Toàn bộ Tạng Luận từ tập 83 Thích Kinh Luận đến tập 160 Luận Sớ

Toàn bộ Tạng Luận từ tập 83 Thích Kinh Luận đến tập 160 Luận Sớ
Bên trái pdf (chữ) được chiết nhỏ tương ưng mp3 (nói) bên phải
 
 Cách tìm tựa Kinh : Ctrl+f (windows) hoặc  cmd+f (imac) sẽ hiện ra khung để nhập tựa Kinh cần tìm. [unicode]
 
BẢN KINH CHỮ Tập T083 THÍCH KINH LUẬN 1 (pdf) (Tứ A Hàm Mộ Sao Giải) MP3 KINH NÓI
T083 TKL 1 (01) 1505 Tựa-Tứ A Hàm Mộ Sao  
T083 TKL 1 (02) 1505 Tứ A Hàm Mộ Sao Giải Qt(1)  
T083 TKL 1 (03) 1505 Tứ A Hàm Mộ Sao Giải Qt(2)  
T083 TKL 1 (04) 1505 Tứ A Hàm Mộ Sao Giải Qt(3)  
T083 TKL 1 (05) 1505 Tứ A Hàm Mộ Sao Giải Qt(4)  
T083 TKL 1 (06) 1505 Tứ A Hàm Mộ Sao Giải Qh(5)  
T083 TKL 1 (07) 1505 Tứ A Hàm Mộ Sao Giải Qh(6)  
T083 TKL 1 (08) 1505 Tứ A Hàm Mộ Sao Giải Qh(7)  
T083 TKL 1 (09) 1505 Tứ A Hàm Mộ Sao Giải Qh(8)  
T083 TKL 1 (10) 1505 Tứ A Hàm Mộ Sao Giải Qh(9)  
T083 TKL 1 (11) 1506 Luận Tam Pháp Đội Qt  
T083 TKL 1 (12) 1506 Luận Tam Pháp Đội Qtr  
T083 TKL 1 (13) 1506 Luận Tam Pháp Đội Qh  
T083 TKL 1 (14) 1507 Luận Phân Biệt Công Đức Q1  
T083 TKL 1 (15) 1507 Luận Phân Biệt Công Đức Q2  
T083 TKL 1 (16) 1507 Luận Phân Biệt Công Đức Q3  
T083 TKL 1 (17) 1507 Luận Phân Biệt Công Đức Q4  
T083 TKL 1 (18) 1507 Luận Phân Biệt Công Đức Q5  
T083 TKL 1 (19) 1508 Kinh A Hàm Khấu Giải Thập Nhị Nhân Duyên  
T083 TKL 1 (20) 1509 Luận Đại Trí Độ 1.Giải Thích Duyên Khởi  
T083 TKL 1 (21) 1509 Luận Đại Trí Độ 2.Giải Thích Như Thị Ngã Văn Nhất Thời  
T083 TKL 1 (22) 1509 Luận Đại Trí Độ 3.Giải Thích Về Tổng Quát Như Thị Ngã Văn  
T083 TKL 1 (23) 1509 Luận Đại Trí Độ 4.Giải Thích Bà Già Bà  
T083 TKL 1 (24) 1509 Luận Đại Trí Độ 5.Giải Thích Trú Thành Vương Xá  
T083 TKL 1 (25) 1509 Luận Đại Trí Độ 6.Giải Thích Cùng Đại Tỳ Kheo Tăng  
T083 TKL 1 (26) 1509 Luận Đại Trí Độ 7.Giải Thích Nghĩa Bốn Chúng  
T083 TKL 1 (27) 1509 Luận Đại Trí Độ 8.Giải Thích Nghĩa Bồ Tát  
T083 TKL 1 (28) 1509 Luận Đại Trí Độ 9.Giải Thích Ma Ha Tát Đỏa  
T083 TKL 1 (29) 1509 Luận Đại Trí Độ 10.Giải Thích Công Đức Của Bồ Tát  
T083 TKL 1 (30) 1509 Luận Đại Trí Độ 11.Giải Thích Mười Dụ  
T083 TKL 1 (31) 1509 Luận Đại Trí Độ 12.Giải Thích Ý Vô Ngại  
T083 TKL 1 (32) 1509 Luận Đại Trí Độ 13.Giải Thích Nguyện Thế Giới Của Phật  
T083 TKL 1 (33) 1509 Luận Đại Trí Độ 14.Giải Thích Nguyện Phóng Quang P1  
T083 TKL 1 (34) 1509 Luận Đại Trí Độ 14.Giải Thích Nguyện Phóng Quang P2  
T083 TKL 1 (35) 1509 Luận Đại Trí Độ 14.Giải Thích Nguyện Phóng Quang P3  
T083 TKL 1 (36) 1509 Luận Đại Trí Độ 15.Giải Thích Nguyện Bồ Tát Mười Phương Đến P1  
T083 TKL 1 (37) 1509 Luận Đại Trí Độ 15.Giải Thích Nguyện Bồ Tát Mười Phương Đến P2  
T083 TKL 1 (38) 1509 Luận Đại Trí Độ 16.Giải Thích Nhân Duyên Xá Lợi Phất  
T083 TKL 1 (39) 1509 Luận Đại Trí Độ 17.Giải Thích Đàn Ba La Mật  
T083 TKL 1 (40) 1509 Luận Đại Trí Độ 18.Giải Thích Tán Thán Đàn Ba La Mật  
T083 TKL 1 (41) 1509 Luận Đại Trí Độ 19.Giải Thích Tướng Của Đàn Ba La Mật  
T083 TKL 1 (42) 1509 Luận Đại Trí Độ 20.Giải Thích Đàn Ba La Mật Pháp Thí P1  
T083 TKL 1 (43) 1509 Luận Đại Trí Độ 20.Giải Thích Đàn Ba La Mật Pháp Thí P2  
T083 TKL 1 (44) 1509 Luận Đại Trí Độ 21.Giải Thích Thi La (Giới) Ba La Mật  
T083 TKL 1 (45) 1509 Luận Đại Trí Độ 22.Giải Thích Nghĩa Tướng Của Thi La (Giới)  
T083 TKL 1 (46) 1509 Luận Đại Trí Độ 23.Giải Thích Tán Thán Nghĩa Thi La (Giới) p1  
T083 TKL 1 (47) 1509 Luận Đại Trí Độ 23.Giải Thích Tán Thán Nghĩa Thi La (Giới) P2  
T083 TKL 1 (48) 1509 Luận Đại Trí Độ 24.Giải Thích Sằn Đề (Nhân Thục) Ba La Mật Pháp Nhân  
T083 TKL 1 (49) 1509 Luận Đại Trí Độ 25.Giải Thích Tỳ Lê Da (Tinh Tấn) Ba La Mật  
T083 TKL 1 (50) 1509 Luận Đại Trí Độ 26.Giải Thích Tướng Của Tỳ Lê Da (Tinh Tấn) Ba La Mật  
T083 TKL 1 (51) 1509 Luận Đại Trí Độ 27.Giải Thích Tướng Của Tỳ Lê Da (Tinh Tấn) Ba La Mật  
T083 TKL 1 (52) 1509 Luận Đại Trí Độ 28.Giải Thích Thiền Ba La Mật  
T083 TKL 1 (53) 1509 Luận Đại Trí Độ 29.Giải Thích Phẩm Bát Nhã Ba La Mật  
T083 TKL 1 (54) 1509 Luận Đại Trí Độ 30.Giải Thích Tướng Bát Nhã  
T083 TKL 1 (55) 1509 Luận Đại Trí Độ 31.Giải Thích 37 Phẩm Trợ Đạo  
T083 TKL 1 (56) 1509 Luận Đại Trí Độ 32.Giải Thích Phẩm Ba Tam Muội  
T083 TKL 1 (57) 1509 Luận Đại Trí Độ 33.Giải Thích Bốn Vô Lượng Tâm  
T083 TKL 1 (58) 1509 Luận Đại Trí Độ 34.Giải Thích Tám Bội Xả  
T083 TKL 1 (59) 1509 Luận Đại Trí Độ 35.Giải Thích Chín Tướng  
T083 TKL 1 (60) 1509 Luận Đại Trí Độ 36.Giải Thích Tám Niệm P1  
T083 TKL 1 (61) 1509 Luận Đại Trí Độ 36.Giải Thích Tám Niệm P2  
T083 TKL 1 (62) 1509 Luận Đại Trí Độ 37.Giải Thích Mười Tưởng  
T083 TKL 1 (63) 1509 Luận Đại Trí Độ 38.Giải Thích Mười Một Trí  
T083 TKL 1 (64) 1509 Luận Đại Trí Độ 39.Giải Thích Mười Lực  
T083 TKL 1 (65) 1509 Luận Đại Trí Độ 40.Giải Thích Bốn Việc Không Sợ  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T084 THÍCH KINH LUẬN 2 (pdf) (Đại Trí Độ Luận) MP3 KINH NÓI
T084 TKL 2 (01) 1509 Luận Đại Trí Độ 41.Giải Thích Mười Tám Pháp Không Chung  
T084 TKL 2 (02) 1509 Luận Đại Trí Độ 42.Giải Thích Đại Từ Đại Bi  
T084 TKL 2 (03) 1509 Luận Đại Trí Độ 43.Giải Thích Sáu Thần Thông  
T084 TKL 2 (04) 1509 Luận Đại Trí Độ 44.Giải Thích Tâm Tùy Hỷ - Bố Thí P1  
T084 TKL 2 (05) 1509 Luận Đại Trí Độ 44.Giải Thích Tâm Tùy Hỷ - Bố Thí P2  
T084 TKL 2 (06) 1509 Luận Đại Trí Độ 45.Giải Thích Hồi Hướng  
T084 TKL 2 (07) 1509 Luận Đại Trí Độ 46.Giải Thích Thiện Căn Cúng Dường  
T084 TKL 2 (08) 1509 Luận Đại Trí Độ 47.Giải Thích Chư Phật Xưng Tán Tên Bồ Tát  
T084 TKL 2 (09) 1509 Luận Đại Trí Độ 48.Giải Thích Mười Tám Không  
T084 TKL 2 (10) 1509 Luận Đại Trí Độ 49.Giải Thích Nghĩa Bốn Duyên  
T084 TKL 2 (11) 1509 Luận Đại Trí Độ 50.Giải Thích Đến Bờ Kia  
T084 TKL 2 (12) 1509 Luận Đại Trí Độ 51.Giải Thích Thấy Thế Giới Chư Phật P1  
T084 TKL 2 (13) 1509 Luận Đại Trí Độ 51.Giải Thích Thấy Thế Giới Chư Phật P2  
T084 TKL 2 (14) 1509 Luận Đại Trí Độ 52.Giải Thích Tín Trì Không Có Ba Độc  
T084 TKL 2 (15) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 2-Báo Ứng  
T084 TKL 2 (16) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 3-Tập Tương Ưng P1  
T084 TKL 2 (17) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 3-Tập Tương Ưng P2  
T084 TKL 2 (18) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 3-Tập Tương Ưng P3  
T084 TKL 2 (19) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 4-Vãng Sanh P1  
T084 TKL 2 (20) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 4-Vãng Sanh P2  
T084 TKL 2 (21) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 4-Vãng Sanh P3  
T084 TKL 2 (22) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 5-Tán Thán Cứu Độ  
T084 TKL 2 (23) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 6-Tướng Lưỡi  
T084 TKL 2 (24) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 7-Ba Giả  
T084 TKL 2 (25) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 8-Khuyến Học  
T084 TKL 2 (26) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 9-Tập Tán P1  
T084 TKL 2 (27) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 9-Tập Tán P2  
T084 TKL 2 (28) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 10-Hành Tướng  
T084 TKL 2 (29) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 11-Huyễn Học  
T084 TKL 2 (30) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 12-Cú Nghĩa  
T084 TKL 2 (31) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 13-Ma Ha Tát  
T084 TKL 2 (32) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 14-Đoạn Kiến  
T084 TKL 2 (33) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 15-Phú Lâu Na  
T084 TKL 2 (34) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 16-Thừa Thừa (cưỡi xe)  
T084 TKL 2 (35) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 17-Trang Nghiêm  
T084 TKL 2 (36) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 18-Đại Thừa P1  
T084 TKL 2 (37) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 18-Đại Thừa P2  
T084 TKL 2 (38) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 19-Bốn Niệm Xứ  
T084 TKL 2 (39) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 20-Phát Thú P1  
T084 TKL 2 (40) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 20-Phát Thú P2  
T084 TKL 2 (41) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 21-Xuất Đáo  
T084 TKL 2 (42) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 22-Thắng Xuất  
T084 TKL 2 (43) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 23-Hàm Thụ  
T084 TKL 2 (44) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 24-Hội Tông  
T084 TKL 2 (45) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 25-Mười Vô  
T084 TKL 2 (46) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 26-Vô Sanh  
T084 TKL 2 (47) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 27-Thiên Vương  
T084 TKL 2 (48) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 28-Người Nhân Nghe Pháp  
T084 TKL 2 (49) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 29-Rải Hoa  
T084 TKL 2 (50) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 30-Tán Thán Ba Lần  
T084 TKL 2 (51) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 31-Diệt Trừ Tranh Chấp  
T084 TKL 2 (52) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 32-So Sánh Tháp Báu  
T084 TKL 2 (53) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 33-Thuật Thành  
T084 TKL 2 (54) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 34-Khuyến Trì  
T084 TKL 2 (55) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 35-Phạm Chí  
T084 TKL 2 (56) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 36-Tôn Đạo  
T084 TKL 2 (57) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 37-Xá Lợi  
T084 TKL 2 (58) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 38-Mười Thiện  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T085 THÍCH KINH LUẬN 3 (pdf) : Giải Thích Các Phẩm MP3 KINH NÓI
T085 TKL 3 (01) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 39-Tùy Hỷ  
T085 TKL 3 (02) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 40-Chiếu Sáng  
T085 TKL 3 (03) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 41-Tin Tưởng Chê Bai  
T085 TKL 3 (04) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 41-Tin Tưởng Chê Bai tt  
T085 TKL 3 (05) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 42-Tán Thán Thanh Tịnh  
T085 TKL 3 (06) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 42-Tán Thán Thanh Tịnh tt  
T085 TKL 3 (07) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 43-Vô Tác Thật Tướng  
T085 TKL 3 (08) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 43-Vô Tác Thật Tướng thanh tịnh  
T085 TKL 3 (09) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 44-Vô Các Ba La Mật  
T085 TKL 3 (10) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 45-Tán Thán Tín Hạnh  
T085 TKL 3 (11) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 45-Tán Thán Tín Hạnh tt  
T085 TKL 3 (12) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 46-Việc Ma  
T085 TKL 3 (13) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 47-Hai Bên Không Hòa Hợp  
T085 TKL 3 (14) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 47-Hai Bên Không Hòa Hợp tt  
T085 TKL 3 (15) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 48-Phật Mẫu  
T085 TKL 3 (16) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 48-Phật Mẫu tt  
T085 TKL 3 (17) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 49-Hỏi Về Tướng  
T085 TKL 3 (18) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 50-Việc Lớn Sanh Khởi  
T085 TKL 3 (19) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 51-Thí Dụ  
T085 TKL 3 (20) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 52-Thiện Tri Thức  
T085 TKL 3 (21) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 53-Đi Đến Nhất Thiết Trí  
T085 TKL 3 (22) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 54-Đại Như  
T085 TKL 3 (23) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 55-Chẳng Thoái Chuyển  
T085 TKL 3 (24) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 56-Chuyển - Bất Thoái Chuyển  
T085 TKL 3 (25) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 56-Chuyển - Bất Thoái Chuyển tt  
T085 TKL 3 (26) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 57-Tim Đèn  
T085 TKL 3 (27) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 57-Tim Đèn tt  
T085 TKL 3 (28) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 58-Trong Mộng Nhập Tam Muội  
T085 TKL 3 (29) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 59-Hằng Bà Đề Bà  
T085 TKL 3 (30) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 60-Học Không-Không Thủ Chứng  
T085 TKL 3 (31) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 60-Học Không-Không Thủ Chứng tt  
T085 TKL 3 (32) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 61-Trong Mộng Không Chứng  
T085 TKL 3 (33) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 61-Trong Mộng Không Chứng tt  
T085 TKL 3 (34) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 62-Cùng Học  
T085 TKL 3 (35) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 63-Bình Đẳng Học  
T085 TKL 3 (36) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 64-Nguyện Vui Mừng  
T085 TKL 3 (37) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 65-Khen Ngợi  
T085 TKL 3 (38) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 65-Khen Ngợi tt  
T085 TKL 3 (39) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 66-Chúc Lụy  
T085 TKL 3 (40) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 67-Phương Tiện Vô Tận  
T085 TKL 3 (41) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 68-Sáu Đọ Thu Nhiếp Nhau  
T085 TKL 3 (42) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 68-Sáu Độ Thu Nhiếp Nhau tt  
T085 TKL 3 (43) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 69-Đại Phương Tiện  
T085 TKL 3 (44) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 69-Đại Phương Tiện tt  
T085 TKL 3 (45) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 70-Ba Tuệ  
T085 TKL 3 (46) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 70-Ba Tuệ tt  
T085 TKL 3 (47) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 71-Đạo Thọ  
T085 TKL 3 (48) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 72-Hạnh Bồ Tát  
T085 TKL 3 (49) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 73-Gieo Trồng Thiện Căn  
T085 TKL 3 (50) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 74-Học Khắp  
T085 TKL 3 (51) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 75-Thứ Lớp Học  
T085 TKL 3 (52) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 75-Thứ Lớp Học tt  
T085 TKL 3 (53) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 76-Thứ Lớp Học  
T085 TKL 3 (54) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 77-Sáu Dụ  
T085 TKL 3 (55) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 78-Bốn Nhiếp  
T085 TKL 3 (56) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 78-Bốn Nhiếp tt  
T085 TKL 3 (57) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 79-Khéo Thông Suốt  
T085 TKL 3 (58) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 80-Thật Tế  
T085 TKL 3 (59) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 81-Chiếu Sáng  
T085 TKL 3 (60) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 82-Làm Thanh Tịnh Cõi Phật  
T085 TKL 3 (61) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 82-Làm Thanh Tịnh Cõi Phật tt  
T085 TKL 3 (62) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 83-Chắc Chắn  
T085 TKL 3 (63) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 83-Chắc Chắn tt  
T085 TKL 3 (64) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 84-Bốn Đế  
T085 TKL 3 (65) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 85-Bảy Thí Dụ  
T085 TKL 3 (66) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 86-Bình Đẳng  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T086 THÍCH KINH LUẬN 4 (pdf) (Đại Trí Độ Luận) MP3 KINH NÓI
T086 TKL 4 (01) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 87-Niết Bàn Như Hóa  
T086 TKL 4 (02) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 88-Tát Đà Ba Luân  
T086 TKL 4 (03) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 88-Tát Đà Ba Luân tt  
T086 TKL 4 (04) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 88-Tát Đà Ba Luân ttt  
T086 TKL 4 (05) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 89-Đàm Vô Kiệt  
T086 TKL 4 (06) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 89-Đàm Vô Kiệt tt  
T086 TKL 4 (07) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 90-Chúc Lụy  
T086 TKL 4 (08) Luận Kim Cang Bát Nhã Qt  
T086 TKL 4 (09) Luận Kim Cang Bát Nhã Qh  
T086 TKL 4 (10) Luận Kim Cang Bát Nhã Qt (Biệt Bản)  
T086 TKL 4 (11) Luận Kim Cang Bát Nhã Qtr (Biệt Bản)  
T086 TKL 4 (12) Luận Kim Cang Bát Nhã Qh (Biệt Bản)  
T086 TKL 4 (13) Luận Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Qt  
T086 TKL 4 (14) Luận Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Qtr  
T086 TKL 4 (15) Luận Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Qh  
T086 TKL 4 (16) Luận Kim Cang Tiên Q1  
T086 TKL 4 (17) Luận Kim Cang Tiên Q2  
T086 TKL 4 (18) Luận Kim Cang Tiên Q3  
T086 TKL 4 (19) Luận Kim Cang Tiên Q4  
T086 TKL 4 (20) Luận Kim Cang Tiên Q5  
T086 TKL 4 (21) Luận Kim Cang Tiên Q6  
T086 TKL 4 (22) Luận Kim Cang Tiên Q7  
T086 TKL 4 (23) Luận Kim Cang Tiên Q8  
T086 TKL 4 (24) Luận Kim Cang Tiên Q9  
T086 TKL 4 (25) Luận Kim Cang Tiên Q10  
T086 TKL 4 (26) Kinh Thích Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Qt  
T086 TKL 4 (27) Kinh Thích Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Qtr  
T086 TKL 4 (28) Kinh Thích Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Qh  
T086 TKL 4 (29) Luận Tụng Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh  
T086 TKL 4 (30) Luận Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Phá Thủ Trước Bất Hoại Giả Danh Qt  
T086 TKL 4 (31) Luận Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Phá Thủ Trước Bất Hoại Giả Danh Qh  
T086 TKL 4 (32) Luận Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Cửu Tụng Nghĩa Qt  
T086 TKL 4 (33) Luận Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Cửu Tụng Nghĩa Qh  
T086 TKL 4 (34) Luận Thích Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa Q1  
T086 TKL 4 (35) Luận Thích Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa Q2  
T086 TKL 4 (36) Luận Thích Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa Q3  
T086 TKL 4 (37) Luận Thích Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa Q4  
T086 TKL 4 (38) Luận Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T087 THÍCH KINH LUẬN 5 (pdf) Diệu Pháp Liên Hoa MP3 KINH NÓI
T087 TKL 5 (01) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Ưu Ba Xá Đề Qt  
T087 TKL 5 (02) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Ưu Ba Xá Đề Qh  
T087 TKL 5 (03) Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Ưu Ba Xá Đề  
T087 TKL 5 (04) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q1  
T087 TKL 5 (05) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q2  
T087 TKL 5 (06) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q3  
T087 TKL 5 (07) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q4  
T087 TKL 5 (08) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q5  
T087 TKL 5 (09) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q6  
T087 TKL 5 (10) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q7  
T087 TKL 5 (11) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q8  
T087 TKL 5 (12) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q9  
T087 TKL 5 (13) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q10  
T087 TKL 5 (14) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q11  
T087 TKL 5 (15) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q12  
T087 TKL 5 (16) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q13  
T087 TKL 5 (17) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q14  
T087 TKL 5 (18) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q15  
T087 TKL 5 (19) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q16  
T087 TKL 5 (20) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q17  
T087 TKL 5 (21) Luận Thập Địa Kinh Q1  
T087 TKL 5 (22) Luận Thập Địa Kinh Q2  
T087 TKL 5 (23) Luận Thập Địa Kinh Q3  
T087 TKL 5 (24) Luận Thập Địa Kinh Q4  
T087 TKL 5 (25) Luận Thập Địa Kinh Q5  
T087 TKL 5 (26) Luận Thập Địa Kinh Q6  
T087 TKL 5 (27) Luận Thập Địa Kinh Q7  
T087 TKL 5 (28) Luận Thập Địa Kinh Q8  
T087 TKL 5 (29) Luận Thập Địa Kinh Q9  
T087 TKL 5 (30) Luận Thập Địa Kinh Q10  
T087 TKL 5 (31) Luận Thập Địa Kinh Q11  
T087 TKL 5 (32) Luận Thập Địa Kinh Q12  
T087 TKL 5 (33) Luận Kinh Đại Bảo Tích Q1  
T087 TKL 5 (34) Luận Kinh Đại Bảo Tích Q2  
T087 TKL 5 (35) Luận Kinh Đại Bảo Tích Q3  
T087 TKL 5 (36) Luận Kinh Đại Bảo Tích Q4  
T087 TKL 5 (37) Kinh Vô Lượng Thọ Ưu Ba Đề Xá Nguyện Sanh Kệ  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T088 THÍCH KINH LUẬN 6 (pdf) (Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh) MP3 KINH NÓI
T088 TKL 6 (01) Luận Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh Q1  
T088 TKL 6 (02) Luận Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh Q2  
T088 TKL 6 (03) Luận Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh Q3  
T088 TKL 6 (04) Luận Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh Q4  
T088 TKL 6 (05) Luận Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh Q5  
T088 TKL 6 (06) Luận Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh Q6  
T088 TKL 6 (07) Luận Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh Q7  
T088 TKL 6 (08) Luận Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh Q8  
T088 TKL 6 (09) Luận Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh Q9  
T088 TKL 6 (10) Ghi Nhận Về Việc Phiên Dịch Kinh Bửu Kế Tứ Pháp Ưu Ba Đề Xá  
T088 TKL 6 (11) Bảo Kế Kinh Tứ Pháp Ưu Ba Đề Xá  
T088 TKL 6 (12) Luận Niết Bàn  
T088 TKL 6 (13) Luận Niết Bàn Kinh Bốn Hữu Kim Vô Kệ  
T088 TKL 6 (14) Luận Di Giáo Kinh  
T088 TKL 6 (15) Luận Phật Địa Kinh Q1  
T088 TKL 6 (16) Luận Phật Địa Kinh Q2  
T088 TKL 6 (17) Luận Phật Địa Kinh Q3  
T088 TKL 6 (18) Luận Phật Địa Kinh Q4  
T088 TKL 6 (19) Luận Phật Địa Kinh Q5  
T088 TKL 6 (20) Luận Phật Địa Kinh Q6  
T088 TKL 6 (21) Luận Phật Địa Kinh Q7  
T088 TKL 6 (22) Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Bồ Đề Kinh Luận Qt (Kinh Già Da Sơn Đảnh)  
T088 TKL 6 (23) Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Bồ Đề Kinh Luận Qh (Kinh Già Da Sơn Đảnh)  
T088 TKL 6 (24) Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh Luận Q1  
T088 TKL 6 (25) Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh Luận Q2  
T088 TKL 6 (26) Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh Luận Q3  
T088 TKL 6 (27) Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh Luận Q4  
T088 TKL 6 (28) Kinh Chuyển Pháp Luân Ưu Ba Đề Xá  
T088 TKL 6 (29) Kinh Tam Cụ Túc Ưu Ba Đề Xá  
T088 TKL 6 (30) Kinh Đại Thừa Tứ Pháp Thích  
 
BỘ A TỲ ĐÀM LUẬN 14 tập 89-102
BẢN KINH CHỮ Tập T089 TỲ ĐÀM LUẬN 1 (pdf) (A Tỳ Đạt Ma Tập Di Môn Túc) MP3 KINH NÓI
T089 ATĐ 1 (01) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q1-Duyên Khởi  
T089 ATĐ 1 (02) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q2-Hai Pháp  
T089 ATĐ 1 (03) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q3-Hai Pháp  
T089 ATĐ 1 (04) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q4-Ba Pháp  
T089 ATĐ 1 (05) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q5-Ba Pháp  
T089 ATĐ 1 (06) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q6-Ba Pháp  
T089 ATĐ 1 (07) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q7-Bốn Pháp  
T089 ATĐ 1 (08) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q8-Bốn Pháp  
T089 ATĐ 1 (09) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q9-Bốn Pháp  
T089 ATĐ 1 (10) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q10-Bốn Pháp  
T089 ATĐ 1 (11) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q11-Năm Pháp  
T089 ATĐ 1 (12) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q12-Năm Pháp  
T089 ATĐ 1 (13) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q13-Năm Pháp  
T089 ATĐ 1 (14) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q14-Năm Pháp  
T089 ATĐ 1 (15) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q15-Sáu Pháp  
T089 ATĐ 1 (16) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q16-Sáu Pháp  
T089 ATĐ 1 (17) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q17-Bảy Pháp  
T089 ATĐ 1 (18) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q18-Tám Pháp  
T089 ATĐ 1 (19) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q19-Tám Pháp  
T089 ATĐ 1 (20) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q20-Mười Pháp  
T089 ATĐ 1 (21) Luận A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Q1-Học Xứ  
T089 ATĐ 1 (22) Luận A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Q2-Chi Dự Lưu  
T089 ATĐ 1 (23) Luận A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Q3-Chứng Tịnh  
T089 ATĐ 1 (24) Luận A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Q4-Chánh Thắng  
T089 ATĐ 1 (25) Luận A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Q5-Thần Túc  
T089 ATĐ 1 (26) Luận A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Q6-Niệm Trụ  
T089 ATĐ 1 (27) Luận A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Q7-Tĩnh Lự  
T089 ATĐ 1 (28) Luận A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Q8-Vô Sắc  
T089 ATĐ 1 (29) Luận A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Q9-Giác Chi  
T089 ATĐ 1 (30) Luận A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Q10-Căn  
T089 ATĐ 1 (31) Luận A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Q11-Nhiều Cảnh Giới  
T089 ATĐ 1 (32) Luận A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Q12-Duyên Khởi  
T089 ATĐ 1 (33) Luận Thi Thiết Q1-Nhân Thi Thiết Thế Gian  
T089 ATĐ 1 (34) Luận Thi Thiết Q2-Nhân Thi Thiết Trong Đối Pháp Đại Luận  
T089 ATĐ 1 (35) Luận Thi Thiết Q3-Nhân Thi Thiết Trong Đối Pháp Đại Luận  
T089 ATĐ 1 (36) Luận Thi Thiết Q4-Nhân Thi Thiết Trong Đối Pháp Đại Luận  
T089 ATĐ 1 (37) Luận Thi Thiết Q5-Nhân Thi Thiết Trong Đối Pháp Đại Luận  
T089 ATĐ 1 (38) Luận Thi Thiết Q6-Nhân Thi Thiết Trong Đối Pháp Đại Luận  
T089 ATĐ 1 (39) Luận Thi Thiết Q7-Nhân Thi Thiết Trong Đối Pháp Đại Luận  
T089 ATĐ 1 (40) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q1-Mục Kiền Liên  
T089 ATĐ 1 (41) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q2-Mục Kiền Liên  
T089 ATĐ 1 (42) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q3-Bổ Đặc Già La  
T089 ATĐ 1 (43) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q4-Nhân Duyên  
T089 ATĐ 1 (44) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q5-Nhân Duyên  
T089 ATĐ 1 (45) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q6-Sở Nhân Duyên  
T089 ATĐ 1 (46) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q7-Sở Nhân Duyên  
T089 ATĐ 1 (47) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q8-Sở Nhân Duyên  
T089 ATĐ 1 (48) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q9-Sở Nhân Duyên  
T089 ATĐ 1 (49) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q10-Sở Nhân Duyên  
T089 ATĐ 1 (50) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q11-Tạp  
T089 ATĐ 1 (51) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q12-Tạp  
T089 ATĐ 1 (52) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q13-Thành Tựu  
T089 ATĐ 1 (53) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q14-Thành Tựu  
T089 ATĐ 1 (54) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q15-Thành Tựu  
T089 ATĐ 1 (55) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q16-Thành Tựu  
T089 ATĐ 1 (56) Luận A Tỳ Đạt Ma Giới Thân Túc Qt-Bản Sự  
T089 ATĐ 1 (57) Luận A Tỳ Đạt Ma Giới Thân Túc Qtr-Phân Biệt  
T089 ATĐ 1 (58) Luận A Tỳ Đạt Ma Giới Thân Túc Qh-Phân Biệt  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T090 TỲ ĐÀM LUẬN 2 (pdf) (Chúng Sự Phần A Tỳ Đàm) MP3 KINH NÓI
T090 ATĐ 2 (01) Luận Chúng Sự A Tỳ Đàm Q1-Năm Pháp-Phân Biệt Trí  
T090 ATĐ 2 (02) Luận Chúng Sự Phần A Tỳ Đàm Q2-Phân Biệt Các Nhập-Bảy Sự  
T090 ATĐ 2 (03) Luận Chúng Sự Phần A Tỳ Đàm Q3-Phân Biệt Các Sử  
T090 ATĐ 2 (04) Luận Chúng Sự Phần A Tỳ Đàm Q4-Phân Biệt Các Thâu Tóm  
T090 ATĐ 2 (05) Luận Chúng Sự Phần A Tỳ Đàm Q5-Phân Biệt Các Thâu Tóm  
T090 ATĐ 2 (06) Luận Chúng Sự Phần A Tỳ Đàm Q6-Phân Biệt Các Thâu Tóm  
T090 ATĐ 2 (07) Luận Chúng Sự Phần A Tỳ Đàm Q7-Phân Biệt Các Thâu Nhiếp  
T090 ATĐ 2 (08) Luận Chúng Sự Phần A Tỳ Đàm Q8-Thiên Vấn Luận  
T090 ATĐ 2 (09) Luận Chúng Sự Phần A Tỳ Đàm Q9-Thiên Vấn Luận  
T090 ATĐ 2 (10) Luận Chúng Sự Phần A Tỳ Đàm Q10-Thiên Vấn Luận  
T090 ATĐ 2 (11) Luận Chúng Sự Phần A Tỳ Đàm Q11-Thiên Vấn Luận  
T090 ATĐ 2 (13) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q1-Biện Về Năm Sự  
T090 ATĐ 2 (14) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q2-Biện Luận Các Trí  
T090 ATĐ 2 (15) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q3-Biện Về Bảy Sự  
T090 ATĐ 2 (16) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q4-Biện Về Tùy Miên  
T090 ATĐ 2 (17) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q5-Biện Về Tùy Miên  
T090 ATĐ 2 (18) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q6-Biện Về Thâu Giữ  
T090 ATĐ 2 (19) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q7-Biện Về Thâu Giữ  
T090 ATĐ 2 (20) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q8-Biện Về Thâu Giữ  
T090 ATĐ 2 (21) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q9-Biện Về Thâu Giữ  
T090 ATĐ 2 (22) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q10-Biện Về Thâu Giữ  
T090 ATĐ 2 (23) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q11-Biện Về Ngàn Câu Hỏi  
T090 ATĐ 2 (24) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q12-Biện Về Ngàn Câu Hỏi  
T090 ATĐ 2 (25) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q13-Biện Về Ngàn Câu Hỏi  
T090 ATĐ 2 (26) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q14-Biện Về Ngàn Câu Hỏi  
T090 ATĐ 2 (27) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q15-Biện Về Ngàn Câu Hỏi  
T090 ATĐ 2 (28) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q16-Biện Về Ngàn Câu Hỏi  
T090 ATĐ 2 (29) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q17-Biện Về Ngàn Câu Hỏi  
T090 ATĐ 2 (30) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q18-Biện Về Quyết Trạch  
T090 ATĐ 2 (31) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q1-Tạp-Pháp Thứ Nhất Của Thế Gian  
T090 ATĐ 2 (32) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q2-Tạp-Nói Về Người  
T090 ATĐ 2 (33) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q3-Tạp-Nói Về Sắc  
T090 ATĐ 2 (34) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q4-Kiết Sử-Bàn Về Bất Thiện  
T090 ATĐ 2 (35) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q5-Kiết Sử-Bàn Về Nhất Hành  
T090 ATĐ 2 (36) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q6-Kiết Sử-Bàn Về Nhất Hành  
T090 ATĐ 2 (37) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q7-Kiết Sử-Bàn Về Người  
T090 ATĐ 2 (38) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q8-Kiết Sử-Bàn Về Mười Môn  
T090 ATĐ 2 (39) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q9-Trí-Nói Về Tám Đạo  
T090 ATĐ 2 (40) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q10-Trí-Nói Về Năm Chủng  
T090 ATĐ 2 (41) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q11-Trí-Bàn Về Tu Trí  
T090 ATĐ 2 (42) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q12-Trí-Bàn Về Tu Trí  
T090 ATĐ 2 (43) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q13-Trí-Bàn Về Tương Ưng  
T090 ATĐ 2 (44) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q14-Trí-Bàn Về Tương Ưng  
T090 ATĐ 2 (45) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q15-Hành-Bàn Về Hành Ác  
T090 ATĐ 2 (46) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q16-Hành-Nói Về Hại Chúng Sinh  
T090 ATĐ 2 (47) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q17-Hành-Nói Về Hữu Giáo Vô Giáo  
T090 ATĐ 2 (48) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q18-Bốn Đại-Bàn Về Tịnh Căn  
T090 ATĐ 2 (49) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q19-Bốn Đại-Bàn Về Duyên  
T090 ATĐ 2 (50) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q20-Bốn Đại-Bàn Về Kiến Đế  
T090 ATĐ 2 (51) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q21-Căn-Bàn Về Căn  
T090 ATĐ 2 (52) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q22-Căn-Bàn Về Tâm Bắt Đầu  
T090 ATĐ 2 (53) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q22-Căn-Bàn Về Duyên  
T090 ATĐ 2 (55) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q24-Căn-Bàn Về Duyên  
T090 ATĐ 2 (56) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q25-Định-Bàn Về Đắc Quá Khứ  
T090 ATĐ 2 (57) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q26-Định-Bàn Về Đắc Quá Khứ  
T090 ATĐ 2 (58) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q27-Định-Bàn Về Giải Thoát  
T090 ATĐ 2 (59) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q28-Định-Bàn Về Nhất Hành  
T090 ATĐ 2 (60) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q29-Kiến-Bàn Về Ý Chỉ  
T090 ATĐ 2 (61) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q30-Kiến-Bàn Về Tưởng  
T090 ATĐ 2 (62) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q1-Tạp Uẩn-Bàn Về Pháp Thế Đệ Nhất  
T090 ATĐ 2 (62) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q1-Tạp Uẩn-Bàn Về Ái Kính  
T090 ATĐ 2 (63) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q3-Kiết Uẩn-Bàn Về Pháp Bất Thiện  
T090 ATĐ 2 (64) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q4-Kiết Uẩn-Bàn Về Nhất Hành  
T090 ATĐ 2 (65) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q5-Kiết Uẩn-Bàn Về Hữu Tình  
T090 ATĐ 2 (66) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q6-Kiết Uẩn-Bàn Về Mười Môn  
T090 ATĐ 2 (67) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q7-Trí Uẩn-Bàn Về Giác Chi  
T090 ATĐ 2 (68) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q8-Trí Uẩn-Bàn Về Tha Tâm Trí  
T090 ATĐ 2 (69) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q9-Trí Uẩn-Bàn Về Tu Trí  
T090 ATĐ 2 (70) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q10-Trí Uẩn-Bàn Về Báy Thánh  
T090 ATĐ 2 (71) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q11-Nghiệp Uẩn-Bàn Về Hành Ác  
T090 ATĐ 2 (72) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q12-Nghiệp Uẩn-Bàn Về Biểu Vô Biểu  
T090 ATĐ 2 (73) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q13-Đại Chủng Uẩn-Bàn Về Đại Tạo  
T090 ATĐ 2 (74) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q14-Đại Chủng Uẩn-Bàn Về Chấp Thọ  
T090 ATĐ 2 (75) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q15-Căn Uẩn-Bàn Về Hữu  
T090 ATĐ 2 (76) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q16-Căn Uẩn-Bàn Về Ngư  
T090 ATĐ 2 (77) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q17-Định Uẩn-Bàn Về Đắc  
T090 ATĐ 2 (78) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q18-Định Uẩn-Bàn Về Sự Thâu Nhiếp  
T090 ATĐ 2 (79) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q19-Định Uẩn-Bàn Về Nhất Hạnh  
T090 ATĐ 2 (80) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q20-Kiết Uẩn-Bàn Về Trí  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T091 TỲ ĐÀM LUẬN 3 (pdf) (A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa) MP3 KINH NÓI
T091 ATĐ 3 (01) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q1-Tựa.pdf  
T091 ATĐ 3 (02) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q2-Tạp Uẩn-Luận Về Thế Đệ Nhất Pháp.pdf  
T091 ATĐ 3 (03) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q3-Tạp Uẩn-Luận Về Thế Đệ Nhất Pháp.pdf  
T091 ATĐ 3 (04) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q4-Tạp Uẩn-Luận Về Thế Đệ Nhất Pháp.pdf  
T091 ATĐ 3 (05) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q5-Tạp Uẩn-Luận Về Thế Đệ Nhất Pháp.pdf  
T091 ATĐ 3 (06) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q6-Tạp Uẩn-Luận Về Thế Đệ Nhất Pháp.pdf  
T091 ATĐ 3 (07) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q7-Tạp Uẩn-Luận Về Thế Đệ Nhất Pháp.pdf  
T091 ATĐ 3 (08) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q8-Tạp Uẩn-Luận Về Thế Đệ Nhất Pháp.pdf  
T091 ATĐ 3 (09) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q9-Tạp Uẩn-Luận Về Thế Đệ Nhất Pháp.pdf  
T091 ATĐ 3 (10) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q9-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf  
T091 ATĐ 3 (11) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q10-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf  
T091 ATĐ 3 (12) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q11-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf  
T091 ATĐ 3 (13) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q12-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf  
T091 ATĐ 3 (14) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q13-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf  
T091 ATĐ 3 (15) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q14-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf  
T091 ATĐ 3 (16) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q15-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf  
T091 ATĐ 3 (17) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q16-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf  
T091 ATĐ 3 (18) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q17-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf  
T091 ATĐ 3 (19) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q18-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf  
T091 ATĐ 3 (20) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q19-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf  
T091 ATĐ 3 (21) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q20-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf  
T091 ATĐ 3 (22) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q21-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf  
T091 ATĐ 3 (23) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q22-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf  
T091 ATĐ 3 (24) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q23-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf  
T091 ATĐ 3 (25) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q23-Tạp Uẩn-Luận Về Bổ Đặc Già La.pdf  
T091 ATĐ 3 (26) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q24-Tạp Uẩn-Luận Về Bổ Đặc Già La.pdf  
T091 ATĐ 3 (27) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q25-Tạp Uẩn-Luận Về Bổ Đặc Già La.pdf  
T091 ATĐ 3 (28) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q26-Tạp Uẩn-Luận Về Bổ Đặc Già La.pdf  
T091 ATĐ 3 (29) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q27-Tạp Uẩn-Luận Về Bổ Đặc Già La.pdf  
T091 ATĐ 3 (30) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q28-Tạp Uẩn-Luận Về Bổ Đặc Già La.pdf  
T091 ATĐ 3 (31) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q29-Tạp Uẩn-Luận Về Bổ Đặc Già La.pdf  
T091 ATĐ 3 (32) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q29-Tạp Uẩn-Luận Về Ái Kính.pdf  
T091 ATĐ 3 (33) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q30-Tạp Uẩn-Luận Về Ái Kính.pdf  
T091 ATĐ 3 (34) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q31-Tạp Uẩn-Luận Về Ái Kính.pdf  
T091 ATĐ 3 (35) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q32-Tạp Uẩn-Luận Về Ái Kính.pdf  
T091 ATĐ 3 (36) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q33-Tạp Uẩn-Luận Về Ái Kính.pdf  
T091 ATĐ 3 (37) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q34-Tạp Uẩn-Luận Về Ái Kính.pdf  
T091 ATĐ 3 (38) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q34-Tạp Uẩn-Luận Về Tàm Quý.pdf  
T091 ATĐ 3 (39) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q35-Tạp Uẩn-Luận Về Tàm Quý.pdf  
T091 ATĐ 3 (40) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q36-Tạp Uẩn-Luận Về Tàm Quý.pdf  
T091 ATĐ 3 (41) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q37-Tạp Uẩn-Luận Về Tàm Quý.pdf  
T091 ATĐ 3 (42) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q38-Tạp Uẩn-Luận Về Tàm Quý.pdf  
T091 ATĐ 3 (43) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q38-Tạp Uẩn-Luận Về Tướng.pdf  
T091 ATĐ 3 (44) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q39-Tạp Uẩn-Luận Về Tướng.pdf  
T091 ATĐ 3 (45) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q39-Tạp Uẩn-Luận Về Vô Nghĩa.pdf  
T091 ATĐ 3 (46) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q40-Tạp Uẩn-Luận Về Vô Nghĩa.pdf  
T091 ATĐ 3 (47) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q41-Tạp Uẩn-Luận Về Vô Nghĩa.pdf  
T091 ATĐ 3 (48) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q42-Tạp Uẩn-Luận Về Vô Nghĩa.pdf  
T091 ATĐ 3 (49) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q42-Tạp Uẩn-Luận Về Tư.pdf  
T091 ATĐ 3 (50) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q43-Tạp Uẩn-Luận Về Tư.pdf  
T091 ATĐ 3 (51) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q44-Tạp Uẩn-Luận Về Tư.pdf  
T091 ATĐ 3 (52) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q45-Tạp Uẩn-Luận Về Tư.pdf  
T091 ATĐ 3 (53) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q46-Kiết Uẩn-Luận Về Bất Thiện.pdf  
T091 ATĐ 3 (54) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q47-Kiết Uẩn-Luận Về Bất Thiện.pdf  
T091 ATĐ 3 (55) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q48-Kiết Uẩn-Luận Về Bất Thiện.pdf  
T091 ATĐ 3 (56) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q49-Kiết Uẩn-Luận Về Bất Thiện.pdf  
T091 ATĐ 3 (57) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q50-Kiết Uẩn-Luận Về Bất Thiện.pdf  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T092 TỲ ĐÀM LUẬN 4 (pdf) (A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa) MP3 KINH NÓI
T092 ATĐ 4 (01) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q51-Kiết Uẩn-Luận Về Bất Thiện  
T092 ATĐ 4 (02) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q52-Kiết Uẩn-Luận Về Bất Thiện  
T092 ATĐ 4 (03) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q53-Kiết Uẩn-Luận Về Bất Thiện  
T092 ATĐ 4 (04) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q54-Kiết Uẩn-Luận Về Bất Thiện  
T092 ATĐ 4 (05) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q55-Kiết Uẩn-Luận Về Bất Thiện  
T092 ATĐ 4 (06) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q56-Kiết Uẩn-Luận Về Nhất Hành  
T092 ATĐ 4 (07) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q57-Kiết Uẩn-Luận Về Nhất Hành  
T092 ATĐ 4 (08) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q58-Kiết Uẩn-Luận Về Nhất Hành  
T092 ATĐ 4 (09) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q59-Kiết Uẩn-Luận Về Nhất Hành  
T092 ATĐ 4 (10) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q60-Kiết Uẩn-Luận Về Nhất Hành  
T092 ATĐ 4 (11) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q61-Kiết Uẩn-Luận Về Nhất Hành  
T092 ATĐ 4 (12) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q62-Kiết Uẩn-Luận Về Nhất Hành  
T092 ATĐ 4 (13) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q63-Kiết Uẩn-Luận Về Nhất Hành  
T092 ATĐ 4 (14) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q63-Kiết Uẩn-Luận Về Hữu Tình  
T092 ATĐ 4 (15) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q64-Kiết Uẩn-Luận Về Hữu Tình  
T092 ATĐ 4 (16) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q65-Kiết Uẩn-Luận Về Hữu Tình  
T092 ATĐ 4 (17) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q66-Kiết Uẩn-Luận Về Hữu Tình  
T092 ATĐ 4 (18) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q67-Kiết Uẩn-Luận Về Hữu Tình  
T092 ATĐ 4 (19) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q68-Kiết Uẩn-Luận Về Hữu Tình  
T092 ATĐ 4 (20) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q69-Kiết Uẩn-Luận Về Hữu Tình  
T092 ATĐ 4 (21) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q70-Kiết Uẩn-Luận Về Hữu Tình  
T092 ATĐ 4 (22) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q71-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn  
T092 ATĐ 4 (23) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q72-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn  
T092 ATĐ 4 (24) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q73-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn  
T092 ATĐ 4 (25) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q74-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn  
T092 ATĐ 4 (26) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q75-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn  
T092 ATĐ 4 (27) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q76-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn  
T092 ATĐ 4 (28) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q77-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn  
T092 ATĐ 4 (29) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q78-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn  
T092 ATĐ 4 (30) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q79-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn  
T092 ATĐ 4 (31) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q80-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn  
T092 ATĐ 4 (32) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q81-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn  
T092 ATĐ 4 (33) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q82-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn  
T092 ATĐ 4 (34) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q83-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn  
T092 ATĐ 4 (35) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q84-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn  
T092 ATĐ 4 (36) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q85-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn  
T092 ATĐ 4 (37) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q86-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn  
T092 ATĐ 4 (38) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q87-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn  
T092 ATĐ 4 (39) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q88-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn  
T092 ATĐ 4 (40) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q89-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn  
T092 ATĐ 4 (41) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q90-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn  
T092 ATĐ 4 (42) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q91-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn  
T092 ATĐ 4 (43) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q92-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn  
T092 ATĐ 4 (44) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q93-Trí Uẩn-Luận Về Học Chi  
T092 ATĐ 4 (45) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q94-Trí Uẩn-Luận Về Học Chi  
T092 ATĐ 4 (46) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q95-Trí Uẩn-Luận Về Học Chi  
T092 ATĐ 4 (47) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q96-Trí Uẩn-Luận Về Học Chi  
T092 ATĐ 4 (48) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q97-Trí Uẩn-Luận Về Học Chi  
T092 ATĐ 4 (49) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q97-Trí Uẩn-Luận Về Ngũ Chủng  
T092 ATĐ 4 (50) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q98-Trí Uẩn-Luận Về Ngũ Chủng  
T092 ATĐ 4 (51) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q99-Trí Uẩn-Luận Về Ngũ Chủng  
T092 ATĐ 4 (52) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q99-Trí Uẩn-Luận Về Tha Tâm Trí  
T092 ATĐ 4 (53) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q100-Trí Uẩn-Luận Về Tha Tâm Trí  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T093 TỲ ĐÀM LUẬN 5 (pdf) (A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa) MP3 KINH NÓI
T093 ATĐ 5 (01) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q101-Trí Uẩn-Luận Về Tha Tâm Trí  
T093 ATĐ 5 (02) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q102-Trí Uẩn-Luận Về Tha Tâm Trí  
T093 ATĐ 5 (03) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q103-Trí Uẩn-Luận Về Tha Tâm Trí  
T093 ATĐ 5 (04) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q104-Trí Uẩn-Luận Về Tha Tâm Trí  
T093 ATĐ 5 (05) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q105-Trí Uẩn-Luận Về Tha Tâm Trí  
T093 ATĐ 5 (06) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q105-Trí Uẩn-Luận Về Tu Trí  
T093 ATĐ 5 (07) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q106-Trí Uẩn-Luận Về Tu Trí  
T093 ATĐ 5 (08) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q107-Trí Uẩn-Luận Về Tu Trí  
T093 ATĐ 5 (09) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q108-Trí Uẩn-Luận Về Tu Trí  
T093 ATĐ 5 (10) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q109-Trí Uẩn-Luận Về Thát Thánh  
T093 ATĐ 5 (11) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q110-Trí Uẩn-Luận Về Thát Thánh  
T093 ATĐ 5 (12) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q111-Trí Uẩn-Luận Về Thát Thánh  
T093 ATĐ 5 (13) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q112-Nghiệp Uẩn-Luận Về Ác Hành  
T093 ATĐ 5 (14) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q113-Nghiệp Uẩn-Luận Về Ác Hành  
T093 ATĐ 5 (15) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q114-Nghiệp Uẩn-Luận Về Ác Hành  
T093 ATĐ 5 (16) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q115-Nghiệp Uẩn-Luận Về Ác Hành  
T093 ATĐ 5 (17) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q116-Nghiệp Uẩn-Luận Về Ác Hành  
T093 ATĐ 5 (18) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q116-Nghiệp Uẩn-Luận Về Tà Ngữ  
T093 ATĐ 5 (19) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q117-Nghiệp Uẩn-Luận Về Tà Ngữ  
T093 ATĐ 5 (20) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q118-Nghiệp Uẩn-Luận Về Tà Ngữ  
T093 ATĐ 5 (21) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q118-Nghiệp Uẩn-Luận Về Hại Sinh  
T093 ATĐ 5 (22) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q119-Nghiệp Uẩn-Luận Về Hại Sinh  
T093 ATĐ 5 (23) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q120-Nghiệp Uẩn-Luận Về Hại Sinh  
T093 ATĐ 5 (24) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q121-Nghiệp Uẩn-Luận Về Hại Sinh  
T093 ATĐ 5 (25) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q122-Nghiệp Uẩn-Luận Về Biểu Vô Biểu  
T093 ATĐ 5 (26) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q123-Nghiệp Uẩn-Luận Về Biểu Vô Biểu  
T093 ATĐ 5 (27) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q124-Nghiệp Uẩn-Luận Về Biểu Vô Biểu  
T093 ATĐ 5 (28) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q125-Nghiệp Uẩn-Luận Về Tự Nghiệp  
T093 ATĐ 5 (29) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q125-Nghiệp Uẩn-Luận Về Tự Nghiệp  
T093 ATĐ 5 (30) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q126-Nghiệp Uẩn-Luận Về Tự Nghiệp  
T093 ATĐ 5 (31) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q127-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Đại Tạo  
T093 ATĐ 5 (32) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q128-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Đại Tạo  
T093 ATĐ 5 (33) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q129-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Đại Tạo  
T093 ATĐ 5 (34) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q130-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Đại Tạo  
T093 ATĐ 5 (35) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q131-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Đại Tạo  
T093 ATĐ 5 (36) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q131-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Duyên  
T093 ATĐ 5 (37) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q132-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Duyên  
T093 ATĐ 5 (38) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q133-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Duyên  
T093 ATĐ 5 (39) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q134-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Duyên  
T093 ATĐ 5 (40) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q134-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Cụ Kiến  
T093 ATĐ 5 (41) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q135-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Cụ Kiến  
T093 ATĐ 5 (42) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q136-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Cụ Kiến  
T093 ATĐ 5 (43) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q137-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Cụ Kiến  
T093 ATĐ 5 (44) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q137-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Chấp Thọ  
T093 ATĐ 5 (45) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q138-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Chấp Thọ  
T093 ATĐ 5 (46) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q139-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Chấp Thọ  
T093 ATĐ 5 (47) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q140-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Chấp Thọ  
T093 ATĐ 5 (48) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q141-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Chấp Thọ  
T093 ATĐ 5 (49) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q142-Căn Uẩn-Luận Về Căn  
T093 ATĐ 5 (50) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q143-Căn Uẩn-Luận Về Căn  
T093 ATĐ 5 (51) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q144-Căn Uẩn-Luận Về Căn  
T093 ATĐ 5 (52) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q145-Căn Uẩn-Luận Về Căn  
T093 ATĐ 5 (53) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q146-Căn Uẩn-Luận Về Căn  
T093 ATĐ 5 (54) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q147-Căn Uẩn-Luận Về Hữu  
T093 ATĐ 5 (55) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q148-Căn Uẩn-Luận Về Hữu  
T093 ATĐ 5 (56) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q149-Căn Uẩn-Luận Về Xúc  
T093 ATĐ 5 (57) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q150-Căn Uẩn-Luận Về Xúc  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T094 TỲ ĐÀM LUẬN 6 (pdf) (A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa) MP3 KINH NÓI
T094 ATĐ 6 (01) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q151-Căn Uẩn-Luận Về Đẳng Tâm  
T094 ATĐ 6 (02) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q152-Căn Uẩn-Luận Về Đẳng Tâm  
T094 ATĐ 6 (03) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q153-Căn Uẩn-Luận Về Đẳng Tâm  
T094 ATĐ 6 (04) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q154-Căn Uẩn-Luận Về Đẳng Tâm  
T094 ATĐ 6 (05) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q155-Căn Uẩn-Luận Về Bình Đẳng Tâm  
T094 ATĐ 6 (06) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q155-Căn Uẩn-Luận Về Nhất Tâm  
T094 ATĐ 6 (07) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q156-Căn Uẩn-Luận Về Nhất Tâm  
T094 ATĐ 6 (08) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q156-Căn Uẩn-Luận Về Ngư  
T094 ATĐ 6 (09) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q156-Căn Uẩn-Luận Về Duyên  
T094 ATĐ 6 (10) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q157-Định Uẩn-Luận Về Đắc  
T094 ATĐ 6 (11) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q158-Định Uẩn-Luận Về Đắc  
T094 ATĐ 6 (12) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q159-Định Uẩn-Luận Về Đắc  
T094 ATĐ 6 (13) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q160-Định Uẩn-Luận Về Đắc  
T094 ATĐ 6 (14) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q161-Định Uẩn-Luận Về Đắc  
T094 ATĐ 6 (15) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q162-Định Uẩn-Luận Về Đắc  
T094 ATĐ 6 (16) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q162-Định Uẩn-Luận Về Duyên  
T094 ATĐ 6 (17) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q163-Định Uẩn-Luận Về Duyên  
T094 ATĐ 6 (18) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q164-Định Uẩn-Luận Về Duyên  
T094 ATĐ 6 (19) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q165-Định Uẩn-Luận Về Duyên  
T094 ATĐ 6 (20) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q166-Định Uẩn-Luận Về Nhiếp  
T094 ATĐ 6 (21) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q167-Định Uẩn-Luận Về Nhiếp  
T094 ATĐ 6 (22) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q168-Định Uẩn-Luận Về Nhiếp  
T094 ATĐ 6 (23) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q169-Định Uẩn-Luận Về Nhiếp  
T094 ATĐ 6 (24) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q170-Định Uẩn-Luận Về Nhiếp  
T094 ATĐ 6 (25) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q171-Định Uẩn-Luận Về Nhiếp  
T094 ATĐ 6 (26) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q172-Định Uẩn-Luận Về Nhiếp  
T094 ATĐ 6 (27) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q173-Định Uẩn-Luận Về Nhiếp  
T094 ATĐ 6 (28) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q174-Định Uẩn-Luận Về Bất Hoàn  
T094 ATĐ 6 (29) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q175-Định Uẩn-Luận Về Bất Hoàn  
T094 ATĐ 6 (30) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q176-Định Uẩn-Luận Về Bất Hoàn  
T094 ATĐ 6 (31) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q177-Định Uẩn-Luận Về Bất Hoàn  
T094 ATĐ 6 (32) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q178-Định Uẩn-Luận Về Bất Hoàn  
T094 ATĐ 6 (33) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q179-Định Uẩn-Luận Về Bất Hoàn  
T094 ATĐ 6 (34) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q180-Định Uẩn-Luận Về Bất Hoàn  
T094 ATĐ 6 (35) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q181-Định Uẩn-Luận Về Bất Hoàn  
T094 ATĐ 6 (36) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q182-Định Uẩn-Luận Về Bất Hoàn  
T094 ATĐ 6 (37) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q183-Định Uẩn-Luận Về Bất Hoàn  
T094 ATĐ 6 (38) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q183-Định Uẩn-Luận Về Nhất Hành  
T094 ATĐ 6 (39) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q184-Định Uẩn-Luận Về Nhất Hành  
T094 ATĐ 6 (40) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q184-Định Uẩn-Luận Về Nhất Hành  
T094 ATĐ 6 (41) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q185-Định Uẩn-Luận Về Nhất Hành  
T094 ATĐ 6 (42) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q186-Định Uẩn-Luận Về Nhất Hành  
T094 ATĐ 6 (43) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q187-Kiến Uẩn-Luận Về Niệm Trú  
T094 ATĐ 6 (44) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q188-Kiến Uẩn-Luận Về Niệm Trú  
T094 ATĐ 6 (45) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q189-Kiến Uẩn-Luận Về Niệm Trú  
T094 ATĐ 6 (46) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q190-Kiến Uẩn-Luận Về Niệm Trú  
T094 ATĐ 6 (47) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q191-Kiến Uẩn-Luận Về Niệm Trú  
T094 ATĐ 6 (48) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q192-Kiến Uẩn-Luận Về Niệm Trú  
T094 ATĐ 6 (49) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q192-Kiến Uẩn-Luận Về Tam Hữu  
T094 ATĐ 6 (50) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q193-Kiến Uẩn-Luận Về Tam Hữu  
T094 ATĐ 6 (51) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q194-Kiến Uẩn-Luận Về Tam Hữu  
T094 ATĐ 6 (52) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q195-Kiến Uẩn-Luận Về Tam Hữu  
T094 ATĐ 6 (53) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q195-Kiến Uẩn-Luận Về Tướng  
T094 ATĐ 6 (54) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q196-Kiến Uẩn-Luận Về Tưởng  
T094 ATĐ 6 (55) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q196-Kiến Uẩn-Luận Về Ttrí  
T094 ATĐ 6 (56) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q197-Kiến Uẩn-Luận Về Ttrí  
T094 ATĐ 6 (57) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q198-Kiến Uẩn-Luận Về Kiến  
T094 ATĐ 6 (58) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q199-Kiến Uẩn-Luận Về Kiến  
T094 ATĐ 6 (59) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q200-Kiến Uẩn-Luận Về Kiến  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T095 TỲ ĐÀM LUẬN 7 (pdf) (A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa) MP3 KINH NÓI
T095 ATĐ 7 (01) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q1  
T095 ATĐ 7 (02) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q1-Kiền Độ Tạp-Pháp Thế Đệ Nhất  
T095 ATĐ 7 (03) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q2-Kiền Độ Tạp-Thế Đệ Nhất Pháp  
T095 ATĐ 7 (04) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q3-Kiền Độ Tạp-Thế Đệ Nhất Pháp  
T095 ATĐ 7 (05) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q4-Kiền Độ Tạp-Thế Đệ Nhất Pháp  
T095 ATĐ 7 (06) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q5-Kiền Độ Tạp-Trí  
T095 ATĐ 7 (07) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q6-Kiền Độ Tạp-Trí  
T095 ATĐ 7 (08) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q7-Kiền Độ Tạp-Trí  
T095 ATĐ 7 (09) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q8-Kiền Độ Tạp-Trí  
T095 ATĐ 7 (10) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q9-Kiền Độ Tạp-Trí  
T095 ATĐ 7 (11) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q10-Kiền Độ Tạp-Trí  
T095 ATĐ 7 (12) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q11-Kiền Độ Tạp-Trí  
T095 ATĐ 7 (13) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q12-Kiền Độ Tạp-Trí  
T095 ATĐ 7 (14) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q13-Kiền Độ Tạp-Nhân  
T095 ATĐ 7 (15) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q14-Kiền Độ Tạp-Nhân  
T095 ATĐ 7 (16) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q15-Kiền Độ Tạp-Nhân  
T095 ATĐ 7 (17) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q16-Kiền Độ Tạp-Ái Kính  
T095 ATĐ 7 (18) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q17-Kiền Độ Tạp-Ái Kính  
T095 ATĐ 7 (19) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q18-Kiền Độ Tạp-Ái Kính  
T095 ATĐ 7 (20) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q19-Kiền Độ Tạp-Hổ Thẹn  
T095 ATĐ 7 (21) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q20-Kiền Độ Tạp-Hổ Thẹn  
T095 ATĐ 7 (22) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q20-Kiền Độ Tạp-Sắc  
T095 ATĐ 7 (23) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q21-Kiền Độ Tạp-Vô Nghĩa  
T095 ATĐ 7 (24) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q22-Kiền Độ Tạp-Vô Nghĩa  
T095 ATĐ 7 (25) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q23-Kiền Độ Tạp-Tư  
T095 ATĐ 7 (26) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q24-Kiền Độ Tạp-Tư  
T095 ATĐ 7 (27) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q25-Kiền Độ Sử-Bất Thiện  
T095 ATĐ 7 (28) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q26-Kiền Độ Sử-Bất Thiện  
T095 ATĐ 7 (29) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q27-Kiền Độ Sử-Bất Thiện  
T095 ATĐ 7 (30) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q28-Kiền Độ Sử-Bất Thiện  
T095 ATĐ 7 (31) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q29-Kiền Độ Sử-Bất Thiện  
T095 ATĐ 7 (32) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q30-Kiền Độ Sử-Bất Thiện  
T095 ATĐ 7 (33) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q31-Kiền Độ Sử-Một Hành  
T095 ATĐ 7 (34) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q32-Kiền Độ Sử-Một Hành  
T095 ATĐ 7 (35) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q33-Kiền Độ Sử-Một Hành  
T095 ATĐ 7 (36) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q34-Kiền Độ Sử-Người  
T095 ATĐ 7 (37) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q35-Kiền Độ Sử-Người  
T095 ATĐ 7 (38) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q36-Kiền Độ Sử-Người  
T095 ATĐ 7 (39) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q37-Kiền Độ Sử-Mười Môn  
T095 ATĐ 7 (40) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q38-Kiền Độ Sử-Mười Môn  
T095 ATĐ 7 (41) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q39-Kiền Độ Sử-Mười Môn  
T095 ATĐ 7 (42) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q40-Kiền Độ Sử-Mười Môn  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T096 TỲ ĐÀM LUẬN 8 (pdf) (A Tỳ Đàm Tỳ Ba Sa) MP3 KINH NÓI
T096 ATĐ 8 (01) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q41-Kiền Độ Sử-Mười Môn  
T096 ATĐ 8 (02) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q42-Kiền Độ Sử-Mười Môn  
T096 ATĐ 8 (03) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q43-Kiền Độ Sử-Mười Môn  
T096 ATĐ 8 (04) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q44-Kiền Độ Sử-Mười Môn  
T096 ATĐ 8 (05) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q45-Kiền Độ Sử-Mười Môn  
T096 ATĐ 8 (06) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q46-Kiền Độ Sử-Mười Môn  
T096 ATĐ 8 (07) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q46-Kiền Độ Tri-Tám Đạo  
T096 ATĐ 8 (08) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q47-Kiền Độ Tri-Tám Đạo  
T096 ATĐ 8 (09) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q48-Kiền Độ Tri-Tám Đạo  
T096 ATĐ 8 (10) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q49-Kiền Độ Tri-Tám Đạo  
T096 ATĐ 8 (11) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q50-Kiền Độ Tri-Tha Tâm Trí  
T096 ATĐ 8 (12) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q51-Kiền Độ Tri-Tha Tâm Trí  
T096 ATĐ 8 (13) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q52-Kiền Độ Tri-Tha Tâm Trí  
T096 ATĐ 8 (14) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q53-Kiền Độ Tri-Tha Tâm Trí  
T096 ATĐ 8 (15) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q54-Kiền Độ Tri-Tha Tâm Trí  
T096 ATĐ 8 (16) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q55-Kiền Độ Tri-Tu Trí  
T096 ATĐ 8 (17) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q56-Kiền Độ Tri-Tu Trí  
T096 ATĐ 8 (18) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q57-Kiền Độ Tri-Tương Ưng  
T096 ATĐ 8 (19) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q58-Kiền Độ Tri-Tương Ưng  
T096 ATĐ 8 (20) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q59-Kiền Độ Tri-Tương Ưng  
T096 ATĐ 8 (21) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q60-Kiền Độ Tri-Tương Ưng  
T096 ATĐ 8 (22) Luận Tỳ Bà Sa Q1  
T096 ATĐ 8 (23) Luận Tỳ Bà Sa Q1-Xứ Của Ba Kiết  
T096 ATĐ 8 (24) Luận Tỳ Bà Sa Q2-Xứ Của Ba Căn Bất Thiện  
T096 ATĐ 8 (25) Luận Tỳ Bà Sa Q2-Xứ Của Ba Hữu Lậu  
T096 ATĐ 8 (26) Luận Tỳ Bà Sa Q2-Xứ Của Bốn Lưu  
T096 ATĐ 8 (27) Luận Tỳ Bà Sa Q2-Xứ Của Bốn Thọ  
T096 ATĐ 8 (28) Luận Tỳ Bà Sa Q2-Xứ Của Bốn Thọ Bị Trói Buộc  
T096 ATĐ 8 (29) Luận Tỳ Bà Sa Q3-Xứ Của Năm Cái  
T096 ATĐ 8 (30) Luận Tỳ Bà Sa Q3-Xứ Của Năm Kiết  
T096 ATĐ 8 (31) Luận Tỳ Bà Sa Q3-Xứ Của Năm Kiết Phần Dưới  
T096 ATĐ 8 (32) Luận Tỳ Bà Sa Q3-Xứ Của Năm Kiết Phần Trên  
T096 ATĐ 8 (33) Luận Tỳ Bà Sa Q3-Xứ Của Năm Kiến  
T096 ATĐ 8 (34) Luận Tỳ Bà Sa Q3-Xứ Của Sáu Ái Thân  
T096 ATĐ 8 (35) Luận Tỳ Bà Sa Q3-Xứ Của Bảy Sử  
T096 ATĐ 8 (36) Luận Tỳ Bà Sa Q3-Xứ Của Chín Kiết  
T096 ATĐ 8 (37) Luận Tỳ Bà Sa Q3-Xứ Của Chín Mươi Tám Sử  
T096 ATĐ 8 (38) Luận Tỳ Bà Sa Q4-Giải Thích Về Mười Môn  
T096 ATĐ 8 (39) Luận Tỳ Bà Sa Q5-Xứ Của Mười Tám Giới  
T096 ATĐ 8 (40) Luận Tỳ Bà Sa Q6-Xứ Của Mười Hai Nhập  
T096 ATĐ 8 (41) Luận Tỳ Bà Sa Q6-Xứ Của Năm Ấm  
T096 ATĐ 8 (42) Luận Tỳ Bà Sa Q6-Xứ Của Năm Thịnh Ấm  
T096 ATĐ 8 (43) Luận Tỳ Bà Sa Q6-Xứ Của Sáu Giới  
T096 ATĐ 8 (44) Luận Tỳ Bà Sa Q7-Xứ Của Pháp Sắc - Pháp Vô Sắc  
T096 ATĐ 8 (45) Luận Tỳ Bà Sa Q7-Xứ Của Pháp Có Thể Thấy - Không Thể Thấy  
T096 ATĐ 8 (46) Luận Tỳ Bà Sa Q7-Xứ Của Pháp Có Đối - Không Đối  
T096 ATĐ 8 (47) Luận Tỳ Bà Sa Q7-Xứ Của Pháp Hữu Lậu Vô Lậu  
T096 ATĐ 8 (48) Luận Tỳ Bà Sa Q7-Xứ Của Pháp Hữu Vi Vô Vi  
T096 ATĐ 8 (49) Luận Tỳ Bà Sa Q7-Xứ Của Ba Đời  
T096 ATĐ 8 (50) Luận Tỳ Bà Sa Q7-Xứ Của Thiện Bất Thiện Vô Ký  
T096 ATĐ 8 (51) Luận Tỳ Bà Sa Q7-Xứ Của Lệ Thuộc Cõi Dục Cõi Sắc Cõi Vô Sắc  
T096 ATĐ 8 (52) Luận Tỳ Bà Sa Q7-Xứ Của Pháp Học Phi Học Phi Vô Học  
T096 ATĐ 8 (53) Luận Tỳ Bà Sa Q7-Xứ Của Pháp Kiết Đoạn Bất Đoạn  
T096 ATĐ 8 (54) Luận Tỳ Bà Sa Q8-Xứ Của Bốn Thánh Đế  
T096 ATĐ 8 (55) Luận Tỳ Bà Sa Q9-Xứ Của Bốn Thánh Đế  
T096 ATĐ 8 (56) Luận Tỳ Bà Sa Q10-Xứ Của Bốn Thiền  
T096 ATĐ 8 (57) Luận Tỳ Bà Sa Q11-Xứ Của Bốn Đẳng  
T096 ATĐ 8 (58) Luận Tỳ Bà Sa Q12-Xứ Của Bốn Vô Sắc  
T096 ATĐ 8 (59) Luận Tỳ Bà Sa Q12-Xứ Của Tám Giải Thoát  
T096 ATĐ 8 (60) Luận Tỳ Bà Sa Q12-Xứ Của Tám Trừ Nhập  
T096 ATĐ 8 (61) Luận Tỳ Bà Sa Q12-Xứ Của Mười Nhất Thiết Nhập  
T096 ATĐ 8 (62) Luận Tỳ Bà Sa Q13-Xứ Của Tám Trí  
T096 ATĐ 8 (63) Luận Tỳ Bà Sa Q13-Xứ Của Ba Tam Muội  
T096 ATĐ 8 (64) Luận Tỳ Bà Sa Q14-Xứ Của Trung Ấm  
T096 ATĐ 8 (65) Luận Tỳ Bà Sa Q14-Xứ Của Bốn Loài Sanh  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T097 TỲ ĐÀM LUẬN 9 (pdf) (Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm) MP3 KINH NÓI
T097 ATĐ 9 (01) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm  
T097 ATĐ 9 (02) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q1-Phẩm Nhập Của Phần Vấn  
T097 ATĐ 9 (03) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q2-Phẩm Giới Thuộc Phần Vấn  
T097 ATĐ 9 (04) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q3-Phẩm Ấm Thuộc Phần Vấn  
T097 ATĐ 9 (05) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q4-Phẩm Bốn Thánh Đế Thuộc Phần Vấn  
T097 ATĐ 9 (06) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q5-Phẩm Căn Thuộc Phần Vấn  
T097 ATĐ 9 (07) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q6-Phẩm Bảy Giác Thuộc Phần Vấn  
T097 ATĐ 9 (08) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q6-Phẩm Bất Thiện Căn Thuộc Phần Vấn  
T097 ATĐ 9 (09) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q6-Phẩm Đại Thuộc Phần Vấn  
T097 ATĐ 9 (10) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q6-Phẩm Ưu Bà Tắc Thuộc Phần Vấn  
T097 ATĐ 9 (11) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q7-Phẩm Giới Thuộc Về Phần Phi Vấn  
T097 ATĐ 9 (12) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q7-Phẩm Nghiệp Thuộc Phần Phi Vấn  
T097 ATĐ 9 (13) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q8-Phẩm Nhân Thuộc Phần Phi Vấn  
T097 ATĐ 9 (14) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q9-Phẩm Trí Thuộc Phần Phi Vấn  
T097 ATĐ 9 (15) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q10-Phẩm Trí Thuộc Phần Phi Vấn  
T097 ATĐ 9 (16) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q11-Phẩm Trí Thuộc Phần Phi Vấn  
T097 ATĐ 9 (17) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q12-Phẩm Duyên Thuộc Phần Phi Vấn  
T097 ATĐ 9 (18) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q13-Phẩm Niệm Xứ Thuộc Phần Phi Vấn  
T097 ATĐ 9 (19) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q13-Phẩm Chánh Cần Thuộc Phần Phi Vấn  
T097 ATĐ 9 (20) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q13-Phẩm Thần Túc Thuộc Phần Phi Vấn  
T097 ATĐ 9 (21) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q14-Phẩm Thiền Định Thuộc Phần Phi Vấn  
T097 ATĐ 9 (22) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q15-Phẩm Đạo Thuộc Phần Phi Vấn  
T097 ATĐ 9 (23) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q16-Phẩm Đạo Thuộc Phần Phi Vấn  
T097 ATĐ 9 (24) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q17-Phẩm Đạo Thuộc Phần Phi Vấn  
T097 ATĐ 9 (25) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q18-Phẩm Phiền Não Thuộc Phần Phi Vấn  
T097 ATĐ 9 (26) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q19-Phẩm Phiền Não Thuộc Phần Phi Vấn  
T097 ATĐ 9 (27) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q20-Phẩm Phiền Não Thuộc Phần Phi Vấn  
T097 ATĐ 9 (28) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q21-Phẩm Nhiếp Thuộc Phần Nhiếp Tương Ưng  
T097 ATĐ 9 (29) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q22-Phẩm Nhiếp Thuộc Phần Nhiếp Tương Ưng  
T097 ATĐ 9 (30) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q23-Phẩm Tương Ưng Của Phần Nhiếp Tương Ưng  
T097 ATĐ 9 (31) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q24-Phẩm Tương Ưng Phần Nhiếp Tương Ưng  
T097 ATĐ 9 (32) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q25-Phẩm Biến Thuộc Phần Đầu Mối  
T097 ATĐ 9 (33) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q26-Phẩm Biến Thuộc Phần Đầu Mối  
T097 ATĐ 9 (34) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q26-Phẩm Nhân Thuộc Về Phần Đầu Mối  
T097 ATĐ 9 (35) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q26-Phẩm Danh Sắc Của Phần Đầu Mối  
T097 ATĐ 9 (36) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q26-Phẩm Giả Kiết Của Phần Đầu Mối  
T097 ATĐ 9 (37) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q26-Phẩm Giả Kiết Của Phần Đầu Mối  
T097 ATĐ 9 (38) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q27-Phẩm Giả Kiết Của Phần Đầu Mối  
T097 ATĐ 9 (39) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q27-Phẩm Hành Của Phần Đầu Mối  
T097 ATĐ 9 (40) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q27-Phẩm Xúc Của Phần Đầu Mối  
T097 ATĐ 9 (41) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q27-Phẩm Giả Tâm Của Phần Đầu Mối  
T097 ATĐ 9 (42) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q27-Phẩm Thập Bất Thiện Nghiệp Đạo Của Phần Đầu Mối  
T097 ATĐ 9 (43) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q27-Phẩm Thập Thiện Nghiệp Đạo Của Phần Đầu Mối  
T097 ATĐ 9 (44) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q28-Phẩm Định Của Phần Đầu Mối  
T097 ATĐ 9 (45) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q29-Phẩm Định Của Phần Đầu Mối  
T097 ATĐ 9 (46) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q30-Phẩm Định Của Phần Đầu Mối  
T097 ATĐ 9 (47) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q1-Tụ Kiền Độ  
T097 ATĐ 9 (48) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q1-Tụ Kiền Độ  
T097 ATĐ 9 (49) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q1-Tụ Kiền Độ  
T097 ATĐ 9 (50) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q1-Tụ Kiền Độ  
T097 ATĐ 9 (51) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q2-Tụ Kiền Độ  
T097 ATĐ 9 (52) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q3-Tụ Kiền Độ  
T097 ATĐ 9 (53) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q4-Kiền Độ Tam Muội  
T097 ATĐ 9 (54) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q5-Kiền Độ Tứ Đại  
T097 ATĐ 9 (55) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q5-Kiền Độ Khế Kinh  
T097 ATĐ 9 (56) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q6-Kiền Độ Cánh Lạc  
T097 ATĐ 9 (57) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q7-Kiền Độ Kiết Sử  
T097 ATĐ 9 (58) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q8-Kiền Độ Hành  
T097 ATĐ 9 (59) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q8-Kiền Độ Trí  
T097 ATĐ 9 (60) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q9-Kiền Độ Kiến  
T097 ATĐ 9 (61) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q9-Kiền Độ Căn  
T097 ATĐ 9 (62) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q9-Kiền Độ Nhất Thiết Hữu  
T097 ATĐ 9 (63) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q9-Kiền Độ Kệ  
T097 ATĐ 9 (64) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q10-Kiền Độ Kệ  
T097 ATĐ 9 (65) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q10-Kiền Độ Kệ  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T098 TỲ ĐÀM LUẬN 10 (pdf) (A Tỳ Đàm Tâm) MP3 KINH NÓI
T098 ATĐ 10 (01) Luận A Tỳ Đàm Tâm Q1-Giới  
T098 ATĐ 10 (02) Luận A Tỳ Đàm Tâm Q1-Hành  
T098 ATĐ 10 (03) Luận A Tỳ Đàm Tâm Q1-Nghiệp Chưa thực
T098 ATĐ 10 (04) Luận A Tỳ Đàm Tâm Q2-Sử hiện mp3
T098 ATĐ 10 (05) Luận A Tỳ Đàm Tâm Q2-Hiền Thánh  
T098 ATĐ 10 (06) Luận A Tỳ Đàm Tâm Q3-Trí  
T098 ATĐ 10 (07) Luận A Tỳ Đàm Tâm Q3-Định  
T098 ATĐ 10 (08) Luận A Tỳ Đàm Tâm Q4-Khế Kinh  
T098 ATĐ 10 (09) Luận A Tỳ Đàm Tâm Q4-Phẩm Tạp  
T098 ATĐ 10 (10) Luận A Tỳ Đàm Tâm Q4-Luận  
T098 ATĐ 10 (11) A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh Q1-Giới  
T098 ATĐ 10 (12) A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh Q1-Hành  
T098 ATĐ 10 (13) A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh Q2-Nghiệp  
T098 ATĐ 10 (14) A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh Q3-Sử  
T098 ATĐ 10 (15) A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh Q3-Hiền Thánh  
T098 ATĐ 10 (16) A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh Q4-Trí  
T098 ATĐ 10 (17) A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh Q4-Định  
T098 ATĐ 10 (18) A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh Q5-Định  
T098 ATĐ 10 (19) A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh Q5-A Tu La  
T098 ATĐ 10 (20) A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh Q6-A Tu La  
T098 ATĐ 10 (21) A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh Q6-Tạp  
T098 ATĐ 10 (22) A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh Q6-Vấn Luận  
T098 ATĐ 10 (23) Luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm Q1-Mở Tựa - Giới  
T098 ATĐ 10 (24) Luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm Q2-Hành  
T098 ATĐ 10 (25) Luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm Q3-Nghiệp  
T098 ATĐ 10 (26) Luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm Q4-Sử  
T098 ATĐ 10 (27) Luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm Q5-Hiền Thánh  
T098 ATĐ 10 (28) Luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm Q6-Trí  
T098 ATĐ 10 (29) Luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm Q7-Định  
T098 ATĐ 10 (30) Luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm Q8-Tu Đa La  
T098 ATĐ 10 (31) Luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm Q9-Tạp  
T098 ATĐ 10 (32) Luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm Q10-Trạch  
T098 ATĐ 10 (33) Luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm Q11-Trạch  
T098 ATĐ 10 (34) Luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm Q11-Luận  
T098 ATĐ 10 (35) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qt-Bố Thí Trì Giới  
T098 ATĐ 10 (36) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qt-Giới Đạo  
T098 ATĐ 10 (37) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qt-Trụ Thực Sinh  
T098 ATĐ 10 (38) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qt-Nghiệp  
T098 ATĐ 10 (39) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qt-Ấm Trì Nhập  
T098 ATĐ 10 (40) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qt-Hành  
T098 ATĐ 10 (41) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qt-Nhân Duyên Chủng  
T098 ATĐ 10 (42) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qt-Tịnh Căn  
T098 ATĐ 10 (43) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qt-Kiết Sử Thiền Trí  
T098 ATĐ 10 (44) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qt-Ba Mươi Bảy Người Vô Lậu  
T098 ATĐ 10 (45) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qh-Trí  
T098 ATĐ 10 (46) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qh-Thiền Định  
T098 ATĐ 10 (47) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qh-Tạp Định  
T098 ATĐ 10 (48) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qh-Tam Thập Thất Phẩm  
T098 ATĐ 10 (49) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qh-Bốn Đế  
T098 ATĐ 10 (50) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qh-Tạp  
T098 ATĐ 10 (51) Luận Nhập A Tỳ Đạt Ma Qt  
T098 ATĐ 10 (52) Luận Nhập A Tỳ Đạt Ma Qh  
T098 ATĐ 10 (53) Luận Ngũ Sự Tỳ Bà Sa Qt  
T098 ATĐ 10 (54) Luận Ngũ Sự Tỳ Bà Sa Qh-Phân Biệt Sắc  
T098 ATĐ 10 (55) Luận Ngũ Sự Tỳ Bà Sa Qh-Phân Biệt Tâm  
T098 ATĐ 10 (56) Luận Ngũ Sự Tỳ Bà Sa Qh-Phân Biệt Tâm Sở Pháp  
T098 ATĐ 10 (57) Luận Tát Bà Đa Tông Ngũ Sự  
T098 ATĐ 10 (58) Kinh A Tỳ Đàm Ngũ Pháp Hành  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T099 TỲ ĐÀM LUẬN 11 (pdf) (A tỳ Đạt Ma Câu Xá) MP3 KINH NÓI
T099 ATĐ 11 (01) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q1-Phân Biệt Các Giới  
T099 ATĐ 11 (02) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q2-Phân Biệt Các Giới  
T099 ATĐ 11 (03) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q3-Phân Biệt Căn Chưa thực
T099 ATĐ 11 (04) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q4-Phân Biệt Căn hiện mp3
T099 ATĐ 11 (05) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q5-Phân Biệt Căn  
T099 ATĐ 11 (06) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q6-Phân Biệt Căn  
T099 ATĐ 11 (07) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q7-Phân Biệt Căn  
T099 ATĐ 11 (08) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q8-Phân Biệt Thế Giới  
T099 ATĐ 11 (09) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q9-Phân Biệt Thế Giới  
T099 ATĐ 11 (10) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q10-Phân Biệt Thế Giới  
T099 ATĐ 11 (11) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q11-Phân Biệt Thế Giới  
T099 ATĐ 11 (12) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q12-Phân Biệt Thế Giới  
T099 ATĐ 11 (13) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q13-Phân Biệt Nghiệp  
T099 ATĐ 11 (14) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q14-Phân Biệt Nghiệp  
T099 ATĐ 11 (15) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q15-Phân Biệt Nghiệp  
T099 ATĐ 11 (16) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q16-Phân Biệt Nghiệp  
T099 ATĐ 11 (17) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q17-Phân Biệt Nghiệp  
T099 ATĐ 11 (18) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q18-Phân Biệt Nghiệp  
T099 ATĐ 11 (19) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q19-Phân Biệt Tùy Miên  
T099 ATĐ 11 (20) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q20-Phân Biệt Tùy Miên  
T099 ATĐ 11 (21) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q21-Phân Biệt Tùy Miên  
T099 ATĐ 11 (22) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q22-Phân Biệt Hiền Thánh  
T099 ATĐ 11 (23) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q23-Phân Biệt Hiền Thánh  
T099 ATĐ 11 (24) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q24-Phân Biệt Hiền Thánh  
T099 ATĐ 11 (25) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q25-Phân Biệt Hiền Thánh  
T099 ATĐ 11 (26) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q26-Phân Biệt Trí  
T099 ATĐ 11 (27) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q27-Phân Biệt Trí  
T099 ATĐ 11 (28) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q28-Phân Biệt Định  
T099 ATĐ 11 (29) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q29-Phân Biệt Định  
T099 ATĐ 11 (30) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q29-Phân Biệt Phá Chấp Ngã  
T099 ATĐ 11 (31) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q30-Phân Biệt Phá Chấp Ngã  
T099 ATĐ 11 (32) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q1-Phân Biệt Giới  
T099 ATĐ 11 (33) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q2-Phân Biệt Giới  
T099 ATĐ 11 (34) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q2-Phân Biệt Căn  
T099 ATĐ 11 (35) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q3-Phân Biệt Căn  
T099 ATĐ 11 (36) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q4-Phân Biệt Căn  
T099 ATĐ 11 (37) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q5-Phân Biệt Căn  
T099 ATĐ 11 (38) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q6-Phân Biệt Thế Gian  
T099 ATĐ 11 (39) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q7-Phân Biệt Thế Gian  
T099 ATĐ 11 (40) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q8-Phân Biệt Thế Gian  
T099 ATĐ 11 (41) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q9-Phân Biệt Thế Gian  
T099 ATĐ 11 (42) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q10-Phân Biệt Nghiệp  
T099 ATĐ 11 (43) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q11-Phân Biệt Nghiệp  
T099 ATĐ 11 (44) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q12-Phân Biệt Nghiệp  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T100 TỲ ĐÀM LUẬN 12 (pdf) (A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận) MP3 KINH NÓI
T100 ATĐ 12 (01) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q13-Phân Biệt Nghiệp  
T100 ATĐ 12 (02) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q14-Phân Biệt Hoặc Chưa thâu
T100 ATĐ 12 (03) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q15-Phân Biệt Hoặc file mp3
T100 ATĐ 12 (04) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q16-Phân Biệt Thánh Đạo Quả Nhân  
T100 ATĐ 12 (05) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q17-Phân Biệt Thánh Đạo Quả Nhân  
T100 ATĐ 12 (06) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q18-Phân Biệt Thánh Đạo Quả Nhân  
T100 ATĐ 12 (07) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q19-Phân Biệt Tuệ  
T100 ATĐ 12 (08) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q20-Phân Biệt Tuệ  
T100 ATĐ 12 (09) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q21-Phân Biệt Tam Ma Bạt Đế  
T100 ATĐ 12 (10) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q22-Phá Trừ Thuyết Ngã  
T100 ATĐ 12 (11) Luận Tỳ Đạt Ma Câu Xá Bốn Tụng P1-Phân Biệt Giới  
T100 ATĐ 12 (12) Luận Tỳ Đạt Ma Câu Xá Bốn Tụng P2-Phân Biệt Căn  
T100 ATĐ 12 (13) Luận Tỳ Đạt Ma Câu Xá Bốn Tụng P3-Phân Biệt Thế Giới  
T100 ATĐ 12 (14) Luận Tỳ Đạt Ma Câu Xá Bốn Tụng P4-Phân Biệt Nghiệp  
T100 ATĐ 12 (15) Luận Tỳ Đạt Ma Câu Xá Bốn Tụng P5-Phân Biệt Tùy Miên  
T100 ATĐ 12 (16) Luận Tỳ Đạt Ma Câu Xá Bốn Tụng P6-Phân Biệt Hiền Thánh  
T100 ATĐ 12 (17) Luận Tỳ Đạt Ma Câu Xá Bốn Tụng P7-Phân Biệt Trí  
T100 ATĐ 12 (18) Luận Tỳ Đạt Ma Câu Xá Bốn Tụng P8-Phân Biệt Định  
T100 ATĐ 12 (19) Luận Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thật Nghĩa Sớ  
T100 ATĐ 12 (20) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q1-Nói Về Bản Sự  
T100 ATĐ 12 (21) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q2-Nói Về Bản Sự  
T100 ATĐ 12 (22) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q3-Nói Về Bản Sự  
T100 ATĐ 12 (23) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q4-Nói Về Bản Sự  
T100 ATĐ 12 (24) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q5-Nói Về Bản Sự  
T100 ATĐ 12 (25) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q6-Nói Về Bản Sự  
T100 ATĐ 12 (26) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q7-Nói Về Bản Sự  
T100 ATĐ 12 (27) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q8-Nói Về Bản Sự  
T100 ATĐ 12 (28) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q9-Nói Về Sai Khác  
T100 ATĐ 12 (29) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q10-Nói Về Sai Khác  
T100 ATĐ 12 (30) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q11-Nói Về Sai Khác  
T100 ATĐ 12 (31) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q12-Nói Về Sai Khác  
T100 ATĐ 12 (32) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q13-Nói Về Sai Khác  
T100 ATĐ 12 (33) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q14-Nói Về Sai Khác  
T100 ATĐ 12 (34) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q15-Nói Về Sai Khác  
T100 ATĐ 12 (35) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q16-Nói Về Sai Khác  
T100 ATĐ 12 (36) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q17-Nói Về Sai Khác  
T100 ATĐ 12 (37) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q18-Nói Về Sai Khác  
T100 ATĐ 12 (38) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q19-Nói Về Sai Khác  
T100 ATĐ 12 (39) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q20-Nói Về Sai Khác  
T100 ATĐ 12 (40) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q21-Nói Về Duyên Khởi  
T100 ATĐ 12 (41) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q22-Nói Về Duyên Khởi  
T100 ATĐ 12 (42) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q23-Nói Về Duyên Khởi  
T100 ATĐ 12 (43) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q24-Nói Về Duyên Khởi  
T100 ATĐ 12 (44) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q25-Nói Về Duyên Khởi  
T100 ATĐ 12 (45) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q26-Nói Về Duyên Khởi  
T100 ATĐ 12 (46) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q27-Nói Về Duyên Khởi  
T100 ATĐ 12 (47) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q28-Nói Về Duyên Khởi  
T100 ATĐ 12 (48) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q29-Nói Về Duyên Khởi  
T100 ATĐ 12 (49) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q30-Nói Về Duyên Khởi  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T101 TỲ ĐÀM LUẬN 13 (pdf) (A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý) MP3 KINH NÓI
T101 ATĐ 13 (01) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q31-Nói Về Duyên Khởi  
T101 ATĐ 13 (02) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q32-Nói Về Duyên Khởi Chưa thâu
T101 ATĐ 13 (03) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q33-Nói Về Nghiệp file mp3
T101 ATĐ 13 (04) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q34-Nói Về Nghiệp  
T101 ATĐ 13 (05) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q35-Nói Về Nghiệp  
T101 ATĐ 13 (06) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q36-Nói Về Nghiệp  
T101 ATĐ 13 (07) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q37-Nói Về Nghiệp  
T101 ATĐ 13 (08) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q38-Nói Về Nghiệp  
T101 ATĐ 13 (09) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q39-Nói Về Nghiệp  
T101 ATĐ 13 (10) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q40-Nói Về Nghiệp  
T101 ATĐ 13 (11) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q41-Nói Về Nghiệp  
T101 ATĐ 13 (12) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q42-Nói Về Nghiệp  
T101 ATĐ 13 (13) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q43-Nói Về Nghiệp  
T101 ATĐ 13 (14) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q44-Nói Về Nghiệp  
T101 ATĐ 13 (15) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q45-Nói Về Tùy Miên  
T101 ATĐ 13 (16) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q46-Nói Về Tùy Miên  
T101 ATĐ 13 (17) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q47-Nói Về Tùy Miên  
T101 ATĐ 13 (18) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q48-Nói Về Tùy Miên  
T101 ATĐ 13 (19) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q49-Nói Về Tùy Miên  
T101 ATĐ 13 (20) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q50-Nói Về Tùy Miên  
T101 ATĐ 13 (21) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q51-Nói Về Tùy Miên  
T101 ATĐ 13 (22) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q52-Nói Về Tùy Miên  
T101 ATĐ 13 (23) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q53-Nói Về Tùy Miên  
T101 ATĐ 13 (24) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q54-Nói Về Tùy Miên  
T101 ATĐ 13 (25) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q55-Nói Về Tùy Miên  
T101 ATĐ 13 (26) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q56-Nói Về Tùy Miên  
T101 ATĐ 13 (27) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q57-Nói Về Hiền Thánh  
T101 ATĐ 13 (28) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q58-Nói Về Hiền Thánh  
T101 ATĐ 13 (29) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q59-Nói Về Hiền Thánh  
T101 ATĐ 13 (30) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q60-Nói Về Hiền Thánh  
T101 ATĐ 13 (31) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q61-Nói Về Hiền Thánh  
T101 ATĐ 13 (32) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q62-Nói Về Hiền Thánh  
T101 ATĐ 13 (33) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q63-Nói Về Hiền Thánh  
T101 ATĐ 13 (34) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q64-Nói Về Hiền Thánh  
T101 ATĐ 13 (35) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q65-Nói Về Hiền Thánh  
T101 ATĐ 13 (36) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q66-Nói Về Hiền Thánh  
T101 ATĐ 13 (37) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q67-Nói Về Hiền Thánh  
T101 ATĐ 13 (38) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q68-Nói Về Hiền Thánh  
T101 ATĐ 13 (39) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q69-Nói Về Hiền Thánh  
T101 ATĐ 13 (40) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q70-Nói Về Hiền Thánh  
T101 ATĐ 13 (41) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q71-Nói Về Hiền Thánh  
T101 ATĐ 13 (42) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q72-Nói Về Hiền Thánh  
T101 ATĐ 13 (43) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q73-Nói Về Trí  
T101 ATĐ 13 (44) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q74-Nói Về Trí  
T101 ATĐ 13 (45) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q75-Nói Về Trí  
T101 ATĐ 13 (46) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q76-Nói Về Trí  
T101 ATĐ 13 (47) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q77-Nói Về Định  
T101 ATĐ 13 (48) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q78-Nói Về Định  
T101 ATĐ 13 (49) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q79-Nói Về Định  
T101 ATĐ 13 (50) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q80-Nói Về Định  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T102 TỲ ĐÀM LUẬN 14 (pdf) (A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiền Tông) MP3 KINH NÓI
T102 ATĐ 14 (01) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q1-Phẩm Tựa  
T102 ATĐ 14 (02) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q2-Nói Về Bản Sự Chưa thâu
T102 ATĐ 14 (03) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q3-Nói Về Bản Sự file mp3
T102 ATĐ 14 (04) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q4-Nói Về Bản Sự  
T102 ATĐ 14 (05) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q5-Nói Về Sai Khác  
T102 ATĐ 14 (06) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q6-Nói Về Sai Khác  
T102 ATĐ 14 (07) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q7-Nói Về Sai Khác  
T102 ATĐ 14 (08) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q8-Nói Về Sai Khác  
T102 ATĐ 14 (09) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q9-Nói Về Sai Khác  
T102 ATĐ 14 (10) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q10-Nói Về Sai Khác  
T102 ATĐ 14 (11) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q11-Nói Về Sai Khác  
T102 ATĐ 14 (12) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q12-Nói Về Duyên Khởi  
T102 ATĐ 14 (13) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q13-Nói Về Duyên Khởi  
T102 ATĐ 14 (14) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q14-Nói Về Duyên Khởi  
T102 ATĐ 14 (15) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q15-Nói Về Duyên Khởi  
T102 ATĐ 14 (16) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q16-Nói Về Duyên Khởi  
T102 ATĐ 14 (17) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q17-Nói Về Duyên Khởi  
T102 ATĐ 14 (18) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q18-Nói Về Nghiệp  
T102 ATĐ 14 (19) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q19-Nói Về Nghiệp  
T102 ATĐ 14 (20) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q20-Nói Về Nghiệp  
T102 ATĐ 14 (21) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q21-Nói Về Biệt Nghiệp  
T102 ATĐ 14 (22) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q22-Nói Về Nghiệp  
T102 ATĐ 14 (23) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q23-Nói Về Nghiệp  
T102 ATĐ 14 (24) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q24-Nói Về Nghiệp  
T102 ATĐ 14 (25) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q25-Nói Về Tùy Miên  
T102 ATĐ 14 (26) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q26-Nói Về Tùy Miên  
T102 ATĐ 14 (27) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q27-Nói Về Tùy Miên  
T102 ATĐ 14 (28) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q28-Nói Về Tùy Miên  
T102 ATĐ 14 (29) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q29-Nói Về Hiền Thánh  
T102 ATĐ 14 (30) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q30-Nói Về Hiền Thánh  
T102 ATĐ 14 (31) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q31-Nói Về Hiền Thánh  
T102 ATĐ 14 (32) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q32-Nói Về Hiền Thánh  
T102 ATĐ 14 (33) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q33-Nói Về Hiền Thánh  
T102 ATĐ 14 (34) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q34-Nói Về Hiền Thánh  
T102 ATĐ 14 (35) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q35-Nói Về Trí  
T102 ATĐ 14 (36) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q36-Nói Về Trí  
T102 ATĐ 14 (37) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q37-Nói Về Trí  
T102 ATĐ 14 (38) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q38-Nói Về Định  
T102 ATĐ 14 (39) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q39-Nói Về Định  
T102 ATĐ 14 (40) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q40-Nói Về Định  
 
BỘ TRUNG QUÁN 1 tập 103
BẢN KINH CHỮ Tập T103 TRUNG QUÁN LUẬN 1 (pdf) MP3 KINH NÓI
T103 TQL 1 (001) Trung Luận Q1-Quán Về Nhân Duyên  
T103 TQL 1 (002) Trung Luận Q1-Quán Về Đi Lại  
T103 TQL 1 (003) Trung Luận Q1-Quán Về Sáu Tình (Căn)  
T103 TQL 1 (004) Trung Luận Q1-Quán Về Năm Ấm  
T103 TQL 1 (005) Trung Luận Q1-Quán Về Sáu Chủng  
T103 TQL 1 (006) Trung Luận Q1-Quán Về Ô Nhiễm Người Ô Nhiễm  
T103 TQL 1 (007) Trung Luận Q2-Quán Về Ba Tướng  
T103 TQL 1 (008) Trung Luận Q2-Quán Về Tác-Tác Giả  
T103 TQL 1 (009) Trung Luận Q2-Quán Về Đốt Cháy-Bị Đốt Cháy  
T103 TQL 1 (010) Trung Luận Q2-Quán Về Bản Tế  
T103 TQL 1 (011) Trung Luận Q2-Quán Về Khổ  
T103 TQL 1 (012) Trung Luận Q2-Quán Về Hành  
T103 TQL 1 (013) Trung Luận Q3-Quán Về Có-Không  
T103 TQL 1 (014) Trung Luận Q3-Quán Về Trói-Mở  
T103 TQL 1 (015) Trung Luận Q3-Quán Về Nghiệp  
T103 TQL 1 (016) Trung Luận Q3-Quán Về Pháp  
T103 TQL 1 (017) Trung Luận Q3-Quán Về Thời  
T103 TQL 1 (018) Trung Luận Q3-Quán Về Nhân Quả  
T103 TQL 1 (019) Trung Luận Q3-Quán Về Thành Hoại  
T103 TQL 1 (020) Trung Luận Q4-Quán Về Như Lai  
T103 TQL 1 (021) Trung Luận Q4-Quán Về Điên Đảo  
T103 TQL 1 (022) Trung Luận Q4-Quán Về Tứ Đế  
T103 TQL 1 (023) Trung Luận Q4-Quán Về Niết Bàn  
T103 TQL 1 (024) Trung Luận Q4-Quán Về Nhân Duyên  
T103 TQL 1 (025) Trung Luận Q4-Quán Về Tà Kiến  
T103 TQL 1 (026) Thuận Trung Luận Nghĩa Nhập Đại Bát Nhã Ba La Mật Kinh-Sơ Phẩm Pháp Môn Qt  
T103 TQL 1 (027) Thuận Trung Luận Nghĩa Nhập Đại Bát Nhã Ba La Mật Kinh-Sơ Phẩm Pháp Môn Qh  
T103 TQL 1 (028) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q1-Quán Duyên  
T103 TQL 1 (029) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q2-Quán Duyên  
T103 TQL 1 (030) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q3-Quán Khứ Lai  
T103 TQL 1 (031) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q4-Quán Sáu Căn  
T103 TQL 1 (032) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q4-Quán Năm Ấm  
T103 TQL 1 (033) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q4-Quán Lục Giới  
T103 TQL 1 (034) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q5-Quán Nhiễm Nhiễm  
T103 TQL 1 (035) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q5-Quán Tướng Hữu Vi  
T103 TQL 1 (036) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q6-Quán Tác Giả Nghiệp  
T103 TQL 1 (037) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q6-Quán Thủ Giả  
T103 TQL 1 (038) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q7-Quán Củi Lửa  
T103 TQL 1 (039) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q7-Quán Sinh Tử  
T103 TQL 1 (040) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q8-Quán Khổ  
T103 TQL 1 (041) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q8-Quán Hạnh  
T103 TQL 1 (042) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q8-Quán Hợp  
T103 TQL 1 (043) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q9-Quán Hữu Vô  
T103 TQL 1 (044) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q9-Quán Phược-Giải  
T103 TQL 1 (045) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q10-Quán Nghiệp  
T103 TQL 1 (046) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q11-Quán Pháp  
T103 TQL 1 (047) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q11-Quán Thời  
T103 TQL 1 (048) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q12-Quán Nhân Quả Hòa Hợp  
T103 TQL 1 (049) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q12-Quán Thành Hoại  
T103 TQL 1 (050) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q13-Quán Như Lai  
T103 TQL 1 (051) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q14-Quán Điên Đảo  
T103 TQL 1 (052) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q14-Quán Thánh Đế  
T103 TQL 1 (053) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q15-Quán Niết Bàn  
T103 TQL 1 (054) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q15-Quán Thế Đế Duyên Khởi  
T103 TQL 1 (055) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q15-Quán Tà Kiến  
T103 TQL 1 (056) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q1-Quán Duyên  
T103 TQL 1 (057) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q2-Quán Duyên  
T103 TQL 1 (058) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q2-Quán Khứ Lai  
T103 TQL 1 (059) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q3-Quán Khứ Lai  
T103 TQL 1 (060) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q3-Quán Sáu Căn  
T103 TQL 1 (061) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q4-Quán Năm Uẩn  
T103 TQL 1 (062) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q4-Quán Sáu Giới  
T103 TQL 1 (063) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q5-Quán Pháp Nhiễm Người Nhiễm  
T103 TQL 1 (064) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q5-Quán Hữu Vi  
T103 TQL 1 (065) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q6-Quán Hữu Vi  
T103 TQL 1 (066) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q7-Quán Hữu Vi  
T103 TQL 1 (067) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q7-Tác Giả-Tác Nghiệp  
T103 TQL 1 (068) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q8-Quán Phẩn Vị Đầu Tiên  
T103 TQL 1 (069) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q9-Quán Củi Lửa  
T103 TQL 1 (070) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q9-Quán Sinh Tử  
T103 TQL 1 (071) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q9-Quán Khổ  
T103 TQL 1 (072) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q9-Quán Hành  
T103 TQL 1 (073) Luận Thập Nhị Môn M1-Quán Nhân Duyên  
T103 TQL 1 (074) Luận Thập Nhị Môn M2-Quán Có Quả-Không Có Quả  
T103 TQL 1 (075) Luận Thập Nhị Môn M3-Quán Duyên  
T103 TQL 1 (076) Luận Thập Nhị Môn M4-Quán Tướng  
T103 TQL 1 (077) Luận Thập Nhị Môn M5-6 Quán Có Tướng-Không Có Tướng  
T103 TQL 1 (078) Luận Thập Nhị Môn M7-Quán Có-Không Có  
T103 TQL 1 (079) Luận Thập Nhị Môn M8-Quán Tánh  
T103 TQL 1 (080) Luận Thập Nhị Môn M9-10-Quán Nhân Quả-Tác Giả  
T103 TQL 1 (081) Luận Thập Nhị Môn M11-12-Quán Ba Thời Gian-Sinh  
T103 TQL 1 (082) Bách Luận Qt-Xả Tội Phước  
T103 TQL 1 (083) Bách Luận Qt-Phá Thần  
T103 TQL 1 (084) Bách Luận Qt-Phá Nhất  
T103 TQL 1 (085) Bách Luận Qh-Phá Dị-Tình-Trần  
T103 TQL 1 (086) Bách Luận Qh-Phá Trong Nhân Có Quả-Trong Nhân Không Quả  
T103 TQL 1 (087) Bách Luận Qh-Phá Thường-Không  
T103 TQL 1 (088) Quảng Bách Luận Bổn-Phá Chấp Thường-Không  
T103 TQL 1 (089) Quảng Bách Luận Bổn-Phá Chấp Thời-Kiến Chấp-Căn Cảnh-Biên Chấp-Tướng Hữu Vi  
T103 TQL 1 (090) Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận Q1-Phá Thường  
T103 TQL 1 (091) Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận Q2-Phá Thường  
T103 TQL 1 (092) Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận Q2-Phá Ngã  
T103 TQL 1 (093) Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận Q3-Phá Ngã  
T103 TQL 1 (094) Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận Q4-Phá Thời  
T103 TQL 1 (095) Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận Q5-Phá Thời  
T103 TQL 1 (096) Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận Q6-Phá Kiến  
T103 TQL 1 (097) Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận Q7-Phá Căn-Phá Cảnh  
T103 TQL 1 (098) Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận Q8-Phá Biên Chấp  
T103 TQL 1 (099) Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận Q9-Phá Tướng Hữu Vi  
T103 TQL 1 (100) Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận Q10-Giáo Giới Đệ Tử  
T103 TQL 1 (101) Bách Tự Luận  
T103 TQL 1 (102) Luận Nhất Luân Lư Ca  
T103 TQL 1 (103) Luận Đại Thừa Phá Hữu  
T103 TQL 1 (104) Luận Lục Thập Tụng Như Lý  
T103 TQL 1 (105) Luận Đại Thừa Nhị Thập Tụng  
T103 TQL 1 (106) Luận Đại Trượng Phu Qt-Thí Thắng-Thí Thắng Vị-Chủ Thể Thí  
T103 TQL 1 (107) Luận Đại Trượng Phu Qt-Thí Chủ Khất Giả Tăng Trưởng-Giải Thoát Thù Thắng  
T103 TQL 1 (108) Luận Đại Trượng Phu Qt-Thí Chủ Tăng Trưởng-Cung Kính Người Xin  
T103 TQL 1 (109) Luận Đại Trượng Phu Qt-Tài Vật Thí-Xả Nhất Thiết  
T103 TQL 1 (110) Luận Đại Trượng Phu Qt-Xả Ấm Thọ-Thân Mạng-Hiện Bi-Pháp Thí  
T103 TQL 1 (111) Luận Đại Trượng Phu Qt-Phát Tâm Bồ Đề-Công Đức Thù Thắng-Thắng Giải Thoát  
T103 TQL 1 (112) Luận Đại Trượng Phu Qt-Tạo Lợi Ích Cho Người Khác-Thí Thù Thắng Đối Với Khổ Của Kẻ Khác  
T103 TQL 1 (113) Luận Đại Trượng Phu Qt-Ái Bi-Hàng Trượng Phu Giác Ngộ...  
