MỤC LỤC TỤC TẠNG

MỤC LỤC TỤC TẠNG

Tuệ Quang Wisdom Light Foundation

Xin đọc như sau: Tập Số, Bộ, Bộ Số, Số Quyển, Tên Kinh, [Dịch Giả]


01,印度撰述,0001, 1 ,圓覺經佚文,【】
01,Ấn Độ Soạn Thuật ,0001, 1 ,Viên Giác Kinh Dật Văn ,【】

01,印度撰述,0005, 1 ,無量壽經會譯 ,【清 魏源會譯】
01,Ấn Độ Soạn Thuật ,0005, 1 ,Vô Lượng Thọ Kinh Hội dịch ,【Thanh Ngụy Nguyên Hội dịch 】

01,印度撰述,0006, 1 ,阿彌陀經異本 ,【】
01,Ấn Độ Soạn Thuật ,0006, 1 ,A Di Đà Kinh Dị Bản,【】

01,印度撰述,0008, 4 ,楞伽阿跋多羅寶經會譯 ,【明 員珂會譯】
01,Ấn Độ Soạn Thuật ,0008, 4 ,Lăng Già A Bạt Ta-La Bảo Kinh Hội dịch,【Minh Viên Kha Hội dịch 】

01,印度撰述,0010, 2 ,大明仁孝皇后夢感佛說第一希有大功德經 ,【】
01,Ấn Độ Soạn Thuật ,0010, 2 ,Đại Minh Nhân Hiếu Hoàng Hậu Mộng Cảm Phật Thuyết Đệ Nhất Hi Hữu Đại Công Đức Kinh,【】

01,印度撰述,0011, 1 ,佛說無量壽佛名號利益大事因緣經 ,【曹魏 康僧鎧譯】
01,Ấn Độ Soạn Thuật ,0011, 1 ,Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Phật Danh Hiệu Lợi Ích Đại Sự Nhân Duyên Kinh ,【Tào Ngụy Khang Tăng Khải dịch 】

01,印度撰述,0012, 1 ,觀世音菩薩往生淨土本緣經,【失譯 附西晉錄】
01,Ấn Độ Soạn Thuật ,0012, 1 ,Quán Thế Âm Bồ Tát Vãng Sanh Tịnh Độ Bản Duyên Kinh ,【Thất dịch Phụ Tây Tấn Lục 】

01,印度撰述,0013, 1 ,念佛超脫輪迴捷徑經 ,【】
01,Ấn Độ Soạn Thuật ,0013, 1 ,Niệm Phật Siêu Thoát Luân-Hồi Tiệp Kính Kinh ,【】

01,印度撰述,0014, 1 ,十往生阿彌陀佛國經 ,【失譯 出周錄】
01,Ấn Độ Soạn Thuật ,0014, 1 ,Thập Vãng Sanh A Di Đà Phật Quốc Kinh ,【Thất dịch Xuất Châu Lục 】

01,印度撰述,0015, 1 ,淨度三昧經,【】
01,Ấn Độ Soạn Thuật ,0015, 1 ,Tịnh Độ Tam Muội Kinh ,【】

01,印度撰述,0017, 1 ,佛說長壽滅罪護諸童子陀羅尼經 ,【唐 佛陀波利譯】
01,Ấn Độ Soạn Thuật ,0017, 1 ,Phật Thuyết Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà-La-Ni Kinh,【Đường Phật-Đà Ba Lợi dịch 】

01,印度撰述,0019, 1 ,佛說斷溫經,【】
01,Ấn Độ Soạn Thuật ,0019, 1 ,Phật Thuyết Đoạn Ôn Kinh ,【】

01,印度撰述,0020, 1 ,佛說地藏菩薩發心因緣十王經 ,【唐 藏川述】
01,Ấn Độ Soạn Thuật ,0020, 1 ,Phật Thuyết Địa Tạng Bồ Tát Phát Tâm Nhân Duyên Thập Vương Kinh,【Đường Tạng Xuyên thuật 】

01,印度撰述,0021, 1 ,佛說預修十王生七經 ,【唐 藏川述】
01,Ấn Độ Soạn Thuật ,0021, 1 ,Phật Thuyết Dự Tu Thập Vương Sanh Thất Kinh ,【Đường Tạng Xuyên thuật 】

01,印度撰述,0023, 1 ,大藏正教血盆經 ,【】
01,Ấn Độ Soạn Thuật ,0023, 1 ,Đại Tạng Chánh Giáo Huyết Bồn Kinh ,【】

01,印度撰述,0024, 1 ,壽生經 ,【】
01,Ấn Độ Soạn Thuật ,0024, 1 ,Thọ Sanh Kinh ,【】

01,印度撰述,0025, 1 ,化珠保命真經 ,【】
01,Ấn Độ Soạn Thuật ,0025, 1 ,Hóa Châu Bảo Mạng Chân Kinh ,【】

01,印度撰述,0026, 2 ,大梵天王問佛決疑經 ,【】
01,Ấn Độ Soạn Thuật ,0026, 2 ,Đại Phạm Thiên Vương Vấn Phật Quyết Nghi Kinh,【】

01,印度撰述,0027, 1 ,大梵天王問佛決疑經 ,【】
01,Ấn Độ Soạn Thuật ,0027, 1 ,Đại Phạm Thiên Vương Vấn Phật Quyết Nghi Kinh,【】

01,印度撰述,0028, 1 ,造像量度經,【清 工布查布譯】
01,Ấn Độ Soạn Thuật ,0028, 1 ,Tạo Tượng Lượng Độ Kinh ,【Thanh Công Bố Tra Bố dịch 】

01,印度撰述,0034, 1 ,觀世音菩薩救苦經,【】
01,Ấn Độ Soạn Thuật ,0034, 1 ,Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Kinh ,【】

02,印度撰述,0057, 1 ,十二禮 ,【龍樹菩薩造 禪那崛多別譯】
02,Ấn Độ Soạn Thuật ,0057, 1 ,Thập Nhị Lễ ,【Long Thọ Bồ Tát Tạo, Thiền-Na Quật Đa Biệt dịch 】

02,印度撰述,0181, 1 ,大聖妙吉祥菩薩最勝威德祕密八字陀羅尼修行念誦儀軌次第法 ,【義雲法金剛 菩提仙同譯】
02,Ấn Độ Soạn Thuật ,0181, 1 ,Đại Thánh Diệu Cát Tường Bồ Tát Tối Thắng Uy Đức Bí Mật Bát Tự Đà-La-Ni Tu Hành Niệm Tụng Nghi Quỹ Thứ Đệ Pháp,【Nghĩa Vân Pháp Kim Cương Bồ-Đề Tiên Đồng dịch 】

02,印度撰述,0182, 1 ,正了知王藥叉眷屬法 ,【唐 義淨譯】
02,Ấn Độ Soạn Thuật ,0182, 1 ,Chánh Liễu Tri Vương Dược Xoa Quyến Thuộc Pháp ,【Đường Nghĩa Tịnh dịch 】

02,印度撰述,0183, 1 ,二十八夜叉大軍王名號 ,【梁 僧伽婆羅譯抄之】
02,Ấn Độ Soạn Thuật ,0183, 1 ,Nhị Thập Bát Dạ Xoa Đại Quân Vương Danh Hiệu ,【Lương Tăng Già Bà La dịch Sao Chi 】

02,印度撰述,0184, 1 ,二十八藥叉大將名號 ,【唐 不空譯抄之】
02,Ấn Độ Soạn Thuật ,0184, 1 ,Nhị Thập Bát Dược Xoa Đại Tướng Danh Hiệu,【Đường Bất Không dịch Sao Chi 】

02,印度撰述,0185, 1 ,權現金色迦那婆底九目天法,【唐 菩提留支譯】
02,Ấn Độ Soạn Thuật ,0185, 1 ,Quyền Hiện Kim Sắc Ca Na Bà Để Cửu Mục Thiên Pháp ,【Đường Bồ-Đề Lưu Chi dịch 】

02,印度撰述,0188, 1 ,祕密要術法,【唐 阿謨伽譯】
02,Ấn Độ Soạn Thuật ,0188, 1 ,Bí Mật Yếu Thuật Pháp ,【Đường A Mô Già dịch 】

02,印度撰述,0190, 1 ,阿迦陀密一印千類千轉三使者成就經法,【唐 不空譯】
02,Ấn Độ Soạn Thuật ,0190, 1 ,A Ca Đà Mật Nhất Ấn Thiên Loại Thiên Chuyển Tam Sử Giả Thành Tựu Kinh Pháp,【Đường Bất Không dịch 】

02,印度撰述,0191, 1 ,七俱胝准提陀羅尼念誦儀軌,【唐 不空譯】
02,Ấn Độ Soạn Thuật ,0191, 1 ,Thất Câu Chi Chuẩn-Đề Đà-La-Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ ,【Đường Bất Không dịch 】

02,印度撰述,0192, 1 ,佛說如意[虎-儿+丘]空藏菩薩陀羅尼經,【唐 菩提留支譯】
02,Ấn Độ Soạn Thuật ,0192, 1 ,Phật Thuyết Như Ý [Hổ -Nhân +Khâu ]Không Tạng Bồ Tát Đà-La-Ni Kinh,【Đường Bồ-Đề Lưu Chi dịch 】

02,印度撰述,0193, 1 ,佛說[去*ㄗ]溫黃神咒經 ,【】
02,Ấn Độ Soạn Thuật ,0193, 1 ,Phật Thuyết [Khứ *ㄗ]Ôn Hoàng Thần Chú Kinh ,【】

02,印度撰述,0201, 1 ,五大牛玉雨寶陀羅尼儀軌 ,【縛日羅枳惹曩譯】
02,Ấn Độ Soạn Thuật ,0201, 1 ,Ngũ Đại Ngưu Ngọc Vũ Bảo Đà-La-Ni Nghi Quỹ ,【Phược-Nhật-La Chỉ Nhạ Nẵng dịch 】

02,印度撰述,0202, 1 ,佛說大如意寶珠輪牛王守護神咒經 ,【阿謨伽三藏譯】
02,Ấn Độ Soạn Thuật ,0202, 1 ,Phật Thuyết Đại Như Ý Bảo Châu Luân Ngưu Vương Thủ Hộ Thần Chú Kinh ,【A Mô Già Tam Tạng dịch 】

02,印度撰述,0203, 1 ,作世水宅心陀羅尼,【】
02,Ấn Độ Soạn Thuật ,0203, 1 ,Tác Thế Thủy Trạch Tâm Đà-La-Ni ,【】

02,印度撰述,0204, 1 ,妙法蓮華三昧祕密三摩耶經,【唐 不空譯】
02,Ấn Độ Soạn Thuật ,0204, 1 ,Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Da Kinh ,【Đường Bất Không dịch 】

02,印度撰述,0205, 1 ,佛說阿彌陀佛根本祕密神咒經 ,【曹魏 菩提流支譯】
02,Ấn Độ Soạn Thuật ,0205, 1 ,Phật Thuyết A Di Đà Phật Căn Bản Bí Mật Thần Chú Kinh,【Tào Ngụy Bồ-Đề Lưu Chi dịch 】

02,印度撰述,0206, 1 ,馬鳴菩薩成就悉地念誦 ,【唐 不空譯】
02,Ấn Độ Soạn Thuật ,0206, 1 ,Mã Minh Bồ Tát Thành Tựu Tất Địa Niệm Tụng ,【Đường Bất Không dịch 】

02,印度撰述,0207, 1 ,十六大羅漢因果識見頌 ,【唐 闍那多迦譯】
02,Ấn Độ Soạn Thuật ,0207, 1 ,Thập Lục Đại La Hán Nhân Quả Thức Kiến Tụng,【Đường Xà Na Đa Ca dịch 】

03,大小乘釋經部 ,0208, 1 ,華嚴經論〔卷十〕,【後魏 靈辨造】
03,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0208, 1 ,Hoa Nghiêm Kinh Luận 〔Quyển Thập 〕,【Hậu Ngụy Linh Biện Tạo 】

03,大小乘釋經部 ,0211, 1 ,華嚴經文義記〔卷六〕 ,【唐 靈裕集記】
03,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0211, 1 ,Hoa Nghiêm Kinh Văn Nghĩa Kí 〔Quyển Lục 〕 ,【Đường Linh Dụ Tập Kí 】

03,大小乘釋經部 ,0218, 1 ,華嚴經入法界品十八問答 ,【唐 澄觀述】
03,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0218, 1 ,Hoa Nghiêm Kinh Nhập Pháp Giới Phẩm Thập Bát Vấn Đáp ,【Đường Trừng Quán thuật 】

03,大小乘釋經部 ,0220, 1 ,華嚴經綸貫,【宋 復菴述】
03,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0220, 1 ,Hoa Nghiêm Kinh Luân Quán ,【Tống Phục Am thuật 】

03,大小乘釋經部 ,0221, 13 ,續華嚴經略疏刊定記 ,【唐 慧苑述】
03,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0221, 13 ,Tục Hoa Nghiêm Kinh Lược Sớ Khan Định Kí,【Đường Tuệ Uyển thuật 】

04,大小乘釋經部 ,0223, 120 ,華嚴經合論,【唐 李通玄造論 志寧釐經合論】
04,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0223, 120 ,Hoa Nghiêm Kinh Hợp Luận ,【Đường Lý Thông Huyền Tạo Luận Chí Ninh Ly Kinh Hợp Luận 】

04,大小乘釋經部 ,0225, 4 ,華嚴經合論簡要 ,【明 李贄簡要】
04,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0225, 4 ,Hoa Nghiêm Kinh Hợp Luận Giản Yếu ,【Minh Lý Chí Giản Yếu 】

05,大小乘釋經部 ,0226, 3 ,華嚴經合論纂要 ,【明 方澤纂】
05,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0226, 3 ,Hoa Nghiêm Kinh Hợp Luận Toản Yếu ,【Minh Phương Trạch Toản 】

05,大小乘釋經部 ,0227, 10 ,華嚴經行願品疏 ,【唐 澄觀述】
05,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0227, 10 ,Hoa Nghiêm Kinh Hành Nguyện Phẩm Sớ ,【Đường Trừng Quán thuật 】

05,大小乘釋經部 ,0228, 1 ,華嚴經行願品疏科,【唐 宗密撰集】
05,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0228, 1 ,Hoa Nghiêm Kinh Hành Nguyện Phẩm Sớ Khoa ,【Đường Tông Mật Soạn tập 】

05,大小乘釋經部 ,0229, 6 ,華嚴經行願品疏鈔,【唐 澄觀別行疏 宗密隨疏鈔】
05,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0229, 6 ,Hoa Nghiêm Kinh Hành Nguyện Phẩm Sớ Sao ,【Đường Trừng Quán Biệt Hạnh Sớ Tông Mật Tùy Sớ Sao 】

05,大小乘釋經部 ,0230, 1 ,華嚴經普賢行願品疏科 ,【宋 遵式治定】
05,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0230, 1 ,Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Sớ Khoa,【Tống Tuân Thức Trì Định 】

05,大小乘釋經部 ,0231, 10 ,華嚴經疏科文 ,【唐 澄觀排定】
05,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0231, 10 ,Hoa Nghiêm Kinh Sớ Khoa Văn,【Đường Trừng Quán Bài Định 】

05,大小乘釋經部 ,0232, 9 ,華嚴經疏鈔玄談 ,【唐 澄觀撰述】
05,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0232, 9 ,Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao Huyền Đàm ,【Đường Trừng Quán Soạn thuật 】

07,大小乘釋經部 ,0234, 58 ,華嚴經疏注,【唐 澄觀述 宋 淨源錄疏注經】
07,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0234, 58 ,Hoa Nghiêm Kinh Sớ Chú ,【Đường Trừng Quán Thuật Tống Tịnh Nguyên Lục Sớ Chú Kinh 】

08,大小乘釋經部 ,0235, 5 ,華嚴經談玄抉擇 ,【遼 鮮演述】
08,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0235, 5 ,Hoa Nghiêm Kinh Đàm Huyền Quyết Trạch ,【Liêu Tiên Diễn thuật 】

08,大小乘釋經部 ,0236, 40 ,華嚴懸談會玄記 ,【元 普瑞集】
08,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0236, 40 ,Hoa Nghiêm Huyền Đàm Hội Huyền Kí ,【Nguyên Phổ Thụy tập 】

08,大小乘釋經部 ,0237, 4 ,華嚴經文義要決問答 ,【新羅 表員集】
08,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0237, 4 ,Hoa Nghiêm Kinh Văn Nghĩa Yếu Quyết Vấn Đáp,【Tân La Biểu Viên tập 】

08,大小乘釋經部 ,0238, 1 ,華嚴經要解,【宋 戒環集】
08,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0238, 1 ,Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải ,【Tống Giới Hoàn tập 】

08,大小乘釋經部 ,0239, 3 ,華嚴經吞海集 ,【宋 道通述】
08,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0239, 3 ,Hoa Nghiêm Kinh Thôn Hải Tập ,【Tống Đạo Thông thuật 】

08,大小乘釋經部 ,0240, 44 ,華嚴綱要(第1卷-第44卷) ,【唐 澄觀疏義 明 德清提挈】
08,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0240, 44 ,Hoa Nghiêm Cương Yếu (Đệ 1Quyển -Đệ 44Quyển ) ,【Đường Trừng Quán Sớ Nghĩa Minh Đức Thanh Đề Khiết 】

09,大小乘釋經部 ,0240, 36 ,華嚴綱要(第45卷-第80卷),【唐 澄觀疏義 明 德清提挈】
09,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0240, 36 ,Hoa Nghiêm Cương Yếu (Đệ 45Quyển -Đệ 80Quyển ),【Đường Trừng Quán Sớ Nghĩa Minh Đức Thanh Đề Khiết 】

09,大小乘釋經部 ,0241, 1 ,華嚴經綱目貫攝 ,【清 永光錄集】
09,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0241, 1 ,Hoa Nghiêm Kinh Cương Mục Quán Nhiếp ,【Thanh Vĩnh Quang Lục tập 】

09,大小乘釋經部 ,0242, 1 ,華嚴經三十九品大意 ,【清 永光敬錄】
09,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0242, 1 ,Hoa Nghiêm Kinh Tam Thập Cửu Phẩm Đại Ý,【Thanh Vĩnh Quang Kính Lục 】

09,大小乘釋經部 ,0243, 3 ,圓覺經大疏,【唐 宗密述】
09,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0243, 3 ,Viên Giác Kinh Đại Sớ ,【Đường Tông Mật thuật 】

09,大小乘釋經部 ,0244, 2 ,圓覺經大疏鈔科 ,【唐 宗密製】
09,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0244, 2 ,Viên Giác Kinh Đại Sớ Sao Khoa ,【Đường Tông Mật Chế 】

09,大小乘釋經部 ,0245, 13 ,圓覺經大疏釋義鈔,【唐 宗密撰】
09,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0245, 13 ,Viên Giác Kinh Đại Sớ Thích Nghĩa Sao ,【Đường Tông Mật  soạn 】

09,大小乘釋經部 ,0246, 1 ,圓覺經略疏科 ,【唐 宗密製】
09,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0246, 1 ,Viên Giác Kinh Lược Sớ Khoa ,【Đường Tông Mật Chế 】

09,大小乘釋經部 ,0248, 12 ,圓覺經略疏鈔 ,【唐 宗密(於大疏略出)】
09,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0248, 12 ,Viên Giác Kinh Lược Sớ Sao,【Đường Tông Mật (Ư Đại Sớ Lược Xuất )】

10,大小乘釋經部 ,0249, 2 ,圓覺經鈔辨疑誤 ,【宋 觀復撰】
10,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0249, 2 ,Viên Giác Kinh Sao Biện Nghi Ngộ ,【Tống Quán Phục  soạn 】

10,大小乘釋經部 ,0250, 12 ,圓覺經疏鈔隨文要解 ,【元 清遠述】
10,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0250, 12 ,Viên Giác Kinh Sớ Sao Tùy Văn Yếu Giải,【Nguyên Thanh Viễn thuật 】

10,大小乘釋經部 ,0251, 2 ,御註圓覺經,【宋 孝宗帝註】
10,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0251, 2 ,Ngự Chú Viên Giác Kinh ,【Tống Hiếu Tông Đế chú 】

10,大小乘釋經部 ,0252, 4 ,圓覺經類解,【宋 行霆解】
10,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0252, 4 ,Viên Giác Kinh Loại Giải ,【Tống Hạnh/Hành/Hàng Đình giải 】

10,大小乘釋經部 ,0253, 12 ,圓覺經夾頌集解講義 ,【宋 周琪述】
10,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0253, 12 ,Viên Giác Kinh Giáp Tụng Tập Giải Giảng Nghĩa ,【Tống Châu Kỳ thuật 】

10,大小乘釋經部 ,0254, 6 ,圓覺經心鏡,【宋 智聰述】
10,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0254, 6 ,Viên Giác Kinh Tâm Kính ,【Tống Trí Thông thuật 】

10,大小乘釋經部 ,0255, 1 ,圓覺經序注,【宋 如山註序】
10,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0255, 1 ,Viên Giác Kinh Tự Chú ,【Tống Như Sớn Chú Tự 】

10,大小乘釋經部 ,0256, 1 ,圓覺經略疏序注 ,【宋 如山注】
10,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0256, 1 ,Viên Giác Kinh Lược Sớ Tự Chú ,【Tống Như Sớn chú 】

10,大小乘釋經部 ,0257, 2 ,圓覺經集註,【宋 元粹述】
10,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0257, 2 ,Viên Giác Kinh Tập Chú ,【Tống Nguyên Túy thuật 】

10,大小乘釋經部 ,0258, 2 ,圓覺經直解,【明 德清解】
10,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0258, 2 ,Viên Giác Kinh Trực Giải ,【Minh Đức Thanh giải 】

10,大小乘釋經部 ,0259, 6 ,圓覺經近釋,【明 通潤述】
10,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0259, 6 ,Viên Giác Kinh Cận Thích ,【Minh Thông Nhuận thuật 】

10,大小乘釋經部 ,0260, 2 ,圓覺經要解,【明 寂正要解】
10,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0260, 2 ,Viên Giác Kinh Yếu Giải ,【Minh Tịch Chánh Yếu giải 】

10,大小乘釋經部 ,0261, 1 ,圓覺經精解評林 ,【明 焦竑纂】
10,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0261, 1 ,Viên Giác Kinh Tinh Giải Bình Lâm ,【Minh Tiêu 竑toản 】

10,大小乘釋經部 ,0262, 2 ,圓覺經句釋正白 ,【清 弘麗著】
10,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0262, 2 ,Viên Giác Kinh Cú Thích Chánh Bạch ,【Thanh Hoằng Lệ Trước 】

10,大小乘釋經部 ,0263, 4 ,圓覺經析義疏 ,【清 通理述】
10,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0263, 4 ,Viên Giác Kinh Tích Nghĩa Sớ,【Thanh Thông Lý thuật 】

10,大小乘釋經部 ,0264, 1 ,大寶積經述,【唐 徐鍔撰】
10,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0264, 1 ,Đại Bảo Tích Kinh Thuật ,【Đường Từ Ngạc  soạn 】

10,大小乘釋經部 ,0265, 1 ,楞嚴經義疏注經科,【宋 子璿述】
10,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0265, 1 ,Lăng Nghiêm Kinh Nghĩa Sớ Chú Kinh Khoa ,【Tống Tử Tuyền thuật 】

11,大小乘釋經部 ,0267, 6 ,楞嚴經義疏釋要鈔,【宋 懷遠錄】
11,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0267, 6 ,Lăng Nghiêm Kinh Nghĩa Sớ Thích Yếu Sao ,【Tống Hoài Viễn Lục 】

11,大小乘釋經部 ,0268, 10 ,楞嚴經集註,【宋 思坦集註】
11,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0268, 10 ,Lăng Nghiêm Kinh Tập Chú ,【Tống Tư Thản Tập chú 】

11,大小乘釋經部 ,0269, 5 ,楞嚴經熏聞記 ,【宋 仁岳述】
11,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0269, 5 ,Lăng Nghiêm Kinh Huân Văn Kí ,【Tống Nhân Nhạc thuật 】

11,大小乘釋經部 ,0270, 20 ,楞嚴經要解,【宋 戒環解】
11,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0270, 20 ,Lăng Nghiêm Kinh Yếu Giải ,【Tống Giới Hoàn giải 】

11,大小乘釋經部 ,0271, 10 ,楞嚴經箋 ,【宋 惟[(殼-一)/心]科 可度箋】
11,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0271, 10 ,Lăng Nghiêm Kinh Tiên ,【Tống Duy [(Xác -Nhất )/Tâm ]Khoa Khả Độ Tiên 】

12,大小乘釋經部 ,0272, 10 ,楞嚴經合論,【宋 德洪造論 正受會合】
12,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0272, 10 ,Lăng Nghiêm Kinh Hợp Luận ,【Tống Đức Hồng Tạo Luận Chánh Thọ Hội Hợp 】

12,大小乘釋經部 ,0273, 10 ,楞嚴經正[月*永]疏科 ,【明 真鑑作】
12,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0273, 10 ,Lăng Nghiêm Kinh Chánh [Nguyệt *Vĩnh ]Sớ Khoa,【Minh Chân Giám Tác 】

12,大小乘釋經部 ,0274, 1 ,楞嚴經正[月*永]疏懸示 ,【明 真鑑述】
12,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0274, 1 ,Lăng Nghiêm Kinh Chánh [Nguyệt *Vĩnh ]Sớ Huyền Thị ,【Minh Chân Giám thuật 】

12,大小乘釋經部 ,0275, 10 ,楞嚴經正[月*永]疏,【明 真鑑述】
12,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0275, 10 ,Lăng Nghiêm Kinh Chánh [Nguyệt *Vĩnh ]Sớ ,【Minh Chân Giám thuật 】

12,大小乘釋經部 ,0276, 1 ,楞嚴經摸象記 ,【明 袾宏述】
12,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0276, 1 ,Lăng Nghiêm Kinh  Mạc Tượng Kí ,【Minh Châu Hoành thuật 】

12,大小乘釋經部 ,0277, 1 ,楞嚴經懸鏡,【明 德清述】
12,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0277, 1 ,Lăng Nghiêm Kinh Huyền Kính ,【Minh Đức Thanh thuật 】

12,大小乘釋經部 ,0278, 1 ,楞嚴經通議略科 ,【明 德清排訂】
12,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0278, 1 ,Lăng Nghiêm Kinh Thông Nghị Lược Khoa ,【Minh Đức Thanh Bài Đính 】

12,大小乘釋經部 ,0279, 10 ,楞嚴經通議,【明 德清述】
12,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0279, 10 ,Lăng Nghiêm Kinh Thông Nghị ,【Minh Đức Thanh thuật 】

12,大小乘釋經部 ,0280, 1 ,楞嚴經臆說,【明 圓澄註】
12,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0280, 1 ,Lăng Nghiêm Kinh Ức Thuyết ,【Minh Viên Trừng chú 】

12,大小乘釋經部 ,0281, 10 ,楞嚴經圓通疏 ,【元 惟則會解 明 傳燈疏】
12,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0281, 10 ,Lăng Nghiêm Kinh Viên Thông Sớ,【Nguyên Duy Tức Hội Giải Minh Truyền Đăng Sớ 】

13,大小乘釋經部 ,0282, 4 ,楞嚴經玄義,【明 傳燈述】
13,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0282, 4 ,Lăng Nghiêm Kinh Huyền Nghĩa ,【Minh Truyền Đăng thuật 】

13,大小乘釋經部 ,0283, 10 ,楞嚴經秘錄,【明 一松說 靈述記】
13,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0283, 10 ,Lăng Nghiêm Kinh Bí Lục ,【Minh Nhất Tùng Thuyết Linh Thuật Kí 】

13,大小乘釋經部 ,0284, 2 ,楞嚴經玄義,【明 智旭撰述 道昉參訂】
13,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0284, 2 ,Lăng Nghiêm Kinh Huyền Nghĩa ,【Minh Trí Húc Soạn Thuật Đạo Phưởng Tham Đính 】

13,大小乘釋經部 ,0285, 10 ,楞嚴經文句,【明 智旭撰述 道昉參訂】
13,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0285, 10 ,Lăng Nghiêm Kinh Văn Cú ,【Minh Trí Húc Soạn Thuật Đạo Phưởng Tham Đính 】

13,大小乘釋經部 ,0286, 10 ,楞嚴經如說,【明 鍾惺撰】
13,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0286, 10 ,Lăng Nghiêm Kinh Như Thuyết ,【Minh Chung Tinh  soạn 】

13,大小乘釋經部 ,0287, 10 ,楞嚴經疏解蒙鈔 ,【明 錢謙益鈔】
13,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0287, 10 ,Lăng Nghiêm Kinh Sớ Giải Mông Sao ,【Minh Tiễn Khiêm Ích Sao 】

14,大小乘釋經部 ,0288, 10 ,楞嚴經證疏廣解 ,【明 凌弘憲點釋】
14,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0288, 10 ,Lăng Nghiêm Kinh Chứng Sớ Quảng Giải ,【Minh Lăng Hoằng Hiến Điểm Thích 】

14,大小乘釋經部 ,0289, 10 ,楞嚴經合轍,【明 通潤述】
14,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0289, 10 ,Lăng Nghiêm Kinh Hợp Triệt ,【Minh Thông Nhuận thuật 】

14,大小乘釋經部 ,0290, 1 ,楞嚴經直指科文 ,【】
14,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0290, 1 ,Lăng Nghiêm Kinh Trực Chỉ Khoa Văn ,【】

14,大小乘釋經部 ,0291, 10 ,楞嚴經直指,【明 [甬-用+(囗@(幸-土))][曰/正]疏】
14,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0291, 10 ,Lăng Nghiêm Kinh Trực Chỉ ,【Minh [Dũng -Dụng +(Vi @(Hạnh -Độ ))][Viết /Chánh ]Sớ 】

14,大小乘釋經部 ,0292, 1 ,楞嚴經擊節,【明 大韶撰】
14,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0292, 1 ,Lăng Nghiêm Kinh Kích Tiết ,【Minh Đại Thiều  soạn 】

14,大小乘釋經部 ,0293, 1 ,楞嚴經懸談,【明 觀衡撰】
14,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0293, 1 ,Lăng Nghiêm Kinh Huyền Đàm ,【Minh Quán Hành  soạn 】

14,大小乘釋經部 ,0294, 1 ,楞嚴經說約,【明 陸西星述】
14,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0294, 1 ,Lăng Nghiêm Kinh Thuyết Ước ,【Minh Lục Tây Tinh thuật 】

14,大小乘釋經部 ,0295, 10 ,楞嚴經述旨,【明 陸西星述】
14,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0295, 10 ,Lăng Nghiêm Kinh Thuật Chỉ ,【Minh Lục Tây Tinh thuật 】

14,大小乘釋經部 ,0296, 2 ,楞嚴經截流,【明 傳如述】
14,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0296, 2 ,Lăng Nghiêm Kinh Tiệt Lưu ,【Minh Truyền Như thuật 】

14,大小乘釋經部 ,0297, 2 ,楞嚴經圓通疏前茅,【明 傳燈述】
14,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0297, 2 ,Lăng Nghiêm Kinh Viên Thông Sớ Tiền Mao ,【Minh Truyền Đăng thuật 】

14,大小乘釋經部 ,0298, 10 ,楞嚴經直解,【明 廣莫直解】
14,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0298, 10 ,Lăng Nghiêm Kinh Trực Giải ,【Minh Quảng Mạc Trực giải 】

15,大小乘釋經部 ,0299, 10 ,楞嚴經講錄,【明 乘[ㄓ/日]講錄】
15,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0299, 10 ,Lăng Nghiêm Kinh Giảng Lục ,【Minh Thừa [ㄓ/Nhật ]Giảng Lục 】

15,大小乘釋經部 ,0300, 10 ,楞嚴經纂註,【明 真界纂註】
15,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0300, 10 ,Lăng Nghiêm Kinh Toản Chú ,【Minh Chân Giới Toản chú 】

15,大小乘釋經部 ,0301, 3 ,楞嚴經精解評林 ,【明 焦竑纂】
15,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0301, 3 ,Lăng Nghiêm Kinh Tinh Giải Bình Lâm ,【Minh Tiêu 竑toản 】

15,大小乘釋經部 ,0302, 10 ,楞嚴經略疏,【明 元賢述】
15,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0302, 10 ,Lăng Nghiêm Kinh Lược Sớ ,【Minh Nguyên Hiền thuật 】

15,大小乘釋經部 ,0303, 10 ,楞嚴經貫攝,【清 劉道開纂述】
15,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0303, 10 ,Lăng Nghiêm Kinh Quán Nhiếp ,【Thanh Lưu Đạo Khai Toản thuật 】

15,大小乘釋經部 ,0304, 1 ,楞嚴經觀心定解科,【清 靈耀述】
15,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0304, 1 ,Lăng Nghiêm Kinh Quán Tâm Định Giải Khoa ,【Thanh Linh Diệu thuật 】

15,大小乘釋經部 ,0305, 1 ,楞嚴經觀心定解大綱 ,【清 靈耀述】
15,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0305, 1 ,Lăng Nghiêm Kinh Quán Tâm Định Giải Đại Cương ,【Thanh Linh Diệu thuật 】

15,大小乘釋經部 ,0306, 10 ,楞嚴經觀心定解 ,【清 靈耀述】
15,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0306, 10 ,Lăng Nghiêm Kinh Quán Tâm Định Giải ,【Thanh Linh Diệu thuật 】

16,大小乘釋經部 ,0307, 1 ,楞嚴經指掌疏懸示,【清 通理述】
16,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0307, 1 ,Lăng Nghiêm Kinh Chỉ Chưởng Sớ Huyền Thị ,【Thanh Thông Lý thuật 】

16,大小乘釋經部 ,0308, 10 ,楞嚴經指掌疏 ,【清 通理述】
16,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0308, 10 ,Lăng Nghiêm Kinh Chỉ Chưởng Sớ,【Thanh Thông Lý thuật 】

16,大小乘釋經部 ,0309, 1 ,楞嚴經指掌疏事義,【清 通理述】
16,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0309, 1 ,Lăng Nghiêm Kinh Chỉ Chưởng Sớ Sự Nghĩa ,【Thanh Thông Lý thuật 】

16,大小乘釋經部 ,0310, 1 ,楞嚴經勢至圓通章科解 ,【明 正相解】
16,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0310, 1 ,Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí Viên Thông Chương Khoa Giải ,【Minh Chánh Tướng giải 】

16,大小乘釋經部 ,0311, 2 ,楞嚴經勢至圓通章疏鈔 ,【清 續法集】
16,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0311, 2 ,Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí Viên Thông Chương Sớ Sao ,【Thanh Tục Pháp tập 】

16,大小乘釋經部 ,0312, 1 ,楞嚴經勢至圓通章解 ,【清 行策撰】
16,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0312, 1 ,Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí Viên Thông Chương Giải,【Thanh Hạnh/Hành/Hàng Sách  soạn 】

16,大小乘釋經部 ,0313, 1 ,楞嚴經序指味疏 ,【清 諦閑述】
16,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0313, 1 ,Lăng Nghiêm Kinh Tự Chỉ Vị Sớ ,【Thanh Đế Nhàn thuật 】

16,大小乘釋經部 ,0314, 1 ,楞嚴經寶鏡疏科文,【清 溥畹撰】
16,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0314, 1 ,Lăng Nghiêm Kinh Bảo Kính Sớ Khoa Văn ,【Thanh Phổ Uyển  soạn 】

16,大小乘釋經部 ,0315, 1 ,楞嚴經寶鏡疏懸談,【清 溥畹述】
16,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0315, 1 ,Lăng Nghiêm Kinh Bảo Kính Sớ Huyền Đàm ,【Thanh Phổ Uyển thuật 】

16,大小乘釋經部 ,0316, 10 ,楞嚴經寶鏡疏 ,【清 溥畹述】
16,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0316, 10 ,Lăng Nghiêm Kinh Bảo Kính Sớ,【Thanh Phổ Uyển thuật 】

16,大小乘釋經部 ,0317, 10 ,楞嚴經正見,【清 濟時述】
16,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0317, 10 ,Lăng Nghiêm Kinh Chánh Kiến ,【Thanh Tế Thời thuật 】

16,大小乘釋經部 ,0318, 10 ,楞嚴經宗通,【明 曾鳳儀宗通】
16,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0318, 10 ,Lăng Nghiêm Kinh Tông Thông ,【Minh Tằng Phượng Nghi Tông Thông 】

17,大小乘釋經部 ,0321, 3 ,楞伽經註 ,【唐 智嚴註】
17,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0321, 3 ,Lăng Già Kinh Chú ,【Đường Trí Nghiêm chú 】

17,大小乘釋經部 ,0322, 2 ,楞伽經疏 ,【】
17,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0322, 2 ,Lăng Già Kinh Sớ ,【】

17,大小乘釋經部 ,0323, 6 ,楞伽經通義,【宋 善月述】
17,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0323, 6 ,Lăng Già Kinh Thông Nghĩa ,【Tống Thiện Nguyệt thuật 】

17,大小乘釋經部 ,0324, 4 ,楞伽經集註,【宋 正受集記】
17,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0324, 4 ,Lăng Già Kinh Tập Chú ,【Tống Chánh Thọ Tập Kí 】

17,大小乘釋經部 ,0325, 4 ,楞伽經纂 ,【宋 楊彥國纂】
17,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0325, 4 ,Lăng Già Kinh Toản ,【Tống Dương Ngạn Quốc Toản 】

17,大小乘釋經部 ,0326, 8 ,觀楞伽經記,【明 德清筆記】
17,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0326, 8 ,Quán Lăng Già Kinh Kí ,【Minh Đức Thanh Bút Kí 】

17,大小乘釋經部 ,0327, 1 ,楞伽補遺 ,【明 德清撰】
17,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0327, 1 ,Lăng Già Bổ Di ,【Minh Đức Thanh  soạn 】

17,大小乘釋經部 ,0328, 1 ,楞伽經玄義,【明 智旭撰述】
17,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0328, 1 ,Lăng Già Kinh Huyền Nghĩa ,【Minh Trí Húc Soạn thuật 】

17,大小乘釋經部 ,0329, 4 ,楞伽經義疏,【明 智旭疏義】
17,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0329, 4 ,Lăng Già Kinh Nghĩa Sớ ,【Minh Trí Húc Sớ Nghĩa 】

17,大小乘釋經部 ,0330, 8 ,楞伽經宗通,【明 曾鳳儀宗通】
17,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0330, 8 ,Lăng Già Kinh Tông Thông ,【Minh Tằng Phượng Nghi Tông Thông 】

17,大小乘釋經部 ,0331, 8 ,楞伽經合轍,【明 通潤述】
17,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0331, 8 ,Lăng Già Kinh Hợp Triệt ,【Minh Thông Nhuận thuật 】

18,大小乘釋經部 ,0332, 8 ,楞伽經參訂疏 ,【明 廣莫參訂】
18,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0332, 8 ,Lăng Già Kinh Tham Đính Sớ,【Minh Quảng Mạc Tham Đính 】

18,大小乘釋經部 ,0333, 1 ,楞伽經精解評林 ,【明 焦竑纂】
18,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0333, 1 ,Lăng Già Kinh Tinh Giải Bình Lâm ,【Minh Tiêu 竑toản 】

18,大小乘釋經部 ,0334, 8 ,楞伽經心印,【清 [甬-用+(囗@(幸-土))][曰/正]疏】
18,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0334, 8 ,Lăng Già Kinh Tâm Ấn ,【Thanh [Dũng -Dụng +(Vi @(Hạnh -Độ ))][Viết /Chánh ]Sớ 】

18,大小乘釋經部 ,0338, 28 ,維摩經文疏,【隋 智顗撰】
18,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0338, 28 ,Duy Ma Kinh Văn Sớ ,【Tùy   Trí Khải  soạn 】

18,大小乘釋經部 ,0340, 3 ,維摩經疏記,【唐 湛然述】
18,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0340, 3 ,Duy Ma Kinh Sớ Kí ,【Đường Trạm Nhiên thuật 】

19,大小乘釋經部 ,0343, 5 ,維摩經略疏,【胡 吉藏撰】
19,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0343, 5 ,Duy Ma Kinh Lược Sớ ,【Hồ Cát Tạng  soạn 】

19,大小乘釋經部 ,0345, 2 ,維摩經疏記鈔 ,【唐 道暹私記】
19,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0345, 2 ,Duy Ma Kinh Sớ Kí Sao,【Đường Đạo Xiêm Tư Kí 】

19,大小乘釋經部 ,0347, 14 ,維摩經評註,【明 楊起元評註】
19,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0347, 14 ,Duy Ma Kinh Bình Chú ,【Minh Dương Khởi Nguyên Bình chú 】

19,大小乘釋經部 ,0348, 12 ,維摩經無我疏 ,【明 傳燈著】
19,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0348, 12 ,Duy Ma Kinh Vô Ngã Sớ,【Minh Truyền Đăng Trước 】

19,大小乘釋經部 ,0349, 1 ,維摩經疏科,【明】
19,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0349, 1 ,Duy Ma Kinh Sớ Khoa ,【Minh 】

19,大小乘釋經部 ,0351, 2 ,勝鬘經義記,【隋 慧遠撰】
19,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0351, 2 ,Thắng Man Kinh Nghĩa Kí ,【Tùy Tuệ Viễn  soạn 】

19,大小乘釋經部 ,0352, 2 ,勝鬘經述記,【唐 大乘基說 義令記】
19,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0352, 2 ,Thắng Man Kinh Thuật Kí ,【Đường Đại Thừa Cơ Thuyết Nghĩa Lệnh Kí 】

19,大小乘釋經部 ,0353, 6 ,勝鬘經疏義私鈔 ,【日本 聖德太子疏 唐 明空私鈔】
19,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0353, 6 ,Thắng Man Kinh Sớ Nghĩa Tư Sao ,【Nhật Bản Thánh Đức Thái-Tử Sớ Đường Minh Không Tư Sao 】

20,大小乘釋經部 ,0355, 1 ,金光明經玄義科 ,【明 明得排定】
20,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0355, 1 ,Kim Quang-Minh Kinh Huyền Nghĩa Khoa ,【Minh Minh Đắc Bài Định 】

20,大小乘釋經部 ,0356, 2 ,金光明經玄義拾遺記會本 ,【隋 智顗說 唐 灌頂錄 宋 知禮述 明 明得會】
20,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0356, 2 ,Kim Quang-Minh Kinh Huyền Nghĩa Thập Di Kí Hội Bản ,【Tùy   Trí Khải Thuyết Đường Quán Đảnh Lục Tống Tri Lễ Thuật Minh Minh Đắc Hội 】

20,大小乘釋經部 ,0357, 1 ,金光明經文句科 ,【明 明得排定】
20,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0357, 1 ,Kim Quang-Minh Kinh Văn Cú Khoa ,【Minh Minh Đắc Bài Định 】

20,大小乘釋經部 ,0358, 8 ,金光明經文句文句記會本 ,【隋 智顗說 唐 灌頂錄 宋 知禮述 明 明得會】
20,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0358, 8 ,Kim Quang-Minh Kinh Văn Cú Văn Cú Kí Hội Bản ,【Tùy   Trí Khải Thuyết Đường Quán Đảnh Lục Tống Tri Lễ Thuật Minh Minh Đắc Hội 】

20,大小乘釋經部 ,0359, 3 ,金光明經玄義順正記 ,【宋 從義撰】
20,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0359, 3 ,Kim Quang-Minh Kinh Huyền Nghĩa Thuận Chánh Kí ,【Tống Tùng Nghĩa  soạn 】

20,大小乘釋經部 ,0360, 7 ,金光明經文句新記,【宋 從義撰】
20,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0360, 7 ,Kim Quang-Minh Kinh Văn Cú Tân Kí ,【Tống Tùng Nghĩa  soạn 】

20,大小乘釋經部 ,0361, 2 ,金光明經照解 ,【宋 宗曉述】
20,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0361, 2 ,Kim Quang-Minh Kinh Chiếu Giải,【Tống Tông Hiểu thuật 】

20,大小乘釋經部 ,0362, 4 ,金光明經科註 ,【明 受汰集】
20,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0362, 4 ,Kim Quang-Minh Kinh Khoa Chú ,【Minh Thụ Thái tập 】

20,大小乘釋經部 ,0364, 4 ,思益梵天所問經簡註 ,【明 圓澄註】
20,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0364, 4 ,Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn Kinh Giản Chú ,【Minh Viên Trừng chú 】

20,大小乘釋經部 ,0365, 1 ,大乘本生心地觀經淺註懸示,【清 來舟述】
20,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0365, 1 ,Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán Kinh Thiển Chú Huyền Thị ,【Thanh Lai Châu thuật 】

20,大小乘釋經部 ,0366, 1 ,大乘本生心地觀經淺註科文,【】
20,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0366, 1 ,Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán Kinh Thiển Chú Khoa Văn ,【】

20,大小乘釋經部 ,0367, 3 ,大乘本生心地觀經淺註(第1卷-第3卷),【清 來舟集】
20,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0367, 3 ,Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán Kinh Thiển Chú (Đệ 1Quyển -Đệ 3Quyển ),【Thanh Lai Châu tập 】

21,大小乘釋經部 ,0367, 5 ,大乘本生心地觀經淺註(第4卷-第8卷),【清 來舟集】
21,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0367, 5 ,Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán Kinh Thiển Chú (Đệ 4Quyển -Đệ 8Quyển ),【Thanh Lai Châu tập 】

21,大小乘釋經部 ,0368, 3 ,大乘密嚴經疏 ,【唐 法藏撰】
21,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0368, 3 ,Đại Thừa Mật Nghiêm Kinh Sớ,【Đường Pháp Tạng  soạn 】

21,大小乘釋經部 ,0369, 9 ,解深密經疏,【唐 圓測撰】
21,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0369, 9 ,Giải Thâm Mật Kinh Sớ ,【Đường Viên Trắc  soạn 】

21,大小乘釋經部 ,0370, 1 ,占察善惡業報經玄義 ,【明 智旭撰】
21,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0370, 1 ,Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Huyền Nghĩa,【Minh Trí Húc  soạn 】

21,大小乘釋經部 ,0371, 2 ,占察善惡業報經義疏 ,【明 智旭撰】
21,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0371, 2 ,Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Nghĩa Sớ,【Minh Trí Húc  soạn 】

21,大小乘釋經部 ,0372, 2 ,盂蘭盆經疏新記 ,【唐 宗密疏 宋 元照記】
21,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0372, 2 ,Vu Lan Bồn Kinh Sớ Tân Kí ,【Đường Tông Mật Sớ Tống Nguyên Chiếu Kí 】

21,大小乘釋經部 ,0373, 2 ,盂蘭盆經疏會古通今記 ,【宋 普觀述】
21,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0373, 2 ,Vu Lan Bồn Kinh Sớ Hội Cổ Thông Kim Kí,【Tống Phổ Quán thuật 】

21,大小乘釋經部 ,0374, 1 ,盂蘭盆經疏孝衡鈔科 ,【宋 遇榮集定】
21,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0374, 1 ,Vu Lan Bồn Kinh Sớ Hiếu Hành Sao Khoa ,【Tống Ngộ Vinh Tập Định 】

21,大小乘釋經部 ,0375, 2 ,盂蘭盆經疏孝衡鈔,【宋 遇榮鈔】
21,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0375, 2 ,Vu Lan Bồn Kinh Sớ Hiếu Hành Sao ,【Tống Ngộ Vinh Sao 】

21,大小乘釋經部 ,0376, 1 ,盂蘭盆經疏鈔餘義,【宋 日新錄】
21,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0376, 1 ,Vu Lan Bồn Kinh Sớ Sao Dư Nghĩa ,【Tống Nhật Tân Lục 】

21,大小乘釋經部 ,0377, 1 ,盂蘭盆經新疏 ,【明 智旭疏】
21,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0377, 1 ,Vu Lan Bồn Kinh Tân Sớ,【Minh Trí Húc Sớ 】

21,大小乘釋經部 ,0378, 1 ,盂蘭盆經疏折中疏,【清 靈耀撰】
21,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0378, 1 ,Vu Lan Bồn Kinh Sớ Chiết Trung Sớ ,【Thanh Linh Diệu  soạn 】

21,大小乘釋經部 ,0379, 1 ,盂蘭盆經略疏 ,【清 元奇書】
21,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0379, 1 ,Vu Lan Bồn Kinh Lược Sớ,【Thanh Nguyên Kì Thư 】

21,大小乘釋經部 ,0381, 1 ,藥師經直解,【清 靈耀撰】
21,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0381, 1 ,Dược Sư Kinh Trực Giải ,【Thanh Linh Diệu  soạn 】

21,大小乘釋經部 ,0382, 1 ,地藏本願經科文 ,【清 岳玄排】
21,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0382, 1 ,Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh Khoa Văn ,【Thanh Nhạc Huyền Bài 】

21,大小乘釋經部 ,0383, 1 ,地藏本願經綸貫 ,【清 靈[〦/桀]撰】
21,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0383, 1 ,Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh Luân Quán ,【Thanh Linh [〦/Kiệt ] soạn 】

21,大小乘釋經部 ,0384, 6 ,地藏本願經科註 ,【清 靈[〦/桀]輯】
21,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0384, 6 ,Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú ,【Thanh Linh [〦/Kiệt ]tập 】

21,大小乘釋經部 ,0388, 1 ,彌勒上生經述贊 ,【】
21,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0388, 1 ,Di Lặc Thượng Sanh Kinh Thuật Tán ,【】

21,大小乘釋經部 ,0389, 1 ,彌勒下生經述贊 ,【】
21,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0389, 1 ,Di Lặc Hạ Sanh Kinh Thuật Tán ,【】

21,大小乘釋經部 ,0393, 1 ,彌勒上生經瑞應鈔科 ,【宋 守千集】
21,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0393, 1 ,Di Lặc Thượng Sanh Kinh Thụy Ưng Sao Khoa ,【Tống Thủ Thiên tập 】

21,大小乘釋經部 ,0394, 2 ,彌勒上生經瑞應鈔,【宋 守千集】
21,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0394, 2 ,Di Lặc Thượng Sanh Kinh Thụy Ưng Sao ,【Tống Thủ Thiên tập 】

22,大小乘釋經部 ,0397, 1 ,無量壽經記,【唐 玄一集】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0397, 1 ,Vô Lượng Thọ Kinh Kí ,【Đường Huyền Nhất tập 】

22,大小乘釋經部 ,0400, 3 ,無量壽經起信論 ,【清 彭際清述】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0400, 3 ,Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tín Luận ,【Thanh Bành Tế Thanh thuật 】

22,大小乘釋經部 ,0401, 1 ,摩訶阿彌陀經衷論,【清 王耕心衷論】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0401, 1 ,Ma-Ha A Di Đà Kinh Trung Luận ,【Thanh Vương Canh Tâm Trung Luận 】

22,大小乘釋經部 ,0405, 1 ,釋觀無量壽佛經記,【唐 法聰撰】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0405, 1 ,Thích Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Kí ,【Đường Pháp Thông  soạn 】

22,大小乘釋經部 ,0406, 1 ,觀無量壽經疏妙宗鈔科 ,【宋 知禮排定 明 真覺重排】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0406, 1 ,Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Diệu Tông Sao Khoa,【Tống Tri Lễ Bài Định Minh Chân Giác Trọng Bài 】

22,大小乘釋經部 ,0407, 5 ,觀無量壽佛經疏妙宗鈔 ,【隋 智顗說 宋 知禮述 日本 實觀分會】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0407, 5 ,Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Diệu Tông Sao ,【Tùy   Trí Khải Thuyết Tống Tri Lễ Thuật Nhật Bản Thật Quán Phân Hội 】

22,大小乘釋經部 ,0408, 1 ,觀無量壽佛經融心解 ,【宋 知禮撰】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0408, 1 ,Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Dung Tâm Giải,【Tống Tri Lễ  soạn 】

22,大小乘釋經部 ,0410, 1 ,觀無量壽經扶新論,【宋 戒度述】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0410, 1 ,Quán Vô Lượng Thọ Kinh Phù Tân Luận ,【Tống Giới Độ thuật 】

22,大小乘釋經部 ,0411, 3 ,觀無量壽經義疏正觀記 ,【宋 戒度述】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0411, 3 ,Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Chánh Quán Kí,【Tống Giới Độ thuật 】

22,大小乘釋經部 ,0412, 1 ,觀無量壽佛經圖頌,【明 傳燈述】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0412, 1 ,Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Đồ Tụng ,【Minh Truyền Đăng thuật 】

22,大小乘釋經部 ,0413, 2 ,觀無量壽經直指疏,【清 續法集】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0413, 2 ,Quán Vô Lượng Thọ Kinh Trực Chỉ Sớ ,【Thanh Tục Pháp tập 】

22,大小乘釋經部 ,0414, 1 ,觀無量壽佛經約論,【清 彭際清述】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0414, 1 ,Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Ước Luận ,【Thanh Bành Tế Thanh thuật 】

22,大小乘釋經部 ,0420, 3 ,阿彌陀經義疏聞持記 ,【宋 元照述 戒度記】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0420, 3 ,A Di Đà Kinh Nghĩa Sớ Văn Trì Kí ,【Tống Nguyên Chiếu Thuật Giới Độ Kí 】

22,大小乘釋經部 ,0421, 1 ,阿彌陀經句解 ,【元 性澄句解】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0421, 1 ,A Di Đà Kinh Cú Giải,【Nguyên Tánh Trừng Cú giải 】

22,大小乘釋經部 ,0422, 1 ,阿彌陀經略解 ,【明 大佑述】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0422, 1 ,A Di Đà Kinh Lược Giải,【Minh Đại Hữu thuật 】

22,大小乘釋經部 ,0423, 2 ,阿彌陀經略解圓中鈔 ,【明 大佑述 傳燈鈔】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0423, 2 ,A Di Đà Kinh Lược Giải Viên Trung Sao,【Minh Đại Hữu Thuật Truyền Đăng Sao 】

22,大小乘釋經部 ,0424, 4 ,阿彌陀經疏鈔 ,【明 袾宏述】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0424, 4 ,A Di Đà Kinh Sớ Sao,【Minh Châu Hoành thuật 】

22,大小乘釋經部 ,0425, 1 ,阿彌陀經疏鈔事義,【明 袾宏述】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0425, 1 ,A Di Đà Kinh Sớ Sao Sự Nghĩa ,【Minh Châu Hoành thuật 】

22,大小乘釋經部 ,0426, 1 ,阿彌陀經疏鈔問辯,【明 袾宏述】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0426, 1 ,A Di Đà Kinh Sớ Sao Vấn Biện ,【Minh Châu Hoành thuật 】

22,大小乘釋經部 ,0427, 4 ,阿彌陀經疏鈔演義,【明 古德法師演義 慈航智願定本】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0427, 4 ,A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa ,【Minh Cổ Đức Pháp Sư Diễn Nghĩa Từ Hàng Trí Nguyện Định Bổn 】

22,大小乘釋經部 ,0428, 1 ,阿彌陀經疏鈔擷 ,【明 袾宏疏鈔 清 徐槐廷擷】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0428, 1 ,A Di Đà Kinh Sớ Sao Hiệt ,【Minh Châu Hoành Sớ Sao Thanh Từ Hòe Đình Hiệt 】

22,大小乘釋經部 ,0429, 1 ,阿彌陀經已決 ,【明 大慧釋】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0429, 1 ,A Di Đà Kinh Dĩ Quyết,【Minh Đại Huệ Thích 】

22,大小乘釋經部 ,0430, 3 ,阿彌陀經要解便蒙鈔 ,【明 智旭要解 清 達默造鈔 達林參訂】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0430, 3 ,A Di Đà Kinh Yếu Giải Tiện Mông Sao,【Minh Trí Húc Yếu Giải Thanh Đạt Mặc Tạo Sao Đạt Lâm Tham Đính 】

22,大小乘釋經部 ,0431, 1 ,阿彌陀經略註 ,【清 續法錄註】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0431, 1 ,A Di Đà Kinh Lược Chú ,【Thanh Tục Pháp Lục chú 】

22,大小乘釋經部 ,0432, 1 ,阿彌陀經註,【清 鄭澄德.鄭澄源註】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0432, 1 ,A Di Đà Kinh Chú ,【Thanh Trịnh Trừng Đức .Trịnh Trừng Nguyên chú 】

22,大小乘釋經部 ,0433, 1 ,阿彌陀經約論 ,【清 彭際清述】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0433, 1 ,A Di Đà Kinh Ước Luận,【Thanh Bành Tế Thanh thuật 】

22,大小乘釋經部 ,0434, 1 ,阿彌陀經直解正行,【清 了根纂註】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0434, 1 ,A Di Đà Kinh Trực Giải Chánh Hạnh ,【Thanh Liễu Căn Toản chú 】

22,大小乘釋經部 ,0435, 1 ,阿彌陀經摘要易解,【清 真嵩述】
22,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0435, 1 ,A Di Đà Kinh Trích Yếu dịch Giải ,【Thanh Chân Tung thuật 】

23,大小乘釋經部 ,0438, 14 ,大日經義釋,【唐 一行述記】
23,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0438, 14 ,Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích ,【Đường Nhất Hạnh/Hành/Hàng Thuật Kí 】

23,大小乘釋經部 ,0439, 10 ,大日經義釋演密鈔,【遼 覺苑撰】
23,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0439, 10 ,Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Diễn Mật Sao ,【Liêu Giác Uyển  soạn 】

23,大小乘釋經部 ,0445, 1 ,佛頂尊勝陀羅尼經釋 ,【清 續法釋】
23,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0445, 1 ,Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh Thích,【Thanh Tục Pháp Thích 】

23,大小乘釋經部 ,0446, 3 ,七俱胝佛母所說準提陀羅尼經會釋 ,【清 弘贊會釋】
23,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0446, 3 ,Thất Câu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà-La-Ni Kinh Hội Thích ,【Thanh Hoằng Tán Hội Thích 】

23,大小乘釋經部 ,0447, 2 ,觀自在菩薩如意心陀羅尼經略疏 ,【清 續法述】
23,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0447, 2 ,Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Tâm Đà-La-Ni Kinh Lược Sớ ,【Thanh Tục Pháp thuật 】

24,大小乘釋經部 ,0448, 6 ,大般若經關法 ,【宋 大隱排定】
24,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0448, 6 ,Đại Bát Nhã Kinh Quan Pháp ,【Tống Đại Ẩn Bài Định 】

24,大小乘釋經部 ,0449, 10 ,大般若經綱要 ,【清 葛[鼎*彗]提綱】
24,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0449, 10 ,Đại Bát Nhã Kinh Cương Yếu,【Thanh Cát [Đảnh *Tuệ ]Đề Cương 】

24,大小乘釋經部 ,0451, 9 ,大品經義疏,【胡 吉藏撰】
24,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0451, 9 ,Đại Phẩm Kinh Nghĩa Sớ ,【Hồ Cát Tạng  soạn 】

24,大小乘釋經部 ,0454, 1 ,金剛經註 ,【東晉 僧肇注】
24,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0454, 1 ,Kim Cương Kinh Chú ,【Đông Tấn Tăng Triệu chú 】

24,大小乘釋經部 ,0456, 3 ,金剛經註疏,【唐 慧淨註】
24,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0456, 3 ,Kim Cương Kinh Chú Sớ ,【Đường Tuệ Tịnh chú 】

24,大小乘釋經部 ,0459, 2 ,金剛經解義,【唐 慧能解義】
24,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0459, 2 ,Kim Cương Kinh Giải Nghĩa ,【Đường Huệ Năng Giải Nghĩa 】

24,大小乘釋經部 ,0460, 1 ,金剛經口訣,【唐 慧能說】
24,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0460, 1 ,Kim Cương Kinh Khẩu Quyết ,【Đường Huệ Năng Thuyết 】

24,大小乘釋經部 ,0461, 3 ,金剛經註 ,【宋 道川頌並著語】
24,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0461, 3 ,Kim Cương Kinh Chú ,【Tống Đạo Xuyên Tụng Tịnh Trước Ngữ 】

24,大小乘釋經部 ,0462, 2 ,金剛經會解,【宋 善月述】
24,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0462, 2 ,Kim Cương Kinh Hội Giải ,【Tống Thiện Nguyệt thuật 】

24,大小乘釋經部 ,0463, 1 ,金剛經采微科 ,【宋 曇應排】
24,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0463, 1 ,Kim Cương Kinh Thải Vi Khoa ,【Tống Đàm Ưng Bài 】

24,大小乘釋經部 ,0464, 2 ,金剛經采微,【宋 曇應述】
24,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0464, 2 ,Kim Cương Kinh Thải Vi ,【Tống Đàm Ưng thuật 】

24,大小乘釋經部 ,0465, 1 ,金剛經采微餘釋 ,【宋 曇應述】
24,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0465, 1 ,Kim Cương Kinh Thải Vi Dư Thích ,【Tống Đàm Ưng thuật 】

24,大小乘釋經部 ,0466, 1 ,金剛疏科釋,【元 徐行善科】
24,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0466, 1 ,Kim Cương Sớ Khoa Thích ,【Nguyên Từ Hạnh/Hành/Hàng Thiện Khoa 】

24,大小乘釋經部 ,0467, 9 ,銷釋金剛經科儀會要註解 ,【宋 宗鏡述 明 覺連重集】
24,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0467, 9 ,Tiêu Thích Kim Cương Kinh Khoa Nghi Hội Yếu Chú Giải ,【Tống Tông Kính Thuật Minh Giác Liên Trọng tập 】

24,大小乘釋經部 ,0468, 4 ,金剛經註解,【明 洪蓮編】
24,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0468, 4 ,Kim Cương Kinh Chú Giải ,【Minh Hồng Liên Biên 】

24,大小乘釋經部 ,0469, 2 ,金剛經補註,【明 韓巖集解 程衷懋補註】
24,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0469, 2 ,Kim Cương Kinh Bổ Chú ,【Minh Hàn Nham Tập Giải Trình Trung Mậu Bổ chú 】

24,大小乘釋經部 ,0470, 2 ,金剛經註解鐵鋑錎,【明 屠根註】
24,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0470, 2 ,Kim Cương Kinh Chú Giải Thiết 鋑錎,【Minh Đồ Căn chú 】

25,大小乘釋經部 ,0471, 7 ,金剛經宗通,【明 曾鳳儀宗通】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0471, 7 ,Kim Cương Kinh Tông Thông ,【Minh Tằng Phượng Nghi Tông Thông 】

25,大小乘釋經部 ,0472, 2 ,金剛經偈釋,【明 曾鳳儀釋】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0472, 2 ,Kim Cương Kinh Kệ Thích ,【Minh Tằng Phượng Nghi Thích 】

25,大小乘釋經部 ,0473, 1 ,金剛經釋 ,【明 真可撰】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0473, 1 ,Kim Cương Kinh Thích ,【Minh Chân Khả  soạn 】

25,大小乘釋經部 ,0474, 1 ,金剛經決疑,【明 德清撰】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0474, 1 ,Kim Cương Kinh Quyết Nghi ,【Minh Đức Thanh  soạn 】

25,大小乘釋經部 ,0475, 2 ,金剛經鎞 ,【明 廣伸述】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0475, 2 ,Kim Cương Kinh Bề ,【Minh Quảng Thân thuật 】

25,大小乘釋經部 ,0476, 1 ,金剛經統論,【明 林兆恩撰】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0476, 1 ,Kim Cương Kinh Thống Luận ,【Minh Lâm Triệu Ân  soạn 】

25,大小乘釋經部 ,0477, 1 ,金剛經正眼,【明 大韻筆記】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0477, 1 ,Kim Cương Kinh Chánh Nhãn ,【Minh Đại Vận Bút Kí 】

25,大小乘釋經部 ,0478, 1 ,金剛經筆記,【明 如觀註】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0478, 1 ,Kim Cương Kinh Bút Kí ,【Minh Như Quán chú 】

25,大小乘釋經部 ,0479, 1 ,金剛經破空論 ,【明 智旭造論】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0479, 1 ,Kim Cương Kinh Phá Không Luận,【Minh Trí Húc Tạo Luận 】

25,大小乘釋經部 ,0480, 1 ,金剛經觀心釋 ,【明 智旭述】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0480, 1 ,Kim Cương Kinh Quán Tâm Thích,【Minh Trí Húc thuật 】

25,大小乘釋經部 ,0481, 1 ,金剛經略談,【明 觀衡撰】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0481, 1 ,Kim Cương Kinh Lược Đàm ,【Minh Quán Hành  soạn 】

25,大小乘釋經部 ,0482, 1 ,金剛經略疏,【明 元賢述】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0482, 1 ,Kim Cương Kinh Lược Sớ ,【Minh Nguyên Hiền thuật 】

25,大小乘釋經部 ,0483, 1 ,金剛經音釋直解 ,【明 圓杲解註】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0483, 1 ,Kim Cương Kinh Âm Thích Trực Giải ,【Minh Viên Cảo Giải chú 】

25,大小乘釋經部 ,0484, 1 ,金剛經大意,【清 王起隆述】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0484, 1 ,Kim Cương Kinh Đại Ý ,【Thanh Vương Khởi Long thuật 】

25,大小乘釋經部 ,0485, 1 ,金剛經如是解 ,【清 無是道人註解】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0485, 1 ,Kim Cương Kinh Như Thị Giải,【Thanh Vô Thị Đạo Nhân Chú giải 】

25,大小乘釋經部 ,0486, 1 ,金剛經會解了義 ,【清 徐昌治纂】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0486, 1 ,Kim Cương Kinh Hội Giải Liễu Nghĩa ,【Thanh Từ Xương Trì Toản 】

25,大小乘釋經部 ,0487, 2 ,金剛新眼疏經偈合釋 ,【清 通理述】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0487, 2 ,Kim Cương Tân Nhãn Sớ Kinh Kệ Hợp Thích,【Thanh Thông Lý thuật 】

25,大小乘釋經部 ,0488, 1 ,金剛經郢說,【清 徐發詮次】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0488, 1 ,Kim Cương Kinh Dĩnh Thuyết ,【Thanh Từ Phát Thuyên Thứ 】

25,大小乘釋經部 ,0489, 1 ,金剛經註正訛 ,【清 仲之屏彙纂】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0489, 1 ,Kim Cương Kinh Chú Chánh Ngoa ,【Thanh Trọng Chi Bình Vị Toản 】

25,大小乘釋經部 ,0490, 1 ,金剛經淺解,【清 翁春.王錫琯解釋】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0490, 1 ,Kim Cương Kinh Thiển Giải ,【Thanh Ông Xuân .Vương Tích Quản Giải Thích 】

25,大小乘釋經部 ,0491, 10 ,金剛經疏記科會 ,【唐 宗密疏 宋 子璿記 清 大璸科會】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0491, 10 ,Kim Cương Kinh Sớ Kí Khoa Hội ,【Đường Tông Mật Sớ Tống Tử Tuyền Kí Thanh Đại 璸khoa Hội 】

25,大小乘釋經部 ,0492, 1 ,金剛經疏記會編 ,【清 行策會編】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0492, 1 ,Kim Cương Kinh Sớ Kí Hội Biên ,【Thanh Hạnh/Hành/Hàng Sách Hội Biên 】

25,大小乘釋經部 ,0493, 2 ,金剛經部旨,【清 靈耀撰】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0493, 2 ,Kim Cương Kinh Bộ Chỉ ,【Thanh Linh Diệu  soạn 】

25,大小乘釋經部 ,0494, 1 ,金剛經註釋,【清 溥仁乩書 子真乩訂】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0494, 1 ,Kim Cương Kinh Chú Thích ,【Thanh Phổ Nhân Kê Thư Tử Chân Kê Đính 】

25,大小乘釋經部 ,0495, 1 ,金剛經演古,【清 寂燄述】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0495, 1 ,Kim Cương Kinh Diễn Cổ ,【Thanh Tịch Diệm thuật 】

25,大小乘釋經部 ,0496, 1 ,金剛經直說,【清 [這-言+亦]刪鷲述】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0496, 1 ,Kim Cương Kinh Trực Thuyết ,【Thanh [Giá -Ngôn +Diệc ]San Thứu thuật 】

25,大小乘釋經部 ,0497, 1 ,金剛經石注,【清 石成金撰集】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0497, 1 ,Kim Cương Kinh Thạch Chú ,【Thanh Thạch Thành Kim Soạn tập 】

25,大小乘釋經部 ,0498, 2 ,金剛經正解,【清 龔穊綵註】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0498, 2 ,Kim Cương Kinh Chánh Giải ,【Thanh Cung 穊thải chú 】

25,大小乘釋經部 ,0499, 8 ,金剛經法眼懸判疏鈔 ,【清 性起述】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0499, 8 ,Kim Cương Kinh Pháp Nhãn Huyền Phán Sớ Sao,【Thanh Tánh Khởi thuật 】

25,大小乘釋經部 ,0500, 2 ,金剛經法眼註疏 ,【清 性起述】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0500, 2 ,Kim Cương Kinh Pháp Nhãn Chú Sớ ,【Thanh Tánh Khởi thuật 】

25,大小乘釋經部 ,0501, 2 ,金剛經如是經義 ,【清 行敏述】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0501, 2 ,Kim Cương Kinh Như Thị Kinh Nghĩa ,【Thanh Hạnh/Hành/Hàng Mẫn thuật 】

25,大小乘釋經部 ,0502, 2 ,金剛經註講,【清 行敏述】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0502, 2 ,Kim Cương Kinh Chú Giảng ,【Thanh Hạnh/Hành/Hàng Mẫn thuật 】

25,大小乘釋經部 ,0503, 1 ,金剛經注解,【清 孚佑帝君註解】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0503, 1 ,Kim Cương Kinh Chú Giải ,【Thanh Phu Hữu Đế Quân Chú giải 】

25,大小乘釋經部 ,0504, 2 ,金剛經彙纂,【清 孫念劬纂】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0504, 2 ,Kim Cương Kinh Vị Toản ,【Thanh Tôn Niệm Cù Toản 】

25,大小乘釋經部 ,0505, 2 ,金剛經心印疏 ,【清 溥畹述】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0505, 2 ,Kim Cương Kinh Tâm Ấn Sớ,【Thanh Phổ Uyển thuật 】

25,大小乘釋經部 ,0506, 2 ,金剛經注 ,【清 俞樾註】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0506, 2 ,Kim Cương Kinh Chú ,【Thanh Du Việt chú 】

25,大小乘釋經部 ,0507, 1 ,金剛經訂義,【清 俞樾著】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0507, 1 ,Kim Cương Kinh Đính Nghĩa ,【Thanh Du Việt Trước 】

25,大小乘釋經部 ,0508, 2 ,金剛經闡說,【清 存吾闡說】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0508, 2 ,Kim Cương Kinh Xiển Thuyết ,【Thanh Tồn Ngô Xiển Thuyết 】

25,大小乘釋經部 ,0509, 2 ,金剛經解義,【清 徐槐廷述】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0509, 2 ,Kim Cương Kinh Giải Nghĩa ,【Thanh Từ Hòe Đình thuật 】

25,大小乘釋經部 ,0510, 2 ,金剛經易解,【清 謝承謨註釋】
25,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0510, 2 ,Kim Cương Kinh dịch Giải ,【Thanh Tạ Thừa Mô Chú Thích 】

26,大小乘釋經部 ,0513, 3 ,仁王經合疏,【隋 智顗說 灌頂記 明 道霈合】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0513, 3 ,Nhân Vương Kinh Hợp Sớ ,【Tùy   Trí Khải Thuyết Quán Đảnh Kí Minh Đạo Bái Hợp 】

26,大小乘釋經部 ,0514, 1 ,仁王經疏會本 ,【隋 智顗說 灌頂記 清 成蓮合】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0514, 1 ,Nhân Vương Kinh Sớ Hội Bản,【Tùy   Trí Khải Thuyết Quán Đảnh Kí Thanh Thành Liên Hợp 】

26,大小乘釋經部 ,0515, 1 ,仁王經科疏科文 ,【明 真貴述】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0515, 1 ,Nhân Vương Kinh Khoa Sớ Khoa Văn ,【Minh Chân Quý thuật 】

26,大小乘釋經部 ,0516, 1 ,仁王經科疏懸談 ,【明 真貴述】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0516, 1 ,Nhân Vương Kinh Khoa Sớ Huyền Đàm ,【Minh Chân Quý thuật 】

26,大小乘釋經部 ,0517, 5 ,仁王經科疏,【明 真貴述】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0517, 5 ,Nhân Vương Kinh Khoa Sớ ,【Minh Chân Quý thuật 】

26,大小乘釋經部 ,0519, 6 ,仁王經疏法衡鈔 ,【唐 遇榮集】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0519, 6 ,Nhân Vương Kinh Sớ Pháp Hành Sao ,【Đường Ngộ Vinh tập 】

26,大小乘釋經部 ,0520, 4 ,仁王經疏 ,【宋 淨源撰集】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0520, 4 ,Nhân Vương Kinh Sớ ,【Tống Tịnh Nguyên Soạn tập 】

26,大小乘釋經部 ,0521, 1 ,般若心經疏,【唐 慧淨作】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0521, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Sớ ,【Đường Tuệ Tịnh Tác 】

26,大小乘釋經部 ,0522, 1 ,般若心經疏,【唐 靖邁撰】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0522, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Sớ ,【Đường Tĩnh Mại  soạn 】

26,大小乘釋經部 ,0524, 1 ,般若心經幽贊添改科 ,【宋 守千添改】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0524, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh U Tán Thiêm Cải Khoa ,【Tống Thủ Thiên Thiêm Cải 】

26,大小乘釋經部 ,0525, 3 ,般若心經幽贊崆峒記 ,【宋 守千集】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0525, 3 ,Bát Nhã Tâm Kinh U Tán Không Đồng Kí ,【Tống Thủ Thiên tập 】

26,大小乘釋經部 ,0526, 1 ,般若心經註,【中天竺 提婆註】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0526, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Chú ,【Trung Thiên Trúc Đề Bà chú 】

26,大小乘釋經部 ,0528, 1 ,般若心經略疏 ,【唐 明曠述】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0528, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Lược Sớ,【Đường Minh Khoáng thuật 】

26,大小乘釋經部 ,0529, 1 ,般若心經疏,【宋 智圓述】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0529, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Sớ ,【Tống Trí Viên thuật 】

26,大小乘釋經部 ,0530, 1 ,般若心經疏詒謀鈔,【宋 智圓撰】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0530, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Sớ Di Mưu Sao ,【Tống Trí Viên  soạn 】

26,大小乘釋經部 ,0531, 3 ,般若心經略疏顯正記 ,【唐 法藏疏 宋 仲希說】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0531, 3 ,Bát Nhã Tâm Kinh Lược Sớ Hiển Chánh Kí ,【Đường Pháp Tạng Sớ Tống Trọng Hy Thuyết 】

26,大小乘釋經部 ,0532, 2 ,般若心經略疏小鈔,【明 錢謙益集】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0532, 2 ,Bát Nhã Tâm Kinh Lược Sớ Tiểu Sao ,【Minh Tiễn Khiêm Ích tập 】

26,大小乘釋經部 ,0533, 1 ,般若心經三注 ,【唐 慧忠著 宋 道楷.懷琛述】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0533, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Tam Chú ,【Đường Tuệ Trung Trước Tống Đạo Giai .Hoài Sâm thuật 】

26,大小乘釋經部 ,0534, 1 ,般若心經注,【宋 道隆述】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0534, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Chú ,【Tống Đạo Long thuật 】

26,大小乘釋經部 ,0535, 1 ,般若心經解義節要,【明 宋濂文句】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0535, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Giải Nghĩa Tiết Yếu ,【Minh Tống Liêm Văn Cú 】

26,大小乘釋經部 ,0536, 1 ,般若心經注解 ,【明 真可撰】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0536, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Chú Giải,【Minh Chân Khả  soạn 】

26,大小乘釋經部 ,0537, 1 ,般若心經直談 ,【明 真可撰】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0537, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Trực Đàm ,【Minh Chân Khả  soạn 】

26,大小乘釋經部 ,0538, 1 ,般若心經要論 ,【明 真可說】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0538, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Yếu Luận,【Minh Chân Khả Thuyết 】

26,大小乘釋經部 ,0539, 1 ,般若心經說,【明 真可說】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0539, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Thuyết ,【Minh Chân Khả Thuyết 】

26,大小乘釋經部 ,0540, 1 ,般若心經釋義 ,【明 謝觀光釋】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0540, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Thích Nghĩa ,【Minh Tạ Quán Quang Thích 】

26,大小乘釋經部 ,0541, 1 ,般若心經釋疑 ,【明 謝觀光釋】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0541, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Thích Nghi,【Minh Tạ Quán Quang Thích 】

26,大小乘釋經部 ,0542, 1 ,般若心經直說 ,【明 德清述】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0542, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Trực Thuyết,【Minh Đức Thanh thuật 】

26,大小乘釋經部 ,0543, 1 ,般若心經提綱 ,【明 李贄撰】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0543, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Đề Cương,【Minh Lý Chí  soạn 】

26,大小乘釋經部 ,0544, 1 ,般若心經釋略 ,【明 林兆恩撰】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0544, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Thích Lược ,【Minh Lâm Triệu Ân  soạn 】

26,大小乘釋經部 ,0545, 1 ,般若心經概論 ,【明 林兆恩撰】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0545, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Khái Luận,【Minh Lâm Triệu Ân  soạn 】

26,大小乘釋經部 ,0546, 1 ,般若心經說,【明 洪恩述】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0546, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Thuyết ,【Minh Hồng Ân thuật 】

26,大小乘釋經部 ,0547, 1 ,般若心經註解 ,【明 諸萬里註】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0547, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Chú Giải,【Minh Chư Vạn Lý chú 】

26,大小乘釋經部 ,0548, 1 ,般若心經斲輪解 ,【明 通容述】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0548, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Trác Luân Giải ,【Minh Thông Dung thuật 】

26,大小乘釋經部 ,0549, 1 ,般若心經正眼 ,【明 大文述】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0549, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Chánh Nhãn ,【Minh Đại Văn thuật 】

26,大小乘釋經部 ,0550, 1 ,般若心經開度 ,【明 弘麗著】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0550, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Khai Độ,【Minh Hoằng Lệ Trước 】

26,大小乘釋經部 ,0551, 1 ,般若心經發隱 ,【明 正相解】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0551, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Phát Ẩn,【Minh Chánh Tướng giải 】

26,大小乘釋經部 ,0552, 1 ,般若心經際決 ,【明 大慧釋】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0552, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Tế Quyết,【Minh Đại Huệ Thích 】

26,大小乘釋經部 ,0553, 1 ,般若心經添足 ,【明 弘贊述】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0553, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Thiêm Túc ,【Minh Hoằng Tán thuật 】

26,大小乘釋經部 ,0554, 1 ,般若心經貫義 ,【明 弘贊述】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0554, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Quán Nghĩa ,【Minh Hoằng Tán thuật 】

26,大小乘釋經部 ,0555, 1 ,般若心經釋要 ,【明 智旭述】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0555, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Thích Yếu,【Minh Trí Húc thuật 】

26,大小乘釋經部 ,0556, 1 ,般若心經小談 ,【明 觀衡述】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0556, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Tiểu Đàm ,【Minh Quán Hành thuật 】

26,大小乘釋經部 ,0557, 1 ,般若心經一貫疏 ,【明 益證疏】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0557, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Nhất Quán Sớ ,【Minh Ích Chứng Sớ 】

26,大小乘釋經部 ,0558, 1 ,般若心經指掌 ,【明 元賢述】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0558, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Chỉ Chưởng,【Minh Nguyên Hiền thuật 】

26,大小乘釋經部 ,0559, 1 ,般若心經事觀解 ,【清 續法述】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0559, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Sự Quán Giải ,【Thanh Tục Pháp thuật 】

26,大小乘釋經部 ,0560, 1 ,般若心經理性解 ,【清 續法述】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0560, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Lý Tánh Giải ,【Thanh Tục Pháp thuật 】

26,大小乘釋經部 ,0561, 1 ,般若心經大意 ,【清 王起隆述】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0561, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Đại Ý ,【Thanh Vương Khởi Long thuật 】

26,大小乘釋經部 ,0562, 1 ,般若心經解,【清 徐昌治解】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0562, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Giải ,【Thanh Từ Xương Trì giải 】

26,大小乘釋經部 ,0563, 1 ,般若心經請益說 ,【清 道霈說】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0563, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Thỉnh Ích Thuyết ,【Thanh Đạo Bái Thuyết 】

26,大小乘釋經部 ,0564, 1 ,般若心經註疏 ,【清 仲之屏纂註】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0564, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Chú Sớ,【Thanh Trọng Chi Bình Toản chú 】

26,大小乘釋經部 ,0565, 1 ,般若心經論,【清 [甬-用+(囗@(幸-土))][曰/正]撰】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0565, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Luận ,【Thanh [Dũng -Dụng +(Vi @(Hạnh -Độ ))][Viết /Chánh ] soạn 】

26,大小乘釋經部 ,0566, 1 ,般若心經彙纂 ,【清 孫念劬纂】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0566, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Vị Toản ,【Thanh Tôn Niệm Cù Toản 】

26,大小乘釋經部 ,0567, 1 ,般若心經如是經義,【清 行敏述】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0567, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Như Thị Kinh Nghĩa ,【Thanh Hạnh/Hành/Hàng Mẫn thuật 】

26,大小乘釋經部 ,0568, 1 ,般若心經註講 ,【清 行敏述】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0568, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Chú Giảng ,【Thanh Hạnh/Hành/Hàng Mẫn thuật 】

26,大小乘釋經部 ,0569, 1 ,般若心經句解易知,【清 王澤泩註解】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0569, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Cú Giải dịch Tri ,【Thanh Vương Trạch 泩chú giải 】

26,大小乘釋經部 ,0570, 1 ,般若心經解義 ,【清 徐槐廷解義】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0570, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Giải Nghĩa ,【Thanh Từ Hòe Đình Giải Nghĩa 】

26,大小乘釋經部 ,0571, 1 ,般若心經註解 ,【清 敬止撰】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0571, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Chú Giải,【Thanh Kính Chỉ  soạn 】

26,大小乘釋經部 ,0572, 1 ,般若心經易解 ,【清 謝承謨註釋】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0572, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh dịch Giải,【Thanh Tạ Thừa Mô Chú Thích 】

26,大小乘釋經部 ,0573, 1 ,般若心經註解 ,【清 大顛祖師註解】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0573, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Chú Giải,【Thanh Đại Điên Tổ Sư Chú giải 】

26,大小乘釋經部 ,0574, 1 ,般若心經註解 ,【明 何道全註】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0574, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Chú Giải,【Minh Hà Đạo Toàn chú 】

26,大小乘釋經部 ,0575, 2 ,般若心經註解 ,【】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0575, 2 ,Bát Nhã Tâm Kinh Chú Giải,【】

26,大小乘釋經部 ,0576, 1 ,般若心經註解 ,【清 孚佑帝君註解】
26,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0576, 1 ,Bát Nhã Tâm Kinh Chú Giải,【Thanh Phu Hữu Đế Quân Chú giải 】

27,大小乘釋經部 ,0577, 2 ,法華經疏 ,【宋 竺道生撰】
27,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0577, 2 ,Pháp Hoa Kinh Sớ ,【Tống Trúc Đạo Sanh  soạn 】

27,大小乘釋經部 ,0582, 3 ,法華統略 ,【胡 吉藏撰】
27,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0582, 3 ,Pháp Hoa Thống Lược ,【Hồ Cát Tạng  soạn 】

27,大小乘釋經部 ,0583, 1 ,法華經大意,【唐 湛然述】
27,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0583, 1 ,Pháp Hoa Kinh Đại Ý ,【Đường Trạm Nhiên thuật 】

27,大小乘釋經部 ,0584, 16 ,法華三大部科文 ,【唐 湛然述】
27,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0584, 16 ,Pháp Hoa Tam Đại Bộ Khoa Văn ,【Đường Trạm Nhiên thuật 】

28,大小乘釋經部 ,0585, 20 ,法華經三大部讀教記 ,【宋 法照撰】
28,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0585, 20 ,Pháp Hoa Kinh Tam Đại Bộ Độc Giáo Kí ,【Tống Pháp Chiếu  soạn 】

28,大小乘釋經部 ,0586, 14 ,法華經三大部補注,【宋 從義撰】
28,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0586, 14 ,Pháp Hoa Kinh Tam Đại Bộ Bổ Chú ,【Tống Tùng Nghĩa  soạn 】

28,大小乘釋經部 ,0587, 2 ,大部妙玄格言 ,【宋 善月述】
28,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0587, 2 ,Đại Bộ Diệu Huyền Cách Ngôn,【Tống Thiện Nguyệt thuật 】

28,大小乘釋經部 ,0588, 4 ,法華經玄籤備撿 ,【宋 有嚴述】
28,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0588, 4 ,Pháp Hoa Kinh Huyền Thiêm Bị Kiểm ,【Tống Hữu Nghiêm thuật 】

28,大小乘釋經部 ,0589, 2 ,法華經玄義節要 ,【明 智旭節】
28,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0589, 2 ,Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Tiết Yếu ,【Minh Trí Húc Tiết 】

28,大小乘釋經部 ,0590, 1 ,法華經玄義輯略 ,【明 傳燈錄】
28,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0590, 1 ,Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Tập Lược ,【Minh Truyền Đăng Lục 】

28,大小乘釋經部 ,0591, 1 ,法華經釋籤緣起序指明 ,【清 靈耀述】
28,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0591, 1 ,Pháp Hoa Kinh Thích Thiêm Duyên Khởi Tự Chỉ Minh,【Thanh Linh Diệu thuật 】

28,大小乘釋經部 ,0592, 10 ,法華經玄籤證釋 ,【清 智銓述】
28,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0592, 10 ,Pháp Hoa Kinh Huyền Thiêm Chứng Thích ,【Thanh Trí Thuyên thuật 】

28,大小乘釋經部 ,0593, 10 ,法華經文句輔正記,【唐 道暹述】
28,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0593, 10 ,Pháp Hoa Kinh Văn Cú Phụ Chánh Kí ,【Đường Đạo Xiêm thuật 】

29,大小乘釋經部 ,0594, 6 ,法華經疏義纘 ,【唐 智度述】
29,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0594, 6 ,Pháp Hoa Kinh Sớ Nghĩa Toản ,【Đường Trí Độ thuật 】

29,大小乘釋經部 ,0595, 2 ,妙經文句私志諸品要義 ,【唐 智雲述】
29,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0595, 2 ,Diệu Kinh Văn Cú Tư Chí Chư Phẩm Yếu Nghĩa,【Đường Trí Vân thuật 】

29,大小乘釋經部 ,0596, 14 ,妙經文句私志記 ,【唐 智雲撰】
29,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0596, 14 ,Diệu Kinh Văn Cú Tư Chí Kí ,【Đường Trí Vân  soạn 】

29,大小乘釋經部 ,0597, 4 ,法華經文句記箋難,【宋 有嚴箋】
29,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0597, 4 ,Pháp Hoa Kinh Văn Cú Kí Tiên Nạn/Nan ,【Tống Hữu Nghiêm Tiên 】

29,大小乘釋經部 ,0598, 3 ,法華經文句格言 ,【宋 善月述】
29,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0598, 3 ,Pháp Hoa Kinh Văn Cú Cách Ngôn ,【Tống Thiện Nguyệt thuật 】

29,大小乘釋經部 ,0599, 7 ,法華經文句纂要 ,【清 道霈纂要】
29,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0599, 7 ,Pháp Hoa Kinh Văn Cú Toản Yếu ,【Thanh Đạo Bái Toản Yếu 】

30,大小乘釋經部 ,0600, 12 ,法華經入疏,【宋 道威入注】
30,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0600, 12 ,Pháp Hoa Kinh Nhập Sớ ,【Tống Đạo Uy Nhập chú 】

30,大小乘釋經部 ,0601, 1 ,法華經要解科 ,【】
30,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0601, 1 ,Pháp Hoa Kinh Yếu Giải Khoa ,【】

30,大小乘釋經部 ,0602, 7 ,法華經要解,【宋 戒環解】
30,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0602, 7 ,Pháp Hoa Kinh Yếu Giải ,【Tống Giới Hoàn giải 】

30,大小乘釋經部 ,0603, 7 ,法華經合論,【宋 慧洪造 張商英撰】
30,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0603, 7 ,Pháp Hoa Kinh Hợp Luận ,【Tống Tuệ Hồng Tạo Trương Thương Anh  soạn 】

30,大小乘釋經部 ,0604, 8 ,法華經句解,【宋 聞達解】
30,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0604, 8 ,Pháp Hoa Kinh Cú Giải ,【Tống Văn Đạt giải 】

30,大小乘釋經部 ,0605, 10 ,法華經科註,【宋 守倫註 明 法濟參訂】
30,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0605, 10 ,Pháp Hoa Kinh Khoa Chú ,【Tống Thủ Luân Chú Minh Pháp Tế Tham Đính 】

31,大小乘釋經部 ,0606, 8 ,法華經科註,【元 徐行善科註】
31,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0606, 8 ,Pháp Hoa Kinh Khoa Chú ,【Nguyên Từ Hạnh/Hành/Hàng Thiện Khoa chú 】

31,大小乘釋經部 ,0607, 7 ,法華經科註,【明 一如集註】
31,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0607, 7 ,Pháp Hoa Kinh Khoa Chú ,【Minh Nhất Như Tập chú 】

31,大小乘釋經部 ,0608, 7 ,法華經知音,【明 如愚著】
31,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0608, 7 ,Pháp Hoa Kinh Tri Âm ,【Minh Như Ngu Trước 】

31,大小乘釋經部 ,0609, 3 ,法華經大意,【明 無相說】
31,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0609, 3 ,Pháp Hoa Kinh Đại Ý ,【Minh Vô Tướng Thuyết 】

31,大小乘釋經部 ,0610, 1 ,法華經擊節,【明 德清述】
31,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0610, 1 ,Pháp Hoa Kinh Kích Tiết ,【Minh Đức Thanh thuật 】

31,大小乘釋經部 ,0611, 7 ,法華經通義,【明 德清述】
31,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0611, 7 ,Pháp Hoa Kinh Thông Nghĩa ,【Minh Đức Thanh thuật 】

31,大小乘釋經部 ,0612, 2 ,法華經精解評林 ,【明 焦竑纂】
31,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0612, 2 ,Pháp Hoa Kinh Tinh Giải Bình Lâm ,【Minh Tiêu 竑toản 】

31,大小乘釋經部 ,0613, 1 ,法華經意語,【明 圓澄說 明海重訂】
31,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0613, 1 ,Pháp Hoa Kinh Ý Ngữ ,【Minh Viên Trừng Thuyết Minh Hải Trọng Đính 】

31,大小乘釋經部 ,0614, 7 ,法華經大窾,【明 通潤箋】
31,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0614, 7 ,Pháp Hoa Kinh Đại Khoản ,【Minh Thông Nhuận Tiên 】

32,大小乘釋經部 ,0615, 1 ,法華經綸貫,【明 智旭述】
32,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0615, 1 ,Pháp Hoa Kinh Luân Quán ,【Minh Trí Húc thuật 】

32,大小乘釋經部 ,0616, 7 ,法華經會義,【明 智旭述】
32,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0616, 7 ,Pháp Hoa Kinh Hội Nghĩa ,【Minh Trí Húc thuật 】

32,大小乘釋經部 ,0617, 7 ,法華經卓解,【清 徐昌治著】
32,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0617, 7 ,Pháp Hoa Kinh Trác Giải ,【Thanh Từ Xương Trì Trước 】

32,大小乘釋經部 ,0618, 1 ,法華經大成科 ,【清 際慶排錄】
32,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0618, 1 ,Pháp Hoa Kinh Đại Thành Khoa ,【Thanh Tế Khánh Bài Lục 】

32,大小乘釋經部 ,0619, 9 ,法華經大成,【清 大義集】
32,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0619, 9 ,Pháp Hoa Kinh Đại Thành ,【Thanh Đại Nghĩa tập 】

32,大小乘釋經部 ,0620, 1 ,法華經大成音義 ,【清 淨昇集】
32,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0620, 1 ,Pháp Hoa Kinh Đại Thành Âm Nghĩa ,【Thanh Tịnh Thăng tập 】

32,大小乘釋經部 ,0621, 1 ,法華經授手〔卷首〕 ,【清 智祥集】
32,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0621, 1 ,Pháp Hoa Kinh Thụ Thủ 〔Quyển Thủ 〕 ,【Thanh Trí Tường tập 】

32,大小乘釋經部 ,0622, 1 ,法華經授手科 ,【清 智祥排】
32,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0622, 1 ,Pháp Hoa Kinh Thụ Thủ Khoa ,【Thanh Trí Tường Bài 】

32,大小乘釋經部 ,0623, 10 ,法華經授手,【清 智祥集】
32,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0623, 10 ,Pháp Hoa Kinh Thụ Thủ ,【Thanh Trí Tường tập 】

33,大小乘釋經部 ,0624, 1 ,法華經演義科 ,【清 廣和標科】
33,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0624, 1 ,Pháp Hoa Kinh Diễn Nghĩa Khoa ,【Thanh Quảng Hòa Tiêu Khoa 】

33,大小乘釋經部 ,0625, 7 ,法華經演義,【清 一松講錄 廣和編定】
33,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0625, 7 ,Pháp Hoa Kinh Diễn Nghĩa ,【Thanh Nhất Tùng Giảng Lục Quảng Hòa Biên Định 】

33,大小乘釋經部 ,0626, 1 ,法華經科拾懸談卷首 ,【清 佛閑立科 智一拾遺】
33,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0626, 1 ,Pháp Hoa Kinh Khoa Thập Huyền Đàm Quyển Thủ,【Thanh Phật Nhàn Lập Khoa Trí Nhất Thập Di 】

33,大小乘釋經部 ,0627, 1 ,法華經科拾科 ,【清 佛閑立科 智一重訂】
33,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0627, 1 ,Pháp Hoa Kinh Khoa Thập Khoa ,【Thanh Phật Nhàn Lập Khoa Trí Nhất Trọng Đính 】

33,大小乘釋經部 ,0628, 7 ,法華經科拾,【清 佛閑立科 智一拾遺】
33,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0628, 7 ,Pháp Hoa Kinh Khoa Thập ,【Thanh Phật Nhàn Lập Khoa Trí Nhất Thập Di 】

33,大小乘釋經部 ,0629, 1 ,法華經指掌疏科文,【清 通理述】
33,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0629, 1 ,Pháp Hoa Kinh Chỉ Chưởng Sớ Khoa Văn ,【Thanh Thông Lý thuật 】

33,大小乘釋經部 ,0630, 1 ,法華經指掌疏懸示,【清 通理述】
33,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0630, 1 ,Pháp Hoa Kinh Chỉ Chưởng Sớ Huyền Thị ,【Thanh Thông Lý thuật 】

33,大小乘釋經部 ,0631, 7 ,法華經指掌疏 ,【清 通理述】
33,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0631, 7 ,Pháp Hoa Kinh Chỉ Chưởng Sớ,【Thanh Thông Lý thuật 】

33,大小乘釋經部 ,0632, 1 ,法華經指掌疏事義,【清 通理述】
33,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0632, 1 ,Pháp Hoa Kinh Chỉ Chưởng Sớ Sự Nghĩa ,【Thanh Thông Lý thuật 】

33,大小乘釋經部 ,0633, 1 ,法華經為為章 ,【唐 窺基撰】
33,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0633, 1 ,Pháp Hoa Kinh Vi/Vì/Vị Vi/Vì/Vị Chương ,【Đường Khuy Cơ  soạn 】

34,大小乘釋經部 ,0636, 4 ,法華經玄贊攝釋 ,【唐 智周撰】
34,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0636, 4 ,Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Nhiếp Thích ,【Đường Trí Chu  soạn 】

34,大小乘釋經部 ,0637, 2 ,法華經玄贊決擇記,【唐 崇俊撰 法清集疏】
34,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0637, 2 ,Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Quyết Trạch Kí ,【Đường Sùng Tuấn Soạn Pháp Thanh Tập Sớ 】

34,大小乘釋經部 ,0638, 31 ,法華經玄贊要集 ,【唐 栖復集】
34,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0638, 31 ,Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Yếu Tập ,【Đường Tê Phục tập 】

34,大小乘釋經部 ,0639, 1 ,法華經玄贊釋 ,【】
34,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0639, 1 ,Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Thích,【】

35,大小乘釋經部 ,0640, 1 ,觀音經玄義記會本科 ,【】
35,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0640, 1 ,Quán Âm Kinh Huyền Nghĩa Kí Hội Bản Khoa ,【】

35,大小乘釋經部 ,0641, 1 ,觀音經玄義記條箇,【】
35,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0641, 1 ,Quán Âm Kinh Huyền Nghĩa Kí Điều Cá ,【】

35,大小乘釋經部 ,0642, 4 ,觀音經玄義記會本,【隋 智顗說 宋 知禮述】
35,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0642, 4 ,Quán Âm Kinh Huyền Nghĩa Kí Hội Bản ,【Tùy   Trí Khải Thuyết Tống Tri Lễ thuật 】

35,大小乘釋經部 ,0643, 1 ,觀音經義疏記會本科 ,【】
35,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0643, 1 ,Quán Âm Kinh Nghĩa Sớ Kí Hội Bản Khoa ,【】

35,大小乘釋經部 ,0644, 1 ,觀音經義疏記條箇,【】
35,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0644, 1 ,Quán Âm Kinh Nghĩa Sớ Kí Điều Cá ,【】

35,大小乘釋經部 ,0645, 4 ,觀音經義疏記會本,【隋 智顗說 宋 知禮述】
35,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0645, 4 ,Quán Âm Kinh Nghĩa Sớ Kí Hội Bản ,【Tùy   Trí Khải Thuyết Tống Tri Lễ thuật 】

35,大小乘釋經部 ,0646, 1 ,觀音經普門品重頌,【宋 遵式述】
35,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0646, 1 ,Quán Âm Kinh Phổ Môn Phẩm Trọng Tụng ,【Tống Tuân Thức thuật 】

35,大小乘釋經部 ,0647, 1 ,觀音經普門品膚說,【清 靈耀說】
35,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0647, 1 ,Quán Âm Kinh Phổ Môn Phẩm Phu Thuyết ,【Thanh Linh Diệu Thuyết 】

35,大小乘釋經部 ,0648, 1 ,高王觀音經註釋 ,【清 周上智錄出】
35,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0648, 1 ,Cao Vương Quán Âm Kinh Chú Thích ,【Thanh Châu Thượng Trí Lục Xuất 】

35,大小乘釋經部 ,0649, 1 ,普賢觀經義疏科 ,【】
35,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0649, 1 ,Phổ Hiền Quán Kinh Nghĩa Sớ Khoa ,【】

35,大小乘釋經部 ,0650, 2 ,普賢觀經義疏 ,【宋 本如述 處咸續解 日本 亮潤分會】
35,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0650, 2 ,Phổ Hiền Quán Kinh Nghĩa Sớ,【Tống Bổn Như Thuật Xứ/Xử Hàm Tục Giải Nhật Bản Lượng Nhuận Phân Hội 】

35,大小乘釋經部 ,0651, 4 ,金剛三昧經注解 ,【明 圓澄註】
35,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0651, 4 ,Kim Cương Tam Muội Kinh Chú Giải ,【Minh Viên Trừng chú 】

35,大小乘釋經部 ,0652, 12 ,金剛三昧經通宗記,【清 [諔-又]震述】
35,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0652, 12 ,Kim Cương Tam Muội Kinh Thông Tông Kí ,【Thanh [諔-Hựu ]Chấn thuật 】

36,大小乘釋經部 ,0656, 2 ,涅槃經玄義文句 ,【隋 灌頂撰 唐 道暹撰 日本 守篤分會】
36,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0656, 2 ,Niết Bàn Kinh Huyền Nghĩa Văn Cú ,【Tùy Quán Đảnh Soạn Đường Đạo Xiêm Soạn Nhật Bản Thủ Đốc Phân Hội 】

36,大小乘釋經部 ,0657, 10 ,涅槃經治定疏科 ,【宋 智圓撰】
36,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0657, 10 ,Niết Bàn Kinh Trì Định Sớ Khoa ,【Tống Trí Viên  soạn 】

36,大小乘釋經部 ,0658, 3 ,涅槃經會疏條箇 ,【】
36,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0658, 3 ,Niết Bàn Kinh Hội Sớ Điều Cá ,【】

36,大小乘釋經部 ,0659, 36 ,涅槃經會疏,【隋 灌頂撰 唐 湛然再治 日本 本純分會】
36,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0659, 36 ,Niết Bàn Kinh Hội Sớ ,【Tùy Quán Đảnh Soạn Đường Trạm Nhiên Tái Trì Nhật Bản Bổn Thuần Phân Hội 】

37,大小乘釋經部 ,0660, 12 ,涅槃經疏私記 ,【唐 行滿集】
37,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0660, 12 ,Niết Bàn Kinh Sớ Tư Kí ,【Đường Hạnh/Hành/Hàng Mãn tập 】

37,大小乘釋經部 ,0661, 9 ,涅槃經疏私記 ,【唐 道暹述】
37,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0661, 9 ,Niết Bàn Kinh Sớ Tư Kí ,【Đường Đạo Xiêm thuật 】

37,大小乘釋經部 ,0662, 19 ,涅槃經疏三德指歸,【宋 智圓述】
37,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0662, 19 ,Niết Bàn Kinh Sớ Tam Đức Chỉ Quy ,【Tống Trí Viên thuật 】

37,大小乘釋經部 ,0663, 1 ,科南本涅槃經 ,【元 師正排科 可度重訂】
37,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0663, 1 ,Khoa Nam Bổn Niết Bàn Kinh,【Nguyên Sư Chánh Bài Khoa Khả Độ Trọng Đính 】

37,大小乘釋經部 ,0664, 1 ,涅槃經會疏解 ,【元 師正分科 明 圓澄會疏】
37,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0664, 1 ,Niết Bàn Kinh Hội Sớ Giải,【Nguyên Sư Chánh Phân Khoa Minh Viên Trừng Hội Sớ 】

37,大小乘釋經部 ,0665, 1 ,遺教經補註,【宋 守遂註 明 了童補註】
37,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0665, 1 ,Di Giáo Kinh Bổ Chú ,【Tống Thủ Toại Chú Minh Liễu Đồng Bổ chú 】

37,大小乘釋經部 ,0666, 1 ,遺教經解 ,【明 智旭述】
37,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0666, 1 ,Di Giáo Kinh Giải ,【Minh Trí Húc thuật 】

37,大小乘釋經部 ,0669, 1 ,四十二章經註 ,【明 守遂註 明 了童補註】
37,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0669, 1 ,Tứ Thập Nhị Chương Kinh Chú ,【Minh Thủ Toại Chú Minh Liễu Đồng Bổ chú 】

37,大小乘釋經部 ,0670, 1 ,四十二章經解 ,【明 智旭著】
37,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0670, 1 ,Tứ Thập Nhị Chương Kinh Giải,【Minh Trí Húc Trước 】

37,大小乘釋經部 ,0671, 5 ,四十二章經疏鈔 ,【清 續法述】
37,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0671, 5 ,Tứ Thập Nhị Chương Kinh Sớ Sao ,【Thanh Tục Pháp thuật 】

37,大小乘釋經部 ,0672, 1 ,八大人覺經略解 ,【明 智旭解】
37,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0672, 1 ,Bát Đại Nhân Giác Kinh Lược Giải ,【Minh Trí Húc giải 】

37,大小乘釋經部 ,0673, 1 ,八大人覺經疏 ,【清 續法述】
37,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0673, 1 ,Bát Đại Nhân Giác Kinh Sớ,【Thanh Tục Pháp thuật 】

37,大小乘釋經部 ,0674, 14 ,閱經十二種,【清 淨挺著】
37,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0674, 14 ,Duyệt Kinh Thập Nhị Chủng ,【Thanh Tịnh Đĩnh Trước 】

37,大小乘釋經部 ,0675, 3 ,佛祖三經指南 ,【明 道霈述】
37,Đại Tiểu Thừa Thích Kinh Bộ ,0675, 3 ,Phật Tổ Tam Kinh Chỉ Nam,【Minh Đạo Bái thuật 】

38,大小乘釋律部 ,0676, 2 ,梵網菩薩戒經義疏,【隋 智顗說 唐 灌頂記】
38,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0676, 2 ,Phạm Võng Bồ Tát Giới Kinh Nghĩa Sớ ,【Tùy   Trí Khải Thuyết Đường Quán Đảnh Kí 】

38,大小乘釋律部 ,0678, 3 ,梵網菩薩戒經疏註,【宋 與咸(入疏箋經加註釋疏)】
38,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0678, 3 ,Phạm Võng Bồ Tát Giới Kinh Sớ Chú ,【Tống Dữ Hàm (Nhập Sớ Tiên Kinh Gia Chú Thích Sớ )】

38,大小乘釋律部 ,0679, 5 ,梵網菩薩戒經義疏發隱 ,【明 袾宏發隱】
38,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0679, 5 ,Phạm Võng Bồ Tát Giới Kinh Nghĩa Sớ Phát Ẩn ,【Minh Châu Hoành Phát Ẩn 】

38,大小乘釋律部 ,0680, 1 ,梵網菩薩戒經義疏發隱事義,【明 袾宏述】
38,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0680, 1 ,Phạm Võng Bồ Tát Giới Kinh Nghĩa Sớ Phát Ẩn Sự Nghĩa ,【Minh Châu Hoành thuật 】

38,大小乘釋律部 ,0681, 1 ,梵網菩薩戒經義疏發隱問辯,【明 袾宏述】
38,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0681, 1 ,Phạm Võng Bồ Tát Giới Kinh Nghĩa Sớ Phát Ẩn Vấn Biện ,【Minh Châu Hoành thuật 】

38,大小乘釋律部 ,0682, 2 ,梵網經記 ,【唐 傳奧述】
38,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0682, 2 ,Phạm Võng Kinh Kí ,【Đường Truyền Áo thuật 】

38,大小乘釋律部 ,0683, 1 ,梵網經菩薩戒本私記 ,【新羅 元曉造】
38,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0683, 1 ,Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Tư Kí ,【Tân La Nguyên Hiểu Tạo 】

38,大小乘釋律部 ,0686, 2 ,梵網經菩薩戒本述記 ,【唐 勝莊撰】
38,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0686, 2 ,Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Thuật Kí,【Đường Thắng Trang  soạn 】

38,大小乘釋律部 ,0687, 2 ,梵網經菩薩戒本疏,【唐 知周撰】
38,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0687, 2 ,Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Sớ ,【Đường Tri Châu  soạn 】

38,大小乘釋律部 ,0690, 1 ,梵網經菩薩戒疏 ,【唐 法銑撰】
38,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0690, 1 ,Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Sớ ,【Đường Pháp Tiển  soạn 】

38,大小乘釋律部 ,0691, 3 ,梵網經菩薩戒注 ,【宋 慧因註】
38,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0691, 3 ,Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Chú ,【Tống Tuệ Nhân chú 】

38,大小乘釋律部 ,0692, 1 ,菩薩戒疏隨見錄 ,【明 今釋造】
38,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0692, 1 ,Bồ Tát Giới Sớ Tùy Kiến Lục ,【Minh Kim Thích Tạo 】

38,大小乘釋律部 ,0693, 1 ,梵網經玄義,【明 智旭述 道昉訂】
38,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0693, 1 ,Phạm Võng Kinh Huyền Nghĩa ,【Minh Trí Húc Thuật Đạo Phưởng Đính 】

38,大小乘釋律部 ,0694, 7 ,梵網經合註,【明 智旭註 道昉訂】
38,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0694, 7 ,Phạm Võng Kinh Hợp Chú ,【Minh Trí Húc Chú Đạo Phưởng Đính 】

38,大小乘釋律部 ,0695, 8 ,梵網經菩薩戒略疏,【明 弘贊述】
38,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0695, 8 ,Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Lược Sớ ,【Minh Hoằng Tán thuật 】

38,大小乘釋律部 ,0696, 1 ,半月誦菩薩戒儀式註 ,【明 弘贊注】
38,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0696, 1 ,Bán Nguyệt Tụng Bồ Tát Giới Nghi Thức Chú ,【Minh Hoằng Tán chú 】

38,大小乘釋律部 ,0697, 2 ,梵網經直解,【明 寂光直解】
38,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0697, 2 ,Phạm Võng Kinh Trực Giải ,【Minh Tịch Quang Trực giải 】

38,大小乘釋律部 ,0698, 1 ,梵網經直解事義 ,【】
38,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0698, 1 ,Phạm Võng Kinh Trực Giải Sự Nghĩa ,【】

39,大小乘釋律部 ,0699, 2 ,梵網經順硃,【清 德玉順硃】
39,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0699, 2 ,Phạm Võng Kinh Thuận Chu ,【Thanh Đức Ngọc Thuận Chu 】

39,大小乘釋律部 ,0700, 8 ,梵網經菩薩戒初津,【清 書玉述】
39,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0700, 8 ,Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Sớ Tân ,【Thanh Thư Ngọc thuật 】

39,大小乘釋律部 ,0702, 1 ,菩薩戒本箋要 ,【明 智旭箋】
39,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0702, 1 ,Bồ Tát Giới Bổn Tiên Yếu,【Minh Trí Húc Tiên 】

39,大小乘釋律部 ,0703, 1 ,菩薩戒羯磨文釋 ,【明 智旭釋】
39,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0703, 1 ,Bồ Tát Giới Yết Ma Văn Thích ,【Minh Trí Húc Thích 】

39,大小乘釋律部 ,0704, 3 ,地持論義記,【隋 慧遠述】
39,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0704, 3 ,Địa Trì Luận Nghĩa Kí ,【Tùy Tuệ Viễn thuật 】

39,大小乘釋律部 ,0705, 1 ,瓔珞本業經疏 ,【新羅 元曉撰】
39,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0705, 1 ,Anh Lạc Bổn Nghiệp Kinh Sớ,【Tân La Nguyên Hiểu  soạn 】

39,大小乘釋律部 ,0706, 1 ,十善業道經節要 ,【清 蕅益編訂】
39,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0706, 1 ,Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Tiết Yếu ,【Thanh 蕅ích Biên Đính 】

39,大小乘釋律部 ,0707, 1 ,新刪定四分僧戒本,【唐 道宣刪定】
39,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0707, 1 ,Tân San Định Tứ Phân Tăng Giới Bổn ,【Đường Đạo Tuyên San Định 】

39,大小乘釋律部 ,0708, 2 ,毗尼珍敬錄,【明 廣承輯錄 智旭會補】
39,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0708, 2 ,Bì Ni Trân Kính Lục ,【Minh Quảng Thừa Tập Lục Trí Húc Hội Bổ 】

39,大小乘釋律部 ,0709, 16 ,毗尼止持會集 ,【清 讀體集】
39,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0709, 16 ,Bì Ni Chỉ Trì Hội Tập ,【Thanh Độc Thể tập 】

39,大小乘釋律部 ,0712, 1 ,四分律含注戒本疏發揮記 ,【宋 允堪述】
39,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0712, 1 ,Tứ Phân Luật Hàm Chú Giới Bản Sớ Phát Huy Kí ,【Tống Duẫn Kham thuật 】

39,大小乘釋律部 ,0713, 4 ,四分律含注戒本疏科 ,【宋 元照錄】
39,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0713, 4 ,Tứ Phân Luật Hàm Chú Giới Bản Sớ Khoa ,【Tống Nguyên Chiếu Lục 】

39,大小乘釋律部 ,0714, 3 ,四分律含注戒本疏行宗記(第1卷-第3卷) ,【唐 道宣撰 宋 元照述 日本 即靜分會】
39,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0714, 3 ,Tứ Phân Luật Hàm Chú Giới Bản Sớ Hạnh/Hành/Hàng Tông Kí (Đệ 1Quyển -Đệ 3Quyển ) ,【Đường Đạo Tuyên Soạn Tống Nguyên Chiếu Thuật Nhật Bản Tức Tĩnh Phân Hội 】

40,大小乘釋律部 ,0714, 2 ,四分律含注戒本疏行宗記(第3卷-第4卷) ,【唐 道宣撰 宋 元照述】
40,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0714, 2 ,Tứ Phân Luật Hàm Chú Giới Bản Sớ Hạnh/Hành/Hàng Tông Kí (Đệ 3Quyển -Đệ 4Quyển ) ,【Đường Đạo Tuyên Soạn Tống Nguyên Chiếu thuật 】

40,大小乘釋律部 ,0715, 1 ,釋四分戒本序 ,【宋 道言述】
40,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0715, 1 ,Thích Tứ Phân Giới Bản Tự ,【Tống Đạo Ngôn thuật 】

40,大小乘釋律部 ,0716, 1 ,四分戒本緣起事義,【明 廣莫輯錄】
40,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0716, 1 ,Tứ Phân Giới Bản Duyên Khởi Sự Nghĩa ,【Minh Quảng Mạc Tập Lục 】

40,大小乘釋律部 ,0717, 12 ,四分戒本如釋 ,【明 弘贊繹】
40,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0717, 12 ,Tứ Phân Giới Bản Như Thích,【Minh Hoằng Tán dịch 】

40,大小乘釋律部 ,0718, 4 ,四分戒本約義 ,【明 元賢述】
40,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0718, 4 ,Tứ Phân Giới Bản Ước Nghĩa ,【Minh Nguyên Hiền thuật 】

40,大小乘釋律部 ,0719, 17 ,重治毗尼事義集要,【明 智旭輯繹】
40,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0719, 17 ,Trọng Trì Bì Ni Sự Nghĩa Tập Yếu ,【Minh Trí Húc Tập dịch 】

40,大小乘釋律部 ,0720, 16 ,毗尼關要 ,【清 德基輯】
40,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0720, 16 ,Bì Ni Quan Yếu ,【Thanh Đức Cơ tập 】

40,大小乘釋律部 ,0721, 1 ,毗尼關要事義 ,【清 德基輯】
40,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0721, 1 ,Bì Ni Quan Yếu Sự Nghĩa,【Thanh Đức Cơ tập 】

40,大小乘釋律部 ,0722, 1 ,四分刪定比丘尼戒本 ,【宋 元照重定】
40,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0722, 1 ,Tứ Phân San Định Bỉ-Khâu-Ni Giới Bản,【Tống Nguyên Chiếu Trọng Định 】

40,大小乘釋律部 ,0723, 1 ,四分比丘尼鈔科 ,【宋 允堪述】
40,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0723, 1 ,Tứ Phân Bỉ-Khâu-Ni Sao Khoa ,【Tống Duẫn Kham thuật 】

40,大小乘釋律部 ,0724, 3 ,四分比丘尼鈔 ,【唐 道宣述】
40,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0724, 3 ,Tứ Phân Bỉ-Khâu-Ni Sao,【Đường Đạo Tuyên thuật 】

40,大小乘釋律部 ,0725, 1 ,式叉摩那尼戒本 ,【明 弘贊輯】
40,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0725, 1 ,Thức Xoa Ma Na Ni Giới Bổn ,【Minh Hoằng Tán tập 】

40,大小乘釋律部 ,0726, 8 ,四分律隨機羯磨疏正源記 ,【宋 允堪述】
40,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0726, 8 ,Tứ Phân Luật Tùy Ky Yết Ma Sớ Chánh Nguyên Kí ,【Tống Duẫn Kham thuật 】

41,大小乘釋律部 ,0727, 4 ,四分律刪補隨機羯磨疏科 ,【宋 元照錄】
41,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0727, 4 ,Tứ Phân Luật San Bổ Tùy Ky Yết Ma Sớ Khoa ,【Tống Nguyên Chiếu Lục 】

41,大小乘釋律部 ,0728, 4 ,四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記 ,【唐 道宣疏 宋 元照述 日本 禪能合會】
41,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0728, 4 ,Tứ Phân Luật San Bổ Tùy Ky Yết Ma Sớ Tế Duyên Kí,【Đường Đạo Tuyên Sớ Tống Nguyên Chiếu Thuật Nhật Bản Thiền Năng Hợp Hội 】

41,大小乘釋律部 ,0729, 1 ,羯磨經序解,【宋 則安述】
41,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0729, 1 ,Yết Ma Kinh Tự Giải ,【Tống Tức An thuật 】

41,大小乘釋律部 ,0730, 15 ,毗尼作持續釋 ,【唐 道宣撰集 清 讀體續釋】
41,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0730, 15 ,Bì Ni Tác Trì Tục Thích,【Đường Đạo Tuyên Soạn Tập Thanh Độc Thể Tục Thích 】

41,大小乘釋律部 ,0731, 10 ,四分律疏 ,【唐 法礪撰述】
41,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0731, 10 ,Tứ Phân Luật Sớ ,【Đường Pháp Lệ Soạn thuật 】

41,大小乘釋律部 ,0732, 3 ,四分律搜玄錄 ,【唐 志鴻撰述】
41,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0732, 3 ,Tứ Phân Luật Sưu Huyền Lục ,【Đường Chí Hồng Soạn thuật 】

42,大小乘釋律部 ,0733, 8 ,四分律疏飾宗義記,【唐 定賓作】
42,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0733, 8 ,Tứ Phân Luật Sớ Sức Tông Nghĩa Kí ,【Đường Định Tân Tác 】

42,大小乘釋律部 ,0734, 1 ,四分律疏 ,【唐 智首撰】
42,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0734, 1 ,Tứ Phân Luật Sớ ,【Đường Trí Thủ  soạn 】

42,大小乘釋律部 ,0735, 10 ,四分律開宗記 ,【唐 懷素撰】
42,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0735, 10 ,Tứ Phân Luật Khai Tông Kí ,【Đường Hoài Tố  soạn 】

42,大小乘釋律部 ,0736, 14 ,四分律行事鈔批 ,【唐 大覺撰】
42,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0736, 14 ,Tứ Phân Luật Hạnh/Hành/Hàng Sự Sao Phê ,【Đường Đại Giác  soạn 】

43,大小乘釋律部 ,0737, 17 ,四分律行事鈔簡正記 ,【後唐 景霄纂】
43,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0737, 17 ,Tứ Phân Luật Hạnh/Hành/Hàng Sự Sao Giản Chánh Kí ,【Hậu Đường Cảnh Tiêu Toản 】

43,大小乘釋律部 ,0738, 3 ,四分律行事鈔科 ,【宋 元照錄】
43,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0738, 3 ,Tứ Phân Luật Hạnh/Hành/Hàng Sự Sao Khoa ,【Tống Nguyên Chiếu Lục 】

44,大小乘釋律部 ,0740, 1 ,資持記序解并五例講義 ,【宋 則安述】
44,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0740, 1 ,Tư Trì Kí Tự Giải Tinh Ngũ Lệ Giảng Nghĩa,【Tống Tức An thuật 】

44,大小乘釋律部 ,0741, 1 ,行事鈔諸家記標目,【宋 慧顯集 日本 戒月改錄】
44,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0741, 1 ,Hạnh/Hành/Hàng Sự Sao Chư Gia Kí Tiêu Mục ,【Tống Tuệ Hiển Tập Nhật Bản Giới Nguyệt Cải Lục 】

44,大小乘釋律部 ,0742, 1 ,資持記立題拾義 ,【宋 道標出】
44,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0742, 1 ,Tư Trì Kí Lập Đề Thập Nghĩa ,【Tống Đạo Tiêu Xuất 】

44,大小乘釋律部 ,0743, 3 ,毗尼討要 ,【唐 玄惲纂】
44,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0743, 3 ,Bì Ni Thảo Yếu ,【Đường Huyền Uẩn Toản 】

44,大小乘釋律部 ,0744, 40 ,四分律名義標釋 ,【明 弘贊輯】
44,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0744, 40 ,Tứ Phân Luật Danh Nghĩa Tiêu Thích ,【Minh Hoằng Tán tập 】

44,大小乘釋律部 ,0745, 1 ,四分律藏大小持戒犍度略釋,【明 智旭釋】
44,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0745, 1 ,Tứ Phân Luật Tạng Đại Tiểu Trì Giới Kiền Độ Lược Thích ,【Minh Trí Húc Thích 】

44,大小乘釋律部 ,0746, 1 ,四分律拾毗尼義鈔科 ,【宋 元照錄】
44,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0746, 1 ,Tứ Phân Luật Thập Bì Ni Nghĩa Sao Khoa ,【Tống Nguyên Chiếu Lục 】

44,大小乘釋律部 ,0747, 2 ,四分律拾毗尼義鈔,【唐 道宣撰】
44,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0747, 2 ,Tứ Phân Luật Thập Bì Ni Nghĩa Sao ,【Đường Đạo Tuyên  soạn 】

44,大小乘釋律部 ,0748, 6 ,四分律拾毗尼義鈔輔要記 ,【宋 允堪述】
44,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0748, 6 ,Tứ Phân Luật Thập Bì Ni Nghĩa Sao Phụ Yếu Kí ,【Tống Duẫn Kham thuật 】

44,大小乘釋律部 ,0749, 1 ,佛說齋經科註 ,【明 智旭科註】
44,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0749, 1 ,Phật Thuyết Trai Kinh Khoa Chú ,【Minh Trí Húc Khoa chú 】

44,大小乘釋律部 ,0750, 2 ,佛說目連五百問經略解 ,【明 性祇述】
44,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0750, 2 ,Phật Thuyết Mục Liên Ngũ Bách Vấn Kinh Lược Giải ,【Minh Tánh Kì thuật 】

44,大小乘釋律部 ,0751, 2 ,佛說目連五百問戒律中輕重事經釋 ,【明 永海述】
44,Đại Tiểu Thừa Thích Luật Bộ,0751, 2 ,Phật Thuyết Mục Liên Ngũ Bách Vấn Giới Luật Trung Khinh Trọng Sự Kinh Thích ,【Minh Vĩnh Hải thuật 】

45,大小乘釋論部 ,0753, 4 ,十地經論義記 ,【隋 慧遠撰】
45,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0753, 4 ,Thập Địa Kinh Luận Nghĩa Kí ,【Tùy Tuệ Viễn  soạn 】

45,大小乘釋論部 ,0754, 1 ,起信論一心二門大意 ,【陳 智愷作】
45,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0754, 1 ,Khởi Tín Luận Nhất Tâm Nhị Môn Đại Ý,【Trần Trí Khải Tác 】

45,大小乘釋論部 ,0755, 1 ,起信論義疏,【隋 曇延撰】
45,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0755, 1 ,Khởi Tín Luận Nghĩa Sớ ,【Tùy Đàm Duyên  soạn 】

45,大小乘釋論部 ,0759, 2 ,起信論同異集 ,【唐 見登集】
45,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0759, 2 ,Khởi Tín Luận Đồng Dị Tập ,【Đường Kiến Đăng tập 】

45,大小乘釋論部 ,0762, 2 ,起信論纂註,【明 真界纂註】
45,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0762, 2 ,Khởi Tín Luận Toản Chú ,【Minh Chân Giới Toản chú 】

45,大小乘釋論部 ,0763, 2 ,起信論捷要,【明 正遠註】
45,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0763, 2 ,Khởi Tín Luận Tiệp Yếu ,【Minh Chánh Viễn chú 】

45,大小乘釋論部 ,0764, 2 ,起信論續疏,【明 通潤述疏】
45,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0764, 2 ,Khởi Tín Luận Tục Sớ ,【Minh Thông Nhuận Thuật Sớ 】

45,大小乘釋論部 ,0765, 2 ,大乘起信論疏略 ,【唐 法藏造疏 明 德清纂略】
45,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0765, 2 ,Đại Thừa Khởi Tín Luận Sớ Lược ,【Đường Pháp Tạng Tạo Sớ Minh Đức Thanh Toản Lược 】

45,大小乘釋論部 ,0766, 2 ,起信論直解,【明 德清述】
45,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0766, 2 ,Khởi Tín Luận Trực Giải ,【Minh Đức Thanh thuật 】

45,大小乘釋論部 ,0767, 1 ,起信論疏記會閱卷首 ,【】
45,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0767, 1 ,Khởi Tín Luận Sớ Kí Hội Duyệt Quyển Thủ,【】

45,大小乘釋論部 ,0768, 10 ,起信論疏記會閱 ,【清 續法會編】
45,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0768, 10 ,Khởi Tín Luận Sớ Kí Hội Duyệt ,【Thanh Tục Pháp Hội Biên 】

45,大小乘釋論部 ,0770, 1 ,釋摩訶衍論記 ,【唐 聖法鈔】
45,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0770, 1 ,Thích Ma Ha Diễn Luận Kí ,【Đường Thánh Pháp Sao 】

45,大小乘釋論部 ,0771, 2 ,釋摩訶衍論疏 ,【唐 法敏集】
45,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0771, 2 ,Thích Ma Ha Diễn Luận Sớ,【Đường Pháp Mẫn tập 】

45,大小乘釋論部 ,0772, 5 ,釋摩訶衍論贊玄疏,【宋 法悟撰】
45,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0772, 5 ,Thích Ma Ha Diễn Luận Tán Huyền Sớ ,【Tống Pháp Ngộ  soạn 】

46,大小乘釋論部 ,0773, 1 ,釋摩訶衍論科 ,【宋 普觀治定】
46,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0773, 1 ,Thích Ma Ha Diễn Luận Khoa ,【Tống Phổ Quán Trì Định 】

46,大小乘釋論部 ,0774, 6 ,釋摩訶衍論記 ,【宋 普觀述】
46,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0774, 6 ,Thích Ma Ha Diễn Luận Kí ,【Tống Phổ Quán thuật 】

46,大小乘釋論部 ,0775, 4 ,釋摩訶衍論通玄鈔,【遼 志福撰】
46,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0775, 4 ,Thích Ma Ha Diễn Luận Thông Huyền Sao ,【Liêu Chí Phước  soạn 】

46,大小乘釋論部 ,0776, 4 ,大宗地玄文本論略註 ,【清 楊文會略註】
46,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0776, 4 ,Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận Lược Chú ,【Thanh Dương Văn Hội Lược chú 】

46,大小乘釋論部 ,0777, 1 ,金剛頂菩提心論略記 ,【唐 遍滿撰】
46,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0777, 1 ,Kim Cương Đảnh/Đính Bồ-Đề Tâm Luận Lược Kí ,【Đường Biến Mãn  soạn 】

46,大小乘釋論部 ,0784, 7 ,大乘四論玄義 ,【唐 均正撰】
46,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0784, 7 ,Đại Thừa Tứ Luận Huyền Nghĩa,【Đường Quân Chánh  soạn 】

46,大小乘釋論部 ,0786, 1 ,大乘法界無差別論疏領要鈔科 ,【宋 普觀錄】
46,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0786, 1 ,Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt Luận Sớ Lĩnh Yếu Sao Khoa,【Tống Phổ Quán Lục 】

46,大小乘釋論部 ,0787, 2 ,大乘法界無差別論疏領要鈔,【宋 普觀述】
46,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0787, 2 ,Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt Luận Sớ Lĩnh Yếu Sao ,【Tống Phổ Quán thuật 】

46,大小乘釋論部 ,0788, 1 ,掌珍論疏 ,【】
46,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0788, 1 ,Chưởng Trân Luận Sớ ,【】

46,大小乘釋論部 ,0790, 1 ,法華經論述記 ,【唐】
46,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0790, 1 ,Pháp Hoa Kinh Luận Thuật Kí,【Đường 】

46,大小乘釋論部 ,0791, 7 ,大智度論疏,【南北朝 慧影抄撰】
46,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0791, 7 ,Đại Trí Độ Luận Sớ ,【Nam Bắc Triều Tuệ Ảnh Sao  soạn 】

47,大小乘釋論部 ,0794, 1 ,瑜伽論劫章頌 ,【唐 窺基撰】
47,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0794, 1 ,Du Già Luận Kiếp Chương Tụng ,【Đường Khuy Cơ  soạn 】

48,大小乘釋論部 ,0796, 10 ,雜集論述記,【唐 窺基撰】
48,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0796, 10 ,Tạp Tập Luận Thuật Kí ,【Đường Khuy Cơ  soạn 】

48,大小乘釋論部 ,0797, 1 ,中邊分別論疏 ,【新羅 元曉撰】
48,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0797, 1 ,Trung Biên Phân Biệt Luận Sớ,【Tân La Nguyên Hiểu  soạn 】

48,大小乘釋論部 ,0799, 3 ,百法論顯幽鈔 ,【宋 從芳述】
48,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0799, 3 ,Bách Pháp Luận Hiển U Sao,【Tống Tùng Phương thuật 】

48,大小乘釋論部 ,0802, 1 ,百法明門論論義 ,【明 德清述】
48,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0802, 1 ,Bách Pháp Minh Môn Luận Luận Nghĩa ,【Minh Đức Thanh thuật 】

48,大小乘釋論部 ,0803, 1 ,百法明門論纂 ,【明 廣益纂釋】
48,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0803, 1 ,Bách Pháp Minh Môn Luận Toản ,【Minh Quảng Ích Toản Thích 】

48,大小乘釋論部 ,0804, 1 ,百法明門論贅言 ,【唐 窺基解 明 明昱贅言】
48,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0804, 1 ,Bách Pháp Minh Môn Luận Chuế Ngôn ,【Đường Khuy Cơ Giải Minh Minh Dục Chuế Ngôn 】

48,大小乘釋論部 ,0805, 1 ,百法明門論直解 ,【明 智旭解】
48,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0805, 1 ,Bách Pháp Minh Môn Luận Trực Giải ,【Minh Trí Húc giải 】

48,大小乘釋論部 ,0806, 2 ,成唯識論料簡 ,【唐 窺基撰】
48,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0806, 2 ,Thành Duy Thức Luận Liêu Giản,【Đường Khuy Cơ  soạn 】

48,大小乘釋論部 ,0808, 4 ,成唯識論別抄 ,【唐 窺基撰】
48,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0808, 4 ,Thành Duy Thức Luận Biệt Sao ,【Đường Khuy Cơ  soạn 】

49,大小乘釋論部 ,0810, 1 ,成唯識論掌中樞要記 ,【唐 智周述】
49,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0810, 1 ,Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Xu Yếu Kí ,【Đường Trí Chu thuật 】

49,大小乘釋論部 ,0812, 1 ,成唯識論了義燈記,【唐 智周撰】
49,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0812, 1 ,Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Kí ,【Đường Trí Chu  soạn 】

49,大小乘釋論部 ,0814, 5 ,成唯識論義蘊 ,【唐 道邑撰】
49,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0814, 5 ,Thành Duy Thức Luận Nghĩa Uẩn,【Đường Đạo Ấp  soạn 】

49,大小乘釋論部 ,0815, 12 ,成唯識論疏義演 ,【唐 如理集】
49,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0815, 12 ,Thành Duy Thức Luận Sớ Nghĩa Diễn ,【Đường Như Lý tập 】

50,大小乘釋論部 ,0816, 1 ,成唯識論演秘釋 ,【唐 如理撰】
50,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0816, 1 ,Thành Duy Thức Luận Diễn Bí Thích ,【Đường Như Lý  soạn 】

50,大小乘釋論部 ,0817, 1 ,註成唯識論,【】
50,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0817, 1 ,Chú Thành Duy Thức Luận ,【】

50,大小乘釋論部 ,0818, 7 ,成唯識論學記 ,【新羅 太賢集】
50,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0818, 7 ,Thành Duy Thức Luận Học Kí ,【Tân La Thái Hiền tập 】

50,大小乘釋論部 ,0819, 16 ,成唯識論疏抄 ,【唐 靈泰撰】
50,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0819, 16 ,Thành Duy Thức Luận Sớ Sao,【Đường Linh Thái  soạn 】

50,大小乘釋論部 ,0820, 10 ,成唯識論俗詮 ,【明 明昱俗詮】
50,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0820, 10 ,Thành Duy Thức Luận Tục Thuyên ,【Minh Minh Dục Tục Thuyên 】

50,大小乘釋論部 ,0821, 10 ,成唯識論集解 ,【明 通潤集解】
50,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0821, 10 ,Thành Duy Thức Luận Tập Giải,【Minh Thông Nhuận Tập giải 】

50,大小乘釋論部 ,0822, 3 ,成唯識論證義(第1卷-第3卷),【明 王肯堂證義】
50,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0822, 3 ,Thành Duy Thức Luận Chứng Nghĩa (Đệ 1Quyển -Đệ 3Quyển ),【Minh Vương Khẳng Đường Chứng Nghĩa 】

51,大小乘釋論部 ,0822, 7 ,成唯識論證義(第4卷-第10卷) ,【明 王肯堂證義】
51,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0822, 7 ,Thành Duy Thức Luận Chứng Nghĩa (Đệ 4Quyển -Đệ 10Quyển ) ,【Minh Vương Khẳng Đường Chứng Nghĩa 】

51,大小乘釋論部 ,0823, 10 ,成唯識論自攷 ,【明 大惠錄】
51,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0823, 10 ,Thành Duy Thức Luận Tự Khảo ,【Minh Đại Huệ Lục 】

51,大小乘釋論部 ,0824, 10 ,成唯識論觀心法要,【明 智旭述】
51,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0824, 10 ,Thành Duy Thức Luận Quán Tâm Pháp Yếu ,【Minh Trí Húc thuật 】

51,大小乘釋論部 ,0825, 2 ,成唯識論音響補遺科 ,【清 智素科】
51,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0825, 2 ,Thành Duy Thức Luận Âm Hưởng Bổ Di Khoa ,【Thanh Trí Tố Khoa 】

51,大小乘釋論部 ,0826, 10 ,成唯識論音響補遺,【清 智素補遺】
51,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0826, 10 ,Thành Duy Thức Luận Âm Hưởng Bổ Di ,【Thanh Trí Tố Bổ Di 】

51,大小乘釋論部 ,0827, 1 ,唯識三十論約意 ,【明 明昱約意】
51,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0827, 1 ,Duy Thức Tam Thập Luận Ước Ý ,【Minh Minh Dục Ước Ý 】

51,大小乘釋論部 ,0828, 1 ,唯識三十論直解 ,【明 智旭解】
51,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0828, 1 ,Duy Thức Tam Thập Luận Trực Giải ,【Minh Trí Húc giải 】

51,大小乘釋論部 ,0830, 1 ,觀所緣緣論會釋 ,【明 明昱會釋】
51,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0830, 1 ,Quán Sở Duyên Duyên Luận Hội Thích ,【Minh Minh Dục Hội Thích 】

51,大小乘釋論部 ,0831, 1 ,觀所緣緣論直解 ,【明 智旭解】
51,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0831, 1 ,Quán Sở Duyên Duyên Luận Trực Giải ,【Minh Trí Húc giải 】

51,大小乘釋論部 ,0832, 1 ,觀所緣緣論釋記 ,【明 明昱錄記】
51,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0832, 1 ,Quán Sở Duyên Duyên Luận Thích Kí ,【Minh Minh Dục Lục Kí 】

51,大小乘釋論部 ,0833, 1 ,觀所緣緣論釋直解,【唐 智旭解】
51,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0833, 1 ,Quán Sở Duyên Duyên Luận Thích Trực Giải ,【Đường Trí Húc giải 】

53,大小乘釋論部 ,0836, 7 ,俱舍論疏 ,【唐 神泰述】
53,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0836, 7 ,Câu Xá Luận Sớ ,【Đường Thần Thái thuật 】

53,大小乘釋論部 ,0837, 1 ,俱舍論法宗原 ,【唐 普光撰】
53,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0837, 1 ,Câu Xá Luận Pháp Tông Nguyên ,【Đường Phổ Quang  soạn 】

53,大小乘釋論部 ,0838, 1 ,俱舍論頌疏序記 ,【唐 法盈修】
53,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0838, 1 ,Câu Xá Luận Tụng Sớ Tự Kí ,【Đường Pháp Doanh Tu 】

53,大小乘釋論部 ,0839, 3 ,俱舍論頌疏義鈔 ,【唐 慧暉述】
53,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0839, 3 ,Câu Xá Luận Tụng Sớ Nghĩa Sao ,【Đường Tuệ Huy thuật 】

53,大小乘釋論部 ,0841, 29 ,俱舍論頌疏記 ,【唐 遁麟述】
53,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0841, 29 ,Câu Xá Luận Tụng Sớ Kí ,【Đường Độn Lân thuật 】

53,大小乘釋論部 ,0842, 2 ,俱舍論頌疏,【某補作】
53,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0842, 2 ,Câu Xá Luận Tụng Sớ ,【Mỗ Bổ Tác 】

53,大小乘釋論部 ,0843, 2 ,順正理論述文記 ,【唐 元瑜述】
53,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0843, 2 ,Thuận Chánh Lý Luận Thuật Văn Kí ,【Đường Nguyên Du thuật 】

53,大小乘釋論部 ,0844, 1 ,異部宗輪論疏述記,【唐 窺基記】
53,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0844, 1 ,Dị Bộ Tông Luân Luận Sớ Thuật Kí ,【Đường Khuy Cơ Kí 】

53,大小乘釋論部 ,0845, 1 ,遺教經論住法記 ,【宋 元照述】
53,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0845, 1 ,Di Giáo Kinh Luận Trụ Pháp Kí ,【Tống Nguyên Chiếu thuật 】

53,大小乘釋論部 ,0846, 3 ,遺教經論記,【宋 觀復述】
53,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0846, 3 ,Di Giáo Kinh Luận Kí ,【Tống Quán Phục thuật 】

53,大小乘釋論部 ,0847, 1 ,因明入正理門論述記 ,【唐 神泰述】
53,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0847, 1 ,Nhân Minh Nhập Chánh Lý Môn Luận Thuật Kí,【Đường Thần Thái thuật 】

53,大小乘釋論部 ,0848, 1 ,因明入正理論疏 ,【唐 文軌述】
53,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0848, 1 ,Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận Sớ ,【Đường Văn Quỹ thuật 】

53,大小乘釋論部 ,0852, 1 ,因明入正理論續疏,【唐 慧沼述】
53,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0852, 1 ,Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận Tục Sớ ,【Đường Tuệ Chiểu thuật 】

53,大小乘釋論部 ,0853, 3 ,因明入正理論疏前記 ,【唐 智周撰】
53,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0853, 3 ,Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận Sớ Tiền Kí ,【Đường Trí Chu  soạn 】

53,大小乘釋論部 ,0854, 3 ,因明入正理論疏後記 ,【唐 智周撰】
53,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0854, 3 ,Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận Sớ Hậu Kí ,【Đường Trí Chu  soạn 】

53,大小乘釋論部 ,0855, 1 ,因明入正理論疏抄,【唐 智周撰】
53,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0855, 1 ,Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận Sớ Sao ,【Đường Trí Chu  soạn 】

53,大小乘釋論部 ,0856, 1 ,因明入正理論解 ,【明 真界集解】
53,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0856, 1 ,Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận Giải ,【Minh Chân Giới Tập giải 】

53,大小乘釋論部 ,0857, 1 ,因明入正理論集解,【明 王肯堂集釋】
53,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0857, 1 ,Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận Tập Giải ,【Minh Vương Khẳng Đường Tập Thích 】

53,大小乘釋論部 ,0858, 1 ,因明入正理論直疏,【明 明昱疏】
53,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0858, 1 ,Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận Trực Sớ ,【Minh Minh Dục Sớ 】

53,大小乘釋論部 ,0859, 1 ,因明入正理論直解,【明 智旭述】
53,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0859, 1 ,Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận Trực Giải ,【Minh Trí Húc thuật 】

53,大小乘釋論部 ,0860, 1 ,判比量論 ,【新羅 元曉述】
53,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0860, 1 ,Phán Tỉ Lượng Luận ,【Tân La Nguyên Hiểu thuật 】

53,大小乘釋論部 ,0861, 1 ,三支比量義鈔 ,【唐 玄奘立 宋 延壽造 明 明昱鈔】
53,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0861, 1 ,Tam Chi Tỉ Lượng Nghĩa Sao,【Đường Huyền Trang Lập Tống Duyên Thọ Tạo Minh Minh Dục Sao 】

53,大小乘釋論部 ,0862, 1 ,真唯識量略解 ,【明 智旭略解】
53,Đại Tiểu Thừa Thích Luận Bộ,0862, 1 ,Chân Duy Thức Lượng Lược Giải,【Minh Trí Húc Lược giải 】

54,諸宗著述部,0866 , 2,肇論疏 ,【晉 惠達撰】
54,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0866 , 2,Triệu Luận Sớ ,【Tấn Huệ Đạt  soạn 】

54,諸宗著述部,0868 , 1,肇論疏科 ,【宋 遵式排定】
54,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0868 , 1,Triệu Luận Sớ Khoa ,【Tống Tuân Thức Bài Định 】

54,諸宗著述部,0869 , 1,夾科肇論序注 ,【宋 曉月注】
54,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0869 , 1,Giáp Khoa Triệu Luận Tự Chú ,【Tống Hiểu Nguyệt chú 】

54,諸宗著述部,0870 , 6,注肇論疏 ,【宋 遵式述】
54,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0870 , 6,Chú Triệu Luận Sớ ,【Tống Tuân Thức thuật 】

54,諸宗著述部,0872 , 3,肇論新疏游刃 ,【宋 文才述】
54,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0872 , 3,Triệu Luận Tân Sớ Du Nhận ,【Tống Văn Tài thuật 】

54,諸宗著述部,0873 , 6,肇論略註 ,【明 德清述】
54,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0873 , 6,Triệu Luận Lược Chú ,【Minh Đức Thanh thuật 】

54,諸宗著述部,0876 , 1,三論略章 ,【隋 吉藏撰】
54,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0876 , 1,Tam Luận Lược Chương ,【Tùy Cát Tạng  soạn 】

54,諸宗著述部,0878 , 1,物不遷正量證 ,【明 道衡述】
54,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0878 , 1,Thật Vật Bất Thiên Chánh Lượng Chứng ,【Minh Đạo Hành thuật 】

54,諸宗著述部,0879 , 2,物不遷正量論 ,【明 鎮澄著】
54,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0879 , 2,Thật Vật Bất Thiên Chánh Lượng Luận ,【Minh Trấn Trừng Trước 】

54,諸宗著述部,0880 , 1,物不遷論辯解 ,【明 真界解】
54,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0880 , 1,Thật Vật Bất Thiên Luận Biện Giải ,【Minh Chân Giới giải 】

55,諸宗著述部,0882 , 3,大乘法苑義林章補闕,【唐 慧沼撰】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0882 , 3,Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Bổ Khuyết ,【Đường Tuệ Chiểu  soạn 】

55,諸宗著述部,0883 , 2,大乘法苑義林章決擇記 ,【唐 智周撰】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0883 , 2,Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Quyết Trạch Kí,【Đường Trí Chu  soạn 】

55,諸宗著述部,0884 , 1,表無表章栖翫記 ,【宋 守千述】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0884 , 1,Biểu Vô Biểu Chương Tê Ngoạn Kí,【Tống Thủ Thiên thuật 】

55,諸宗著述部,0888 , 2,唯識開蒙問答 ,【元 雲[山/夆]集】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0888 , 2,Duy Thức Khai Mông Vấn Đáp ,【Nguyên Vân [Sớn /夆]tập 】

55,諸宗著述部,0890 , 1,八識規矩補註證義 ,【明 明昱證義】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0890 , 1,Bát Thức Quy Củ Bổ Chú Chứng Nghĩa ,【Minh Minh Dục Chứng Nghĩa 】

55,諸宗著述部,0891 , 1,八識規矩略說 ,【明 正誨略說】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0891 , 1,Bát Thức Quy Củ Lược Thuyết ,【Minh Chánh Hối Lược Thuyết 】

55,諸宗著述部,0892 , 1,八識規矩頌解 ,【明 真可述】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0892 , 1,Bát Thức Quy Củ Tụng Giải ,【Minh Chân Khả thuật 】

55,諸宗著述部,0893 , 1,八識規矩通說 ,【明 德清述】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0893 , 1,Bát Thức Quy Củ Thông Thuyết ,【Minh Đức Thanh thuật 】

55,諸宗著述部,0894 , 1,八識規矩纂釋 ,【明 廣益纂釋】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0894 , 1,Bát Thức Quy Củ Toản Thích ,【Minh Quảng Ích Toản Thích 】

55,諸宗著述部,0895 , 1,八識規矩直解 ,【明 智旭解】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0895 , 1,Bát Thức Quy Củ Trực Giải ,【Minh Trí Húc giải 】

55,諸宗著述部,0896 , 1,八識規矩淺說 ,【清 行舟說】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0896 , 1,Bát Thức Quy Củ Thiển Thuyết ,【Thanh Hạnh/Hành/Hàng Châu Thuyết 】

55,諸宗著述部,0897 , 1,八識規矩頌注 ,【清 行舟註】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0897 , 1,Bát Thức Quy Củ Tụng Chú ,【Thanh Hạnh/Hành/Hàng Châu chú 】

55,諸宗著述部,0898 , 1,八識規矩論義 ,【清 性起論釋 善漳等錄】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0898 , 1,Bát Thức Quy Củ Luận Nghĩa ,【Thanh Tánh Khởi Luận Thích Thiện Chương Đẳng Lục 】

55,諸宗著述部,0899 , 1,相宗八要 ,【明 洪恩輯】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0899 , 1,Tướng Tông Bát Yếu ,【Minh Hồng Ân tập 】

55,諸宗著述部,0900 , 1,相宗八要解 ,【明 明昱著】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0900 , 1,Tướng Tông Bát Yếu Giải ,【Minh Minh Dục Trước 】

55,諸宗著述部,0901 , 1,相宗八要直解 ,【明 智旭解】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0901 , 1,Tướng Tông Bát Yếu Trực Giải ,【Minh Trí Húc giải 】

55,諸宗著述部,0902 , 1,一乘佛性究竟論 ,【唐 法寶述】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0902 , 1,Nhất Thừa Phật Tánh Cứu Cánh Luận ,【Đường Pháp Bảo thuật 】

55,諸宗著述部,0903 , 1,隨自意三昧 ,【隋 慧思撰】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0903 , 1,Tùy Tự Ý Tam Muội ,【Tùy Tuệ Tư  soạn 】

55,諸宗著述部,0904 , 5,大乘止觀法門宗圓記,【宋 了然述】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0904 , 5,Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn Tông Viên Kí ,【Tống Liễu Lịch Nhiên thuật 】

55,諸宗著述部,0905 , 4,大乘止觀法門釋要 ,【明 智旭述】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0905 , 4,Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn Thích Yếu ,【Minh Trí Húc thuật 】

55,諸宗著述部,0907 , 1,禪門章 ,【隋 智顗說】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0907 , 1,Thiền Môn Chương ,【Tùy   Trí Khải Thuyết 】

55,諸宗著述部,0908 , 1,禪門要略 ,【隋 智顗出】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0908 , 1,Thiền Môn Yếu Lược ,【Tùy   Trí Khải Xuất 】

55,諸宗著述部,0909 , 2,三觀義 ,【隋 智顗撰】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0909 , 2,Tam Quán Nghĩa ,【Tùy   Trí Khải  soạn 】

55,諸宗著述部,0911 , 1,觀心食法 ,【隋 智顗述】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0911 , 1,Quán Tâm Thực/Tự Pháp ,【Tùy   Trí Khải thuật 】

55,諸宗著述部,0912 , 1,觀心誦經法記 ,【隋 智顗說 唐 湛然述】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0912 , 1,Quán Tâm Tụng Kinh Pháp Kí ,【Tùy   Trí Khải Thuyết Đường Trạm Nhiên thuật 】

55,諸宗著述部,0913 , 1,天台智者大師發願文,【隋 智顗撰】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0913 , 1,Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Phát Nguyện Văn ,【Tùy   Trí Khải  soạn 】

55,諸宗著述部,0914 , 1,普賢菩薩發願文 ,【隋 智顗撰】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0914 , 1,Phổ Hiền Bồ Tát Phát Nguyện Văn ,【Tùy   Trí Khải  soạn 】

55,諸宗著述部,0915 , 3,刪定止觀 ,【唐 梁肅述】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0915 , 3,San Định Chỉ Quán ,【Đường Lương Túc thuật 】

55,諸宗著述部,0916 , 1,天台智者大師傳論 ,【唐 梁肅述】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0916 , 1,Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Truyền Luận ,【Đường Lương Túc thuật 】

55,諸宗著述部,0917 , 1,止觀科節 ,【唐 法藏撰】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0917 , 1,Chỉ Quán Khoa Tiết ,【Đường Pháp Tạng  soạn 】

55,諸宗著述部,0918 , 1,止觀記中異義 ,【唐 道邃說 乾淑集】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0918 , 1,Chỉ Quán Kí Trung Dị Nghĩa ,【Đường Đạo Thuý Thuyết Kiền Thục tập 】

55,諸宗著述部,0919 , 10,止觀輔行搜要記 ,【唐 湛然述】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0919 , 10,Chỉ Quán Phụ Hạnh/Hành/Hàng Sưu Yếu Kí,【Đường Trạm Nhiên thuật 】

55,諸宗著述部,0920 , 4,止觀輔行助覽 ,【宋 有嚴注】
55,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0920 , 4,Chỉ Quán Phụ Hạnh/Hành/Hàng Trợ Lãm ,【Tống Hữu Nghiêm chú 】

56,諸宗著述部,0921 , 6,摩訶止觀義例纂要 ,【宋 從義撰】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0921 , 6,Ma-Ha Chỉ Quán Nghĩa Lệ Toản Yếu ,【Tống Tùng Nghĩa  soạn 】

56,諸宗著述部,0922 , 1,摩訶止觀義例科 ,【宋 從義排】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0922 , 1,Ma-Ha Chỉ Quán Nghĩa Lệ Khoa,【Tống Tùng Nghĩa Bài 】

56,諸宗著述部,0923 , 6,摩訶止觀義例隨釋 ,【宋 處元述】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0923 , 6,Ma-Ha Chỉ Quán Nghĩa Lệ Tùy Thích ,【Tống Xứ/Xử Nguyên thuật 】

56,諸宗著述部,0924 , 2,摩訶止觀貫義科 ,【明 天溪說 清 靈耀補定】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0924 , 2,Ma-Ha Chỉ Quán Quán Nghĩa Khoa,【Minh Thiên Khê Thuyết Thanh Linh Diệu Bổ Định 】

56,諸宗著述部,0925 , 1,十不二門義 ,【唐 道邃錄出】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0925 , 1,Thập Bất Nhị Môn Nghĩa ,【Đường Đạo Thuý Lục Xuất 】

56,諸宗著述部,0926 , 2,法華十妙不二門示珠指 ,【宋 源清述】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0926 , 2,Pháp Hoa Thập Diệu Bất Nhị Môn Thị Châu Chỉ,【Tống Nguyên Thanh thuật 】

56,諸宗著述部,0927 , 1,註法華本[這-言+亦]十不二門,【宋 宗翌述】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0927 , 1,Chú Pháp Hoa Bổn [Giá -Ngôn +Diệc ]Thập Bất Nhị Môn ,【Tống Tông Dực thuật 】

56,諸宗著述部,0928 , 1,十不二門文心解 ,【宋 仁岳述】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0928 , 1,Thập Bất Nhị Môn Văn Tâm Giải ,【Tống Nhân Nhạc thuật 】

56,諸宗著述部,0929 , 1,法華玄記十不二門顯妙 ,【宋 處謙述】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0929 , 1,Pháp Hoa Huyền Kí Thập Bất Nhị Môn Hiển Diệu,【Tống Xứ/Xử Khiêm thuật 】

56,諸宗著述部,0930 , 2,十不二門樞要 ,【宋 了然述】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0930 , 2,Thập Bất Nhị Môn Xu Yếu ,【Tống Liễu Lịch Nhiên thuật 】

56,諸宗著述部,0931 , 2,十不二門指要鈔詳解,【宋 可度詳解 明 正謐分會】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0931 , 2,Thập Bất Nhị Môn Chỉ Yếu Sao Tường Giải ,【Tống Khả Độ Tường Giải Minh Chánh Mật Phân Hội 】

56,諸宗著述部,0932 , 2,金剛錍論私記 ,【唐 明曠記 日本 辯才會】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0932 , 2,Kim Cương Ty Luận Tư Kí ,【Đường Minh Khoáng Kí Nhật Bản Biện Tài Hội 】

56,諸宗著述部,0933 , 1,金剛錍科 ,【宋 仁岳撰】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0933 , 1,Kim Cương Ty Khoa ,【Tống Nhân Nhạc  soạn 】

56,諸宗著述部,0934 , 1,金剛錍科 ,【宋 智圓集】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0934 , 1,Kim Cương Ty Khoa ,【Tống Trí Viên tập 】

56,諸宗著述部,0935 , 4,金剛錍顯性錄 ,【宋 智圓集】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0935 , 4,Kim Cương Ty Hiển Tánh Lục ,【Tống Trí Viên tập 】

56,諸宗著述部,0936 , 1,金剛錍論義解 ,【宋 善月述】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0936 , 1,Kim Cương Ty Luận Nghĩa Giải ,【Tống Thiện Nguyệt thuật 】

56,諸宗著述部,0937 , 3,金剛錍論釋文 ,【宋 時舉釋 明 海眼會】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0937 , 3,Kim Cương Ty Luận Thích Văn ,【Tống Thời Cử Thích Minh Hải Nhãn Hội 】

56,諸宗著述部,0938 , 1,始終心要注 ,【宋 從義注】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0938 , 1,Thủy Chung Tâm Yếu Chú ,【Tống Tùng Nghĩa chú 】

56,諸宗著述部,0939 , 3,法華五百問論 ,【唐 湛然述】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0939 , 3,Pháp Hoa Ngũ Bách Vấn Luận ,【Đường Trạm Nhiên thuật 】

56,諸宗著述部,0940 , 1,學天台宗法門大意 ,【唐 行滿述】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0940 , 1,Học Thiên Thai Tông Pháp Môn Đại Ý ,【Đường Hạnh/Hành/Hàng Mãn thuật 】

56,諸宗著述部,0941 , 1,六即義 ,【唐 行滿述】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0941 , 1,Lục Tức Nghĩa ,【Đường Hạnh/Hành/Hàng Mãn thuật 】

56,諸宗著述部,0942 , 6,天台宗未決(附釋疑) ,【日本 最澄.圓澄.義真.光定.德圓 問 唐 道邃.廣修.維蠲.宗[(匕/示)*頁] 答】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0942 , 6,Thiên Thai Tông Vị Quyết (Phụ Thích Nghi ) ,【Nhật Bản Tối Trừng .Viên Trừng .Nghĩa Chân .Quang Định .Đức Viên Vấn Đường Đạo Thuý .Quảng Tu .Duy Quyên .Tông [(Chủy /Thị )*Hiệt ] Đáp 】

56,諸宗著述部,0943 , 1,法華龍女成佛權實義,【宋 源清述】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0943 , 1,Pháp Hoa Long Nữ Thành Phật Quyền Thật Nghĩa,【Tống Nguyên Thanh thuật 】

56,諸宗著述部,0944 , 1,寶雲振祖集 ,【宋 宗曉編】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0944 , 1,Bảo Vân Chấn Tổ Tập ,【Tống Tông Hiểu Biên 】

56,諸宗著述部,0946 , 1,螺溪振祖集 ,【宋 元悟編】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0946 , 1,Loa Khê Chấn Tổ Tập ,【Tống Nguyên Ngộ Biên 】

56,諸宗著述部,0948 , 7,四明仁岳異說叢書 ,【宋 繼忠集】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0948 , 7,Tứ Minh Nhân Nhạc Dị Thuyết Tùng Thư ,【Tống Kế Trung tập 】

56,諸宗著述部,0949 , 51,閑居編 ,【宋 智圓著】
56,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0949 , 51,Nhàn Cư Biên ,【Tống Trí Viên Trước 】

57,諸宗著述部,0950 , 3,金園集 ,【宋 遵式述 慧觀重編】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0950 , 3,Kim Viên Tập ,【Tống Tuân Thức Thuật Tuệ Quán Trọng Biên 】

57,諸宗著述部,0951 , 3,天竺別集 ,【宋 遵式述 慧觀重編】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0951 , 3,Thiên Trúc Biệt Tập ,【Tống Tuân Thức Thuật Tuệ Quán Trọng Biên 】

57,諸宗著述部,0952 , 1,重編天台諸文類集 ,【宋 如吉編】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0952 , 1,Trọng Biên Thiên Thai Chư Văn Loại Tập ,【Tống Như Cát Biên 】

57,諸宗著述部,0953 , 1,別傳心法議 ,【宋 戒珠撰】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0953 , 1,Biệt Truyền Tâm Pháp Nghị ,【Tống Giới Châu  soạn 】

57,諸宗著述部,0954 , 1,三千有門頌略解 ,【明 真覺略解】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0954 , 1,Tam Thiên Hữu Môn Tụng Lược Giải ,【Minh Chân Giác Lược giải 】

57,諸宗著述部,0955 , 1,復宗集 ,【宋 與咸述】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0955 , 1,Phục Tông Tập ,【Tống Dữ Hàm thuật 】

57,諸宗著述部,0956 , 2,山家義苑 ,【宋 可觀述 智增證】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0956 , 2,Sớn Gia Nghĩa Uyển ,【Tống Khả Quán Thuật Trí Tăng Chứng 】

57,諸宗著述部,0957 , 1,竹菴艸錄 ,【宋 可觀撰】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0957 , 1,Trúc Am Thảo Lục ,【Tống Khả Quán  soạn 】

57,諸宗著述部,0958 , 1,圓頓宗眼 ,【宋 法登述】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0958 , 1,Viên Đốn Tông Nhãn ,【Tống Pháp Đăng thuật 】

57,諸宗著述部,0959 , 1,議中興教觀 ,【宋 法登述】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0959 , 1,Nghị Trung Hưng Giáo Quán ,【Tống Pháp Đăng thuật 】

57,諸宗著述部,0960 , 1,三教出興頌註 ,【宋 宗曉注】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0960 , 1,Tam Giáo Xuất Hưng Tụng Chú ,【Tống Tông Hiểu chú 】

57,諸宗著述部,0961 , 1,施食通覽 ,【宋 宗曉編】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0961 , 1,Thí Thực Thông Lãm ,【Tống Tông Hiểu Biên 】

57,諸宗著述部,0962 , 1,不可剎那無此君 ,【宋 義銛述】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0962 , 1,Bất Khả Sát-Na Vô Thử Quân,【Tống Nghĩa Tiêm thuật 】

57,諸宗著述部,0963 , 1,北[山/夆]教義 ,【宋 宗印撰】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0963 , 1,Bắc [Sớn /夆]Giáo Nghĩa,【Tống Tông Ấn  soạn 】

57,諸宗著述部,0964 , 4,台宗十類因革論 ,【宋 善月述】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0964 , 4,Đài Tông Thập Loại Nhân Cách Luận ,【Tống Thiện Nguyệt thuật 】

57,諸宗著述部,0965 , 3,山家緒餘集 ,【宋 善月述】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0965 , 3,Sớn Gia Tự Dư Tập ,【Tống Thiện Nguyệt thuật 】

57,諸宗著述部,0966 , 4,台宗精英集 ,【宋 普容集】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0966 , 4,Đài Tông Tinh Anh Tập ,【Tống Phổ Dung tập 】

57,諸宗著述部,0967 , 2,教觀撮要論 ,【宋】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0967 , 2,Giáo Quán Toát Yếu Luận ,【Tống 】

57,諸宗著述部,0968 , 2,增修教苑清規 ,【元 自慶編述】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0968 , 2,Tăng Tu Giáo Uyển Thanh Quy ,【Nguyên Tự Khánh Biên thuật 】

57,諸宗著述部,0969 , 2,天台傳佛心印記註 ,【明 傳燈註】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0969 , 2,Thiên Thai Truyền Phật Tâm Ấn Kí Chú ,【Minh Truyền Đăng chú 】

57,諸宗著述部,0970 , 6,性善惡論 ,【明 傳燈註】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0970 , 6,Tánh Thiện Ác Luận ,【Minh Truyền Đăng chú 】

57,諸宗著述部,0971 , 1,書 ,【明 克勤著】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0971 , 1,Thư ,【Minh Khắc Tinh Cần Trước 】

57,諸宗著述部,0972 , 3,法界安立圖 ,【明 仁潮錄】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0972 , 3,Pháp Giới An Lập Đồ ,【Minh Nhân Triều Lục 】

57,諸宗著述部,0974 , 1,教觀綱宗釋義 ,【明 智旭述】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0974 , 1,Giáo Quán Cương Tông Thích Nghĩa ,【Minh Trí Húc thuật 】

57,諸宗著述部,0975 , 4,隨緣集 ,【清 靈耀著】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0975 , 4,Tùy Duyên Tập ,【Thanh Linh Diệu Trước 】

57,諸宗著述部,0976 , 3,四教儀集解 ,【宋 從義撰】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0976 , 3,Tứ Giáo Nghi Tập Giải ,【Tống Tùng Nghĩa  soạn 】

57,諸宗著述部,0977 , 2,四教儀備釋 ,【元 元粹述】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0977 , 2,Tứ Giáo Nghi Bị Thích ,【Nguyên Nguyên Túy thuật 】

57,諸宗著述部,0978 , 1,四教儀集註科 ,【元 蒙潤排定】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0978 , 1,Tứ Giáo Nghi Tập Chú Khoa ,【Nguyên Mông Nhuận Bài Định 】

57,諸宗著述部,0979 , 1,四教儀集註節義 ,【清 靈耀節】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0979 , 1,Tứ Giáo Nghi Tập Chú Tiết Nghĩa,【Thanh Linh Diệu Tiết 】

57,諸宗著述部,0980 , 10,四教儀註彙補輔宏記,【清 性權記】
57,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0980 , 10,Tứ Giáo Nghi Chú Vị Bổ Phụ Hoành Kí ,【Thanh Tánh Quyền Kí 】

58,諸宗著述部,0985 , 1,華嚴融會一乘義章明宗記 ,【宋 師會述】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0985 , 1,Hoa Nghiêm Dung Hội Nhất Thừa Nghĩa Chương Minh Tông Kí ,【Tống Sư Hội thuật 】

58,諸宗著述部,0991 , 1,華嚴經普賢觀行法門,【唐 法藏撰】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0991 , 1,Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Quán Hạnh/Hành/Hàng Pháp Môn ,【Đường Pháp Tạng  soạn 】

58,諸宗著述部,0993 , 1,華嚴還源觀科 ,【宋 淨源刊正】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0993 , 1,Hoa Nghiêm Hoàn Nguyên Quán Khoa ,【Tống Tịnh Nguyên Khan Chánh 】

58,諸宗著述部,0994 , 1,華嚴妄盡還源觀疏鈔補解 ,【宋 淨源述】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0994 , 1,Hoa Nghiêm Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán Sớ Sao Bổ Giải ,【Tống Tịnh Nguyên thuật 】

58,諸宗著述部,0995 , 10,華嚴一乘教義分齊章義苑疏,【宋 道亭述】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0995 , 10,Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo Nghĩa Phân Tề Chương Nghĩa Uyển Sớ ,【Tống Đạo Đình thuật 】

58,諸宗著述部,0996 , 2,華嚴一乘教義分齊章焚薪 ,【宋 師會錄】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0996 , 2,Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo Nghĩa Phân Tề Chương Phần Tân ,【Tống Sư Hội Lục 】

58,諸宗著述部,0997 , 1,華嚴一乘教義分齊章科 ,【宋 師會述】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0997 , 1,Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo Nghĩa Phân Tề Chương Khoa,【Tống Sư Hội thuật 】

58,諸宗著述部,0998 , 3,華嚴一乘教義分齊章復古記,【宋 師會.善熹述】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0998 , 3,Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo Nghĩa Phân Tề Chương Phục Cổ Kí ,【Tống Sư Hội .Thiện Hy thuật 】

58,諸宗著述部,0999 , 1,五教章集成記 ,【宋 希迪述】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,0999 , 1,Ngũ Giáo Chương Tập Thành Kí ,【Tống Hy Địch thuật 】

58,諸宗著述部,1000 , 1,評復古記 ,【宋 希迪錄】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1000 , 1,Bình Phục Cổ Kí ,【Tống Hy Địch Lục 】

58,諸宗著述部,1004 , 1,五蘊觀 ,【唐 澄觀述】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1004 , 1,Ngũ Uẩn Quán ,【Đường Trừng Quán thuật 】

58,諸宗著述部,1005 , 1,華嚴心要法門註 ,【唐 宗密述】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1005 , 1,Hoa Nghiêm Tâm Yếu Pháp Môn Chú,【Đường Tông Mật thuật 】

58,諸宗著述部,1007 , 1,註華嚴法界觀科文 ,【唐 宗密述】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1007 , 1,Chú Hoa Nghiêm Pháp Giới Quán Khoa Văn ,【Đường Tông Mật thuật 】

58,諸宗著述部,1008 , 1,註華嚴法界觀科文 ,【唐 宗豫述】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1008 , 1,Chú Hoa Nghiêm Pháp Giới Quán Khoa Văn ,【Đường Tông Dự thuật 】

58,諸宗著述部,1010 , 1,勸發菩提心文 ,【唐 裴休述】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1010 , 1,Khuyến Phát Bồ-Đề Tâm Văn ,【Đường Bùi Hưu thuật 】

58,諸宗著述部,1013 , 1,華嚴法相槃節 ,【宋 道通述】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1013 , 1,Hoa Nghiêm Pháp Tướng Bàn Tiết ,【Tống Đạo Thông thuật 】

58,諸宗著述部,1014 , 1,法界觀披雲集 ,【宋 道通述】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1014 , 1,Pháp Giới Quán Phi Vân Tập ,【Tống Đạo Thông thuật 】

58,諸宗著述部,1015 , 2,圓宗文類 ,【高麗 義天集】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1015 , 2,Viên Tông Văn Loại ,【Cao Lệ Nghĩa Thiên tập 】

58,諸宗著述部,1016 , 1,註華嚴同教一乘策 ,【宋 師會述 希迪註】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1016 , 1,Chú Hoa Nghiêm Đồng Giáo Nhất Thừa Sách ,【Tống Sư Hội Thuật Hy Địch chú 】

58,諸宗著述部,1017 , 1,註同教問答 ,【宋 師會述 善熹註】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1017 , 1,Chú Đồng Giáo Vấn Đáp ,【Tống Sư Hội Thuật Thiện Hy chú 】

58,諸宗著述部,1018 , 1,評金剛錍 ,【宋 善熹述】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1018 , 1,Bình Kim Cương Ty ,【Tống Thiện Hy thuật 】

58,諸宗著述部,1019 , 1,辨非集 ,【宋 善熹述】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1019 , 1,Biện Phi Tập ,【Tống Thiện Hy thuật 】

58,諸宗著述部,1020 , 1,斥謬 ,【宋 善熹書】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1020 , 1,Xích Mậu ,【Tống Thiện Hy Thư 】

58,諸宗著述部,1022 , 1,五相智識頌 ,【宋 佚名撰】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1022 , 1,Ngũ Tướng Trí Thức Tụng ,【Tống Dật Danh  soạn 】

58,諸宗著述部,1023 , 1,華嚴大意 ,【明 善堅撰】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1023 , 1,Hoa Nghiêm Đại Ý ,【Minh Thiện Kiên  soạn 】

58,諸宗著述部,1024 , 6,賢首五教儀 ,【清 續法集錄】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1024 , 6,Hiền Thủ Ngũ Giáo Nghi ,【Thanh Tục Pháp Tập Lục 】

58,諸宗著述部,1025 , 1,賢首五教儀開蒙 ,【清 續法集】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1025 , 1,Hiền Thủ Ngũ Giáo Nghi Khai Mông,【Thanh Tục Pháp tập 】

58,諸宗著述部,1026 , 1,賢首五教斷證三覺揀濫圖 ,【清 續法集】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1026 , 1,Hiền Thủ Ngũ Giáo Đoạn Chứng Tam Giác Giản Lạm Đồ ,【Thanh Tục Pháp tập 】

58,諸宗著述部,1027 , 1,法界宗蓮花章 ,【清 續法集】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1027 , 1,Pháp Giới Tông Liên Hoa Chương ,【Thanh Tục Pháp tập 】

58,諸宗著述部,1028 , 1,華嚴鏡燈章 ,【清 續法集】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1028 , 1,Hoa Nghiêm Kính Đăng Chương ,【Thanh Tục Pháp tập 】

58,諸宗著述部,1029 , 1,一乘決疑論 ,【清 彭際清述】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1029 , 1,Nhất Thừa Quyết Nghi Luận ,【Thanh Bành Tế Thanh thuật 】

58,諸宗著述部,1030 , 1,華嚴念佛三昧論 ,【清 彭際清述】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1030 , 1,Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận ,【Thanh Bành Tế Thanh thuật 】

58,諸宗著述部,1031 , 3,華嚴原人論發微錄 ,【宋 淨源述】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1031 , 3,Hoa Nghiêm Nguyên Nhân Luận Phát Vi Lục ,【Tống Tịnh Nguyên thuật 】

58,諸宗著述部,1032 , 3,華嚴原人論解 ,【元 圓覺解】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1032 , 3,Hoa Nghiêm Nguyên Nhân Luận Giải ,【Nguyên Viên Giác giải 】

58,諸宗著述部,1033 , 2,華嚴原人論合解 ,【元 圓覺解 明 楊嘉祚刪合】
58,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1033 , 2,Hoa Nghiêm Nguyên Nhân Luận Hợp Giải ,【Nguyên Viên Giác Giải Minh Dương Gia Tộ San Hợp 】

59,諸宗著述部,1043 , 1,看命一掌金 ,【唐 一行著】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1043 , 1,Khán Mạng Nhất Chưởng Kim ,【Đường Nhất Hạnh/Hành/Hàng Trước 】

59,諸宗著述部,1048 , 1,持咒仙人飛[金*本]儀軌,【唐 不空拔出】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1048 , 1,Trì Chú Tiên Nhân Phi [Kim *Bổn ]Nghi Quỹ ,【Đường Bất Không Bạt Xuất 】

59,諸宗著述部,1052 , 1,成就夢想法 ,【唐 不空述】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1052 , 1,Thành Tựu Mộng Tưởng Pháp ,【Đường Bất Không thuật 】

59,諸宗著述部,1054 , 1,多利心菩薩念誦法 ,【南天竺 跋折羅菩提集撰】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1054 , 1,Đa Lợi Tâm Bồ Tát Niệm Tụng Pháp ,【Nam Thiên Trúc Bạt Chiết La Bồ-Đề Tập  soạn 】

59,諸宗著述部,1069 , 1,釋迦牟尼如來拔除苦惱現大神變飛空大[金*本]法 ,【唐 般若傳】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1069 , 1,Thích Ca Mâu Ni Như Lai Bạt Trừ Khổ Não Hiện Đại Thần Biến Phi Không Đại [Kim *Bổn ]Pháp ,【Đường Bát Nhã Truyền 】

59,諸宗著述部,1073 , 1,金胎兩界師資相承 ,【唐 海雲集】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1073 , 1,Kim Thai Lượng Giới Sư Tư Tướng Thừa ,【Đường Hải Vân tập 】

59,諸宗著述部,1074 , 1,胎金兩界血脈 ,【唐 造玄增補】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1074 , 1,Thai Kim Lượng Giới Huyết Mạch ,【Đường Tạo Huyền Tăng Bổ 】

59,諸宗著述部,1077 , 3,準提淨業 ,【明 謝于教著】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1077 , 3,Chuẩn Đề Tịnh Nghiệp ,【Minh Tạ Vu Giáo Trước 】

59,諸宗著述部,1078 , 1,準提心要 ,【明 堯挺撰】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1078 , 1,Chuẩn Đề Tâm Yếu ,【Minh Nghiêu Đĩnh  soạn 】

59,諸宗著述部,1079 , 1,持誦準提真言法要 ,【清 弘贊輯】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1079 , 1,Trì Tụng Chuẩn Đề Chân Ngôn Pháp Yếu,【Thanh Hoằng Tán tập 】

59,諸宗著述部,1080 , 1,瑜伽集要施食儀軌 ,【明 袾宏重訂】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1080 , 1,Du Già Tập Yếu Thí Thực Nghi Quỹ,【Minh Châu Hoành Trọng Đính 】

59,諸宗著述部,1081 , 1,修設瑜伽集要施食壇儀,【明 袾宏補註】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1081 , 1,Tu Thiết Du Già Tập Yếu Thí Thực Đàn Nghi ,【Minh Châu Hoành Bổ chú 】

59,諸宗著述部,1082 , 1,於密滲施食旨[既/木] ,【清 法藏著】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1082 , 1,Ư Mật Sấm Thí Thực Chỉ [Ký /Mộc ] ,【Thanh Pháp Tạng Trước 】

59,諸宗著述部,1083 , 2,修習瑜伽集要施食壇儀,【清 法藏著】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1083 , 2,Tu Tập Du Già Tập Yếu Thí Thực Đàn Nghi ,【Thanh Pháp Tạng Trước 】

59,諸宗著述部,1084 , 2,瑜伽燄口註集纂要儀軌,【清 寂暹纂】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1084 , 2,Du Già Diễm Khẩu Chú Tập Toản Yếu Nghi Quỹ ,【Thanh Tịch Xiêm Toản 】

59,諸宗著述部,1085 , 1,受菩薩戒儀 ,【陳 慧思撰】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1085 , 1,Thọ Bồ Tát Giới Nghi ,【Trần Tuệ Tư  soạn 】

59,諸宗著述部,1086 , 1,授菩薩戒儀 ,【唐 湛然述】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1086 , 1,Thọ Bồ Tát Giới Nghi ,【Đường Trạm Nhiên thuật 】

59,諸宗著述部,1087 , 1,略授三歸五八戒並菩薩戒 ,【唐 澄照讚】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1087 , 1,Lược Thọ Tam Quy Ngũ Bát Giới Tịnh Bồ Tát Giới ,【Đường Trừng Chiếu Tán 】

59,諸宗著述部,1088 , 1,受菩薩戒法 ,【宋 延壽撰】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1088 , 1,Thọ Bồ Tát Giới Pháp ,【Tống Duyên Thọ  soạn 】

59,諸宗著述部,1094 , 1,釋門歸敬儀護法記 ,【宋 彥起撰】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1094 , 1,Thích Môn Quy Kính Nghi Hộ Pháp Kí ,【Tống Ngạn Khởi  soạn 】

59,諸宗著述部,1095 , 3,釋門歸敬儀通真記 ,【宋 了然述 日本 慧光合】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1095 , 3,Thích Môn Quy Kính Nghi Thông Chân Kí ,【Tống Liễu Lịch Nhiên Thuật Nhật Bản Tuệ Quang Hợp 】

59,諸宗著述部,1096 , 3,淨心誡觀法發真鈔 ,【宋 允堪述 日本 慧光合】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1096 , 3,Tịnh Tâm Giới Quán Pháp Phát Chân Sao,【Tống Duẫn Kham Thuật Nhật Bản Tuệ Quang Hợp 】

59,諸宗著述部,1097 , 1,釋門章服儀應法記 ,【宋 元照述 日本 良信合】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1097 , 1,Thích Môn Chương Phục Nghi Ưng Pháp Kí ,【Tống Nguyên Chiếu Thuật Nhật Bản Lương Tín Hợp 】

59,諸宗著述部,1098 , 1,衣[金*本]名義章 ,【宋 允堪述】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1098 , 1,Y [Kim *Bổn ]Danh Nghĩa Chương ,【Tống Duẫn Kham thuật 】

59,諸宗著述部,1099 , 1,新受戒比丘六念五觀法,【宋 允堪撰錄】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1099 , 1,Tân Thọ Giới Bỉ-Khâu Lục Niệm Ngũ Quán Pháp ,【Tống Duẫn Kham Soạn Lục 】

59,諸宗著述部,1100 , 1,道具賦 ,【宋 元照撰】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1100 , 1,Đạo Cụ Phú ,【Tống Nguyên Chiếu  soạn 】

59,諸宗著述部,1102 , 1,佛制六物圖辯訛,【宋 妙生述】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1102 , 1,Phật Chế Lục Thật Vật Đồ Biện Ngoa ,【Tống Diệu Sanh thuật 】

59,諸宗著述部,1103 , 1,三衣顯正圖 ,【宋 妙生述】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1103 , 1,Tam Y Hiển Chánh Đồ ,【Tống Diệu Sanh thuật 】

59,諸宗著述部,1104 , 3,芝園遺編 ,【宋 元照錄 道詢集】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1104 , 3,Chi Viên Di Biên ,【Tống Nguyên Chiếu Lục Đạo Tuân tập 】

59,諸宗著述部,1105 , 2,芝園集 ,【宋 元照作】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1105 , 2,Chi Viên Tập ,【Tống Nguyên Chiếu Tác 】

59,諸宗著述部,1106 , 1,補續芝園集 ,【宋 元照撰】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1106 , 1,Bổ Tục Chi Viên Tập ,【Tống Nguyên Chiếu  soạn 】

59,諸宗著述部,1107 , 3,律宗新學名句 ,【宋 惟顯編】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1107 , 3,Luật Tông Tân Học Danh Cú ,【Tống Duy Hiển Biên 】

59,諸宗著述部,1108 , 2,律宗問答 ,【日本 俊艿問 宋 了然.智瑞.妙音答】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1108 , 2,Luật Tông Vấn Đáp ,【Nhật Bản Tuấn 艿vấn Tống Liễu Lịch Nhiên .Trí Thụy .Diệu-Âm Đáp 】

59,諸宗著述部,1109 , 3,終南家業 ,【宋 守一述 行枝編】
59,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1109 , 3,Chung Nam Gia Nghiệp ,【Tống Thủ Nhất Thuật Hạnh/Hành/Hàng Chi Biên 】

60,諸宗著述部,1110 , 3,律宗會元 ,【宋 守一集】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1110 , 3,Luật Tông Hội Nguyên ,【Tống Thủ Nhất tập 】

60,諸宗著述部,1111 , 1,蓬折直辨 ,【宋 妙蓮撰】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1111 , 1,Bồng Chiết Trực Biện ,【Tống Diệu Liên  soạn 】

60,諸宗著述部,1112 , 1,蓬折箴 ,【宋 妙蓮撰】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1112 , 1,Bồng Chiết Châm ,【Tống Diệu Liên  soạn 】

60,諸宗著述部,1113 , 10,律苑事規 ,【元 省悟編述 嗣良參訂】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1113 , 10,Luật Uyển Sự Quy ,【Nguyên Tỉnh Ngộ Biên Thuật Tự Lương Tham Đính 】

60,諸宗著述部,1114 , 1,毗尼日用錄 ,【明 性祇述】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1114 , 1,Bì Ni Nhật Dụng Lục ,【Minh Tánh Kì thuật 】

60,諸宗著述部,1115 , 1,毗尼日用切要 ,【清 讀體彙集】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1115 , 1,Bì Ni Nhật Dụng Thiết Yếu ,【Thanh Độc Thể Vị tập 】

60,諸宗著述部,1116 , 2,毗尼日用切要香乳記 ,【清 書玉箋記】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1116 , 2,Bì Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Hương Nhũ Kí ,【Thanh Thư Ngọc Tiên Kí 】

60,諸宗著述部,1117 , 2,沙門日用 ,【清 弘贊編】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1117 , 2,Sa Môn Nhật Dụng ,【Thanh Hoằng Tán Biên 】

60,諸宗著述部,1118 , 2,沙彌律儀要略增註 ,【清 弘贊註】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1118 , 2,Sa-Di Luật Nghi Yếu Lược Tăng Chú ,【Thanh Hoằng Tán chú 】

60,諸宗著述部,1119 , 2,沙彌律儀要略述義 ,【清 書玉科釋】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1119 , 2,Sa-Di Luật Nghi Yếu Lược Thuật Nghĩa ,【Thanh Thư Ngọc Khoa Thích 】

60,諸宗著述部,1120 , 3,沙彌律儀毗尼日用合參,【清 戒顯訂閱 濟岳彙箋】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1120 , 3,Sa-Di Luật Nghi Bì Ni Nhật Dụng Hợp Tham ,【Thanh Giới Hiển Đính Duyệt Tế Nhạc Vị Tiên 】

60,諸宗著述部,1121 , 1,沙彌十戒威儀錄要 ,【明 智旭重輯】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1121 , 1,Sa-Di Thập Giới Uy Nghi Lục Yếu,【Minh Trí Húc Trọng tập 】

60,諸宗著述部,1122 , 1,沙彌尼律儀要略,【清 讀體輯集】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1122 , 1,Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược ,【Thanh Độc Thể Tập tập 】

60,諸宗著述部,1123 , 3,在家律要廣集 ,【明 智旭集 清 儀潤.陳熙願增訂】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1123 , 3,Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập ,【Minh Trí Húc Tập Thanh Nghi Nhuận .Trần 熙nguyện Tăng Đính 】

60,諸宗著述部,1124 , 1,律要後集 ,【明 智旭集】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1124 , 1,Luật Yếu Hậu Tập ,【Minh Trí Húc tập 】

60,諸宗著述部,1125 , 3,律學發軔 ,【明 元賢述】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1125 , 3,Luật Học Phát Nhận ,【Minh Nguyên Hiền thuật 】

60,諸宗著述部,1126 , 2,弘戒法儀 ,【明 法藏輯】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1126 , 2,Hoằng Giới Pháp Nghi ,【Minh Pháp Tạng tập 】

60,諸宗著述部,1127 , 1,傳授三壇弘戒法儀 ,【明 法藏撰集 清 超遠檢錄】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1127 , 1,Truyền Thọ Tam Đàn Hoằng Giới Pháp Nghi ,【Minh Pháp Tạng Soạn Tập Thanh Siêu Viễn Kiểm Lục 】

60,諸宗著述部,1128 , 4,傳戒正範 ,【清 讀體撰】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1128 , 4,Truyền Giới Chánh Phạm ,【Thanh Độc Thể  soạn 】

60,諸宗著述部,1129 , 3,歸戒要集 ,【清 弘贊輯】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1129 , 3,Quy Giới Yếu Tập ,【Thanh Hoằng Tán tập 】

60,諸宗著述部,1130 , 1,八關齋法 ,【清 弘贊輯】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1130 , 1,Bát Quan Trai Pháp ,【Thanh Hoằng Tán tập 】

60,諸宗著述部,1131 , 1,比丘受戒錄 ,【清 弘贊述】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1131 , 1,Bỉ-Khâu Thọ Giới Lục ,【Thanh Hoằng Tán thuật 】

60,諸宗著述部,1132 , 1,比丘尼受戒錄 ,【清 弘贊述】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1132 , 1,Bỉ-Khâu-Ni Thọ Giới Lục ,【Thanh Hoằng Tán thuật 】

60,諸宗著述部,1133 , 1,沙彌學戒儀軌頌註 ,【清 弘贊述並註】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1133 , 1,Sa-Di Học Giới Nghi Quỹ Tụng Chú ,【Thanh Hoằng Tán Thuật Tịnh chú 】

60,諸宗著述部,1134 , 2,二部僧授戒儀式,【清 書玉述】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1134 , 2,Nhị Bộ Tăng Thọ Giới Nghi Thức ,【Thanh Thư Ngọc thuật 】

60,諸宗著述部,1135 , 2,羯磨儀式 ,【清 書玉述】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1135 , 2,Yết Ma Nghi Thức ,【Thanh Thư Ngọc thuật 】

60,諸宗著述部,1136 , 1,經律戒相布薩軌儀 ,【明 如馨纂要】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1136 , 1,Kinh Luật Giới Tướng Bố Tát Quỹ Nghi,【Minh Như Hinh Toản Yếu 】

60,諸宗著述部,1137 , 1,梵網經懺悔行法,【明 智旭述】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1137 , 1,Phạm Võng Kinh Sám Hối Hạnh/Hành/Hàng Pháp ,【Minh Trí Húc thuật 】

60,諸宗著述部,1138 , 1,戒殺四十八問 ,【清 周思仁述】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1138 , 1,Giới Sát Tứ Thập Bát Vấn ,【Thanh Châu Tư Nhân thuật 】

60,諸宗著述部,1139 , 1,體仁要術 ,【清 彭紹升著】
60,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1139 , 1,Thể Nhân Yếu Thuật ,【Thanh Bành Thiệu Thăng Trước 】

61,諸宗著述部,1145 , 2,西方要決科註 ,【】
61,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1145 , 2,Tây Phương Yếu Quyết Khoa Chú ,【】

61,諸宗著述部,1149 , 1,注十疑論 ,【宋 澄彧註】
61,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1149 , 1,Chú Thập Nghi Luận ,【Tống Trừng Úc chú 】

61,諸宗著述部,1154 , 2,淨土指歸集 ,【明 大佑集】
61,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1154 , 2,Tịnh Độ Chỉ Quy Tập ,【Minh Đại Hữu tập 】

61,諸宗著述部,1155 , 1,淨土簡要錄 ,【明 道衍編】
61,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1155 , 1,Tịnh Độ Giản Yếu Lục ,【Minh Đạo Diễn Biên 】

61,諸宗著述部,1156 , 2,歸元直指集 ,【明 宗本集】
61,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1156 , 2,Quy Nguyên Trực Chỉ Tập ,【Minh Tông Bổn tập 】

61,諸宗著述部,1157 , 1,淨土決 ,【明 李贄集】
61,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1157 , 1,Tịnh Độ Quyết ,【Minh Lý Chí tập 】

61,諸宗著述部,1158 , 1,答四十八問 ,【明 袾宏著】
61,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1158 , 1,Đáp Tứ Thập Bát Vấn ,【Minh Châu Hoành Trước 】

61,諸宗著述部,1160 , 1,西方願文 ,【明 袾宏著並釋】
61,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1160 , 1,Tây Phương Nguyện Văn ,【Minh Châu Hoành Trước Tịnh Thích 】

61,諸宗著述部,1161 , 1,西方發願文註 ,【清 實賢註】
61,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1161 , 1,Tây Phương Phát Nguyện Văn Chú ,【Thanh Thật Hiền chú 】

61,諸宗著述部,1162 , 6,淨土資糧全集 ,【明 袾宏校正 莊廣還輯】
61,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1162 , 6,Tịnh Độ Tư Lương Toàn Tập ,【Minh Châu Hoành Giáo Chánh Trang Quảng Hoàn tập 】

61,諸宗著述部,1163 , 3,西方直指 ,【明 一念編】
61,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1163 , 3,Tây Phương Trực Chỉ ,【Minh Nhất Niệm Biên 】

61,諸宗著述部,1164 , 10,淨土十要 ,【明 成時(評點節要)】
61,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1164 , 10,Tịnh Độ Thập Yếu ,【Minh Thành Thời (Bình Điểm Tiết Yếu )】

61,諸宗著述部,1165 , 10,西方合論標註 ,【明 明教標註】
61,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1165 , 10,Tây Phương Hợp Luận Tiêu Chú ,【Minh Minh Giáo Tiêu chú 】

61,諸宗著述部,1166 , 2,淨慈要語 ,【明 元賢述】
61,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1166 , 2,Tịnh Từ Yếu Ngữ ,【Minh Nguyên Hiền thuật 】

61,諸宗著述部,1167 , 1,淨土生無生論註,【明 正寂註】
61,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1167 , 1,Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận Chú ,【Minh Chánh Tịch chú 】

61,諸宗著述部,1168 , 2,淨土生無生論親聞記 ,【明 受教記】
61,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1168 , 2,Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận Thân Văn Kí ,【Minh Thọ Giáo Kí 】

61,諸宗著述部,1169 , 1,淨土生無生論會集 ,【清 達默集】
61,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1169 , 1,Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận Hội Tập ,【Thanh Đạt Mặc tập 】

62,諸宗著述部,1170 , 1,雲棲淨土彙語 ,【清 虞執西.嚴培西同錄】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1170 , 1,Vân Tê Tịnh Độ Vị Ngữ ,【Thanh Ngu Chấp Tây .Nghiêm Bồi Tây Đồng Lục 】

62,諸宗著述部,1171 , 1,淨土旨訣 ,【清 道霑撰】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1171 , 1,Tịnh Độ Chỉ Quyết ,【Thanh Đạo Triêm  soạn 】

62,諸宗著述部,1172 , 10,淨土晨鐘 ,【清 周克復纂】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1172 , 10,Tịnh Độ Thần Chung ,【Thanh Châu Khắc Phục Toản 】

62,諸宗著述部,1173 , 4,西歸直指 ,【清 周夢顏彙集】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1173 , 4,Tây Quy Trực Chỉ ,【Thanh Châu Mộng Nhan Vị tập 】

62,諸宗著述部,1174 , 1,淨土警語 ,【清 行策著】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1174 , 1,Tịnh Độ Cảnh Ngữ ,【Thanh Hạnh/Hành/Hàng Sách Trước 】

62,諸宗著述部,1175 , 1,起一心精進念佛七期規式 ,【清 行策定】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1175 , 1,Khởi Nhất Tâm Tinh Tấn Niệm Phật Thất Kỳ Quy Thức ,【Thanh Hạnh/Hành/Hàng Sách Định 】

62,諸宗著述部,1176 , 2,淨土全書 ,【清 俞行敏重輯】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1176 , 2,Tịnh Độ Toàn Thư ,【Thanh Du Hạnh/Hành/Hàng Mẫn Trọng tập 】

62,諸宗著述部,1177 , 2,角虎集 ,【清 濟能纂輯】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1177 , 2,Giác Hổ Tập ,【Thanh Tế Năng Toản tập 】

62,諸宗著述部,1178 , 1,東海若解 ,【清 實賢解】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1178 , 1,Đông Hải Nhược/Nhã Giải ,【Thanh Thật Hiền giải 】

62,諸宗著述部,1179 , 2,省菴法師語錄 ,【清 彭際清重訂】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1179 , 2,Tỉnh Am Pháp Sư Ngữ Lục ,【Thanh Bành Tế Thanh Trọng Đính 】

62,諸宗著述部,1180 , 2,重訂西方公據 ,【清 彭際清集】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1180 , 2,Trọng Đính Tây Phương Công Cứ ,【Thanh Bành Tế Thanh tập 】

62,諸宗著述部,1181 , 2,念佛警策 ,【清 彭際清纂】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1181 , 2,Niệm Phật Cảnh Sách ,【Thanh Bành Tế Thanh Toản 】

62,諸宗著述部,1182 , 2,徹悟禪師語錄 ,【清 了亮等集】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1182 , 2,Triệt Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục ,【Thanh Liễu Lượng Đẳng tập 】

62,諸宗著述部,1183 , 1,淨業知津 ,【清 悟開述】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1183 , 1,Tịnh Nghiệp Tri Tân ,【Thanh Ngộ Khai thuật 】

62,諸宗著述部,1184 , 1,念佛百問 ,【清 悟開著】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1184 , 1,Niệm Phật Bách Vấn ,【Thanh Ngộ Khai Trước 】

62,諸宗著述部,1185 , 4,徑中徑又徑 ,【清 張師誠著】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1185 , 4,Kính Trung Kính Hựu Kính ,【Thanh Trương Sư Thành Trước 】

62,諸宗著述部,1186 , 1,勸修淨土切要 ,【清 真益願纂述】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1186 , 1,Khuyến Tu Tịnh Độ Thiết Yếu ,【Thanh Chân Ích Nguyện Toản thuật 】

62,諸宗著述部,1187 , 2,淨土隨學 ,【清 古崑編】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1187 , 2,Tịnh Độ Tùy Học ,【Thanh Cổ Côn Biên 】

62,諸宗著述部,1188 , 1,淨土必求 ,【清 古崑集】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1188 , 1,Tịnh Độ Tất Cầu ,【Thanh Cổ Côn tập 】

62,諸宗著述部,1189 , 1,淨土承恩集 ,【清 芳慧編】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1189 , 1,Tịnh Độ Thừa Ân Tập ,【Thanh Phương Tuệ Biên 】

62,諸宗著述部,1190 , 1,念佛三昧 ,【瑞聖歎註】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1190 , 1,Niệm Phật Tam Muội ,【Thụy Thánh Thán chú 】

62,諸宗著述部,1191 , 1,西方確指 ,【清 覺明菩薩說 常攝集】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1191 , 1,Tây Phương Xác Chỉ ,【Thanh Giác Minh Bồ Tát Thuyết Thường Nhiếp tập 】

62,諸宗著述部,1192 , 1,清珠集 ,【清 治兆輯】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1192 , 1,Thanh Châu Tập ,【Thanh Trì Triệu tập 】

62,諸宗著述部,1193 , 1,蓮邦消息 ,【清 妙空子述】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1193 , 1,Liên Bang Tiêu Tức ,【Thanh Diệu Không Tử thuật 】

62,諸宗著述部,1194 , 1,淨土極信錄 ,【清 戒香述】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1194 , 1,Tịnh Độ Cực Tín Lục ,【Thanh Giới Hương thuật 】

62,諸宗著述部,1195 , 1,念佛起緣彌陀觀偈直解,【清 張淵述】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1195 , 1,Niệm Phật Khởi Duyên Di Đà Quán Kệ Trực Giải ,【Thanh Trương Uyên thuật 】

62,諸宗著述部,1196 , 3,淨土證心集 ,【清 卍蓮述】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1196 , 3,Tịnh Độ Chứng Tâm Tập ,【Thanh Vạn Liên thuật 】

62,諸宗著述部,1197 , 1,蓮宗必讀 ,【清 古崑集】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1197 , 1,Liên Tông Tất Độc ,【Thanh Cổ Côn tập 】

62,諸宗著述部,1198 , 1,淨土神珠 ,【清 古崑集】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1198 , 1,Tịnh Độ Thần Châu ,【Thanh Cổ Côn tập 】

62,諸宗著述部,1199 , 1,淨業痛策 ,【清 照瑩集】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1199 , 1,Tịnh Nghiệp Thống Sách ,【Thanh Chiếu Oánh tập 】

62,諸宗著述部,1200 , 1,時時好念佛 ,【清 果能述】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1200 , 1,Thời Thời Hảo Niệm Phật ,【Thanh Quả Năng thuật 】

62,諸宗著述部,1201 , 1,啟信雜說 ,【清 周思仁輯】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1201 , 1,Khải Tín Tạp Thuyết ,【Thanh Châu Tư Nhân tập 】

62,諸宗著述部,1202 , 1,淨土紺珠 ,【清 德真輯】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1202 , 1,Tịnh Độ Cám Châu ,【Thanh Đức Chân tập 】

62,諸宗著述部,1203 , 1,修西輯要 ,【清 信菴輯】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1203 , 1,Tu Tây Tập Yếu ,【Thanh Tín Am tập 】

62,諸宗著述部,1204 , 6,蓮修起信錄 ,【清 程兆鸞錄存】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1204 , 6,Liên Tu Khởi Tín Lục ,【Thanh Trình Triệu Loan Lục Tồn 】

62,諸宗著述部,1205 , 2,報恩論 ,【清 沈善登述】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1205 , 2,Báo Ân Luận ,【Thanh Trầm Thiện Đăng thuật 】

62,諸宗著述部,1206 , 1,持名四十八法 ,【清 鄭韋庵述】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1206 , 1,Trì Danh Tứ Thập Bát Pháp ,【Thanh Trịnh Vi Am thuật 】

62,諸宗著述部,1207 , 1,蓮邦詩選 ,【明 廣貴輯】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1207 , 1,Liên Bang Thi Tuyển ,【Minh Quảng Quý tập 】

62,諸宗著述部,1208 , 1,唯心集 ,【清 乘戒著】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1208 , 1,Duy Tâm Tập ,【Thanh Thừa Giới Trước 】

62,諸宗著述部,1209 , 1,影響集 ,【清 尼量海著】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1209 , 1,Ảnh Hưởng Tập ,【Thanh Ni Lượng Hải Trước 】

62,諸宗著述部,1210 , 1,二林唱和詩 ,【清 彭紹升集】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1210 , 1,Nhị Lâm Xướng Hòa Thi ,【Thanh Bành Thiệu Thăng tập 】

62,諸宗著述部,1211 , 1,觀河集節鈔 ,【清 彭紹升著 弟子節鈔】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1211 , 1,Quán Hà Tập Tiết Sao ,【Thanh Bành Thiệu Thăng Trước Đệ-Tử Tiết Sao 】

62,諸宗著述部,1212 , 1,測海集節鈔 ,【清 彭紹升著 弟子節鈔】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1212 , 1,Trắc Hải Tập Tiết Sao ,【Thanh Bành Thiệu Thăng Trước Đệ-Tử Tiết Sao 】

62,諸宗著述部,1213 , 1,瓊樓吟稿節鈔 ,【清 陶善著 弟子節鈔】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1213 , 1,Quỳnh Lâu Ngâm Cảo Tiết Sao ,【Thanh Đào Thiện Trước Đệ-Tử Tiết Sao 】

62,諸宗著述部,1214 , 1,蓮修必讀 ,【清 觀如輯】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1214 , 1,Liên Tu Tất Độc ,【Thanh Quán Như tập 】

62,諸宗著述部,1215 , 1,普能嵩禪師淨土詩 ,【清 德潤錄】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1215 , 1,Phổ Năng Tung Thiền Sư Tịnh Độ Thi ,【Thanh Đức Nhuận Lục 】

62,諸宗著述部,1216 , 1,淨土救生船詩 ,【清 寬量集】
62,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1216 , 1,Tịnh Độ Cứu Sanh Thuyền Thi ,【Thanh Khoan Lượng tập 】

63,諸宗著述部,1217 , 1,菩提達磨大師略辨大乘入道四行觀 ,【梁 菩提達磨說】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1217 , 1,Bồ-Đề Đạt-Ma Đại Sư Lược Biện Đại Thừa Nhập Đạo Tứ Hạnh/Hành/Hàng Quán ,【Lương Bồ-Đề Đạt-Ma Thuyết 】

63,諸宗著述部,1218 , 1,達磨大師血[月*永]論 ,【梁 菩提達磨述】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1218 , 1,Đạt-Ma Đại Sư Huyết [Nguyệt *Vĩnh ]Luận,【Lương Bồ-Đề Đạt-Ma thuật 】

63,諸宗著述部,1219 , 1,達磨大師悟性論 ,【梁 菩提達磨說】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1219 , 1,Đạt-Ma Đại Sư Ngộ Tánh Luận ,【Lương Bồ-Đề Đạt-Ma Thuyết 】

63,諸宗著述部,1220 , 1,達磨大師破相論 ,【梁 菩提達磨說】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1220 , 1,Đạt-Ma Đại Sư Phá Tướng Luận ,【Lương Bồ-Đề Đạt-Ma Thuyết 】

63,諸宗著述部,1222 , 1,修禪要訣 ,【北天竺 覺愛略說 唐 明恂隨錄 慧智傳譯】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1222 , 1,Tu Thiền Yếu Quyết ,【Bắc Thiên Trúc Giác Ái Lược Thuyết Đường Minh Tuân Tùy Lục Tuệ Trí Truyền dịch 】

63,諸宗著述部,1223 , 1,頓悟入道要門論 ,【唐 慧海撰】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1223 , 1,Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Luận ,【Đường Tuệ Hải  soạn 】

63,諸宗著述部,1224 , 1,諸方門人參問語錄 ,【唐 慧海撰】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1224 , 1,Chư Phương Môn Nhân Tham Vấn Ngữ Lục ,【Đường Tuệ Hải  soạn 】

63,諸宗著述部,1225 , 1,中華傳心地禪門師資承襲圖,【唐 裴休問 宗密答】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1225 , 1,Trung Hoa Truyền Tâm Địa Thiền Môn Sư Tư Thừa Tập Đồ ,【Đường Bùi Hưu Vấn Tông Mật Đáp 】

63,諸宗著述部,1226 , 1,宗門十規論 ,【唐 文益撰】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1226 , 1,Tông Môn Thập Quy Luận ,【Đường Văn Ích  soạn 】

63,諸宗著述部,1229 , 1,定慧相資歌 ,【宋 延壽撰】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1229 , 1,Định Tuệ Tướng Tư Ca ,【Tống Duyên Thọ  soạn 】

63,諸宗著述部,1230 , 1,警世 ,【宋 延壽撰】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1230 , 1,Cảnh Thế ,【Tống Duyên Thọ  soạn 】

63,諸宗著述部,1231 , 4,心賦注 ,【宋 延壽述】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1231 , 4,Tâm Phú Chú ,【Tống Duyên Thọ thuật 】

63,諸宗著述部,1232 , 1,智覺禪師自行錄 ,【宋 文[冰-水+中](重校編集)】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1232 , 1,Trí Giác Thiền Sư Tự Hạnh/Hành/Hàng Lục,【Tống Văn [Băng -Thủy +Trung ](Trọng Giáo Biên Tập )】

63,諸宗著述部,1233 , 1,祇園正儀 ,【宋 道楷撰】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1233 , 1,Kì Viên Chánh Nghi ,【Tống Đạo Giai  soạn 】

63,諸宗著述部,1234 , 1,臨濟宗旨 ,【宋 慧洪撰】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1234 , 1,Lâm Tế Tông Chỉ ,【Tống Tuệ Hồng  soạn 】

63,諸宗著述部,1235 , 1,智證傳 ,【宋 慧洪撰 覺慈編】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1235 , 1,Trí Chứng Truyền ,【Tống Tuệ Hồng Soạn Giác Từ Biên 】

63,諸宗著述部,1236 , 3,(重編)曹洞五位顯訣,【宋 慧霞編 廣輝釋】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1236 , 3,(Trọng Biên )Tào Đỗng Ngũ Vị Hiển Quyết ,【Tống Tuệ Hà Biên Quảng Huy Thích 】

63,諸宗著述部,1237 , 1,寶鏡三昧本義 ,【清 行策述】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1237 , 1,Bảo Kính Tam Muội Bổn Nghĩa ,【Thanh Hạnh/Hành/Hàng Sách thuật 】

63,諸宗著述部,1238 , 1,寶鏡三昧原宗辨謬說,【清 淨訥述】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1238 , 1,Bảo Kính Tam Muội Nguyên Tông Biện Mậu Thuyết ,【Thanh Tịnh Nột thuật 】

63,諸宗著述部,1239 , 1,溈山警策註 ,【宋 守遂註】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1239 , 1,Quy Sớn Cảnh Sách Chú ,【Tống Thủ Toại chú 】

63,諸宗著述部,1240 , 2,溈山警策句釋記 ,【明 弘贊註 開詗記】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1240 , 2,Quy Sớn Cảnh Sách Cú Thích Kí,【Minh Hoằng Tán Chú Khai Huýnh Kí 】

63,諸宗著述部,1241 , 1,證道歌註 ,【宋 彥琪註】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1241 , 1,Chứng Đạo Ca Chú ,【Tống Ngạn Kỳ chú 】

63,諸宗著述部,1242 , 2,永嘉禪宗集註 ,【明 傳燈重編並註】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1242 , 2,Vĩnh Gia Thiền Tông Tập Chú ,【Minh Truyền Đăng Trọng Biên Tịnh chú 】

63,諸宗著述部,1244 , 9,百丈清規證義記 ,【清 儀潤說義】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1244 , 9,Bách Trượng Thanh Qui Chứng Nghĩa Kí,【Thanh Nghi Nhuận Thuyết Nghĩa 】

63,諸宗著述部,1245 , 10,(重雕補註)禪苑清規,【宋 宗頤集】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1245 , 10,(Trọng Điêu Bổ Chú )Thiền Uyển Thanh Quy ,【Tống Tông 頤tập 】

63,諸宗著述部,1246 , 1,入眾日用 ,【宋 宗壽集】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1246 , 1,Nhập Chúng Nhật Dụng ,【Tống Tông Thọ tập 】

63,諸宗著述部,1247 , 1,入眾須知 ,【宋 宗壽集】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1247 , 1,Nhập Chúng Tu Tri ,【Tống Tông Thọ tập 】

63,諸宗著述部,1248 , 1,幻住庵清規 ,【元 明本著】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1248 , 1,Huyễn Trụ/Trú Am Thanh Quy ,【Nguyên Minh Bổn Trước 】

63,諸宗著述部,1249 , 2,叢林校定清規總要 ,【宋 惟勉編次】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1249 , 2,Tùng Lâm Giáo Định Thanh Quy Tổng Yếu ,【Tống Duy Miễn Biên Thứ 】

63,諸宗著述部,1250 , 10,禪林備用清規 ,【元 弋咸編】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1250 , 10,Thiền Lâm Bị Dụng Thanh Quy ,【Nguyên Dặc Hàm Biên 】

63,諸宗著述部,1251 , 1,叢林兩序須知 ,【明 通容述】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1251 , 1,Tùng Lâm Lượng/Lưỡng Tự Tu Tri ,【Minh Thông Dung thuật 】

63,諸宗著述部,1252 , 4,禪林疏語考證 ,【明 元賢集】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1252 , 4,Thiền Lâm Sớ Ngữ Khảo Chứng ,【Minh Nguyên Hiền tập 】

63,諸宗著述部,1253 , 1,初學記 ,【元 清覺述 道安注】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1253 , 1,Sớ Học Kí ,【Nguyên Thanh Giác Thuật Đạo An chú 】

63,諸宗著述部,1254 , 1,正行集 ,【元 清覺述】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1254 , 1,Chánh Hạnh Tập ,【Nguyên Thanh Giác thuật 】

63,諸宗著述部,1255 , 1,禪家龜鑑 ,【朝鮮 退隱述】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1255 , 1,Thiền Gia Quy Giám ,【Triêu Tiên Thoái Ẩn thuật 】

63,諸宗著述部,1256 , 1,宗門玄鑑圖 ,【明 [虎-儿+丘]一撰】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1256 , 1,Tông Môn Huyền Giám Đồ ,【Minh [Hổ -Nhân +Khâu ]Nhất  soạn 】

63,諸宗著述部,1257 , 2,博山參禪警語 ,【明 成正集】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1257 , 2,Bác Sớn Tham Thiền Cảnh Ngữ ,【Minh Thành Chánh tập 】

63,諸宗著述部,1258 , 1,禪宗直指 ,【明 石成金著】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1258 , 1,Thiền Tông Trực Chỉ ,【Minh Thạch Thành Kim Trước 】

63,諸宗著述部,1259 , 1,禪門鍛鍊說 ,【明 戒顯著】
63,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1259 , 1,Thiền Môn Đoán Luyện Thuyết ,【Minh Giới Hiển Trước 】

64,諸宗著述部,1260 , 42,列祖提綱錄 ,【清 行悅集】
64,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1260 , 42,Liệt Tổ Đề Cương Lục ,【Thanh Hạnh/Hành/Hàng Duyệt tập 】

64,諸宗著述部,1261 , 8,祖庭事苑 ,【宋 善卿編正】
64,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1261 , 8,Tổ Đình Sự Uyển ,【Tống Thiện Khanh Biên Chánh 】

64,諸宗著述部,1262 , 1,禪林寶訓音義 ,【明 大建較】
64,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1262 , 1,Thiền Lâm Bảo Huấn Âm Nghĩa ,【Minh Đại Kiến Giác 】

64,諸宗著述部,1263 , 4,禪林寶訓合註 ,【清 張文嘉較定 張文憲參閱】
64,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1263 , 4,Thiền Lâm Bảo Huấn Hợp Chú ,【Thanh Trương Văn Gia Giác Định Trương Văn Hiến Tham Duyệt 】

64,諸宗著述部,1264 , 1,禪林寶訓拈頌 ,【清 行盛著 超記錄】
64,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1264 , 1,Thiền Lâm Bảo Huấn Niêm Tụng ,【Thanh Hạnh/Hành/Hàng Thịnh Trước Siêu Kí Lục 】

64,諸宗著述部,1265 , 4,禪林寶訓順硃 ,【清 德玉順硃】
64,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1265 , 4,Thiền Lâm Bảo Huấn Thuận Chu ,【Thanh Đức Ngọc Thuận Chu 】

64,諸宗著述部,1266 , 3,禪林寶訓筆說 ,【清 智祥述】
64,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1266 , 3,Thiền Lâm Bảo Huấn Bút Thuyết ,【Thanh Trí Tường thuật 】

64,諸宗著述部,1268 , 1,叢林公論 ,【宋 惠彬述】
64,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1268 , 1,Tùng Lâm Công Luận ,【Tống Huệ Bân thuật 】

64,諸宗著述部,1269 , 1,十牛圖頌 ,【宋 師遠述】
64,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1269 , 1,Thập Ngưu Đồ Tụng ,【Tống Sư Viễn thuật 】

64,諸宗著述部,1270 , 1,十牛圖頌 ,【明 胡文煥著】
64,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1270 , 1,Thập Ngưu Đồ Tụng ,【Minh Hồ Văn Hoán Trước 】

64,諸宗著述部,1271 , 1,十牛圖和頌 ,【明 袾宏書】
64,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1271 , 1,Thập Ngưu Đồ Hòa Tụng ,【Minh Châu Hoành Thư 】

64,諸宗著述部,1276 , 3,禪門寶藏錄 ,【高麗 天[正*頁]撰】
64,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1276 , 3,Thiền Môn Bảo Tạng Lục ,【Cao Lệ Thiên [Chánh *Hiệt ] soạn 】

65,諸宗著述部,1277 , 15,高峰龍泉院因師集賢語錄 ,【元 如瑛編】
65,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1277 , 15,Cao Phong Long Tuyền Viện Nhân Sư Tập Hiền Ngữ Lục ,【Nguyên Như Anh Biên 】

65,諸宗著述部,1278 , 8,禪宗雜毒海 ,【清 性音重編】
65,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1278 , 8,Thiền Tông Tạp Độc Hải ,【Thanh Tánh Âm Trọng Biên 】

65,諸宗著述部,1279 , 1,五宗原 ,【明 法藏著】
65,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1279 , 1,Ngũ Tông Nguyên ,【Minh Pháp Tạng Trước 】

65,諸宗著述部,1280 , 10,闢妄救略說 ,【明 圓悟著 真啟編】
65,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1280 , 10,Tịch Vọng Cứu Lược Thuyết ,【Minh Viên Ngộ Trước Chân Khải Biên 】

65,諸宗著述部,1281 , 8,御製揀魔辨異錄 ,【清 世宗皇帝製】
65,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1281 , 8,Ngự Chế Giản Ma Biện Dị Lục,【Thanh Thế Tông Hoàng Đế Chế 】

65,諸宗著述部,1282 , 3,五家宗旨纂要 ,【清 性統編】
65,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1282 , 3,Ngũ Gia Tông Chỉ Toản Yếu ,【Thanh Tánh Thống Biên 】

65,諸宗著述部,1283 , 2,宗範 ,【清 錢伊庵編緝】
65,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1283 , 2,Tông Phạm ,【Thanh Tiễn Y Am Biên tập 】

65,諸宗著述部,1285 , 1,慨古錄 ,【明 圓澄著】
65,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1285 , 1,Khái Cổ Lục ,【Minh Viên Trừng Trước 】

65,諸宗著述部,1286 , 2,祖庭鉗鎚錄 ,【明 通容輯著】
65,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1286 , 2,Tổ Đình Kiềm Chùy Lục ,【Minh Thông Dung Tập Trước 】

65,諸宗著述部,1287 , 1,千松筆記 ,【明 大韶著】
65,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1287 , 1,Thiên Tùng Bút Kí ,【Minh Đại Thiều Trước 】

65,諸宗著述部,1288 , 3,萬法歸心錄 ,【清 超溟著】
65,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1288 , 3,Vạn Pháp Quy Tâm Lục ,【Thanh Siêu Minh Trước 】

65,諸宗著述部,1289 , 1,禪宗指掌 ,【清 行海述】
65,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1289 , 1,Thiền Tông Chỉ Chưởng ,【Thanh Hạnh/Hành/Hàng Hải thuật 】

65,諸宗著述部,1290 , 1,觀心玄樞 ,【宋 延壽撰】
65,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1290 , 1,Quán Tâm Huyền Xu ,【Tống Duyên Thọ  soạn 】

65,諸宗著述部,1291 , 1,證道歌頌 ,【宋 法泉繼頌】
65,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1291 , 1,Chứng Đạo Ca Tụng ,【Tống Pháp Tuyền Kế Tụng 】

65,諸宗著述部,1292 , 1,證道歌註 ,【宋 知訥述】
65,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1292 , 1,Chứng Đạo Ca Chú ,【Tống Trí Nột thuật 】

65,諸宗著述部,1293 , 1,證道歌註 ,【元 永盛述 德弘編】
65,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1293 , 1,Chứng Đạo Ca Chú ,【Nguyên Vĩnh Thịnh Thuật Đức Hoằng Biên 】

65,諸宗著述部,1294 , 1,溈山警策註 ,【明 大香註】
65,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1294 , 1,Quy Sớn Cảnh Sách Chú ,【Minh Đại Hương chú 】

65,諸宗著述部,1295 , 40,禪宗頌古聯珠通集 ,【宋 法應集 元 普會續集】
65,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1295 , 40,Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Thông Tập ,【Tống Pháp Ưng Tập Nguyên Phổ Hội Tục tập 】

66,諸宗著述部,1296 , 45,宗門拈古彙集 ,【清 淨符彙集】
66,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1296 , 45,Tông Môn Niêm Cổ Vị Tập ,【Thanh Tịnh Phù Vị tập 】

66,諸宗著述部,1297 , 72,宗鑑法林 ,【清 集雲堂編】
66,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1297 , 72,Tông Giám Pháp Lâm ,【Thanh Tập Vân Đường Biên 】

66,諸宗著述部,1298 , 2,禪門諸祖師偈頌 ,【宋 子昇錄 如祐錄】
66,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1298 , 2,Thiền Môn Chư Tổ Sư Kệ Tụng ,【Tống Tử Thăng Lục Như Hữu Lục 】

67,諸宗著述部,1299 , 20,禪林類聚 ,【元 道泰集】
67,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1299 , 20,Thiền Lâm Loại Tụ ,【Nguyên Đạo Thái tập 】

67,諸宗著述部,1301 , 2,佛果擊節錄 ,【宋 重顯拈古 克勤擊節】
67,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1301 , 2,Phật Quả Kích Tiết Lục ,【Tống Trọng Hiển Niêm Cổ Khắc Tinh Cần Kích Tiết 】

67,諸宗著述部,1302 , 2,[橩-木]絕老人天奇直註雪竇顯和尚頌古,【明 本瑞直註 道霖.性福編集】
67,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1302 , 2,[橩-Mộc ]Tuyệt Lão Nhân Thiên Kì Trực Chú Tuyết Đậu Hiển Hòa Thượng Tụng Cổ,【Minh Bản Thụy Trực Chú Đạo Lâm .Tánh Phước Biên tập 】

67,諸宗著述部,1303 , 6,林泉老人評唱投子青和尚頌古空谷集,【宋 義青頌古 元 從倫評唱】
67,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1303 , 6,Lâm Tuyền Lão Nhân Bình Xướng Đầu Tử Thanh Hòa Thượng Tụng Cổ Không Cốc Tập ,【Tống Nghĩa Thanh Tụng Cổ Nguyên Tùng Luân Bình Xướng 】

67,諸宗著述部,1304 , 6,林泉老人評唱丹霞淳禪師頌古[虎-儿+丘]堂集 ,【元 姜端禮撰】
67,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1304 , 6,Lâm Tuyền Lão Nhân Bình Xướng Đan Hà Thuần Thiền Sư Tụng Cổ [Hổ -Nhân +Khâu ]Đường Tập ,【Nguyên Khương Đoan Lễ  soạn 】

67,諸宗著述部,1306 , 2,[橩-木]絕老人天奇直註天童覺和尚頌古,【明 本瑞直註 性福編集】
67,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1306 , 2,[橩-Mộc ]Tuyệt Lão Nhân Thiên Kì Trực Chú Thiên Đồng Giác Hòa Thượng Tụng Cổ,【Minh Bản Thụy Trực Chú Tánh Phước Biên tập 】

67,諸宗著述部,1307 , 2,萬松老人評唱天童覺和尚拈古請益錄,【宋 正覺拈古 元 行秀評唱】
67,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1307 , 2,Vạn Tùng Lão Nhân Bình Xướng Thiên Đồng Giác Hòa Thượng Niêm Cổ Thỉnh Ích Lục ,【Tống Chánh Giác Niêm Cổ Nguyên Hạnh/Hành/Hàng Tú Bình Xướng 】

67,諸宗著述部,1308 , 5,徑石滴乳集 ,【清 真在編 機雲重續】
67,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1308 , 5,Kính Thạch Tích Nhũ Tập ,【Thanh Chân Tại Biên Ky Vân Trọng Tục 】

67,諸宗著述部,1309 , 3,正法眼藏 ,【宋 宗杲集並著語】
67,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1309 , 3,Chánh Pháp Nhãn Tạng ,【Tống Tông Cảo Tập Tịnh Trước Ngữ 】

67,諸宗著述部,1310 , 3,拈八方珠玉集 ,【宋 祖慶重編】
67,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1310 , 3,Niêm Bát Phương Châu Ngọc Tập ,【Tống Tổ Khánh Trọng Biên 】

67,諸宗著述部,1312 , 1,通玄百問 ,【元 圓通設問 行秀仰答】
67,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1312 , 1,Thông Huyền Bách Vấn ,【Nguyên Viên Thông Thiết Vấn Hạnh/Hành/Hàng Tú Ngưỡng Đáp 】

67,諸宗著述部,1313 , 1,青州百問 ,【元 辯和尚問 覺和尚答】
67,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1313 , 1,Thanh Châu Bách Vấn ,【Nguyên Biện Hòa Thượng Vấn Giác Hòa Thượng Đáp 】

68,諸宗著述部,1314 , 1,古尊宿語錄目錄 ,【日本 道忠編】
68,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1314 , 1,Cổ Tôn Tú Ngữ Lục Mục Lục ,【Nhật Bản Đạo Trung Biên 】

68,諸宗著述部,1315 , 48,古尊宿語錄 ,【宋 頤藏主集】
68,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1315 , 48,Cổ Tôn Tú Ngữ Lục ,【Tống 頤tạng Chủ tập 】

68,諸宗著述部,1316 , 1,古尊宿語要目錄 ,【日本 道忠編】
68,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1316 , 1,Cổ Tôn Tú Ngữ Yếu Mục Lục ,【Nhật Bản Đạo Trung Biên 】

68,諸宗著述部,1317 , 1,續古尊宿語要目錄 ,【日本 道忠編】
68,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1317 , 1,Tục Cổ Tôn Tú Ngữ Yếu Mục Lục ,【Nhật Bản Đạo Trung Biên 】

68,諸宗著述部,1318 , 6,續古尊宿語要 ,【宋 師明集】
68,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1318 , 6,Tục Cổ Tôn Tú Ngữ Yếu ,【Tống Sư Minh tập 】

68,諸宗著述部,1319 , 19,御選語錄 ,【清 世宗皇帝御選】
68,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1319 , 19,Ngự Tuyển Ngữ Lục ,【Thanh Thế Tông Hoàng Đế Ngự Tuyển 】

69,諸宗著述部,1320 , 1,四家語錄(序.引.跋) ,【】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1320 , 1,Tứ Gia Ngữ Lục (Tự .Dẫn .Bạt ) ,【】

69,諸宗著述部,1321 , 1,馬祖道一禪師廣錄(四家語錄卷一),【】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1321 , 1,Mã Tổ Đạo Nhất Thiền Sư Quảng Lục (Tứ Gia Ngữ Lục Quyển Nhất ),【】

69,諸宗著述部,1322 , 1,百丈懷海禪師語錄(四家語錄卷二),【】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1322 , 1, Bách Trượng Hoài Hải Thiền Sư Ngữ Lục (Tứ Gia Ngữ Lục Quyển Nhị ),【】

69,諸宗著述部,1323 , 1,百丈懷海禪師廣錄(四家語錄卷三),【】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1323 , 1, Bách Trượng Hoài Hải Thiền Sư Quảng Lục (Tứ Gia Ngữ Lục Quyển Tam ),【】

69,諸宗著述部,1326 , 1,五家語錄(序) ,【】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1326 , 1,Ngũ Gia Ngữ Lục (Tự ) ,【】

69,諸宗著述部,1333 , 2,雪峰義存禪師語錄(真覺禪師語錄),【明 林弘衍編次】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1333 , 2,Tuyết Phong Nghĩa Tồn Thiền Sư Ngữ Lục (Chân Giác Thiền Sư Ngữ Lục ),【Minh Lâm Hoằng Diễn Biên Thứ 】

69,諸宗著述部,1335 , 4,善慧大士語錄 ,【唐 樓[(匕/示)*頁]錄】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1335 , 4,Thiện Tuệ Đại Sĩ Ngữ Lục ,【Đường Lâu [(Chủy /Thị )*Hiệt ]Lục 】

69,諸宗著述部,1336 , 3,龐居士語錄 ,【唐 于[由*頁]編集】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1336 , 3,Bàng Cư-Sĩ Ngữ Lục ,【Đường Vu [Do *Hiệt ]Biên tập 】

69,諸宗著述部,1338 , 1,石霜楚圓禪師語錄 ,【(小師)慧南重編】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1338 , 1,Thạch Sương Sở Viên Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tiểu Sư )Tuệ Nam Trọng Biên 】

69,諸宗著述部,1339 , 1,瑯琊慧覺禪師語錄(序) ,【(參學)用孫序】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1339 , 1,Lang Gia Tuệ Giác Thiền Sư Ngữ Lục (Tự ) ,【(Tham Học )Dụng Tôn Tự 】

69,諸宗著述部,1340 , 1,黃龍四家錄(序) ,【宋 秀人錢密序】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1340 , 1,Hoàng Long Tứ Gia Lục (Tự ) ,【Tống Tú Nhân Tiễn Mật Tự 】

69,諸宗著述部,1342 , 1,雲菴克文禪師語錄(敘.疏.附錄),【】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1342 , 1,Vân Am Khắc Văn Thiền Sư Ngữ Lục (Tự .Sớ .Phụ Lục ),【】

69,諸宗著述部,1343 , 1,寶覺祖心禪師語錄(黃龍四家錄第二),【(侍者)子和錄、(門人)仲介重編】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1343 , 1,Bảo Giác Tổ Tâm Thiền Sư Ngữ Lục (Hoàng Long Tứ Gia Lục Đệ Nhị ),【(Thị Giả )Tử Hòa Lục 、(Môn Nhân )Trọng Giới Trọng Biên 】

69,諸宗著述部,1344 , 1,死心悟新禪師語錄(黃龍四家錄第三),【】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1344 , 1,Tử Tâm Ngộ Tân Thiền Sư Ngữ Lục (Hoàng Long Tứ Gia Lục Đệ Tam ),【】

69,諸宗著述部,1345 , 1,超宗慧方禪師語錄(黃龍四家錄第四),【】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1345 , 1,Siêu Tông Tuệ Phương Thiền Sư Ngữ Lục (Hoàng Long Tứ Gia Lục Đệ Tứ ),【】

69,諸宗著述部,1346 , 1,雪峰慧空禪師語錄 ,【(嗣法)慧弼編】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1346 , 1,Tuyết Phong Huệ Không Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tự Pháp )Tuệ Bật Biên 】

69,諸宗著述部,1347 , 1,長靈守卓禪師語錄 ,【(嗣法)介諶編】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1347 , 1,Trường/Trưởng Linh Thủ Trác Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tự Pháp )Giới Kham Biên 】

69,諸宗著述部,1348 , 1,雪菴從瑾禪師頌古 ,【】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1348 , 1,Tuyết Am Tùng Cấn Thiền Sư Tụng Cổ ,【】

69,諸宗著述部,1350 , 1,保寧仁勇禪師語錄 ,【(參學門人)道勝.圓淨 錄】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1350 , 1,Bảo Ninh Nhân Dũng Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tham Học Môn Nhân )Đạo Thắng .Viên Tịnh Lục 】

69,諸宗著述部,1351 , 2,白雲守端禪師語錄 ,【】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1351 , 2,  Bạch Vân Thủ Đoan Thiền Sư Ngữ Lục ,【】

69,諸宗著述部,1352 , 4,白雲守端禪師廣錄 ,【(參學小師)處凝.智本.智華.法演 編集、海譚錄】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1352 , 4,  Bạch Vân Thủ Đoan Thiền Sư Quảng Lục ,【(Tham Học Tiểu Sư )Xứ/Xử Ngưng .Trí Bổn .Trí Hoa .Pháp Diễn Biên Tập 、Hải Đàm Lục 】

69,諸宗著述部,1353 , 2,開福道寧禪師語錄 ,【(嗣法小師)善果集】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1353 , 2,Khai Phước Đạo Ninh Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tự Pháp Tiểu Sư )Thiện Quả tập 】

69,諸宗著述部,1354 , 1,月林師觀禪師語錄 ,【(侍者)法寶.法[王*壽].慶會.法清.有宗.惟珪.道果.慧開.德秀 編】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1354 , 1,Nguyệt Lâm Sư Quán Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Thị Giả )Pháp Bảo .Pháp [Vương *Thọ ].Khánh Hội .Pháp Thanh .Hữu Tông .Duy Khuê .Đạo Quả .Tuệ Khai .Đức Tú Biên 】

69,諸宗著述部,1355 , 2,無門慧開禪師語錄 ,【(侍者)普敬.普通.了心.普禮.法孜.普巖.普覺.光祖.一見 錄】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1355 , 2,Vô Môn Tuệ Khai Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Thị Giả )Phổ Kính .Phổ Thông .Liễu Tâm .Phổ Lễ .Pháp Tư .Phổ Nham .Phổ Giác .Quang Tổ .Nhất Kiến Lục 】

69,諸宗著述部,1356 , 3,普菴印肅禪師語錄 ,【】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1356 , 3,Phổ Am Ấn Túc Thiền Sư Ngữ Lục ,【】

69,諸宗著述部,1357 , 4,佛果克勤禪師心要 ,【(嗣法)子文編】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1357 , 4,Phật Quả Khắc Tinh Cần Thiền Sư Tâm Yếu ,【(Tự Pháp )Tử Văn Biên 】

69,諸宗著述部,1358 , 1,虎丘紹隆禪師語錄 ,【(參學)嗣端 等編】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1358 , 1,Hổ Khâu Thiệu Long Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tham Học )Tự Đoan Đẳng Biên 】

69,諸宗著述部,1359 , 10,應菴曇華禪師語錄 ,【(嗣法)守詮 等編】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1359 , 10,Ưng Am Đàm Hoa Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tự Pháp )Thủ Thuyên Đẳng Biên 】

69,諸宗著述部,1360 , 4,瞎堂慧遠禪師廣錄 ,【(參學)齊己.如本.祖淳.法慧 編】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1360 , 4,Hạt Đường Tuệ Viễn Thiền Sư Quảng Lục ,【(Tham Học )Tề Kỷ .Như Bổn .Tổ Thuần .Pháp Tuệ Biên 】

69,諸宗著述部,1361 , 1,濟顛道濟禪師語錄 ,【宋 沈孟柈敘述】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1361 , 1,Tế Điên Đạo Tế Thiền Sư Ngữ Lục ,【Tống Trầm Mạnh Bàn Tự thuật 】

69,諸宗著述部,1362 , 2,普覺宗杲禪師語錄 ,【(參學)法宏.道謙 編】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1362 , 2,Phổ Giác Tông Cảo Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tham Học )Pháp Hoành .Đạo Khiêm Biên 】

69,諸宗著述部,1363 , 1,西山亮禪師語錄 ,【(侍者)覺心.志清 編】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1363 , 1,Tây Sớn Lượng Thiền Sư Ngữ Lục,【(Thị Giả )Giác Tâm .Chí Thanh Biên 】

69,諸宗著述部,1364 , 1,率菴梵琮禪師語錄 ,【(小師)了見.(侍者)文郁.本空 編】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1364 , 1,Suất Am Phạm Tông Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tiểu Sư )Liễu Kiến .(Thị Giả )Văn Úc .Bổn Không Biên 】

69,諸宗著述部,1365 , 1,北[石*間]居簡禪師語錄 ,【(參學)大觀編】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1365 , 1,Bắc [Thạch *Gian ]Cư Giản Thiền Sư Ngữ Lục,【(Tham Học )Đại Quán Biên 】

69,諸宗著述部,1366 , 1,物初大觀禪師語錄 ,【(門人)德溥 等編校】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1366 , 1,Thật Vật Sớ Đại Quán Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Môn Nhân )Đức Phổ Đẳng Biên Giáo 】

69,諸宗著述部,1367 , 4,笑隱大訢禪師語錄 ,【(門人)延俊.慧曇.中孚.崇裕 等編】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1367 , 4,Tiếu Ẩn Đại Hân Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Môn Nhân )Duyên Tuấn .Tuệ Đàm .Trung Phu .Sùng Dụ Đẳng Biên 】

69,諸宗著述部,1368 , 2,偃溪廣聞禪師語錄 ,【(侍者門人)元清.淨志.普暉.元偉.光從.道鑑.道隆.惟實.妙高 編】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1368 , 2,Yển Khê Quảng Văn Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Thị Giả Môn Nhân )Nguyên Thanh .Tịnh Chí .Phổ Huy .Nguyên Vĩ .Quang Tùng .Đạo Giám .Đạo Long .Duy Thật .Diệu Cao Biên 】

69,諸宗著述部,1369 , 1,大川普濟禪師語錄 ,【(門人)元愷編】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1369 , 1,Đại Xuyên Phổ Tế Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Môn Nhân )Nguyên Khải Biên 】

69,諸宗著述部,1370 , 1,淮海原肇禪師語錄 ,【(侍者門人)實仁.宗文.法奇.守愿.行佑.了元.善之.淨證.法從.紹熏.普璋.文煥.淨伏.慧行.文謙.正因.法恩.德紀.可能.持志.覺孫.惟康.宗和.如止.有智.慧雲.若舟 編】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1370 , 1,Hoài Hải Nguyên Triệu Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Thị Giả Môn Nhân )Thật Nhân .Tông Văn .Pháp Kì .Thủ Nguyện .Hạnh/Hành/Hàng Hữu .Liễu Nguyên .Thiện Chi .Tịnh Chứng .Pháp Tùng .Thiệu Huân .Phổ Chương .Văn Hoán .Tịnh Phục .Tuệ Hạnh/Hành/Hàng .Văn Khiêm .Chánh Nhân .Pháp Ân .Đức Kỉ .Khả Năng .Trì Chí .Giác Tôn .Duy Khang .Tông Hòa .Như Chỉ .Hữu Trí .Tuệ Vân .Nhược/Nhã Châu Biên 】

69,諸宗著述部,1371 , 1,介石智朋禪師語錄 ,【(參學侍者)正賢.宗坦.延輝.淨球.智瑾.志諶.祖誾 編】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1371 , 1,Giới Thạch Trí Bằng Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tham Học Thị Giả )Chánh Hiền .Tông Thản .Duyên Huy .Tịnh Cầu .Trí Cấn .Chí Kham .Tổ Ngân Biên 】

69,諸宗著述部,1372 , 1,無文道燦禪師語錄 ,【(小師)惟康編】
69,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1372 , 1,Vô Văn Đạo Xán Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tiểu Sư )Duy Khang Biên 】

70,諸宗著述部,1374 , 1,龍源介清禪師語錄 ,【(侍者)士洵.德高.懷珠 編】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1374 , 1,Long Nguyên Giới Thanh Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Thị Giả )Sĩ Tuân .Đức Cao .Hoài Châu Biên 】

70,諸宗著述部,1375 , 1,曹源道生禪師語錄 ,【(侍者)道[冰-水+中]編】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1375 , 1,Tào Nguyên Đạo Sanh Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Thị Giả )Đạo [Băng -Thủy +Trung ]Biên 】

70,諸宗著述部,1376 , 2,痴絕道[冰-水+中]禪師語錄,【(嗣法門人)智沂.悟開.行彌.紹甄.智圓.元省.元樞 編】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1376 , 2,Si Tuyệt Đạo [Băng -Thủy +Trung ]Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tự Pháp Môn Nhân )Trí Nghi .Ngộ Khai .Hạnh/Hành/Hàng Di .Thiệu Chân .Trí Viên .Nguyên Tỉnh .Nguyên Xu Biên 】

70,諸宗著述部,1377 , 2,松源崇嶽禪師語錄 ,【(參學)善開.光睦.普巖.師肇.道巖.了能 等錄】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1377 , 2,Tùng Nguyên Sùng Nhạc Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tham Học )Thiện Khai .Quang Mục .Phổ Nham .Sư Triệu .Đạo Nham .Liễu Năng Đẳng Lục 】

70,諸宗著述部,1378 , 1,無明慧性禪師語錄 ,【(侍者)妙儼.圓澄.妙全.道隆.圓照.法洪.唯道 等編】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1378 , 1,Vô Minh Tuệ Tánh Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Thị Giả )Diệu Nghiễm .Viên Trừng .Diệu Toàn .Đạo Long .Viên Chiếu .Pháp Hồng .Duy Đạo Đẳng Biên 】

70,諸宗著述部,1379 , 1,運菴普巖禪師語錄 ,【(侍者)元靖.智能.惟衍 編】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1379 , 1,Vận Am Phổ Nham Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Thị Giả )Nguyên Tĩnh .Trí Năng .Duy Diễn Biên 】

70,諸宗著述部,1381 , 1,破菴祖先禪師語錄 ,【(參學)圓照等編】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1381 , 1,Phá Am Tổ Tiên Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tham Học )Viên Chiếu Đẳng Biên 】

70,諸宗著述部,1382 , 5,無準師範禪師語錄 ,【(侍者)宗會.智折.覺圓.如海.妙倫.惟一.了禪.了心.普明.了南.紹曇.了覺.師坦.妙因.至慧 編】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1382 , 5,Vô Chuẩn Sư Phạm Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Thị Giả )Tông Hội .Trí Chiết .Giác Viên .Như Hải .Diệu Luân .Duy Nhất .Liễu Thiền .Liễu Tâm .Phổ Minh .Liễu Nam .Thiệu Đàm .Liễu Giác .Sư Thản .Diệu Nhân .Chí Tuệ Biên 】

70,諸宗著述部,1383 , 1,無準和尚奏對語錄 ,【(侍者)了南.了垠 編】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1383 , 1,Vô Chuẩn Hòa Thượng Tấu Đối Ngữ Lục ,【(Thị Giả )Liễu Nam .Liễu Ngân Biên 】

70,諸宗著述部,1384 , 1,絕岸可湘禪師語錄 ,【(嗣法門人)妙恩.正從.自永.守靜.慈證.宗永 等編】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1384 , 1,Tuyệt Ngạn Khả Tương Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tự Pháp Môn Nhân )Diệu Ân .Chánh Tùng .Tự Vĩnh .Thủ Tĩnh .Từ Chứng .Tông Vĩnh Đẳng Biên 】

70,諸宗著述部,1385 , 2,樵隱悟逸禪師語錄 ,【(侍者)正定編】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1385 , 2,Tiều Ẩn Ngộ Dật Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Thị Giả )Chánh Định Biên 】

70,諸宗著述部,1386 , 4,石田法薰禪師語錄 ,【(門人)了覺.師坦 等編】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1386 , 4,Thạch Điền Pháp Huân Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Môn Nhân )Liễu Giác .Sư Thản Đẳng Biên 】

70,諸宗著述部,1387 , 1,劍關子益禪師語錄 ,【(侍者)善珙.德修.慧澄.銳彰.心寧.慧恭 編】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1387 , 1,Kiếm Quan Tử Ích Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Thị Giả )Thiện 珙.Đức Tu .Tuệ Trừng .Nhuệ Chương .Tâm Ninh .Tuệ Cung Biên 】

70,諸宗著述部,1388 , 2,環溪惟一禪師語錄 ,【(參學)覺此編】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1388 , 2,Hoàn Khê Duy Nhất Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tham Học )Giác Thử Biên 】

70,諸宗著述部,1389 , 1,希叟紹曇禪師語錄 ,【(侍者)自悟.了舜.妙恩.普和.慧洇.希革.彌紹.道信.宗壽.道亨 編】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1389 , 1,Hy Tẩu Thiệu Đàm Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Thị Giả )Tự Ngộ .Liễu Thuấn .Diệu Ân .Phổ Hòa .Tuệ 洇.Hy Cách .Di Thiệu .Đạo Tín .Tông Thọ .Đạo Hanh Biên 】

70,諸宗著述部,1390 , 7,希叟紹曇禪師廣錄 ,【(侍者)法澄.了舜.普和.希革.惠洇.彌紹.道亨.宗壽 編】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1390 , 7,Hy Tẩu Thiệu Đàm Thiền Sư Quảng Lục ,【(Thị Giả )Pháp Trừng .Liễu Thuấn .Phổ Hòa .Hy Cách .Huệ 洇.Di Thiệu .Đạo Hanh .Tông Thọ Biên 】

70,諸宗著述部,1391 , 2,西巖了慧禪師語錄 ,【(門人侍者)修義.景元.宗清.繼燖.宗應 編】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1391 , 2,Tây Nham Liễu Tuệ Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Môn Nhân Thị Giả )Tu Nghĩa .Cảnh Nguyên .Tông Thanh .Kế Tầm .Tông Ưng Biên 】

70,諸宗著述部,1392 , 2,月[石*間]禪師語錄,【(嗣法)妙寅、(侍者)法嚴.德圓.覺靜.永仁.宗煥 等編】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1392 , 2,Nguyệt [Thạch *Gian ]Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tự Pháp )Diệu Dần 、(Thị Giả )Pháp Nghiêm .Đức Viên .Giác Tĩnh .Vĩnh Nhân .Tông Hoán Đẳng Biên 】

70,諸宗著述部,1393 , 1,平石如砥禪師語錄 ,【(嗣法門人)文才.子昶.了因.彌安.元勗.師楷.文斌.汝均.處林.雲岑 等編】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1393 , 1,Bình Thạch Như Chỉ Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tự Pháp Môn Nhân )Văn Tài .Tử Sưởng .Liễu Nhân .Di An .Nguyên Húc .Sư Giai .Văn Bân .Nhữ Quân .Xứ/Xử Lâm .Vân Sầm Đẳng Biên 】

70,諸宗著述部,1394 , 2,斷橋妙倫禪師語錄 ,【(侍者)文寶.善清 編】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1394 , 2,Đoạn Kiều Diệu Luân Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Thị Giả )Văn Bảo .Thiện Thanh Biên 】

70,諸宗著述部,1395 , 1,方山文寶禪師語錄 ,【(嗣法)先[者*見].祖燈 等錄、(法孫)機雲編】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1395 , 1,Phương Sớn Văn Bảo Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tự Pháp )Tiên [Giả *Kiến ].Tổ Đăng Đẳng Lục 、(Pháp Tôn )Ky Vân Biên 】

70,諸宗著述部,1396 , 2,無見先[者*見]禪師語錄 ,【(嗣法門人)智度等編】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1396 , 2,Vô Kiến Tiên [Giả *Kiến ]Thiền Sư Ngữ Lục,【(Tự Pháp Môn Nhân )Trí Độ Đẳng Biên 】

70,諸宗著述部,1397 , 4,雪巖祖欽禪師語錄 ,【(嗣法門人)昭如.希陵 等編】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1397 , 4,Tuyết Nham Tổ Khâm Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tự Pháp Môn Nhân )Chiêu Như .Hy Lăng Đẳng Biên 】

70,諸宗著述部,1398 , 1,海印昭如禪師語錄 ,【(門人)行純.道彰.從心 集】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1398 , 1,Hải Ấn Chiêu Như Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Môn Nhân )Hạnh/Hành/Hàng Thuần .Đạo Chương .Tùng Tâm tập 】

70,諸宗著述部,1399 , 2,石屋清洪禪師語錄 ,【(參學門人)至柔等編】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1399 , 2,Thạch Ốc Thanh Hồng Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tham Học Môn Nhân )Chí Nhu Đẳng Biên 】

70,諸宗著述部,1400 , 2,高峰原妙禪師語錄 ,【(參學門人)編】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1400 , 2,Cao Phong Nguyên Diệu Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tham Học Môn Nhân )Biên 】

70,諸宗著述部,1401 , 1,高峰原妙禪師禪要 ,【(侍者)持正錄、(參學)洪喬祖編】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1401 , 1,Cao Phong Nguyên Diệu Thiền Sư Thiền Yếu ,【(Thị Giả )Trì Chánh Lục 、(Tham Học )Hồng Kiều Tổ Biên 】

70,諸宗著述部,1402 , 3,天目明本禪師雜錄 ,【】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1402 , 3,Thiên Mục Minh Bổn Thiền Sư Tạp Lục ,【】

70,諸宗著述部,1403 , 9,天如惟則禪師語錄 ,【(小師)善遇編】
70,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1403 , 9,Thiên Như Duy Tức Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tiểu Sư )Thiện Ngộ Biên 】

71,諸宗著述部,1404 , 3,兀菴普寧禪師語錄 ,【(侍者)淨韻.清澤.道昭.景用.禪了 編】
71,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1404 , 3,Ngột Am Phổ Ninh Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Thị Giả )Tịnh Vận .Thanh Trạch .  Đạo Chiêu .Cảnh Dụng .Thiền Liễu Biên 】

71,諸宗著述部,1405 , 3,石溪心月禪師語錄 ,【(侍者)住顯.宗煥.祖定.宗茂.光玉.仁安.應儼.永珍.祖森 編】
71,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1405 , 3,Thạch Khê Tâm Nguyệt Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Thị Giả )Trụ/Trú Hiển .Tông Hoán .Tổ Định .Tông Mậu .Quang Ngọc .Nhân An .Ưng Nghiễm .Vĩnh Trân .Tổ Sâm Biên 】

71,諸宗著述部,1406 , 1,石溪心月禪師雜錄 ,【】
71,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1406 , 1,Thạch Khê Tâm Nguyệt Thiền Sư Tạp Lục ,【】

71,諸宗著述部,1407 , 1,虛舟普度禪師語錄 ,【(嗣法門人)淨伏.行佑.德珍.瓊林 等編】
71,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1407 , 1,Hư Châu Phổ Độ Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tự Pháp Môn Nhân )Tịnh Phục .Hạnh/Hành/Hàng Hữu .Đức Trân .Quỳnh Lâm Đẳng Biên 】

71,諸宗著述部,1408 , 1,即休契了禪師拾遺集,【日本 及藏主集錄】
71,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1408 , 1,Tức Hưu Khế Liễu Thiền Sư Thập Di Tập ,【Nhật Bản Cập/ Tạng Chủ Tập Lục 】

71,諸宗著述部,1409 , 3,月江正印禪師語錄 ,【(門人)居簡.妙心.大機.慧忠.可橖.祖安.具德.宗滿.自然.慧觀.壽椿.德粹.思敬.良圭.景行.本真.紹宗.文闡.寶生.文藻.自成 編】
71,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1409 , 3,Nguyệt Giang Chánh Ấn Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Môn Nhân )Cư Giản .Diệu Tâm .Đại Ky .Tuệ Trung .Khả 橖.Tổ An .Cụ Đức .Tông Mãn .Tự Nhiên .Tuệ Quán .Thọ Xuân .Đức Túy .Tư Kính .Lương Khuê .Cảnh Hạnh/Hành/Hàng .Bổn Chân .Thiệu Tông .Văn Xiển .Bảo Sanh .Văn Tảo .Tự Thành Biên 】

71,諸宗著述部,1410 , 2,曇芳守忠禪師語錄 ,【(嗣法)繼祖等編】
71,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1410 , 2,Đàm Phương Thủ Trung Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tự Pháp )Kế Tổ Đẳng Biên 】

71,諸宗著述部,1411 , 2,橫川行珙禪師語錄 ,【(門人)本光等編】
71,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1411 , 2,Hoạnh Xuyên Hạnh/Hành/Hàng 珙thiền Sư Ngữ Lục ,【(Môn Nhân )Bổn Quang Đẳng Biên 】

71,諸宗著述部,1412 , 5,古林清茂禪師語錄 ,【(小師)元浩.清欲.應槐 編】
71,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1412 , 5,Cổ Lâm Thanh Mậu Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tiểu Sư )Nguyên Hạo .Thanh Dục .Ưng Hòe Biên 】

71,諸宗著述部,1413 , 2,古林清茂禪師拾遺偈頌 ,【日本 海壽編次】
71,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1413 , 2,Cổ Lâm Thanh Mậu Thiền Sư Thập Di Kệ Tụng,【Nhật Bản Hải Thọ Biên Thứ 】

71,諸宗著述部,1414 , 9,了菴清欲禪師語錄 ,【(後學)一志.元浩.可興.文康.祖運.志道.祖杲.得度.善慶.元寶.慧朗.海壽.祖灊 等編】
71,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1414 , 9,Liễu Am Thanh Dục Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Hậu Học )Nhất Chí .Nguyên Hạo .Khả Hưng .Văn Khang .Tổ Vận .Chí Đạo .Tổ Cảo .Đắc Độ .Thiện Khánh .Nguyên Bảo .Tuệ Lãng .Hải Thọ .Tổ Tiềm Đẳng Biên 】

71,諸宗著述部,1415 , 1,穆菴文康禪師語錄 ,【(嗣法參學)清逸.智辯 .寶日 等編】
71,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1415 , 1,Mục Am Văn Khang Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tự Pháp Tham Học )Thanh Dật .Trí Biện .Bảo Nhật Đẳng Biên 】

71,諸宗著述部,1416 , 6,恕中無慍禪師語錄 ,【(嗣法參學)宗黼.道瑄.惟寂.宗寄.慧浩.清歲.宗[一/旦].居頂 等編】
71,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1416 , 6,Thứ Trung Vô Uấn Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tự Pháp Tham Học )Tông Phủ .Đạo Tuyên .Duy Tịch .Tông Kí .Tuệ Hạo .Thanh Tuế .Tông [Nhất /Đán ].Cư Đảnh/Đính Đẳng Biên 】

71,諸宗著述部,1417 , 4,了堂惟一禪師語錄 ,【(門人)宗義.有端.思齊.思靜.妙淨.無我.文[目*韋].雲澹.思謙.普莊.宗遠.思廉.文度.文朗 等編】
71,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1417 , 4,Liễu Đường Duy Nhất Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Môn Nhân )Tông Nghĩa .Hữu Đoan .Tư Tề .Tư Tĩnh .Diệu Tịnh .Vô Ngã .Văn [Mục *Vi ].Vân Đạm .Tư Khiêm .Phổ Trang .Tông Viễn .Tư Liêm .Văn Độ .Văn Lãng Đẳng Biên 】

71,諸宗著述部,1418 , 8,呆菴普莊禪師語錄 ,【(門人)慧啟.智粵.智勝.德琇.曇頓.道哲 等編】
71,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1418 , 8,Ngốc Am Phổ Trang Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Môn Nhân )Tuệ Khải .Trí Việt .Trí Thắng .Đức 琇.Đàm Đốn .Đạo Triết Đẳng Biên 】

71,諸宗著述部,1419 , 8,元叟行端禪師語錄 ,【(門人)法林.禪噩.祖銘.梵琦 等編】
71,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1419 , 8,Nguyên Tẩu Hạnh/Hành/Hàng Đoan Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Môn Nhân )Pháp Lâm .Thiền Ngạc .Tổ Minh .Phạm Kỳ Đẳng Biên 】

71,諸宗著述部,1420 , 20,楚石梵琦禪師語錄 ,【(門人)祖光.文玹.曇紹.祖灊.景瓛.良彥.應訴.明遠.胤丘 等編】
71,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1420 , 20,Sở Thạch Phạm Kỳ Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Môn Nhân )Tổ Quang .Văn 玹.Đàm Thiệu .Tổ Tiềm .Cảnh 瓛.Lương Ngạn .Ưng Tố .Minh Viễn .Dận Khâu Đẳng Biên 】

71,諸宗著述部,1421 , 10,愚菴智及禪師語錄 ,【(門人)觀通.溥震.正除.希顏.忻悟.至寶.寶盈.慧鏡.道彝 等編】
71,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1421 , 10,Ngu Am Trí Cập/ Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Môn Nhân )Quán Thông .Phổ Chấn .Chánh Trừ .Hy Nhan .Hãn Ngộ .Chí Bảo .Bảo Doanh .Tuệ Kính .Đạo 彝 Đẳng Biên 】

71,諸宗著述部,1422 , 4,南石文琇禪師語錄 ,【(門人)宗謐.妙門.復初.廷璨.良玓 等編】
71,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1422 , 4,Nam Thạch Văn 琇thiền Sư Ngữ Lục ,【(Môn Nhân )Tông Mật .Diệu Môn .Phục Sớ .Đình Xán .Lương 玓 Đẳng Biên 】

71,諸宗著述部,1423 , 2,投子義青禪師語錄 ,【(傳法)自覺重編】
71,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1423 , 2,Đầu Tử Nghĩa Thanh Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Truyền Pháp )Tự Giác Trọng Biên 】

71,諸宗著述部,1424 , 1,投子義青禪師語錄 ,【(嗣法)道楷編】
71,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1424 , 1,Đầu Tử Nghĩa Thanh Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tự Pháp )Đạo Giai Biên 】

71,諸宗著述部,1425 , 2,丹霞子淳禪師語錄 ,【(嗣法小師)慶預校勘】
71,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1425 , 2,  Đan Hà Tử Thuần Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tự Pháp Tiểu Sư )Khánh Dự Giáo Khám 】

71,諸宗著述部,1426 , 2,真歇清了禪師語錄 ,【(侍者)德初.義初 等編】
71,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1426 , 2,Chân Hiết Thanh Liễu Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Thị Giả )Đức Sớ .Nghĩa Sớ Đẳng Biên 】

72,諸宗著述部,1428 , 6,淨慈慧暉禪師語錄 ,【(弟子)明總下語寄言 了廣編】
72,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1428 , 6,Tịnh Từ Tuệ Huy Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Đệ-Tử )Minh Tổng   Hạ Ngữ Kí Ngôn Liễu Quảng Biên 】

72,諸宗著述部,1431 , 1,雲外雲岫禪師語錄 ,【(小師)士慘編】
72,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1431 , 1,Vân Ngoại Vân Tụ Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tiểu Sư )Sĩ Thảm Biên 】

72,諸宗著述部,1432 , 4,無明慧經禪師語錄 ,【(嗣法)元賢重編】
72,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1432 , 4,Vô Minh Tuệ Kinh Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tự Pháp )Nguyên Hiền Trọng Biên 】

72,諸宗著述部,1433 , 1,晦臺元鏡禪師語錄 ,【(嗣法)道盛集】
72,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1433 , 1,Hối Đài Nguyên Kính Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tự Pháp )Đạo Thịnh tập 】

72,諸宗著述部,1434 , 1,見如元謐禪師語錄 ,【(門人)道璞集】
72,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1434 , 1,Kiến Như Nguyên Mật Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Môn Nhân )Đạo Phác tập 】

72,諸宗著述部,1435 , 33,無異元來禪師廣錄 ,【(法孫)弘瀚彙編 弘裕同集】
72,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1435 , 33,Vô Dị Nguyên Lai Thiền Sư Quảng Lục ,【(Pháp Tôn )Hoằng Hãn Vị Biên Hoằng Dụ Đồng tập 】

72,諸宗著述部,1436 , 1,博山無異大禪語錄集要 ,【(首座)成正錄】
72,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1436 , 1,Bác Sớn Vô Dị Đại Thiền Ngữ Lục Tập Yếu,【(Thủ Tọa )Thành Chánh Lục 】

72,諸宗著述部,1437 , 30,永覺元賢禪師廣錄 ,【(嗣法)道霈重編】
72,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1437 , 30,Vĩnh Giác Nguyên Hiền Thiền Sư Quảng Lục ,【(Tự Pháp )Đạo Bái Trọng Biên 】

72,諸宗著述部,1438 , 2,為霖道霈禪師秉拂語錄 ,【(書記)太靖錄】
72,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1438 , 2,Vi/Vì/Vị Lâm Đạo Bái Thiền Sư Bỉnh Phất Ngữ Lục,【(Thư Kí )Thái Tĩnh Lục 】

72,諸宗著述部,1439 , 2,為霖道霈禪師餐香錄,【(書記)太泉錄】
72,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1439 , 2,Vi/Vì/Vị Lâm Đạo Bái Thiền Sư Xan Hương Lục ,【(Thư Kí )Thái Tuyền Lục 】

72,諸宗著述部,1440 , 4,為霖道霈禪師還山錄,【(侍者)興燈.心亮.法雲.性朗 錄】
72,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1440 , 4,Vi/Vì/Vị Lâm Đạo Bái Thiền Sư Hoàn Sớn Lục ,【(Thị Giả )Hưng Đăng .Tâm Lượng .Pháp Vân .Tánh Lãng Lục 】

72,諸宗著述部,1441 , 1,為霖禪師雲山法會錄,【(弟子)謝大材.潘道靖.黃大廣 同錄】
72,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1441 , 1,Vi/Vì/Vị Lâm Thiền Sư Vân Sớn Pháp Hội Lục ,【(Đệ-Tử )Tạ Đại Tài .Phan Đạo Tĩnh .Hoàng Đại Quảng Đồng Lục 】

72,諸宗著述部,1442 , 4,為霖禪師旅泊菴稿 ,【(弟子)太泉.等純.興燈.心亮.淨煥 錄】
72,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1442 , 4,Vi/Vì/Vị Lâm Thiền Sư Lữ Bạc Am Cảo ,【(Đệ-Tử )Thái Tuyền .Đẳng Thuần .Hưng Đăng .Tâm Lượng .Tịnh Hoán Lục 】

72,諸宗著述部,1443 , 6,宗寶道獨禪師語錄 ,【(法孫)今釋重編】
72,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1443 , 6,Tông Bảo Đạo Độc Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Pháp Tôn )Kim Thích Trọng Biên 】

72,諸宗著述部,1444 , 8,湛然圓澄禪師語錄 ,【(門人)明凡錄 丁元公.祁駿隹 編】
72,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1444 , 8,Trạm Nhiên Viên Trừng Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Môn Nhân )Minh Phàm Lục Đinh Nguyên Công .Kì Tuấn Chuy Biên 】

73,諸宗著述部,1445 , 3,玄沙師備禪師廣錄 ,【(參學)智嚴集】
73,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1445 , 3,Huyền Sa Sư Bị Thiền Sư Quảng Lục ,【(Tham Học )Trí Nghiêm tập 】

73,諸宗著述部,1446 , 3,玄沙師備禪師語錄 ,【明 林弘衍編次】
73,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1446 , 3,Huyền Sa Sư Bị Thiền Sư Ngữ Lục ,【Minh Lâm Hoằng Diễn Biên Thứ 】

73,諸宗著述部,1447 , 1,薦福承古禪師語錄 ,【(門人)文智編】
73,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1447 , 1,Tiến Phước Thừa Cổ Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Môn Nhân )Văn Trí Biên 】

73,諸宗著述部,1448 , 1,法昌倚遇禪師語錄 ,【(小師)宗密錄】
73,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1448 , 1,Pháp Xương Ỷ Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Tiểu Sư )Tông Mật Lục 】

73,諸宗著述部,1449 , 2,吳山淨端禪師語錄 ,【(法孫)師皎重編】
73,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1449 , 2,Ngô Sớn Tịnh Đoan Thiền Sư Ngữ Lục ,【(Pháp Tôn )Sư Kiểu Trọng Biên 】

73,諸宗著述部,1450 , 1,慧林宗本禪師別錄 ,【(嗣法)慧辯錄】
73,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1450 , 1,Tuệ Lâm Tông Bổn Thiền Sư Biệt Lục ,【(Tự Pháp )Tuệ Biện Lục 】

73,諸宗著述部,1451 , 4,慈受懷深禪師廣錄 ,【(侍者)善清.善隨.宗先.普紹 編】
73,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1451 , 4,Từ Thọ Hoài Thâm Thiền Sư Quảng Lục ,【(Thị Giả )Thiện Thanh .Thiện Tùy .Tông Tiên .Phổ Thiệu Biên 】

73,諸宗著述部,1452 , 29,紫柏尊者全集 ,【明 德清閱】
73,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1452 , 29,Tử Bách Tôn-Giả Toàn Tập ,【Minh Đức Thanh Duyệt 】

73,諸宗著述部,1453 , 4,紫柏尊者別集 ,【明 錢謙益纂閱】
73,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1453 , 4,Tử Bách Tôn-Giả Biệt Tập ,【Minh Tiễn Khiêm Ích Toản Duyệt 】

73,諸宗著述部,1454 , 2,雲谷和尚語錄 ,【(參學)宗敬.道傑.惟能.宗[山/乃].祖祿 編】
73,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1454 , 2,Vân Cốc Hòa Thượng Ngữ Lục ,【(Tham Học )Tông Kính .Đạo Kiệt .Duy Năng .Tông [Sớn /Nãi ].Tổ Lộc Biên 】

73,諸宗著述部,1455 , 1,聖箭堂述古 ,【清 道霈述】
73,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1455 , 1,Thánh Tiến Đường Thuật Cổ ,【Thanh Đạo Bái thuật 】

73,諸宗著述部,1456 , 52,憨山老人夢遊集 ,【(侍者)福善日錄 (門人)通炯編輯】
73,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1456 , 52,Hàm Sớn Lão Nhân Mộng Du Tập,【(Thị Giả )Phước Thiện Nhật Lục (Môn Nhân )Thông Quýnh Biên tập 】

73,諸宗著述部,1457 , 1,雲門麥浪懷禪師宗門設難 ,【明 許元釗錄】
73,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1457 , 1,Vân Môn Mạch Lãng Hoài Thiền Sư Tông Môn Thiết Nạn/Nan ,【Minh Hứa Nguyên 釗lục 】

73,諸宗著述部,1458 , 1,宗門寶積錄(序.凡例.目錄) ,【清 本皙輯】
73,Chư Tông Trước Thuật Bộ ,1458 , 1,Tông Môn Bảo Tích Lục (Tự .Phàm Lệ .Mục Lục ) ,【Thanh Bổn Tích tập 】

74,禮懺部,1464 , 1 ,三時繫念佛事 ,【宋 延壽述】
74,Lễ Sám Bộ ,1464 , 1 ,Tam Thời Hệ Niệm Phật Sự ,【Tống Duyên Thọ thuật 】

74,禮懺部,1465 , 1 ,三時繫念儀範 ,【宋 延壽述】
74,Lễ Sám Bộ ,1465 , 1 ,Tam Thời Hệ Niệm Nghi Phạm ,【Tống Duyên Thọ thuật 】

74,禮懺部,1466 , 1 ,無量壽佛讚註 ,【宋 元照撰 戒度注】
74,Lễ Sám Bộ ,1466 , 1 ,Vô Lượng Thọ Phật Tán Chú ,【Tống Nguyên Chiếu Soạn Giới Độ chú 】

74,禮懺部,1467 , 10 ,禮念彌陀道場懺法 ,【元 王子成集】
74,Lễ Sám Bộ ,1467 , 10 ,Lễ Niệm Di Đà Đạo Tràng Sám Pháp ,【Nguyên Vương Tử Thành tập 】

74,禮懺部,1468 , 1 ,西歸行儀 ,【清 古崑錄輯】
74,Lễ Sám Bộ ,1468 , 1 ,Tây Quy Hạnh/Hành/Hàng Nghi ,【Thanh Cổ Côn Lục tập 】

74,禮懺部,1469 , 1 ,華嚴經海印道場九會請佛儀,【】
74,Lễ Sám Bộ ,1469 , 1 ,Hoa Nghiêm Kinh Hải Ấn Đạo Tràng Cửu Hội Thỉnh Phật Nghi ,【】

74,禮懺部,1470 , 42 ,華嚴經海印道場懺儀,【唐 一行慧覺依經錄 宋 普瑞補註 明 讀徹參閱 明 木增訂正 明 正止治定】
74,Lễ Sám Bộ ,1470 , 42 ,Hoa Nghiêm Kinh Hải Ấn Đạo Tràng Sám Nghi ,【Đường Nhất Hạnh/Hành/Hàng Tuệ Giác Y Kinh Lục Tống Phổ Thụy Bổ Chú Minh Độc Triệt Tham Duyệt Minh Mộc Tăng Đính Chánh Minh Chánh Chỉ Trì Định 】

74,禮懺部,1471 , 1 ,華嚴清涼國師禮讚文,【宋 智肱述】
74,Lễ Sám Bộ ,1471 , 1 ,Hoa Nghiêm Thanh Lương Quốc Sư Lễ Tán Văn ,【Tống Trí Quăng thuật 】

74,禮懺部,1472 , 1 ,華嚴普賢行願修證儀,【宋 淨源集】
74,Lễ Sám Bộ ,1472 , 1 ,Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Tu Chứng Nghi ,【Tống Tịnh Nguyên tập 】

74,禮懺部,1473 , 1 ,華嚴普賢行願修證儀,【宋 淨源集】
74,Lễ Sám Bộ ,1473 , 1 ,Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Tu Chứng Nghi ,【Tống Tịnh Nguyên tập 】

74,禮懺部,1474 , 1 ,華嚴道場起止大略 ,【明】
74,Lễ Sám Bộ ,1474 , 1 ,Hoa Nghiêm Đạo Tràng Khởi Chỉ Đại Lược ,【Minh 】

74,禮懺部,1475 , 18 ,圓覺經道場修證儀 ,【唐 宗密述】
74,Lễ Sám Bộ ,1475 , 18 ,Viên Giác Kinh Đạo Tràng Tu Chứng Nghi ,【Đường Tông Mật thuật 】

74,禮懺部,1476 , 1 ,圓覺經道場略本修證儀 ,【宋 淨源錄】
74,Lễ Sám Bộ ,1476 , 1 ,Viên Giác Kinh Đạo Tràng Lược Bổn Tu Chứng Nghi,【Tống Tịnh Nguyên Lục 】

74,禮懺部,1477 , 1 ,首楞嚴壇場修證儀 ,【宋 淨源編敘】
74,Lễ Sám Bộ ,1477 , 1 ,Thủ Lăng Nghiêm Đàn Trường Tu Chứng Nghi ,【Tống Tịnh Nguyên Biên Tự 】

74,禮懺部,1478 , 2 ,依楞嚴究竟事懺 ,【明 禪修述】
74,Lễ Sám Bộ ,1478 , 2 ,Y Lăng Nghiêm Cứu Cánh Sự Sám,【Minh Thiền Tu thuật 】

74,禮懺部,1479 , 1 ,佛母孔雀尊經科式 ,【明】
74,Lễ Sám Bộ ,1479 , 1 ,Phật Mẫu Khổng-Tước Tôn Kinh Khoa Thức ,【Minh 】

74,禮懺部,1480 , 1 ,千手千眼大悲心咒行法 ,【宋 知禮始集 清 讀體重纂】
74,Lễ Sám Bộ ,1480 , 1 ,Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Chú Hạnh/Hành/Hàng Pháp,【Tống Tri Lễ Thủy Tập Thanh Độc Thể Trọng Toản 】

74,禮懺部,1481 , 1 ,准提三昧行法 ,【明 受登集】
74,Lễ Sám Bộ ,1481 , 1 ,Chuẩn-Đề Tam Muội Hạnh/Hành/Hàng Pháp ,【Minh Thụ Đăng tập 】

74,禮懺部,1482 , 1 ,准提焚修悉地懺悔玄文 ,【清 夏道人集】
74,Lễ Sám Bộ ,1482 , 1 ,Chuẩn-Đề Phần Tu Tất Địa Sám Hối Huyền Văn,【Thanh Hạ Đạo Nhân tập 】

74,禮懺部,1483 , 1 ,藥師三昧行法 ,【明 受登集】
74,Lễ Sám Bộ ,1483 , 1 ,Dược Sư Tam Muội Hạnh/Hành/Hàng Pháp ,【Minh Thụ Đăng tập 】

74,禮懺部,1484 , 3 ,慈悲藥師寶懺 ,【清】
74,Lễ Sám Bộ ,1484 , 3 ,Từ Bi Dược Sư Bảo Sám ,【Thanh 】

74,禮懺部,1485 , 1 ,占察善惡業報經行法,【明 智旭集】
74,Lễ Sám Bộ ,1485 , 1 ,Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Hạnh/Hành/Hàng Pháp ,【Minh Trí Húc tập 】

74,禮懺部,1486 , 1 ,讚禮地藏菩薩懺願儀,【明 智旭述】
74,Lễ Sám Bộ ,1486 , 1 ,Tán Lễ Địa Tạng Bồ Tát Sám Nguyện Nghi ,【Minh Trí Húc thuật 】

74,禮懺部,1487 , 3 ,慈悲地藏菩薩懺法 ,【清】
74,Lễ Sám Bộ ,1487 , 3 ,Từ Bi Địa Tạng Bồ Tát Sám Pháp ,【Thanh 】

74,禮懺部,1488 , 4 ,得遇龍華修證懺儀 ,【明 如惺撰】
74,Lễ Sám Bộ ,1488 , 4 ,Đắc Ngộ Long Hoa Tu Chứng Sám Nghi ,【Minh Như Tinh  soạn 】

74,禮懺部,1489 , 1 ,吳中石佛相好懺儀 ,【明 傳燈集】
74,Lễ Sám Bộ ,1489 , 1 ,Ngô Trung Thạch Phật Tướng Hảo Sám Nghi ,【Minh Truyền Đăng tập 】

74,禮懺部,1490 , 1 ,舍利懺法 ,【清 繼僧著】
74,Lễ Sám Bộ ,1490 , 1 ,Xá-Lợi Sám Pháp ,【Thanh Kế Tăng Trước 】

74,禮懺部,1491 , 1 ,禮舍利塔儀式 ,【清 弘贊編】
74,Lễ Sám Bộ ,1491 , 1 ,Lễ Xá-Lợi Tháp Nghi Thức ,【Thanh Hoằng Tán Biên 】

74,禮懺部,1492 , 1 ,禮佛儀式 ,【清 弘贊編】
74,Lễ Sám Bộ ,1492 , 1 ,Lễ Phật Nghi Thức ,【Thanh Hoằng Tán Biên 】

74,禮懺部,1493 , 1 ,供諸天科儀 ,【清 弘贊集】
74,Lễ Sám Bộ ,1493 , 1 ,Cung/Cúng Chư Thiên Khoa Nghi ,【Thanh Hoằng Tán tập 】

74,禮懺部,1494 , 1 ,金剛經科儀 ,【清 建基錄】
74,Lễ Sám Bộ ,1494 , 1 ,Kim Cương Kinh Khoa Nghi ,【Thanh Kiến Cơ Lục 】

74,禮懺部,1495 , 3 ,慈悲道場水懺法隨聞錄 ,【清 智證錄】
74,Lễ Sám Bộ ,1495 , 3 ,Từ Bi Đạo Tràng Thủy Sám Pháp Tùy Văn Lục,【Thanh Trí Chứng Lục 】

74,禮懺部,1496 , 3 ,慈悲道場水懺法科註,【清 西宗集註】
74,Lễ Sám Bộ ,1496 , 3 ,Từ Bi Đạo Tràng Thủy Sám Pháp Khoa Chú ,【Thanh Tây Tông Tập chú 】

74,禮懺部,1497 , 6 ,法界聖凡水陸勝會修齋儀軌,【宋 志磐謹撰 明 袾宏重訂】
74,Lễ Sám Bộ ,1497 , 6 ,Pháp Giới Thánh Phàm Thủy Lục Thắng Hội Tu Trai Nghi Quỹ ,【Tống Chí Bàn Cẩn Soạn Minh Châu Hoành Trọng Đính 】

74,禮懺部,1498 , 9 ,法界聖凡水陸大齋普利道場性相通論,【清 咫觀述】
74,Lễ Sám Bộ ,1498 , 9 ,Pháp Giới Thánh Phàm Thủy Lục Đại Trai Phổ Lợi Đạo Tràng Tánh Tướng Thông Luận ,【Thanh Chỉ Quán thuật 】

74,禮懺部,1499 , 10 ,法界聖凡水陸大齋法輪寶懺,【清 咫觀記】
74,Lễ Sám Bộ ,1499 , 10 ,Pháp Giới Thánh Phàm Thủy Lục Đại Trai Pháp Luân Bảo Sám ,【Thanh Chỉ Quán Kí 】

74,禮懺部,1500 , 1 ,蘭盆獻供儀 ,【宋 元照重集】
74,Lễ Sám Bộ ,1500 , 1 ,Lan Bồn Hiến Cung/Cúng Nghi ,【Tống Nguyên Chiếu Trọng tập 】

74,禮懺部,1501 , 1 ,釋迦如來降生禮讚文,【宋 仁岳撰】
74,Lễ Sám Bộ ,1501 , 1 ,Thích Ca Như Lai Hàng Sanh Lễ Tán Văn ,【Tống Nhân Nhạc  soạn 】

74,禮懺部,1504 , 1 ,南山祖師禮讚文 ,【宋 智圓述】
74,Lễ Sám Bộ ,1504 , 1 ,Nam Sớn Tổ Sư Lễ Tán Văn ,【Tống Trí Viên thuật 】

74,禮懺部,1505 , 1 ,南山祖師禮讚文 ,【宋 仁岳述】
74,Lễ Sám Bộ ,1505 , 1 ,Nam Sớn Tổ Sư Lễ Tán Văn ,【Tống Nhân Nhạc thuật 】

74,禮懺部,1506 , 1 ,南山祖師禮讚文 ,【宋 允堪述】
74,Lễ Sám Bộ ,1506 , 1 ,Nam Sớn Tổ Sư Lễ Tán Văn ,【Tống Duẫn Kham thuật 】

74,禮懺部,1507 , 1 ,大智律師禮讚文 ,【宋 則安述】
74,Lễ Sám Bộ ,1507 , 1 ,Đại Trí Luật Sư Lễ Tán Văn ,【Tống Tức An thuật 】

75,史傳部,1508 , 1 ,釋迦如來成道記 ,【唐 王勃撰】
75,Sử Truyền Bộ ,1508 , 1 ,Thích Ca Như Lai Thành Đạo Kí,【Đường Vương Bột  soạn 】

75,史傳部,1509 , 2 ,釋迦如來成道記註 ,【唐 道誠註】
75,Sử Truyền Bộ ,1509 , 2 ,Thích Ca Như Lai Thành Đạo Kí Chú ,【Đường Đạo Thành chú 】

75,史傳部,1510 , 2 ,釋迦如來行蹟頌 ,【元 無寄撰集】
75,Sử Truyền Bộ ,1510 , 2 ,Thích Ca Như Lai Hạnh/Hành/Hàng Tích Tụng,【Nguyên Vô Kí Soạn tập 】

75,史傳部,1511 , 2 ,釋迦如來應化錄 ,【明 寶成編集】
75,Sử Truyền Bộ ,1511 , 2 ,Thích Ca Như Lai Ưng Hóa Lục,【Minh Bảo Thành Biên tập 】

75,史傳部,1512 , 29 ,隆興編年通論 ,【宋 祖琇撰】
75,Sử Truyền Bộ ,1512 , 29 ,Long Hưng Biên Niên Thông Luận ,【Tống Tổ 琇 soạn 】

75,史傳部,1513 , 8 ,釋門正統 ,【宋 宗鑑集】
75,Sử Truyền Bộ ,1513 , 8 ,Thích Môn Chánh Thống ,【Tống Tông Giám tập 】

75,史傳部,1515 , 2 ,續佛祖統紀 ,【】
75,Sử Truyền Bộ ,1515 , 2 ,Tục Phật Tổ Thống Kỉ ,【】

76,史傳部,1516 , 12 ,釋氏通鑑 ,【宋 本覺編集】
76,Sử Truyền Bộ ,1516 , 12 ,Thích Thị Thông Giám ,【Tống Bổn Giác Biên tập 】

76,史傳部,1517 , 12 ,歷朝釋氏資鑑 ,【元 熙仲集】
76,Sử Truyền Bộ ,1517 , 12 ,Lịch Triêu Thích Thị Tư Giám ,【Nguyên 熙trọng tập 】

77,史傳部,1521 , 7 ,(古今圖書集成)釋教部彙考,【】
77,Sử Truyền Bộ ,1521 , 7 ,(Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành )Thích Giáo Bộ Vị Khảo ,【】

77,史傳部,1522 , 30 ,新修科分六學僧傳 ,【元 曇噩述】
77,Sử Truyền Bộ ,1522 , 30 ,Tân Tu Khoa Phân Lục Học Tăng Truyền ,【Nguyên Đàm Ngạc thuật 】

77,史傳部,1523 , 1 ,名僧傳抄 ,【梁 寶唱撰】
77,Sử Truyền Bộ ,1523 , 1 ,Danh Tăng Truyền Sao ,【Lương Bảo Xướng  soạn 】

77,史傳部,1524 , 26 ,補續高僧傳 ,【明 明河撰】
77,Sử Truyền Bộ ,1524 , 26 ,Bổ Tục Cao Tăng Truyện ,【Minh Minh Hà  soạn 】

77,史傳部,1526 , 1 ,武林西湖高僧事略 ,【宋 元敬.元復同述】
77,Sử Truyền Bộ ,1526 , 1 ,Vũ Lâm Tây Hồ Cao Tăng Sự Lược ,【Tống Nguyên Kính .Nguyên Phục Đồng thuật 】

77,史傳部,1527 , 1 ,續武林西湖高僧事略,【明 袾宏輯】
77,Sử Truyền Bộ ,1527 , 1 ,Tục Vũ Lâm Tây Hồ Cao Tăng Sự Lược ,【Minh Châu Hoành tập 】

77,史傳部,1530 , 1 ,法界宗五祖略記 ,【清 續法輯】
77,Sử Truyền Bộ ,1530 , 1 ,Pháp Giới Tông Ngũ Tổ Lược Kí,【Thanh Tục Pháp tập 】

77,史傳部,1532 , 1 ,華嚴經感應略記 ,【明 袾宏輯錄】
77,Sử Truyền Bộ ,1532 , 1 ,Hoa Nghiêm Kinh Cảm Ứng Lược Kí,【Minh Châu Hoành Tập Lục 】

77,史傳部,1533 , 1 ,華嚴感應緣起傳 ,【清 弘璧輯】
77,Sử Truyền Bộ ,1533 , 1 ,Hoa Nghiêm Cảm Ứng Duyên Khởi Truyền ,【Thanh Hoằng Bích tập 】

77,史傳部,1534 , 1 ,華嚴經持驗記 ,【清 周克復纂】
77,Sử Truyền Bộ ,1534 , 1 ,Hoa Nghiêm Kinh Trì Nghiệm Kí ,【Thanh Châu Khắc Phục Toản 】

77,史傳部,1535 , 2 ,智者大師別傳註 ,【宋 曇照註】
77,Sử Truyền Bộ ,1535 , 2 ,Trí Giả Đại Sư Biệt Truyền Chú,【Tống Đàm Chiếu chú 】

78,史傳部,1539 , 2 ,法華靈驗傳 ,【明 了圓錄】
78,Sử Truyền Bộ ,1539 , 2 ,Pháp Hoa Linh Nghiệm Truyền ,【Minh Liễu Viên Lục 】

78,史傳部,1540 , 2 ,法華經顯應錄 ,【宋 宗曉編】
78,Sử Truyền Bộ ,1540 , 2 ,Pháp Hoa Kinh Hiển Ưng Lục ,【Tống Tông Hiểu Biên 】

78,史傳部,1541 , 2 ,法華經持驗記 ,【清 周克復纂】
78,Sử Truyền Bộ ,1541 , 2 ,Pháp Hoa Kinh Trì Nghiệm Kí ,【Thanh Châu Khắc Phục Toản 】

78,史傳部,1542 , 2 ,觀音經持驗記 ,【清 周克復集】
78,Sử Truyền Bộ ,1542 , 2 ,Quán Âm Kinh Trì Nghiệm Kí ,【Thanh Châu Khắc Phục tập 】

78,史傳部,1543 , 1 ,東林十八高賢傳 ,【】
78,Sử Truyền Bộ ,1543 , 1 ,Đông Lâm Thập Bát Cao Hiền Truyền ,【】

78,史傳部,1546 , 3 ,新修往生傳 ,【宋 王古輯撰】
78,Sử Truyền Bộ ,1546 , 3 ,Tân Tu Vãng Sanh Truyền ,【Tống Vương Cổ Tập  soạn 】

78,史傳部,1547 , 1 ,諸上善人詠 ,【明 道衍撰】
78,Sử Truyền Bộ ,1547 , 1 ,Chư Thượng-Thiện-Nhơn Vịnh ,【Minh Đạo Diễn  soạn 】

78,史傳部,1549 , 9 ,淨土聖賢錄 ,【清 彭希涑述】
78,Sử Truyền Bộ ,1549 , 9 ,Tịnh Độ Thánh Hiền Lục ,【Thanh Bành Hy Tốc thuật 】

78,史傳部,1550 , 4 ,淨土聖賢錄續編 ,【清 胡[王*延]述】
78,Sử Truyền Bộ ,1550 , 4 ,Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Tục Biên,【Thanh Hồ [Vương *Duyên ]thuật 】

78,史傳部,1551 , 2 ,西舫彙征 ,【清 瑞璋輯】
78,Sử Truyền Bộ ,1551 , 2 ,Tây Phảng Vị Chinh ,【Thanh Thụy Chương tập 】

78,史傳部,1552 , 7 ,修西聞見錄 ,【清 咫觀輯】
78,Sử Truyền Bộ ,1552 , 7 ,Tu Tây Văn Kiến Lục ,【Thanh Chỉ Quán tập 】

78,史傳部,1553 , 30 ,天聖廣燈錄 ,【宋 李遵勗編】
78,Sử Truyền Bộ ,1553 , 30 ,Thiên Thánh Quảng Đăng Lục ,【Tống Lý Tuân Húc Biên 】

78,史傳部,1554 , 4 ,五家正宗贊 ,【宋 紹曇記】
78,Sử Truyền Bộ ,1554 , 4 ,Ngũ Gia Chánh Tông Tán ,【Tống Thiệu Đàm Kí 】

78,史傳部,1555 , 3 ,建中靖國續燈錄目錄,【宋 惟白敕集】
78,Sử Truyền Bộ ,1555 , 3 ,Kiến Trung Tĩnh Quốc Tục Đăng Lục Mục Lục,【Tống Duy Bạch Sắc tập 】

78,史傳部,1556 , 30 ,建中靖國續燈錄 ,【宋 惟白敕集】
78,Sử Truyền Bộ ,1556 , 30 ,Kiến Trung Tĩnh Quốc Tục Đăng Lục,【Tống Duy Bạch Sắc tập 】

79,史傳部,1557 , 30 ,聯燈會要 ,【宋 悟明集】
79,Sử Truyền Bộ ,1557 , 30 ,Liên Đăng Hội Yếu ,【Tống Ngộ Minh tập 】

79,史傳部,1558 , 3 ,嘉泰普燈錄總目錄 ,【宋 正受編】
79,Sử Truyền Bộ ,1558 , 3 ,Gia Thái Phổ Đăng Lục Tổng Mục Lục ,【Tống Chánh Thọ Biên 】

79,史傳部,1559 , 30 ,嘉泰普燈錄 ,【宋 正受編】
79,Sử Truyền Bộ ,1559 , 30 ,Gia Thái Phổ Đăng Lục ,【Tống Chánh Thọ Biên 】

79,史傳部,1560 , 30 ,禪林僧寶傳 ,【宋 慧洪撰】
79,Sử Truyền Bộ ,1560 , 30 ,Thiền Lâm Tăng Bảo Truyền ,【Tống Tuệ Hồng  soạn 】

79,史傳部,1561 , 7 ,僧寶正續傳 ,【宋 祖琇撰】
79,Sử Truyền Bộ ,1561 , 7 ,Tăng Bảo Chánh Tục Truyền ,【Tống Tổ 琇 soạn 】

79,史傳部,1562 , 15 ,南宋元明禪林僧寶傳,【清 自融撰 性磊補輯】
79,Sử Truyền Bộ ,1562 , 15 ,Nam Tống Nguyên Minh Thiền Lâm Tăng Bảo Truyền ,【Thanh Tự Dung Soạn Tánh Lỗi Bổ tập 】

79,史傳部,1563 , 3 ,大光明藏 ,【宋 寶曇述】
79,Sử Truyền Bộ ,1563 , 3 ,Đại Quang-Minh Tạng ,【Tống Bảo Đàm thuật 】

80,史傳部,1564 , 2 ,五燈會元目錄 ,【宋 普濟集】
80,Sử Truyền Bộ ,1564 , 2 ,Ngũ Đăng Hội Nguyên Mục Lục,【Tống Phổ Tế tập 】

80,史傳部,1565 , 20 ,五燈會元 ,【宋 普濟集】
80,Sử Truyền Bộ ,1565 , 20 ,Ngũ Đăng Hội Nguyên ,【Tống Phổ Tế tập 】

80,史傳部,1566 , 4 ,五燈會元續略 ,【明 淨柱輯】
80,Sử Truyền Bộ ,1566 , 4 ,Ngũ Đăng Hội Nguyên Tục Lược ,【Minh Tịnh Trụ tập 】

80,史傳部,1567 , 2 ,五燈嚴統目錄 ,【明 通容集】
80,Sử Truyền Bộ ,1567 , 2 ,Ngũ Đăng Nghiêm Thống Mục Lục,【Minh Thông Dung tập 】

80,史傳部,1568 , 9 ,五燈嚴統(卷1-9) ,【明 通容集】
80,Sử Truyền Bộ ,1568 , 9 ,Ngũ Đăng Nghiêm Thống (Quyển 1-9) ,【Minh Thông Dung tập 】

81,史傳部,1568 , 16 ,五燈嚴統(卷10-25),【明 通容集】
81,Sử Truyền Bộ ,1568 , 16 ,Ngũ Đăng Nghiêm Thống (Quyển 10-25),【Minh Thông Dung tập 】

81,史傳部,1569 , 1 ,五燈嚴統解惑編 ,【明 通容述】
81,Sử Truyền Bộ ,1569 , 1 ,Ngũ Đăng Nghiêm Thống Giải Hoặc Biên,【Minh Thông Dung thuật 】

81,史傳部,1570 , 16 ,五燈全書目錄 ,【清 超永編輯】
81,Sử Truyền Bộ ,1570 , 16 ,Ngũ Đăng Toàn Thư Mục Lục,【Thanh Siêu Vĩnh Biên tập 】

81,史傳部,1571 , 33 ,五燈全書(卷1-33) ,【清 超永編輯】
81,Sử Truyền Bộ ,1571 , 33 ,Ngũ Đăng Toàn Thư (Quyển 1-33) ,【Thanh Siêu Vĩnh Biên tập 】

82,史傳部,1571 , 87 ,五燈全書(卷34-120),【清 超永編輯】
82,Sử Truyền Bộ ,1571 , 87 ,Ngũ Đăng Toàn Thư (Quyển 34-120),【Thanh Siêu Vĩnh Biên tập 】

83,史傳部,1572 , 3 ,續傳燈錄目錄 ,【】
83,Sử Truyền Bộ ,1572 , 3 ,Tục Truyện Đăng Lục Mục Lục,【】

83,史傳部,1574 , 6 ,增集續傳燈錄 ,【明 文琇集】
83,Sử Truyền Bộ ,1574 , 6 ,Tăng Tập Tục Truyện Đăng Lục ,【Minh Văn 琇tập 】

83,史傳部,1576 , 1 ,雪堂行拾遺錄 ,【宋 道行編】
83,Sử Truyền Bộ ,1576 , 1 ,Tuyết Đường Hạnh/Hành/Hàng Thập Di Lục ,【Tống Đạo Hạnh/Hành/Hàng Biên 】

83,史傳部,1577 , 2 ,羅湖野錄 ,【宋 曉瑩集】
83,Sử Truyền Bộ ,1577 , 2 ,La Hồ Dã Lục ,【Tống Hiểu Oánh tập 】

83,史傳部,1578 , 32 ,指月錄 ,【明 瞿汝稷集】
83,Sử Truyền Bộ ,1578 , 32 ,Chỉ Nguyệt Lục ,【Minh Cồ Nhữ Tắc tập 】

84,史傳部,1579 , 20 ,續指月錄 ,【清 聶先編輯】
84,Sử Truyền Bộ ,1579 , 20 ,Tục Chỉ Nguyệt Lục ,【Thanh Niếp Tiên Biên tập 】

84,史傳部,1580 , 16 ,教外別傳 ,【明 黎眉等編】
84,Sử Truyền Bộ ,1580 , 16 ,Giáo Ngoại Biệt Truyền ,【Minh Lê My Đẳng Biên 】

84,史傳部,1581 , 1 ,皇明名僧輯略 ,【明 袾宏輯】
84,Sử Truyền Bộ ,1581 , 1 ,Hoàng Minh Danh Tăng Tập Lược ,【Minh Châu Hoành tập 】

84,史傳部,1582 , 1 ,續燈正統目錄 ,【清 性統編集】
84,Sử Truyền Bộ ,1582 , 1 ,Tục Đăng Chánh Thống Mục Lục,【Thanh Tánh Thống Biên tập 】

84,史傳部,1583 , 42 ,續燈正統 ,【清 性統編集】
84,Sử Truyền Bộ ,1583 , 42 ,Tục Đăng Chánh Thống ,【Thanh Tánh Thống Biên tập 】

84,史傳部,1584 , 1 ,續燈存稿目錄 ,【清 龍丘行昱敘 明 華亭施沛】
84,Sử Truyền Bộ ,1584 , 1 ,Tục Đăng Tồn Cảo Mục Lục,【Thanh Long Khâu Hạnh/Hành/Hàng Dục Tự Minh Hoa Đình Thí Phái 】

84,史傳部,1585 , 12 ,續燈存稿 ,【明 通問編定 施沛彙集】
84,Sử Truyền Bộ ,1585 , 12 ,Tục Đăng Tồn Cảo ,【Minh Thông Vấn Biên Định Thí Phái Vị tập 】

85,史傳部,1586 , 1 ,正源略集目錄 ,【清 際源.了貞輯】
85,Sử Truyền Bộ ,1586 , 1 ,Chánh Nguyên Lược Tập Mục Lục,【Thanh Tế Nguyên .Liễu Trinh tập 】

85,史傳部,1587 , 15 ,正源略集 ,【清 達珍編】
85,Sử Truyền Bộ ,1587 , 15 ,Chánh Nguyên Lược Tập ,【Thanh Đạt Trân Biên 】

85,史傳部,1588 , 1 ,正源略集補遺 ,【清 達珍編】
85,Sử Truyền Bộ ,1588 , 1 ,Chánh Nguyên Lược Tập Bổ Di ,【Thanh Đạt Trân Biên 】

85,史傳部,1589 , 1 ,錦江禪燈目錄 ,【清 通醉輯】
85,Sử Truyền Bộ ,1589 , 1 ,Cẩm Giang Thiền Đăng Mục Lục,【Thanh Thông Túy tập 】

85,史傳部,1590 , 20 ,錦江禪燈 ,【清 通醉輯】
85,Sử Truyền Bộ ,1590 , 20 ,Cẩm Giang Thiền Đăng ,【Thanh Thông Túy tập 】

85,史傳部,1591 , 8 ,黔南會燈錄 ,【清 如純輯】
85,Sử Truyền Bộ ,1591 , 8 ,Kiềm Nam Hội Đăng Lục ,【Thanh Như Thuần tập 】

85,史傳部,1592 , 8 ,[打-丁+音]黑豆集 ,【清 心圓拈別 火蓮集梓】
85,Sử Truyền Bộ ,1592 , 8 ,[Đả -Đinh +Âm ]Hắc Đậu Tập ,【Thanh Tâm Viên Niêm Biệt Hỏa Liên Tập Tử 】

85,史傳部,1593 , 10 ,禪宗正脈 ,【明 如巹集】
85,Sử Truyền Bộ ,1593 , 10 ,Thiền Tông Chánh Mạch ,【Minh Như Cẩn tập 】

85,史傳部,1594 , 41 ,佛祖綱目 ,【明 朱時恩著】
85,Sử Truyền Bộ ,1594 , 41 ,Phật Tổ Cương Mục ,【Minh Chu Thời Ân Trước 】

86,史傳部,1595 , 1 ,佛祖正傳古今捷錄 ,【清 果性集】
86,Sử Truyền Bộ ,1595 , 1 ,Phật Tổ Chánh Truyện Cổ Kim Tiệp Lục ,【Thanh Quả Tánh tập 】

86,史傳部,1596 , 1 ,南嶽單傳記 ,【清 弘儲表】
86,Sử Truyền Bộ ,1596 , 1 ,Nam Nhạc Đan Truyền Kí ,【Thanh Hoằng 儲biểu 】

86,史傳部,1597 , 2 ,定應大師布袋和尚傳,【曇噩撰】
86,Sử Truyền Bộ ,1597 , 2 ,Định Ưng Đại Sư   Bố Đại Hòa Thượng Truyền ,【Đàm Ngạc  soạn 】

86,史傳部,1598 , 1 ,曹溪大師別傳 ,【】
86,Sử Truyền Bộ ,1598 , 1 ,Tào Khê Đại Sư Biệt Truyền ,【】

86,史傳部,1599 , 1 ,永明道蹟 ,【宋 大壑輯】
86,Sử Truyền Bộ ,1599 , 1 ,Vĩnh Minh Đạo Tích ,【Tống Đại Hác tập 】

86,史傳部,1600 , 32 ,宗統編年 ,【清 紀蔭編纂】
86,Sử Truyền Bộ ,1600 , 32 ,Tông Thống Biên Niên ,【Thanh Kỉ Ấm Biên Toản 】

86,史傳部,1601 , 9 ,禪燈世譜 ,【明 道忞編修 吳侗集】
86,Sử Truyền Bộ ,1601 , 9 ,Thiền Đăng Thế Phổ ,【Minh Đạo 忞biên Tu Ngô Đồng tập 】

86,史傳部,1602 , 1 ,佛祖宗派世譜 ,【清 悟進編輯】
86,Sử Truyền Bộ ,1602 , 1 ,Phật Tổ Tông Phái Thế Phổ ,【Thanh Ngộ Tiến/Tấn Biên tập 】

86,史傳部,1603 , 1 ,緇門世譜 ,【清 明喜撰輯】
86,Sử Truyền Bộ ,1603 , 1 ,Truy Môn Thế Phổ ,【Thanh Minh Hỉ Soạn tập 】

86,史傳部,1604 , 1 ,法門鋤宄 ,【清 淨符著】
86,Sử Truyền Bộ ,1604 , 1 ,Pháp Môn Sừ Quĩ ,【Thanh Tịnh Phù Trước 】

86,史傳部,1605 , 6 ,繼燈錄 ,【明 元賢輯】
86,Sử Truyền Bộ ,1605 , 6 ,Kế Đăng Lục ,【Minh Nguyên Hiền tập 】

86,史傳部,1606 , 2 ,建州弘釋錄 ,【明 元賢集】
86,Sử Truyền Bộ ,1606 , 2 ,Kiến Châu Hoằng Thích Lục ,【Minh Nguyên Hiền tập 】

86,史傳部,1607 , 2 ,居士分燈錄 ,【明 朱時恩輯】
86,Sử Truyền Bộ ,1607 , 2 ,Cư-Sĩ Phân Đăng Lục ,【Minh Chu Thời Ân tập 】

86,史傳部,1608 , 4 ,八十八祖道影傳贊 ,【明 德清述 高承埏補】
86,Sử Truyền Bộ ,1608 , 4 ,Bát Thập Bát Tổ Đạo Ảnh Truyền Tán ,【Minh Đức Thanh Thuật Cao Thừa Duyên Bổ 】

86,史傳部,1609 , 1 ,普陀列祖錄 ,【清 通旭集】
86,Sử Truyền Bộ ,1609 , 1 ,Phổ Đà Liệt Tổ Lục ,【Thanh Thông Húc tập 】

86,史傳部,1610 , 2 ,雲臥紀譚 ,【宋 曉瑩錄】
86,Sử Truyền Bộ ,1610 , 2 ,Vân Ngọa Kỉ Đàm ,【Tống Hiểu Oánh Lục 】

86,史傳部,1611 , 2 ,叢林盛事 ,【宋 道融撰】
86,Sử Truyền Bộ ,1611 , 2 ,Tùng Lâm Thịnh Sự ,【Tống Đạo Dung  soạn 】

87,史傳部,1612 , 1 ,人天寶鑑 ,【宋 曇秀輯】
87,Sử Truyền Bộ ,1612 , 1 ,Nhân Thiên Bảo Giám ,【Tống Đàm Tú tập 】

87,史傳部,1613 , 3 ,枯崖漫錄 ,【宋 圓悟錄】
87,Sử Truyền Bộ ,1613 , 3 ,Khô Nhai Mạn Lục ,【Tống Viên Ngộ Lục 】

87,史傳部,1614 , 3 ,禪苑蒙求瑤林 ,【金 志明撰 元 德諫注】
87,Sử Truyền Bộ ,1614 , 3 ,Thiền Uyển Mông Cầu Dao Lâm ,【Kim Chí Minh Soạn Nguyên Đức Gián chú 】

87,史傳部,1615 , 1 ,禪苑蒙求拾遺 ,【】
87,Sử Truyền Bộ ,1615 , 1 ,Thiền Uyển Mông Cầu Thập Di ,【】

87,史傳部,1616 , 2 ,山菴雜錄 ,【明 無溫錄】
87,Sử Truyền Bộ ,1616 , 2 ,Sớn Am Tạp Lục ,【Minh Vô Ôn Lục 】

87,史傳部,1617 , 1 ,正宗心印後續聯芳 ,【明 善燦著】
87,Sử Truyền Bộ ,1617 , 1 ,Chánh Tông Tâm Ấn Hậu Tục Liên Phương ,【Minh Thiện Xán Trước 】

87,史傳部,1618 , 2 ,祖庭指南 ,【清 徐昌治編述】
87,Sử Truyền Bộ ,1618 , 2 ,Tổ Đình Chỉ Nam ,【Thanh Từ Xương Trì Biên thuật 】

87,史傳部,1619 , 1 ,先覺集 ,【明 陶明潛輯】
87,Sử Truyền Bộ ,1619 , 1 ,Tiên Giác Tập ,【Minh Đào Minh Tiềm tập 】

87,史傳部,1620 , 5 ,先覺宗乘 ,【清 圓信較定 郭凝之彙編】
87,Sử Truyền Bộ ,1620 , 5 ,Tiên Giác Tông Thừa ,【Thanh Viên Tín Giác Định Quách Ngưng Chi Vị Biên 】

87,史傳部,1621 , 1 ,優婆夷志 ,【清 圓信較定 郭凝之彙編】
87,Sử Truyền Bộ ,1621 , 1 ,Ưu Bà Di Chí ,【Thanh Viên Tín Giác Định Quách Ngưng Chi Vị Biên 】

87,史傳部,1622 , 1 ,朝鮮禪教考 ,【朝鮮 朴永善輯】
87,Sử Truyền Bộ ,1622 , 1 ,Triêu Tiên Thiền Giáo Khảo ,【Triêu Tiên Phác Vĩnh Thiện tập 】

87,史傳部,1623 , 2 ,釋氏蒙求 ,【靈操撰】
87,Sử Truyền Bộ ,1623 , 2 ,Thích Thị Mông Cầu ,【Linh Thao  soạn 】

87,史傳部,1624 , 2 ,林間錄 ,【宋 慧洪集】
87,Sử Truyền Bộ ,1624 , 2 ,Lâm Gian Lục ,【Tống Tuệ Hồng tập 】

87,史傳部,1625 , 1 ,林間錄後集 ,【宋 慧洪集】
87,Sử Truyền Bộ ,1625 , 1 ,Lâm Gian Lục Hậu Tập ,【Tống Tuệ Hồng tập 】

87,史傳部,1626 , 4 ,高僧摘要 ,【清 徐昌治編輯】
87,Sử Truyền Bộ ,1626 , 4 ,Cao Tăng Trích Yếu ,【Thanh Từ Xương Trì Biên tập 】

87,史傳部,1627 , 1 ,緇門崇行錄 ,【明 袾宏輯】
87,Sử Truyền Bộ ,1627 , 1 ,Truy Môn Sùng Hạnh/Hành/Hàng Lục ,【Minh Châu Hoành tập 】

87,史傳部,1628 , 16 ,佛法金湯編 ,【明 心泰編】
87,Sử Truyền Bộ ,1628 , 16 ,  Phật Pháp Kim Thang Biên ,【Minh Tâm Thái Biên 】

87,史傳部,1629 , 3 ,金剛般若經集驗記 ,【唐 孟獻忠撰】
87,Sử Truyền Bộ ,1629 , 3 ,Kim Cương Bát Nhã Kinh Tập Nghiệm Kí ,【Đường Mạnh Hiến Trung  soạn 】

87,史傳部,1630 , 1 ,金剛經鳩異 ,【唐 段成式撰】
87,Sử Truyền Bộ ,1630 , 1 ,Kim Cương Kinh Cưu Dị ,【Đường Đoạn Thành Thức  soạn 】

87,史傳部,1631 , 2 ,金剛經受持感應錄 ,【】
87,Sử Truyền Bộ ,1631 , 2 ,Kim Cương Kinh Thọ Trì Cảm Ứng Lục ,【】

87,史傳部,1632 , 1 ,金剛經感應傳 ,【】
87,Sử Truyền Bộ ,1632 , 1 ,Kim Cương Kinh Cảm Ứng Truyền ,【】

87,史傳部,1633 , 1 ,金剛經新異錄 ,【明 王起隆輯著】
87,Sử Truyền Bộ ,1633 , 1 ,Kim Cương Kinh Tân Dị Lục ,【Minh Vương Khởi Long Tập Trước 】

87,史傳部,1634 , 3 ,金剛經靈驗傳 ,【日本 淨慧集】
87,Sử Truyền Bộ ,1634 , 3 ,Kim Cương Kinh Linh Nghiệm Truyền ,【Nhật Bản Tịnh Tuệ tập 】

87,史傳部,1635 , 2 ,金剛經持驗記 ,【清 周克復纂】
87,Sử Truyền Bộ ,1635 , 2 ,Kim Cương Kinh Trì Nghiệm Kí ,【Thanh Châu Khắc Phục Toản 】

87,史傳部,1636 , 1 ,金剛經感應分類輯要,【清 王澤泩編集】
87,Sử Truyền Bộ ,1636 , 1 ,Kim Cương Kinh Cảm Ứng Phân Loại Tập Yếu ,【Thanh Vương Trạch 泩biên tập 】

87,史傳部,1638 , 1 ,地藏菩薩像靈驗記 ,【宋 常謹集】
87,Sử Truyền Bộ ,1638 , 1 ,Địa Tạng Bồ Tát Tượng Linh Nghiệm Kí ,【Tống Thường Cẩn tập 】

88,史傳部,1640 , 3 ,心性罪福因緣集 ,【宋 智覺注】
88,Sử Truyền Bộ ,1640 , 3 ,Tâm Tánh Tội Phước Nhân Duyên Tập,【Tống Trí Giác chú 】

88,史傳部,1641 , 1 ,見聞錄 ,【明 智旭隨筆】
88,Sử Truyền Bộ ,1641 , 1 ,Kiến Văn Lục ,【Minh Trí Húc Tùy Bút 】

88,史傳部,1642 , 4 ,現果隨錄 ,【明 戒顯筆記】
88,Sử Truyền Bộ ,1642 , 4 ,Hiện Quả Tùy Lục ,【Minh Giới Hiển Bút Kí 】

88,史傳部,1643 , 3 ,兜率龜鏡集 ,【清 弘贊輯】
88,Sử Truyền Bộ ,1643 , 3 ,Đâu Suất Quy Kính Tập ,【Thanh Hoằng Tán tập 】

88,史傳部,1644 , 3 ,觀音慈林集 ,【清 弘贊輯】
88,Sử Truyền Bộ ,1644 , 3 ,Quán Âm Từ Lâm Tập ,【Thanh Hoằng Tán tập 】

88,史傳部,1645 , 5 ,六道集 ,【清 弘贊輯】
88,Sử Truyền Bộ ,1645 , 5 ,Lục Đạo Tập ,【Thanh Hoằng Tán tập 】

88,史傳部,1646 , 56 ,居士傳 ,【清 彭際清述】
88,Sử Truyền Bộ ,1646 , 56 ,Cư-Sĩ Truyền ,【Thanh Bành Tế Thanh thuật 】

88,史傳部,1648 , 7 ,冥報記輯書 ,【日本 佐佐木憲德輯】
88,Sử Truyền Bộ ,1648 , 7 ,Minh Báo Kí Tập Thư ,【Nhật Bản Tá Tá Mộc Hiến Đức tập 】

88,史傳部,1649 , 4 ,名公法喜志 ,【明 夏樹芳輯】
88,Sử Truyền Bộ ,1649 , 4 ,Danh Công Pháp Hỉ Chí ,【Minh Hạ Thụ Phương tập 】

88,史傳部,1651 , 2 ,玄奘三藏師資傳叢書,【日本 佐伯定胤.中野達慧共編】
88,Sử Truyền Bộ ,1651 , 2 ,Huyền Trang Tam Tạng Sư Tư Truyền Tùng Thư ,【Nhật Bản Tá Bá Định Dận .Trung Dã Đạt Tuệ Cọng Biên 】

88,史傳部,1654 , 1 ,惠果和尚行狀 ,【】
88,Sử Truyền Bộ ,1654 , 1 ,Huệ Quả Hòa Thượng Hành Trạng ,【】

88,史傳部,1655 , 1 ,得依釋序文緣起 ,【日本 慧堅撰】
88,Sử Truyền Bộ ,1655 , 1 ,Đắc Y Thích Tự Văn Duyên Khởi ,【Nhật Bản Tuệ Kiên  soạn 】

88,史傳部,1656 , 1 ,伯亭大師傳記總帙 ,【】
88,Sử Truyền Bộ ,1656 , 1 ,Bá Đình Đại Sư Truyền Kí Tổng Trật ,【】

88,史傳部,1657 , 2 ,善女人傳 ,【清 彭際清述】
88,Sử Truyền Bộ ,1657 , 2 ,Thiện Nữ Nhân Truyền ,【Thanh Bành Tế Thanh thuật 】

88,史傳部,1658 , 2 ,重編諸天傳 ,【宋 行霆述】
88,Sử Truyền Bộ ,1658 , 2 ,Trọng Biên Chư Thiên Truyền ,【Tống Hạnh/Hành/Hàng Đình thuật 】

88,史傳部,1660 , 2 ,(古今圖書集成)神異典二氏部彙考 ,【】
88,Sử Truyền Bộ ,1660 , 2 ,(Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành )Thần Dị Điển Nhị Thị Bộ Vị Khảo ,【】

88,史傳部,1661 , 2 ,(古今圖書集成)神異典釋教部紀事 ,【】
88,Sử Truyền Bộ ,1661 , 2 ,(Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành )Thần Dị Điển Thích Giáo Bộ Kỉ Sự ,【】

88,史傳部,1666 , 1 ,佛祖心燈 ,【】
88,Sử Truyền Bộ ,1666 , 1 ,Phật Tổ Tâm Đăng ,【】

88,史傳部,1667 , 1 ,宗教律諸宗演派 ,【清 守一重編】
88,Sử Truyền Bộ ,1667 , 1 ,Tông Giáo Luật Chư Tông Diễn Phái,【Thanh Thủ Nhất Trọng Biên 】

88,史傳部,1668 , 1 ,西藏剌麻溯源 ,【清 守一編輯】
88,Sử Truyền Bộ ,1668 , 1 ,Tây Tạng Lạt Ma Tố Nguyên ,【Thanh Thủ Nhất Biên tập 】

88,史傳部,1671 , 1 ,東國僧尼錄 ,【】
88,Sử Truyền Bộ ,1671 , 1 ,Đông Quốc Tăng Ni Lục ,【】

============================================================
Tuệ Quang 慧光 Foundation http://www.Daitangvietnam.Com
Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến
Phiên Âm Và Lược dịch Mon Feb 18 21:19:20 2008
============================================================

Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka
Flag Counter

Menu