổng Trì Vương Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1372Tăng Tuệ Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

          Bản dịch của Huyền Thanh

1373Phật Thuyết Thi Nhất Thiết Vô Úy Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1374Phật Thuyết Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Vương Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

            Bản dịch của Huyền Thanh

1375Phật Thuyết Trang Nghiêm Vương Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Thích Viên Đức

          Bản dịch của Huyền Thanh

1376Phật Thuyết Thánh Trang Nghiêm Đà La Ni Kinh, 2 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh (Quyển 1Quyển 2)

1377Phật Thuyết Bảo Đái Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1378aPhật Thuyết Huyền Sư Bạt Đà Sở Thuyết Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1378bHuyễn Sư Bạt Đà Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1379Phật Thuyết Đại Ái Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1380Phật Thuyết Thiện Lạc Trưởng Giả Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1381Phật Thuyết Đại Cát Tường Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1382Phật Thuyết Túc Mệnh Trí Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

1383Phật Thuyết Túc Mệnh Trí Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1384Phật Thuyết Bát Lan Na Xa Phạ Lý Đại Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1385Phật Thuyết Câu Chỉ La Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1386Phật Thuyết Diệu Sắc Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1387Phật Thuyết Chiên Đàn Hương Thân Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1388Phật Thuyết Vô Úy Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1389Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Đại Trí Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1390Phật Thuyết Lạc Xoa Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1391Phật Thuyết Đàn Đặc La Ma Du thuật Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1392Đại Hàn Lâm Thánh Nan Noa Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1393Phật Thuyết Ma Ni La Đản Kinh, 1 quyển, [ Đông Tấn Đàm Vô Lan dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1394Phật Thuyết An Trạch Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1395Bạt Tể Khổ Nan Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1396Phật Thuyết Bạt Trừ Tội Chướng Chú Vương Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

            Bản dịch của Huyền Thanh

1397Trí Cự Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Đường Đề Vân Bát Nhã đẳng dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1398Phật Thuyết Trí Quang Diệt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1399Phật Thuyết Diệt Trừ Ngũ Nghịch Tội Đại Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1400Phật Thuyết Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Chướng Bảo Kế Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1401Phật Thuyết Đại Kim Cương Hương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1402Tiêu Trừ Nhất Thiết Thiểm Điện Chướng Nan Tùy Cầu Như Ý Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1403Phật Thuyết Như Ý Ma Ni Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1404Phật Thuyết Như Ý Bảo Tổng Trì Vương Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh

1405Phật Thuyết Tức Trừ Tặc Nạn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1406Phật Thuyết Tích Trừ Tặc Hại Chú Kinh, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1407Phật Thuyết Tích Trừ Chư Ác Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

1408Phật Thuyết Tối Thượng Ý Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1409Phật Thuyết Thánh Tối Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

1410Phật Thuyết Thắng Phiên Anh Lạc Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

          Bản dịch của Huyền Thanh                                                                                           

1411Phật Thuyết Liên Hoa Nhãn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

          Bản dịch của Huyền Thanh

1412Phật Thuyết Bảo Sinh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Huyền Thanh

1413Phật Thuyết Tôn Thắng Đại Minh Vương Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Đức

Bản dịch của Huyền Thanh

1414Phật Thuyết Kim Thân Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

Bản dịch của Huyền Thanh (Tuệ Quang)

1415Đại Kim Cương Diệu Cao Sơn Lâu Các Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1416Kim Cương Tồi Toái Đà La Ni, 1 quyển, [ Tống Từ Hiền dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1417Phật Thuyết Hoại Tương Kim Cương Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Sa La Ba dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1418Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai An Tượng Tam Muội Nghi Quỹ Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1419Phật Thuyết tạo Tượng Lượng Độ Kinh Giải, 1 quyển, [ Thanh Công Bố Tra Bố dịch Giải ]

1420Thọ Ngũ Minh Luận, 2 quyển, [ ]

Trở về Đầu Trang

 

Bộ Luật

1421Di Sa Tắc Bộ Hòa Ê Ngũ Phân Luật, 30 quyển, [ Lưu Tống Phật Đà Thập cộng Trúc Đạo Sinh đẳng dịch ]

1422aDi Sa Tắc Ngũ Phân Giới Bổn, 1 quyển, [ Lưu Tống Phật Đà Thập đẳng dịch ]

1422bNgũ Phân Giới Bổn, 1 quyển, [ Lưu Tống Phật Đà Thập đẳng dịch ]

1423Ngũ Phân Tỳ Kheo Ni Giới Bổn, 1 quyển, [ Lương Minh Huy tập ]

1424Di Sa Tắc Yết Ma Bổn, 1 quyển, [ Đường Ái Đồng lục ]

1425Ma Ha Tăng Kì Luật, 40 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La cộng Pháp Hiển dịch ]

          Bản dịch của Thích Phước Sơn

1426Ma Ha Tăng Kì Luật Đại Tỳ Kheo Giới Bổn, 1 quyển, [ Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch ]

1427Ma Ha Tăng Kì Tỳ Kheo Ni Giới Bổn, 1 quyển, [ Đông Tấn Pháp Hiển cộng Giác Hiền dịch ]

1428Tứ Phân Luật, 60 quyển, [ Diêu Tần Phật Đà Da Xá cộng Trúc Phật Niệm đẳng dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Đổng Minh

1429Tứ Phân Luật Tỳ Kheo Giới Bổn, 1 quyển, [ Hậu Tần Phật Đà Da Xá dịch ]

1430Tứ Phân Tăng Giới Bổn, 1 quyển, [ Hậu Tần Phật Đà Da Xá dịch ]

1431Tứ Phân Tỳ Kheo Ni Giới Bổn, 1 quyển, [ Hậu Tần Phật Đà Da Xá dịch ]

1432Đàm Vô Đức Luật Bộ Tạp Yết Ma, 1 quyển, [ Tào Ngụy Khang Tăng Khải dịch ]

1433Yết Ma, 1 quyển, [ Tào Ngụy Đàm Đế dịch ]

1434Tứ Phân Tỳ Kheo Ni Yết Ma Pháp, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]

1435Thập Tụng Luật, 61 quyển, [ Hậu Tần Phất Nhược Đa La cộng La Thập dịch ]

1436Thập Tụng Tỳ Kheo Ba La đề Mộc Xoa Giới Bổn, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

1437Thập Tụng Tỳ Kheo Ni Ba La đề Mộc Xoa Giới Bổn, 1 quyển, [ Lưu Tống Pháp Hiển tập xuất ]

1438Đại Sa Môn Bách Nhất Yết Ma Pháp, 1 quyển, [ ]

1439Thập Tụng Yết Ma Tỳ Kheo Yếu Dụng, 1 quyển, [ Lưu Tống Tăng Cừ soạn xuất ]

1440Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, 9 quyển, [ Thất dịch ]

1441Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lặc Ca, 10 quyển, [ Lưu Tống Tăng Ca Bạt Ma dịch ]

1442Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da, 50 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1443Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bật Sô Ni Tỳ Nại Da, 20 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1444Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Xuất Gia Sự, 4 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Thích Tâm Hạnh

1445Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da An Cư Sự, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Thích Tâm Hạnh

1446Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tùy Ý Sự, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Thích Tâm Hạnh

1447Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tỳ Cách Sự, 2 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1448Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự, 18 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1449Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Yết Sỉ Na Y Sự, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Thích Tâm Hạnh

1450Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự, 20 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1451Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự, 40 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Thích Tâm Hạnh

1452Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Ni Đà Na Mục Đắc Ca, 10 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Thích Tâm Hạnh

1453Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma, 10 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1454Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Giới Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1455Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bật Sô Ni Giới Kinh, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Thích Tâm Hạnh

1456Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Ni Đà Na Mục Đắc Ca Nhiếp Tụng, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Thích Tâm Hạnh

1457Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Lược Tỳ Nại Da Tạp Sự Nhiếp Tụng, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1458Căn Bổn Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp, 14 quyển, [ Tôn Giả Thắng Hữu tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1459Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tụng, 3 quyển, [ Tôn Giả Tỳ Xá Khư tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1460Giải Thoát Giới Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

1461Luật Nhị Thập Nhị Minh Liễu Luận, 1 quyển, [ Phất Đà Đa La Đa tạo Trần Chân Đế dịch ]

1462Thiện Kiến Luật Tỳ Bà Sa, 18 quyển, [ Tiêu Tăng Ca Bạt Đà La dịch ]

1463Tỳ Ni Mẫu Kinh, 8 quyển, [ Thất dịch ]

1464Nại Da, 10 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]

1465Xá Lợi Phất Vấn Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1466Ưu Ba Ly Vấn Phật Kinh, 1 quyển, [ Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]

1467aPhật Thuyết Phạm Giới Tội Báo Khinh Trọng Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

1467bPhật Thuyết Phạm Giới Tội Báo Khinh Trọng Kinh, 1 quyển, [ ]

1468Phật Thuyết Mục Liên Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

1469Phật Thuyết Ca Diếp Cấm Giới Kinh, 1 quyển, [ Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

1470Đại Tỳ Kheo Tam Thiên Uy Nghi, 2 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

1471Sa Di Thập Giới Pháp Tịnh Uy Nghi, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1472Sa Di Uy Nghi, 1 quyển, [ Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]

1473Phật Thuyết Sa Di Thập Giới Nghi Tắc Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1474Sa Di Ni Giới Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1475Sa Di Ni Ly Giới Văn, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1476Phật Thuyết Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Tương Kinh, 1 quyển, [ Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]

            Bản dịch của Quảng Lượng Lý Hồng Nhựt

1477Phật Thuyết Giới Tiêu Tai Kinh, 1 quyển, [ Ngô Chi Khiêm dịch ]

1478Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni Kinh, 2 quyển, [ Thất dịch ]

1479Phật Thuyết Bật Sô Ngũ Pháp Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

1480Phật Thuyết Bật Sô Ca Thi Ca Thập Pháp Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

1481Phật Thuyết Ngũ Khủng Phố Thế Kinh, 1 quyển, [ Tống Tự Cừ Kinh Thanh dịch ]

1482Phật A Tỳ Đàm Kinh Xuất Gia Tương Phẩm, 2 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

1483aPhật Thuyết Mục Liên Vấn Giới Luật Trung Ngũ Bách Khinh Trọng Sự, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1483bPhật Thuyết Mục Liên Vấn Giới Luật Trung Ngũ Bách Khinh Trọng Sự Kinh, 2 quyển, [ Thất dịch ]

1484Phạm Võng Kinh, 2 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Quang

1485Bồ Tát Anh Lạc Bổn Nghiệp Kinh, 2 quyển, [ Diêu Tần Trúc Phật Niệm dịch ]

1486Thọ Thập Thiện Giới Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1487Phật Thuyết Bồ Tát Nội Giới Kinh, 1 quyển, [ Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]

1488Ưu Bà Tắc Giới Kinh, 7 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

1489Thanh Tịnh Tỳ Ni Phương Quảng Kinh, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

1490Tịch Điều Âm Sở Vấn Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hải dịch ]

1491Bồ Tát Tạng Kinh, 1 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

1492Phật Thuyết Xá Lợi Phất Hối Quá Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

1493Đại Thừa Tam Tụ Sám Hối Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa cộng Cấp Đa đẳng dịch ]

1494Phật Thuyết Tịnh Nghiệp Chướng Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

1495Thiện Cung Kính Kinh, 1 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]

1496Phật Thuyết Chánh Cung Kính Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]

1497Phật Thuyết Đại Thừa Giới Kinh, 1 quyển, [ Tống Thí Hộ dịch ]

1498Phật Thuyết Bát Chủng Trường Dưỡng Công Đức Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]

1499Bồ Tát Giới Yết Ma Văn, 1 quyển, [ Di Lặc Bồ Tát Thuyết Đường Huyền Trang dịch ]

1500Bồ Tát Giới Bổn, 1 quyển, [ Từ Thị Bồ Tát Thuyết Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

1501Bồ Tát Giới Bổn, 1 quyển, [ Di Lặc Bồ Tát Thuyết Đường Huyền Trang dịch ]

1502Bồ Tát Thọ Kinh, 1 quyển, [ Tây Tấn Niếp Đạo Chân dịch ]

1503Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Uy Nghi Kinh, 1 quyển, [ Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]

1504Bồ Tát Ngũ Pháp Sám Hối Văn, 1 quyển, [ Thất dịch ]

Trở về Đầu Trang

 

Bộ Thích Kinh Luận

1505Tứ A Hàm Mộ Sao Giải, 2 quyển, [ Bà Tố Bạt Đà tạo Phù Tần Cưu Ma La Phật Đề đẳng dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1506Tam Pháp Độ Luận, 3 quyển, [ Đông Tấn Tăng Ca Đề Bà dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1507Phân Biệt Công Đức Luận, 5 quyển, [ Thất dịch Phụ Hậu Hán lục ]

          Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1508A Hàm Khẩu Giải Thập Nhị Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Huyền cộng Nghiêm Phật Điều dịch ]

           Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1509 Đại Trí Độ Luận, 100 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Thiện Siêu

1510aKim Cương Bát Nhã Luận, 2 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1510bKim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Luận, 3 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1511Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Luận, 3 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1512Kim Cương Tiên Luận, 10 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Kim Cương Tiên Luận Sư thích Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1513Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Luận Thích, 3 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo tụng Thế Thân Bồ Tát thích Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1514Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Luận Tụng, 1 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1515Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Phá Thủ Trước Bất Hoại Giả Danh Luận, 2 quyển, [ Công Đức Thi Bồ Tát tạo Đường Địa Bà Ha La đẳng dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1516Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Cửu Tụng Tinh Nghĩa Luận, 2 quyển, [ Thắng Đức Xích Y Bồ Tát tạo Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1517Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa Thích Luận, 4 quyển, [ Tam Bảo Tôn Bồ Tát tạo Đại Vực Bồ Tát tạo Bổn Luận Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1518Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa Luận, 1 quyển, [ Đại Vực Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Huệ (Tuệ Quang)

1519Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Ưu Ba Đề Xá, 2 quyển, [ Đại Thừa Luận Sư Bà Tẩu Bàn Đậu Thích Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi cộng Đàm Lâm đẳng dịch ]

1520Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Luận Ưu Ba Đề Xá, 1 quyển, [ Bà Tẩu Bàn Đậu Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Lặc Na Ma Đề cộng Tăng Lãng đẳng dịch ]

1521Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, 17 quyển, [ Thánh Giả Thọ tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

1522Thập Địa Kinh Luận, 12 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi đẳng dịch ]

1523Đại Bảo Tích Kinh Luận, 4 quyển, [ Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

1524Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Ba Đề Xá, 1 quyển, [ Bà Tẩu Bàn Đậu Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

1525Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh Luận, 9 quyển, [ Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

1526Bảo Kế Kinh Tứ Pháp Ưu Ba Đề Xá, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên dịch ]

1527Niết Bàn Luận, 1 quyển, [ Bà Tẩu Bàn Đậu Tác Nguyên Ngụy Đạt Ma Bồ Đề dịch ]

1528Niết Bàn Kinh Bổn Hữu Kim Vô Kệ Luận, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]

1529Di Giáo Kinh Luận, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]

1530Phật Địa Kinh Luận, 7 quyển, [ Thân Quang Bồ Tát Đẳng tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1531Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Bồ Đề Kinh Luận, 2 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

1532Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh Luận, 4 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

1533Chuyển Pháp Luân Kinh Ưu Ba Đề Xá, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên dịch ]

1534Tam Cụ Túc Kinh Ưu Ba Đề Xá, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên dịch ]

1535Đại Thừa Tứ Pháp Kinh Thích, 1 quyển, [ ]

Trở về Đầu Trang

 

Bộ Tỳ Đàm

1536A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận, 20 quyển, [ Tôn Giả Xá Lợi Tử thuyết Đường Huyền Trang dịch ]

1537A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận, 12 quyển, [ Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1538Thi Thiết Luận, 7 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]

1539A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Luận, 16 quyển, [ Đề Bà Thiết Ma tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1540A Tỳ Đạt Ma Giới Thân Túc Luận, 3 quyển, [ Tôn Giả Thế Hữu tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1541Chúng Sự Phân A Tỳ Đàm Luận, 12 quyển, [ Tôn Giả Thế Hữu tạo Tống Cầu Na Bạt Đà La cộng Bồ Đề Da Xá dịch ]

1542A Tỳ Đạt Ma Phẩm Loại Túc Luận, 18 quyển, [ Tôn Giả Thế Hữu tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1543A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Luận, 30 quyển, [ Ca Chiên Duyên Tử tạo Phù Tần Tăng Ca Đề Bà cộng Trúc Phật Niệm dịch ]

1544A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Luận, 20 quyển, [ Ca Đa Diễn Ni Tử tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1545A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận, 200 quyển, [ Ngũ Bách Đại A La Hán Đẳng tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1546A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Luận, 60 quyển, [ Ca Chiên Duyên Tử tạo Ngũ Bách La Hán thích Bắc Lương Phù Đà Bạt Ma cộng Đạo Thái đẳng dịch ]

1547Bệ Bà Sa Luận, 14 quyển, [ Thi Đà Bàn Ni soạn Phù Tần Tăng Ca Bạt Trừng dịch ]

1548Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Luận, 30 quyển, [ Diêu Tần Đàm Ma Da Xá cộng Đàm Ma Quật Đa đẳng dịch ]

1549Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Luận, 10 quyển, [ Tôn Bà Tu Mật tạo Phù Tần Tăng Ca Bạt Trừng đẳng dịch ]

1550A Tỳ Đàm Tâm Luận, 4 quyển, [ Tôn Giả Pháp Thắng tạo Tấn Tăng Ca Đề Bà cộng Tuệ Viễn đẳng dịch ]

1551A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh, 6 quyển, [ Pháp Thắng luận Ưu Ba Phiến Đa thích Cao Na Liên Đề Da Xá dịch ]

1552Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận, 11 quyển, [ Tôn Giả Pháp Cứu tạo Tống Tăng Ca Bạt Ma đẳng dịch ]

1553A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Luận, 2 quyển, [ Tôn Giả Cù Sa tạo Thất dịch ]

1554Nhập A Tỳ Đạt Ma Luận, 2 quyển, [ Tắc Kiến Đà La tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1555Ngũ Sự Tỳ Bà Sa Luận, 2 quyển, [ Tôn Giả Pháp Cứu tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1556Tát Bà Đa Tông Ngũ Sự Luận, 1 quyển, [ Đường Pháp Thành dịch ]

1557A Tỳ Đàm Ngũ Pháp Hành Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

1558A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, 30 quyển, [ Tôn Giả Thế Thân tạo Đường Huyền Trang dịch ]

          Bản dịch giải của HT Thích Thiện Siêu

          Bản dịch của Đạo Sinh

1559A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận, 22 quyển, [ Bà Tẩu Bàn Đậu tạo Trần Chân Đế dịch ]

1560A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận Bổn Tụng, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1561Câu Xá Luận Thật Nghĩa Sớ, 5 quyển, [ Tôn Giả An Huệ tạo ]

1562A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Luận, 80 quyển, [ Tôn Giả Chúng Hiền tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1563A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Luận, 40 quyển, [ Tôn Giả Chúng Hiền tạo Đường Huyền Trang dịch ]

Trở về Đầu Trang

 

Bộ Trung Quán

1564Trung Luận, 4 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Phạm Chí Thanh Mục thích Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của Thích Viên Lý

          Bản dịch của Thích Tịnh Nghiêm

          Bản dịch của Thích Nữ Chân Hiền

          Yếu Chỉ của Thích Duy Lực

1565Thuận Trung Luận, 2 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Vô Trước Bồ Tát thích Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

1566Bát Nhã Đăng Luận Thích, 15 quyển, [ Kệ Bổn Thọ Bồ Tát thích Luận Phân Biệt Minh Bồ Tát Đường Ba La Pha Mật Đa La dịch ]

1567Đại Thừa Trung Quán Thích Luận, 9 quyển, [ An Tuệ Bồ Tát tạo Tống Duy Tịnh đẳng dịch ]

1568Thập Nhị Môn Luận, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

            Bản dịch của HT Thích Thanh Từ

            Bản dịch của Thích Viên Lý

1569Bách Luận, 2 quyển, [ Đề Bà Bồ Tát tạo Bà Tẩu Khai Sĩ thích Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

1570Quảng Bách Luận Bổn, 1 quyển, [ Thánh Thiên Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1571Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận, 10 quyển, [ Thánh Thiên Bồ Tát bổn Hộ Pháp Bồ Tát thích Đường Huyền Trang dịch ]

1572Bách Tự Luận, 1 quyển, [ Đề Bà Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

1573Nhất Thâu Lô Ca Luận, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

1574Đại Thừa Phá Hữu Luận, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ dịch ]

1575Lục Thập Tụng Như Lý Luận, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ dịch ]

1576Đại Thừa Nhị Thập Tụng Luận, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ dịch ]

1577Đại Trượng Phu Luận, 2 quyển, [ Đề Bà La Bồ Tát tạo Bắc Lương Đạo Thái dịch ]

1578Đại Thừa Chưởng Trân Luận, 2 quyển, [ Thanh Biện Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

Trở về Đầu Trang

 

Bộ Du Già

1579Du Già Sư Địa Luận, 100 quyển, [ Di Lặc Bồ Tát thuyết Đường Huyền Trang dịch ]

1580Du Già Sư Địa Luận Thích, 1 quyển, [ Tối Thắng Tử Đẳng tạo Đường Huyền Trang dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

1581Bồ Tát Địa Trì Kinh, 10 quyển, [ Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch ]

1582Bồ Tát Thiện Giới Kinh, 9 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]

          Bản dịch của Thích Thiện Thông

1583Bồ Tát Thiện Giới Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]

1584Quyết Định Tạng Luận, 3 quyển, [ Lương Chân Đế dịch ]

1585Thành Duy Thức Luận, 10 quyển, [ Hộ Pháp Đẳng Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Độ

          Bản dịch của HT Thiện Siêu

          Bản dịch của Thích Tuệ Sỹ

1586Duy Thức Tam Thập Luận Tụng, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

            Bản dịch của HT Thích Thiện Hoa

          Bản dịch của HT Thích Từ Thông

          Bản dịch giải của Thích Trí Châu

          Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1587Chuyển Thức Luận, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

           Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1588Duy Thức Luận, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1589Đại Thừa Duy Thức Luận, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1590Duy Thức Nhị Thập Luận, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1591Thành Duy Thức Bảo Sinh Luận, 5 quyển, [ Hộ Pháp Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1592Nhiếp Đại Thừa Luận, 2 quyển, [ A Tăng Ca tác Hậu Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1593Nhiếp Đại Thừa Luận, 3 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1594Nhiếp Đại Thừa Luận Bổn, 3 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

          Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1595Nhiếp Đại Thừa Luận Thích, 15 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát thích Trần Chân Đế dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1596Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Luận, 10 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Tùy Cấp Đa cộng Hành Củ đẳng dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1597Nhiếp Đại Thừa Luận Thích, 10 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1598Nhiếp Đại Thừa Luận Thích, 10 quyển, [ Vô Tánh Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1599Trung Biên Phân Biệt Luận, 2 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]

            Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1600Biện Trung Biên Luận, 3 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

            Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1601Biện Trung Biên Luận Tụng, 1 quyển, [ Di Lặc Bồ Tát thuyết Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1602Hiển Dương Thánh Giáo Luận, 20 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1603Hiển Dương Thánh Giáo Luận Tụng, 1 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1604Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, 13 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Ba Lapha Mật Đa La dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1605Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Luận, 7 quyển, [ Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1606Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Luận, 16 quyển, [ An Tuệ Bồ Tát nhữu Đường Huyền Trang dịch ]

1607Lục Môn Giáo Thọ Tập Định Luận, 1 quyển, [ Vô Trước Bổn Thế Thân thích Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1608Nghiệp Thành Tựu Luận, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1609Đại Thừa Thành Nghiệp Luận, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1610Phật Tánh Luận, 4 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1611Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tánh Luận, 4 quyển, [ Hậu Ngụy Lặc Na Ma Đề dịch ]

1612Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1613Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn Luận, 1 quyển, [ An Tuệ Bồ Tát tạo Đường Địa Bà Ha La dịch ]

1614Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận, 1 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1615Vương Pháp Chánh Lý Luận, 1 quyển, [ Di Lặc Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1616Thập Bát Không Luận, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1617Tam Vô Tánh Luận, 2 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1618Hiển Thức Luận, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1619Vô Tương Tư Trần Luận, 1 quyển, [ Trần Na Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]

1620Giải Quyển Luận, 1 quyển, [ Trần Na Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]

1621Chưởng Trung Luận, 1 quyển, [ Trần Na Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1622Thủ Nhân Giả Thiết Luận, 1 quyển, [ Trần Na Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1623Quán Tổng Tương Luận Tụng, 1 quyển, [ Trần Na Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1624Quán Sở Duyên Duyên Luận, 1 quyển, [ Trần Na Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

1625Quán Sở Duyên Luận Thích, 1 quyển, [ Hộ Pháp Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1626Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt Luận, 1 quyển, [ Kiên Tuệ Bồ Tát tạo Đường Đề Vân Bát Nhã đẳng dịch ]

1627Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt Luận, 1 quyển, [ Kiên Tuệ Bồ Tát tạo Đường Đề Vân Bát Nhã dịch ]

Trở về Đầu Trang

 

Bộ Luận Tập

1628Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận Bổn, 1 quyển, [ Đại Vực Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1629Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận, 1 quyển, [ Đại Vực Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1630Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận, 1 quyển, [ Nam Yết La Chủ Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1631Hồi Tránh Luận, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Tỳ Mục Trí Tiên cộng Cồ Đàm Lưu Chi dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1632Phương Tiện Tâm Luận, 1 quyển, [ Hậu Ngụy Cát Ca Dạ dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1633Như Thật Luận ( Phản Chất Nan Phẩm ), 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1634Nhập Đại Thừa Luận, 2 quyển, [ Kiên Ý Bồ Tát tạo Bắc Lương Đạo Thái đẳng dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1635Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Luận, 10 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1636Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận, 25 quyển, [ Pháp Xưng Bồ Tát tạo Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]

          Bản dịch của Thích Như Điển

1637Tập Đại Thừa Tương Luận, 2 quyển, [ Giác Cát Tường Trí Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ dịch ]

1638Tập Chư Pháp Bảo Tối Thượng Nghĩa Luận, 2 quyển, [ Thiện Tịch Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ dịch ]

1639Đề Bà Bồ Tát Phá Lăng Già Kinh Trung Ngoại Đạo Tiểu Thừa Tứ Tông Luận, 1 quyển, [ Đề Ba Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

1640Đề Bà Bồ Tát Thích Lăng Già Kinh Trung Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn Luận, 1 quyển, [ Đề Ba Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

1641Tùy Tương Luận ( Giải Thập Lục Đế Nghĩa ), 1 quyển, [ Đức Tuệ Pháp Sư tạo Trần Chân Đế dịch ]

1642Kim Cương Châm Luận, 1 quyển, [ Pháp Xưng Bồ Tát tạo Tống Pháp Thiên dịch ]

1643Ni Kiền Tử Vấn Vô Ngã Nghĩa Kinh, 1 quyển, [ Mã Minh Bồ Tát tập Tống Nhật Xưng dịch ]

1644Phật Thuyết Lập Thế A Tỳ Đàm Luận, 10 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

          Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1645Chương Sở Tri Luận, 2 quyển, [ Phát Hợp Tư Ba tạo Nguyên Sa La Ba dịch ]

1646Thành Thật Luận, 16 quyển, [ Ha Lê Bạt Ma tạo Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Nghiêm

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1647Tứ Đế Luận, 4 quyển, [ Bà Tẩu Bạt Ma tạo Trần Chân Đế dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1648Giải Thoát Đạo Luận, 12 quyển, [ Ưu Ba Để Sa tạo Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

          Bản dịch của Thích Như Điển

1649Tam Di Để Bộ Luận, 3 quyển, [ Thất dịch ]

1650Tích Chi Phật Nhân Duyên Luận, 2 quyển, [ Thất dịch ]

1651Thập Nhị Nhân Duyên Luận, 1 quyển, [ Tịnh Ý Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]

1652Duyên Sinh Luận, 1 quyển, [ Uất Lăng Ca tạo Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]

1653Đại Thừa Duyên Sinh Luận, 1 quyển, [ Uất Lăng Ca tạo Đường Bất Không dịch ]

1654Nhân Duyên Tâm Luận Tụng Nhân Duyên Tâm Luận Thích, 1 quyển, [ Mãnh Bồ Tát tạo ]

            Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

1655Chỉ Quán Môn Luận Tụng, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1656Bảo Hành Vương Chánh Luận, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

1657Thủ Trượng Luận, 1 quyển, [ Thích Ca Xưng tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1658Chư Giáo Quyết Định Danh Nghĩa Luận, 1 quyển, [ Từ Thị Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ dịch ]

1659Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận, 2 quyển, [ Thiên Thân Bồ Tát tạo Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

            Bản dịch của HT Thích Trí Thủ

          Bản dịch của Thích Như Điển

          Bản dịch của Thích Nguyên Ngôn

          Bản dịch của Quảng Minh

1660Bồ Đề Tư Lương Luận, 6 quyển, [ Thọ Bổn Tự Tại Tỳ Kheo Thích Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch ]

1661Bồ Đề Tâm Ly Tương Luận, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Tâm Châu

1662Bồ Đề Hành Kinh, 4 quyển, [ Thọ Bồ Tát tập tụng Tống Thiên Tức Tai dịch ]

1663Bồ Đề Tâm Quán Thích, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

1664Quảng Thích Bồ Đề Tâm Luận, 4 quyển, [ Liên Hoa Giới Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ dịch ]

1665Kim Cương Đảnh Du Già Trung Phát A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Tâm Luận, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

Bản dịch của Huyền Thanh

1666Đại Thừa Khởi Tín Luận, 1 quyển, [ Mã Minh Bồ Tát tạo Lương Chân Đế dịch ]

          Bản dịch của HT Thích Trí Quang

            Bản dịch của Thích Nhật Từ

            Bản dịch của Chân Hiền Tâm

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1667Đại Thừa Khởi Tín Luận, 2 quyển, [ Mã Minh Bồ Tát tạo Đường Thật Xoa Nan Đà dịch ]

Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)

1668Thích Ma Ha Diễn Luận, 10 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Diêu Tần Phiệt Đề Ma Đa dịch ]

1669Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận, 20 quyển, [ Mã Minh Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]

1670aNa Tiên Tỳ Kheo Kinh, 2 quyển, [ Thất dịch ]

1670bNa Tiên Tỳ Kheo Kinh, 3 quyển, [ Thất dịch ]

          Bản dịch của Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến

          Bản dịch của Cao hữu Đính

          Bản dịch của Thiện Nhựt

1671Phước Cái Chánh Hành Sở Tập Kinh, 12 quyển, [ Thọ Bồ Tát tập Tống Nhật Xưng đẳng dịch ]

            Bản dịch của Thích Như Điển

1672Thọ Bồ Tát Vi Thiện Đà Ca Vương Thuyết Pháp Yếu Kệ, 1 quyển, [ Tống Cầu Na Bạt Ma dịch ]

Bản dịch của Trần văn Nghĩa (Tuệ Quang)

1673Khuyến Phát Chư Vương Yếu Kệ, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát soạn Tống Tăng Ca Bạt Ma dịch ]

1674Thọ Bồ Tát Khuyến Giới Vương Tụng, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1675Tán Pháp Giới Tụng, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ dịch ]

1676Quảng Đại Phát Nguyện Tụng, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ đẳng dịch ]

1677Tam Thân Phạm Tán, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

1678Phật Tam Thân Tán, 1 quyển, [ Tây Thổ Hiền Thánh soạn Tống Pháp Hiền dịch ]

1679Phật Nhất Bách Bát Danh Tán, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

1680Nhất Bách Ngũ Thập Tán Phật Tụng, 1 quyển, [ Ma Hý Lý Chế Xá tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch ]

1681Phật Cát Tường Đức Tán, 3 quyển, [ Tịch Hữu Tôn Giả tạo Tống Thí Hộ dịch ]

1682Thất Phật Tán Bái Ca Tha, 1 quyển, [ Tống Pháp Thiên dịch ]

1683Kiền Trĩ Phạm Tán, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

1684Bát Đại Linh Tháp Phạm Tán, 1 quyển, [ Tây Thiên Giới Nhật Vương chế Tống Pháp Hiền dịch ]

1685Phật Thuyết Bát Đại Linh Tháp Danh Hiệu Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

1686Hiền Thánh Tập Ca Đà Nhất Bách Tụng, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

1687Sự Sư Pháp Ngũ Thập Tụng, 1 quyển, [ Mã Minh Bồ Tát tập Tống Nhật Xưng đẳng dịch ]

1688Mật Tích Lực Sĩ Đại Quyền Thần Vương Kinh Kệ Tụng, 1 quyển, [ Nguyên Quản Chủ Bát soạn ]

1689Thỉnh Tân Đầu Lô Pháp, 1 quyển, [ Lưu Tống Tuệ Giản dịch ]

1690Tân Đầu Lô Đột La Đồ Vi Ưu Đà Duyên Vương Thuyết Pháp Kinh, 1 quyển, [ Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch ]

1691Ca Diếp Tiên Nhân Thuyết Y Nữ Nhân Kinh, 1 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]

1692Thắng Quân Hóa Thế Bách Du Già Tha Kinh, 1 quyển, [ Tống Thiên Tức Tai dịch ]

 Trở về Đầu Trang

 

Bộ Kinh Sớ

1693Nhân Bổn Dục Sinh Kinh Chú, 1 quyển, [ Đông Tấn Đạo An soạn ]

1694Âm Trì Nhập Kinh Chú, 2 quyển, [ Ngô Trần Tuệ soạn ]

1695Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Bát Nhã Lý Thú Phân thuật Tán, 3 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]

1696Đại Phẩm Kinh Du Ý, 1 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]

1697Đại Tuệ Độ Kinh Tông Yếu, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu soạn ]

1698Kim Cương Bát Nhã Kinh Sớ, 1 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết ]

1699Kim Cương Bát Nhã Sớ, 4 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]

1700Kim Cương Bát Nhã Kinh Tán thuật, 2 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]

1701Kim Cương Bát Nhã Kinh Sớ Luận Toản Yếu, 2 quyển, [ Đường Tông Mật thuật Tống Tử Tuyền Trì Định ]

1702Kim Cương Kinh Toản Yếu Khan Định Kí, 7 quyển, [ Tống Tử Tuyền lục ]

1703Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Chú Giải, 1 quyển, [ Minh Tông Lặc . Như [ Vương * Kỷ ] Đồng chú ]

1704Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Lược Sớ, 2 quyển, [ Đường Trí Nghiễm thuật ]

1705Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh Sớ, 5 quyển, [ Tùy Trí Khải Thuyết Quán Đảnh kí ]

1706Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Kinh Sớ Thần Bảo Kí, 4 quyển, [ Tống Thiện Nguyệt thuật ]

          Bản dịch của Thích Bảo Lạc

1707Nhân Vương Bát Nhã Kinh Sớ, 6 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]

1708Nhân Vương Kinh Sớ, 3 quyển, [ Đường Viên Trắc soạn ]

1709Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ, 7 quyển, [ Đường Lương Bí thuật ]

1710Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán, 2 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]

          Bản dịch của Thích Bảo Lạc

1711Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Tán, 1 quyển, [ Đường Viên Trắc soạn ]

1712Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Lược Sớ, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng thuật ]

1713Bát Nhã Tâm Kinh Lược Sớ Liên Châu Kí, 2 quyển, [ Tống Sư Hội thuật ]

1714Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Chú Giải, 1 quyển, [ Minh Tông Lặc . Như Khí đồng chú ]

1715Pháp Hoa Kinh Nghĩa Kí, 8 quyển, [ Lương Pháp Vân soạn ]

1716Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa, 10 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết ]

1717Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm, 20 quyển, [ Đường Trạm Nhiên thuật ]

1718Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Văn Cú, 10 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết ]

1719Pháp Hoa Văn Cú Kí, 10 quyển, [ Đường Trạm Nhiên thuật ]

1720Pháp Hoa Huyền Luận, 10 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]

1721Pháp Hoa Nghĩa Sớ, 12 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]

1722Pháp Hoa Du Ý, 1 quyển, [ Tùy Cát Tạng tạo ]

1723Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Tán, 10 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]

          Bản dịch của HT Thích Chân Thường, GS Trương Đình Nguyên và Thích Đồng Bổn

1724Pháp Hoa Huyền Tán Nghĩa Quyết, 1 quyển, [ Đường Tuệ Chiểu soạn ]

1725Pháp Hoa Tông Yếu, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu soạn ]

1726Quán Âm Huyền Nghĩa, 2 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết . Quán Đảnh kí ]

1727Quán Âm Huyền Nghĩa Kí, 4 quyển, [ Tống Tri Lễ thuật ]

1728Quán Âm Nghĩa Sớ, 2 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết . Quán Đảnh kí ]

1729Quán Âm Nghĩa Sớ Kí, 4 quyển, [ Tống Tri Lễ thuật ]

1730Kim Cương Tam Muội Kinh Luận, 3 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu thuật ]

1731Hoa Nghiêm Du Ý, 1 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]

1732Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sưu Huyền Phân Thông Trí Phương Quỹ, 5 quyển, [ Đường Trí Nghiễm thuật ]

1733Hoa Nghiêm Kinh Tham Huyền Kí, 20 quyển, [ Đường Pháp Tạng thuật ]

1734Hoa Nghiêm Kinh Văn Nghĩa Cương Mục, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng soạn ]

1735Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ, 60 quyển, [ Đường Trừng Quán soạn ]

1736Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao, 90 quyển, [ Đường Trừng Quán thuật ]

1737Đại Hoa Nghiêm Kinh Lược Sách, 1 quyển, [ Đường Trừng Quán thuật ]

1738Tân dịch Hoa Nghiêm Kinh Thất Xử Cửu Hội Tụng Thích Chương, 1 quyển, [ Đường Trừng Quán thuật ]

1739Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận, 40 quyển, [ Đường Lý Thông Huyền soạn ]

1740Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Trung Quyển Quyển Đại Ý Lược Tự ( Hựu Danh Hoa Nghiêm Kinh Đại Ý ), 1 quyển, [ Đường Lý Thông Huyền tạo ]

1741Lược Thích Tân Hoa Nghiêm Kinh Tu Hành Thứ Đệ Quyết Nghi Luận ( Hựu Danh Hoa Nghiêm Kinh Quyết Nghi Luận ), 4 quyển, [ Đường Lý Thông Huyền soạn ]

1742Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Nguyện Hành Quán Môn Cốt Mục ( Hựu Danh Hoa Nghiêm Kinh Cốt Mục ), 2 quyển, [ Đường Trạm Nhiên soạn ]

1743Hoàng Đế Hàng Đản Nhật Ư Lân Đức Điện Giảng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Huyền Nghĩa Nhất Bộ ( Hựu Danh Đại Chu Kinh Huyền Nghĩa ), 1 quyển, [ Đường Tĩnh Cư soạn ]

1744Thắng Man Bảo Quật, 3 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]

1745Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ, 2 quyển, [ Tùy Tuệ Viễn soạn ]

1746Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ, 1 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]

1747Lưỡng Quyển Vô Lượng Thọ Kinh Tông Yếu, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu soạn ]

1748Vô Lượng Thọ Kinh Liên Nghĩa thuật Văn Tán, 3 quyển, [ Tân La Cảnh Hưng soạn ]

1749Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ, 1 quyển, [ Tùy Tuệ Viễn soạn ]

1750Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ, 1 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết ]

1751Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Diệu Tông Sao, 6 quyển, [ Tống Tri Lễ thuật ]

1752Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ, 1 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]

1753Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ, 4 quyển, [ Đường Thiện Đạo tập kí ]

1754Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Nghĩa Sớ, 3 quyển, [ Tống Nguyên Chiếu thuật ]

1755A Di Đà Kinh Nghĩa Kí, 1 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết ]

1756A Di Đà Kinh Nghĩa thuật, 1 quyển, [ Đường Tuệ Tịnh thuật ]

1757A Di Đà Kinh Sớ, 1 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]

1758A Di Đà Kinh Thông Tán Sớ, 3 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]

1759A Di Đà Kinh Sớ, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu thuật ]

1760A Di Đà Kinh Sớ, 1 quyển, [ Tống Trí Viên thuật ]

1761A Di Đà Kinh Nghĩa Sớ, 1 quyển, [ Tống Nguyên Chiếu thuật ]

1762A Di Đà Kinh Yếu Giải, 1 quyển, [ Minh Trí Húc giải ]

            Bàn dịch của Tuệ Nhuận

1763Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải, 71 quyển, [ Lương Bảo Lượng Đẳng tập ]

1764Đại Bát Niết Bàn Kinh Nghĩa Kí, 10 quyển, [ Tùy Tuệ Viễn thuật ]

1765Đại Bát Niết Bàn Kinh Huyền Nghĩa, 2 quyển, [ Tùy Quán Đảnh soạn ]

1766Niết Bàn Huyền Nghĩa Phát Nguyên Ky Yếu, 4 quyển, [ Tống Trí Viên thuật ]

1767Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ, 33 quyển, [ Tùy Quán Đảnh soạn ]

1768Niết Bàn Kinh Du Ý, 1 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]

1769Niết Bàn Tông Yếu, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu soạn ]

1770Bổn Nguyện Dược Sư Kinh Cổ Tích, 2 quyển, [ Tân La Thái Hiền soạn ]

1771Di Lặc Kinh Du Ý, 1 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]

1772Quán Di Lặc Thượng Sinh Đâu Suất Thiên Kinh Tán, 2 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]

1773Di Lặc Thượng Sinh Kinh Tông Yếu, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu soạn ]

1774Tam Di Lặc Kinh Sớ, 1 quyển, [ Tân La Cảnh Hưng soạn ]

1775Chú Duy Ma Cật Kinh, 10 quyển, [ Hậu Tần Tăng Triệu soạn ]

1776Duy Ma Nghĩa Kí, 4 quyển, [ Tùy Tuệ Viễn soạn ]

1777Duy Ma Kinh Huyền Sớ, 6 quyển, [ Tùy Trí Khải soạn ]

1778Duy Ma Kinh Lược Sớ, 10 quyển, [ Đường Trí Khải thuyết Trạm Nhiên lược ]

1779Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Kí, 10 quyển, [ Tống Trí Viên thuật ]

1780Tịnh Danh Huyền Luận, 8 quyển, [ Tùy Cát Tạng tạo ]

1781Duy Ma Kinh Nghĩa Sớ, 6 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]

1782Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ, 6 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]

1783Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa, 2 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết Quán Đảnh lục ]

1784Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa Thập Di Kí, 6 quyển, [ Tống Tri Lễ thuật ]

1785Kim Quang Minh Kinh Văn Cú, 6 quyển, [ Tùy Trí Khải Thuyết Quán Đảnh lục ]

1786Kim Quang Minh Kinh Văn Cú Kí, 6 quyển, [ Tống Tri Lễ thuật ]

1787Kim Quang Minh Kinh Sớ, 1 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]

1788Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ, 6 quyển, [ Đường Tuệ Chiểu soạn ]

1789Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh Chú Giải, 4 quyển, [ Minh Tông Lặc . Như Khí đồng chú ]

1790Nhập Lăng Già Tâm Huyền Nghĩa, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng soạn ]

1791Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh, 10 quyển, [ Tống Bảo Thần thuật ]

1792Phật Thuyết Vu Lan Bồn Kinh Sớ, 2 quyển, [ Đường Tông Mật thuật ]

1793Ôn Thất Kinh Nghĩa Kí, 1 quyển, [ Tùy Tuệ Viễn soạn ]

1794Chú Tứ Thập Nhị Chương Kinh, 1 quyển, [ Tống Chân Tông Hoàng Đế chú ]

1795Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh Lược Sớ, 4 quyển, [ Đường Tông Mật thuật ]

1796Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ, 20 quyển, [ Đường Nhất Hành kí ]

1797Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh Cúng Dường Thứ Đệ Pháp Sớ, 2 quyển, [ Đường Bất Khả Tư Nghị soạn ]

1798Kim Cương Đảnh Kinh Đại Du Già Bí Mật Tâm Địa Pháp Môn Nghĩa Quyết, 1 quyển, [ Đường Bất Không soạn ]

1799Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú Kinh, 20 quyển, [ Tống Tử Tuyền tập ]

1800Thỉnh Quán Âm Kinh Sớ, 1 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết Quán Đảnh kí ]

1801Thỉnh Quán Âm Kinh Sớ Xiển Nghĩa Sao, 4 quyển, [ Tống Trí Viên thuật ]

1802Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm Kinh Nghĩa Sớ, 1 quyển, [ Đường Tuệ Chiểu soạn ]

1803Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh Giáo Tích Nghĩa Kí, 2 quyển, [ Đường Pháp Sùng thuật ]

 Trở về Đầu Trang

 

Bộ Luật Sớ

1804Tứ Phân Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao, 12 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

1805Tứ Phân Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí, 16 quyển, [ Tống Nguyên Chiếu soạn ]

1806Tứ Phân Luật Tỳ Kheo Hàm Chú Giới Bổn, 3 quyển, [ Đường Đạo Tuyên thuật ]

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

1807Tứ Phân Tỳ Kheo Giới Bổn Sớ, 2 quyển, [ Đường Định Tân soạn ]

1808Tứ Phân Luật San Bổ Tùy Ky Yết Ma, 2 quyển, [ Đường Đạo Tuyên tập ]

1809Tăng Yết Ma, 3 quyển, [ Đường Hoài Tố tập ]

1810Ni Yết Ma, 3 quyển, [ Đường Hoài Tố tập ]

1811Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ, 2 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết Quán Đảnh kí ]

1812Thiên Đài Bồ Tát Giới Sớ, 3 quyển, [ Đường Minh Khoáng San Bổ ]

1813Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Sớ, 6 quyển, [ Đường Pháp Tạng soạn ]

1814Bồ Tát Giới Bổn Sớ, 2 quyển, [ Tân La Nghĩa Tịch thuật ]

1815Phạm Võng Kinh Cổ Tích Kí, 2 quyển, [ Tân La Thái Hiền tập ]

1816Kim Cương Bát Nhã Luận Hội Thích, 3 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]

1817Lược Minh Bát Nhã Mạt Hậu Nhất Tụng Tán thuật, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh thuật ]

1818Pháp Hoa Luận Sớ, 3 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]

1819Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sinh Kệ Chú, 2 quyển, [ Bắc Ngụy Đàm Loan chú giải ]

1820Phật Di Giáo Kinh Luận Sớ Tiết Yếu, 1 quyển, [ Tống Tịnh Nguyên tiết yếu, Minh Châu Hoằng bổ chú ]

1821Câu Xá Luận Kí, 30 quyển, [ Đường Phổ Quang thuật ]

1822Câu Xá Luận Sớ, 30 quyển, [ Đường Pháp Bảo soạn ]

1823Câu Xá Luận Tụng Sớ Luận Bổn, 30 quyển, [ Đường Viên Huy thuật ]

1824Trung Quán Luận Sớ, 10 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]

1825Thập Nhị Môn Luận Sớ, 6 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]

1826Thập Nhị Môn Luận Tông Trí Nghĩa Kí, 2 quyển, [ Đường Pháp Tạng thuật ]

1827Bách Luận Sớ, 3 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]

1828Du Già Luận Kí, 24 quyển, [ Đường Độn Luân Tập soạn ]

1829Du Già Sư Địa Luận Lược Toản, 16 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]

1830Thành Duy Thức Luận thuật Kí, 10 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]

1831Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Xu Yếu, 2 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]

1832Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng, 7 quyển, [ Đường Huệ Chiểu thuật ]

1833Thành Duy Thức Luận Diễn Bí, 7 quyển, [ Đường Trí Chu soạn ]

1834Duy Thức Nhị Thập Luận thuật Kí, 2 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]

1835Biện Trung Biên Luận thuật Kí, 3 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]

1836Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Giải, 2 quyển, [ Đường Khuy Cơ chú giải . Minh Phổ Thái Tăng Tu ]

1837Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Sớ, 2 quyển, [ Đường Đại Thừa Quang soạn ]

1838Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt Luận Sớ, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng soạn ]

1839Lý Môn Luận thuật Kí, 1 quyển, [ Đường Thần Thái soạn ]

1840Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận Sớ, 3 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]

1841Nhân Minh Nghĩa Đoạn, 1 quyển, [ Đường Tuệ Chiểu soạn ]

1842Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận Nghĩa Toản Yếu, 1 quyển, [ Đường Tuệ Chiểu tập ]

1843Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Sớ, 4 quyển, [ Tùy Tuệ Viễn soạn ]

1844Khởi Tín Luận Sớ, 2 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu soạn ]

1845Đại Thừa Khởi Tín Luận Biệt Kí, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu soạn ]

1846Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí, 3 quyển, [ Đường Pháp Tạng soạn ]

1847Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Biệt Kí, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng soạn ]

1848Khởi Tín Luận Sớ Bút Tước Kí, 20 quyển, [ Tống Tử Tuyền lục ]

1849Đại Thừa Khởi Tín Luận Nội Nghĩa Lược Tham Kí, 1 quyển, [ Tân La Thái Hiền tác ]

1850Đại Thừa Khởi Tín Luận Liệt Võng Sớ, 6 quyển, [ Minh Trí Húc thuật ]

 Trở về Đầu Trang

 

Bộ Chư Tông

1851Đại Thừa Nghĩa Chương, 20 quyển, [ Tùy Tuệ Viễn soạn ]

1852Tam Luận Huyền Nghĩa, 1 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]

1853Đại Thừa Huyền Luận, 5 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]

1854Nhị Đế Nghĩa, 3 quyển, [ Tùy Cát Tạng soạn ]

1855Tam Luận Du Ý Nghĩa, 1 quyển, [ Tùy Thích Pháp Sư soạn ]

1856Cưu Ma La Thập Pháp Sư Đại Nghĩa, 3 quyển, [ Đông Tấn Tuệ Viễn vấn . La Thập đáp ]

1857Bảo Tạng Luận, 1 quyển, [ Hậu Tần Tăng Triệu trước ]

          Bản dịch của HT Thich Duy Lực

1858Triệu Luận, 1 quyển, [ Hậu Tần Tăng Triệu tác ]

            Bản dịch của Thích Duy Lực

1859Triệu Luận Sớ, 3 quyển, [ Đường Nguyên Khang soạn ]

1860Triệu Luận Tân Sớ, 3 quyển, [ Nguyên Văn Tài thuật ]

1861Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương, 7 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]

1862Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Tập, 3 quyển, [ Đường Tuệ Chiểu soạn ]

1863Năng Hiển Trung Biên Tuệ Nhật Luận, 4 quyển, [ Đường Tuệ Chiểu soạn ]

1864Đại Thừa Nhập Đạo Thứ Đệ, 1 quyển, [ Đường Trí Chu soạn ]

1865Bát Thức Quy Củ Bổ Chú, 2 quyển, [ Minh Phổ Thái Bổ chú ]

1866Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo Nghĩa Phân Chương, 4 quyển, [ Đường Pháp Tạng thuật ]

1867Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chỉ Quan, 1 quyển, [ Tùy Đỗ Thuận thuyết ]

1868Hoa Nghiêm Nhất Thừa Thập Huyền Môn, 1 quyển, [ Tùy Đỗ Thuận thuyết . Đường Trí Nghiễm soạn ]

1869Hoa Nghiêm Ngũ Thập Yếu Vấn Đáp, 2 quyển, [ Đường Trí Nghiễm tập ]

1870Hoa Nghiêm Kinh Nội Chương Môn Đẳng Tạp Khổng Mục Chương, 4 quyển, [ Đường Trí Nghiễm tập ]

1871Hoa Nghiêm Kinh Chỉ Quy, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng thuật ]

1872Hoa Nghiêm Sách Lâm, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng thuật ]

1873Hoa Nghiêm Kinh Vấn Đáp, 2 quyển, [ Đường Pháp Tạng soạn ]

1874Hoa Nghiêm Kinh Minh Pháp Phẩm Nội Lập Tam Bảo Chương, 2 quyển, [ Đường Pháp Tạng thuật ]

1875Hoa Nghiêm Kinh Nghĩa Hải Bách Môn, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng thuật ]

1876Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quan, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng thuật ]

1877Hoa Nghiêm Du Tâm Pháp Giới Kí, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng soạn ]

1878Hoa Nghiêm Phát Bồ Đề Tâm Chương, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng thuật ]

1879aHoa Nghiêm Kinh Quán Mạch Nghĩa Kí, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng soạn ]

1879bHoa Nghiêm Quán Mạch Nghĩa Kí, 1 quyển, [ ]

1880Kim Sư Tử Chương Vân Gian Loại Giải, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng soạn . Tống Tịnh Nguyên thuật ]

1881Hoa Nghiêm Kinh Kim Sư Tử Chương Chú, 1 quyển, [ Đường Pháp Tạng soạn . Tống Thừa Thiên chú ]

1882Tam Thánh Viên Dung Quán Môn, 1 quyển, [ Đường Trừng Quán thuật ]

1883Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Kính, 2 quyển, [ Đường Trừng Quán thuật ]

1884Chú Hoa Nghiêm Pháp Giới Quán Môn, 1 quyển, [ Đường Tông Mật chú ]

1885Chú Hoa Nghiêm Kinh Đề Pháp Giới Quán Môn Tụng, 2 quyển, [ Tống Bổn Tung thuật . Tông Trạm chú ]

1886Nguyên Nhân Luận, 1 quyển, [ Đường Tông Mật thuật ]

1887aHoa Nghiêm Nhất Thừa Pháp Giới Đồ, 1 quyển, [ Tân La Nghĩa Tương soạn ]

1887bPháp Giới Đồ Kí Tùng Tủy Lục, 4 quyển, [ ]

1888Giải Mê Hiển Trí Thành Bi Thập Minh Luận, 1 quyển, [ Đường Lý Thông Huyền soạn ]

1889Hải Ấn Tam Muội Luận, 1 quyển, [ Tân La Minh Hiểu thuật ]

1890Hoa Nghiêm Nhất Thừa Thành Phật Diệu Nghĩa, 1 quyển, [ Tân La Kiến Đăng Chi tập ]

1891Văn Thù Chỉ Nam Đồ Tán, 1 quyển, [ Tống Duy Bạch thuật ]

1892Quán Trung Sơng Lập Giới Đàn Đồ Kinh, 1 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

1893Tịnh Tâm Giới Quán Pháp, 2 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

1894Thích Môn Chương Phục Nghi, 1 quyển, [ Đường Đạo Tuyên thuật ]

1895Lượng Xử Khinh Trọng Nghi, 2 quyển, [ Đường Đạo Tuyên tập ]

1896Thích Môn Quy Kính Nghi, 2 quyển, [ Đường Đạo Tuyên thuật ]

1897Giáo Giới Tân Học Tỳ Kheo Hành Hộ Luật Nghi, 1 quyển, [ Đường Đạo Tuyên thuật ]

1898Luật Tương Cảm Thông Truyện, 1 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

1899Trung Thiên Trúc Xá Vệ Quốc Kì Hoàn Tự Đồ Kinh, 2 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

1900Phật Chế Tỳ Kheo Lục Vật Đồ, 1 quyển, [ Đường Nguyên Chiếu soạn ]

1901Hộ Mệnh Phóng Sinh Quỹ Nghi Pháp, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh soạn ]

1902Thọ Dụng Tam Thủy Yếu Hành Pháp, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh soạn ]

1903Thuyết Tội Yếu Hành Pháp, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh soạn ]

1904Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Xuất Gia Thọ Cận Viên Yết Ma Nghi Phạm, 1 quyển, [ Nguyên Bạt Hợp Tư Ba tập ]

1905Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bật Sô Tập Học Lược Pháp, 1 quyển, [ Nguyên Bạt Hợp Tư Ba tập ]

1906Bồ Tát Giới Bổn Tông Yếu, 1 quyển, [ Tân La Đại Hiền soạn ]

1907Bồ Tát Giới Bổn Trì Phạm Yếu Kí, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu thuật ]

1908Đại Thừa Lục Tình Sám Hối, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu soạn ]

1909Từ Bi Đạo Trường Sám Pháp, 10 quyển, [ Lương Chư Đại Pháp Sư tập soạn ]

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

1910Từ Bi Thủy Sám Pháp, 3 quyển, [ ]

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

            Bản dịch của HT Thích Huyền Dung

1911Ma Ha Chỉ Quán, 10 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết ]

1912Chỉ Quán Phụ Hành Truyện Hoằng Quyết, 10 quyển, [ Đường Trạm Nhiên thuật ]

1913Chỉ Quán Nghĩa Lệ, 2 quyển, [ Đường Trạm Nhiên thuật ]

1914Chỉ Quán Đại Ý, 1 quyển, [ Đường Trạm Nhiên thuật ]

1915Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiện Pháp Yếu, 1 quyển, [ Tùy Trí Khải thuật ]

            Bản dịch của HT Thích Đôn Hậu

1916Thích Thiện Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn, 10 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết ]

1917Lục Diệu Pháp Môn, 1 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết ]

1918Tứ Niệm Xử, 4 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết ]

1919Thiên Đài Trí Giả Đại Sư Thiện Môn Khẩu Quyết, 1 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết ]

1920Quán Tâm Luận ( Diệc Danh Tiên Nhũ Luận ), 1 quyển, [ Tùy Trí Khải thuật ]

1921Quán Tâm Luận Sớ, 5 quyển, [ Tùy Quán Đảnh soạn ]

1922Thích Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh Giác Ý Tam Muội, 1 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết ]

1923Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, 2 quyển, [ Trần Tuệ Tư soạn ]

1924Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn, 4 quyển, [ Trần Tuệ Tư thuyết ]

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

1925Pháp Giới Thứ Đệ Sớ Môn, 6 quyển, [ Tùy Trí Khải soạn ]

1926Pháp Hoa Kinh An Lạc Hành Nghĩa, 1 quyển, [ Trần Tuệ Tư thuyết ]

1927Thập Bất Nhị Môn, 1 quyển, [ Đường Trạm Nhiên thuật ]

1928Thập Bất Nhị Môn Chỉ Yếu Sao, 2 quyển, [ Tống Tri Lễ thuật ]

1929Tứ Giáo Nghĩa, 12 quyển, [ Tùy Trí Khải soạn ]

1930Thiên Đài Bát Giáo Đại Ý, 1 quyển, [ Tùy Quán Đảnh soạn ]

1931Thiên Đài Tứ Giáo Nghi, 1 quyển, [ Cao Lệ Đế Quán lục ]

1932Kim Cương Ty, 1 quyển, [ Đường Trạm Nhiên thuật ]

1933Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư Lập Thệ Nguyện Văn, 1 quyển, [ Trần Tuệ Tư soạn ]

1934Quốc Thanh Bách Lục, 4 quyển, [ Tùy Quán Đảnh toản ]

1935Pháp Trí Di Biên Quán Tâm Nhị Bách Vấn, 1 quyển, [ Tống Kế Trung tập ]

1936Tứ Minh Thập Nghĩa Thư, 2 quyển, [ Tống Tri Lễ soạn ]

1937Tứ Minh Tôn Giả Giáo Hành Lục, 7 quyển, [ Tống Tông Hiểu biên ]

1938Thiên Đài Truyện Phật Tâm Ấn Kí, 1 quyển, [ Nguyên Hoài Tắc thuật ]

1939Giáo Quán Cương Tông, 1 quyển, [ Minh Trí Húc thuật ]

1940Phương Đẳng Tam Muội Hành Pháp, 1 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết ]

1941Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghi, 1 quyển, [ Tùy Trí Khải soạn ]

1942Pháp Hoa Tam Muội Hành Sự Vận Tưởng Bổ Trợ Nghi, 1 quyển, [ Đường Trạm Nhiên soạn ]

1943Lược Pháp Hoa Tam Muội Bổ Trợ Nghi, 1 quyển, [ ]

1944Lễ Pháp Hoa Kinh Nghi Thức, 1 quyển, [ ]

1945Kim Quang Minh Sám Pháp Bổ Trợ Nghi, 1 quyển, [ Tống Tuân Thức tập ]

1946Kim Quang Minh Tối Thắng Sám Nghi, 1 quyển, [ Tống Tri Lễ tập ]

1947Thích Ca Như Lai Niết Bàn Lễ Tán Văn, 1 quyển, [ Tống Nhân Nhạc soạn ]

1948Thiên Đài Trí Giả Đại Sư Kị Lễ Tán Văn, 1 quyển, [ Tống Tuân Thức thuật ]

1949Thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Tam Muội Nghi, 1 quyển, [ Tống Tuân Thức tập ]

1950Thiên Thủ Nhãn Đại Bi Tâm Chú Hành Pháp, 1 quyển, [ Tống Tri Lễ tập ]

1951Sí Thịnh Quang Đạo Trường Niệm Tụng Nghi, 1 quyển, [ Tống Tuân Thức soạn ]

1952Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Chú Khóa Pháp, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1953Bồ Đề Tâm Nghĩa, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1954Minh Phật Pháp Căn Bổn Bi, 1 quyển, [ Đường Trí Tuệ Luân thuật ]

1955Hiển Mật Viên Thông Thành Phật Tâm Yếu Tập, 2 quyển, [ Nguyên Đạo Chân tập ]

1956Mật Chú Viên Nhân Vãng Sinh Tập, 1 quyển, [ Hạ Trí Quảng Đẳng tập ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

1957Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa, 1 quyển, [ Hậu Ngụy Đàm Loan soạn ]

            Bản dịch của Thích Nhất Chân

1958An Lạc Tập, 2 quyển, [ Đường Đạo Xước soạn ]

1959Quán Niệm A Di Đà Phật Tương Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn, 1 quyển, [ Đường Thiện Đạo tập kí ]

1960Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận, 7 quyển, [ Đường Hoài Cảm soạn ]

1961Tịnh Độ Thập Nghi Luận, 1 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết ]

            Bản dịch của HT Thích Thiền Tâm

1962Ngũ Phương Tiện Niệm Phật Môn, 1 quyển, [ Tùy Trí Khải soạn ]

1963Tịnh Độ Luận, 3 quyển, [ Đường Ca Tài soạn ]

1964Tây Phương Yếu Quyết Thích Nghi Thông Quy, 1 quyển, [ Đường Cơ soạn ]

            Bản dịch của Nguyên Trang và Thích Nguyên Chơn

1965Du Tâm An Lạc Đạo, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu soạn ]

            Bản dịch của Thích Giác Chính

1966Niệm Phật Kính, 2 quyển, [ Đường Đạo Kính . Thiện Đạo cộng tập ]

1967Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận, 3 quyển, [ Đường Phi Tích soạn ]

1968Vãng Sinh Tịnh Độ Quyết Nghi Hành Nguyện Nhị Môn, 1 quyển, [ Tống Tuân Thức soạn ]

1969aLạc Bang Văn Loại, 5 quyển, [ Tống Tông Hiểu biên ]

1969bLạc Bang Di Cảo, 2 quyển, [ Tống Tông Hiểu biên ]

1970Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn, 12 quyển, [ Tống Vương Nhật Hưu soạn ]

1971Tịnh Độ Cảnh Quán Yếu Môn, 1 quyển, [ Nguyên Hoài Tắc thuật ]

1972Tịnh Độ Hoặc Vấn, 1 quyển, [ Nguyên Thiên Như Tắc Trước ]

            Bản dịch của HT Thích Thiền Tâm

1973Lư Sơn Liên Tông Bảo Giám, 10 quyển, [ Nguyên Phổ Độ biên ]

1974Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ, 2 quyển, [ Minh Diệu Hiệp tập ]

1975Tịnh Độ Sinh Vô Sinh Luận, 1 quyển, [ Minh Truyện Đăng soạn ]

1976Tây Phương Hợp Luận, 10 quyển, [ Minh Viên Hoành Đạo soạn ]

1977Tịnh Độ Nghi Biện, 1 quyển, [ Minh Châu Hoằng soạn ]

1978Tán A Di Đà Phật Kệ, 1 quyển, [ Hậu Ngụy Đàm Loan soạn ]

1979Chuyển Kinh Hành Đạo Nguyện Vãng Sinh Tịnh Độ Pháp Sự Tán, 2 quyển, [ Đường Thiện Đạo tập kí ]

1980Vãng Sinh Lễ Tán Kệ, 1 quyển, [ Đường Thiện Đạo tập kí ]

1981Y Quán Kinh Đẳng Minh Bàn Chu Tam Muội Hành Đạo Vãng Sinh Tán, 1 quyển, [ Đường Thiện Đạo soạn ]

1982Tập Chư Kinh Lễ Sám Nghi, 2 quyển, [ Đường Trí Thăng soạn ]

1983Tịnh Độ Ngũ Hội Niệm Phật Lược Pháp Sự Nghi Tán, 2 quyển, [ Đường Pháp Chiếu thuật ]

1984Vãng Sinh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi, 1 quyển, [ Tống Tuân Thức soạn ]

1985Trấn Châu Lâm Tế Tuệ Chiếu Thiền Sư Ngữ Lục, 1 quyển, [ Đường Tuệ Nhiên tập ]

1986aQuân Châu Động Sơn Ngộ Bổn Thiền Sư Ngữ Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Tuệ Ấn giáo ]

1986bThụy Châu Động Sơn Lương Giới Thiền Sư Ngữ Lục, 1 quyển, [ Minh Ngữ Phong Viên Tín . Quách Ngưng Chi biên ]

            Bản dịch của Thích Đạo Tâm

1987aPhủ Châu Tào Sơn Nguyên Chứng Thiền Sư Ngữ Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Tuệ Ấn giáo ]

1987bPhủ Châu Tào Sơn Bổn Tịch Thiền Sư Ngữ Lục, 2 quyển, [ Nhật Bản Huyền Khế biên ]

1988Vân Môn Khuông Chân Thiền Sư Quảng Lục, 3 quyển, [ Tống Thủ Kiên tập ]

1989Đàm Châu Quy Sơn Linh Hựu Thiền Sư Ngữ Lục, 1 quyển, [ Minh Ngữ Phong Viên Tín . Quách Ngưng Chi biên ]

            Bản dịch của Thích Đạo Tâm

            Bản dịch của Nguyễn Minh Tiến

1990Viên Châu Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch Thiền Sư Ngữ Lục, 1 quyển, [ Minh Ngữ Phong Viên Tín . Quách Ngưng Chi biên ]

            Bản dịch của Thích Đạo Tâm

1991Kim Lăng Thanh Lương Viện Văn Ích Thiền Sư Ngữ Lục, 1 quyển, [ Minh Ngữ Phong Viên Tín . Quách Ngưng Chi biên ]

1992Phần Dương Vô Đức Thiền Sư Ngữ Lục, 3 quyển, [ Tống Sở Viên tập ]

1993Hoàng Tuệ Nam Thiền Sư Ngữ Lục, 1 quyển, [ Tống Huệ Tuyền tập ]

1994aDương Kì Phương Hội Hòa Thượng Ngữ Lục, 1 quyển, [ Tống Nhân Dũng Đẳng biên ]

1994bDương Kì Phương Hội Hòa Thượng Hậu Lục, 1 quyển, [ ]

1995Pháp Diễn Thiền Sư Ngữ Lục, 3 quyển, [ Tống Tài Lương đẳng biên ]

1996Minh Giác Thiền Sư Ngữ Lục, 6 quyển, [ Tống Duy Cái Trúc biên ]

1997Viên Ngộ Phật Quả Thiền Sư Ngữ Lục, 20 quyển, [ Tống Thiệu Long đẳng biên ]

1998aĐại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục, 30 quyển, [ Tống Uẩn Văn biên ]

1998bĐại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Tông Môn Vũ Khố, 1 quyển, [ Tống Đạo Khiêm biên ]

1999Mật Am Hòa Thượng Ngữ Lục, 1 quyển, [ Tống Sùng Nhạc . Liễu Ngộ đẳng biên ]

2000Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục, 10 quyển, [ Tống Diệu Nguyên biên ]

2001Hoành Trí Thiền Sư Quảng Lục, 9 quyển, [ Tống Tập Thành đẳng biên ]

2002aNhư Tịnh Hòa Thượng Ngữ Lục, 2 quyển, [ Tống Văn Tố biên ]

2002bThiên Đồng Sơn Cảnh Đức Tự Như Tịnh Thiền Sư Tục Ngữ Lục, 1 quyển, [ Tống Nghĩa Viễn biên ]

2003Phật Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục, 10 quyển, [ Tống Trọng Hiển Tụng Cổ . Khắc Cần Bình Xướng ]

          Bản dịch của HT Thích Thanh Từ

            Bản dịch của HT Thích Mãn Giác

            Bản dịch của Chân Nguyên

2004Vạn Tùng Lão Nhân Bình Xướng Thiên Đồng Giác Hòa Thượng Tụng Cổ Tòng Dong Am Lục, 6 quyển, [ Tống Chánh Giác tụng cổ . Nguyên Hành Tú bình xướng ]

2005Vô Môn Quan, 1 quyển, [ Tống Tông Thiệu biên ]

            Bản dịch của Dương Đình Hỷ

2006Nhân Thiên Nhãn Mục, 6 quyển, [ Tống Trí Chiêu tập ]

2007Nam Tông Đốn Giáo Tối Thượng Đại Thừa Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư Ư Thiều Châu Đại Phạm Tự Thi Pháp Đàn Kinh, 1 quyển, [ Đường Pháp Hải tập ]

            Bản dịch của HT Thích Thanh Từ

          Bản dịch của Thích Nữ Trí Hải

          Bàn dịch của Thích Duy Lực

          Bản dịch của Thiền Sư Minh Trực

          Bản dịch của Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến

2008Lục Tổ Đại Sư Pháp Bảo Đàn Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Tông Bảo biên ]

            Bản dịch của Nguyên Hồng

2009Thiếu Thất Lục Môn, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Trúc Thiên

            Bản dịch của Nguyễn Minh Tiến

2010Tín Tâm Minh, 1 quyển, [ Tùy Tăng Xán tác ]

2011Tối Thượng Thừa Luận, 1 quyển, [ Đường Hoằng Nhẫn thuật ]

            Bản dịch của HT Thích Thanh Từ

2012aHoàng Bá Sơn Đoạn Tế Thiền Sư Truyện Tâm Pháp Yếu, 1 quyển, [ Đường Bùi Hưu tập ]

            Bản dịch của HT Thích Thanh Từ

            Bản dịch của Thích Duy Lực

2012bHoàng Bá Đoạn Tế Thiền Sư Uyển Đăng Lục, 1 quyển, [ Đường Bùi Hưu tập ]

            Bản dịch của HT Thích Thanh Từ

2013Thiền Tông Vĩnh Gia Tập, 1 quyển, [ Đường Huyền Giác soạn ]

          Bản dịch của HT Thích Thanh Từ

2014Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca, 1 quyển, [ Đường Huyền Giác soạn ]

            Bản dịch của HT Tuyên Hoá

            Bản dịch của Trúc Thiên

2015Thiện Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự, 4 quyển, [ Đường Tông Mật thuật ]

2016 Tông Kính Lục, 100 quyển, [ Tống Duyên Thọ tập ]

2017Vạn Thiện Đồng Quy Tập, 3 quyển, [ Tống Duyên Thọ thuật ]

            Bản dịch của Thích Minh Thành

2018Vĩnh Minh Trí Giác Thiền Sư Duy Tâm Quyết, 1 quyển, [ Tống Duyên Thọ soạn ]

            Bản dịch của Thích Duy Lực

2019aChân Tâm Trực Thuyết, 1 quyển, [ Cao Lệ Tri Nột soạn ]

            Bản dịch của Thích Đắc Pháp

2019bGiới Sớ Tâm Học Nhân Văn, 1 quyển, [ Cao Lệ Tri Nột soạn ]

2020Cao Lệ Quốc Phổ Chiếu Thiền Sư Tu Tâm Quyết, 1 quyển, [ Cao Lệ Tri Nột soạn ]

2021Thiền Tông Quyết Nghi Tập, 1 quyển, [ Nguyên Trí Triệt thuật ]

2022Thiền Lâm Bảo Huấn, 4 quyển, [ Tống Tịnh Thiện trọng tập ]

            Bản dịch của HT Thích Thanh Kiểm  

2023Truy Môn Cảnh Huấn, 10 quyển, [ Minh Như Cẩn tục tập ]

2024Thiền Quán Sách Tiến, 1 quyển, [ Minh Châu Hoằng tập ]

2025Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy, 8 quyển, [ Nguyên Đức Huy trọng biên ]

            Bản dịch của HT Phước Sơn và Lý Việt Dũng

Bản dịch của Thích Bảo Lạc

 Trở về Đầu Trang

 

Bộ Sử Truyện

2026Soạn Tập Tam Tạng Cập Tạp Tạng Truyện, 1 quyển, [ Thất dịch ]

2027Ca Diếp Kết Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

2028Ca Đinh Tỳ Kheo Thuyết Đương Lai Biến Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

2029Phật Sử Tỳ Kheo Ca Chiên Duyên Thuyết Pháp Một Tận Kệ Bách Nhị Thập Chương, 1 quyển, [ Thất dịch ]

2030Đại A La Hán Nan Đề Mật Đa La Sở Thuyết Pháp Trụ Kí, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

            Bản dịch của Thích Chúc Hiền

2031Dị Bộ Tông Luân Luận, 1 quyển, [ Thế Hữu Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

          Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

2032Thập Bát Bộ Luận, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

2033Bộ Chấp Dị Luận, 1 quyển, [ Thiên Hữu Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]

2034Lịch Đại Tam Bảo Kỉ, 15 quyển, [ Tùy Phí Trường Phòng soạn ]

2035Phật Tổ Thống Kỉ, 54 quyển, [ Tống Chí Bàn soạn ]

2036Phật Tổ Lịch Đại Thông Tái, 22 quyển, [ Nguyên Niệm Thường tập ]

2037Thích Thị Kê Cổ Lược, 4 quyển, [ Nguyên Giác Ngạn biên ]

2038Thích Giám Kê Cổ Lược Tục Tập, 3 quyển, [ Minh Huyễn Luân biên ]

2039Tam Quốc Di Sự, 5 quyển, [ Cao Lệ Nhất Nhiên soạn ]

2040Thích Ca Phổ, 5 quyển, [ Lương Tăng Hữu soạn ]

2041Thích Ca Thị Phổ, 1 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

2042A Dục Vương Truyện, 7 quyển, [ Tây Tấn An Pháp Khâm dịch ]

2043A Dục Vương Kinh, 10 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

2044Thiên Tôn Thuyết A Dục Vương Thí Dụ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

2045A Dục Vương Tức Hoại Mục Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Phù Tần Đàm Ma Nan Đề dịch ]

2046Mã Minh Bồ Tát Truyện, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

2047aThọ Bồ Tát Truyện, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

2047bThọ Bồ Tát Truyện, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

2048Đề Bà Bồ Tát Truyện, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

2049Bà Tẩu Bàn Đậu Pháp Sư Truyện, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

            Bản dịch của Thích Chúc Hiền

2050Tùy Thiên Đài Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện, 1 quyển, [ Tùy Quán Đảnh soạn ]

2051Đường Hộ Pháp Sa Môn Pháp Lâm Biệt Truyện, 3 quyển, [ Đường Ngạn Tông soạn ]

2052Đại Đường Cố Tam Tạng Huyền Trang Pháp Sư Hành Trạng, 1 quyển, [ Đường Minh Tường soạn ]

2053Đại Đường Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện, 10 quyển, [ Đường Tuệ Lập Bổn . Ngạn Tông Tiên ]

2054Đường Đại Tiến Phước Tự Cố Tự Chủ Phiên Kinh Đại Đức Pháp Tạng Hòa Thượng Truyện, 1 quyển, [ Tân La Thôi Trí Viễn soạn ]

2055Huyền Tông Triêu Phiên Kinh Tam Tạng Thiện Vô Úy Tặng Hồng Lư Khanh Hành Trạng, 1 quyển, [ Đường Lý Hoa soạn ]

2056Đại Đường Cố Đại Đức Tặng Ti Không Đại Biện Chánh Quảng Trí Bất Không Tam Tạng Hành Trạng, 1 quyển, [ Đường Triệu Thiên soạn ]

2057Đại Đường Thanh Tự Tam Triêu Cung Phụng Đại Đức Hành Trạng, 1 quyển, [ ]

2058Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện, 6 quyển, [ Nguyên Ngụy Cát Ca Dạ cộng Đàm Diệu dịch ]

2059Cao Tăng Truyện, 14 quyển, [ Lương Tuệ Kiểu soạn ]

2060Tục Cao Tăng Truyện, 30 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

2061Tống Cao Tăng Truyện, 30 quyển, [ Tống Tán Ninh Đẳng soạn ]

2062Đại Minh Cao Tăng Truyện, 8 quyển, [ Minh Như Tinh soạn ]

2063Tỳ Kheo Ni Truyện, 4 quyển, [ Lương Bảo Xướng soạn ]

2064Thần Tăng Truyện, 9 quyển, [ ]

2065Hải Đông Cao Tăng Truyện, 2 quyển, [ Cao Lệ Giác Huấn soạn ]

2066Đại Đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện, 2 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh soạn ]

2067Hoằng Tán Pháp Hoa Truyện, 10 quyển, [ Đường Huệ Tường soạn ]

2068Pháp Hoa Truyện Kí, 10 quyển, [ Đường Tăng Tường soạn ]

2069Thiên Đài Cửu Tổ Truyện, 1 quyển, [ Tống Sĩ Hành biên ]

2070Vãng Sinh Tây Phương Tịnh Độ Thụy ứng Truyện, 1 quyển, [ ]

2071Vãng Sinh Truyện, 3 quyển, [ Tống Giới Châu tự ]

2072Vãng Sinh Tập, 3 quyển, [ Minh Châu Hoằng tập ]

2073Hoa Nghiêm Kinh Truyện Kí, 5 quyển, [ Đường Pháp Tạng tập ]

2074Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Cảm ứng Truyện, 1 quyển, [ Đường Huệ Anh soạn . Hồ U Trinh toản ]

2075Lịch Đại Pháp Bảo Kí, 1 quyển, [ ]

2076Cảnh Đức Truyện Đăng Lục, 30 quyển, [ Tống Đạo Nguyên toản ]

2077Tục Truyện Đăng Lục, 36 quyển, [ ]

2078Truyện Pháp Chánh Tông Kí, 9 quyển, [ Tống Khế Tung biên ]

2079Truyện Pháp Chánh Tông Định Tổ Đồ, 1 quyển, [ Tống Khế Tung soạn ]

2080Truyện Pháp Chánh Tông Luận, 2 quyển, [ Tống Khế Tung biên ]

2081Lưỡng Bộ Đại Pháp Tương Thừa Sư Tư Phó Pháp Kí, 2 quyển, [ Đường Hải Vân kí ]

2082Minh Báo Kí, 3 quyển, [ Đường Đường Lâm soạn ]

2083Thích Môn Tự Kính Lục, 2 quyển, [ Đường Hoài Tín thuật ]

2084Tam Bảo Cảm ứng Yếu Lược Lục, 3 quyển, [ Tống Phi Trọc tập ]

2085Cao Tăng Pháp Hiển Truyện, 1 quyển, [ Đông Tấn Pháp Hiển kí ]

2086Bắc Ngụy Tăng Huệ Sinh Sử Tây Vực Kí, 1 quyển, [ ]

2087Đại Đường Tây Vực Kí, 12 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch . Biện Ky soạn ]

          Bản dịch của Thích Như Điển

2088Thích Ca Phương Chí, 2 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

2089Du Phương Kí Sao, 1 quyển, [ Tân La Tuệ Siêu Đường Viên Chiếu Đẳng soạn ]

2090Thích Ca Mâu Ni Như Lai Tượng Pháp Diệt Tận Chi Kí, 1 quyển, [ Đường Pháp Thành dịch ]

2091Đôn Hoàng Lục, 1 quyển, [ ]

2092Lạc Dương Ca Lam Kí, 5 quyển, [ Nguyên Ngụy Dương Huyễn Chi soạn ]

2093Tự Tháp Kí, 1 quyển, [ Đường Đoạn Thành Thức soạn ]

2094Lương Kinh Tự Kí, 1 quyển, [ ]

2095Lư Sơn Kí, 5 quyển, [ Tống Trần Thuấn Du soạn ]

2096Thiên Đài Sơn Kí, 1 quyển, [ Đường Từ Linh Phủ soạn ]

2097Nam Nhạc Tổng Thắng Tập, 3 quyển, [ Tống Trần Điền Phu soạn ]

2098Cổ Thanh Lương Truyện, 2 quyển, [ Đường Tuệ Tường soạn ]

2099Quảng Thanh Lương Truyện, 3 quyển, [ Tống Duyên Nhất biên ]

2100Tục Thanh Lương Truyện, 2 quyển, [ Tống Trương Thương Anh thuật ]

2101Bổ Đà Lạc Ca Sơn Truyện, 1 quyển, [ Nguyên Thịnh Hi Minh thuật ]

2102Hoằng Minh Tập, 14 quyển, [ Lương Tăng Hữu soạn ]

2103Quảng Hoằng Minh Tập, 30 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

2104Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành, 4 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

