Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Thiển Thích

Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Thiển Thích

Tác giả:

admin

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

3485

Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Thiển Thích

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Mục Lục:


Duyên Khởi Của Pháp Hội Giảng Kinh


Nhân Duyên Nảy Sanh Giáo Pháp (Giáo Khởi Nhân Duyên) 


Phân Loại Theo Tạng Thừa (Tạng Thừa Sở Nhiếp)


Nêu Rõ Tông Chỉ Kinh (Biện Ðịnh Tông Chỉ)


Giải Thích Đề Mục Kinh (Tiêu Thích Danh Ðề)


Dịch Giả Truyền Dch (Truyền Dịch Sử Giả) (người lưu truyền, phiên dịch bộ Kinh)


Giảng Giải Kinh Văn (Biệt Giải Văn Nghĩagiải thích ý nghĩa của kinh văn
 • Phần Duyên Khởi
 • Phẩm Thứ Nhất - Thần Thông Trên Cung Trời Ðao Lợi: 1  2 3 
 • Phẩm Thứ Hai - Phân Thân Tập Hội  
 • Phẩm Thứ Ba - Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên
 • Phẩm Thứ Tư: Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh Ở Cõi Diêm Phù
 • Phẩm Thứ Năm: Danh Hiệu Của Ðịa Ngục
 • Phẩm Thứ Sáu: Như Lai Tán Thán
 • Phẩm Thứ Bảy: Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất
 • Phẩm Thứ Tám: Các Vua Diêm La và Quyến Thuộc Khen Ngợi
 • Phẩm Thứ Chín: Xưng Danh Hiệu Chư Phật
 • Phẩm Thứ Mười: Nhân Duyên và So sánh Công Đức Bố Thí
 • Phẩm Thứ Mười Một: Địa Thần Hộ Pháp
 • Phẩm Thứ Mười Hai: Thấy, Nghe Đều Được Lợi Ích
 • Phẩm Thứ Mười Ba: Giao Phó Cho Trời Người
 • Phần Phụ Lục
 


Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Nghe Ấn Quang Đại Sư Giảng Pháp
Nghe Hoà Thượng Tuyên Hoá Giảng Pháp
Nghe Hoà Thượng Tịnh Không Giảng Pháp
Nghe Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 2 - 15
Nghe Pháp Sư Ngộ Thông Giảng Pháp

Nghe Pháp Âm Tịnh Tông

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Thư Viện Download

Thư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka