BỘ BẢN DUYÊN 8 tập 10-17

BỘ BẢN DUYÊN 8 tập 10-17
BẢN KINH CHỮ Tập T10 BẢN DUYÊN I (pdf) MP3 KINH NÓI
T010 BD 1 (01) 152 Bố Thí Độ Vô Cực Q1-Lục Độ Tập ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (02) 152 Bố Thí Độ Vô Cực Q2-Lục Độ Tập ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (03) 152 Bố Thí Độ Vô Cực Q3-Lục Độ Tập ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (04) 152 Giới Độ Vô Cực Q4-Lục Độ Tập ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (05) 152 Nhẫn Nhục Độ Vô Cực Q5-Lục Độ Tập ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (06) 152 Tinh Tân Độ Vô Cực Q6-Lục Độ Tập ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (07) 152 Thiền Độ Vô Cực Q7-Lục Độ Tập ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (08) 152 Minh Độ Vô Cực Q8-Lục Độ Tập ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (09) 153 Bồ Tát BD Qth ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (10) 153 Bồ Tát BD Qtr ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (11) 153 Bồ Tát BD Qhạ ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (12) 154 Sinh Q1 ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (13) 154 Sinh Q2  
T010 BD 1 (14) 154 Sinh Q3  
T010 BD 1 (15) 154 Sinh Q4  
T010 BD 1 (16) 154 Sinh Q5  
T010 BD 1 (17) 155 Bản Hạnh Qth  
T010 BD 1 (18) 155 Bản Hạnh Qtr  
T010 BD 1 (19) 155 Bản Hạnh Qhạ  
T010 BD 1 (20) 156 Phật Báo Ân Q1-Kinh Đại Phương Tiện  
T010 BD 1 (21) 156 Phật Báo Ân Q2-Kinh Đại Phương Tiện  
T010 BD 1 (22) 156 Phật Báo Ân Q3-Kinh Đại Phương Tiện  
T010 BD 1 (23) 156 Phật Báo Ân Q4-Kinh Đại Phương Tiện  
T010 BD 1 (24) 156 Phật Báo Ân Q5-Kinh Đại Phương Tiện  
T010 BD 1 (25) 156 Phật Báo Ân Q6-Kinh Đại Phương Tiện  
T010 BD 1 (26) 156 Phật Báo Ân Q7-Kinh Đại Phương Tiện  
T010 BD 1 (27) 157 Bi Hoa Q1  
T010 BD 1 (28) 157 Bi Hoa Q2  
T010 BD 1 (29) 157 Bi Hoa Q3  
T010 BD 1 (30) 157 Bi Hoa Q4  
T010 BD 1 (31) 157 Bi Hoa Q5  
T010 BD 1 (32) 157 Bi Hoa Q6  
T010 BD 1 (33) 157 Bi Hoa Q7  
T010 BD 1 (34) 157 Bi Hoa Q8  
T010 BD 1 (35) 157 Bi Hoa Q9  
T010 BD 1 (36) 157 Bi Hoa Q10  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T11 BẢN DUYÊN II (pdf) MP3 KINH NÓI
T011 BD 2 (01) 158-Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi-Q1-P1-Chuyễn Pháp Luân ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (02) 158-Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi-Q2-P4-Khuyên Bố Thí ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (03) 158-Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi-Q3-P6-Vua Ly Tránh Được Thọ Ký ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (04) 158-Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi-Q4-P10-Mười Ngàn Người Được Thọ Ký ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (05) 158-Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi-Q5-P16-Đại Sư Lập Nguyện ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (06) 158-Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi-Q6-P19-Cảm Ứng  
T011 BD 2 (07) 158-Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi-Q7-P22-Trang Nghiêm  
T011 BD 2 (08) 158-Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi-Q8-P28-Bồ Tát Vân Tập  
T011 BD 2 (09) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Q1-P1-Tựa  
T011 BD 2 (10) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Q2-P2-Báo Ân  
T011 BD 2 (11) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Q3-P2-Báo Ân-tt  
T011 BD 2 (12) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Q4-P3-Yếm Xả  
T011 BD 2 (13) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Q5-P4-Vô Cấu Tánh  
T011 BD 2 (14) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Q6-P6-Ly Thế Gian  
T011 BD 2 (15) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Q7-P8-Ba La Mật Đa  
T011 BD 2 (16) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Q8-P10-Quán Tâm  
T011 BD 2 (17) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q1-Gieo Mình Hiến Thân Cho Cọp  
T011 BD 2 (18) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q2-Thần Thông Biến Hóa Tối Thắng Của Như Lai  
T011 BD 2 (19) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q3-Tâm Từ Của Long Vương Hòa Giải Mối Thù Sát Hại  
T011 BD 2 (20) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q4-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác  
T011 BD 2 (21) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q5-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác  
T011 BD 2 (22) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q6-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác  
T011 BD 2 (23) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q7-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác  
T011 BD 2 (24) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q8-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác  
T011 BD 2 (25) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q9-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác  
T011 BD 2 (26) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q10-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác  
T011 BD 2 (27) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q11-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác  
T011 BD 2 (28) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q12-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác  
T011 BD 2 (29) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q13-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác  
T011 BD 2 (30) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q14-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác  
T011 BD 2 (31) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q15-Bồ Tát Hành Thí  
T011 BD 2 (32) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q16-Bồ Tát Hành Thí  
T011 BD 2 (33) 161-Trường Thọ Vương  
T011 BD 2 (34) 162-Kim Sắc Vương  
T011 BD 2 (35) 163-Nhân Duyên Của Vua Diệu Sắc  
T011 BD 2 (36) 164-Vua Sư Tử Tố Đà Bà Không Ăn Thịt  
T011 BD 2 (37) 165-Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sanh-Q1  
T011 BD 2 (38) 165-Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sanh-Q2  
T011 BD 2 (39) 165-Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sanh-Q3  
T011 BD 2 (40) 165-Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sanh-Q4  
T011 BD 2 (41) 165-Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sanh-Q5  
T011 BD 2 (42) 165-Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sanh-Q6  
T011 BD 2 (43) 166-Bồ Tát Nguyệt Quang  
T011 BD 2 (44) 167-Thái Tử Mộ Phách  
T011 BD 2 (45) 168-Thái Tử Mộ Phách  
T011 BD 2 (46) 169-Bồ Tát Nguyệt Minh  
T011 BD 2 (47) 170-Thái Tử Đức Quang  
T011 BD 2 (48) 171-Thái Tử Tu Đại Noa  
T011 BD 2 (49) 172-Nhân Duyên Xây Tháp Bồ Tát Hiến Thân Cho Hổ Đói  
T011 BD 2 (50) 173-Nhân Duyên Của Thái Tử Phước Lực-Q1  
T011 BD 2 (51) 173-Nhân Duyên Của Thái Tử Phước Lực-Q2  
T011 BD 2 (52) 173-Nhân Duyên Của Thái Tử Phước Lực-Q3  
T011 BD 2 (53) 173-Nhân Duyên Của Thái Tử Phước Lực-Q4  
T011 BD 2 (54) 174-Bồ Tát Thiểm Tử  
T011 BD 2 (55) 175-Thiểm Tử-B1  
T011 BD 2 (56) 175-Thiểm Tử-B2  
T011 BD 2 (57) 175-Thiểm Tử-B3  
