Toàn bộ Tạng Luật hiển thị từ tập 71 đến tập 82

Toàn bộ Tạng Luật hiển thị từ tập 71 đến tập 82
Bên trái trái pdf (chữ) được chiết nhỏ tương ưng mp3 (nói) bên phải
 
 Cách tìm tựa Kinh : Ctrl+f (windows) hoặc  cmd+f (imac) sẽ hiện ra khung để nhập tựa Kinh cần tìm. [unicode]
 
BẢN KINH CHỮ Tập T071 BỘ LUẬT TẬP I (pdf) Sa Di Tắc Bộ Hòa Hê Ngũ Phần) MP3 KINH NÓI
T071 BL 1 (001) Nói Về Bốn Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (002) Nói Về Bốn Pháp Ba La Di-tt-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (003) Nói Về 13 Pháp Tăng Tàn-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP Chưa thực
T071 BL 1 (004) Nói Về 13 Pháp Tăng Tàn-tt-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP hiện mp3
T071 BL 1 (005) Nói Về Hai Pháp Bất Định-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (006) Nói Về 30 Pháp Xả Đọa-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (007) Nói Về 30 Pháp Xả Đọa-tt-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (008) Nói Về 91 Pháp Đọa-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (009) Nói Về 91 Pháp Đọa tt-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (010) Nói Về 91 Pháp Đọa tt-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (011) Nói Về 91 Pháp Đọa tt-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (012) Nói Về Bốn Pháp Hối Quá-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (013) Nói Về 100 Pháp Chúng Học-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (014) Nói Về 7 Pháp Diệt Tránh-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (015) Nói Về 8 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (016) Nói Về 17 Pháp Tăng Tàn-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (017) Nói Về Ba Mươi Pháp Xả Dọa-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (018) Nói Về Hai Trăm Lẻ Bảy Pháp Đọa-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (019) Nói Về Hai Trăm Lẻ Bảy Pháp Đọa tt-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (020) Nói Về Hai Trăm Lẻ Bảy Pháp Đọa tt-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (021) Nói Về Tám Pháp Hối Quá-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (022) Nói Về Một Trăm Pháp Chúng Học-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (023) Nói Về Các Pháp-Thọ Giới-Bồ Tát-An Cư-Tự Tứ-Y-Giáy Dép Da-Thức Uống-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (024) Nói Về Các Pháp Thọ Giới-Bồ Tát-An Cư-Tự Tứ-Y-Giáy Dép Da-Thức Uống-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (025) Nói Về Các Pháp Thọ Giới-Bồ Tát-An Cư-Tự Tứ-Y-Giáy Dép Da-Thức Uống-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (026) Nói Về Pháp Bố Tát-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (027) Nói Về Pháp An Cư-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (028) Nói Về Pháp Tự Tứ-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (029) Nói Về Pháp Y-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (030) Nói Về Pháp Y-tt-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (031) Nói Về Pháp Giày Dép Da-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (032) Nói Về Thức Uống-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (033) Nói Về Thức Ăn-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (034) Nói Về Pháp Y Ca Hi Na-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP  
T071 BL 1 (035) Nói Về Pháp Diệt Tránh-BHLNP  
T071 BL 1 (036) Nói Về Pháp Yết Ma-BHLNP  
T071 BL 1 (037) Nói Về Pháp Yết Ma-tt-BHLNP  
T071 BL 1 (038) Nói Về Pháp Phá Tăng-BHLNP  
T071 BL 1 (039) Nói Về Pháp Ngọa Cụ-BHLNP  
T071 BL 1 (040) Nói Về Tạp Pháp-BHLNP  
T071 BL 1 (041) Nói Về Pháp Oai Nghi-BHLNP  
T071 BL 1 (042) Nói Về Pháp Ngăn Bố Tát-BHLNP  
T071 BL 1 (043) Nói Về Pháp Biệt Trú-BHLNP  
T071 BL 1 (044) Nói Về Pháp Điều Phục-BHLNP  
T071 BL 1 (045) Nói Về Pháp Tỳ Kheo Ni-Phá Tăng-Ngọa Cụ-Tạp Pháp Oai Nghi-Ngăn Bố Tát-Biệt Trú--BHLNP  
T071 BL 1 (046) Nói Về Pháp Ngũ Bách Kết Tập-Phá Tăng-Ngọa Cụ-Tạp Pháp Oai Nghi-Ngăn Bố Tát-Biệt Trú--BHLNP  
T071 BL 1 (047) Nói Về Pháp Thất Bách Kết Tập-Phá Tăng-Ngọa Cụ-Tạp Pháp Oai Nghi-Ngăn Bố Tát-Biệt Trú--BHLNP  
T071 BL 1 (048) Bốn Pháp Ba La Di-Di Sa Tắc Ngũ Phần Giới Bổn-BHLNP  
T071 BL 1 (049) 13 Pháp Tăng Già Bà Thi Sa-Di Sa Tắc Ngũ Phần Giới Bổn-BHLNP  
T071 BL 1 (050) Hai Pháp Bất Định-Di Sa Tắc Ngũ Phần Giới Bổn-BHLNP  
T071 BL 1 (051) 30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Di Sa Tắc Ngũ Phần Giới Bổn-BHLNP  
T071 BL 1 (052) 91 Pháp Ba Dật Đề-Di Sa Tắc Ngũ Phần Giới Bổn-BHLNP  
T071 BL 1 (053) Bốn Pháp Ba La Đề Xá Ni-Di Sa Tắc Ngũ Phần Giới Bổn-BHLNP  
T071 BL 1 (054) Bảy Pháp Diệt Tránh-Di Sa Tắc Ngũ Phần Giới Bổn-BHLNP  
T071 BL 1 (055) Bốn Pháp Ba La Di-Di Sa Tắc Giới Bổn-BHLNP  
T071 BL 1 (056) 13 Pháp Tăng Già Bà Thi Sa-Di Sa Tắc Giới Bổn-BHLNP  
T071 BL 1 (057) Hai Pháp Bất Định-Di Sa Tắc Giới Bổn-BHLNP  
T071 BL 1 (058) 30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Di Sa Tắc Giới Bổn-BHLNP  
T071 BL 1 (059) 90 Pháp Ba Dật Đề-Di Sa Tắc Giới Bổn-BHLNP  
T071 BL 1 (060) Bốn Pháp Ba Đề Xá Ni-Di Sa Tắc Giới Bổn-BHLNP  
T071 BL 1 (061) Pháp Chúng Học-Di Sa Tắc Giới Bổn-BHLNP  
T071 BL 1 (062) Bảy Pháp Diệt Tránh-Di Sa Tắc Giới Bổn-BHLNP  
T071 BL 1 (063) Tám Pháp Ba La Di-Ngũ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn  
T071 BL 1 (064) 17 Pháp Tăng Già Bà Thi Sa-Ngũ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn  
T071 BL 1 (065) 30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Ngũ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn  
T071 BL 1 (066) 210 Pháp Ba Dật Đề-Ngũ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn  
T071 BL 1 (067) Pháp Chúng Học-Ngũ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn  
T071 BL 1 (068) Duyên Khởi Tác Pháp-Bổn Di Sa Tắc Yết Ma  
T071 BL 1 (069) Pháp Kết Giải Các Giới-Bổn Di Sa Tắc Yết Ma  
T071 BL 1 (070) Xả Thọ Các Giới-Bổn Di Sa Tắc Yết Ma  
T071 BL 1 (071) Pháp Y Dược Thọ Tịnh Thọ Trì Y Pháp-Bổn Di Sa Tắc Yết Ma  
T071 BL 1 (072) Pháp Tăng Cùng Bố Tát-Bổn Di Sa Tắc Yết Ma  
T071 BL 1 (073) Pháp Tăng Cùng An Cư-Bổn Di Sa Tắc Yết Ma  
T071 BL 1 (074) Pháp Tăng Tự Tứ-Bổn Di Sa Tắc Yết Ma  
T071 BL 1 (075) Pháp Thọ Thí Chia Y-Bổn Di Sa Tắc Yết Ma  
T071 BL 1 (076) Pháp Sám Hối Các Tội-Bổn Di Sa Tắc Yết Ma  
T071 BL 1 (077) Pháp Trụ Trì Linh Tinh-Bổn Di Sa Tắc Yết Ma  
T071 BL 1 (078) Giới Dâm Dục-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (079) Giới Dâm Dục-tt-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (080) Giới Trộm Cắp-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (081) Giới Trộm Cắp-tt-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (082) Giới Sát Sinh-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (083) Giới Đại Vọng Ngữ-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (084) Giới Cố Ý Làm Xuất Tinh-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (085) Giới Xúc Chạm Nữ Nhân-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (086) Giới Nói Năng Thô Tục-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (087) Giới Yêu Cầu Người Nữ Hiến Thân-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (088) Giới Làm Mai Mối-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (089) Giới Làm Nhà Quá Mức Quy Định-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (090) Giới Không Mời Tăng Chỉ Chỗ Làm Thất-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (091) Giới Vì Tức Giận Mà Vu Khống-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (092) Giới Xuyên Tạc Để Vu Khống-13 Pháp Tăng Tàn-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (093) Giới Phá Tăng Hòa Hợp-13 Pháp Tăng Tàn-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (094) Giới Đồng Lõa Với Người Phá Tăng-13 Pháp Tăng Tàn-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (095) Giới Bướng Bỉnh-13 Pháp Tăng Tàn-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (096) Giới Làm Mất Lòng Tin Của Tín Đồ-13 Pháp Tăng Tàn-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (097) Giới Ngồi Chổ Khất Chổ Trống Với Người Nữ-2 Pháp Bất Định-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (098) Giới Cất Y Dư Quá Hạn-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (099) Giới Rời Y Mà Ngủ-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (100) Giới Cất Vải Quá Hạn-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (101) Giới Nhận Y Của Người Không Phải Bà Con-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (102) Giới Nhờ Ni Không Phải Bà Con Giặt Y-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (103) Giới Xin Y Của Người Không Phải Bà Con-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (104) Giới Nhận Vải Quá Mức Quy Định-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (105) Giới Khuyên Người Cúng Y Theo Ý Mình-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (106) Giới Khuyên Hai Gia Đình Chung Tiền Sắm-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (107) Giới Đòi Tiền Y Quá Số Lần Quy Định-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (108) Giới Làm Phu Cụ Lông Đen-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (109) Giới Làm Phu Cụ Thuần Màu Đen-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (110) Giới Dùng Tơ Trộn Lonng Làm Phu Cụ-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (111) Giới Dùng Phu Cụ Chưa Đủ Sáu Năm-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (112) Giới Không May Một Miếng Cũ Trên Phu Cụ Mới-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (113) Giới Cấm Lông Dê Đi Quá Hạn-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (114) Giới Nhờ Tỳ Kheo Ni Giặt Lông Dê-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (115) Giới Cầm Của Tiền Vàng Bạc-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (116) Giới Buôn Bán-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (117) Giới Mua Bán Vàng Bạc-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (118) Giới Cất Bát Thừa Quá Hạn-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (119) Giới Bát Cũ Chưa Hư Mà Đã Tìm Bát Mới-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
T071 BL 1 (120) Giới Cất Thuốc Qua Hạn-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T072 BỘ LUẬT TẬP II (pdf) (Luật Ma Ha Tăng Kỳ) MP3 KINH NÓI
T072 BỘ LUẬT 2 (001) Giới Cho Y Rồi Lấy Lại-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (002) Giới Sắm Áo Mưa Trước Thời Hạn-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (003) Giới Xin Chỉ Sợi Về Dệt Vải-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Chưa thực
T072 BỘ LUẬT 2 (004) Giới Quỵt Tiền Của Thợ Dệt-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo hiện mp3
T072 BỘ LUẬT 2 (005) Giới Cất Y Cúng Quá Hạn-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (006) Giới Rời Y Quá Thời Hạn-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (007) Giới Biển Thủ Tài Sản Của Tăng-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (008) Giới Cố Ý Vọng Ngữ-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (009) Giới Gièm Pha Thành Phần Nghề Nghiệp Người Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (010) Giới Nói Để Ly Gián Người Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (011) Giới Khơi Lại Sự Tranh Cải-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (012) Nói Về 92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (013) Giới Thuyết Pháp Cho Phụ Nữ Quá Hạn-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (014) Giới Dạy Người Chưa Thọ Giới Cụ Túc Đọc Tụng-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (015) Giới Nói Thật Rằng Mình Đắc Đạo-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (016) Giới Nói Tội Nặng Của Tỳ Kheo Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (017) Giới Đồng Ý Yết Ma Sau Phủ Nhận-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (018) Giới Hủy Báng Giới Pháp-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (019) Giới Chặt Phá Cây Sống-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (020) Giới Nói Nhiễu Loạn Người Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (021) Giới Chê Trách Chức Sự Của Tăng-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (022) Giới Trải Đồ Của Tăng Ở Chổ Trống-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (023) Giới Trải Đồ Của Tăng Ở Chổ Khuất-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (024) Giới Lôi Tỳ Kheo Khác Ra Khỏi Phòng-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (025) Giới Cưỡng Chiếm Chổ Nằm Của Người Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (026) Giới Cưỡng Chiếm Chổ Nằm Của Người Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (027) Giới Ngồi Giường Có Chân Nhọn-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (028) Giới Dùng Nước Cơ Ký Sinh Trùng-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (029) Giới Lợp Nhà Quá Ba Lớp-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (030) Giới Tự Đi Dạy Ni-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (031) Giới Giáo Giới Ni Cho Đến Trời Tối-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (032) Giới Khi Đi Dạy Ni Không Bạch Tỳ Kheo Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (033) Giới Phỉ Báng Vị Giáo Thọ Ni-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (034) Giới Ngồi Với Ni Ở Chổ Khuất-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (035) Giới Hẹn Đi Chung Đường Với Ni-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (036) Giới Hẹn Đi Chung Thuyền Với Ni-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (037) Giới Đem Y cho Ni Không Phải Bà Con-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (038) Giới May Y cho Ni Không Phải Bà Con-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (039) Giới Ăn Thức Ăn Do Ni Ca Ngợi-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (040) Giới Ăn Quá Giới Hạn Được Cúng Dường-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (041) Giới Ăn Nhiều Lần Trong Ngày-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (042) Giới Ăn Rồi Ăn Lại-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (043) Giới Khuyên Người Ăn Rồi Ăn Nữa-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (044) Giới Ăn Thức Ăn Không Được Mời-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (045) Giới Ăn Phi Thời-Để Danhf Thức Ăn Mà Ăn-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (046) Giới Nhận Thức Ăn Quá Mức Đã Cho-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (047) Giới Không Bịnh Mà Xin Thức Ăn Ngon-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (048) Giới Không Bịnh Mà Nhóm Lửa-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (049) Giới Ngủ Quá Thời Hạn Cho Phép-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (050) Giới Gởi Dục Rồi Phủ Nhận-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (051) Giới Làm Cho Người Khác Nhịn Đói-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (052) Giới Xuyên Tạc Giáo Pháp Không Nghe Lời Khuyên-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (053) Giới Bao Che Người Có Lỗi-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (054) Giới Chứa Chấp Sa Di Bị Đuổi-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (055) Giới Mặc Y Không Hoại Sắc-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (056) Giới Cất Giữ Bảo Vật-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (057) Giới Tắm Quá Giới Hạn Cho Phép-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (058) Giới Uống Nước Có Trùng-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (059) Giới Cho Tu Sĩ Ngoại Đạo Đồ Ăn-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (060) Giới Ngồi Nơi Phòng Ngủ Nhà Thí Chủ-Ngồi Chổ Khuất Nhà Thí Chủ-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (061) Giới Đi Xem Quân Trận-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (062) Giới Ở Trong Quân Trại Quá Lâu-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (063) Giới Xem Quân Đội Diễn Tập-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (064) Giới Đánh Tỳ Kheo Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (065) Giới Dọa Đánh Tỳ Kheo Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (066) Giới Che Dấu Tội Tỳ Kheo Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (067) Giới Sát Hại Sinh Vật-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (068) Giới Gây Phiền Toái Tỳ Kheo Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (069) Giới Y Cho Rồi Lấy Lại Mặc-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (070) Giới Giấu Vật Dụng Của Người Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (071) Giới Hù Nhát Tỳ Kheo Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (072) Giới Đùa Giỡn Trong Nước-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (073) Giới Chỉ Chỏ Lẫn Nhau-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (074) Giới Hẹn Đi Chung Đường Với Người Nữ-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (075) Giới Ngủ Chung Một Nhà Với Người Nữ-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (076) Giới Ngồi Với Phụ Nữ Ở Chổ Vắng-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (077) Giới Cho Người Chưa Đủ Tuổi Thọ Giới-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (078) Giới Hẹn Đi Chung Với Đám Cướp-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (079) Giới Đào Xới Đát Đai-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (080) Giới Nhận Cúng Dường Quá Giới Hạn-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (081) Giới Chống Cự Lại Sự Khuyên Học-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (082) Giới Uống Các Thứ Rượu-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (083) Giới Kinh Thường Người Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (084) Giới Nghe Lén Sự Tranh Cãi-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (085) Giới Lẵng Lặng Bỏ Cuộc Họp Mà Đi-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (086) Giới Vào Làng Mà Không Báo Người Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (087) Giới Đi Phi Thời Không Báo Người Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (088) Giới Vào Vương Cung Quá Sớm-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (089) Giới Đung Xương Sừng Làm Ống Đựng Kim-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (090) Giới Làm Chân Giường Cao Quá Cỡ-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (091) Giới Dồng Bông Làm Nệm-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (092) Giới Làm Tọa Cụ Quá Quy Định-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (093) Giới May Y Che Chẻ Quá Kích Thước-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (094) Giới May Áo Tắm Mưa Quá Kích Thước-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (095) Giới May Y Quá Cỡ Y Phật-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (096) Giới Vô Cớ Vu Khống Người Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (097) Giới Xoay Vật Của Tăng Về Người Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (098) Giới Cố Ý Nói Dối Để Chạy Tội-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (099) Giới Nhận Thức Ăn Tại A Luyện Nhã-4 Pháp Ba La Đề Đề Xá Ni-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (100) Giới Nhận Thức Ăn Của Tỳ Kheo Ni-4 Pháp Ba La Đề Đề Xá Ni-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (101) Giới Án Thức Ăn Do Ni Vận Độ-4 Pháp Ba La Đề Đề Xá Ni-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (102) Giới Nhận Thức Ăn Của Học Gia-4 Pháp Ba La Đề Đề Xá Ni-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (103) Nói Về 66 Pháp Chúng Học-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (104) Nói Về 66 Pháp Chúng Học-Giới Pháp Của Tỳ Kheo  
T072 BỘ LUẬT 2 (105) Thể Thức Thọ Cụ Túc-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (106) Các Già Nạn-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (107) Các Già Nạn-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (108) Yết Ma-Việc Yết Ma-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (109) Tội Tăng Già Bà Thi Sa-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (110) Trách Nhiệm Của Tỳ Kheo Đoán Sự-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (111) Có Tội Cũng Biết-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (112) Che Giấu Cũng Biết-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (113) Pháp Biệt Trụ-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (114) Pháp Ma Na Đỏa-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (115) Pháp Xuất Tội-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (116) Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Tư Tội Cũ-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (117) Tội Trung Gian-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (118) Việc Nên Làm Yết Ma Và Không Nên Làm Yết Ma-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (119) Làm Tha La Tha-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (120) Dị Trụ-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (121) Cho Pháp Học Hối Ba La Di-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (122) Tùy Thuận Hành Mích Tội Tướng-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (123) Việc Cử Tội-Việc Trị Phạt-Đuổi Đi-Dị Trú--Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (124) Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Năm Pháp Yết Ma-Vấn Đề Ruộng Vườn-Nhà Đất-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (125) Vấn Đề Tăng Già Lam-Phép Tắc Về Doanh Sự-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (126) Phép Tắc Về Giường Nệm-Phép Cung Kính-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (127) Phép Bố Tát-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (128) Phép An Cư-Phép Tự Tứ-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (129) Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Sáu Vấn Đề Y Ca Hi Na-Chẳng Phải Y Ca Hi Na-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (130) Thể Thức Xả Y Ca Hi Na-Vấn Đề Y Pháp-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (131) Phẩm Vật Thuộc Tăng Hiện Tiền-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (132) Vấn Đề Tỳ Kheo Bị Bịnh-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (133) Phương Pháp Chăm SócTỳ Kheo Bị Bịnh-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (134) Vấn Đề Thuốc-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (135) Trách Nhiệm Liên Quan Đến Thầy Và Trò-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (136) Trách Nhiệm Thầy Đối Với Đệ Tử-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (137) Những Công Việc Đệ Tử Phải Làm-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (138) Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Bảy-Phép Tắc Của Sa Di-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (139) Phép Tắc Của Bát-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (140) Cách Thức Dùng Cháo-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (141) Phép Dùng Bánh Rau Lương Khô NướcTrái CâyCách Thức Dùng Cháo-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (142) Phép Dùng Thức Uống Chế Biến-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (143) Phi Yết Ma-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (144) Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Tám-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (145) Chướng Ngại-Không Chướng Ngại-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (146) Vấn Đề Tỳ Kheo Ni-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (147) Nấu Ăn Ở Chổ Ngủ Và Tự Nấu Ăn-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (148) Nhận Thịt Sống-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (149) Tự Lấy Rồi Làm Sạch Vỏ-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (150) Vật Nặng-Vật Vô Thường-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (151) Yết Ma Công Nhận Bịnh Cuồng Si-Bày Tỏ Sự Không Đồng Tình-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (152) Phá Lòng Tin Của Thí Chủ-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (153) Phép Dùng Giày Da-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (154) Phép Dùng Guốc-Phép Tắm Rữa-Phép Dùng Mạt Hương-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (155) Phép Dùng Gậy Và Túi Bằng Dây-Dùng Tỏi-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (156) Phép Phú Bát-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (157) Phép Kết Khuy Vào Y-Dùng Đai Có Dây Cột--Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (158) Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười Phép Ăn Chung-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (159) Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười Một Bảy Trăm Vị Đại Hội Kết Tập Pháp Tạng-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (160) Nói Rõ Phần Một Của Pháp Oai Nghi Tác Phong Của Thượng Tọa-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (161) Nói Rõ Phần Hai Của Pháp Oai Nghi Cách Thức Đi Kinh Hành-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi  
T072 BỘ LUẬT 2 (162) Giới Dâm Dục-Nói Về 8 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni  
T072 BỘ LUẬT 2 (163) Giới Khuyên Người Làm Điều Phi Pháp-19 Pháp Tăng Tàng-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni  
T072 BỘ LUẬT 2 (164) Nói Về 14 Pháp Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni  
T072 BỘ LUẬT 2 (165) Nói Về 141 Pháp Ba Dạ Đề-tt-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni  
T072 BỘ LUẬT 2 (166) Nói Về 141 Pháp Ba Dạ Đề-tt-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni  
T072 BỘ LUẬT 2 (167) Luật Đại Tỳ Kheo Giới Bản  
T072 BỘ LUẬT 2 (168) Ma Ha Tăng Kỳ Tỳ Kheo Ni Giới Bản  
T072 BỘ LUẬT 2 (169) Luật Tứ Phân  
T072 BỘ LUẬT 2 (170) Nói Về 13 Pháp Tăng Tàng-Giới Pháp Của Tỳ Kheo- Luật Tứ Phân  
T072 BỘ LUẬT 2 (171) Nói Về 2 Bất Định-Giới Pháp Của Tỳ Kheo- Luật Tứ Phân  
T072 BỘ LUẬT 2 (172) Nói Về 30 Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo- Luật Tứ Phân  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T073 BỘ LUẬT TẬP III (pdf) (Luật Tứ Phần) MP3 KINH NÓI
T073 BỘ LUẬT III (001) Cố Ý Vọng Ngữ-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (002) Mắng Nhiếc-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (003) Nói Ly Gián-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần Chưa thực
T073 BỘ LUẬT III (004) Ngủ Chung Buồng Người Nữ-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần hiện mp3
T073 BỘ LUẬT III (005) Ngủ Chung Buồng Người Chưa Thọ Cụ Túc Giới-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (006) Đọc Chung Kinh-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (007) Nói Thô Tội-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (008) Nói Pháp Thượng Nhân-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (009) Thuyết Pháp Quá Năm Lời-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (010) Đào Phá Đất-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (011) Phá Hoại Thực Vật-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (012) Nói Quanh-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (013) Nói Xấu Tăng Sai-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (014) Trải Tọa Cụ Tăng Không Cất-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (015) Trải Tọa Cụ Trong Phòng Tăng-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (016) Chen Lấn Chỗ Ngủ-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (017) Đuổi Tỳ Kheo Ra Ngoài-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (018) Ghế Ngồi Không Vững-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (019) Dùng Nước Có Trùng-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (020) Cất Nhà Lớn-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (021) Giáo Giới Không Được Tăng Sai-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (022) Giáo Thọ Ni Sau Mặt Trời Lặn-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (023) Giáo Thọ Ni Vì Lợi Dưỡng-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (024) Cho Y Cho Tỳ Kheo Ni-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (025) May Y Cho Tỳ Kheo Ni-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (026) Ngồi Với Tỳ Kheo Ni Ở Chổ Khuất-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (027) Hẹn Đi Chung Đường Với Tỳ Kheo Ni-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (028) Đi Chung Thuyền Với Tỳ Kheo Ni-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (029) Thức Ăn Do Tỳ Kheo Ni Khuyến Hóa-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (030) Đi Đường Chung Với Người Nữ-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (031) Lữ Quán Một Bữa Ăn-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (032) Triển Chuyển Thục-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (033) Biệt Chúng Thực-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (034) Nhận Quá Ba Bát-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (035) Dư Thực Pháp-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (036) Mời Người Túc Thực-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (037) Phi Thời Thực-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (038) Thức Ăn Cách Đêm-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (039) Bỏ Vào Miệng Vật Không Được Cho-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (040) Yêu Sách Mỹ Thực-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (041) Cho Ngoại Đạo Ăn-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (042) Trước Sau Bữa Ăn Đi Đến Nhà Khác Không Báo-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (043) Ngồi Trong Nhà Có Ăn-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (044) Ngồi Với Người Nữ Ở Chổ Khuất-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (045) Ngồi Một Mình Với Người Nữ Tại Chổ Trống-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (046) Đuổi Đi Không Cho Thức Ăn-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (047) Thuốc Bốn Tháng-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (048) Xem Quân Trận-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (049) Ngủ Lại Trong Quân-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (050) Xem Quân Đội Chiến Đấu-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (051) Uống Rượu-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (052) Đùa Giỡn Trong Nước-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (053) Thọc Cù Nôn-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (054) Bất Kính-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (055) Dọa Nhát Tỳ Kheo-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (056) Nửa Tháng Tắm-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (057) Đốt Lửa-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (058) Giấu Vật Dụng Của Tỳ Kheo-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (059) Tự Tiện Dùng Y Không Hỏi Chủ-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (060) Hoại Sác Y Mới-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (061) Đoạn Sinh Mạng-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (062) Uống Nước Có Trùng-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (063) Cố Gieo Nghi Hối-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (064) Che Giấu Thô Tội-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (065) Truyền Cụ Túc Người Chưa Đủ 20 Tuổi-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (066) Khơi Lại Tránh Sự-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (067) Đi Chung Với Cướp-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (068) Kiên Trì Ác Kiến-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (069) Hổ Trợ Tỳ Kheo BỊ Xả Trí-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (070) Bao Che Sa Di Bị Đuổi-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (071) Không Chịu Học Giới-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (072) Khinh Chê Học Giới-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (073) Vô Tri Học Giới-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (074) Phú Nhận Yết Ma-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (075) Không Dữ Dục-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (076) Dữ Dục Rồi Hối-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (077) Nghe Lén Đấu Tranh-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (078) Sân Đánh Tỳ Kheo-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (079) Nhá Đánh Tỳ Kheo-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (080) Vu Khống Tăng Tàn-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (081) Thâm Nhập Vương Cung-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (082) Cầm Nắm Bảo Vật-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (083) Phi Thời Vào Xóm-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (084) Giường Cao Quá Lượng-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (085) Đệm Bông-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (086) Ống Đựng Kim-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (087) Ni Sư Đàn Quá Lượng-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (088) Phú Sang Y-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (089) Áo Tắm Mưa-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (090) Lượng Y Như Lai-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (091) Nhận Thức Ăn Phi Thân Lý Ni Nơi Tục Gia-Nói Về 4 Pháp Đề Xá Ni-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (092) Thọ Thực Do Ni Chỉ Dẫn-Nói Về 4 Pháp Đề Xá Ni-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (093) Thọ Thực Từ Học Gia-Nói Về 4 Pháp Đề Xá Ni-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (094) Thọ Thực Ngoài Trú Xứ A Lan Nhã-Nói Về 4 Pháp Đề Xá Ni-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (095) Điều 01-09 Nói Về 100 Pháp Thức Xoa Ma Na-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (096) Điều 10-19 Nói Về 100 Pháp Thức Xoa Ma Na-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (097) Điều 20-29 Nói Về 100 Pháp Thức Xoa Ma Na-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (098) Điều 30-39 Nói Về 100 Pháp Thức Xoa Ma Na-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (099) Điều 40-60 Nói Về 100 Pháp Thức Xoa Ma Na-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (100) Nói Về 7 Pháp Diệt Tránh-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (101) Thông Giới-Nói Về 8 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (102) Nói Về 17 Pháp Tăng Già Bà Thi Sa-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (103) Nói Về 30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (104) Điều 01-49 Thông Giới-Nói Về 30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (105) Điều 50-79 Thông Giới-Nói Về 30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (106) Điều 80-99 Thông Giới-Nói Về 30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (107) Điều 100-119 Thông Giới-Nói Về 30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (108) Điều 120-139 Thông Giới-Nói Về 30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (109) Điều 140-159 Thông Giới-Nói Về 30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (110) Điều 160-178 Thông Giới-Nói Về 30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (111) Nói Về 8 Pháp Ba La Đề Xá Ni-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (112) Thích Thị Tế Phổ-Nêu Dẫn Thọ Giới-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (113) Truyện Đức Thích Tôn-Nêu Dẫn Thọ Giới-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (114) Tăng Pháp Thọ Giới-Nêu Dẫn Thọ Giới-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (115) Pháp Thức Thuyết Giới-Nêu Dẫn Thuyết Giới-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (116) Kết Giới-Nêu Dẫn Thuyết Giới-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (117) Kết Giới An Cư-Nêu Dẫn An Cư-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (118) Tự Tứ-Nêu Dẫn Tự Tứ-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (119) Nhân Duyên Thủ Lung Na-Nêu Dẫn Da Thuộc-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (120) Nhân Duyên Ức Nhĩ-Nêu Dẫn Da Thuộc-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (121) Y Phấn Tảo-Nêu Dẫn Y-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (122) Kỳ Bà Đồng Tử-Nêu Dẫn Y-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (123) Các Loại Thuốc-Nêu Dẫn Thuốc-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (124) Y Ca Thi Na-Năm Công Đức-Nêu Dẫn Các Việc-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (125) Câu Thiểm Di-Nêu Dẫn Các Việc-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (126) Chiêm Ba-Cử Tội Phi Pháp-Nêu Dẫn Các Việc-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (127) Khiển Trách-Nêu Dẫn Các Việc-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (128) Người-Phú Tàng-Nêu Dẫn Các Việc-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (129) Phú Tàng-Nêu Dẫn Các Việc-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (130) Già Yết Ma-Cầu Thỉnh-Nêu Dẫn Các Việc-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (131) Đề Bà Đạt Đa-Phá Tăng-Nêu Dẫn Các Việc-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (132) Bảy Diệt Tránh-Nêu Dẫn Các Việc-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (133) Kiều Đàm Di-Tỳ Kheo Ni-Nêu Dẫn Các Việc-Luật Tứ Phần  
T073 BỘ LUẬT III (134) Khách Tỳ Kheo-Pháp-Nêu Dẫn Các Việc-Luật Tứ Phần  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T074 BỘ LUẬT TẬP IV (pdf) (Luật Tứ Phần tt) MP3 KINH NÓI
T074 BL IV 428(01) Phòng Xá-Nêu Dẫn Các Việc Phòng Xá Tạp Sự Ngũ Bách Kết Tập...Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 428(02) Tạp Sự-Nêu Dẫn Các Việc Phòng Xá Tạp Sự Ngũ Bách Kết Tập...Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 428(03) Ngũ Bách Kết Tập-Nêu Dẫn Các Việc Phòng Xá Tạp Sự Ngũ Bách Kết Tập...Luật Tứ Phần Chưa thực
T074 BL IV 428(04) Ngũ Bách Kết Tập-Nêu Dẫn Các Việc Phòng Xá Tạp Sự Ngũ Bách Kết Tập...Luật Tứ Phần hiện mp3
T074 BL IV 428(05) Bất Tịnh Hạnh-Ba La Di-Điều Bộ-Nêu Dẫn Các Việc Thất Bách Kết Tập Điều Đạt Tỳ Ni Tăng Nhất...Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 428(06) Bất Dữ Thủ-Ba La Di-Điều Bộ-Nêu Dẫn Các Việc Thất Bách Kết Tập Điều Đạt Tỳ Ni Tăng Nhất...Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 428(07) Đoạn Nhân Mạng-Ba La Di-Điều Bộ-Nêu Dẫn Các Việc Thất Bách Kết Tập Điều Đạt Tỳ Ni Tăng Nhất...Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 428(08) Đại Vọng Ngữ-Ba La Di-Điều Bộ-Nêu Dẫn Các Việc Thất Bách Kết Tập Điều Đạt Tỳ Ni Tăng Nhất...Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 428(09) Lộng Âm-Tăng Già Ba Thi Sa-Điều Bộ-Nêu Dẫn Các Việc Thất Bách Kết Tập Điều Đạt Tỳ Ni Tăng Nhất...Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 428(10) Xúc Nữ-Tăng Già Ba Thi Sa-Điều Bộ-Nêu Dẫn Các Việc Thất Bách Kết Tập Điều Đạt Tỳ Ni Tăng Nhất...Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 428(11) Thô Ác Ngữ-Tăng Già Ba Thi Sa-Điều Bộ-Nêu Dẫn Các Việc Thất Bách Kết Tập Điều Đạt Tỳ Ni Tăng Nhất...Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 428(12) Sách Cúng Dường-Tăng Già Ba Thi Sa-Điều Bộ-Nêu Dẫn Các Việc Thất Bách Kết Tập Điều Đạt Tỳ Ni Tăng Nhất...Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 428(13) Môi Giới-Tăng Già Ba Thi Sa-Điều Bộ-Nêu Dẫn Các Việc Thất Bách Kết Tập Điều Đạt Tỳ Ni Tăng Nhất...Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 428(14) Vô Căn Ba La Di-Tăng Già Ba Thi Sa-Điều Bộ-Nêu Dẫn Các Việc Thất Bách Kết Tập Điều Đạt Tỳ Ni Tăng Nhất...Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 428(15) Tỳ Ni Tăng Nhất-Nêu Dẫn Các Việc Kết Tập Điều Đạt Tỳ Ni Tăng Nhất...Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 429(16) Bản Đời Minh-Tứ Phần Tỳ Kheo Giới Bổn-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 430(17) Tứ Phần Tăng Giới Bổn(Trích Từ Bộ Đàm Vô Đức)Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 432(18) Các Pháp Kết Giới Tướng-Đàm Vô Đức Luận Bộ Tạp Yết Ma-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 432(19) Các Pháp Kết Giới Tướng-Đàm Vô Đức Luận Bộ Tạp Yết Ma-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 432(20) Pháp Thọ Giới-Đàm Vô Đức Luận Bộ Tạp Yết Ma-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 432(21) Các Pháp Trừ Tội-Đàm Vô Đức Luận Bộ Tạp Yết Ma-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 432(22) Pháp Thuyết Giới-Đàm Vô Đức Luận Bộ Tạp Yết Ma-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 432(23) Pháp An Cư-Đàm Vô Đức Luận Bộ Tạp Yết Ma-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 432(24) Pháp Tự Tứ-Đàm Vô Đức Luận Bộ Tạp Yết Ma-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 432(25) Pháp Phân Chia Y Vật-Đàm Vô Đức Luận Bộ Tạp Yết Ma-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 432(26) Pháp Tác Tịnh-Đàm Vô Đức Luận Bộ Tạp Yết Ma-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 432(27) Pháp Tinh Linh-Đàm Vô Đức Luận Bộ Tạp Yết Ma-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 432(28) Các Pháp Kết Giới-Thọ Giới-Tỳ Kheo Ni Tạp Tạp Yết Ma-Đàm Vô Đức Luận Bộ-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 432(29) Pháp Tội Khác-Tỳ Kheo Ni Tạp Tạp Yết Ma-Đàm Vô Đức Luận Bộ-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 432(30) Pháp Thuyết Giới-Tỳ Kheo Ni Tạp Tạp Yết Ma-Đàm Vô Đức Luận Bộ-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 432(31) Pháp An Cư Tự Tứ-Tỳ Kheo Ni Tạp Tạp Yết Ma-Đàm Vô Đức Luận Bộ-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 433(32) Pháp Kết Giới-Yết Ma-Đàm Vô Đức Luận Bộ-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 433(33) Pháp Thọ Giới-Yết Ma-Đàm Vô Đức Luận Bộ-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 433(34) Pháp Trừ Tội-Yết Ma-Đàm Vô Đức Luận Bộ-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 433(35) Pháp Thuyết Giới-Yết Ma-Đàm Vô Đức Luận Bộ-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 433(36) Pháp An Cư và Tự Tứ-Yết Ma-Đàm Vô Đức Luận Bộ-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 433(37) Pháp Chia Y-Yết Ma-Đàm Vô Đức Luận Bộ-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 433(38) Tịnh Pháp Y Dược-Yết Ma-Đàm Vô Đức Luận Bộ-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 433(39) Pháp Phòng Xá Linh Tinh-Yết Ma-Đàm Vô Đức Luận Bộ-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 433(40) Pháp Kết Giới-Thọ Giới-Pháp Yết Ma Tỳ Kheo Ni-Đàm Vô Đức Luận Bộ-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 433(41) Pháp Thuyết Giới-Pháp Yết Ma Tỳ Kheo Ni-Đàm Vô Đức Luận Bộ-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 433(42) Pháp An Cư -Tự Tứ-...-Pháp Yết Ma Tỳ Kheo Ni-Đàm Vô Đức Luận Bộ-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 433(43) Pháp Linh Tinh-Pháp Yết Ma Tỳ Kheo Ni-Đàm Vô Đức Luận Bộ-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 434(44) Pháp Kết Giới-Pháp Yết Ma Tứ Phần Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 434(45) Pháp Trừ Tội-Pháp Yết Ma Tứ Phần Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 434(46) Pháp Thuyết Giới-Pháp Yết Ma Tứ Phần Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 434(47) Pháp An Cư và Tự Tứ-Pháp Yết Ma Tứ Phần Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần  
T074 BL IV 434(48) Pháp Linh Tinh-Pháp Yết Ma Tứ Phần Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T075 BỘ LUẬT TẬP V (pdf) (Luật Thập Tụng) MP3 KINH NÓI
T075 BL V (001) 1435 Giới Dâm-Bốn Pháp Ba La Di-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (002) 1435 Giới Trộm Cắp-Bốn Pháp Ba La Di-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (003) 1435 Giới Sát-Bốn Pháp Ba La Di-Thập Tụng Luật Chưa thực
T075 BL V (004) 1435 Giới Vọng Ngữ-Bốn Pháp Ba La Di-Thập Tụng Luật hiện mp3
T075 BL V (005) 1435 Giới Cố Ý Làm Xuất Tinh-13 Pháp Tăng Tàn-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (006) 1435 Giới Cố Ý Xúc Chạm Thân Người Nữ-13 Pháp Tăng Tàn  
T075 BL V (007) 1435 Giới Nói Lời Thô Tục Với Người Nữ-13 Pháp Tăng Tàn  
T075 BL V (008) 1435 Giới Khen Người Nữ Đem Thân Cúng Dường-13 Pháp Tăng Tàn  
T075 BL V (009) 1435 Giới Mai Mối-13 Pháp Tăng Tàn  
T075 BL V (010) 1435 Giới Xây Cất Chùa Quá Lượng-13 Pháp Tăng Tàn  
T075 BL V (011) 1435 Giới Xây Cất Phòng Xá Lớn-13 Pháp Tăng Tàn  
T075 BL V (012) 1435 Giới Vô Căn Vu Báng-13 Pháp Tăng Tàn  
T075 BL V (013) 1435 Giới Lấy Chút Việc Trong Dị Phần Vu Báng-13 Pháp Tăng Tàn  
T075 BL V (014) 1435 Giới Can Phá Hòa Hợp Tăng-13 Pháp Tăng Tàn  
T075 BL V (015) 1435 Giới Can Bạn Đảng Phá Tăng-13 Pháp Tăng Tàn  
T075 BL V (016) 1435 Giới Ô Tha Gia-13 Pháp Tăng Tàn-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (017) 1435 Giới Tánh Ác Trái Can-13 Pháp Tăng Tàn-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (018) 1435 Giới Một Mình Cùng Người Nữ Ngồi Chổ Khuất-Hai Pháp Bất Định  
T075 BL V (019) 1435 Giới Chứa Y Dư Quá 10 Ngày-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề  
T075 BL V (020) 1435 Giới Lìa Y Ngủ Qua Đêm-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề  
T075 BL V (021) 1435 Giới Chứa Y Phi Thời Một Tháng-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề  
T075 BL V (022) 1435 Nhận Y Từ Tỳ Kheo Ni Không Phải Bà Con-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề  
T075 BL V (023) 1435 Giới Nhờ Tỳ Kheo Ni Không Phải Bà Con Giạt Y Cũ-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề  
T075 BL V (024) 1435 Giới Theo Cư Sĩ Không Phải Bà Con Xin Y-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề  
T075 BL V (025) 1435 Giới Xin Thọ Y Quá Nhiều-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề  
T075 BL V (026) 1435 Giới Theo Cư Sĩ Không Thỉnh Trước Xin Y-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề  
T075 BL V (027) 1435 Giới Khuyên Cư Sĩ Không Bà Con Hùn Tiền Cúng Y-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề  
T075 BL V (028) 1435 Giới Đòi Y Quá-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (029) 1435 Giới Dùng Kiều Thi LâN Làm Phu Cụ Mới...-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề  
T075 BL V (030) 1435 Giới Gánh Lông Dê Đi Quá Ba Do Tuần-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề  
T075 BL V (031) 1435 Giới Nhờ Tỳ Kheo Ni Không Phải Ba Con Giặt Nhuộm Lông Dê-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề  
T075 BL V (032) 1435 Giới Tự Tay Cầm Vật Báu-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (033) 1435 Giới Dùng Vật Báu Mua Bán Các Việc-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề  
T075 BL V (034) 1435 Giới Mua Bán Đủ Cách-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (035) 1435 Giới Chứa Y Bát Dư Qúa Mười Ngày-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề  
T075 BL V (036) 1435 Giới Xin Bát Mới-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (037) 1435 Giới Tự Xin Chỉ Sợi Rồi Bảo Nhờ Thợ Dệt Không Phải Bà Con Dệt Y-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề  
T075 BL V (038) 1435 Giới Bảo Thợ Dệt Không Phải Bà Con Dệt Y-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề  
T075 BL V (039) 1435 Giới Đoạt Y Của Tỳ Kheo Khác-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề  
T075 BL V (040) 1435 Giới Lìa Y Ngủ Quá Sáu Đêm-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề  
T075 BL V (041) 1435 Giới Thọ Y Cấp Thí-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (042) 1435 Giới Chứa Y Tắm Mưa-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (043) 1435 Giới Hồi Tăng Vật-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (044) 1435 Giới Cất Chứa Dược Phẩm Quá Bảy Ngày-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề  
T075 BL V (045) 1435 Giới Cố Ý Vọng Ngữ-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (046) 1435 Giới Chê Bai Người Khác-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (047) 1435 Giới Nói Hai Lưỡi-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (048) 1435 Giới Phát Khởi Lại Việc Tranh Cải-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (049) 1435 Giới Nói Quá Năm Sáu Lời-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (050) 1435 Giới Dạy Cú Pháp Cho Người Chưa Thọ Cụ Túc Giới-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (051) 1435 Giới Thật Có Pháp Hơn Người Đem Nói Cho Người Chưa Thọ Cụ Túc Giới-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (052) 1435 Giới Nói Tội Thô Của Tỳ Kheo Cho Người Chưa Thọ Cụ Túc-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (053) 1435 Giới Vu Báng Tăng Hồi Chuyển Tăng Vật-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (054) 1435 Giới Chê Bai Giới Đã Học-Hoại Quỷ Thần Thôn-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (055) 1435 Giới Hiềm Trách Người Được Tăng Sai-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (056) 1435 Giới Cố Ý Xúc Não Tỳ Kheo-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (057) 1435 Giới Trải Ngọa Cụ Của Tăng Không Cất-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (058) 1435 Giới Ở Trong Phòng Trải Ngọa Cụ Của Tăng-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (059) 1435 Giới Kéo Lôi Tỳ Kheo-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (060) 1435 Giới Đến Sau Giành Chỗ Trải Ngoạ Cụ-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (062) 1435 Giới Dùng Nước Có Trùng-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (063) 1435 Giới Xây Phòng Lớn Lợp Quá Ba Lớp-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (064) 1435 Giới Tăng Không Sai Mà Đi Giáo Hóa Giới Ni-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (065) 1435 Giới Giáo Giới Ni Đến Mặt Trời Lặn-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (066) 1435 Giới Nói Giáo Giới Ni Vì Tài Vật-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (067) 1435 Giới Cùng Tỳ Kheo Ni Hẹn Đi Chung Đường-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (068) 1435 Giới Hẹn Với Tỳ Kheo Ni Đi Chung Thuyền-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (069) 1435 Giới Cho Tỳ Kheo Ni Y Không Phải Bà Con-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (070) 1435 Giới May Y Tỳ Kheo Ni Không Phải Bà Con-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (071) 1435 Giới Một Mình Ngồi Ở Chổ Khuất Với Tỳ Kheo Ni-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (072) 1435 Giới Một Mình Ngồi Ở Chổ Vắng Vẻ Với Người Nữ-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (073) 1435 Giới Ăn Thức Ăn Do Tỳ Kheo Ni Khen Ngợi-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (074) 1435 Giới Thường Thường Ăn-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (075) 1435 Giới Thọ Quá Một Bữa Ăn Trong Nhà Phước Đức-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (076) 1435 Giới Đến Nhà Bạch Y Thọ Quá Hai Ba Bát-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (077) 1435 Giới Thọ Pháp Dư Thực-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (078) 1435 Giới Khuyên Ăn Thức Ăn Dư Không Tác Pháp-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (079) 1435 Giới Ăn Biệt Chúng-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (080) 1435 Giới Ăn Phi Thời-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (081) 1435 Giới Ăn Cách Đêm-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (082) 1435 Giới Không Thọ Thức Ăn-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (083) 1435 Giới Trong Nhà Bạch Y Đòi Hỏi Thức Ăn-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (084) 1435 Giới Uống Dùng Nước Có Trùng-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (085) 1435 Giới Gượng Ngồi Trong Nhà Ăn-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (086) 1435 Giới Gượng Ngồi Gần Người Nữ Trong Nhà Ăn-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (087) 1435 Giới Tự Tay Cho Ngoại Đạo Thức Ăn-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (088) 1435 Giới Xem Quân Trận-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (089) 1435 Giới Ở Trong Quân Trận Quá Hai Đêm-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (090) 1435 Giới Giận Đánh Tỳ Kheo-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (091) 1435 Giới Che Dấu Tội Thô Của Tỳ Kheo Khác-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (092) 1435 Giới Xúc Não Tỳ Kheo Khác-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (093) 1435 Giới Nhóm Lửa Nơi Đất Trống-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (094) 1435 Giới Cùng Người Chưa Thọ Đại Giới Quá Hai Đêm-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (095) 1435 Giới Can Tỳ Kheo Ác Tà Kiến-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (096) 1435 Giới Tùy Thuận Tỳ Kheo Ác Kiến-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (097) 1435 Giới Cầm Giữ Báu Vật-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (098) 1435 Giới Nhuộm Y Hoại Sắc-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (099) 1435 Giới Nửa Tháng Tắm Một Lần-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (100) 1435 Giới Đoạn Mạng Súc Sinh-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (101) 1435 Giới Cố Ý Làm Cho Tỳ Kheo Khác Nghi Hối-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (102) 1435 Giới Dùng Tay Chọc Lét-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (103) 1435 Giới Cùng Người Nữ Ngủ Chung Nhà-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (104) 1435 Giới Khủng Bố Tỳ Kheo Khác-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (105) 1435 Giới Giấu Y Bát Của Tỳ Kheo Khác-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (106) 1435 Giới Đem Tội Tàn Vô Căn Vu Báng-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (107) 1435 Giới Hẹn Với Giặc Đi Chung Đường-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (108) 1435 Giới Quá Bốn Tháng Thọ Thỉnh Đòi Hỏi-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (109) 1435 Giới Rình Nghe Lén-Khi Tăng Xử Đoán Đứng Dậy Bỏ Đi-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (110) 1435 Giới Uống Rượu-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (111) 1435 Giới Phi Thời Vào Tụ Lạc-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (112) 1435 Giới Hứa Thỉnh Tăng Lại Bỏ Đi Đến Nhà Khác-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (113) 1435 Giới Vào Cửa Cung Vua-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (114) 1435 Giới Nói Không Biết Học Giới-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (115) 1435 Giới Làm Ống Kim Bằng Ngà-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (116) 1435 Giới Làm Giường Cao Quá Lượng-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (117) 1435 Giới Dồn Đâu La Miên Làm Ngọa Cụ-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (118) 1435 Giới May Áo Tăm Mưa Quá Lượng-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (119) 1435 Giới Cất Chứa Y Che Phủ Ghẻ-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (120) 1435 Giới Cất Chứa Ni Sư Đàn-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (121) 1435 Giới May Y Bằng Lượng Y Của Phật-90 Pháp Ba Dật Đề  
T075 BL V (122) 1435 Bốn Pháp Ba La Đề Xá Ni-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (123) 1435 Một Trăm Lẻ Bảy Pháp Chúng Học -Thập Tụng Luật  
T075 BL V (124) 1435 Một Trăm Lẻ Bảy Pháp Chúng Học tt-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (125) 1435 Bảy Pháp Diệt Tránh-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (126) 1435 Pháp Thọ Giới Cụ Túc Thứ Nhất-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (127) 1435 Pháp Bố Tát Thứ Hai-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (128) 1435 Pháp Tự Tứ Thứ Ba-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (129) 1435 Pháp An Cư Thứ Tư-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (130) 1435 Pháp Bì Cách Thứ Năm-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (131) 1435 Pháp Y Dược Thứ Sáu-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (132) 1435 Pháp Y Thứ Bảy-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (133) 1435 Pháp Y Ca Hi Na Thứ Nhất-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (134) 1435 Pháp Câu Xá Di Thứ Hai-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (135) 1435 Pháp Chiêm Ba Thứ Ba-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (136) 1435 Các Pháp Yết Ma Trị Phạt Thứ Tư-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (137) 1435 Pháp Sám Tội Tăng Tàn Thứ Năm-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (138) 1435 Pháp Ngăn Yết Ma Thứ Sáu-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (139) 1435 Pháp Phòng Xá Ngọa Cụ Thứ Bảy-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (140) 1435 Pháp Tránh Sự Thứ Tám-Thập Tụng Luật  
T075 BL V (141) 1435 Tạp Tụng (Có Hai Pháp)-Thập Tụng Luật  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T076 BỘ LUẬT TẬP VI (pdf) (Luật Thập Tụng tt) MP3 KINH NÓI
T076 BL VI (01) 1435 Tạp Tụng (tt quyển 5)-Thập Tụng Luật  
T076 BL VI (02) 1435 Tám Pháp Ba La Di-Luật Ni-Thập Tụng Luật  
T076 BL VI (03) 1435 Mười Bảy Pháp Tăng Tàn-Luật Ni-Thập Tụng Luật Chưa thực
T076 BL VI (04) 1435 Ba Mươi Pháp Xả Đọa-Luật Ni-Thập Tụng Luật hiện mp3
T076 BL VI (05) 1435 Một Trăm Bảy Mươi Pháp Ba Dật Đề-Luật Ni-Thập Tụng Luật  
T076 BL VI (06) 1435 Một Trăm Bảy Mươi Pháp Ba Dật Đề tt-Luật Ni-Thập Tụng Luật  
T076 BL VI (07) 1435 Một Trăm Bảy Mươi Pháp Ba Dật Đề tt-Luật Ni-Thập Tụng Luật  
T076 BL VI (08) 1435 Một Trăm Bảy Mươi Pháp Ba Dật Đề tt-Luật Ni-Thập Tụng Luật  
T076 BL VI (09) 1435 Tám Pháp Ba La Đề Đề Xá Ni-Bát Kỉnh Pháp-Luật Ni-Thập Tụng Luật  
T076 BL VI (10) 1435 Tăng Nhất-Tụng Thứ Tám Pháp-Luật Thập Tụng  
T076 BL VI (11) 1435 Hai Pháp-Tụng Thứ Tám Pháp-Luật Thập Tụng  
T076 BL VI (12) 1435 Ba Pháp-Tỳ Ni Tăng Nhất-Luật Thập Tụng  
T076 BL VI (13) 1435 Bốn Pháp-Tỳ Ni Tăng Nhất-Luật Thập Tụng  
T076 BL VI (14) 1435 Năm Pháp-Tỳ Ni Tăng Nhất-Luật Thập Tụng  
T076 BL VI (15) 1435 Năm Pháp-Pháp Tăng Nhất-Luật Thập Tụng  
T076 BL VI (16) 1435 Sáu Pháp-Pháp Tăng Nhất-Luật Thập Tụng  
T076 BL VI (17) 1435 Bảy-Mười Pháp-Pháp Tăng Nhất-Luật Thập Tụng  
T076 BL VI (18) 1435 Thêm Mười Pháp Tăng Nhất-Luật Thập Tụng  
T076 BL VI (19) 1435 Tướng Tăng Nhất-Luật Thập Tụng  
T076 BL VI (20) 1435 Ưu Ba Ly Vấn Pháp-Luật Thập Tụng  
T076 BL VI (21) 1435 Ưu Ba Ly Vấn Pháp tt-Luật Thập Tụng  
T076 BL VI (22) 1435 Ưu Ba Ly Vấn Pháp tt-Luật Thập Tụng  
T076 BL VI (23) 1435 Ưu Ba Ly Vấn Pháp tt-Luật Thập Tụng  
T076 BL VI (24) 1435 Tỳ Kheo Tụng-Luật Thập Tụng  
T076 BL VI (25) 1435 Tỳ Kheo Tụng tt-Luật Thập Tụng  
T076 BL VI (26) 1435 Tỳ Ni Tụng-Luật Thập Tụng  
T076 BL VI (27) 1435 Tỳ Ni Tụng tt-Luật Thập Tụng  
T076 BL VI (28) 1435 Tỳ Ni Tụng tt-Luật Thập Tụng  
T076 BL VI (29) 1435 Thiện Tụng Tỳ Ni-Luật Thập Tụng  
T076 BL VI (30) 1435 Thiện Tụng Tỳ Ni tt-Luật Thập Tụng  
T076 BL VI (31) 1435 Phẩm Tạp Trong Tỳ Ni-Luật Thập Tụng  
T076 BL VI (32) 1435 Phẩm Nhân Duyên Trong Tỳ Ni-Luật Thập Tụng  
T076 BL VI (33) 1436 Tỳ Kheo Giới Bổn-Ba La Đề Mộc Xoa Giới Bổn-Thập Tụng Tỳ Kheo  
T076 BL VI (34) 1437 Tỳ Kheo Ni Giới Bổn-Ba La Đề Mộc Xoa Giới Bổn-Thập Tụng Tỳ Kheo Ni  
T076 BL VI (35) 1438 Đại Sa Môn Bách Nhất Yết Ma Pháp  
T076 BL VI (36) 1439 Thập Tụng Yết Ma Tỳ Kheo Yếu Dụng  
T076 BL VI (37) 1440 Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa Q1  
T076 BL VI (38) 1440 Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa Q2  
T076 BL VI (39) 1440 Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa Q3  
T076 BL VI (40) 1440 Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa Q4  
T076 BL VI (41) 1440 Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa Q5  
T076 BL VI (42) 1440 Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa Q6  
T076 BL VI (43) 1440 Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa Q7  
T076 BL VI (44) 1440 Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa Q8  
T076 BL VI (45) 1440 Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa Q9  
T076 BL VI (46) 1441 Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lặc Già Q1  
T076 BL VI (47) 1441 Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lặc Già Q2  
T076 BL VI (48) 1441 Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lặc Già Q3  
T076 BL VI (49) 1441 Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lặc Già Q4  
T076 BL VI (50) 1441 Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lặc Già Q5  
T076 BL VI (51) 1441 Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lặc Già Q6  
T076 BL VI (52) 1441 Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lặc Già Q7  
T076 BL VI (53) 1441 Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lặc Già Q8  
T076 BL VI (54) 1441 Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lặc Già Q9  
T076 BL VI (55) 1441 Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lặc Già Q10  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T077 BỘ LUẬT TẬP VII (pdf) (Căn Bản Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da) MP3 KINH NÓI
T077 BL VII (01) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q1  
T077 BL VII (02) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q2  
T077 BL VII (03) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q3 Chưa thực
T077 BL VII (04) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q4 hiện mp3
T077 BL VII (05) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q5  
T077 BL VII (06) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q6  
T077 BL VII (07) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q7  
T077 BL VII (08) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q8  
T077 BL VII (09) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q9  
T077 BL VII (10) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q10  
T077 BL VII (11) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q11  
T077 BL VII (12) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q12  
T077 BL VII (13) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q13  
T077 BL VII (14) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q14  
T077 BL VII (15) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q15  
T077 BL VII (16) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q16  
T077 BL VII (17) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q17  
T077 BL VII (18) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q18  
T077 BL VII (19) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q19  
T077 BL VII (20) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q20  
T077 BL VII (21) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q21  
T077 BL VII (22) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q22  
T077 BL VII (23) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q23  
T077 BL VII (24) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q24  
T077 BL VII (25) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q25  
T077 BL VII (26) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q26  
T077 BL VII (27) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q27  
T077 BL VII (28) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q28  
T077 BL VII (29) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q29  
T077 BL VII (30) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q30  
T077 BL VII (31) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q31  
T077 BL VII (32) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q32  
T077 BL VII (33) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q33  
T077 BL VII (34) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q34  
T077 BL VII (35) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q35  
T077 BL VII (36) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q36  
T077 BL VII (37) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q37  
T077 BL VII (38) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q38  
T077 BL VII (39) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q39  
T077 BL VII (40) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q40  
T077 BL VII (41) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q41  
T077 BL VII (42) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q42  
T077 BL VII (43) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q43  
T077 BL VII (44) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q44  
T077 BL VII (45) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q45  
T077 BL VII (46) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q46  
T077 BL VII (47) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q47  
T077 BL VII (48) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q48  
T077 BL VII (49) 1442 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Q49  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T078 BỘ LUẬT TẬP VIII (pdf) (Căn Bản TN Thiết Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da) MP3 KINH NÓI
T078 BL VIII (01) 1443 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da Q1  
T078 BL VIII (02) 1443 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da Q2  
T078 BL VIII (03) 1443 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da Q3 Chưa thực
T078 BL VIII (04) 1443 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da Q4 hiện mp3
T078 BL VIII (05) 1443 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da Q5  
T078 BL VIII (06) 1443 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da Q6  
T078 BL VIII (07) 1443 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da Q7  
T078 BL VIII (08) 1443 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da Q8  
T078 BL VIII (09) 1443 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da Q9  
T078 BL VIII (10) 1443 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da Q10  
T078 BL VIII (11) 1443 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da Q11  
T078 BL VIII (12) 1443 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da Q12  
T078 BL VIII (13) 1443 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da Q13  
T078 BL VIII (14) 1443 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da Q14  
T078 BL VIII (15) 1443 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da Q15  
T078 BL VIII (16) 1443 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da Q16  
T078 BL VIII (17) 1443 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da Q17  
T078 BL VIII (18) 1443 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da Q18  
T078 BL VIII (19) 1443 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da Q19  
T078 BL VIII (20) 1443 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da Q20  
T078 BL VIII (21) 1444 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Xuất Gia Sự Q1  
T078 BL VIII (22) 1444 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Xuất Gia Sự Q2  
T078 BL VIII (23) 1444 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Xuất Gia Sự Q3  
T078 BL VIII (24) 1444 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Xuất Gia Sự Q4  
T078 BL VIII (25) 1445 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ An Cư Sự  
T078 BL VIII (26) 1445 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ An Cư Sự tt  
T078 BL VIII (27) 1447 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Bì Cách Sự QT  
T078 BL VIII (28) 1447 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Bì Cách Sự QH  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T079 BỘ LUẬT TẬP IX (pdf) (Căn Bản TN Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sư) MP3 KINH NÓI
T079 BL IX (01) 1448 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự Q1  
T079 BL IX (02) 1448 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự Q2  
T079 BL IX (03) 1448 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự Q3 Chưa thực
T079 BL IX (04) 1448 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự Q4 hiện mp3
T079 BL IX (05) 1448 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự Q5  
T079 BL IX (06) 1448 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự Q6  
T079 BL IX (07) 1448 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự Q7  
T079 BL IX (08) 1448 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự Q8  
T079 BL IX (09) 1448 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự Q9  
T079 BL IX (10) 1448 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự Q10  
T079 BL IX (11) 1448 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự Q11  
T079 BL IX (12) 1448 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự Q12  
T079 BL IX (13) 1448 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự Q13  
T079 BL IX (14) 1448 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự Q14  
T079 BL IX (15) 1448 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự Q15  
T079 BL IX (16) 1448 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự Q16  
T079 BL IX (17) 1448 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự Q17  
T079 BL IX (18) 1448 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự Q18  
T079 BL IX (19) 1449 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Y Sự  
T079 BL IX (20) 1450 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự Q1  
T079 BL IX (21) 1450 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự Q2  
T079 BL IX (22) 1450 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự Q3  
T079 BL IX (23) 1450 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự Q4  
T079 BL IX (24) 1450 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự Q5  
T079 BL IX (25) 1450 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự Q6  
T079 BL IX (26) 1450 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự Q7  
T079 BL IX (27) 1450 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự Q8  
T079 BL IX (28) 1450 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự Q9  
T079 BL IX (29) 1450 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự Q10  
T079 BL IX (30) 1450 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự Q11  
T079 BL IX (31) 1450 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự Q12  
T079 BL IX (32) 1450 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự Q13  
T079 BL IX (33) 1450 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự Q14  
T079 BL IX (34) 1450 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự Q15  
T079 BL IX (35) 1450 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự Q16  
T079 BL IX (36) 1450 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự Q17  
T079 BL IX (37) 1450 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự Q18  
T079 BL IX (38) 1450 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự Q19  
T079 BL IX (39) 1450 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự Q20  
T079 BL IX (40) 1451 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự Q1  
T079 BL IX (41) 1451 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự Q2  
T079 BL IX (42) 1451 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự Q3  
T079 BL IX (43) 1451 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự Q4  
T079 BL IX (44) 1451 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự Q5  
T079 BL IX (45) 1451 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự Q6  
T079 BL IX (46) 1451 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự Q7  
T079 BL IX (47) 1451 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự Q8  
T079 BL IX (48) 1451 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự Q9  
T079 BL IX (49) 1451 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự Q10  
T079 BL IX (50) 1451 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự Q11  
T079 BL IX (51) 1451 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự Q12  
T079 BL IX (52) 1451 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự Q13  
T079 BL IX (53) 1451 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự Q14  
T079 BL IX (54) 1451 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự Q15  
T079 BL IX (55) 1451 Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự Q16