BỘ BẢO TÍCH 5 tập 42-46

BẢN KINH CHỮ Tập T42 BẢO TÍCH I (pdf) MP3 KINH NÓI
T42 BẢO TÍCH I Q01-P01 Ba Luật Nghi  
T42 BẢO TÍCH I Q02-P01 Ba Luật Nghi Chưa thực
T42 BẢO TÍCH I Q03-P01 Ba Luật Nghi hiên mp3
T42 BẢO TÍCH I Q04-P02 Vô Thượng Đà La Ni-Vô Biên Trang Nghiêm  
T42 BẢO TÍCH I Q05-P02 Vô Thượng Đà La Ni-Vô Biên Trang Nghiêm  
T42 BẢO TÍCH I Q06-P02 Xuất Đà La Ni-Vô Biên Trang Nghiêm  
T42 BẢO TÍCH I Q07-P02 Thanh Tịnh Đà La Ni-Vô Biên Trang Nghiêm-Kinh Đại Bảo Tích  
T42 BẢO TÍCH I Q08-P03 Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ  
T42 BẢO TÍCH I Q09-P03 Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ  
T42 BẢO TÍCH I Q10-P03 Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ  
T42 BẢO TÍCH I Q11-P03 Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ  
T42 BẢO TÍCH I Q12-P03 Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ  
T42 BẢO TÍCH I Q13-P03 Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ  
T42 BẢO TÍCH I Q14-P03 Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ  
T42 BẢO TÍCH I Q15-P4 Thiên Tử Tịnh Cư  
T42 BẢO TÍCH I Q16-P04 Thiên Tử Tịnh Cư  
T42 BẢO TÍCH I Q17-P05 Như Lai Vô Lượng Thọ  
T42 BẢO TÍCH I Q18-P05 Như Lai Vô Lượng Thọ  
T42 BẢO TÍCH I Q19-P06 Thọ Ký Trang Nghiêm-Như Lai Bất Động  
T42 BẢO TÍCH I Q20-P06 Chúng Bồ Tát-Như Lai Bất Động  
T42 BẢO TÍCH I Q21-P07 Mặc Áo Giáp Trang Nghiêm  
T42 BẢO TÍCH I Q22-P07 Mặc Áo Giáp Trang Nghiêm  
T42 BẢO TÍCH I Q23-P07 Mặc Áo Giáp Trang Nghiêm  
T42 BẢO TÍCH I Q24-P07 Mặc Áo Giáp Trang Nghiêm  
T42 BẢO TÍCH I Q25-P07 Mặc Áo Giáp Trang Nghiêm  
T42 BẢO TÍCH I Q26-P08 Pháp Giới Thể Tánh Vô Phân Biệt  
T42 BẢO TÍCH I Q27-P08 Pháp Giới Thể Tánh Vô Phân Biệt  
T42 BẢO TÍCH I Q28-P09 Đại Thừa Thập Pháp  
T42 BẢO TÍCH I Q29-P10 Văn Thù Sư Lợi Phổ Môn  
T42 BẢO TÍCH I Q30-P11 Xuất Hiện Quang Minh  
T42 BẢO TÍCH I Q31-P11 Xuất Hiện Quang Minh  
T42 BẢO TÍCH I Q32-P11 Xuất Hiện Quang Minh  
T42 BẢO TÍCH I Q33-P11 Xuất Hiện Quang Minh  
T42 BẢO TÍCH I Q34-P11 Xuất Hiện Quang Minh  
T42 BẢO TÍCH I Q35-P12 Giáo Hóa Trưởng Giả-Bồ Tát Tạng  
T42 BẢO TÍCH I Q36-P12 Thọ Ký Trời Kim Tỳ La-Bồ Tát Tạng  
T42 BẢO TÍCH I Q37-P12 Tánh Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lại-Bồ Tát Tạng  
T42 BẢO TÍCH I Q38-P12 Tánh Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai-Bồ Tát Tạng  
T42 BẢO TÍCH I Q39-P12 Tánh Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai-Bồ Tát Tạng  
T42 BẢO TÍCH I Q40-P12 Tánh Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai-Bồ Tát Tạng  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T43 BẢO TÍCH II (pdf) MP3 KINH NÓI
T43 BẢO TÍCH II Q41-Ph12-P05 Tứ Vô Lượng-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q41-Ph12-P06 Đàn Na Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng Chưa thực
T43 BẢO TÍCH II Q42-Ph12-P07 Thi La Ba Mật Đa-Bồ Tát Tạng hiện mp3
T43 BẢO TÍCH II Q43-Ph12-P07 Thi La Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q44-Ph12-P07 Thi La Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q45-Ph12-P08 Sằn Đề Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q45-Ph12-P09 Tỳ Lê Da Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q46-Ph12-P09 Tỳ Lê Da Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q47-Ph12-P09 Tỳ Lê Da Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q48-Ph12-P09 Tỳ Lê Da Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q49-Ph12-P10 Tỉnh Lự Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q50-Ph12-P10 Tỉnh Lự Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q50-Ph12-P11 Bát Nhã Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q51-Ph12-P11 Bát Nhă Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q52-Ph12-P11 Bát Nhă Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q53-Ph12-P11 Bát Nhă Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q54-Ph12-P12 Thọ Ký Đại Tự Tại Thiên-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q55-Ph13 Phật Vì A Nan Nói Về Sự Nhập Thai  
T43 BẢO TÍCH II Q56-Ph14 Phật Nói Nhập Thai Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q57-Ph14 Phật Nói Nhập Thai Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q58-Ph15 Thọ Ký Văn Thù Sư Lợi  
T43 BẢO TÍCH II Q59-Ph15 Thọ Ký Văn Thù Sư Lợi  
T43 BẢO TÍCH II Q60-Ph15 Thọ Ký Văn Thù Sư Lợi  
T43 BẢO TÍCH II Q61-Ph16-P01 Tựa-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q62-Ph16-P02 Vua Tịnh Phạn Đến Gặp Phật-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q62-Ph16-P03 A Tu La Vương Được Thj Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q63-Ph16-P04 Bản Sự-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q63-Ph16-P05 Ca Lâu La Vương Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q63-Ph16-P06 Long Nữ Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q64-Ph16-P07 Long Vương Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q64-Ph16-P08 Cưu Bàn Trà Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q64-Ph16-P09 Càng Thát Bà Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q65-Ph16-P10 Dược Xoa Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q65-Ph16-P11 Khẩn Na La Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q66-Ph16-P12 Trời Hư Không Hành Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q66-Ph16-P13 Tứ Thiên Vương Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q66-Ph16-P14 Trời Tam Thập Tam Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q66-Ph16-P15 Trời Dạ Ma Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q67-Ph16-P16 Trời Đâu Suất Đà Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q67-Ph16-P17 Trời Hóa Lạc Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q67-Ph16-P18 Trời Tha Hóa Tự Tại Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q67-Ph16-P19 Các Phạm Thiên Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q68-Ph16-P20 Trời Quang Âm Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q68-Ph16-P21 Trời Biến Tịnh Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q69-Ph16-P22 Trời Quảng Quả Được Thọ Ký-Bồ tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q70-Ph16-P23 Thiên Tử Tịnh Cư Nói Kệ Ca Ngợi Phật-Bồ tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q71-Ph16-P23 Thiên Tử Tịnh Cư Nói Kệ Ca Ngợi Phật-Bồ tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q72-Ph16-P24 Ngoại Đạo Giá La Ca Ba Lợi Bà La Xà Ca-Bồ tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q73-Ph16-P25 Sáu Giới Sai Biệt-Bồ tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q74-Ph16-P25 Sáu Giới Sai Biệt-Bồ tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q75-Ph16-P25 Sáu Giới Sai Biệt-Bồ tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q75-Ph16-P26 Bốn Vua Chuyển Luân-Bồ tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q76-Ph16-P26 Bốn Vua Chuyển Luân-Bồ tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q77-Ph17-P01 Bồ Tát Hạnh-Phú Lâu Na  
T43 BẢO TÍCH II Q77-Ph17-P02 Đa Văn-Phú Lâu Na  
T43 BẢO TÍCH II Q77-Ph17-P03 Bất Thoái-Phú Lâu Na  
T43 BẢO TÍCH II Q78-Ph17-P04 Căn Lành Tròn Đủ-Phú Lâu Na  
T43 BẢO TÍCH II Q78-Ph17-P05 Thần Thông Lực-Phú Lâu Na  
T43 BẢO TÍCH II Q79-Ph17-P06 Đại Bi-Phú Lâu Na-Đại Bi  
T43 BẢO TÍCH II Q79-Ph17-P07 Đáp Nạn-Phú Lâu Na-Đại Bi  
T43 BẢO TÍCH II Q79-Ph17-P08 Phú Lâu Na-Đại Bi  
T43 BẢO TÍCH II Q80-Ph18 Bồ Tát Quốc Hộ  
T43 BẢO TÍCH II Q81-Ph18 Bồ Tát Quốc Hộ  
T43 BẢO TÍCH II Q82-Ph19 Trưởng Giả Úc Già  
T43 BẢO TÍCH II Q83-Ph20 Vô Tận Phục Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q84-Ph20 Vô Tận Phục Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q85-Ph21 Thọ Ký Cho Nhà Thuật Bạt Đà La  
T43 BẢO TÍCH II Q86-Ph22 Đại Thần Biến  
T43 BẢO TÍCH II Q87-Ph22 Đại Thần Biến  
T43 BẢO TÍCH II Q88-Ph23 Ma Ha Ca Diếp  
T43 BẢO TÍCH II Q89-Ph23 Ma Ha Ca Diếp  
T43 BẢO TÍCH II Q90-Ph24 Ưu Ba Ly  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T44 BẢO TÍCH III (pdf) MP3 KINH NÓI
T44 BẢO TÍCH III 310 Q093-Ph26 Bồ Tát Thiện Tý  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q094-Ph26 Bồ Tát Thiện Tý  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q095-Ph27 Bồ Tát Thiện Thuận Chưa có thâu
T44 BẢO TÍCH III 310 Q100-Ph33 Bồ Tát Vô Cấu Thí Ứng Hiện mp3
T44 BẢO TÍCH III 310 Q100-Ph33-P2 Thanh Văn  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q100-Ph33-P3 Bồ Tát Hạnh  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q100-Ph33-P3 Bồ Tát  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q100-Ph33-P4 Thọ Ký  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q101-Ph34 Bồ Tát Công Đức Bảo Hoa Phu  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q101-Ph35 Thiên Tử Thiện Đức  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q102-Ph36-P1 Duyên Khởi-Thiên Tử Thiện Trụ Ý  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q103-Ph36-P2 Khai Thực Nghĩa-Thiên Tử Thiện Trụ Ý  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q103-Ph36-P3 Văn Thù Thần Biến-Thiên Tử Thiện Trụ Ý  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q103-Ph36-P4 Phá Ma-Thiên Tử Thiện Trụ Ý  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q103-Ph36-P5 Bồ Tát Thân Hành-Thiên Tử Thiện Trụ Ý  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q104-Ph36-P6 Phá Tướng Bồ Tát-Thiên Tử Thiện Trụ Ý  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q104-Ph36-P7 Phá Tướng Nhị Thừa-Thiên Tử Thiện Trụ Ý  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q105-Ph36-P10 Xưng Tán Phó Pháp-Thiên Tử Thiện Trụ Ý  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q105-Ph36-P7 Phá Tướng Nhị Thừa-Thiên Tử Thiện Trụ Ý  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q105-Ph36-P8 Phá Tướng Phàm Phu-Thiên Tử Thiện Trụ Ý  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q105-Ph36-P9 Thần Thông Chướng Thuyết-Thiên Tử Thiện Trụ Ý  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q106-Ph37 Vương Tử A Xà Thế  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q106-Ph38 Đại Thừa Phương Tiện  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q107-Ph38 Đại Thừa Phương Tiện  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q108-Ph38 Đại Thừa Phương Tiện  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q109-Ph39 Trưởng Giả Hiện Hộ  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q110-Ph39 Trưởng Giả Hiền Hộ-tt-Bồ Tát Đại Dược  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q110-Ph39 Trưởng Giả Hiền Hộ  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q111-Ph40 Tịnh Tín Đồng Nữ-Kinh Đời Minh Đối Chiếu  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q111-Ph41 Bồ Tát Di Lặc Hỏi Tám Pháp  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q111-Ph42 Bồ Tát Di Lặc Hỏi Những Điểm Nghi  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q112-Ph43 Bồ Tát Phổ Minh  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q113-Ph44-P1 Tứ Sa Môn-Bảo Lương Tụ  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q113-Ph44-P2 Tỳ Kheo  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q113-Ph44-P3 Sa Môn Chiên Đà La  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q113-Ph44-P4 Doanh Sự Tỳ Kheo  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q114-Ph44-P5 Tỳ Kheo A Lan Nhã-Bảo Lương Tụ  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q114-Ph44-P6 Tỳ Kheo Khất Thực-Bảo Lương Tụ  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q114-Ph44-P7 Phấn Tảo Y Tỳ Kheo-Bảo Lương Tụ  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q115-Ph45 Bồ Tát Vô Tận Tuệ  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q115-Ph46 Văn Thù Sư Lợi Thuyết Bát Nhã  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q116-Ph46 Văn Thù Sư Lợi Thuyết Bát Nhã  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q117-Ph47 Bồ Tát Bảo Kế  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q118-Ph47 Bồ Tát Bảo Kế  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q119-Ph48 Thắng Man Phu Nhân  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q120-Ph49 Tiên Nhân Quảng Bác  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q91-Ph25 Phát Thắng Chí Lạc  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q92-Ph25 Phát Thắng Chí Lạc  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q96-Ph28 Trưởng Giả Dũng Mãnh Thọ  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q97-Ph29 Vua Ưu Đà Diên  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q98-Ph30 Đồng Nữ Diệu Tuệ  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q98-Ph31 Ưi Bà Di Hằng Hà Thượng  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q99-Ph32 Bồ Tát Vô Uý Đức  
T44 BẢO TÍCH III 311 Q01 Đại Phương Quảng Tam Giới  
T44 BẢO TÍCH III 311 Q02 Đại Phương Quảng Tam Giới  
T44 BẢO TÍCH III 311 Q03 Đại Phương Quảng Tam Giới  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q01-P1 Thân Mật Của Bồ Tát-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q02-P1 Thân Mật Của Bồ Tát-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai-Thân Mật Của Bồ Tát  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q03-P2 Mật Ngữ Của Bồ Tát-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q04-P3 Mật Tâm Của Bồ Tát-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q04-P4 Bồ Tát Chấn Hống Âm Thanh Đến Hội-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q04-P5 Trì Quốc Luận Vương Đi Trước-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q05-P5 Trì Quốc Luân Vương Đi Trước-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q06-P6 Bồ Đề Đạo-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q07-P07 Mật Thân Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q07-P08 Mật Ngữ Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q09-P08 Mật Ngữ Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q09-P09 Mật Tâm Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q09-P10 Tán Thán Công Đức Của Bồ Tát Kim Cang Thủ Đại Bí Mật Chủ  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q09-P11 Bồ Tát Khổ Hạnh Siêu Xuất Thù Thắng-Mượn Duyên Thọ Thực  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q10-P12 Bồ Tát Đến Bồ Đề Tràng-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q11-P13 Hàng Ma-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q12-P14 Chuyển Pháp Luân-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q12-P15 Đối Tượng Duyên-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q13-P15 Đối Tượng Duyên-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q13-P16 Thọ Ký Đại Bí Mật Chủ Bồ Tát Kim Cang Thủ  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q14-P16 Thọ Ký Đại Bí Mật Chủ Bồ Tát Kim Cang Thủ-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q14-P17 Không Có Hai Không gôn Thuyết-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q14-P18 Vào Thành Lớn Khoáng Dã Thọ Thực-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q15-P18 Vào Thành Lớn Khoáng Dã Thọ Thực-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q16-P19 Hộ Thế-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q17-P19 Hộ Thế-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q17-P20 Khứ Lai-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q18-P21 Bồ Tát Dũng Lực Đi Trước-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q19-P22 Vua A Xà Thế Hỏi Đáp-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q19-P23 Thiên Tử Hiền Vương-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q19-P24 Nói Thí Dụ Khen Ngợi Công Đức Tổng Trì Vô Tận  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q20-P24 Nói Thí Dụ Khen Ngợi Công Đức Tổng Trì Vô Tận-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q20-P25 Chúc Lụy Chánh Pháp-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T45 BẢO TÍCH IV (pdf) MP3 KINH NÓI
T45 BẢO TICH IV 313 QA-P1 Phát Ý Thọ Tuệ-Kinh A Súc Phật Quốc  
T45 BẢO TICH IV 313 QA-P2 Hỷ Lạc Toàn Thiện Của Cõi Phật A Súc  
T45 BẢO TICH IV 313 QA-P3 Sự Thành Tựu Sở Học Của Chúng Đệ Tử Chưa thực
T45 BẢO TICH IV 313 QC-P4 Sự Thành Tựu Sở Học Của Chư Bồ Tát hiện mp3
T45 BẢO TICH IV 313 QC-P5 Đức Phật Bát Nê Hoàn  
T45 BẢO TICH IV 314 Đại Thừa Thập Pháp Kinh  
T45 BẢO TICH IV 315 Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm-tt  
T45 BẢO TICH IV 315 Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm  
T45 BẢO TICH IV 316 Q01-P01 Trưởng Giả Hiền Hộ-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q02-P01 Trưởng Giả Hiền Hộ-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q03-P01 Trưởng Giả Hiền Hộ-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q04-P01 Trưởng Giả Hiền Hộ-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q05-P02 Dạ Xoa Vô Bố-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q06-P03 Bồ Tát Quán Sát-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q07-P03 Bồ Tát Quán Sát-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q07-P04 Như Lai Chẳng Thể Nghĩ Bàn  
T45 BẢO TICH IV 316 Q08-P04 Như Lai Chẳng Thể Nghĩ Bàn-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q09-P04 Như Lai Chẳng Thể Nghĩ Bàn-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q10-P04 Như Lai Chẳng Thể Nghĩ Bàn-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q11-P04 Như Lai Chẳng Thể Nghĩ Bàn-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q12-P04 Như Lai Chẳng Thể Nghĩ Bàn-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q13-P04 Như Lai Chẳng Thể Nghĩ Bàn-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q14-P04 Như Lai Chẳng Thể Nghĩ Bàn-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q15-P04 Như Lai Chẳng Thể Nghĩ Bàn-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q16-P04 Như Lai Chẳng Thể Nghĩ Bàn-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q16-P05 Từ Bi Hỷ Xả-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q17-P05 Từ Bi Hỷ Xả-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q17-P06 Bố Thí Ba La Mật Đa-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q18-P06 Bố Thí Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q18-P07 Trì Giới Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q19-P07 Trì Giới Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q20-P07 Trì Giới Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q21-P07 Trì Giới Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q22-P07 Trì Giới Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q23-P07 Trì Giới Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q24-P07 Trì Giới Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q24-P08 Nhẫn Nhục Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q25-P08 Nhẫn Nhục Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q26-P09 Tinh Tấn Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q27-P09 Tinh Tấn Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q28-P09 Tinh Tấn Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q29-P09 Tinh Tấn Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q30-P09 Tinh Tấn Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q31-P09 Tinh Tấn Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q31-P10 Thiền Định Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q32-P10 Thiền Định Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q33-P10 Thiền Định Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q33-P11 Tuệ Thù Thắng Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q34-P11 Tuệ Thù Thắng Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q35-P11 Tuệ Thù Thắng Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q36-P11 Tuệ Thù Thắng Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q37-P11 Tuệ Thù Thắng Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q38-P11 Tuệ Thù Thắng Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q39-P11 Tuệ Thù Thắng Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 316 Q40-P11 Tuệ Thù Thắng Ba La Mật-Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp  
T45 BẢO TICH IV 317 Bào Thai Kinh  
T45 BẢO TICH IV 318 QA Văn Thù Sư Lợi Phật Độ Nghiêm Tịnh Kinh  
T45 BẢO TICH IV 318 QC Văn Thù Sư Lợi Phật Độ Nghiêm Tịnh Kinh  
T45 BẢO TICH IV 319 QA Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Phật Sát Công Đức Trang Nghiêm Kinh  
T45 BẢO TICH IV 319 QB Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Phật Sát Công Đức Trang Nghiêm Kinh  
T45 BẢO TICH IV 319 QC Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Phật Sát Công Đức Trang Nghiêm Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q01-P01 Vua Tịnh Phạn Mới Phát Lòng Tin-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q02-P01 Vua Tịnh Phạn Mới Phát Lòng Tin-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q02-P02 Vua Đến Chổ Phật-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q03-P03 Vua Tịnh Phạn Đến Đảnh Lễ Đức Như Lai-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q03-P04 Thọ Ký A Tu La Vương-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q04-P05 Bản Hạnh Của Như Lai-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q04-P06 Thọ Ký Ca Lâu La Vương-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q05-P07 Thọ Ký Long Nữ-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q05-P08 Thọ Ký Long Vương-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q06-P09 Thọ Ký Cưu Bàn Trà Vương-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q06-P10 Thọ Ký Càn Thát Bà Vương-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q06-P11 Thọ Ký Dược Xoa Vương-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q07-P12 Thọ Ký Khẩn Na La Vương-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q07-P13 Thọ Ký Bảo Anh Lạc Thiên-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q08-P14 Thọ Ký Bốn Đại Thiên Vương-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q08-P15 Thọ Ký Tam Thập Tam Thiên-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q08-P16 Thọ Ký Diệm Ma Thiên Thiên-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q09-P17 Thọ Ký Đổ Sử Đa Thiên-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q09-P18 Thọ Ký Lạc Biến Hóa Thiên-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q09-P19 Thọ Ký Tha Hóa Tự Tại Thiên-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q10-P20 Thọ Ký Đại Phạm Thiên Vương-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q10-P21 Thọ Ký Quang Âm Thiên-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q11-P22 Thọ Ký Biến Tịnh Thiên-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q11-P23 Thọ Ký Quảng Quả Thiên-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q12-P23 Thọ Ký Quảng Quả Thiên-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q13-P24 Tịnh Cư Thiên Tử Nói Kệ Khen Phật-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q14-P24 Tịnh Cư Thiên Tử Nói Kệ Khen Phật-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q15-25 Thọ Ký Ngoại Đạo Bà La Môn-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q16-P26 Sự Sai Khác Của Lục Giới-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q17-P26 Sự Sai Khác Của Lục Giới-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q18-P26 Sự Sai Khác Của Lục Giới-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q19-P27 Vua Tịnh Phạn Tin Hiểu-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
T45 BẢO TICH IV 320 Q20-P27 Vua Tịnh Phạn Tin Hiểu-Phụ Tử Hợp Tập Kinh  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T46 BẢO TÍCH V (pdf) MP3 KINH NÓI
T46 BẢO TÍCH V 321 Q1 Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa  
T46 BẢO TÍCH V 321 Q2 Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa  
T46 BẢO TÍCH V 321 Q3 Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa Chưa thực
T46 BẢO TÍCH V 321 Q4 Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa hiện mp3
T46 BẢO TÍCH V 322 Kinh Pháp Kính  
T46 BẢO TÍCH V 323 P1 Thượng Sĩ-Kinh Úc Ca La Việt Văn Bồ Tát Hành  
T46 BẢO TÍCH V 323 P2-3 Giới- Y Dược-Kinh Úc Ca La Việt Văn Bồ Tát Hành  
T46 BẢO TÍCH V 323 P4-5 Chổ Không Thanh Tịnh- Bố Thí-Kinh Úc Ca La Việt Văn Bồ Tát Hành  
T46 BẢO TÍCH V 323 P6-7 Lễ Tháp- Tri Túc-Kinh Úc Ca La Việt Văn Bồ Tát Hành  
T46 BẢO TÍCH V 323 P8 Ở Nơi Vắng Vẻ-Kinh Úc Ca La Việt Văn Bồ Tát Hành  
T46 BẢO TÍCH V 324 Huyễn Sĩ Nhân Hiền  
T46 BẢO TÍCH V 325 Kinh Quyết Định Tỳ Ni  
T46 BẢO TÍCH V 326 Tam Thập Ngũ Phật Danh Lễ Sám Văn  
T46 BẢO TÍCH V 327 QA Kinh Phát Giác Tịnh Tâm  
T46 BẢO TÍCH V 327 QC Kinh Phát Giác Tịnh Tâm  
T46 BẢO TÍCH V 328 Kinh Tu Lại  
T46 BẢO TÍCH V 329 Kinh Tu Lại  
T46 BẢO TÍCH V 330 Bồ Tát Tu Hành  
T46 BẢO TÍCH V 331 QA Kinh Vô Uý Thọ Sở Vấn Đại Thừa  
T46 BẢO TÍCH V 331 QB Kinh Vô Uý Thọ Sở Vấn Đại Thừa  
T46 BẢO TÍCH V 331 QC Kinh Vô Uý Thọ Sở Vấn Đại Thừa  
T46 BẢO TÍCH V 332 Kinh Ưu Điền Vương  
T46 BẢO TÍCH V 333 Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn  
T46 BẢO TÍCH V 334 Kinh Tu Ma Đề Bồ Tát  
T46 BẢO TÍCH V 335 Kinh Tu Ma Đề Bồ Tát  
T46 BẢO TÍCH V 336 Kinh Tu Ma Đề  
T46 BẢO TÍCH V 337 A Xà Thế Vương Nữ A Thuật Đạt Bồ Tát  
T46 BẢO TÍCH V 338 Kinh Ly Cấu Thí Nữ  
T46 BẢO TÍCH V 339 Kinh Đắc Vô Cấu Thí Nữ  
T46 BẢO TÍCH V 340 QA Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bất Tư Nghì Phật Cảnh Giới  
T46 BẢO TÍCH V 340 QC Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bất Tư Nghì Phật Cảnh Giới  
T46 BẢO TÍCH V 341 QA Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn  
T46 BẢO TÍCH V 341 QB Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn  
T46 BẢO TÍCH V 341 QC Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn  
T46 BẢO TÍCH V 342 QA Kinh Như Huyễn Tam Muội  
T46 BẢO TÍCH V 342 QC Kinh Như Huyễn Tam Muội  
T46 BẢO TÍCH V 343 Kinh Thái Tử Loát Hộ  
T46 BẢO TÍCH V 344 Kinh Thái Tử Hoà Hưu  
T46 BẢO TÍCH V 345 QA Tuệ Thượng Bồ Tát Vấn Đại Thiện Quyền  
T46 BẢO TÍCH V 345 QC Tuệ Thượng Bồ Tát Vấn Đại Thiện Quyền  
T46 BẢO TÍCH V 346 Q1 Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện  
T46 BẢO TÍCH V 346 Q2 Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện  
T46 BẢO TÍCH V 346 Q3 Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện  
T46 BẢO TÍCH V 346 Q4 Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện  
T46 BẢO TÍCH V 347 QA Kinh Đại Thừa Hiển Thức  
T46 BẢO TÍCH V 347 QC Kinh Đại Thừa Hiển Thức  
T46 BẢO TÍCH V 348 Đại Thừa Phương Đẳng Yếu Tuệ  
T46 BẢO TÍCH V 349 Kinh Di Bồ Tát Sở Vấn Bản Nguyện  
T46 BẢO TÍCH V 350 Di Nhật Ma Ni Bảo  
T46 BẢO TÍCH V 351 Ma Ha Diễn Bảo Nghiêm  
T46 BẢO TÍCH V 352 Q1 Đại Ca Diếp Vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp  
T46 BẢO TÍCH V 352 Q2 Đại Ca Diếp Vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp  
T46 BẢO TÍCH V 352 Q3 Đại Ca Diếp Vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp  
T46 BẢO TÍCH V 352 Q4 Đại Ca Diếp Vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp  
T46 BẢO TÍCH V 352 Q5 Đại Ca Diếp Vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp  
T46 BẢO TÍCH V 353 Kinh Thắng Man-Được Thọ Ký  
T46 BẢO TÍCH V 354 QA Kinh Tỳ Da Sa Vấn  
T46 BẢO TÍCH V 354 QC Kinh Tỳ Da Sa Vấn  
T46 BẢO TÍCH V 355 Kinh Nhập Pháp Giới Thể Tánh  
T46 BẢO TÍCH V 356 Bảo Tích Tam Muội Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Pháp Thân  
T46 BẢO TÍCH V 357 QA Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới  
T46 BẢO TÍCH V 357 QC Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới  
T46 BẢO TÍCH V 358 Kinh Độ Nhất Thiết Chư Phật Cảnh Giới Trí Nghiêm  
T46 BẢO TÍCH V 359 Q1 Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm  
T46 BẢO TÍCH V 359 Q2 Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm  
T46 BẢO TÍCH V 359 Q3 Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm  
T46 BẢO TÍCH V 359 Q4 Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm  
T46 BẢO TÍCH V 359 Q5 Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm  
T46 BẢO TÍCH V 360 QA Kinh Vô Lượng Thọ  
T46 BẢO TÍCH V 360 QC Kinh Vô Lượng Thọ  
T46 BẢO TÍCH V 361 Q1 Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác  
T46 BẢO TÍCH V 361 Q2 Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác  
T46 BẢO TÍCH V 361 Q3 Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác  
T46 BẢO TÍCH V 361 Q4 Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác  
T46 BẢO TÍCH V 362 QA Kinh A Di Đà  
T46 BẢO TÍCH V 362 QC Kinh A Di Đà  
T46 BẢO TÍCH V 363 QA Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm  
T46 BẢO TÍCH V 363 QB Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm  
T46 BẢO TÍCH V 363 QC Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm  
T46 BẢO TÍCH V 364 QA Kinh Đại A Di Đà  
T46 BẢO TÍCH V 364 QC Kinh Đại A Di Đà  
T46 BẢO TÍCH V 365 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật  
T46 BẢO TÍCH V 366 Kinh A Di Đà  
T46 BẢO TÍCH V 367 Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ  
T46 BẢO TÍCH V 368 Thần Chú Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ  
T46 BẢO TÍCH V 370 A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni  
T46 BẢO TÍCH V 371 Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát Thọ Ký  
T46 BẢO TÍCH V 372 QA Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn  
T46 BẢO TÍCH V 372 QB Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn  
T46 BẢO TÍCH V 372 QC Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn  
T46 BẢO TÍCH V 373 Kệ Hậu Xuất A Di Đà Phật