T011 BD 2 (58) 176-Sư Tử Nguyệt Phật Bản Sanh  
T011 BD 2 (59) 177-Đại Ý  
T011 BD 2 (60) 178-Tiền Thế Tam Chuyển  
T011 BD 2 (61) 179-Ngân Nữ Sắc  
T011 BD 2 (62) 180-Đức Phật Khất Thực Trong Đời Quá Khứ  
T011 BD 2 (63) 181-Cửu Sắc Lộc  
T011 BD 2 (64) 182-Lộc Mẫu  
T011 BD 2 (65) 183-Nhân Duyên Tiền Nhân Nhất Thiết Trí Quang Minh Từ Tâm Không Ăn Thịt  
T011 BD 2 (66) 184-Tu Hành Bản Khởi-Qth  
T011 BD 2 (67) 184-Tu Hành Bản Khởi-Qhạ  
T011 BD 2 (68) 185-Bản Khởi Thái Tử Hiện Điềm Lành-Qth  
T011 BD 2 (69) 185-Bản Khởi Thái Tử Hiện Điềm Lành-Qhạ  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T12 BẢN DUYÊN III (pdf) MP3 KINH NÓI
T012 BD 3 (01) 186-Q1-P1-Bàn Về Giáng Thần-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (02) 186-Q1-P2-Thuyết Pháp Môn-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (03) 186-Q1-P3-Hiện Hình Voi-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (04) 186-Q2-P4-Giáng Thần Ở Trong Thai-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (05) 186-Q2-P5-Khi Sắp Sanh Ứng Hiện Ba Mươi Hai Điềm Lành-Phổ Diệu  
T012 BD 3 (06) 186-Q3-P6-Vào Miếu Trời-Phổ Diệu  
T012 BD 3 (07) 186-Q3-P7-Thị Hiện Học Chữ-Phổ Diệu  
T012 BD 3 (08) 186-Q3-P8-Ngồi Dưới Gốc Cây Xem Cày Ruộng-Phổ Diệu  
T012 BD 3 (09) 186-Q3-P9-Vua Bạch Tịnh Chọn Vợ Cho Thái Tử-Phổ Diệu  
T012 BD 3 (10) 186-Q3-P10-Thi Tài Nghệ-Phổ Diệu  
T012 BD 3 (11) 186-Q3-P11-Bốn lần Dạo Xem-Phổ Diệu  
T012 BD 3 (12) 186-Q4-P12-Xuất Gia-Phổ Diệu  
T012 BD 3 (13) 186-Q4-P13-Bảo Xa Nặc Thắng Ngựa-Phổ Diệu  
T012 BD 3 (14) 186-Q5-P14-Ba Môn Học Khác-Phổ Diệu  
T012 BD 3 (15) 186-Q5-P16-Rồng Ca Lâm-Phổ Diệu  
T012 BD 3 (16) 186-Q5-P17-Vời Ma-Phổ Diệu  
T012 BD 3 (17) 186-Q6-P18-Hàng Phục Ma Quân-Phổ Diệu  
T012 BD 3 (18) 186-Q6-P19-Thiền Tư Hành Đạo-Phổ Diệu  
T012 BD 3 (19) 186-Q6-P20-Chư Thiên Chúc Mừng Phật Thành Đạo-Phổ Diệu  
T012 BD 3 (20) 186-Q7-P21-Quán Sát Cây-Phổ Diệu  
T012 BD 3 (21) 186-Q7-P22-Thương Nhân Dâng Bánh-Phổ Diệu  
T012 BD 3 (22) 186-Q7-P23-Phạm Thiên Khuyến Thỉnh Phật Thuyết Pháp-Phổ Diệu  
T012 BD 3 (23) 186-Q7-P24-Câu Lân-Phổ Diệu  
T012 BD 3 (24) 186-Q8-P25-Mười Tám Phép Quyền Biến-Phổ Diệu  
T012 BD 3 (25) 186-Q8-P26-Phật Đến Nước Ma Kiệt Đà-Phổ Diệu  
T012 BD 3 (26) 186-Q8-P27-Giáo Hóa Xá Lợi Phất-Phổ Diệu  
T012 BD 3 (27) 186-Q8-P28-Ưu Đà Gia-Phổ Diệu  
T012 BD 3 (28) 186-Q8-P29-Khen Ngợi Phật-Phổ Diệu  
T012 BD 3 (29) 186-Q8-P30-Chúc Lụy-Phổ Diệu  
T012 BD 3 (30) 187-Q1-P1-Mở Đầu-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (31) 187-Q1-P2-Cung Trời Đẩu Suất-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (32) 187-Q1-P3-Chủng Tộc Thù Thắng-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (33) 187-Q1-P4-Pháp Môn-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (34) 187-Q2-P5-Giáng Sinh-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (35) 187-Q2-P6-Ở Trong Thai Mẹ-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (36) 187-Q3-P7-Đản Sanh-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (37) 187-Q4-P8-Viếng Đền Thờ Chư Thiên-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (38) 187-Q4-P9-Các Vật Dụng Quý Báo Dùng Trang Sức-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (39) 187-Q4-P10-Chỉ Rõ Về Các Thứ Kinh Sách Chữ Nghĩa-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (40) 187-Q4-P11-Xem Công Việc Nhà Nồng-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (41) 187-Q4-P12-Hiện Rõ Tài Nghệ-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (42) 187-Q5-P13-Âm Nhạc Phát Khởi Giác Ngộ-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (43) 187-Q5-P14-Cảm Mộng-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (44) 187-Q6-P15-Xuấn Gia-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (45) 187-Q7-P16-Vua Tần Bà Xa La Khuyên Bồ Tát Nhận Lợi Dưỡng Thế Gian-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (46) 187-Q7-P17-Tu Khổ Hạnh-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (47) 187-Q7-P18-Đến Sông Ni Liên-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (48) 187-Q8-P19-Đến Bồ Đề Tràng-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (49) 187-Q8-P20-Trang Nghiêm Bồ Đề Tràng-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (50) 187-Q9-P21-Hàng Phục Chúng Ma-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (51) 187-Q9-P22-Thành Bậc Chánh Giác-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (52) 187-Q10-P23-Ca Ngợi-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (53) 187-Q10-P24-Thương Nhân Được Phật Thọ Ký-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (54) 187-Q10-P25-Đại Phạm Thiên Vương Khuyến Thỉnh-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (55) 187-Q11-P26-Chuyển Pháp Luân-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (56) 187-Q12-P26-Chuyển Pháp Luân-tt-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (57) 187-Q12-P27-Giao Phó Dặn Dò-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (58) 188-Kinh Dị Xuất Bồ Tát Bản Khởi-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (59) 189-Q1-Kinh Nhân Quả Trong Đời Quá Khứ Và Hiện Tại-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (60) 189-Q2-Kinh Nhân Quả Trong Đời Quá Khứ Và Hiện Tại-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (61) 189-Q3-Kinh Nhân Quả Trong Đời Quá Khứ Và Hiện Tại-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (62) 189-Q4-Kinh Nhân Quả Trong Đời Quá Khứ Và Hiện Tại-Thần Thông Du Hý  
T012 BD 3 (63) 190-Q1-P1-Phát Tâm Cúng Dường-Phật Bạn Hạnh Tập  
T012 BD 3 (64) 190-Q2-P1-Phát Tâm Cúng Dường-tt-Phật Bản Hạnh Tập  
T012 BD 3 (65) 190-Q3-P1-Phát Tâm Cúng Dường-ttt-Phật Bản Hạnh Tập  
T012 BD 3 (66) 190-Q4-P2-Quyết Định Thọ Ký-Phật Bản Hạnh Tập  
T012 BD 3 (67) 190-Q5-P3-Dòng Vua Thời Hiền Kiếp-Phật Bản Hạnh Tập  
T012 BD 3 (68) 190-Q6-P4-Thác Sanh Cung Trời Đẩu Suất-Phật Bản Hạnh Tập  
T012 BD 3 (69) 190-Q7-P5-Giáng Sinh Vương Cung-Phật Bản Hạnh Tập  
T012 BD 3 (70) 190-Q7-P6-Đản Sanh Dưới Cây Vô Ưu-Phật Bản Hạnh Tập  
T012 BD 3 (71) 190-Q8-P6-Đản Sanh Dưới Cây Vô Ưu-tt-Phật Bản Hạnh Tập  
T012 BD 3 (72) 190-Q9-P7-Từ Vường Hoa Trở Về Thành-Phật Bản Hạnh Tập  
T012 BD 3 (73) 190-Q9-P8-Tướng Sư Xem Tướng-Phật Bản Hạnh Tập  
T012 BD 3 (74) 190-Q10-P8-Tướng Sư Xem Tướng-Phật Bản Hạnh Tập  
T012 BD 3 (75) 190-Q10-P8-Tướng Sư Xem Tướng-tt-Phật Bản Hạnh Tập  
T012 BD 3 (76) 190-Q10-P9-Tiên A Tư Đà Hỏi Điềm Lành-Phật Bản Hạnh Tập  
T012 BD 3 (77) 190-Q11-P10-Di Mẫu Nuôi Thái Tử-Phật Bản Hạnh Tập  
T012 BD 3 (78) 190-Q11-P11-Tập Học Kỷ Nghệ-Phật Bản Hạnh Tập  
T012 BD 3 (79) 190-Q12-P12-Du Ngoạn-Phật Bản Hạnh Tập  
T012 BD 3 (80) 190-Q12-P13-Tranh Tài Kết Hôn-Phật Bản Hạnh Tập  
T012 BD 3 (81) 190-Q13-P13-Tranh Tài Kết Hôn-tt-Phật Bản Hạnh Tập  
T012 BD 3 (82) 190-Q14-P14-Thường Phục Được Vợ-Phật Bản Hạnh Tập  
T012 BD 3 (83) 190-Q14-P15-Tiếng Kêu Gọi Lìa Bỏ Năm Dục Trên Hư Không-Phật Bản Hạnh Tập  
T012 BD 3 (84) 190-Q14-P16-Thái Tử Dạo Chơi Gặp Người Già-Phật Bản Hạnh Tập  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T13 BẢN DUYÊN IV (pdf) MP3 KINH NÓI
T13 BD IV 190-Q15-P17 Tịnh Phạn Thấy Điềm Mộng-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q15-P18 Dọc Đường Thấy Người Bệnh-Phật Bản Hạnh Tập Chưa thực hiện phần thâu âm mp3
T13 BD IV 190-Q15-P19 Trên Đường Gặp Thấy Người Thây Chết-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q15-P20 Da Du Đà La Thất Điềm Mộng-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q16-P20 Da Du Đà La Thấy Điềm Mộng-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q16-P21 Bỏ Vương Cung Xuất Gia-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q17-P21 Bỏ Vương Cung Xuất Gia-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q17-P22 Xuống Tóc Nhộm Y-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q18-P22 Xuống Tóc Nhuộm Y-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q18-P23 Xa Nặc Và Ngựa Trở Về Cung-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q19-P23 Xa Nặc Và Ngựa Trở Về Cung-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q20-P23 Xa Nặc Và Ngựa Trở Về Cung-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q20-P24 Quan Sát Các Ngoại Đạo-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q20-P25 Sứ Giả Của Nhà Vua Đi Tìm Thái Tử-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q21-P25 Sứ Giả Của Nhà Vua Đi Tìm Thái Tử-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q22-P26 Bồ Tát Hỏi Đạo Tiên A La La-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q22-P27 Đáp Lời Hỏi Con Của La Ma-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q22-P28 Khuyên Hưởng Thọ Dục Lạc Thế Gian-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q23-P28 Khuyên Hưởng Thọ Dục Lạc Thế Gian-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q24-P28 Khuyên Hưởng Thọ Dục Lạc Thế Gian-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q24-P29 Tinh Tấn Tu Khổ Hạnh-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q25-P29 Tinh Tấn Tu Khổ Hạnh-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q25-P30 Hướng Về Cây Bồ Đề-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q26-P30 Hướng Về Cây Bồ Đề-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q27-P30 Hướng Về Cây Bồ Đề-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q27-P31 Ma Vương Khủng Bố Bồ Tát-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q28-P31 Ma Vương Khủng Bố Bồ Tát-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q29-P31 Ma Vương Khủng Bố Bồ Tát-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q29-P32 Bồ Tát Thu Phục Ma Vương-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q30-P32 Bồ Tát Thu Phục Ma Vương-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q30-P33 Bồ Tát Thành Phật-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q31-P34 Trong Quá Khứ Ma Vương Tranh Với Bồ Tát-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q31-P35 Hai Thương Gia Cúng Phật-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q32-P35 Hai Thương Gia Cúng Phật-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q32-P36 Phạm Thiên Khuyến Thỉnh-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q33-P36 Phạm Thiên Khuyến Thỉnh-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q33-P37 Chuyển Diệu Pháp Luân-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q34-P37 Chuyển Diệu Pháp-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q34-P38 Lý Do Đặc Tên Da Du Đà La-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q35-P38 Lý Do Đặc Tên Da Du Đà-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q36-P39 Nhân Duyên Đời Trước Của Da Du Đà-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q37-P40 Phú Lâu Na Xuất Gia-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q37-P41 Na La Đà Xuất Gia-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q38-P41 Na La Đà Xuất Gia-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q39-P42 Ta Tỳ Đa Xuất Gia-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q39-P43 Giáo Hóa Binh Tướng-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q40-P43 Giáo Hoá Binh Tướng-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q40-P44 Ba Anh Em Ca Diếp-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q41-P44 Ba Anh Em Ca Diếp-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q42-P44 Ba Anh Em Ca Diếp-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q42-P45 Ưu Ba Tư Na-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q43-P45 Ưu Ba Tư Na-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q44-P46 Hiến Cúng Rừng Tre-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q45-P46 Hiến Cúng Rừng Tre-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q45-P47 Nhân Duyên Của Đại Ca Diếp-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q46-P47 Nhân Duyên Đại Ca Diếp-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q47-P47 Nhân Duyên Đại Ca Diếp-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q47-P48 Nhân Duyên Vợ Chồng Bạt Đà La-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q47-P49 Nhân Duyên Xá Lợi Phất Và Mục Kiền Liên-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q48-P49 Nhân Duyên Xá Lợi Phất Và Mục Kiền Liên-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q49-P50 Nhân Duyên Năm Trăm Tỳ Kheo-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q49-P51 Đoạn Trừ Niệm Bất Tín Với Việc Làm Của Người-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q49-P52 Nghi Thức Thuyết Pháp-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q50-P52 Nghi Thức Thuyết Pháp-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q50-P53 Bốn Sinh Của Phật Thi Khí-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q51-P53 Bổn Sinh Của Phật Thi Khí-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q52-P54 Nhân Duyên Ưu Đà Di-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q53-P54 Nhân Duyên Ưu Đà Di-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q53-P55 Nhân Duyên Ưu Bà Ly-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q54-P55 Nhân Duyên Ưu Ba Ly-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q55-P55 Nhân Duyên Ưu Ba Ly-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q55-P56 Nhân Duyên La Hầu La-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q56-P56 Nhân Duyên Của La Hầu La-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q56-P57 Nhân Duyên Nan Đa Xuât Gia-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q57-P57 Nhân Duyên Nan Đà-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q57-P58 Nhân Duyên Của Bà Đề Lợi Ca-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q58-P58 Nhân Duyên Của Bà Đề Lợi Ca-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q59-P58 Nhân Duyên Của Bà Đề Lợi Ca-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q59-P59 Ma Ni Lâu Đà-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q60-P59 Ma Ni Lâu Đà-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 190-Q60-P60 Nhân Duyên Của A Nan-Phật Bản Hạnh Tập  
T13 BD IV 191-Q1-Chúng Hứa Ma Đế  
T13 BD IV 191-Q2-Chúng Hứa Ma Đế  
T13 BD IV 191-Q3-Chúng Hứa Ma Đế  
T13 BD IV 191-Q4-Chúng Hứa Ma Đế  
T13 BD IV 191-Q5-Chúng Hứa Ma Đế  
T13 BD IV 191-Q6-Chúng Hứa Ma Đế  
T13 BD IV 191-Q7-Chúng Hứa Ma Đế  
T13 BD IV 191-Q8-Chúng Hứa Ma Đế  
T13 BD IV 191-Q9-Chúng Hứa Ma Đế  
T13 BD IV 191-Q10-Chúng Hứa Ma Đế  
T13 BD IV 191-Q11-Chúng Hứa Ma Đế  
T13 BD IV 191-Q12-Chúng Hứa Ma Đế  
T13 BD IV 191-Q13-Chúng Hứa Ma Đế  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T14 BẢN DUYÊN V (pdf) MP3 KINH NÓI
T014 BD V 192-Q1-P1 Giáng Sinh-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q1-P2 Ngự Trong Cung-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q1-P3 Chán Đời Khổ Hoạn-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q1-P4 Dứt Bỏ Tham Dục-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q1-P5 Xuất Thành-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q2-P6-Xa Nặc Trở Về-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q2-P7 Vào Rừng Khổ Hạnh-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q2-P8 Toàn Cung Sầu Thương-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q2-P9 Tìm Kiếm Thái Tử-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q3-P10 Vua Bình Sa Dến Viếng Thái Tử-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q3-P11 Thái Tử Đáp Lời Vua Bình Sa-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q3-P12 A La Lam Uất Đầu Lam-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q3-P13 Phá Ma-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q3-P14 Duy Tam Bồ Đề-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q3-P15 Chuyển Pháp Luân-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q4-P16-Vua Bình Sa Và Các Đệ Tử-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q4-P17 Đại Đệ Tử Xuất Gia-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q4-P18 Hóa Độ Cấp Cô Độc-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q4-P19 Cha Con Gặp Nhau-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q4-P20 Đức Phật Nhận Tịnh Xá Kỳ Hoàn-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q4-P21 Thử Tài Điều Phục Voi Say-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q4-P22 Nàng Am Ma La Gặp Đức Phật-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q5-P23 Thần Lực Trụ Thọ-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q5-P24 Từ Biệt Ly Xa-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q5-P25 Niết Bàn-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q5-P26 Đại Bát Niết Bàn-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q5-P27 Tán Thán Niết Bàn-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 192-Q5-P28 Phân Chia Xá Lợi-Phật Sở Hành Tán  
T014 BD V 193-Q1-P1 Nhân Duyên-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q1-P2 Khen Ngợi Như Lai-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q1-P3 Giáng Thai-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q1-P4 Đức Phật Đản Sanh-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q1-P5 Phạm Chí Xem Tướng-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q1-P6 A Di Phá Vỡ Ngờ Vực-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q1-P7 Nhập Dự Luận-Phật Bổn Hạnh Kinh  
T014 BD V 193-Q2-P8 Cùng Chúng Thể Nữ Du Cư-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q2-P9 Biểu Hiện Lo Sợ-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q2-P10 Dưới Bóng Cây Diêm Phù Đề-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q2-P11 Xuất Gia Đề-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q2-P12 Xa Nặc-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q2-P13 Vua Bình Sa Thưa Hỏi-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q3-P14 Thuyết Pháp Cho Vua Bình Sa-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q3-P15 Không Đồng Ý A Lan-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q3-P16 Hàng Ma-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q4-P17 Chuyển Pháp Luân- Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q4-P17 Độ Năm Tỳ Kheo-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q4-P18 Độ Bảo Xưng-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q4-P19 Quảng Độ-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q4-P20 Hiện Đại Thần Thông-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q5-P21 Phật Lên Cung Trời Đao Lợi Vì Mẫu Thân-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q5-P22 Nhớ Xưa-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q5-P23 Đi Đến Duy Da Ly-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q5-P24 Tán Thán Phật Định Quang-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q5-P25 Hàng Voi-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q5-P26 Ma Khuyên Xả Thọ Mạng-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q6-P27 Điều Đạt Vào Địa Ngục-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q6-P28 Hiện Nhũ Bộ Lực-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q7-P29 Đại Diệt-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q7-P30 Thân Vô Vi-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 193-Q7-P31 Tám Vua Chia Xá Lợi-Phật Bổn Hạnh  
T014 BD V 194-Q1 Tăng Già La Sát Tập Thành  
T014 BD V 194-Q2 Tăng Già La Sát Tập Thành  
T014 BD V 194-Q3 Tăng Già La Sát Tập Thành  
T014 BD V 195 Thập Nhị Du  
T014 BD V 196-AQT-P1 Chuyển Pháp Luân-Trung Bổn Khởi  
T014 BD V 196-AQT-P2 Biến Hiện-Trung Bổn Khởi  
T014 BD V 196-AQT-P3 Hoá Độ Ca Diếp-Trung Bổn Khởi  
T014 BD V 196-AQT-P4 Độ Vua Bình Sa-Trung Bổn Khởi  
T014 BD V 196-AQT-P5 Xá Lợi Phất- Đại Mục Kiền Liên Đến Học Đạo-Trung Bổn Khởi  
T014 BD V 196-AQT-P6 Trở Về Bổn Quốc-Trung Bổn Khởi  
T014 BD V 196-CQH-P7 Tu Đạt-Trung Bổn Khởi  
T014 BD V 196-CQH-P8 Nhân Duyên Cai Dung Trai Giới-Trung Bổn Khởi  
T014 BD V 196-CQH-P9 Cù Đàm Di Đến Xin Đức Phật Xuất Gia Làm Tỳ Kheo Ni-Trung Bổn Khởi  
T014 BD V 196-CQH-P10 Độ Vua Ba Tư Nặc-Trung Bổn Khởi  
T014 BD V 196-CQH-P11 Tự Yêu Thương Bản Thân-Trung Bổn Khởi  
T014 BD V 196-CQH-P12 Đại Ca Diếp Mới Đến Học Đạo-Trung Bổn Khởi  
T014 BD V 196-CQH-P13 Độ Nại Nữ-Trung Bổn Khởi  
T014 BD V 196-CQH-P14 Ni Kiền Vấn Nghi-Trung Bổn Khởi  
T014 BD V 196-CQH-P15 Đức Phật Ăn Lúa Ngựa-Trung Bổn Khởi  
T014 BD V 197-AQT Hưng Khởi Hạnh  
T014 BD V 197-AQT-1 Nhân Duyên Đời Trước Của Nàng Tôn Đà Lợi  
T014 BD V 197-AQT-2 Nhân Duyên Đời Trước Của Nàng Xa Di Bạt  
T014 BD V 197-AQT-4 Nhân Duyên Các Khớp Xương Bị Đau  
T014 BD V 197-AQT-5 Nhân Duyên Đời Trước Của Việc Đau Lưng  
T014 BD V 197-AQT-6 Nhân Duyên Bị Cây Giáo Đâm Vào Chân  
T014 BD V 197-CQH-7 Nhân Duyên Đề Bà Đạt Đa Xô Đá-Hưng Khởi Hạnh  
T014 BD V 197-CQH-8 Nhân Duyên Bà La Môn Nữ Tiên Chiên Sa Hủy Báng Phật-Hưng Khởi Hạnh  
T014 BD V 197-CQH-9 Nhân Duyên Đời Trước Phải Ăn Lúa Ngựa-Hưng Khởi Hạnh  
T014 BD V 197-CQH-10 Nhân Duyên Kiếp Trước Của Sự Khổ Hạnh-Hưng Khởi Hạnh  
T014 BD V 198-AQT-1 Vua Kiệt Tham-Nghĩa Túc  
T014 BD V 198-AQT-2 Vua Ưu Điền-Nghĩa Túc  
T014 BD V 198-AQT-3 Tu Đà Lợi-Nghĩa Túc  
T014 BD V 198-AQT-4 Phạm Chí Ma Kiệt-Nghĩa Túc  
T014 BD V 198-AQT-5 Vua Kính Diện-Nghĩa Túc  
T014 BD V 198-AQT-6 Già Trẻ Đều Chết-Nghĩa Túc  
T014 BD V 198-AQT-7 Di Lặc Thưa Hỏi-Nghĩa Túc  
T014 BD V 198-AQT-8 Phạm Chí Dũng Từ-Nghĩa Túc  
T014 BD V 198-AQT-9 Ma Nhân Đề Nữ-Nghĩa Túc  
T014 BD V 198-AQT-10 Dị Học Giác Phi-Nghĩa Túc  
T014 BD V 198-CQH-11 Phạm Chí Mãnh Quán-Nghĩa Túc  
T014 BD V 198-CQH-12 Phạm Chí Pháp Quán-Nghĩa Túc  
