BẢN KINH CHỮ Tập T125 KINH SỚ 11(pdf) (Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ)

 
BẢN KINH CHỮ Tập T125 KINH SỚ 11(pdf) (Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ) MP3 KINH NÓI
T125 KS 11 (01) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q1-Lời Tựa  
T125 KS 11 (02) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q2  
T125 KS 11 (03) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q3  
T125 KS 11 (04) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q4  
T125 KS 11 (05) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q5  
T125 KS 11 (06) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q6-Thế Chủ Diệu Nghiêm  
T125 KS 11 (07) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q7  
T125 KS 11 (08) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q8  
T125 KS 11 (09) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q9-Như Lai Hiện Tướng  
T125 KS 11 (10) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q10  
T125 KS 11 (11) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q10-Phổ Hiền Tam Muội  
T125 KS 11 (12) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q11-Thế Giới Thành Tựu  
T125 KS 11 (13) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q11-Hoa Tạng Thế Giới  
T125 KS 11 (14) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q12  
T125 KS 11 (15) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q12-Như Lai Danh Hiệu  
T125 KS 11 (16) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q13-Như Lai Danh Hiệu  
T125 KS 11 (17) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q13-Tứ Thánh Đế  
T125 KS 11 (18) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q13-Quang Minh Giác  
T125 KS 11 (19) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q14-Bồ Tát Vấn Minh  
T125 KS 11 (20) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q15  
T125 KS 11 (21) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q15-Tịnh Hạnh  
T125 KS 11 (22) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q16-Hiền Thủ  
T125 KS 11 (23) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q17-Thăng Tu Di Sơn Đảnh  
T125 KS 11 (24) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q17-Tu Di Đảnh Thượng Kệ Tán  
T125 KS 11 (25) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q17-Thập Trú  
T125 KS 11 (26) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q18  
T125 KS 11 (27) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q19-Phạm Hạnh  
T125 KS 11 (28) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q19-Sơ Phát Tâm Công Đức  
T125 KS 11 (29) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q20-Minh Pháp  
T125 KS 11 (30) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q21-Thăng Dạ Ma Thiên Cung  
T125 KS 11 (31) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q21-Dạ Ma Cung Trung Kệ Tán  
T125 KS 11 (32) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q22-Thập Hạnh  
T125 KS 11 (33) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q23  
T125 KS 11 (34) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q24-Thập Vô Tận Tạng  
T125 KS 11 (35) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q25-Thăng Đẩu Suất Thiên Cung  
T125 KS 11 (36) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q26-Thập Hồi Hướng  
T125 KS 11 (37) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q27  
T125 KS 11 (38) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q28  
T125 KS 11 (39) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q29  
T125 KS 11 (40) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q30  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T126 KINH SỚ 12(pdf) (Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ) MP3 KINH NÓI
T126 KS 12 (01) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q31-Thập Địa  
T126 KS 12 (02) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q32  
T126 KS 12 (03) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q33  
T126 KS 12 (04) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q34  
T126 KS 12 (05) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q35  
T126 KS 12 (06) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q36-Phát Quang Địa  
T126 KS 12 (07) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q37  
T126 KS 12 (08) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q38  
T126 KS 12 (09) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q39-Hiện Tiền Địa  
T126 KS 12 (10) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q40  
T126 KS 12 (11) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q41-Viễn Hành Địa  
T126 KS 12 (12) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q42  
T126 KS 12 (13) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q43-Thiện Tuệ Địa  
T126 KS 12 (14) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q44-Pháp Vân Địa  
T126 KS 12 (15) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q45-Thập Định  
T126 KS 12 (16) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q46-Thập Thông  
T126 KS 12 (17) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q46-Thập Nhẫn  
T126 KS 12 (18) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q47-A Tăng Kỳ  
T126 KS 12 (19) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q47-Thọ Lượng  
T126 KS 12 (20) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q47-Chư Bồ Tát Trú Xứ  
T126 KS 12 (21) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q47-Phật Bất Tư Nghị Pháp  
T126 KS 12 (22) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q48-Như Lai Thập Thân Tướng Hải  
T126 KS 12 (23) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q48-Như Lai Tùy Hảo Quang Minh Công Đức  
T126 KS 12 (24) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q48-Phổ Hiền Hạnh  
T126 KS 12 (25) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q49-Như Lai Xuất Hiện  
T126 KS 12 (26) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q50  
T126 KS 12 (27) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q51-Ly Thế Gian  
T126 KS 12 (28) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q52  
T126 KS 12 (29) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q53  
T126 KS 12 (30) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q54-Nhập Pháp Giới  
T126 KS 12 (31) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q55  
T126 KS 12 (32) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q56  
T126 KS 12 (33) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q57  
T126 KS 12 (34) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q58  
T126 KS 12 (35) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q59  
T126 KS 12 (36) 1735 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q60  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T127 KINH SỚ 13(pdf) 
(Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao)
MP3 KINH NÓI
T127 KS 13 (01) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q1  
T127 KS 13 (02) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q2  
T127 KS 13 (03) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q3  
T127 KS 13 (04) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q3-Giáo Khởi Nhân Duyên  
T127 KS 13 (05) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q4  
T127 KS 13 (06) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q5  
T127 KS 13 (07) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q6  
T127 KS 13 (08) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q7  
T127 KS 13 (09) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q8  
T127 KS 13 (10) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q9  
T127 KS 13 (11) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q10  
T127 KS 13 (12) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q11  
T127 KS 13 (13) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q12  
T127 KS 13 (14) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q13  
T127 KS 13 (15) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q14  
T127 KS 13 (16) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q15  
T127 KS 13 (17) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q16  
T127 KS 13 (18) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q17  
T127 KS 13 (19) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q18  
T127 KS 13 (20) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q19  
T127 KS 13 (21) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q20  
T127 KS 13 (22) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q21  
T127 KS 13 (23) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q22  
T127 KS 13 (24) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q23-Như Lai Hiện Tướng  
T127 KS 13 (25) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q24  
T127 KS 13 (26) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q25  
T127 KS 13 (27) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q26  
T127 KS 13 (28) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q26-Thế Giới Hoa Tạng  
T127 KS 13 (29) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q27  
T127 KS 13 (30) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q27-Tỳ Lô Giá Na  
T127 KS 13 (31) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q28-Như Lai Danh Hiệu  
T127 KS 13 (32) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q28-Tứ Thánh Đế  
T127 KS 13 (33) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q29  
T127 KS 13 (34) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q29-Quang Minh Giác  
T127 KS 13 (35) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q30  
T127 KS 13 (36) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q31-Bồ Tát Vấn Minh  
T127 KS 13 (37) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q32  
T127 KS 13 (38) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q33  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T128 KINH SỚ 14(pdf) 
(Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao)
MP3 KINH NÓI
T128 KS 14 (01) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q34  
T128 KS 14 (02) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q34-Tịnh Hạnh  
T128 KS 14 (03) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Q35  
T128 KS 14 (04) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Q35-Hiền Thủ  
T128 KS 14 (05) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Q36  
T128 KS 14 (06) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Q36-Thăng Tu Di Sơn Đảnh  
T128 KS 14 (07) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Q36-Tu Di Sơn Đảnh Kệ Tán  
T128 KS 14 (08) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Q37  
T128 KS 14 (09) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Q37-Thập Trụ  
T128 KS 14 (10) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Q38  
T128 KS 14 (11) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Q39-Phạm Hạnh  
T128 KS 14 (12) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Q39-Công Đức Của Sơ Phát Tâm  
T128 KS 14 (13) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q40  
T128 KS 14 (14) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q40-Minh Pháp  
T128 KS 14 (15) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q41  
T128 KS 14 (16) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q41-Thăng Dạ Ma Thiên Cung  
T128 KS 14 (17) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q42  
T128 KS 14 (18) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q42-Thập Hạnh  
T128 KS 14 (19) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q43  
T128 KS 14 (20) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q44  
T128 KS 14 (21) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q44-Mười Vô Tận Tạng  
T128 KS 14 (22) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q45  
T128 KS 14 (23) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q46  
T128 KS 14 (24) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q46-Thăng Đẩu Suất Thiên Cung  
T128 KS 14 (25) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q47-Đẩu Suất Cung Trung Kệ Tán  
T128 KS 14 (26) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q47-Thập Hồi Hướng  
T128 KS 14 (27) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q48  
T128 KS 14 (28) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q49  
T128 KS 14 (29) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q50  
T128 KS 14 (30) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q51  
T128 KS 14 (31) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q52-Thập Địa  
T128 KS 14 (32) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q53  
T128 KS 14 (33) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q54  
T128 KS 14 (34) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q55  
T128 KS 14 (35) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q56  
T128 KS 14 (36) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q57  
T128 KS 14 (37) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q58  
T128 KS 14 (38) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q59  
T128 KS 14 (39) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q60  
T128 KS 14 (40) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q61  
T128 KS 14 (41) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q62  
T128 KS 14 (42) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q63  
T128 KS 14 (43) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q64  
T128 KS 14 (44) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q65  
T128 KS 14 (45) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q66  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T129 KINH SỚ 15(pdf) 
(Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao)
MP3 KINH NÓI
T129 KS 15 (01) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q67  
T129 KS 15 (02) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q68  
T129 KS 15 (03) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q69  
T129 KS 15 (04) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q70  
T129 KS 15 (05) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q71  
T129 KS 15 (06) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q72  
T129 KS 15 (07) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q73  
T129 KS 15 (08) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q73-Thập Định  
T129 KS 15 (09) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q74-Mười Thông  
T129 KS 15 (10) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q74-Mười Nhẫn  
T129 KS 15 (11) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q75  
T129 KS 15 (12) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q76  
T129 KS 15 (13) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q76-A Tăng Kỳ  
T129 KS 15 (14) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q76-Thọ Lượng  
T129 KS 15 (15) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q76-Trụ Xứ Của Các Bồ Tát  
T129 KS 15 (16) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q77  
T129 KS 15 (17) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q77-Phật Bất Tư Nghị Pháp  
T129 KS 15 (18) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q77-Thập Thân Tướng Hải  
T129 KS 15 (19) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q78  
T129 KS 15 (20) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q78-Như Lai Tùy Hảo Quang Minh Công Đức  
T129 KS 15 (21) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q78-Phổ Hiền Hạnh  
T129 KS 15 (22) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q79-Như Lai Xuất Hiện  
T129 KS 15 (23) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q80  
T129 KS 15 (24) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q81  
T129 KS 15 (25) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q81-Ly Thế Gian  
T129 KS 15 (26) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q82  
T129 KS 15 (27) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q83  
T129 KS 15 (28) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q83-Nhập Pháp Giới  
T129 KS 15 (29) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q84  
T129 KS 15 (30) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q85  
T129 KS 15 (31) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q86  
T129 KS 15 (32) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q87  
T129 KS 15 (33) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q88  
T129 KS 15 (34) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q89  
T129 KS 15 (35) 1736 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q90  
T129 KS 15 (36) 1737 Đại Phật Hoa Nghiêm Kinh Lược Sách  
T129 KS 15 (37) 1738 Giải Thích Kệ Chín Lân Bảy Nơi Kinh Hoa Nghiêm  
T129 KS 15 (38) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q1  
T129 KS 15 (40) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q2  
T129 KS 15 (41) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q3  
T129 KS 15 (42) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q4  
T129 KS 15 (43) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q5  
T129 KS 15 (44) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q6  
T129 KS 15 (45) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q7  
T129 KS 15 (46) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q8  
T129 KS 15 (47) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q9  
T129 KS 15 (48) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q10  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T130 KINH SỚ 16(pdf) (Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận) MP3 KINH NÓI
T130 KS 16 (01) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q11  
T130 KS 16 (02) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q12  
T130 KS 16 (03) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q13-Sự Thành Tựu Thế Giới  
T130 KS 16 (04) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q13-Cõi Hoa Tạng  
T130 KS 16 (05) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q13-Tỳ Lô Giá Na  
T130 KS 16 (06) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q14-Danh Hiệu Như Lai  
T130 KS 16 (07) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q15-Bốn Thánh Đế  
T130 KS 16 (08) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q15-Quang Minh Giác-Bồ Tát Vấn Minh  
T130 KS 16 (09) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q16-  
T130 KS 16 (10) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q16-Bốn Đế-Hiền Thủ  
T130 KS 16 (11) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q17  
T130 KS 16 (12) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q18  
T130 KS 16 (13) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q19-Mười Hạnh  
T130 KS 16 (14) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q20  
T130 KS 16 (15) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q21  
T130 KS 16 (16) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q22  
T130 KS 16 (17) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q23  
T130 KS 16 (18) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q24  
T130 KS 16 (19) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q25  
T130 KS 16 (20) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q26  
T130 KS 16 (21) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q27  
T130 KS 16 (22) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q28  
T130 KS 16 (23) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q29  
T130 KS 16 (24) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q30  
T130 KS 16 (25) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q31-Mười Thân Vi Diệu Của Phật  
T130 KS 16 (26) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q32  
T130 KS 16 (27) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q33  
T130 KS 16 (28) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q34  
T130 KS 16 (29) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q35  
T130 KS 16 (30) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q36  
T130 KS 16 (31) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q37  
T130 KS 16 (32) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q38  
T130 KS 16 (33) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q39  
T130 KS 16 (34) 1739 Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q40  
T130 KS 16 (35) 1740 Đại Phươnng Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh  
T130 KS 16 (36) 1741 Lược Tích Tân Hoa Nghiêm Kinh Tu Hành Thứ Đệ Quyết Nghi Luận Q1-A  
T130 KS 16 (37) 1741 Lược Tích Tân Hoa Nghiêm Kinh Tu Hành Thứ Đệ Quyết Nghi Luận Q1-B  
T130 KS 16 (38) 1741 Lược Tích Tân Hoa Nghiêm Kinh Tu Hành Thứ Đệ Quyết Nghi Luận Q2-A  
T130 KS 16 (39) 1741 Lược Tích Tân Hoa Nghiêm Kinh Tu Hành Thứ Đệ Quyết Nghi Luận Q2-B  
T130 KS 16 (40) 1741 Lược Tích Tân Hoa Nghiêm Kinh Tu Hành Thứ Đệ Quyết Nghi Luận Q3-A  
T130 KS 16 (41) 1741 Lược Tích Tân Hoa Nghiêm Kinh Tu Hành Thứ Đệ Quyết Nghi Luận Q3-B  
T130 KS 16 (42) 1741 Lược Tích Tân Hoa Nghiêm Kinh Tu Hành Thứ Đệ Quyết Nghi Luận Q4-A  
T130 KS 16 (43) 1741 Lược Tích Tân Hoa Nghiêm Kinh Tu Hành Thứ Đệ Quyết Nghi Luận Q4-B  
T130 KS 16 (44) 1742 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Nguyện Hành Quán Môn Cốt Mục  
T130 KS 16 (45) 1743 Huyền Nghĩa Kinh Hoa Nghiêm  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T131 KINH SỚ 17(pdf) (Thắng Man Bảo Quật) MP3 KINH NÓI
T131 KS 17 (01) 1744 Thắng Man Bảo Quật Qth  
T131 KS 17 (02) 1744 Thắng Man Bảo Quật Qth(cuối)  
T131 KS 17 (03) 1744 Thắng Man Bảo Quật Qtr(đầu)  
T131 KS 17 (04) 1744 Thắng Man Bảo Quật Qtr(cuối)  
T131 KS 17 (05) 1744 Thắng Man Bảo Quật Qhạ(đầu)  
T131 KS 17 (06) 1744 Thắng Man Bảo Quật Qhạ(cuối)  
T131 KS 17 (07) 1745 Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Nghĩa Sớ Qth  
T131 KS 17 (08) 1745 Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Nghĩa Sớ Qhạ  
T131 KS 17 (09) 1746 Kinh Vô Lượng Thọ Nghĩa Sớ  
T131 KS 17 (10) 1747 Kinh Vô Lượng Thọ Tông Yếu  
T131 KS 17 (11) 1748 Kinh Vô Lượng Thọ Liên Nghĩa Thuật Văn Tán Qth  
T131 KS 17 (12) 1748 Kinh Vô Lượng Thọ Liên Nghĩa Thuật Văn Tán Qtr  
T131 KS 17 (13) 1748 Kinh Vô Lượng Thọ Liên Nghĩa Thuật Văn Tán Qhạ  
T131 KS 17 (14) 1749 Kinh Quán Vô Lượng Nghĩa Sớ (đầu)  
T131 KS 17 (15) 1749 Kinh Quán Vô Lượng Nghĩa Sớ (cuối)  
T131 KS 17 (16) 1750 Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Sớ Và Lời Tựa  
T131 KS 17 (17) 1751 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Sớ Diệu Tông Sao Q1  
T131 KS 17 (18) 1751 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Sớ Diệu Tông Sao Q2  
T131 KS 17 (19) 1751 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Sớ Diệu Tông Sao Q3  
T131 KS 17 (20) 1751 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Sớ Diệu Tông Sao Q4  
T131 KS 17 (21) 1751 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Sớ Diệu Tông Sao Q5  
T131 KS 17 (22) 1751 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Sớ Diệu Tông Sao Q6  
T131 KS 17 (23) 1752 Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ  
T131 KS 17 (24) 1753 Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Sớ Q1  
T131 KS 17 (25) 1753 Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Sớ Q2  
T131 KS 17 (26) 1753 Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Sớ Q3  
T131 KS 17 (27) 1753 Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Sớ Q4  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T132 KINH SỚ 18(pdf) (Kinh Quán Vô Lượng Thọ) MP3 KINH NÓI
T132 KS 18 (01) 1754 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Nghĩa Sớ Qth  
T132 KS 18 (02) 1754 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Nghĩa Sớ Qtr  
T132 KS 18 (03) 1754 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Nghĩa Sớ Qhạ  
T132 KS 18 (04) 1755 Kinh A Di Đà Nghĩa Ký  
T132 KS 18 (05) 1756 Kinh A Di Đà Nghĩa Thuật  
T132 KS 18 (06) 1757 Kinh A Di Đà Sớ  
T132 KS 18 (07) 1758 A Di Đà Kinh Thông Tán Sớ Qth  
T132 KS 18 (08) 1758 A Di Đà Kinh Thông Tán Sớ Qtr  
T132 KS 18 (09) 1758 A Di Đà Kinh Thông Tán Sớ Qhạ  
T132 KS 18 (10) 1759 Phật Thuyết A Di Đà Kinh Sớ  
T132 KS 18 (11) 1760 Phật Thuyết A Di Đà Kinh Sớ Và Lời Tựa  
T132 KS 18 (12) 1761 Phật Thuyết A Di Đà Kinh Nghĩa Sớ  
T132 KS 18 (13) 1762 Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải  
T132 KS 18 (14) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q1  
T132 KS 18 (15) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q2  
T132 KS 18 (16) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q3-Phẩm Tựa  
T132 KS 18 (17) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q4-Thuần Đà (đầu)  
T132 KS 18 (18) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q5-Thuần Đà (cuối)  
T132 KS 18 (19) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q6-Ai Thán (phần 1)  
T132 KS 18 (20) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q7-Ai Thán (phần 2)  
T132 KS 18 (21) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q8-Trường Thọ (phần 1)  
T132 KS 18 (22) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q9-Trường Thọ (phần 2)  
T132 KS 18 (23) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q10-Thân Kim Cương Danh Tự  
T132 KS 18 (24) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q11-Bốn Tướng (phần 1)  
T132 KS 18 (25) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q12-Bốn Tướng (phần 2)  
T132 KS 18 (26) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q13-Bốn Tướng (phần 3)  
T132 KS 18 (27) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q14-Bốn Tướng (phần 4)  
T132 KS 18 (28) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q15-Bốn Y (phần 1)  
T132 KS 18 (29) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q16-Bốn Y (phần 2)  
T132 KS 18 (30) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q17-Phân Tà Chánh  
T132 KS 18 (31) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q18-Bốn Đế  
T132 KS 18 (32) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q19-Như Lai Tánh (phần 2)  
T132 KS 18 (33) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q20-Như Lai Tánh (phần 3)  
T132 KS 18 (34) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q21-Văn Tự  
T132 KS 18 (35) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q22-Nguyệt Dụ  
T132 KS 18 (36) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q23-Bồ Tát (phàn 2)  
T132 KS 18 (37) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q24-Bồ Tát (phàn 3)  
T132 KS 18 (38) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q25-Đại Chúng Vấn (phàn 2)  
T132 KS 18 (39) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q26-Hiện Bịnh  
T132 KS 18 (40) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q27-Thánh Hạnh (phần 1)  
T132 KS 18 (41) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q28-Thánh Hạnh (phần 2)  
T132 KS 18 (42) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q29-Thánh Hạnh (phần 3)  
T132 KS 18 (43) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q30-Thánh Hạnh (phần 4)  
T132 KS 18 (44) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q31-Thánh Hạnh (phần 5)  
T132 KS 18 (45) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q32-Thánh Hạnh (phần 6)  
T132 KS 18 (46) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q33-Thánh Hạnh (phần 7)  
T132 KS 18 (47) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q34-Thánh Hạnh (phần 8)  
T132 KS 18 (48) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q35-Thánh Hạnh (phần 9)  
T132 KS 18 (49) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q36-Phạm Hạnh (phần 1)  
T132 KS 18 (50) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q37-Phạm Hạnh (phần 2)  
T132 KS 18 (51) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q38-Phạm Hạnh (phần 3)  
T132 KS 18 (52) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q39-Phạm Hạnh (phần 4)  
T132 KS 18 (53) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q40-Phạm Hạnh (phần 5)  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T133 KINH SỚ 19(pdf) (Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải) MP3 KINH NÓI
T133 KS 19 (01) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q41-Phạm Hạnh (phần 6)  
T133 KS 19 (02) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q42-Phạm Hạnh (phần 7)  
T133 KS 19 (03) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q43-Phạm Hạnh (phần 8)  
T133 KS 19 (04) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q44-Phạm Hạnh (phần 9)  
T133 KS 19 (05) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q45-Dức Vương (phần 1)  
T133 KS 19 (06) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q46-Dức Vương (phần 2)  
T133 KS 19 (07) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q47-Dức Vương (phần 3)  
T133 KS 19 (08) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q48-Dức Vương (phần 4)  
T133 KS 19 (09) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q49-Dức Vương (phần 5)  
T133 KS 19 (10) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q50-Dức Vương (phần 6)  
T133 KS 19 (11) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q51-Dức Vương (phần 7)  
T133 KS 19 (12) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q52-Dức Vương (phần 8)  
T133 KS 19 (13) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q53-Bồ Tát Dức Vương (phần 9)  
T133 KS 19 (14) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q54-Sư Tử Hống (phần 1)  
T133 KS 19 (15) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q55-Sư Tử Hống (phần 2)  
T133 KS 19 (16) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q56-Sư Tử Hống (phần 3)  
T133 KS 19 (17) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q57-Sư Tử Hống (phần 4)  
T133 KS 19 (18) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q58-Sư Tử Hống (phần 5)  
T133 KS 19 (19) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q60-Sư Tử Hống (phần 7)  
T133 KS 19 (20) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q61-Sư Tử Hống (phần 8)  
T133 KS 19 (21) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q62-Sư Tử Hống (phần 9)  
T133 KS 19 (22) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q63-Bồ Tát Ca Diếp (phần 1)  
T133 KS 19 (23) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q64-Bồ Tát Ca Diếp (phần 2)  
T133 KS 19 (24) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q65-Ca Diếp (phần 3)  
T133 KS 19 (25) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q66-Ca Diếp (phần 4)  
T133 KS 19 (26) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q67-Ca Diếp (phần 5)  
T133 KS 19 (27) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q68-Ca Diếp (phần 6)  
T133 KS 19 (28) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q69-Ca Diếp (phần 7)  
T133 KS 19 (29) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q70-Ca Diếp (phần 8)  
T133 KS 19 (30) 1763 Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q71-Kiều Trần Như (phần cuối)  
T133 KS 19 (31) 1764 Đại Bát Niết Bàn Kinh Nghĩa Ký Q1 (phần đầu)  
T133 KS 19 (32) 1764 Đại Bát Niết Bàn Kinh Nghĩa Ký Q1 (phần cuối)  
T133 KS 19 (33) 1764 Đại Bát Niết Bàn Kinh Nghĩa Ký Q2  
T133 KS 19 (34) 1764 Đại Bát Niết Bàn Kinh Nghĩa Ký Q3  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T135 KINH SỚ 21(pdf) (Đại Bát Niết Bàn Kinh Huyền Nghĩa) MP3 KINH NÓI
T135 KS 21 (01) 1765 Đại Bát Niết Bàn Kinh Huyền Nghĩa Qth  
T135 KS 21 (02) 1765 Đại Bát Niết Bàn Kinh Huyền Nghĩa Qhạ  
T135 KS 21 (03) 1766 Niết Bàn Huyền Nghĩa Phát Nguyện Cơ Yếu Q1  
T135 KS 21 (04) 1766 Niết Bàn Huyền Nghĩa Phát Nguyện Cơ Yếu Q2  
T135 KS 21 (05) 1766 Niết Bàn Huyền Nghĩa Phát Nguyện Cơ Yếu Q3  
T135 KS 21 (06) 1766 Niết Bàn Huyền Nghĩa Phát Nguyện Cơ Yếu Q4  
T135 KS 21 (07) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q1-Kinh Niết Bàn Bản Nam  
T135 KS 21 (08) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q2 (phần cuối)  
T135 KS 21 (09) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q3- Thần Đà (phần đầu)  
T135 KS 21 (10) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q4- Thần Đà (phần giữa)  
T135 KS 21 (11) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q5- Thần Đà (phần cuối)  
T135 KS 21 (12) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q5-Ai Thán (phần đầu)  
T135 KS 21 (13) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q6-Ai Thán (phần cuối)  
T135 KS 21 (14) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q7-Trường Thọ (phần đầu)  
T135 KS 21 (15) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q8-Trường Thọ (phần cuối)  
T135 KS 21 (16) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q8-Kim Cang Thân  
T135 KS 21 (17) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q8-Danh Tự Công Đức  
T135 KS 21 (18) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q9-Bốn Tướng (phần đầu)  
T135 KS 21 (19) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q9-Tứ Tướng (phần cuối)  
T135 KS 21 (20) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q10-Tứ Y (Bốn Chỗ Nương Tựa)  
T135 KS 21 (21) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q11-Tà Chánh  
T135 KS 21 (22) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q11-Tứ Đế-Tứ Đảo  
T135 KS 21 (23) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q11-Như Lai Tánh  
T135 KS 21 (24) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q12-Văn Tự-Điểu Dụ  
T135 KS 21 (25) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q12-Nguyệt Dụ-Bồ Tát  
T135 KS 21 (26) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q13-Nhất Thiết Đại Chúng Sở Vấn  
T135 KS 21 (27) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q13-Hiện Bịnh-Thánh Hạnh  
T135 KS 21 (28) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q14-Thánh Hạnh (phần hai)  
T135 KS 21 (29) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q15-Thánh Hạnh (phần ba)  
T135 KS 21 (30) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q16-Thánh Hạnh (phần bốn)  
T135 KS 21 (31) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q17-Phạm Hạnh (phần một)  
T135 KS 21 (32) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q17-Phạm Hạnh (phần hai)  
T135 KS 21 (33) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q18-Phạm Hạnh (phần hai tt)  
T135 KS 21 (34) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q18-Phạm Hạnh (phần ba)  
T135 KS 21 (35) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q19-Phạm Hạnh (phần bốn)  
T135 KS 21 (36) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q19-Phạm Hạnh (phần năm)  
T135 KS 21 (37) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q21-Anh Nhi Hạnh  
T135 KS 21 (38) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q22-Đức Vương (phần ba)  
T135 KS 21 (39) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q22-Đức Vương (phần bốn-cuối)  
T135 KS 21 (40) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q22-Đức Vương (phần năm)  
T135 KS 21 (41) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q23-Đức Vương (phần sáu)  
T135 KS 21 (42) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q23-Sư Tử Hống (phần 1)  
T135 KS 21 (43) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q24-Sư Tử Hống (phần 1 cuối)  
T135 KS 21 (44) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q25-Sư Tử Hống (phần 2)  
T135 KS 21 (45) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q26-Sư Tử Hống (phần 3)  
T135 KS 21 (46) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q26-Sư Tử Hống (phần 4)  
T135 KS 21 (47) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q27-Sư Tử Hống (phần 5)  
T135 KS 21 (48) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q27-Sư Tử Hống (phần 6)  
T135 KS 21 (49) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q28-Ca Diếp (phần 1)  
T135 KS 21 (50) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q29-Ca Diếp (phần 2)  
T135 KS 21 (51) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q30-Ca Diếp (phần 3)  
T135 KS 21 (52) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q31-Ca Diếp (phần 4)  
T135 KS 21 (53) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q31-Ca Diếp (phần 5)  
T135 KS 21 (54) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q32-Kiều Trần Như (phần 1)  
T135 KS 21 (55) 1767 Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q33-Kiều Trần Như (phần 2)  
T135 KS 21 (56) 1768 Niết Bàn Kinh Du Ý  
T135 KS 21 (57) 1769 Niết Bàn Tông Yếu  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T136 KINH SỚ 22(pdf) (Bản Nguyện Dược Sư Kinh Cổ Tích) MP3 KINH NÓI
T136 KS 22 (01) 1770 Bản Nguyện Dược Sư Kinh Cổ Tích Qth  
T136 KS 22 (02) 1770 Bản Nguyện Dược Sư Kinh Cổ Tích Qhạ  
T136 KS 22 (03) 1771 Di Lặc Kinh Du Ý  
T136 KS 22 (04) 1772 Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đẩu Suất Thiên Kinh Tán Qth  
T136 KS 22 (05) 1772 Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đẩu Suất Thiên Kinh Tán Qhạ  
T136 KS 22 (06) 1773 Di Lặc Thượng Sinh Kinh Tông Yếu  
T136 KS 22 (07) 1774 Lời Sớ Về Ba Kinh Di Lặc-Kinh Thượng Sinh Liệu Giản Ký  
T136 KS 22 (08) 1775 Chú Giải Kinh Duy Ma Cật Q1  
T136 KS 22 (09) 1775 Chú Giải Kinh Duy Ma Cật Q2-Phương Tiện  
T136 KS 22 (10) 1775 Chú Giải Kinh Duy Ma Cật Q3-Đệ Tử  
T136 KS 22 (11) 1775 Chú Giải Kinh Duy Ma Cật Q4-Bồ Tát  
T136 KS 22 (12) 1775 Chú Giải Kinh Duy Ma Cật Q5-Văn Thù Sư Lợi Vấn Tật  
T136 KS 22 (13) 1775 Chú Giải Kinh Duy Ma Cật Q6-Bất Tư Nghị  
T136 KS 22 (14) 1775 Chú Giải Kinh Duy Ma Cật Q6-Quán Chúng Sanh  
T136 KS 22 (15) 1775 Chú Giải Kinh Duy Ma Cật Q7-Phật Đạo  
T136 KS 22 (16) 1775 Chú Giải Kinh Duy Ma Cật Q8-Nhập Pháp Môn Bất Nhị  
T136 KS 22 (17) 1775 Chú Giải Kinh Duy Ma Cật Q8-Phật Hương Tích  
T136 KS 22 (18) 1775 Chú Giải Kinh Duy Ma Cật Q9-Bồ Tát Hạnh  
T136 KS 22 (19) 1775 Chú Giải Kinh Duy Ma Cật Q9-Phật A Súc  
T136 KS 22 (20) 1775 Chú Giải Kinh Duy Ma Cật Q10-Pháp Cúng Dường  
T136 KS 22 (21) 1775 Chú Giải Kinh Duy Ma Cật Q10-Chúc Lụy  
T136 KS 22 (22) 1776 Duy Ma Kinh Nghĩa Ký Q1-Lời Tựa Khắc Bản  
T136 KS 22 (23) 1776 Duy Ma Kinh Nghĩa Ký Q1 (phần hai)  
T136 KS 22 (24) 1776 Duy Ma Kinh Nghĩa Ký Q1-Phương Tiện  
T136 KS 22 (25) 1776 Duy Ma Kinh Nghĩa Ký Q2-Đệ Tử (phần 1)  
T136 KS 22 (26) 1776 Duy Ma Kinh Nghĩa Ký Q2-Đệ Tử (phần 2)  
T136 KS 22 (27) 1776 Duy Ma Kinh Nghĩa Ký Q2-Bồ Tát  
T136 KS 22 (28) 1776 Duy Ma Kinh Nghĩa Ký Q2-Văn Thù Sư Lợi Vấn Tật  
T136 KS 22 (29) 1776 Duy Ma Kinh Nghĩa Ký Q3-Văn Thù Sư Lợi Vấn Tật  
T136 KS 22 (30) 1776 Duy Ma Kinh Nghĩa Ký Q3-Bất Tư Nghị  
T136 KS 22 (31) 1776 Duy Ma Kinh Nghĩa Ký Q3-Quán Chúng Sanh  
T136 KS 22 (32) 1776 Duy Ma Kinh Nghĩa Ký Q3 (phần 2)  
T136 KS 22 (33) 1776 Duy Ma Kinh Nghĩa Ký Q3-Phật Đạo  
T136 KS 22 (34) 1776 Duy Ma Kinh Nghĩa Ký Q3-Bất Nhị Pháp Môn  
T136 KS 22 (35) 1776 Duy Ma Kinh Nghĩa Ký Q4-Bất Nhị Pháp Môn  
T136 KS 22 (36) 1776 Duy Ma Kinh Nghĩa Ký Q4-Hương Tích  
T136 KS 22 (37) 1776 Duy Ma Kinh Nghĩa Ký Q4-Bồ Tát Hạnh  
T136 KS 22 (38) 1776 Duy Ma Kinh Nghĩa Ký Q4-Thấy Phật A Súc (phần 2)  
T136 KS 22 (39) 1776 Duy Ma Kinh Nghĩa Ký Q4-Pháp Cúng Dường  
T136 KS 22 (40) 1776 Duy Ma Kinh Nghĩa Ký Q4-Chúc Lụy  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T137 KINH SỚ 23(pdf) (Duy Ma Kinh Huyền Sử) MP3 KINH NÓI
T137 KS 23 (01) 1777 Duy Ma Kinh Huyền Sớ Q1  
T137 KS 23 (02) 1777 Duy Ma Kinh Huyền Sớ Q2  
T137 KS 23 (03) 1777 Duy Ma Kinh Huyền Sớ Q3  
T137 KS 23 (04) 1777 Duy Ma Kinh Huyền Sớ Q4  
T137 KS 23 (05) 1777 Duy Ma Kinh Huyền Sớ Q5  
T137 KS 23 (06) 1777 Duy Ma Kinh Huyền Sớ Q6  
T137 KS 23 (07) 1778 Duy Ma Kinh Lược Sớ Q1-Phật Quốc (phần 1)  
T137 KS 23 (08) 1778 Duy Ma Kinh Lược Sớ Q2-Phật Quốc (phần 2)  
T137 KS 23 (09) 1778 Duy Ma Kinh Lược Sớ Q3-Phương Tiện (phần 2)  
T137 KS 23 (10) 1778 Duy Ma Kinh Lược Sớ Q3-Phương Tiện (Thanh Tịnh) (phần 2)  
T137 KS 23 (11) 1778 Duy Ma Kinh Lược Sớ Q4-Đệ Tử (phần 1)  
T137 KS 23 (12) 1778 Duy Ma Kinh Lược Sớ Q4-Đệ Tử (phần 2)  
T137 KS 23 (13) 1778 Duy Ma Kinh Lược Sớ Q4-Đệ Tử (phần 3)  
T137 KS 23 (14) 1778 Duy Ma Kinh Lược Sớ Q4-Đệ Tử (phần 4)  
T137 KS 23 (15) 1778 Duy Ma Kinh Lược Sớ Q5-Đệ Tử (phần 5)  
T137 KS 23 (16) 1778 Duy Ma Kinh Lược Sớ Q5-Đệ Tử (phần 6)  
T137 KS 23 (17) 1778 Duy Ma Kinh Lược Sớ Q5-Bồ Tát (phần 1)  
T137 KS 23 (18) 1778 Duy Ma Kinh Lược Sớ Q6-Bồ Tát (phần 2)  
T137 KS 23 (19) 1778 Duy Ma Kinh Lược Sớ Q6-Bồ Tát (phần 3)  
T137 KS 23 (20) 1778 Duy Ma Kinh Lược Sớ Q6-Thăm Bịnh (phần 1)  
T137 KS 23 (21) 1778 Duy Ma Kinh Lược Sớ Q7-Thăm Bịnh (phần 2)  
T137 KS 23 (22) 1778 Duy Ma Kinh Lược Sớ Q7-Thăm Bịnh (phần 3)  
T137 KS 23 (23) 1778 Duy Ma Kinh Lược Sớ Q7-Bất Tư Nghị  
T137 KS 23 (24) 1778 Duy Ma Kinh Lược Sớ Q8-Quán Chúng Sinh  
T137 KS 23 (25) 1778 Duy Ma Kinh Lược Sớ Q9-Phật Đạo  
T137 KS 23 (26) 1778 Duy Ma Kinh Lược Sớ Q9-Nhập Bất Nhị Pháp Môn  
T137 KS 23 (27) 1778 Duy Ma Kinh Lược Sớ Q10-Hương Tích  
T137 KS 23 (28) 1778 Duy Ma Kinh Lược Sớ Q10-Bồ Tát Hạnh  
T137 KS 23 (29) 1778 Duy Ma Kinh Lược Sớ Q11-A Súc Phật  
T137 KS 23 (30) 1778 Duy Ma Kinh Lược Sớ Q11-Pháp Cúng Dường  
T137 KS 23 (31) 1778 Duy Ma Kinh Lược Sớ Q11-Chúc Lụy  
T137 KS 23 (32) 1779 Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Ký - Lời Tựa  
T137 KS 23 (32) 1779 Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Ký Q2  
T137 KS 23 (33) 1779 Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Ký Q3  
T137 KS 23 (34) 1779 Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Ký Q4  
T137 KS 23 (35) 1779 Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Ký - Phương Tiện  
T137 KS 23 (36) 1779 Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Ký Q5  
T137 KS 23 (37) 1779 Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Ký Q5-Đệ Tử  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T138 KINH SỚ 24(pdf) (Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Ký) MP3 KINH NÓI
T138 KS 24 (01) 1779 Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Ký Q6  
T138 KS 24 (02) 1779 Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Ký Q7  
T138 KS 24 (03) 1779 Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Ký Q7-Bồ Tát  
T138 KS 24 (04) 1779 Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Ký Q8-Bồ Tát  
T138 KS 24 (05) 1779 Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Ký Q8-Thăm Bệnh  
T138 KS 24 (06) 1779 Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Ký Q9  
T138 KS 24 (07) 1779 Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Ký Q9-Bất Tư Nghì  
T138 KS 24 (08) 1779 Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Ký Q9-Quán Chúng Sanh  
T138 KS 24 (09) 1779 Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Ký Q10-Phật Đạo  
T138 KS 24 (10) 1779 Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Ký Q10-Bất Nhị Môn  
T138 KS 24 (11) 1779 Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Ký Q10-Hương Tích  
T138 KS 24 (12) 1779 Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Ký Q10-Bồ Tát  
T138 KS 24 (13) 1779 Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Ký Q10-Pháp Cúng Dường  
T138 KS 24 (14) 1779 Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Ký Q10-Chúc Lụy  
T138 KS 24 (15) 1780 Tịnh Danh Huyền Luận Q1  
T138 KS 24 (16) 1780 Tịnh Danh Huyền Luận Q2  
T138 KS 24 (17) 1780 Tịnh Danh Huyền Luận Q3  
T138 KS 24 (18) 1780 Tịnh Danh Huyền Luận Q4  
T138 KS 24 (19) 1780 Tịnh Danh Huyền Luận Q5  
T138 KS 24 (20) 1780 Tịnh Danh Huyền Luận Q6  
T138 KS 24 (21) 1780 Tịnh Danh Huyền Luận Q7  
T138 KS 24 (22) 1780 Tịnh Danh Huyền Luận Q8  
T138 KS 24 (23) 1781 Duy Ma Cật Kinh Nghĩa Sớ Q1  
T138 KS 24 (24) 1781 Duy Ma Cật Kinh Nghĩa Sớ Q1-Phật Quốc  
T138 KS 24 (25) 1781 Duy Ma Cật Kinh Nghĩa Sớ Q2-Phật Quốc  
T138 KS 24 (26) 1781 Duy Ma Cật Kinh Nghĩa Sớ Q2-Phương Tiện  
T138 KS 24 (27) 1781 Duy Ma Cật Kinh Nghĩa Sớ Q3-Đệ Tử  
T138 KS 24 (28) 1781 Duy Ma Cật Kinh Nghĩa Sớ Q4-Bồ Tát  
T138 KS 24 (29) 1781 Duy Ma Cật Kinh Nghĩa Sớ Q4-Văn Thù Sư Lợi Thăm Bệnh  
T138 KS 24 (30) 1781 Duy Ma Cật Kinh Nghĩa Sớ Q4-Bất Tư Nghị  
T138 KS 24 (31) 1781 Duy Ma Cật Kinh Nghĩa Sớ Q5-Quán Chúng Sanh  
T138 KS 24 (32) 1781 Duy Ma Cật Kinh Nghĩa Sớ Q5-Phật Đạo  
T138 KS 24 (33) 1781 Duy Ma Cật Kinh Nghĩa Sớ Q5-Nhập Bất Nhị Pháp Môn  
T138 KS 24 (34) 1781 Duy Ma Cật Kinh Nghĩa Sớ Q6-Hương Tích  
T138 KS 24 (35) 1781 Duy Ma Cật Kinh Nghĩa Sớ Q6-Bồ Tát Hạnh  
T138 KS 24 (36) 1781 Duy Ma Cật Kinh Nghĩa Sớ Q6-Thấy Phật A Súc  
T138 KS 24 (37) 1781 Duy Ma Cật Kinh Nghĩa Sớ Q6-Cúng Dường Pháp  
T138 KS 24 (38) 1781 Duy Ma Cật Kinh Nghĩa Sớ Q6-Chúc Lụy  
T138 KS 24 (39) 1782 Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ Q1-Tựa  
T138 KS 24 (40) 1782 Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ Q1 (phần 2)  
T138 KS 24 (41) 1782 Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ Q2 (phần 1)  
T138 KS 24 (42) 1782 Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ Q2 (phần 2)  
T138 KS 24 (43) 1782 Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ Q3-Hiển Bất Tư Nghị Phương Tiện Thiện Xảo (phần 1)  
T138 KS 24 (44) 1782 Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ Q3-Thanh Văn  
T138 KS 24 (45) 1782 Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ Q3 (phần 2)  
T138 KS 24 (46) 1782 Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ Q4 (phần 1)  
T138 KS 24 (47) 1782 Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ Q4-Bồ Tát (phần 1)  
T138 KS 24 (48) 1782 Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ Q4 (phần 2)  
T138 KS 24 (49) 1782 Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ Q4-Vấn Tật (phần 2)  
T138 KS 24 (50) 1782 Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ Q5 (phần 1)  
T138 KS 24 (51) 1782 Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ Q5-Bất Tư Nghị (phần 1)  
T138 KS 24 (52) 1782 Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ Q5-Quán Hữu Tình  
T138 KS 24 (53) 1782 Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ Q5 (phần 2)  
T138 KS 24 (54) 1782 Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ Q5-Bồ Đề Phần (phần 2)  
T138 KS 24 (55) 1782 Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ Q5-Bất Nhị Pháp Môn (phần 2)  
T138 KS 24 (56) 1782 Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ Q6-Hương Đài (phần 1)  
T138 KS 24 (57) 1782 Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ Q6-Bồ Tát Hạnh (phần 1)  
T138 KS 24 (58) 1782 Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ Q6-Quán Như Lai (phần 2)  
T138 KS 24 (59) 1782 Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ Q6-Pháp Cúng Dường (phần 2)  
T138 KS 24 (60) 1782 Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ Q6-Chúc Lụy  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T139 KINH SỚ 25(pdf) (Kim Quang Minh Huyền Nghĩa) MP3 KINH NÓI
T139 KS 25 (01) 1783 Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa Qth  
T139 KS 25 (02) 1783 Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa Qhạ  
T139 KS 25 (03) 1784 Kinh Kim Quang Minh Huyền Nghĩa Thập Di Ký Q1  
T139 KS 25 (04) 1784 Kinh Kim Quang Minh Huyền Nghĩa Thập Di Ký Q2  
T139 KS 25 (05) 1784 Kinh Kim Quang Minh Huyền Nghĩa Thập Di Ký Q3  
T139 KS 25 (06) 1784 Kinh Kim Quang Minh Huyền Nghĩa Thập Di Ký Q4  
T139 KS 25 (07) 1784 Kinh Kim Quang Minh Huyền Nghĩa Thập Di Ký Q5  
T139 KS 25 (08) 1784 Kinh Kim Quang Minh Huyền Nghĩa Thập Di Ký Q6  
T139 KS 25 (09) 1785 Kinh Kim Quang Minh Văn Cú Q1  
T139 KS 25 (10) 1785 Kinh Kim Quang Minh Văn Cú Q2  
T139 KS 25 (11) 1785 Kinh Kim Quang Minh Văn Cú Q3-Giải Thích Phẩm Sám Hối  
T139 KS 25 (12) 1785 Kinh Kim Quang Minh Văn Cú Q4-Giải Thích Phẩm Không  
T139 KS 25 (13) 1785 Kinh Kim Quang Minh Văn Cú Q5-Giải Thích Phẩm Bốn Vị Vua Trời  
T139 KS 25 (14) 1785 Kinh Kim Quang Minh Văn Cú Q6-Giải Thích Phẩm Chánh Luận  
T139 KS 25 (15) 1786 Kinh Kim Quang Minh Văn Cú Ký Q1 (phần đầu)  
T139 KS 25 (16) 1786 Kinh Kim Quang Minh Văn Cú Ký Q1 (phần cuối)  
T139 KS 25 (17) 1786 Kinh Kim Quang Minh Văn Cú Ký Q2 (phần đầu)  
T139 KS 25 (18) 1786 Kinh Kim Quang Minh Văn Cú Ký Q2 (phần cuối)  
T139 KS 25 (19) 1786 Kinh Kim Quang Minh Văn Cú Ký Q3 (phần đầu)  
T139 KS 25 (20) 1786 Kinh Kim Quang Minh Văn Cú Ký Q3 (phần cuối)  
T139 KS 25 (21) 1786 Kinh Kim Quang Minh Văn Cú Ký Q4 (phần đầu)  
T139 KS 25 (22) 1786 Kinh Kim Quang Minh Văn Cú Ký Q4 (phần cuối)  
T139 KS 25 (23) 1786 Kinh Kim Quang Minh Văn Cú Ký Q5 (phần đầu)  
T139 KS 25 (24) 1786 Kinh Kim Quang Minh Văn Cú Ký Q5 (phần cuối)  
T139 KS 25 (25) 1786 Kinh Kim Quang Minh Văn Cú Ký Q6 (phần đầu)  
T139 KS 25 (26) 1786 Kinh Kim Quang Minh Văn Cú Ký Q6 (phần cuối)  
T139 KS 25 (27) 1787 Kinh Kim Quang Minh Sớ  
T139 KS 25 (28) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q1  
T139 KS 25 (29) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q2-Như Lai Thọ Lượng  
T139 KS 25 (30) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q2-Phân Biệt Tam Thân  
T139 KS 25 (31) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q3-Phân Biệt Tam Thân  
T139 KS 25 (32) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q3-Mộng Kiến Sám Hối  
T139 KS 25 (33) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q4-Diệt Nghiệp Chướng  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T140 KINH SỚ 26(pdf) (Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ) MP3 KINH NÓI
T140 KS 26 (01) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q4-Tinh Địa Đà La Ni  
T140 KS 26 (02) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q4-Liên Hoa Dụ Tán  
T140 KS 26 (03) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q4-Kim Thắng Đà La Ni (phần 3)  
T140 KS 26 (04) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q4-Trùng Hiển Không Tánh (phần 3)  
T140 KS 26 (05) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q4-Y Không Mãn Nguyện (phần 3)  
T140 KS 26 (06) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q5-Tứ Thiên Vương Quán Sát Nhân Thiên (phần 1)  
T140 KS 26 (07) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q5-Tứ Thiên Vương Hộ Quốc (phần 2)  
T140 KS 26 (08) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q5-Vô Nhiễm Trước Đà La Ni (phần 3)  
T140 KS 26 (09) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q5-Đại Biện Tài Thiên Nữ (phần 1)  
T140 KS 26 (10) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q5-Đại Biện Tài Thiên Nữ (phần 2)  
T140 KS 26 (11) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q5-Đại Cát Tường Thiên Nữ  
T140 KS 26 (12) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q5-Đại Cát Tường Thiên Nữ Tăng Trưởng Tài Vật  
T140 KS 26 (13) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q5-Kiên Lao Địa Thần  
T140 KS 26 (14) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q5-Tăng Thận Da Dược Xoa Đại Tướng Thứ 19  
T140 KS 26 (15) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q5-Vương Pháp Chánh Luận  
T140 KS 26 (16) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q6-Thiện Sanh Vương  
T140 KS 26 (17) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q6-Chư Thiên Dược Xoa Hộ Trì  
T140 KS 26 (18) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q6-Thọ Ký  
T140 KS 26 (19) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q6-Trừ Bệnh  
T140 KS 26 (20) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q6-Trưởng Giả Tử Lưu Thủy  
T140 KS 26 (21) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q6-Xả Thân  
T140 KS 26 (22) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q6-Thập Phương Bồ Tát Tán Thán  
T140 KS 26 (23) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q6-Diệu Trang Bồ Tát Tán Thán  
T140 KS 26 (24) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q6-Bồ Đề Thọ Thần Tán Thán  
T140 KS 26 (25) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q6-Đại Biện Tài Thiên Nữ Tán Thán  
T140 KS 26 (26) 1788 Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q6-Phó Chúc  
T140 KS 26 (27) 1789 Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh Chú Giải Q1  
T140 KS 26 (28) 1789 Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh Chú Giải Q1-Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm  
T140 KS 26 (29) 1789 Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh Chú Giải Q1-Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm (phần 2)  
T140 KS 26 (30) 1789 Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh Chú Giải Q2-Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm (phần 1)  
T140 KS 26 (31) 1789 Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh Chú Giải Q2-Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm (phần 2)  
T140 KS 26 (32) 1789 Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh Chú Giải Q3-Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm (phần 1)  
T140 KS 26 (33) 1789 Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh Chú Giải Q3-Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm (phần 2)  
T140 KS 26 (34) 1789 Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh Chú Giải Q4-Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm (phần 1)  
T140 KS 26 (35) 1789 Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh Chú Giải Q4-Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm (phần 2)  
T140 KS 26 (36) 1790 Nhập Lăng Già Tâm Huyền Nghĩa  
T140 KS 26 (37) 1791 Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh Q1-Bài Tựa  
T140 KS 26 (38) 1791 Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh Q1-Vấn Đáp  
T140 KS 26 (39) 1791 Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh Q2  
T140 KS 26 (40) 1791 Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh Q2-Tập Nhất Thiết Pháp  
T140 KS 26 (41) 1791 Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh Q3  
T140 KS 26 (42) 1791 Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh Q4  
T140 KS 26 (43) 1791 Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh Q5  
T140 KS 26 (44) 1791 Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh Q5-Phật Tâm  
T140 KS 26 (45) 1791 Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh Q6  
T140 KS 26 (46) 1791 Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh Q7-Lô Ca Da Đà  
T140 KS 26 (47) 1791 Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh Q7-Niết Bàn  
T140 KS 26 (48) 1791 Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh Q7-Pháp Thân  
T140 KS 26 (49) 1791 Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh Q8-Vô Thường  
T140 KS 26 (50) 1791 Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh Q8-Hiện Chứng  
T140 KS 26 (51) 1791 Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh Q8-Như Lai Thường Vô Thường  
T140 KS 26 (52) 1791 Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh Q8-Như Lai Tạng Tánh  
T140 KS 26 (53) 1791 Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh Q8-Ngũ Pháp Môn  
T140 KS 26 (54) 1791 Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh Q8-Hằng Hà Sa  
T140 KS 26 (55) 1791 Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh Q8-Sát Na  
T140 KS 26 (56) 1791 Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh Q9-Biến Hóa  
T140 KS 26 (57) 1791 Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh Q9-Đoạn Thực Nhục  
T140 KS 26 (58) 1791 Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh Q9-Đà La Ni  
T140 KS 26 (59) 1791 Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh Q9-Kệ Tụng  
T140 KS 26 (60) 1791 Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh Q10  
T140 KS 26 (61) 1792 Phật Thuyết Vu Lan Bồn Kinh Sớ Q1  
T140 KS 26 (62) 1792 Phật Thuyết Vu Lan Bồn Kinh Sớ Q2  
T140 KS 26 (63) 1793 Ôn Thất Kinh Nghĩa Ký  
T140 KS 26 (64) 1794 Lược Về Phật Giáo Từ Phía Tây Truyền Đến Huyền Hóa Ứng Vận  
T140 KS 26 (65) 1794 Kinh Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T141 KINH SỚ 27(pdf) 
(Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đà La Liễu Nghĩa Kinh Lược Sớ)
MP3 KINH NÓI
T141 KS 27 (01) 1795 Kinh Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa  
T141 KS 27 (02) 1795 Lược Sớ Chú Kinh Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Qth (phần 1)  
T141 KS 27 (03) 1795 Lược Sớ Kinh Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Qth (phần 2)  
T141 KS 27 (04) 1795 Lược Sớ Kinh Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Qhạ (phần 1)  
T141 KS 27 (05) 1795 Lược Sớ Kinh Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Qhạ (phần 2)  
T141 KS 27 (06) 1795 Lược Sớ Kinh Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Qhạ (phần 2) - Khuê Phong Định Tuệ Thiền Sư Dao Bẩm Thanh Lương Quốc Sư Thư  
T141 KS 27 (07) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q1-Nhập Môn Chân Ngôn Trụ Tâm  
T141 KS 27 (08) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q2-Nhập Môn Chân Ngôn Trụ Tâm  
T141 KS 27 (09) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q3-Nhập Môn Chân Ngôn Trụ Tâm  
T141 KS 27 (10) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q3-Nhập Mạn Đồ La Cụ Duyên Chân Ngôn  
T141 KS 27 (11) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q4-Nhập Mạn Đồ La Cụ Duyên Chân Ngôn  
T141 KS 27 (12) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q5-Nhập Mạn Đồ La Cụ Duyên Chân Ngôn  
T141 KS 27 (13) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q6-Nhập Mạn Đồ La Cụ Duyên  
T141 KS 27 (14) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q7-Nhập Mạn Đồ La Cụ Duyên  
T141 KS 27 (15) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q8-Nhập Mạn Đồ La Cụ Duyên  
T141 KS 27 (16) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q9-Nhập Mạn Đồ La Cụ Duyên  
T141 KS 27 (17) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q9-Tức Chướng Thứ Ba  
T141 KS 27 (18) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q10-Tức Chướng Thứ Ba  
T141 KS 27 (19) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q10-Phổ Thông Chân Ngôn Tạng  
T141 KS 27 (20) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q10-Thành Tựu Thế Gian  
T141 KS 27 (21) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q11-Tất Địa Xuất Hiện  
T141 KS 27 (22) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q12-Tất Địa Xuất Hiện  
T141 KS 27 (23) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q12-Thành Tựu Tất Địa  
T141 KS 27 (24) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q12-Chuyển Tự Luân Mạn Đồ La Hạnh  
T141 KS 27 (25) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q13-Chuyển Tự Luân Mạn Đồ La Hạnh  
T141 KS 27 (26) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q13-Mật Ấn  
T141 KS 27 (27) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q14-Mật Ấn  
T141 KS 27 (28) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q14-Tự Luân  
T141 KS 27 (29) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q14-Bí Mật Mạn Đồ La  
T141 KS 27 (30) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q15-Bí Mật Mạn Đồ La  
T141 KS 27 (31) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q16-Bí Mật Mạn Đồ La  
T141 KS 27 (32) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q16-Nhập Bí Mật Mạn Đồ La  
T141 KS 27 (33) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q16-Nhập Vị Bí Mật Mạn Đồ La  
T141 KS 27 (34) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q17-Bí Mật Bát Ấn  
T141 KS 27 (35) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q17-Trì Minh Cấm Giới  
T141 KS 27 (36) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q17-A Xà Lê Chân Thật Trí - Bố Tự  
T141 KS 27 (37) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q18-Bồ Tát Giới Phẩm Thọ Phương Tiện Học Xứ Phẩm  
T141 KS 27 (38) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q18-Thọ Phương Tiện Học Xứ  
T141 KS 27 (39) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q18-Bách Tự Sinh - Bách Tự Quả Tương Ưng  
T141 KS 27 (40) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q19-Bách Tự Vị Thành  
T141 KS 27 (41) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q19-Bách Tự Thành Tựu Trì Tụng  
T141 KS 27 (42) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q19-Bách Tự Chân Ngôn Pháp  
T141 KS 27 (43) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q19-Tánh Bồ Đề  
T141 KS 27 (44) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q19-Tam Tam Muội Da Hạnh  
T141 KS 27 (45) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q19-Như Lai - Hộ Ma  
T141 KS 27 (46) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q20-Thế Xuất Thế Pháp Hộ Ma  
T141 KS 27 (47) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q20-Bổn Tôn Tam Muội - Vô Tướng Tam Muội  
T141 KS 27 (48) 1796 Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ Q20-Thế Xuất Thế Gian Trì Tụng - Chúc Lụy  
T141 KS 27 (49) 1797 Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh Cúng Dường Thứ Đệ Pháp Sớ Qth  
T141 KS 27 (50) 1797 Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh Cúng Dường Thứ Đệ Pháp Sớ Qth-Tăng Ích Thủ Hộ Thanh Tịnh Hạnh  
T141 KS 27 (51) 1797 Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh Cúng Dường Thứ Đệ Pháp Sớ Qhạ-Cúng Dường Nghi Thức  
T141 KS 27 (52) 1797 Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh Cúng Dường Thứ Đệ Pháp Sớ Qhạ-Trì Tụng Pháp Tắc  
T141 KS 27 (53) 1797 Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh Cúng Dường Thứ Đệ Pháp Sớ Qhạ-TChân Ngôn Sự Nghiệp  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T142 KINH SỚ 28(pdf) 
(Kim Cang Đảnh Kinh Đại Du Già Bí Mật Tâm Địa Pháp Môn Nghĩa Quyết)
MP3 KINH NÓI
T142 KS 28 (01) 1798 Kim Cương Đảnh Kinh Đại Du Già Bí Mật Tâm Địa Pháp Môn Nghĩa Quyết  
T142 KS 28 (02) 1799 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú Q1 (phần 1)  
T142 KS 28 (03) 1799 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú Q1-Bác Bỏ Căn Sâu Kín (phần 2)  
T142 KS 28 (04) 1799 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú Q2 (phần 1)  
T142 KS 28 (05) 1799 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú Q2 (phần 2)  
T142 KS 28 (06) 1799 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú Q3 (phần 1)  
T142 KS 28 (07) 1799 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú Q3 (phần 2)  
T142 KS 28 (08) 1799 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú Q4 (phần 1)  
T142 KS 28 (09) 1799 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú Q4 (phần 2)  
T142 KS 28 (10) 1799 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú Q5 (phần 1)  
T142 KS 28 (11) 1799 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú Q5 (phần 2)  
T142 KS 28 (12) 1799 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú Q6 (phần 1)  
T142 KS 28 (13) 1799 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú Q6 (phần 2)  
T142 KS 28 (14) 1799 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú Q7  
T142 KS 28 (15) 1799 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú Q8 (phần 1)  
T142 KS 28 (16) 1799 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú Q8 (phần 2)  
T142 KS 28 (17) 1799 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú Q8 (phần 3)  
T142 KS 28 (18) 1799 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú Q9 (phần 1)  
T142 KS 28 (19) 1799 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú Q9 (phần 2)  
T142 KS 28 (20) 1799 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú Q10 (phần 1)  
T142 KS 28 (21) 1799 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú Q10 (phần 2)  
T142 KS 28 (22) 1799 Lời Bạt Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú  
T142 KS 28 (23) 1800 Thỉnh Quán Âm Kinh Sớ  
T142 KS 28 (24) 1801 Thỉnh Quán Âm Kinh Sớ Xiển Nghĩa Sao Q1  
T142 KS 28 (25) 1801 Thỉnh Quán Âm Kinh Sớ Xiển Nghĩa Sao Q2  
T142 KS 28 (26) 1801 Thỉnh Quán Âm Kinh Sớ Xiển Nghĩa Sao Q3  
T142 KS 28 (27) 1801 Thỉnh Quán Âm Kinh Sớ Xiển Nghĩa Sao Q4  
T142 KS 28 (28) 1802 Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm Kinh Nghĩa Sớ  
T142 KS 28 (29) 1803 Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh Giáo Tích Nghĩa Ký Qth  
T142 KS 28 (30) 1803 Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh Giáo Tích Nghĩa Ký Qhạ  
 
Bộ LUẬT SỚ 3 tập 143-145
BẢN KINH CHỮ Tập T143 LUẬT SỚ 1 (pdf) (Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao) MP3 KINH NÓI
T143 LS 1 (01) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao  
T143 LS 1 (02) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth (phần 1)  
T143 LS 1 (03) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-Thọ Dục Đúng Sai (phần 1)  
T143 LS 1 (04) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-Nói Chung Về Yết Ma (phần 1)  
T143 LS 1 (05) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-Phương Pháp Kiết Giới (phần 2)  
T143 LS 1 (06) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-Giềng Mối Lớn Của Tăng Chúng (phần 2)  
T143 LS 1 (07) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-Duyên Nhóm Họp Thọ Giới (phần 3)  
T143 LS 1 (08) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-Thầy Trò Nhiếp Giữ Nhau (phần 3)  
T143 LS 1 (09) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-Thuyết Giới Chánh Nghi (phần 4)  
T143 LS 1 (10) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-An Cư Sách Tấn Tu Hành (phần 4)  
T143 LS 1 (11) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-Tông Yếu Tự Tứ (phần 4)  
T143 LS 1 (12) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qtr-Thiên Tụ Danh Báo (phần 1)  
T143 LS 1 (13) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qtr-Trong Thiên Tăng Tàn (phần 2)  
T143 LS 1 (14) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qtr-Trong 90 Giới (phần 3)  
T143 LS 1 (15) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qtr-Phép Tắc Trì Phạm (phần 4)  
T143 LS 1 (16) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Sự Chung Và Riêng Của Hai Y (phần 1)  
T143 LS 1 (17) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Thọ Thanh Tịnh Bốn Thứ Thuốc (phần 2)  
T143 LS 1 (18) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Bình Bát Chế Thính (phần 2)  
T143 LS 1 (19) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Đối Thí Hưng Trị (phần 2)  
T143 LS 1 (20) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Đầu Đà Hạnh Nghi (phần 3)  
T143 LS 1 (21) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Trí Kính Tượng Tăng (phần 3)  
T143 LS 1 (22) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Phép Tắc Thưa Thỉnh (phần 3)  
T143 LS 1 (23) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Đạo Tục Hóa Phương (phần 3)  
T143 LS 1 (24) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Chủ Khách Đối Đãi Nhau (phần 3)  
T143 LS 1 (25) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Chăm Sóc Người Bịnh Và Đưa Tiễn Lúc Qua Đời (phần 4)  
T143 LS 1 (26) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Sau Di Biệt Hành (phần 4)  
T143 LS 1 (27) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Ni Chúng Biệt Hành (phần 4)  
T143 LS 1 (28) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Hành Trì Riêng Của Các Bộ (phần 4)  
T143 LS 1 (29) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qth (phần 1)  
T143 LS 1 (30) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qth (phần 1-hạ)  
T143 LS 1 (31) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qth-Thiên Kết Giới Giải Thích (phần 2)  
T143 LS 1 (32) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qth-Thiên Thọ Giải Thích Giới (phần 3)  
T143 LS 1 (33) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qth-Thiên Về Giải Thích Thầy Tròi (phần 3)  
T143 LS 1 (34) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qth-Thiên Giải Thích Thuyết Giới (phần 4)  
T143 LS 1 (35) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qth-Thiên Giải Thích Tự Tứ (phần 4)  
T143 LS 1 (36) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr (phần 1-1)  
T143 LS 1 (37) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr-Thiên Giải Thích Tướng (phần 1-2)  
T143 LS 1 (38) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr (phần 1-3)  
T143 LS 1 (39) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr (phần 1-4)  
T143 LS 1 (40) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr (phần 1-5)  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T144 LUẬT SỚ 2 (pdf) (Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký) MP3 KINH NÓI
T144 LS 1 (01) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr-Mười Ba Pháp Tăng Tàn (phần 2-1)  
T144 LS 1 (02) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr-Ba Mười Pháp Xả Đọa (phần 2-2)  
T144 LS 1 (03) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr (phần 3)  
T144 LS 1 (04) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr (phần 3-2)  
T144 LS 1 (05) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr-Thiên Giải Thích Trì Phạm (phần 4)  
T144 LS 1 (06) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr-Thiên Giải Thích Sám Pháp Lục Tụ (phần 4-2)  
T144 LS 1 (07) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qhạ-Thiên Giải Thích Hai Y (phần 1)  
T144 LS 1 (08) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qhạ-Thiên Giải Thích Bốn Thứ Thuốc (phần 2)  
T144 LS 1 (09) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qhạ-Thiên Giải Thích Đầu Đà (phần 3)  
T144 LS 1 (10) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qhạ-Thiên Giải Thích Tăng Tượng (phần 3)  
T144 LS 1 (11) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qhạ-Thiên Giải Thích Hứu Thỉnh (phần 3)  
T144 LS 1 (12) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qhạ-Thiên Giải Thích Đạo Tục (phần 3)  
T144 LS 1 (13) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qhạ-Thiên Giải Thích Thăm Bịnh (phần 4)  
T144 LS 1 (14) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qhạ-Thiên Giải Thích Chư Tạp (phần 4)  
T144 LS 1 (15) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qhạ-Thiên Giải Thích Sa Di (phần 4)  
T144 LS 1 (16) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qhạ-Thiên Giải Thích Ni Chúng (phần 4)  
T144 LS 1 (17) 1806 Giới Bản Tứ Phần Luật Tỳ Kheo Hàm Chú Qth  
T144 LS 1 (18) 1806 Tứ Phần Luật Tỳ Kheo Hàm Chú Giới Bản Qtr  
T144 LS 1 (19) 1806 Tứ Phần Tỳ Kheo Hàm Chú Giới Bản Qhạ  
T144 LS 1 (20) 1807 Tứ Phần Tỳ Kheo Giới Bản Sớ Qth  
T144 LS 1 (21) 1807 Tứ Phần Tỳ Kheo Giới Bổn Sớ Qhạ-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề  
T144 LS 1 (22) 1807 Tứ Phần Luật Tỳ Kheo Giới Bản Sớ Qhạ-90 Ba Dật Đế  
T144 LS 1 (23) 1807 Tứ Phần Luật Tỳ Kheo Giới Bản Sớ Qhạ-100 Pháp Chúng Học  
T144 LS 1 (24) 1807 Tứ Phần Luật Tỳ Kheo Giới Bản Sớ Qhạ-7 Pháp Diệt Tránh  
T144 LS 1 (25) 1808 Đàm Vô Đức Bộ Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Qth  
T144 LS 1 (26) 1808 Đàm Vô Đức Bộ Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Qth-Các Giới Kiết Giải  
T144 LS 1 (27) 1808 Đàm Vô Đức Bộ Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Qth-Các Pháp Thọ Giới  
T144 LS 1 (28) 1808 Đàm Vô Đức Bộ Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Qhạ-Thọ Y Phục Thuốc Men Thanh Tịnh  
T144 LS 1 (29) 1808 Đàm Vô Đức Bộ Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Qhạ-Các Pháp Thuyết Giới  
T144 LS 1 (30) 1808 Đàm Vô Đức Bộ Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Qhạ-Pháp Các Chúng An Cư  
T144 LS 1 (31) 1808 Đàm Vô Đức Bộ Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Qhạ-Pháp Các Chúng Tự Tứ  
T144 LS 1 (32) 1808 Đàm Vô Đức Bộ Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Qhạ-Pháp Phân Chia Y  
T144 LS 1 (33) 1808 Đàm Vô Đức Bộ Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Qhạ-Pháp Sám Lục Tự  
T144 LS 1 (34) 1808 Đàm Vô Đức Bộ Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Qhạ-Trù Trì Tạp Pháp  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T145 LUẬT SỚ 3 (pdf) (Tứ Phần Tăng Yết Ma) MP3 KINH NÓI
T145 LS 2 (01) 1809 Tứ Phần Tăng Yết Ma Qth (Xuất xứ từ Luật Tứ Phần)  
T145 LS 2 (02) 1809 Tứ Phần Tăng Yết Ma Qtr (Xuất xứ từ Luật Tứ Phần)  
T145 LS 2 (03) 1809 Tứ Phần Tăng Yết Ma Qhạ (Xuất xứ từ Luật Tứ Phần)  
T145 LS 2 (04) 1810 Ni Yết Ma Qth (Xuất xứ từ Luật Tứ Phần)  
T145 LS 2 (05) 1810 Ni Yết Ma Qtr (Xuất xứ từ Luật Tứ Phần)  
T145 LS 2 (06) 1810 Ni Yết Ma Qhạ (Xuất xứ từ Luật Tứ Phần)  
T145 LS 2 (07) 1811 Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ Qth  
T145 LS 2 (08) 1811 Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ Qhạ  
T145 LS 2 (09) 1812 Thiên Thai Bồ Tát Giới Sớ Qth  
T145 LS 2 (10) 1812 Thiên Thai Bồ Tát Giới Sớ Qtr  
T145 LS 2 (11) 1812 Thiên Thai Bồ Tát Giới Sớ Qhạ  
T145 LS 2 (12) 1813 Sớ Giải Giới Bản Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng Q1-Giới Không Sát Sanh  
T145 LS 2 (13) 1813 Sớ Giải Giới Bản Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng Q2-Giới Trộm Cắp  
T145 LS 2 (14) 1813 Sớ Giải Giới Bản Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng Q3-Giới Bất Dâm  
T145 LS 2 (15) 1813 Sớ Giải Giới Bản Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng Q4-Giới Tiếc Lẫm Mà Còn Hủy Nhục  
T145 LS 2 (16) 1813 Sớ Giải Giới Bản Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng Q5-Giới Bất Kính Thỉnh Pháp  
T145 LS 2 (17) 1813 Sớ Giải Giới Bản Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng Q6-Giới Bỏ Chánh Theo Tà  
T145 LS 2 (18) 1814 Sớ Bồ Tát Giới Bản Qth  
T145 LS 2 (19) 1814 Sớ Bồ Tát Giới Bản Qhạ (phần đầu)  
T145 LS 2 (20) 1814 Sớ Bồ Tát Giới Bản Qhạ (phần cuối)  
T145 LS 2 (21) 1815 Phạm Võng Kinh Cổ Tích Ký Qth  
T145 LS 2 (22) 1815 Phạm Võng Kinh Cổ Tích Ký Qhạ (phần đầu)  
T145 LS 2 (23) 1815 Phạm Võng Kinh Cổ Tích Ký Qhạ (phần cuối)  
 
BỘ LUẬN SỚ 15 tập 146-160
BẢN KINH CHỮ Tập T148 LUẬN SỚ 3 (pdf) (Câu Xá Luận Ký) MP3 KINH NÓI
T148 LS 3 (01) 1821 Câu Xá Luận Ký Q17-Giải Thích Tên Gọi Nghiệp Đạo  
T148 LS 3 (02) 1821 Câu Xá Luận Ký Q18-Nói Riêng Về Nghiệp Chướng  
T148 LS 3 (03) 1821 Câu Xá Luận Ký Q19-Giải Thích Tùy Miên (phần 1)  
T148 LS 3 (04) 1821 Câu Xá Luận Ký Q20-Nói Về Hoặc Năng Hệ (phần 2)  
T148 LS 3 (05) 1821 Câu Xá Luận Ký Q21-Phân Biệt Tùy Miên (phần 3)  
T148 LS 3 (06) 1821 Câu Xá Luận Ký Q22-Phân Biệt Hiền Thánh (phần 1)  
T148 LS 3 (07) 1821 Câu Xá Luận Ký Q23-Phân Biệt Hiền Thánh (phần 2)  
T148 LS 3 (08) 1821 Câu Xá Luận Ký Q24-Phân Biệt Hiền Thánh (phần 3)  
T148 LS 3 (09) 1821 Câu Xá Luận Ký Q25-Phân Biệt Hiền Thánh (phần 3)  
T148 LS 3 (10) 1821 Câu Xá Luận Ký Q26-Phân Biệt Trí (phần 1)  
T148 LS 3 (11) 1821 Câu Xá Luận Ký Q27-Phân Biệt Trí (phần 2)  
T148 LS 3 (12) 1821 Câu Xá Luận Ký Q28-Phân Biệt Định (phần 1)  
T148 LS 3 (13) 1821 Câu Xá Luận Ký Q28-Phân Biệt Định (phần 2)  
T148 LS 3 (14) 1821 Câu Xá Luận Ký Q28-Phân Biệt Định (phần 2) - Chấp Phá Ngã Thứ Chín  
T148 LS 3 (15) 1821 Câu Xá Luận Ký Q30- Phá Chấp Ngã (phần 2)  
T148 LS 3 (16) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q1  
T148 LS 3 (17) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q2-Phân Biệt Giới  
T148 LS 3 (18) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q3-Phân Biệt Căn (phần 1)  
T148 LS 3 (19) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q4-Phân Biệt Căn (phần 2)  
T148 LS 3 (20) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q5-Phân Biệt Căn (phần 3)  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T149 LUẬN SỚ 4 (pdf) (Câu Xá Luận Sớ) MP3 KINH NÓI
T149 LS 4 (01) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q6-Phân Biệt Căn (phần 4)  
T149 LS 4 (02) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q7-Phân Biệt Căn (phần 5)  
T149 LS 4 (03) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q8-Phân Biệt Thế Gian (phần 1)  
T149 LS 4 (04) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q9-Phân Biệt Thế Gian (phần 2)  
T149 LS 4 (05) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q10-Phân Biệt Thế Gian (phần 3)  
T149 LS 4 (06) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q11-Phân Biệt Thế Gian (phần 4)  
T149 LS 4 (07) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q12-Phân Biệt Thế Gian (phần 5)  
T149 LS 4 (08) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q13-Phân Biệt Nghiệp (phần 1)  
T149 LS 4 (09) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q14-Phân Biệt Nghiệp (phần 2)  
T149 LS 4 (10) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q15-Phân Biệt Nghiệp (phần 3)  
T149 LS 4 (11) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q16-Phân Biệt Nghiệp (phần 4)  
T149 LS 4 (12) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q17-Phân Biệt Nghiệp (phần 5)  
T149 LS 4 (13) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q18-Phân Biệt Nghiệp (phần 6)  
T149 LS 4 (14) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q19-Phân Biệt Tùy Miên (phần 1)  
T149 LS 4 (15) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q20-Phân Biệt Tùy Miên (phần 2)  
T149 LS 4 (16) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q21-Phân Biệt Tùy Miên (phần 3)  
T149 LS 4 (17) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q22-Phân Biệt Hiền Thánh (phần 1)  
T149 LS 4 (18) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q23-Phân Biệt Hiền Thánh (phần 2)  
T149 LS 4 (19) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q24-Phân Biệt Hiền Thánh (phần 3)  
T149 LS 4 (20) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q25-Phân Biệt Hiền Thánh (phần 4)  
T149 LS 4 (21) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q26-Phân Biệt Trí (phần 1)  
T149 LS 4 (22) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q27-Phân Biệt Trí (phần 2)  
T149 LS 4 (23) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q28-Phân Biệt Định (phần 1)  
T149 LS 4 (24) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q29-Phân Biệt Định (phần 2)  
T149 LS 4 (25) 1822 Câu Xá Luận Sớ Q30-Phá Chấp Ngã (phần 2)  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T150 LUẬN SỚ 5 (pdf) (Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn) MP3 KINH NÓI
T150 LS 5 (01) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q1  
T150 LS 5 (02) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q2  
T150 LS 5 (03) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q3-Phân Biệt Căn (phần 1)  
T150 LS 5 (04) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q4-Phân Biệt Căn (phần 1)  
T150 LS 5 (05) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q5  
T150 LS 5 (06) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q6  
T150 LS 5 (07) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q7  
T150 LS 5 (08) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q8  
T150 LS 5 (09) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q9  
T150 LS 5 (10) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q10  
T150 LS 5 (11) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q11  
T150 LS 5 (12) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q12  
T150 LS 5 (13) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q13  
T150 LS 5 (14) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q14  
T150 LS 5 (15) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q15  
T150 LS 5 (16) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q16  
T150 LS 5 (17) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q17  
T150 LS 5 (18) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q18  
T150 LS 5 (19) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q19  
T150 LS 5 (20) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q20  
T150 LS 5 (21) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q21  
T150 LS 5 (22) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q22  
T150 LS 5 (23) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q23  
T150 LS 5 (24) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q24  
T150 LS 5 (25) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q25  
T150 LS 5 (26) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q26  
T150 LS 5 (27) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q27  
T150 LS 5 (28) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q28  
T150 LS 5 (29) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q29  
T150 LS 5 (30) 1823 Luận Câu Xá Tụng Sớ Bổn Q30  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T151 LUẬN SỚ 6 (pdf) (Trung Quán Luận Sớ) MP3 KINH NÓI
T151 LS 6 (01) 1824 Trung Quán Luận Sớ - Sớ Giải Bài Tựa  
T151 LS 6 (02) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q1 (phần 1) Nhân Duyên Thứ Nhất  
T151 LS 6 (03) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q1 (phần 2) Nhân Duyên Thứ Nhất  
T151 LS 6 (04) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q2 (phần 1) Nhân Duyên Thứ Nhất  
T151 LS 6 (05) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q2 (phần 2) Nhân Duyên Thứ Nhất  
T151 LS 6 (06) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q3 (phần 1) Nhân Duyên Thứ Nhất  
T151 LS 6 (07) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q3 (phần 2) Nhân Duyên Thứ Nhất  
T151 LS 6 (08) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q4 (phần 1) Phẩm Khứ Lai Thứ Hai  
T151 LS 6 (09) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q4 (phần 2) Phẩm Sáu Tình Thứ Ba  
T151 LS 6 (10) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q4 (phần 2) Phẩm Năm Ấm Thứ Tư  
T151 LS 6 (11) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q5 (phần 1) Phẩm Lục Chủng Thứ Năm  
T151 LS 6 (12) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q5 (phần 1) Phẩm Pháp Nhiễm Người Nhiễm Thứ Sáu  
T151 LS 6 (13) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q5 (phần 2) Phẩm Ba Tướng (Kế Là) Thứ bảy  
T151 LS 6 (14) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q6 (phần 1) Phẩm Tác Giả Thứ Tám  
T151 LS 6 (15) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q6 (phần 1) Phẩm Bản Trụ Thứ Chín  
T151 LS 6 (16) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q6 (phần 2) Phẩm Đốt Có Thể Đốt (Kế là) Thứ Mười  
T151 LS 6 (17) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q6 (phần 2) Phẩm Bản Tế Thứ Mười Một  
T151 LS 6 (18) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q7 (phần 1) Phẩm Khổ Thứ Mười Hai  
T151 LS 6 (19) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q7 (phần 1) Phẩm Hành Thứ Mười Ba  
T151 LS 6 (20) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q7 (phần 2) Phẩm Hợp Thứ Mười Bốn  
T151 LS 6 (21) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q7 (phần 2) Phẩm Có Không Thứ Mười Lăm  
T151 LS 6 (22) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q7 (phần 2) Phẩm Ràng Buộc Giải Thoát Thứ Mười Sáu  
T151 LS 6 (23) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q8 (phần 1) Phẩm Nghiệp Thứ Mười Bảy  
T151 LS 6 (24) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q8 (phần 2) Phẩm Pháp Thứ Mười Tám  
T151 LS 6 (25) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q8 (phần 2) Phẩm Thời Thứ Mười Chín  
T151 LS 6 (26) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q9 (phần 1) Phẩm Nhân Quả Thứ Hai Mươi  
T151 LS 6 (27) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q9 (phần 1) Phẩm Thành Hoại Thứ Hai Mươi Mốt  
T151 LS 6 (28) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q9 (phần 2) Phẩm Như Lai Thứ Hai Mươi Hai  
T151 LS 6 (29) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q9 (phần 2) Phẩm Quán Điên Đảo Thứ Hai Mươi Ba  
T151 LS 6 (30) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q10 (phần 1) Phẩm Tứ Đế Thứ Hai Mươi Bốn  
T151 LS 6 (31) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q10 (phần 1) Phẩm Niết Bàn Thứ Hai Mươi Lăm  
T151 LS 6 (32) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q10 (phần 2) Phẩm Niết Bàn Thứ Hai Mươi Lăm  
T151 LS 6 (33) 1824 Trung Quán Luận Sớ Q10 (phần 2) Phẩm Mười Hai Nhân Duyên Thứ Hai Mươi Sáu  
T151 LS 6 (34) 1825 Bài Tựa Sớ Thập Nhị Môn Luận  
T151 LS 6 (35) 1825 Thập Nhị Môn Luận Sớ Qth (phần đầu)  
T151 LS 6 (36) 1825 Thập Nhị Môn Luận Sớ Qth (phần cuối) Môn Quán Hữu Quả Vô Quả  
T151 LS 6 (37) 1825 Thập Nhị Môn Luận Sớ Qtr (phần đầu) Môn Duyên  
T151 LS 6 (38) 1825 Thập Nhị Môn Luận Sớ Qtr (phần cuối) Môn Quán Tướng  
T151 LS 6 (39) 1825 Thập Nhị Môn Luận Sớ Qhạ (phần đầu) Môn Quán Hữu Tướng Vô Tướng  
T151 LS 6 (40) 1825 Thập Nhị Môn Luận Sớ Qhạ (phần cuối) Môn Quán Nhân Duyên  
T151 LS 6 (41) 1826 Thập Nhị Môn Luận Tông Trí Nghĩa Ký Qth  
T151 LS 6 (42) 1826 Thập Nhị Môn Luận Tông Trí Nghĩa Ký Qhạ  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T152 LUẬN SỚ 7 (pdf) (Bách Luận Sớ) MP3 KINH NÓI
T152 LS 7 (01) 1827 Sớ Giải Lời Tựa Bách Luận  
T152 LS 7 (02) 1827 Bách Luận Sớ Qth (phần 1) Cởi Bỏ Tội Phước  
T152 LS 7 (03) 1827 Bách Luận Sớ Qth (phần 2) Cởi Bỏ Tội Phước  
T152 LS 7 (04) 1827 Bách Luận Sớ Qth (phần 3) Cởi Bỏ Tội Phước  
T152 LS 7 (05) 1827 Bách Luận Sớ Qtr (phần 1) Phá Thần  
T152 LS 7 (06) 1827 Bách Luận Sớ Qtr (phần 2) Phá Một  
T152 LS 7 (07) 1827 Bách Luận Sớ Qtr (phần 2) Phá Dị  
T152 LS 7 (08) 1827 Bách Luận Sớ Qtr (phần 3) Phá Tình  
T152 LS 7 (09) 1827 Bách Luận Sớ Qtr (phần 3) Phá Trần  
T152 LS 7 (10) 1827 Bách Luận Sớ Qhạ (phần 1) Phá trong Nhân Có Quả  
T152 LS 7 (11) 1827 Bách Luận Sớ Qhạ (phần 1) Phá trong Nhân Không Quả  
T152 LS 7 (12) 1827 Bách Luận Sớ Qhạ (phần 2) Phá Thường  
T152 LS 7 (13) 1827 Bách Luận Sớ Qhạ (phần 3) Phá Không  
T152 LS 7 (14) 1827 Bách Luận Sớ Q1 (phần đầu) Bản Luận Quyển 1  
T152 LS 7 (15) 1827 Bách Luận Sớ Q1 (phần cuối) Bản Luận Quyển 2  
T152 LS 7 (16) 1827 Bách Luận Sớ Q1 (phần cuối) Bản Luận Quyển 3  
T152 LS 7 (17) 1827 Bách Luận Sớ Q2 (phần đầu) Bản Luận Quyển 4  
T152 LS 7 (18) 1827 Bách Luận Sớ Q2 (phần đầu) Bản Luận Quyển 5  
T152 LS 7 (19) 1827 Bách Luận Sớ Q2 (phần đầu) Bản Luận Quyển 6  
T152 LS 7 (20) 1827 Bách Luận Sớ Q2 (phần cuối) Bản Luận Quyển 7  
T152 LS 7 (21) 1827 Bách Luận Sớ Q2 (phần cuối) Bản Luận Quyển 8  
T152 LS 7 (22) 1827 Bách Luận Sớ Q3 (phần đầu) Bản Luận Quyển 9  
T152 LS 7 (23) 1827 Bách Luận Sớ Q3 (phần cuối) Bản Luận Quyển 10  
T152 LS 7 (24) 1827 Bách Luận Sớ Q4 (phần đầu) Bản Luận Quyển 11  
T152 LS 7 (25) 1827 Bách Luận Sớ Q4 (phần cuối) Bản Luận Quyển 12  
T152 LS 7 (26) 1827 Bách Luận Sớ Q5 (phần đầu) Bản Luận Quyển 13  
T152 LS 7 (27) 1827 Bách Luận Sớ Q5 (phần đầu) Bản Luận Quyển 14  
T152 LS 7 (28) 1827 Bách Luận Sớ Q5 (phần đầu) Bản Luận Quyển 15  
T152 LS 7 (29) 1827 Bách Luận Sớ Q5 (phần cuối) Bản Luận Quyển 16  
T152 LS 7 (30) 1827 Bách Luận Sớ Q5 (phần cuối) Bản Luận Quyển 17  
T152 LS 7 (31) 1827 Bách Luận Sớ Q5 (phần cuối) Bản Luận Quyển 18  
T152 LS 7 (32) 1827 Bách Luận Sớ Q5 (phần cuối) Bản Luận Quyển 19  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T153 LUẬN SỚ 8 (pdf) (Du Già Luận Ký) MP3 KINH NÓI
T153 LS 8 (01) 1828 Du Già Luận Ký Q6 (phần đầu) Bản Luận Quyển 20  
T153 LS 8 (02) 1828 Du Già Luận Ký Q6 (phần đầu) Bản Luận Quyển 21  
T153 LS 8 (03) 1828 Du Già Luận Ký Q6 (phần đầu) Bản Luận Quyển 22  
T153 LS 8 (04) 1828 Du Già Luận Ký Q6 (phần đầu) Bản Luận Quyển 23  
T153 LS 8 (05) 1828 Du Già Luận Ký Q6 (phần đầu) Bản Luận Quyển 24  
T153 LS 8 (06) 1828 Du Già Luận Ký Q6 (phần cuối) Bản Luận Quyển 25  
T153 LS 8 (07) 1828 Du Già Luận Ký Q6 (phần cuối) Bản Luận Quyển 26  
T153 LS 8 (08) 1828 Du Già Luận Ký Q7 (phần đầu) Bản Luận Quyển 27  
T153 LS 8 (09) 1828 Du Già Luận Ký Q7 (phần đầu) Bản Luận Quyển 28  
T153 LS 8 (10) 1828 Du Già Luận Ký Q7 (phần cuối) Bản Luận Quyển 29  
T153 LS 8 (11) 1828 Du Già Luận Ký Q7 (phần cuối) Bản Luận Quyển 30  
T153 LS 8 (12) 1828 Du Già Luận Ký Q7 (phần cuối) Bản Luận Quyển 31  
T153 LS 8 (13) 1828 Du Già Luận Ký Q7 (phần cuối) Bản Luận Quyển 32  
T153 LS 8 (14) 1828 Du Già Luận Ký Q8 (phần đầu) Bản Luận Quyển 33  
T153 LS 8 (15) 1828 Du Già Luận Ký Q8 (phần đầu) Bản Luận Quyển 34  
T153 LS 8 (16) 1828 Du Già Luận Ký Q8 (phần cuối) Bản Luận Quyển 35  
T153 LS 8 (17) 1828 Du Già Luận Ký Q8 (phần cuối) Phẩm Phát Tâm  
T153 LS 8 (18) 1828 Du Già Luận Ký Q8 (phần cuối) Phẩm Lợi Mình Lợi Người  
T153 LS 8 (19) 1828 Du Già Luận Ký Q9 (phần đầu) Bản Luận Quyển 36  
T153 LS 8 (20) 1828 Du Già Luận Ký Q9 (phần đầu) Phẩm Chân Thật Nghĩa  
T153 LS 8 (21) 1828 Du Già Luận Ký Q9 (phần cuối) Bản Luận Quyển 37 Phẩm Oai Lực  
T153 LS 8 (22) 1828 Du Già Luận Ký Q9 (phần cuối) Bản Luận Quyển 37 Phẩm Thành Thục  
T153 LS 8 (23) 1828 Du Già Luận Ký Q10 (phần đầu) Bản Luận Quyển 38 Phẩm Bồ Đề  
T153 LS 8 (24) 1828 Du Già Luận Ký Q10 (phần đầu) Bản Luận Quyển 38 Phẩm Lực Chủng Tánh  
T153 LS 8 (25) 1828 Du Già Luận Ký Q10 (phần đầu) Bản Luận Quyển 39 Phẩm Thí  
T153 LS 8 (26) 1828 Du Già Luận Ký Q10 (phần đầu) Bản Luận Quyển 40 Phẩm Giới  
T153 LS 8 (27) 1828 Du Già Luận Ký Q10 (phần cuối) Bản Luận Quyển 41  
T153 LS 8 (28) 1828 Du Già Luận Ký Q10 (phần cuối) Bản Luận Quyển 42 Phẩm Nhẫn  
T153 LS 8 (29) 1828 Du Già Luận Ký Q10 (phần cuối) Bản Luận Quyển 42 Phẩm Tấn  
T153 LS 8 (30) 1828 Du Già Luận Ký Q10 (phần cuối) Bản Luận Quyển 43 Phẩm Tĩnh Lự  
T153 LS 8 (31) 1828 Du Già Luận Ký Q10 (phần cuối) Bản Luận Quyển 43 Phẩm Tuệ  
T153 LS 8 (32) 1828 Du Già Luận Ký Q10 (phần cuối) Bản Luận Quyển 43 Phẩm Nhiếp Sự  
T153 LS 8 (33) 1828 Du Già Luận Ký Q11 (phần đầu) Bản Luận Quyển 44 Phẩm Cúng Dường Thân Cận Vô Lượng  
T153 LS 8 (34) 1828 Du Già Luận Ký Q11 (phần đầu) Bản Luận Quyển 44 Phẩm Bồ Đề Phần  
T153 LS 8 (35) 1828 Du Già Luận Ký Q11 (phần đầu) Bản Luận Quyển 45 Phẩm Bồ Đề Phần  
T153 LS 8 (36) 1828 Du Già Luận Ký Q11 (phần cuối) Bản Luận Quyển 46 Phẩm Bồ Đề Phần  
T153 LS 8 (37) 1828 Du Già Luận Ký Q11 (phần cuối) Bản Luận Quyển 47 Phẩm Bồ Đề Phần  
T153 LS 8 (38) 1828 Du Già Luận Ký Q12 (phần đầu) Bản Luận Quyển 48 Phẩm Bồ Đề Phần  
T153 LS 8 (39) 1828 Du Già Luận Ký Q12 (phần cuối) Bản Luận 49 Phẩm Địa - Hạnh  
T153 LS 8 (40) 1828 Du Già Luận Ký Q12 (phần cuối) Bản Luận 49 Phẩm Kiến Lập  
T153 LS 8 (41) 1828 Du Già Luận Ký Q12 (phần cuối) Bản Luận Quyển 50  
T153 LS 8 (42) 1828 Du Già Luận Ký Q13 (phần đầu) Bản Luận Quyển 51  
T153 LS 8 (43) 1828 Du Già Luận Ký Q13 (phần cuối) Bản Luận Quyển 52  
T153 LS 8 (44) 1828 Du Già Luận Ký Q14 (phần đầu) Bản Luận Quyển 53  
T153 LS 8 (45) 1828 Du Già Luận Ký Q14 (phần cuối) Bản Luận Quyển 54  
T153 LS 8 (46) 1828 Du Già Luận Ký Q15 (phần đầu) Bản Luận Quyển 55  
T153 LS 8 (47) 1828 Du Già Luận Ký Q15 (phần cuối) Bản Luận Quyển 56  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T154 LUẬN SỚ 9 (pdf) (Du Già Luận Ký) MP3 KINH NÓI
T154 LS 9 (01) 1828 Du Già Luận Ký Q16 (phần đầu) Bản Luận Quyển 57  
T154 LS 9 (02) 1828 Du Già Luận Ký Q16 (phần cuối) Bản Luận Quyển 58  
T154 LS 9 (03) 1828 Du Già Luận Ký Q17 (phần đầu) Bản Luận Quyển 59  
T154 LS 9 (04) 1828 Du Già Luận Ký Q17 (phần đầu) Bản Luận Quyển 60  
T154 LS 9 (05) 1828 Du Già Luận Ký Q17 (phần đầu) Bản Luận Quyển 61  
T154 LS 9 (06) 1828 Du Già Luận Ký Q17 (phần cuối) Bản Luận Quyển 62  
T154 LS 9 (07) 1828 Du Già Luận Ký Q17 (phần cuối) Bản Luận Quyển 63  
T154 LS 9 (08) 1828 Du Già Luận Ký Q18 (phần đầu) Bản Luận Quyển 64  
T154 LS 9 (09) 1828 Du Già Luận Ký Q18 (phần đầu) Bản Luận Quyển 65  
T154 LS 9 (10) 1828 Du Già Luận Ký Q18 (phần đầu) Bản Luận Quyển 66  
T154 LS 9 (11) 1828 Du Già Luận Ký Q18 (phần cuối) Bản Luận Quyển 67  
T154 LS 9 (12) 1828 Du Già Luận Ký Q18 (phần cuối) Bản Luận Quyển 68  
T154 LS 9 (13) 1828 Du Già Luận Ký Q18 (phần cuối) Bản Luận Quyển 69  
T154 LS 9 (14) 1828 Du Già Luận Ký Q19 (phần đầu) Bản Luận Quyển 70  
T154 LS 9 (15) 1828 Du Già Luận Ký Q19 (phần đầu) Bản Luận Quyển 71  
T154 LS 9 (16) 1828 Du Già Luận Ký Q19 (phần đầu) Bản Luận Quyển 72  
T154 LS 9 (17) 1828 Du Già Luận Ký Q19 (phần cuối) Bản Luận Quyển 73  
T154 LS 9 (18) 1828 Du Già Luận Ký Q20 (phần đầu) Bản Luận Quyển 74  
T154 LS 9 (19) 1828 Du Già Luận Ký Q20 (phần đầu) Bản Luận Quyển 75  
T154 LS 9 (20) 1828 Du Già Luận Ký Q20 (phần cuối) Bản Luận Quyển 76  
T154 LS 9 (21) 1828 Du Già Luận Ký Q20 (phần cuối) Bản Luận Quyển 77  
T154 LS 9 (22) 1828 Du Già Luận Ký Q21 (phần đầu) Bản Luận Quyển 78  
T154 LS 9 (23) 1828 Du Già Luận Ký Q21 (phần đầu) Bản Luận Quyển 79  
T154 LS 9 (24) 1828 Du Già Luận Ký Q21 (phần cuối) Bản Luận Quyển 80  
T154 LS 9 (25) 1828 Du Già Luận Ký Q21 (phần cuối) Bản Luận Quyển 81  
T154 LS 9 (26) 1828 Du Già Luận Ký Q22 (phần đầu) Bản Luận Quyển 82  
T154 LS 9 (27) 1828 Du Già Luận Ký Q22 (phần đầu) Bản Luận Quyển 83  
T154 LS 9 (28) 1828 Du Già Luận Ký Q22 (phần đầu) Bản Luận Quyển 84  
T154 LS 9 (29) 1828 Du Già Luận Ký Q22 (phần đầu) Bản Luận Quyển 85  
T154 LS 9 (30) 1828 Du Già Luận Ký Q22 (phần cuối) Bản Luận Quyển 86  
T154 LS 9 (31) 1828 Du Già Luận Ký Q22 (phần cuối) Bản Luận Quyển 87  
T154 LS 9 (32) 1828 Du Già Luận Ký Q23 (phần đầu) Bản Luận Quyển 88  
T154 LS 9 (33) 1828 Du Già Luận Ký Q23 (phần đầu) Bản Luận Quyển 89  
T154 LS 9 (34) 1828 Du Già Luận Ký Q23 (phần đầu) Bản Luận Quyển 90  
T154 LS 9 (35) 1828 Du Già Luận Ký Q23 (phần cuối) Bản Luận Quyển 91  
T154 LS 9 (36) 1828 Du Già Luận Ký Q23 (phần cuối) Bản Luận Quyển 92  
T154 LS 9 (37) 1828 Du Già Luận Ký Q23 (phần cuối) Bản Luận Quyển 93  
T154 LS 9 (38) 1828 Du Già Luận Ký Q24 (phần đầu) Bản Luận Quyển 94  
T154 LS 9 (39) 1828 Du Già Luận Ký Q24 (phần đầu) Bản Luận Quyển 95  
T154 LS 9 (40) 1828 Du Già Luận Ký Q24 (phần đầu) Bản Luận Quyển 96  
T154 LS 9 (41) 1828 Du Già Luận Ký Q24 (phần cuối) Bản Luận Quyển 97  
T154 LS 9 (42) 1828 Du Già Luận Ký Q24 (phần cuối) Bản Luận Quyển 98  
T154 LS 9 (43) 1828 Du Già Luận Ký Q24 (phần cuối) Bản Luận Quyển 99  
T154 LS 9 (44) 1828 Du Già Luận Ký Q24 (phần cuối) Bản Luận Quyển 100  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T155 LUẬN SỚ 10 (pdf) (Du Già Sư Địa Luận Lược Toản) MP3 KINH NÓI
T155 LS 10 (01) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q1 Bản Luận 1  
T155 LS 10 (02) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q1 Bản Luận 2  
T155 LS 10 (03) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q2 Bản Luận 3  
T155 LS 10 (04) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q2 Bản Luận 4  
T155 LS 10 (05) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q2 Bản Luận 5  
T155 LS 10 (06) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q3 Bản Luận 6  
T155 LS 10 (07) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q3 Bản Luận 7  
T155 LS 10 (08) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q3 Bản Luận 8  
T155 LS 10 (09) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q4 Bản Luận 9  
T155 LS 10 (10) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q4 Bản Luận 10  
T155 LS 10 (11) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q5 Bản Luận 11  
T155 LS 10 (12) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q5 Bản Luận 12  
T155 LS 10 (13) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q6 Bản Luận 13  
T155 LS 10 (14) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q6 Bản Luận 14  
T155 LS 10 (15) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q6 Bản Luận 15  
T155 LS 10 (16) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q7 Bản Luận 16  
T155 LS 10 (17) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q7 Bản Luận 17  
T155 LS 10 (18) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q7 Bản Luận 18  
T155 LS 10 (19) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q7 Bản Luận 19  
T155 LS 10 (20) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q7 Bản Luận 20 Tu Sở Thành Địa  
T155 LS 10 (21) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q8 Bản Luận 21 Thanh Văn Địa Thứ 13  
T155 LS 10 (22) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q8 Bản Luận 22-25  
T155 LS 10 (23) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q8 Bản Luận 26-29  
T155 LS 10 (23) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q8 Bản Luận 26-30  
T155 LS 10 (24) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q9 Bản Luận 33-34  
T155 LS 10 (25) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q10 Bản Luận 35-36 Bồ Đề Địa Thứ 1-2  
T155 LS 10 (25) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q10 Bản Luận 35-36  
T155 LS 10 (26) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q11 Bản Luận 37-44  
T155 LS 10 (27) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q12 Bản Luận 44 tt  
T155 LS 10 (28) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q13 Bản Luận 51  
T155 LS 10 (29) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q13 Bản Luận 52  
T155 LS 10 (30) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q13 Bản Luận 53  
T155 LS 10 (31) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q14 Bản Luận 54  
T155 LS 10 (32) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q14 Bản Luận 55  
T155 LS 10 (33) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q15 Bản Luận 56  
T155 LS 10 (34) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q15 Bản Luận 57  
T155 LS 10 (35) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q15 Bản Luận 58  
T155 LS 10 (36) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q15 Bản Luận 59-60  
T155 LS 10 (37) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q16 Bản Luận 61-62  
T155 LS 10 (38) 1829 Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q16 Bản Luận 63-66  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T157 LUẬN SỚ 12 (pdf) (Thành Duy Thức Luận Thuật Ký) MP3 KINH NÓI
T157 LS 12 (01) 1830 Thành Duy Thức Luận Thuật Ký Q8 (phần đầu)  
T157 LS 12 (02) 1830 Thành Duy Thức Luận Thuật Ký Q8 (phần cuối)  
T157 LS 12 (03) 1830 Thành Duy Thức Luận Thuật Ký Q9 (phần đầu)  
T157 LS 12 (04) 1830 Thành Duy Thức Luận Thuật Ký Q9 (phần cuối)  
T157 LS 12 (05) 1830 Thành Duy Thức Luận Thuật Ký Q10 (phần đầu)  
T157 LS 12 (06) 1830 Thành Duy Thức Luận Thuật Ký Q10 (phần cuối)  
T157 LS 12 (07) 1831 Thành Duy Thức Luận Chướng Trung Xu Yếu Qth (phần 1)  
T157 LS 12 (08) 1831 Thành Duy Thức Luận Chướng Trung Xu Yếu Qth (phần 2)  
T157 LS 12 (09) 1831 Thành Duy Thức Luận Chướng Trung Xu Yếu Qhạ (phần 1)  
T157 LS 12 (10) 1831 Thành Duy Thức Luận Chướng Trung Xu Yếu Qhạ (phần 2)  
T157 LS 12 (11) 1831 Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q1 (phần đầu)  
T157 LS 12 (12) 1831 Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q1 (phần cuối)  
T157 LS 12 (13) 1831 Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q2 (phần đầu)  
T157 LS 12 (14) 1831 Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q2 (phần cuối)  
T157 LS 12 (15) 1831 Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q3  
T157 LS 12 (16) 1831 Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q4 (phần đầu)  
T157 LS 12 (17) 1831 Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q4 (phần cuối)  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T158 LUẬN SỚ 13 (pdf) (Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng) MP3 KINH NÓI
T158 LS 13 (01) 1832 Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q5 (phần đầu)  
T158 LS 13 (02) 1832 Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q5 (phần cuối)  
T158 LS 13 (03) 1832 Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q6 (phần đầu)  
T158 LS 13 (04) 1832 Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q6 (phần cuối)  
T158 LS 13 (05) 1832 Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q7 (phần đầu)  
T158 LS 13 (06) 1832 Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q7 (phần cuối)  
T158 LS 13 (07) 1833 Thành Duy Thức Luận Diễn Bí Q1 (phần đầu)  
T158 LS 13 (08) 1833 Thành Duy Thức Luận Diễn Bí Q1 (phần cuối)  
T158 LS 13 (09) 1833 Thành Duy Thức Luận Diễn Bí Q2 (phần đầu)  
T158 LS 13 (10) 1833 Thành Duy Thức Luận Diễn Bí Q2 (phần cuối)  
T158 LS 13 (11) 1833 Thành Duy Thức Luận Diễn Bí Q3 (phần đầu)  
T158 LS 13 (12) 1833 Thành Duy Thức Luận Diễn Bí Q3 (phần cuối)  
T158 LS 13 (13) 1833 Thành Duy Thức Luận Diễn Bí Q4 (phần đầu)  
T158 LS 13 (14) 1833 Thành Duy Thức Luận Diễn Bí Q4 (phần cuối)  
T158 LS 13 (15) 1833 Thành Duy Thức Luận Diễn Bí Q5 (phần đầu)  
T158 LS 13 (16) 1833 Thành Duy Thức Luận Diễn Bí Q5 (phần cuối)  
T158 LS 13 (17) 1833 Thành Duy Thức Luận Diễn Bí Q6 (phần đầu)  
T158 LS 13 (18) 1833 Thành Duy Thức Luận Diễn Bí Q6 (phần cuối)  
T158 LS 13 (19) 1833 Thành Duy Thức Luận Diễn Bí Q7 (phần đầu)  
T158 LS 13 (20) 1833 Thành Duy Thức Luận Diễn Bí Q7 (phần cuối)  
T158 LS 13 (21) 1834 Duy Thức Nhị Thập Luận Thuật Ký Qth  
T158 LS 13 (22) 1834 Duy Thức Nhị Thập Luận Thuật Ký Qhạ  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T159 LUẬN SỚ 14 (pdf) (Biện Trung Biên Luận Thuật Ký) MP3 KINH NÓI
T159 LS 14 (01) 1835 Biện Trung Biên Luận Thuật Ký Qth  
T159 LS 14 (02) 1835 Biện Trung Biên Luận Thuật Ký Qtr  
T159 LS 14 (03) 1835 Biện Trung Biên Luận Thuật Ký Qhạ  
T159 LS 14 (04) 1836 Biện Trung Biên Luận Thuật Ký Qth  
T159 LS 14 (05) 1836 Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Giải Nghĩa Qth  
T159 LS 14 (06) 1836 Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Giải Nghĩa Qhạ  
T159 LS 14 (07) 1837 Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Sớ Giải Qth  
T159 LS 14 (08) 1837 Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Sớ Giải Qhạ  
T159 LS 14 (09) 1838 Luận Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt - Lời Tựa  
T159 LS 14 (10) 1838 Luận Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt (Dị Bản)  
T159 LS 14 (11) 1838 Luận Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt - Còn gọi là Như Lai Tạng Luận  
T159 LS 14 (12) 1839 Lý Luận Môn Thuật Ký  
T159 LS 14 (13) 1840 Lời Sớ Nhân Minh Nhập Chính Lý Luận Qth  
T159 LS 14 (14) 1840 Lời Sớ Nhân Minh Nhập Chính Lý Luận Qtr  
T159 LS 14 (15) 1840 Lời Sớ Nhân Minh Nhập Chính Lý Luận Qhạ  
T159 LS 14 (16) 1841 Nhân Minh Nghĩa Đoạn  
T159 LS 14 (17) 1842 Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận Nghĩa Toát Yếu  
T159 LS 14 (18) 1843 Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Sớ Q1 (phần 1)  
T159 LS 14 (19) 1843 Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Sớ Q1 (phần 2)  
T159 LS 14 (20) 1843 Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Sớ Q2 (phần 1)  
T159 LS 14 (21) 1843 Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Sớ Q2 (phần 2)  
T159 LS 14 (22) 1844 Luận Khởi Tín Sớ Qth  
T159 LS 14 (23) 1844 Luận Khởi Tín Sớ Qhạ  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T160 LUẬN SỚ 15 (pdf) (Luận Đại Thừa Khởi Tín Biệt Ký) MP3 KINH NÓI
T160 LS 15 (01) 1845 Luận Đại Thừa Khởi Tín Biệt Ký (Quyển đầu)  
T160 LS 15 (02) 1845 Luận Đại Thừa Khởi Tín Biệt Ký (Quyển cuối)  
T160 LS 15 (03) 1846 Luận Đại Thừa Khởi Tín Nghĩa Ký (Quyển thượng)  
T160 LS 15 (04) 1846 Luận Đại Thừa Khởi Tín Nghĩa Ký - Quyển trung (phần đầu)  
T160 LS 15 (05) 1846 Luận Đại Thừa Khởi Tín Nghĩa Ký - Quyển trung (phần cuối)  
T160 LS 15 (06) 1846 Luận Đại Thừa Khởi Tín Nghĩa Ký - Quyển hạ (phần đầu)  
T160 LS 15 (07) 1846 Luận Đại Thừa Khởi Tín Nghĩa Ký - Quyển hạ (phần cuối)  
T160 LS 15 (08) 1847 Luận Đại Thừa Khởi Tín Nghĩa Ký Biệt Ký  
T160 LS 15 (09) 1848 Khởi Tín Luận Sớ Bút Sảo Ký Q1  
T160 LS 15 (10) 1848 Khởi Tín Luận Sớ Bút Sảo Ký Q2  
T160 LS 15 (11) 1848 Khởi Tín Luận Sớ Bút Sảo Ký Q3  
T160 LS 15 (12) 1848 Khởi Tín Luận Sớ Bút Sảo Ký Q4  
T160 LS 15 (13) 1848 Khởi Tín Luận Sớ Bút Sảo Ký Q5  
T160 LS 15 (14) 1848 Khởi Tín Luận Sớ Bút Sảo Ký Q6  
T160 LS 15 (15) 1848 Khởi Tín Luận Sớ Bút Sảo Ký Q7  
T160 LS 15 (16) 1848 Khởi Tín Luận Sớ Bút Sảo Ký Q8  
T160 LS 15 (17) 1848 Khởi Tín Luận Sớ Bút Sảo Ký Q9  
T160 LS 15 (18) 1848 Khởi Tín Luận Sớ Bút Sảo Ký Q10  
T160 LS 15 (19) 1848 Khởi Tín Luận Sớ Bút Sảo Ký Q11  
T160 LS 15 (20) 1848 Khởi Tín Luận Sớ Bút Sảo Ký Q12  
T160 LS 15 (21) 1848 Khởi Tín Luận Sớ Bút Sảo Ký Q13  
T160 LS 15 (22) 1848 Khởi Tín Luận Sớ Bút Sảo Ký Q14  
T160 LS 15 (23) 1848 Khởi Tín Luận Sớ Bút Sảo Ký Q15  
T160 LS 15 (24) 1848 Khởi Tín Luận Sớ Bút Sảo Ký Q16  
T160 LS 15 (25) 1848 Khởi Tín Luận Sớ Bút Sảo Ký Q17  
T160 LS 15 (26) 1848 Khởi Tín Luận Sớ Bút Sảo Ký Q18  
T160 LS 15 (27) 1848 Khởi Tín Luận Sớ Bút Sảo Ký Q19  
T160 LS 15 (28) 1848 Khởi Tín Luận Sớ Bút Sảo Ký Q20  
T160 LS 15 (29) 1849 Luận Đại Thừa Khởi Tín Nội Nghĩa Lược Thám Ký  
T160 LS 15 (30) 1850 Đại Thừa Khởi Tín Luận Võng Sớ Q1  
T160 LS 15 (31) 1850 Đại Thừa Khởi Tín Luận Võng Sớ Q2  
T160 LS 15 (32) 1850 Đại Thừa Khởi Tín Luận Võng Sớ Q3  
T160 LS 15 (33) 1850 Đại Thừa Khởi Tín Luận Võng Sớ Q4  
T160 LS 15 (34) 1850 Đại Thừa Khởi Tín Luận Võng Sớ Q5  
T160 LS 15 (35) 1850 Đại Thừa Khởi Tín Luận Võng Sớ Q6  
T160 LS 15 (36) Mục Lục Tập 160 LUẬN SỚ 15  
 
 
 
  •