2105Tục Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành, 1 quyển, [ Đường Trí Thăng soạn ]

2106Tập Thần Châu Tam Bảo Cảm Thông Lục, 3 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

2107Đạo Tuyên Luật Sư Cảm Thông Lục, 1 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

2108Tập Sa Môn Bất ứng Bái Tục Đẳng Sự, 6 quyển, [ Đường Ngạn Tông toản lục ]

2109Phá Tà Luận, 2 quyển, [ Đường Pháp Lâm soạn ]

2110Biện Chánh Luận, 8 quyển, [ Đường Pháp Lâm soạn ]

2111Thập Môn Biện Hoặc Luận, 3 quyển, [ Đường Phục Lễ soạn ]

2112Chân Chánh Luận, 3 quyển, [ Đường Huyền Nghi soạn ]

2113Bắc Sơn Lục, 10 quyển, [ Đường Thần Thanh soạn . Tuệ Bảo chú ]

2114Hộ Pháp Luận, 1 quyển, [ Tống Trương Thương Anh thuật ]

2115Phiêu Tân Văn Tập, 19 quyển, [ Tống Khế Tung soạn ]

2116Biện Ngụy Lục, 5 quyển, [ Nguyên Tường Mại soạn ]

2117Tam Giáo Bình Tâm Luận, 2 quyển, [ Nguyên Lưu Mật soạn ]

2118Chiết Nghi Luận, 5 quyển, [ Sư Tử Tỳ Kheo thuật chú ]

2119Tự Sa Môn Huyền Trang Thượng Biểu Kí, 1 quyển, [ ]

2120Đại Tông Triêu Tặng Ti Không Đại Biện Chánh Quảng Trí Tam Tạng Hòa Thượng Biểu Chế Tập, 6 quyển, [ Đường Viên Chiếu tập ]

Trở về Đầu Trang

 

Bộ Sự Vị

2121Kinh Luật Dị Tương, 50 quyển, [ Lương Bảo Xướng Đẳng tập ]

2122 Pháp Uyển Châu Lâm, 100 quyển, [ Đường Đạo Thế soạn ]

2123Chư Kinh Yếu Tập, 20 quyển, [ Đường Đạo Thế tập ]

2124Pháp Môn Danh Nghĩa Tập, 1 quyển, [ Đường Lý Sư Chánh soạn ]

2125Nam Hải Kí Quy Nội Pháp Truyện, 4 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh soạn ]

2126Đại Tống Tăng Sử Lược, 3 quyển, [ Tống Tán Ninh soạn ]

2127Thích Thị Yếu Lãm, 3 quyển, [ Tống Đạo Thành tập ]

2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa, 100 quyển, [ Đường Tuệ Lâm soạn ]

2129Tục Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa, 10 quyển, [ Tống Hy Lân tập ]

2130Phiên Phạm Ngữ, 10 quyển, [ ]

2131Phiên dịch Danh Nghĩa Tập, 7 quyển, [ Tống Pháp Vân biên ]

2132Tất Đàm Tự Kí, 1 quyển, [ Đường Trí Quảng soạn ]

2133aPhạm Ngữ Thiên Tự Văn, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh soạn ]

2133bPhạm Ngữ Thiên Tự Văn, 1 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh soạn ]

2134Đường Phạm Văn Tự, 1 quyển, [ Đường Toàn Chân tập ]

2135Phạm Ngữ Tạp Danh, 1 quyển, [ Đường Lễ Ngôn tập ]

2136Đường Phạm Lưỡng Ngữ Song Đối Tập, 1 quyển, [ Đường Tăng Đát Đa [ Tiết / Mộc ] Đa . Ba La cù Na Di Xả Sa tập ]

 Trở về Đầu Trang

 

Bộ Ngoại Giáo

2137Kim Thất Thập Luận, 3 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

2138Thắng Tông Thập Cú Nghĩa Luận, 1 quyển, [ Tuệ Nguyệt tạo Đường Huyền Trang dịch ]

2139Lão Tử Hóa Hồ Kinh, 2 quyển, [ ]

2140Ma Ni Giáo Hạ Bộ Tán, 1 quyển, [ ]

2141aMa Ni Quang Phật Giáo Pháp Nghi Lược, 1 quyển, [ Đường Phất Đa Đản dịch ]

2141bBa Tư Giáo Tàn Kinh, 1 quyển, [ ]

2142Tự Thính Mê Thi Sở Kinh, 1 quyển, [ ]

2143Cảnh Giáo Tam Uy Mông Độ Tán, 1 quyển, [ ]

2144Đại Tần Cảnh Giáo Lưu Hành Trung Quốc Bi Tụng, 1 quyển, [ Đường Cảnh Tịnh thuật ]

 Trở về Đầu Trang

 

Bộ Mục Lục

2145Xuất Tam Tạng Kí Tập, 15 quyển, [ Lương Tăng Hữu soạn ]

2146Chúng Kinh Mục Lục, 7 quyển, [ Tùy Pháp Kinh Đẳng soạn ]

2147Chúng Kinh Mục Lục, 5 quyển, [ Tùy Ngạn Tông soạn ]

2148Chúng Kinh Mục Lục, 5 quyển, [ Đường Tĩnh Thái soạn ]

2149Đại Đường Nội Điển Lục, 10 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

2150Tục Đại Đường Nội Điển Lục, 1 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

2151Cổ Kim dịch Kinh Đồ Kỉ, 4 quyển, [ Đường Tĩnh Mại soạn ]

2152Tục Cổ Kim dịch Kinh Đồ Kỉ, 1 quyển, [ Đường Trí Thăng soạn ]

2153Đại Chu San Định Chúng Kinh Mục Lục, 15 quyển, [ Đường Minh Thuyên Đẳng soạn ]

2154Khai Nguyên Thích Giáo Lục, 20 quyển, [ Đường Trí Thăng soạn ]

2155Khai Nguyên Thích Giáo Lục Lược Xuất, 4 quyển, [ Đường Trí Thăng soạn ]

2156Đại Đường Trinh Nguyên Tục Khai Nguyên Thích Giáo Lục, 3 quyển, [ Đường Viên Chiếu tập ]

2157Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục, 30 quyển, [ Đường Viên Chiếu soạn ]

2158Tục Trinh Nguyên Thích Giáo Lục, 1 quyển, [ Nam Đường Hằng An tập ]

2159Truyện Giáo Đại Sư Tương Lai Đài Châu Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Tối Trừng soạn ]

2160Truyện Giáo Đại Sư Tương Lai Việt Châu Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Tối Trừng soạn ]

2161Ngự Thỉnh Lai Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Không Hải soạn ]

2162Căn Bổn Đại Hòa Thượng Chân Tích Sách Tử Đẳng Mục Lục, 1 quyển, [ ]

2163Thường Hiểu Hòa Thượng Thỉnh Lai Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Thường Hiểu soạn ]

2164Linh Nham Tự Hòa Thượng Thỉnh Lai Pháp Môn Đạo Cụ Đẳng Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Hành soạn ]

2165Nhật Bản Quốc Thừa Hòa Ngũ Niên Nhập Đường Cầu Pháp Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Nhân soạn ]

2166Từ Giác Đại Sư Tại Đường Tống Tiến Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Nhân soạn ]

2167Nhập Đường Tân Cầu Thánh Giáo Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Nhân soạn ]

2168aHuệ Vận Thiền Sư Tương Lai Giáo Pháp Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Huệ Vận soạn ]

2168bHuệ Vận Luật Sư Thư Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Huệ Vận soạn ]

2169Khai Nguyên Tự Cầu Đắc Kinh Sớ Kí Đẳng Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Trân soạn ]

2170Phước Châu Ôn Châu Đài Châu Cầu Đắc Kinh Luật Luận Sớ Kí Ngoại Thư Đẳng Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Trân soạn ]

2171Thanh Tự Cầu Pháp Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Trân soạn ]

2172Nhật Bản Tỳ Kheo Viên Trân Nhập Đường Cầu Pháp Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Trân soạn ]

2173Trí Chứng Đại Sư Thỉnh Lai Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Trân soạn ]

2174aTân Thư Tả Thỉnh Lai Pháp Môn Đẳng Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Tông Duệ soạn ]

2174bThiện Lâm Tự Tông Duệ Tăng Chánh Mục Lục, 1 quyển, [ ]

2175Lục Ngoại Kinh Đẳng Mục Lục, 1 quyển, [ ]

2176Chư A Đồ Lê Chân Ngôn Mật Giáo Bộ Loại Tổng Lục, 2 quyển, [ Nhật Bản An Nhiên tập ]

2177Hoa Nghiêm Tông Chương Sớ Tịnh Nhân Minh Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Viên Siêu lục ]

2178Thiên Đài Tông Chương Sớ, 1 quyển, [ Nhật Bản Huyền Nhật lục ]

2179Tam Luận Tông Chương Sớ, 1 quyển, [ Nhật Bản An Viễn lục ]

2180Pháp Tương Tông Chương Sớ, 1 quyển, [ Nhật Bản Bình Tộ lục ]

2181Chú Tiến Pháp Tương Tông Chương Sớ, 1 quyển, [ Nhật Bản Tạng Tuấn soạn ]

2182Luật Tông Chương Sớ, 1 quyển, [ Nhật Bản Vinh ổn lục ]

2183Đông Vực Truyện Đăng Mục Lục, 1 quyển, [ Nhật Bản Vĩnh Siêu tập ]

2184Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục, 3 quyển, [ Cao Lệ Nghĩa Thiên lục ]

 Trở về Đầu Trang

 

Bộ Cổ Dật

2732Lương Triêu Phó Đại Sĩ Tụng Kim Cương Kinh, 1 quyển, [ ]

2733Ngự Chú Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Tuyên Diễn, 2 quyển, [ Đường Đạo Nhân soạn ]

2734Kim Cương Ánh Quyển Thượng, 1 quyển, [ Đường Bảo Đạt tập ]

2735Kim Cương Bát Nhã Kinh Chỉ Tán, 2 quyển, [ Đường Đàm Khoáng soạn ]

2736Kim Cương Bát Nhã Kinh Y Thiên Thân Bồ Tát Luận Tán Lược Thích Tần Bổn Nghĩa Kí Quyển Thượng, 1 quyển, [ Đường Tri Ân soạn ]

2737Kim Cương Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2738Kim Cương Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2739Kim Cương Bát Nhã Kinh Hiệp Chú, 1 quyển, [ ]

2740Kim Cương Bát Nhã Nghĩa Kí, 1 quyển, [ ]

2741Kim Cương Bát Nhã Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2742Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Truyện Ngoại Truyện Quyển Hạ, 1 quyển, [ ]

2743Trì Tụng Kim Cương Kinh Linh Nghiệm Công Đức Kí, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Thích Chúc Hiền

2744Nhân Vương Bát Nhã Thật Tương Luận Quyển Đệ Nhị, 1 quyển, [ ]

2745Nhân Vương Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2746Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Hoàn Nguyên thuật, 1 quyển, [ ]

2747Hiệp Chú Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ ]

2748Pháp Hoa Nghĩa Kí Quyển Đệ Tam, 1 quyển, [ ]

2749Pháp Hoa Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2750Pháp Hoa Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2751Pháp Hoa Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2752Pháp Hoa Vấn Đáp, 1 quyển, [ ]

2753Hoa Nghiêm Kinh Chương, 1 quyển, [ ]

2754Hoa Nghiêm Lược Sớ Quyển Đệ Tam, 1 quyển, [ ]

2755Hoa Nghiêm Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2756Hoa Nghiêm Kinh Nghĩa Kí Quyển Đệ Nhất, 1 quyển, [ Hậu Ngụy Tuệ Quang soạn ]

2757Hoa Nghiêm Kinh Sớ Quyển Đệ Tam, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu soạn ]

2758Thập Địa Nghĩa Kí Quyển Đệ Nhất, 1 quyển, [ ]

2759Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Kí Quyển Hạ, 1 quyển, [ ]

2760Vô Lượng Thọ Quán Kinh Nghĩa Kí, 1 quyển, [ ]

2761Thắng Man Kinh Kí, 1 quyển, [ ]

2762Thắng Man Kinh Sớ, 1 quyển, [ Chiêu Pháp Sư soạn ]

2763Hiệp Chú Thắng Man Kinh, 1 quyển, [ ]

2764aNiết Bàn Kinh Nghĩa Kí, 1 quyển, [ ]

2764bĐại Niết Bàn Kinh Nghĩa Kí Quyển Đệ Tứ, 1 quyển, [ ]

2765Niết Bàn Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2766Dược Sư Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2767Dược Sư Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2768Duy Ma Nghĩa Kí, 1 quyển, [ ]

2769Duy Ma Kinh Nghĩa Kí Quyển Đệ Tứ, 1 quyển, [ ]

2770Duy Ma Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2771Duy Ma Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2772Duy Ma Kinh Sớ Quyển Đệ Tam . Đệ Lục, 2 quyển, [ ]

2773Duy Ma Kinh Sao, 1 quyển, [ ]

2774Duy Ma Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2775Duy Ma Sớ Thích Tiền Tiểu Tự Sao, 1 quyển, [ ]

2776Thích Triệu Tự, 1 quyển, [ Đường Thể Thỉnh kí ]

2777Tịnh Danh Kinh Tập Giải Quán Trung Sớ, 2 quyển, [ Đường Đạo dịch soạn ]

2778Tịnh Danh Kinh Quán Trung Thích Sao, 2 quyển, [ Đường Đạo dịch soạn ]

2779Phật Thuyết Lăng Già Kinh Thiện Môn Tất Đàm Chương, 1 quyển, [ ]

2780Ôn Thất Kinh Sớ, 1 quyển, [ Đường Tuệ Tịnh soạn ]

2781Vu Lan Bồn Kinh Tán thuật, 1 quyển, [ Đường Tuệ Tịnh soạn ]

2782Đại Thừa Đạo Dụ Kinh Tùy Thính Sớ, 1 quyển, [ Đường Pháp Thành soạn ]

2783Đại Thừa Đạo Dụ Kinh Tùy Thính Sớ Quyết, 1 quyển, [ ]

2784Đại Thừa Tứ Pháp Kinh Thích Sao, 1 quyển, [ ]

2785Đại Thừa Tứ Pháp Kinh Luận Quảng Thích Khai Quyết Kí, 1 quyển, [ ]

2786Thiên Thỉnh Vấn Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2787Tứ Phân Giới Bổn Sớ Quyển Đệ Nhất . Đệ Nhị . Đệ Tam, 3 quyển, [ ]

2788Luật Giới Bổn Sớ, 1 quyển, [ ]

2789Luật Giới Bổn Sớ, 1 quyển, [ ]

2790Luật Tạp Sao, 1 quyển, [ ]

2791Tông Tứ Phân Tỳ Kheo Tùy Môn Yếu Lược Hành Nghi, 1 quyển, [ ]

2792Tỳ Ni Tâm, 1 quyển, [ ]

2793Tam Bộ Luật Sao, 1 quyển, [ ]

2794Luật Sao, 1 quyển, [ ]

2795Tứ Bộ Luật Tịnh Luận Yếu Dụng Sao, 2 quyển, [ ]

2796Luật Sao Đệ Tam Quyển Thủ Quyết, 1 quyển, [ ]

2797Phạm Võng Kinh thuật Kí Quyển Đệ Nhất, 1 quyển, [ ]

2798Bổn Nghiệp Anh Lạc Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2799Thập Địa Luận Nghĩa Sớ Quyển Đệ Nhất . Đệ Tam, 2 quyển, [ Bắc Châu Pháp Thượng soạn ]

2800Quảng Bách Luận Sớ Quyển Đệ Nhất, 1 quyển, [ Đường Văn Quỹ soạn ]

2801Du Già Sư Địa Luận Phân Môn Kí, 6 quyển, [ Đường Pháp Thành soạn . Trí Tuệ Sơn kí ]

2802Du Già Luận Thủ Kí, 4 quyển, [ Đường Pháp Thành thuật . Phước Tuệ kí ]

2803Địa Trì Nghĩa Kí Quyển Đệ Tứ, 1 quyển, [ ]

2804Duy Thức Tam Thập Luận Yếu Thích, 1 quyển, [ ]

2805Nhiếp Đại Thừa Giảng Sớ Quyển Đệ Ngũ . Đệ Thất, 2 quyển, [ ]

2806Nhiếp Đại Thừa Luận Sao, 1 quyển, [ ]

2807Nhiếp Đại Thừa Luận Chương Quyển Đệ Nhất, 1 quyển, [ ]

2808Nhiếp Luận Chương Quyển Đệ Nhất, 1 quyển, [ ]

2809Nhiếp Đại Thừa Nghĩa Chương Quyển Đệ Tứ, 1 quyển, [ ]

2810Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Khai Tông Nghĩa Kí, 1 quyển, [ Đường Đàm Khoáng soạn ]

2811Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Khai Tông Nghĩa Kí Tự Thích, 1 quyển, [ ]

2812Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Khai Tông Nghĩa Quyết, 1 quyển, [ Đường Đàm Khoáng soạn ]

2813Đại Thừa Khởi Tín Luận Lược thuật, 2 quyển, [ Đường Đàm Khoáng soạn ]

2814Đại Thừa Khởi Tín Luận Quảng Thích Quyển Đệ Tam, 3 quyển, Tứ,Ngũ,[ Đường Đàm Khoáng soạn ]

2815Khởi Tín Luận Chú, 1 quyển, [ ]

2816Nhân Duyên Tâm Thích Luận Khai Quyết Kí, 1 quyển, [ ]

2817Đại Thừa Kinh Toản Yếu Nghĩa, 1 quyển, [ ]

2818Đại Thừa Nhị Thập Nhị Vấn Bổn, 1 quyển, [ ]

2819Chư Kinh Yếu Sao, 1 quyển, [ ]

2820Bồ Tát Tạng Tu Đạo Chúng Kinh Sao Quyển Đệ Thập Nhị, 1 quyển, [ ]

2821Chư Kinh Yếu Lược Văn, 1 quyển, [ ]

2822Đại Thừa Yếu Ngữ, 1 quyển, [ ]

2823Đại Thừa Nhập Đạo Thứ Đệ Khai Quyết, 1 quyển, [ Đường Đàm Khoáng soạn ]

2824Thiên Đài Phân Môn Đồ, 1 quyển, [ ]

2825Chân Ngôn Yếu Quyết Quyển Đệ Nhất, 2 quyển, Đệ Tam,[ ]

2826Lược Chư Kinh Luận Niệm Phật Pháp Môn Vãng Sinh Tịnh Độ Tập Quyển Thượng, 1 quyển, [ Đường Tuệ Nhật soạn ]

2827Tịnh Độ Ngũ Hội Niệm Phật Tụng Kinh Quán Hành Nghi Quyển Trung . Hạ, 2 quyển, [ Đường Pháp Chiếu soạn ]

2828Đại Thừa Tịnh Độ Tán, 1 quyển, [ ]

2829Trì Niệm Phật Sám Hối Lễ Văn, 1 quyển, [ ]

2830aĐạo An Pháp Sư Niệm Phật Tán, 1 quyển, [ ]

2830bĐạo An Pháp Sư Niệm Phật Tán Văn, 1 quyển, [ ]

2831Vô Tâm Luận, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Thích Đắc Pháp

2832Nam Thiên Trúc Quốc Bồ Đề Đạt Ma Thiền Sư Quán Môn, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Thích Đắc Pháp

2833Quán Tâm Luận, 1 quyển, [ ]

2834Đại Thừa Vô Sinh Phương Tiện Môn, 1 quyển, [ ]

2835Đại Thừa Khai Tâm Hiển Tánh Đốn Ngộ Chân Tông Luận, 1 quyển, [ Đường Tuệ Quang thích ]

Bản dịch của Thích Đắc Pháp

2836Đại Thừa Bắc Tông Luận, 1 quyển, [ ]

2837Lăng Già Sư Tư Kí, 1 quyển, [ Đường Tịnh Giác tập ]

2838Truyện Pháp Bảo Kỉ, 1 quyển, [ Đường Đỗ Khốt soạn ]

2839Tán Thiện Môn Thi, 1 quyển, [ ]

2840Tam Giới Đồ, 1 quyển, [ ]

2841Đại Phật Lược Sám, 1 quyển, [ ]

2842Ấn Sa Phật Văn, 1 quyển, [ ]

2843Đại Bi Khải Thỉnh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

2844Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vô Tương Thập Lễ, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

2845Áp Tọa Văn Loại, 1 quyển, [ ]

2846Kì Nguyện Văn, 1 quyển, [ ]

2847Kì Nguyện Văn, 1 quyển, [ ]

2848Hồi Hướng Văn, 1 quyển, [ ]

2849Đại Thừa Tứ Nhật, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

2850Địa Tạng Bồ Tát Thập Nhật, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

2851Hòa Bồ Tát Giới Văn, 1 quyển, [ ]

2852Nhập Bố Tát Đường Thuyết Kệ Văn Đẳng, 1 quyển, [ ]

2853Bố Tát Văn Đẳng, 1 quyển, [ ]

2854Lễ Sám Văn, 1 quyển, [ ]

2855Lễ Sám Văn, 1 quyển, [ ]

2856Lễ Sám Văn, 1 quyển, [ ]

2857Tác Pháp Hào Nghĩa Biện Phúng Tụng Văn, 1 quyển, [ ]

2858Đại Mục Kiền Liên Minh Gian Cứu Mẫu Biến Văn Tịnh Đồ, 1 quyển, [ ]

2859Huệ Viễn Ngoại Truyện, 1 quyển, [ ]

2860Phủ Quân Tồn Huệ Truyện, 1 quyển, [ ]

2861Tuyền Châu Thiên Phật Tân Trước Chư Tổ Sư Tụng, 1 quyển, [ ]

2862Đại Phiền Sa Châu Thích Môn Giáo Pháp Hòa Thượng Hồng Biện Tu Công Đức Kí, 1 quyển, [ ]

2863Vương Phạm Chí Thi Tập, 1 quyển, [ ]

2864Tiến Chỉ, 1 quyển, [ ]

 Trở về Đầu Trang

 

Bộ Nghi Tự

2865Hộ Thân Mệnh Kinh, 1 quyển, [ ]

2866Hộ Thân Mệnh Kinh, 1 quyển, [ ]

2867Từ Nhân Vấn Bát Thập Chủng Hảo Kinh, 1 quyển, [ ]

2868Quyết Tội Phước Kinh, 2 quyển, [ ]

2869Diệu Hảo Bảo Xa Kinh, 1 quyển, [ ]

2870Tượng Pháp Quyết Nghi Kinh, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Thích Chúc Hiền

2871Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật Kinh, 3 quyển, [ ]

          Bản dịch của HT Thích Trung Quán

2872Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quảng Lượng Thiên Địa Phẩm Đệ Nhị Thập Cửu, 1 quyển, [ ]

2873Thủ La Tỳ Kheo Kinh, 1 quyển, [ ]

2874Tiểu Pháp Diệt Tận Kinh, 1 quyển, [ ]

2875Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Thập Ác Phẩm Kinh, 1 quyển, [ ]

2876Thiên Công Kinh, 1 quyển, [ ]

2877Như Lai Tại Kim Quán Chúc Luy Thanh Tịnh Trang Nghiêm Kính Phước Kinh, 1 quyển, [ ]

2878Cứu Tật Kinh, 1 quyển, [ ]

2879Phổ Hiền Bồ Tát Thuyết Chứng Minh Kinh, 1 quyển, [ ]

2880Cứu Cánh Đại Bi Kinh Quyển Đệ Nhị, 3 quyển, Tam,Tứ,[ ]

2881Thiện Ác Nhân Quả Kinh, 1 quyển, [ ]

2882Chú Mị Kinh, 1 quyển, [ ]

2883Pháp Vương Kinh, 1 quyển, [ ]

2884Đại Uy Nghi Thỉnh Vấn, 1 quyển, [ ]

2885Phật Tánh Hải Tạng Trí Tuệ Giải Thoát Phá Tâm Tương Kinh, 2 quyển, [ ]

2886Phật Vi Tâm Vương Bồ Tát Thuyết Đầu Đà Kinh Quyển Thượng, 1 quyển, [ ]

2887Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh, 1 quyển, [ ]

2888Duyên Thọ Mệnh Kinh, 1 quyển, [ ]

2889Tục Mệnh Kinh, 1 quyển, [ ]

2890Như Lai Thành Đạo Kinh, 1 quyển, [ ]

2891Sơn Hải Tuệ Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ ]

2892Hiện Báo Đương Thọ Kinh, 1 quyển, [ ]

2893Đại Biện Tà Chánh Kinh, 1 quyển, [ ]

2894Tam Trù Kinh, 1 quyển, [ ]

2895Yếu Hành Xả Thân Kinh, 1 quyển, [ ]

2896Kì Sở Phạm Giả Du Già Pháp Kính Kinh, 1 quyển, [ ]

2897Thiên Địa Bát Dương Thần Chú Kinh, 1 quyển, [ ]

2898Cao Vương Quán Thế Âm Kinh, 1 quyển, [ ]

2899Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Mã Minh Bồ Tát Phẩm Đệ Tam Thập, 1 quyển, [ ]

2900Pháp Thanh Tịnh Kinh, 1 quyển, [ ]

2901Pháp Cú Kinh, 1 quyển, [ ]

2902Pháp Cú Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2903Vô Lượng Đại Từ Giáo Kinh, 1 quyển, [ ]

2904Thất Thiên Phật Thần Phù Kinh, 1 quyển, [ ]

2905Hiện Tại Thập Phương Thiên Ngũ Bách Phật Danh Tịnh Tạp Phật Đồng Hào, 1 quyển, [ ]

2906Tam Vạn Phật Đồng Căn Bổn Thần Bí Chi Ấn Tịnh Pháp Chủng Thượng Tôn Vương Phật Pháp, 1 quyển, [ ]

2907Phổ Hiền Bồ Tát Hành Nguyện Vương Kinh, 1 quyển, [ ]

2908Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Bồ Tát Hành Nguyện Vương Phẩm, 1 quyển, [ ]

2909Địa Tạng Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ ]

            Bản dịch của Huyền Thanh

2910Kim Hữu Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ ]

2911Tán Tăng Công Đức Kinh, 1 quyển, [ ]

2912Vô Thường Tam Khải Kinh, 1 quyển, [ ]

2913Thất Nữ Quán Kinh, 1 quyển, [ ]

2914Quán Kinh, 1 quyển, [ ]

2915Cứu Chư Chúng Sinh Nhất Thiết Khổ Nan Kinh, 1 quyển, [ ]

2916Khuyến Thiện Kinh, 1 quyển, [ ]

2917aTân Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ ]

2917bTân Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [ ]

2918Thích Gia Quán Hóa Hoàn Ngu Kinh, 1 quyển, [ ]

2919Phật Mẫu Kinh, 1 quyển, [ ]

2920Tăng Ca Hòa Thượng Dục Nhập Niết Bàn Thuyết Lục Độ Kinh, 1 quyển, [ ]

Trở về Đầu Trang

========================================================================

TUỆ QUANG 慧光 WISDOM LIGHT FOUNDATION  Đại TạngViệt Nam

Hiện Trạng Đại Tạng Kinh

========================================================================

Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka
Flag Counter

Menu