T014 BD V 198-CQH-13 Phạm Chí Đâu Lặc-Nghĩa Túc  
T014 BD V 198-CQH-14 Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni-Nghĩa Túc  
T014 BD V 198-CQH-15 Cha Con Cùng Hội-Nghĩa Túc  
T014 BD V 198-CQH-16 Vua Duy Lâu Lặc-Nghĩa Túc  
 
 
 
BẢN KINH CHỮ Tập T15 BẢN DUYÊN VI (pdf) MP3 KINH NÓI
T015 BD VI 199 Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P1 Đại Ca Diếp-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P2 Xá Lợi Phất-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P3 Ma Ha Mục Kiền Liên-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P4 Luân Đề Đà-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P5 Tu Man-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P6 Luân Luận-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P7 Phàm Kỳ-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P8 Tân Đầu Lô-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P9 Hóa Kiệt-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P10 Nan Đà-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P11 Dạ Da-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P12 Thi Lợi La-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P13 Bạt Câu Lô-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P14 Ma Ha Trở-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P15 Ưu Vi Ca Diếp-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P16 Ca Da-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P17 Thọ Đề Cù-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P18 Lại Tra Hòa La-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P19 Hóa Đề-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P20 Thiên Thừa Ca Diếp-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P21 Châu Lợi Bàn Đặc-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P22 Đề Hồ Thí-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P23 A Na Luật-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P24 Di Ca Phất-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P25 La Vân-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P26 Nan Đề-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P27 Bạt Đề-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P28 La Bàn Bạt Đề-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P29 Ma Đầu Luật Chí-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 199-P30 Thế Tôn-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi  
T015 BD VI 200-Q1-P1-1 Bà La Môn Mãn Hiền Thỉnh Phật Từ Xa-Bồ Tát Thọ Ký-Trăm Truyện Nhân Duyên  
T015 BD VI 200-Q1-P1-2 Nàng Danh Xưng Thỉnh Phật Bồ Tát Thọ Ký-Trăm Truyện Nhân Duyên  
T015 BD VI 200-Q1-P1-3 Gã Nan Đà Lười Biếng Gặp Phật-Bồ Tát Thọ Ký-Trăm Truyện Nhân Duyên  
T015 BD VI 200-Q1-P1-4 Năm Trăm Người Đi Buôn Ra Biển Tìm Châu Báu-Bồ Tát Thọ Ký-Trăm Truyện Nhân Duyên  
T015 BD VI 200-Q1-P1-5 Chàng Tu Ma Nghèo Khổ Cúng Dường Phật Một Ít Chỉ-Bồ Tát Thọ Ký-Trăm Truyện Nhân Duyên  
T015 BD VI 200-Q1-P1-6 Trưởng Giả Bà Trì Gia Bị Bệnh Nặng-Bồ Tát Thọ Ký-Trăm Truyện Nhân Duyên  
T015 BD VI 200-Q1-P1-7 Người Giữ Ao Của Vua Rải Hoa Cúng Phật-Bồ Tát Thọ Ký-Trăm Truyện Nhân Duyên  
T015 BD VI 200-Q1-P1-8 Hai Vị Phạm Chí Tranh Cải Về Như Lai-Bồ Tát Thọ Ký-Trăm Truyện Nhân Duyên  
T015 BD VI 200-Q1-P1-9 Phật Nói Pháp Và Xuất Gia Cho Hai Vị Vua-Bồ Tát Thọ Ký-Trăm Truyện Nhân Duyên  
T015 BD VI 200-Q1-P1-10 Trưởng Giả Làm Vua Bảy Ngày-Bồ Tát Thọ Ký-Trăm Truyện Nhân Duyên  
T015 BD VI 200-Q2-P2-11 Người Lái Đò Thỉnh Phật Qua Sông-Báo Ứng Thọ Cúng Dường  
T015 BD VI 200-Q2-P2-12 Vua Quán Đảnh Thỉnh Phật-Báo Ứng Thọ Cúng Dường  
T015 BD VI 200-Q2-P2-13 Pháp Hộ Thỉnh Phật Tắm Rửa-Báo Ứng Thọ Cúng Dường  
T015 BD VI 200-Q2-P2-14 Đức Phật Cứu Giúp Dân Chúng Mắc Bệnh-Báo Ứng Thọ Cúng Dường  
T015 BD VI 200-Q2-P2-15 Trời Đế Thích Cúng Dường Đức Phật-Báo Ứng Thọ Cúng Dường  
T015 BD VI 200-Q2-P2-16 Phật Hiện Thân Trời Đế Thích Để Hóa Độ Bà La Môn-Báo Ứng Thọ Cúng Dường  
T015 BD VI 200-Q2-P2-17 Thần Càn Thát Bà Trổi Nhạc Khen Phật-Báo Ứng Thọ Cúng Dường  
T015 BD VI 200-Q2-P2-18 Chàng Như Nguyện Sắp Bị Hành Hình Xin Phật Xuất Gia-Báo Ứng Thọ Cúng Dường  
T015 BD VI 200-Q2-P2-19 Vua Tần Bà Xa La Thỉnh Phật-Báo Ứng Thọ Cúng Dường  
T015 BD VI 200-Q2-P2-20 Trời Đế Thích Biến Hóa Vườn Trúc Ca Lan Đà-Báo Ứng Thọ Cúng Dường  
T015 BD VI 200-Q3-P3-21 Vương Tử Hóa Sinh Chướng Thành Bích Chi Phật-Thọ Ký Bích Chi Phật  
T015 BD VI 200-Q3-P3-22 Một Đứa Trẻ Rải Hoa Cúng Dường Phật-Thọ Ký Bích Chi Phật  
T015 BD VI 200-Q3-P3-23 Một Phụ Nữ Rải Vật Báu Cúng Dường Đức Phật-Thọ Ký Bích Chi Phật  
T015 BD VI 200-Q3-P3-24 Bà Lão Thiện Ái Tham Lam Bỏn Sẻn-Thọ Ký Bích Chi Phật  
T015 BD VI 200-Q3-P3-25 Trưởng Giả Hàm Hương Thỉnh Phật-Thọ Ký Bích Chi Phật  
T015 BD VI 200-Q3-P3-26 Người Lái Đò Đưa Đức Phật Và Chúng Tăng Qua Sông-Thọ Ký Bích Chi Phật  
T015 BD VI 200-Q3-P3-27 Người Tớ Gái Xoa Hương Chiên Đàn Lên Chân Phật-Thọ Ký Bích Chi Phật  
T015 BD VI 200-Q3-P3-28 Người Nghèo Bạt Đề Bố Thí Củi Cho Phật-Thọ Ký Bích Chi Phật  
T015 BD VI 200-Q3-P3-29 Về Việc Trổi Nhạc Cúng Dường Được Chứng Thành Bích Chi Phật-Thọ Ký Bích Chi Phật  
T015 BD VI 200-Q3-P3-30 Tên Cướp Ác Nô-Thọ Ký Bích Chi Phật  
T015 BD VI 200-Q4-P4-31 Vua Liên Hoa Bỏ Thân Làm Loài Xích Ngư-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q4-P4-32 Vua Phạm Dự Bố Thí Thóc Gạo Cho Bà La Môn-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q4-P4-33 Vua Thi Tỳ Khóe Mắt Mình Bố Thí Cho Chim Đại Bàng-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q4-P4-34 Vua Thiện Diện Cầu Pháp-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q4-P4-35 Thái Tử Con Vua Phạm Ma Cầu Pháp-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q4-P4-36 Người Bà La Môn Đòi Nợ Phật-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q4-P4-37 Đức Phật Sắp Nhập Niết Bàn Hóa Độ Năm Trăm Vị Lực Sĩ-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q4-P4-38 Thỏ Đầu Đàn Nướng Mình Cúng Dường Tiên Nhân-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q4-P4-39 Nói Về Con Của Vua Pháp Hộ Bị Mẹ Giết Hại-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q4-P4-40 Tên Cướp Lâu Đà-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q5-P5-41 Bà Phú Na Kỳ Bị Đọa Vào Ngạ Quỷ-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q5-P5-42 Vợ Trưởng Giả Hiền Thiện Bị Đọa Vào Loài Ngạ Quỷ-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q5-P5-43 Do Ác Kiến Không Bố Thí Nước Nên Đọa Vào Loài Ngạ Quỷ-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q5-P5-44 Bàn Đà La Bị Đọa Làm Ngạ Quỷ Thân Thể Hôi Thối-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q5-P5-45 Mục Kiền Liên Vào Thánh Gặp Năm Trăm Ngạ Quỷ-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q5-P5-46 Mẹ Chàng Ưu Đa La Bị Đọa Vào Loài Ngạ Quỷ-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q5-P5-47 Ngạ Quỷ Sinh Ra Đã Bị Mù-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q5-P5-48 Trưởng Giả Nhã Đạt Đa Vì Tham Lam Nên Bị Đọa Vào Loài Ngạ Quỷ-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q5-P5-49 Ngạ Quỷ Tự Ăn Thịt Năm Trăm Ngạ Quỷ Con Do Nó Sinh Ra-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q5-P5-50 Chàng Diêm Ba La Giống Ngạ Quỷ-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q6-P6-51 Trưởng Giả Hiền Diện Vì Tham Lam Bỏn Xẻn Mà Bị Đọa Làm Rắn Độc-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q6-P6-52 Chàng Nguyệt Quang Sinh Lên Cõi Trời-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q6-P6-53 Hái Hoa Cúng Dường Đức Phật Được Sinh Lên Cõi Trời-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q6-P6-54 Nàng Công Đức Ý Cúng Dường Tháp Được Sinh Lên Cõi Trời-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q6-P6-55 Tu Đạt Cỡi Voi Đi Khuyến Hóa-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q6-P6-56 Chim Anh Vũ Đầu Đàn Thỉnh Phật-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q6-P6-57 Vua Sai Sứ Giả Thỉnh Phật-Sứ Giả Qua Đời Được Sinh Lên Trời-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q6-P6-58 Phật Hóa Độ Con Trâu Được Sinh Lên Cõi Trời-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q6-P6-59 Hai Vị Phạm Chí Thọ Trai Pháp-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q6-P6-60 Năm Trăm Con Chim Nhạn Nghe Phật Nói Pháp-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q7-P7-61 Cậu Bé Thân Màu Vàng Ròng-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q7-P7-62 Cậu Bé Thân Có Mùi Hương Chiên Đàn-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q7-P7-63 Tỳ Kheo Uy Đức-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q7-P7-64 Tỳ Kheo Đại Lực-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q7-P7-65 Tỳ Kheo Được Người Cung Kính-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q7-P7-66 Vị Tỳ Kheo Trên Đầu Có Lọng Báu-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q7-P7-67 Vị Tỳ Kheo Có Giọng Tiếng Hay-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q7-P7-68 Một Trăm Đứa Bé Cùng Sinh Ra Đời Một Lúc-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q7-P7-69 Vị Tỳ Kheo Trên Đầu Có Hạt Châu-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q7-P7-70 Treo Phướng Cúng Dường Tháp Phật-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q8-P8-71 Tỳ Kheo Ni Bảo Châu Lúc Sinh Ra Có Ánh Sáng Chiếu Khắp Trong Thành-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q8-P8-72 Tỳ Kheo Ni Thiện Ái Lúc Sinh Ra Tự Nhiên Có Các thức Ăn Uống-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q8-P8-73 Tỳ Kheo Ni Bạch Tịnh Khi Sinh Ra Đời Đã Có Áo-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q8-P8-74 Tỳ Kheo Ni Tu Mạn Có Tài Biện Luận-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q8-P8-75 Cô Gái Múa Trở Thành Tỳ Kheo Ni-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q8-P8-76 Tỳ Kheo Ni Ca Thi Khi Sinh Ra Đã Mặc Ca Sa-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q8-P8-77 Tỳ Kheo Ni Trên Trán Có Vòng Trân Châu-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q8-P8-78 Tỳ Kheo Ni Sai Ma Ra Đời Mà Hai Vị Vua Hòa Giải Với Nhau-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q8-P8-79 Nàng Công Chúa Xấu Xí Con Vua Ba Tư Nặc-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q8-P8-80 Về Tên Trộm-Bồ Tát Xuất Sanh  
T015 BD VI 200-Q9-P9-81 Người Dẫn Đầu Đoàn Người Đi Buôn Tên Hải Sanh-Thanh Văn  
T015 BD VI 200-Q9-P9-82 Người Khi Sinh Ra Đã Mặc Áo Tu Mạn Hoa-Thanh Văn  
T015 BD VI 200-Q9-P9-83 Tỳ Kheo Bảo Thủ Hoa-Thanh Văn  
T015 BD VI 200-Q9-P9-84 Vị Tỳ Kheo Thông Suốt Ba Tạng-Thanh Văn  
T015 BD VI 200-Q9-P9-85 Da Xà Mật Đa-Thanh Văn  
T015 BD VI 200-Q9-P9-86 Tỳ Kheo Hóa Sinh-Thanh Văn  
T015 BD VI 200-Q9-P9-87 Tỳ Kheo Chúng Bảo Trang Nghiêm-Thanh Văn  
T015 BD VI 200-Q9-P9-88 Vua Kế Tân Ninh-Thanh Văn  
T015 BD VI 200-Q9-P9-89 Vua Bạt Đề Thích Làm Tỳ Kheo-Thanh Văn  
T015 BD VI 200-Q9-P9-90 Phật Độ Vương Tử Hộ Quốc Xuất Gia-Thanh Văn  
T015 BD VI 200-Q10-P10-91 Chàng Tu Bồ Đề Có Tâm Độc Ác-Các Duyên  
T015 BD VI 200-Q10-P10-92 Vị Tỳ Kheo Trưởng Giả Ở Trong Thai Mẹ Sáu Mươi Năm Ác-Các Duyên  
T015 BD VI 200-Q10-P10-93 Vị Tỳ Kheo Cụt Tay-Các Duyên  
T015 BD VI 200-Q10-P10-94 Tỳ Kheo Lê Quân Chi-Các Duyên  
T015 BD VI 200-Q10-P10-95 Tỳ Kheo Sinh Tử Khổ-Các Duyên  
T015 BD VI 200-Q10-P10-96 Trưởng Giả Thân Thể Bị Ghẻ Lở-Các Duyên  
T015 BD VI 200-Q10-P10-97 Vị Tỳ Kheo Xấu Xí-Các Duyên  
T015 BD VI 200-Q10-P10-98 Tỳ Kheo Hằng Già Đạt-Các Duyên  
T015 BD VI 200-Q10-P10-99 Phạm Chí Trưởng Trảo-Các Duyên  
T015 BD VI 200-Q10-P10-100 Tỳ Kheo Tôn Đà Lợi Khôi Ngô Tuấn Tú-Các Duyên  
T015 BD VI 201-Q1 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận  
T015 BD VI 201-Q2 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận  
T015 BD VI 201-Q3 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận  
T015 BD VI 201-Q4 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận  
T015 BD VI 201-Q5 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận  
T015 BD VI 201-Q6 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận  
T015 BD VI 201-Q7 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận  
T015 BD VI 201-Q8 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận  
T015 BD VI 201-Q9 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận  
T015 BD VI 201-Q10 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận  
T015 BD VI 201-Q11 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận  
T015 BD VI 201-Q12 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận  
T015 BD VI 201-Q13 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận  
T015 BD VI 201-Q14 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận  
T015 BD VI 201-Q15 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận  
T015 BD VI 202-Q1-P1 Phạm Thiên Thỉnh Pháp-Kinh Hiền Ngu  
T015 BD VI 202-Q2-P8 Nàng Kim Cương-Con Gái Vua Ba Tư Nặc-Kinh Hiền Ngu  
T015 BD VI 202-Q3-P15 Cứ Đà Bố Thí Thân-Kinh Hiền Ngu  
T015 BD VI 202-Q4-P22 Ưu Bà Di Ma Ha Tư Na-Kinh Hiền Ngu  
T015 BD VI 202-Q5-P24 Sa Di Giữ Giới Tự Sát-Kinh Hiền Ngu  
T015 BD VI 202-Q6-P31 Vua Nguyệt Quang Bố Thí Đầu-Kinh Hiền Ngu  
T015 BD VI 202-Q7-P36 Đại Kiếp Tân Ninh-Kinh Hiền Ngu  
T015 BD VI 202-Q8-P39 Nhân Duyên Cái Sự-Kinh Hiền Ngu  
T015 BD VI 202-Q9-P41 Trời Tịnh Cư Thỉnh Phật Tắm-Kinh Hiền Ngu  
T015 BD VI 202-Q10-P45 A Nan Tổng Trì-Kinh Hiền Ngu  
T015 BD VI 202-Q11-P52 Vô Nảo-Kinh Hiền Ngu  
T015 BD VI 202-Q12-P54 Ma Đầu La Thế Chất-Con Của Ông Sư Chất-Kinh Hiền Ngu  
T015 BD VI 202-Q13-P60 Năm Trăm Chim Nhạn Nghe Phật Pháp Được Sinh Cõi Trời-Kinh Hiền Ngu  
 
 
 
BẢN KINH CHỮ Tập T16 BẢN DUYÊN VII (pdf) MP3 KINH NÓI
T016 BD VII 203-Q1-1 Thập Xa Vương-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q1-2 Vương Tử Dùng Thịt Của Mình Để Cứu Cha Mẹ-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q1-3 Nhân Duyên Chim Anh Vũ Cúng Dường Cha Mẹ Mù-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q1-4 Khí Lão Quốc-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q1-5 Đức Phật Ở Trên Cõi Đao Lợi Phật Thuyết Pháp Cho Mẹ Là Bà Ma Da-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q1-6 Ngày Xưa Mẹ Ngài Là Bà Ca Đán Già La-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q1-7 Từ Đồng Nữ-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q1-8 Phu Nhân Liên Hoa-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q1-9 Phu Nhân Lộc Nữ-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q10-116 Vua Ưu Đà Tiện-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q10-117 La Hầu La-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q10-118 Bà La Môn Già Nói Dối-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q10-119 Vợ Của Bà La Môn Muốn Hại Mẹ Chồng-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q10-120 Con Chim Kiêu Và Con Quạ Báo Oán-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q10-121 Nô Tỳ Và Con Dê Đực Chiến Đấu-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q2-10 Con Voi Trắng Sáu Ngà-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q2-11 Con Thỏ Tự Thiêu Thân Để Cúng Dường Vị Đại Tiên-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q2-12 Con Khỉ Thiện Và Con Khỉ Ác-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q2-13 Phật Dùng Nước Trí Tuệ Diệt Trừ Ba Thứ Lửa-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q2-14 Con Trưởng Giả Và Vị Thiên Thần Nước Ba La Nại Cảm Hoá Nhà Vua Thực Hành Hiếu Hạnh-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q2-15 Con Bạch Hương Tượng Của Quốc Vương Ca Thi Nuôi-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q2-16 Nước Ba La Nai Em Khuyên Anh Bỏ Ac-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q2-17 Vợ Của Phạm Ma Đạt Vì Đố Kỵ-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q2-18 Tỳ Kheo Đà Phiếu Bị Hủy Báng-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q2-19 Ly Việt Bị Hủy Báng-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q2-20 Người Con Gái Xấu Xí Tên Là Lạc Đề-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q2-21 Người Con Tên Thiện Quang-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q2-22 Hai Anh em Vương Tử Bị Đuổi Ra Khỏi Nước-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q2-23 Vợ Của Trưởng Giả Tu Đạt Cúng Dường Phật-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q2-24 Tỳ Kheo Sa La Na Bị Vua Ác Sinh Làm Khổ Nảo-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q2-25 Nội Quan Chuộc Lại Con Trâu-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q2-26 Nội Quan ranh Đạo Lý-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q3-27 Hai Anh Em Đồng Xuất Gia-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q3-28 Cừu Già Ly Hủy Báng Ngài Xá Lợi Phất-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q3-29 Bài Kệ Của Long Vương-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q3-30 Đề Bà Đạt Đa Muốn Làm Phật Bị Thương-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q3-31 Chim Cộng Mạng-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q3-32 Bạch Nga Vương-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q3-33 Con Rùa Lớn-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q3-34 Hai Phụ Tướng Sàm Tấu-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q3-35 Sơn Kê Vương-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q3-36 Chim Cát Lợi-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q3-37 Vị Tiên Già-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q3-38 Hai Khác Buôn-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q3-39 Tám Vị Trời Lần Lượt Hội Pháp-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q4-40 Người Nghèo Cúng Bánh Bằng Bột Lúa Tiểu Mạch-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q4-41 Cô Gái Nghèo Cúng Hai Đồng Tiền-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q4-42 Người Nghệ Sĩ Tên Kế Na Ở Nước Càn Đà Vệ-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q4-43 Hai Vợ Chồng Kế Di La Tự Bán Mình-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q4-44 Sa Di Cứu Bầy Kiến Khỏi Bị Nước-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q4-45 Vua Nước Càn Đà Vệ Nhờ Sửa Chùa Tháp Cũ-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q4-46 Tỳ Kheo Tu Bổ Lỗ Hổng Vách Chùa Được Sống Lâu-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q4-47 Con Của Trưởng Giả Thấy Phật Cầu Được Trường Thọ-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q4-48 Con Của Trưởng Giả Làm Thuê Thiết Hội-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q4-49 Phất Na Cúng Phật Một Bát Cơm-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q4-50 Đại Ái Đạo Cúng Đức Phật Y Bằng Vàng-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q5-51 Thiên Nữ Dùng Tràng Hoa Cúng Dường Tháp-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q5-52 Thiên Nữ Dùng Hoa Sen Cúng Dường Tháp-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q5-53 Thiên Nữ Thọ Trì Tám Trai Giới Được Sinh Về Cõi Trời-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q5-54 Thiên Nữ Nhờ Đốt Đèn Cúng Dường-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q5-55 Người Nữ Đang Cỡi Xe Thấy Phật Hoan Hỷ Tránh Đường-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q5-56 Thiên Nữ Dùng Hoa Rải Trên Phật-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q5-57 Xá Lợi Phất Ma Đề Cưng Dường Tháp Của Phật-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q5-58 Vợ Chồng Trưởng Giả Xây Cất Chùa Tháp-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q5-59 Vợ Chồng Trưởng Giả Tín Tâm Kính Lễ Đức Phật-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q5-60 Cô Gái Đạo Ba La Môn Học Đệ Tử Của Đức Phật-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q5-61 Cô Gái Nghèo Cúng Tấm Dạ Cho Trưởng Giả Tu Đạt-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q5-62 Cô Gái Của Trưởng Giả Không Tin Tam Bảo-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q5-63 Cô Gái Quéy Dọn Thấy Phật Sinh Tâm Hoan Hỷ-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q5-64 Trưởng Giả Làm Nhà Thỉnh Phật Cúng Dường-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q5-65 Người Phụ Nữ Lấy Nước Mía Cúng Dường-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q5-66 Cô Gái Dùng Hương Xoa Lên Chân Đức Phật-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q5-67 Nữ Tỳ Cuat Trưởng Giả Tu Đạt Quy Y Tam Bảo-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q5-68 Cô Gái Nghèo Xin Thức Ăn Nơi Phật-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q5-69 Nữ Tỳ Của Trưởng Giả Đem Cơnm Cho Chủ-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q5-70 Trưởng Giả Xây Cất Giảng Đường Cúng Dường Đức Phật-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q5-71 Trưởng Giả Thấy Vua Xây Tháp, Ông Cũng Xây Tháp-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q5-72 Khách Buôn Xây Nhà Cúng Dường Đức Phật-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q6-73 Đế Thích Hỏi Việc-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q6-74 Đức Phật Độ A Nhã Kiều Trần Như-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q6-75 Sai Ma Bị Bệnh Mắt, Quy Y Tam Bảo Được Nhã Tịnh-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q6-76 Bảy Loại Pháp Bố Thí-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q6-77 Vua Nước Ca Bộ Lúc Trời Hạn Hán Tắm Phật-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q6-78 Trưởng Giả Thỉnh Xá Lợi Phất Và Ma Ha La-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q7-79 Bà La Môn Dùng Ngọc Như Ý Cúng Dường Đức Phật-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q7-80 Thập Lực Ca Diếp Dùng Lời Chân Thật-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q7-81 Ma Vương Ba Tuần Muốn Đến Não Loại Đức Phật-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q7-82 Đức Phật Nói Về Tại Hoạ Của Lợi Dưỡng-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q7-83 Tên Giặc Sắp Bị Giết Từ Xa Trông Thấy Đức Phật-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q7-84 Người Sa Lưới Pháp Luật Bị Chặt Tay Chân-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q7-85 Trưởng Giả Lấy Nước Mật Tốt Cúng Dường-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q7-86 Vua Ba Tư Nặc Sai Người Đi Thỉnh Phật-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q7-87 Vua Ba Tư Nặc Khuyến Hoá Quyên Góp-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q7-88 Người Anh Thường Khuyên Người Em Phụng Tu Tam Bảo-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q7-89 Người Cha Nghe Con Đắc Đạo Vui-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q7-90 Người Con Bị Cha Bắt Buộc Xuất Gia-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q7-91 La Hán Kỳ Dạ Đa Đuổi Ác Long Ra Biển-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q7-92 Hai Tỳ Kheo Thấy Tôn Giả Kỳ Dạ Đa-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q7-93 Nước Nguyệt Thị Thấy Tôn Giả Kỳ Dạ Đa-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q7-94 Vua Nước Nguyệt Thị Kết Bạn Thân Với Ba Vị Quan Trí Tuệ-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q8-100 Năm Trăm Con Chim Ưng Trắng Nghe Pháp-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q8-101 Đề Bà Đạt Đa Thả Voi Say Tên Hộ Tài Muốn Hại Phật-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q8-95 Vợ Chồng Phụ Tướng Nước Câu Thi Di Ác Tâm Với Đức Phật-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q8-96 Nan Đà Em Của Đức Phật Bị Đúc Phật Bắt Buộc Xuất Gia-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q8-97 Đại Lực Sĩ Cảm Hoá Nhóm Giặc Ở Đồng Hoang-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q8-98 Phụ Tướng Nghe Pháp Nên Ly Dục-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q8-99 Ni Kiền Tử Nhảy Vào Đống Lửa Được Phật Cứu Độ-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q9-102 Ca Chiên Diên Giải Thích Tám Giấc Mộng Của Vua Ác Sinh-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q9-103 Con Mèo Vàng-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q9-104 Vua Ác Sinh Được Năm Trăm Cái Bát-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q9-105 Người Cầu Vị Trời Tỳ Ma Mong Được Giàu Lớn-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q9-106 Quỷ Tử Mẫu Mất Con-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q9-107 Thiên Tự Chủ-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q9-108 Thờ Thần Cây-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q9-109 Cô Gái Nhàm Chán Dục Xuất Gia-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q9-110 Đứa Con Bất Hiếu Nhận Quả Báo-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q9-111 Luận Nghị Giữa Vua Nan Đà Cùng Với Na Già Tư Na-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q9-112 Người Vợ Bất Hiếu Muốn Hại Mẹ Chồng-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q9-113 Vua Nước Ba La Nại Nghe Tiếng Kêu Trong Gò Mả-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q9-114 Tỳ Kheo Già Được Bốn Quả-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 203-Q9-115 Cô Gái Chí Thành Được Đạo Quả-Tạp Bảo Tạng  
T016 BD VII 204 Kinh Tạp Thí Dụ  
T016 BD VII 205-AQT Kinh Tạp Thí Dụ  
T016 BD VII 205-CQH Kinh Tạp Thí Dụ  
T016 BD VII 206-AQT Cựu Tạp Thí Dụ  
T016 BD VII 206-CQH Cựu Tạp Thí Dụ  
T016 BD VII 207 Kinh Tạp Thí Dụ  
T016 BD VII 208-Q1 Chúng Tuyển Tạp Thí Dụ  
T016 BD VII 208-Q2 Chúng Tuyển Tạp Thí Dụ  
T016 BD VII 209 Bách Dụ-Duyên Khởi  
T016 BD VII 209-Q1 Bách Dụ  
T016 BD VII 209-Q2 Bách Dụ  
T016 BD VII 209-Q3 Bách Dụ  
T016 BD VII 209-Q4 Bách Dụ  
T016 BD VII 210 Bài Tựa Kinh Pháp Cú  
T016 BD VII 210-AQT-P1 Vô Thường-Kinh Pháp Cú  
T016 BD VII 210-CQH-P22 Thuật Phật-Kinh Pháp Cú  
T016 BD VII 211-Q1-P1 Vô Thường-Pháp Cú Thí Dụ-Vô Thường  
T016 BD VII 211-Q2-P14 Dụ Hoa Hương-Pháp Cú Thí Dụ  
T016 BD VII 211-Q3-P21 Lão Mạo-Pháp Cú Thí Dụ  
T016 BD VII 211-Q4-P35 Dụ Ái Dục-Pháp Cú Thí Dụ  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T17 BẢN DUYÊN VIII (pdf) MP3 KINH NÓI
T017 BD VIII 212-Q1-P1 Vô Thường-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q2-P1 Vô Thường-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q3-P1 Vô Thường-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q4-P2 Dục-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q5-P3 Ái-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q6-P4 Không Buông Lung-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q7-P5 Buông Lung-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q8-P6 Niệm-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q9-P7 Giới-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q10-P8 Học-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q11-P9 Phỉ Báng-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q12-P11 Tín-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q13-P12 Sa Môn-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q14-P13 Đạo-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q15-P14 Lợi Dưỡng-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q16-P15 Phẫn Nộ-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q17-P16 Duy Niệm-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q18-P17 Tạp-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q19-P19 Hoa-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q20-P21 Giận Dữ-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q21-P22 Như Lai-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q22-P25 Nói Rộng-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q23-P27 Nê Hoàn-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q24-P28 Quán-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q25-P29 Kinh Xuất Diệu-Ác Hạnh  
T017 BD VIII 212-Q25-P29 Kinh Ác Hạnh-Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q26-P30 Song Yếu-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q27-P31 Lạc-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q28-P32 Tâm Ý-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q29-P33 Sa Môn-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 212-Q30-P34 Phạm Chí-Kinh Xuất Diệu  
T017 BD VIII 213-Q1-P1 Hữu Vi-Pháp Tập Yếu Tụng Kinh  
T017 BD VIII 213-Q2-P12 Chánh Đạo-Pháp Tập Yếu Tụng Kinh  
T017 BD VIII 213-Q2-P12 Pháp Tập Yếu Tụng Kinh-Chánh Đạo  
T017 BD VIII 213-Q3-P24 Pháp Tập Yếu Tụng Kinh-Quảng Thuyết  
T017 BD VIII 213-Q3-P24 Quảng Thuyết-Pháp Tập Yếu Tụng Kinh  
T017 BD VIII 213-Q4-P30 Lạc-Pháp Tập Yếu Tụng Kinh  
T017 BD VIII 213-Q4-P30 Pháp Tập Yếu Tụng Kinh-Lạc  
T017 BD VIII 214 Chó Dữ  
T017 BD VIII 215 Thí Dụ Bầy Trâu  
T017 BD VIII 216 Chuyện Cá Lớn  
T017 BD VIII 217 Thí Dụ  
T017 BD VIII 218 Vua Quán Đảnh  
T017 BD VIII 219 Thầy Thuốc