T103 TQL 1 (114) Luận Đại Thừa Chưởng Trân Qt  
T103 TQL 1 (115) Luận Đại Thừa Chưởng Trân Qh  
 
 
BỘ DU GIÀ 7 tập 104-110
BẢN KINH CHỮ Tập T104 DU GIÀ LUẬN 1 (pdf) (Du Già Sư Địa Luận) MP3 KINH NÓI
T104 DGL 1 (01) Luận Du Già Sư Địa Q1-Bản Địa-Địa Năm Thức Thân Tương Ưng  
T104 DGL 1 (02) Luận Du Già Sư Địa Q2-Bản Địa-Địa Ý  
T104 DGL 1 (03) Luận Du Già Sư Địa Q3-Bản Địa-Địa Ý  
T104 DGL 1 (04) Luận Du Già Sư Địa Q4-Bản Địa-Địa Có Tầm Có Tứ 1  
T104 DGL 1 (05) Luận Du Già Sư Địa Q5-Bản Địa-Địa Có Tầm Có Tứ 2  
T104 DGL 1 (06) Luận Du Già Sư Địa Q6-Bản Địa-Địa Có Tầm Có Tứ 3  
T104 DGL 1 (07) Luận Du Già Sư Địa Q7-Bản Địa-Địa Có Tầm Có Tứ 4  
T104 DGL 1 (08) Luận Du Già Sư Địa Q8-Bản Địa-Địa Có Tầm Có Tứ 5  
T104 DGL 1 (09) Luận Du Già Sư Địa Q9-Bản Địa-Địa Có Tầm Có Tứ 6  
T104 DGL 1 (10) Luận Du Già Sư Địa Q10-Bản Địa-Địa Có Tầm Có Tứ 7  
T104 DGL 1 (11) Luận Du Già Sư Địa Q11-Bản Địa-Địa Tam Ma Hỷ Đa 1  
T104 DGL 1 (12) Luận Du Già Sư Địa Q12-Bản Địa-Địa Tam Ma Hỷ Đa 2  
T104 DGL 1 (13) Luận Du Già Sư Địa Q13-Bản Địa-Địa Tam Ma Hỷ Đa 3  
T104 DGL 1 (14) Luận Du Già Sư Địa Q13-Bản Địa-Địa Phi Tam Ma Hí Đa  
T104 DGL 1 (15) Luận Du Già Sư Địa Q13-Bản Địa-Địa Có Tâm Không Tâm  
T104 DGL 1 (16) Luận Du Già Sư Địa Q13-Bản Địa-Địa Do Văn Tạo Thành 1  
T104 DGL 1 (17) Luận Du Già Sư Địa Q14-Bản Địa-Địa Do Văn Tạo Thành 2  
T104 DGL 1 (18) Luận Du Già Sư Địa Q15-Bản Địa-Địa Do Văn Tạo Thành 3  
T104 DGL 1 (19) Luận Du Già Sư Địa Q16-Bản Địa-Địa Do Tư Tạo Thành 1  
T104 DGL 1 (20) Luận Du Già Sư Địa Q17-Bản Địa-Địa Do Tư Tạo Thành 2  
T104 DGL 1 (21) Luận Du Già Sư Địa Q18-Bản Địa-Địa Do Tư Tạo Thành 3  
T104 DGL 1 (22) Luận Du Già Sư Địa Q19-Bản Địa-Địa Do Tư Tạo Thành 4  
T104 DGL 1 (23) Luận Du Già Sư Địa Q20-Bản Địa-Địa Do Tu Tạo Thành  
T104 DGL 1 (24) Luận Du Già Sư Địa Q21-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Chủng Tánh Địa  
T104 DGL 1 (25) Luận Du Già Sư Địa Q22-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Xuất Ly Địa  
T104 DGL 1 (26) Luận Du Già Sư Địa Q23-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Xuất Ly Địa 2  
T104 DGL 1 (27) Luận Du Già Sư Địa Q24-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Xuất Ly Địa 3  
T104 DGL 1 (28) Luận Du Già Sư Địa Q25-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Xuất Ly Địa 4  
T104 DGL 1 (29) Luận Du Già Sư Địa Q26-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Xứ Du Già 2  
T104 DGL 1 (30) Luận Du Già Sư Địa Q27-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Xứ Du Già 2  
T104 DGL 1 (31) Luận Du Già Sư Địa Q28-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Xứ Du Già 2  
T104 DGL 1 (32) Luận Du Già Sư Địa Q29-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Xứ Du Già 2  
T104 DGL 1 (33) Luận Du Già Sư Địa Q30-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Xứ Du Già 3  
T104 DGL 1 (34) Luận Du Già Sư Địa Q31-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Xứ Du Già 3  
T104 DGL 1 (35) Luận Du Già Sư Địa Q32-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Xứ Du Già 3  
T104 DGL 1 (36) Luận Du Già Sư Địa Q33-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Xứ Du Già 4  
T104 DGL 1 (37) Luận Du Già Sư Địa Q34-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Xứ Du Già 4  
T104 DGL 1 (38) Luận Du Già Sư Địa Q35-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Xứ Trì Du Già-Chủng Tánh  
T104 DGL 1 (39) Luận Du Già Sư Địa Q36-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Du Già Xứ-Tự Tha Lợi  
T104 DGL 1 (40) Luận Du Già Sư Địa Q37-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Du Già Xứ-Uy Lực  
T104 DGL 1 (41) Luận Du Già Sư Địa Q38-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Xứ Du Già-Bồ Đề  
T104 DGL 1 (42) Luận Du Già Sư Địa Q39-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Xứ Du Già-Thí  
T104 DGL 1 (43) Luận Du Già Sư Địa Q40-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Xứ Du Già-Giới  
T104 DGL 1 (44) Luận Du Già Sư Địa Q41-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Xứ Du Già-Giới  
T104 DGL 1 (45) Luận Du Già Sư Địa Q42-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Xứ Du Già-Giới  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T105 DU GIÀ LUẬN 2 (pdf) (Du Già Sư Địa Luận) MP3 KINH NÓI
T105 DGL 2 (01) Luận Du Già Sư Địa Q43-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Xứ Du Già-Tỉnh Lự  
T105 DGL 2 (02) Luận Du Già Sư Địa Q44-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Xứ Du Già-Cúng Dường Thân Cận Vô Thượng  
T105 DGL 2 (03) Luận Du Già Sư Địa Q45-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Xứ Du Già-Bồ Đề Phần  
T105 DGL 2 (04) Luận Du Già Sư Địa Q46-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Xứ Du Già-Bồ Đề Phần  
T105 DGL 2 (05) Luận Du Già Sư Địa Q47-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Xứ Du Già-Tướng Bồ Tát  
T105 DGL 2 (06) Luận Du Già Sư Địa Q48-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Xứ Du Già Tùy Pháp-Trụ  
T105 DGL 2 (07) Luận Du Già Sư Địa Q49-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Xứ Du Già Cứu Cánh-Địa  
T105 DGL 2 (08) Luận Du Già Sư Địa Q50-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Xứ Du Già Cứu Cánh-Kiến Lập  
T105 DGL 2 (09) Luận Du Già Sư Địa Q51-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Năm Thức Thân Tương Ưng và Địa Ý  
T105 DGL 2 (10) Luận Du Già Sư Địa Q52-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Năm Thức Thân Tương Ưng và Địa Ý  
T105 DGL 2 (11) Luận Du Già Sư Địa Q53-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Năm Thức Thân Tương Ưng và Địa Ý  
T105 DGL 2 (12) Luận Du Già Sư Địa Q54-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Năm Thức Thân Tương Ưng và Địa Ý  
T105 DGL 2 (13) Luận Du Già Sư Địa Q55-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Năm Thức Thân Tương Ưng và Địa Ý  
T105 DGL 2 (14) Luận Du Già Sư Địa Q56-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Năm Thức Thân Tương Ưng và Địa Ý  
T105 DGL 2 (15) Luận Du Già Sư Địa Q57-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Năm Thức Thân Tương Ưng và Địa Ý  
T105 DGL 2 (16) Luận Du Già Sư Địa Q58-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Ba Địa có Tầm có Tứ  
T105 DGL 2 (17) Luận Du Già Sư Địa Q59-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Ba Địa có Tầm có Tứ  
T105 DGL 2 (18) Luận Du Già Sư Địa Q60-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Ba Địa có Tầm có Tứ  
T105 DGL 2 (19) Luận Du Già Sư Địa Q61-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Ba Địa có Tầm có Tứ  
T105 DGL 2 (20) Luận Du Già Sư Địa Q62-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Tam Ma Hí Đa  
T105 DGL 2 (21) Luận Du Già Sư Địa Q63-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Tam Ma Hí Đa  
T105 DGL 2 (22) Luận Du Già Sư Địa Q64-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Huệ Do Văn Tạo Thành  
T105 DGL 2 (23) Luận Du Già Sư Địa Q65-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Huệ Do Văn Tạo Thành  
T105 DGL 2 (24) Luận Du Già Sư Địa Q66-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Huệ Do Văn Tạo Thành  
T105 DGL 2 (25) Luận Du Già Sư Địa Q67-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Huệ Do Văn Tạo Thành  
T105 DGL 2 (26) Luận Du Già Sư Địa Q68-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Thanh Văn  
T105 DGL 2 (27) Luận Du Già Sư Địa Q69-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Huệ Do Tư Tạo Thành  
T105 DGL 2 (28) Luận Du Già Sư Địa Q70-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Thanh Văn  
T105 DGL 2 (29) Luận Du Già Sư Địa Q71-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Thanh Văn  
T105 DGL 2 (30) Luận Du Già Sư Địa Q72-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Bồ Tát  
T105 DGL 2 (31) Luận Du Già Sư Địa Q73-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Bồ Tát  
T105 DGL 2 (32) Luận Du Già Sư Địa Q74-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Bồ Tát  
T105 DGL 2 (33) Luận Du Già Sư Địa Q75-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Bồ Tát  
T105 DGL 2 (34) Luận Du Già Sư Địa Q76-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Bồ Tát  
T105 DGL 2 (35) Luận Du Già Sư Địa Q77-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Bồ Tát  
T105 DGL 2 (36) Luận Du Già Sư Địa Q78-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Bồ Tát  
T105 DGL 2 (37) Luận Du Già Sư Địa Q79-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Bồ Tát  
T105 DGL 2 (38) Luận Du Già Sư Địa Q80-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Bồ Tát  
T105 DGL 2 (39) Luận Du Già Sư Địa Q81-Phần Thâu Giải Thích 1  
T105 DGL 2 (40) Luận Du Già Sư Địa Q82-Phần Thâu Giải Thích 2  
T105 DGL 2 (41) Luận Du Già Sư Địa Q83-Phần Gồm Thâu Dị Môn 1  
T105 DGL 2 (42) Luận Du Già Sư Địa Q84-Phần Gồm Thâu Dị Môn 2  
T105 DGL 2 (43) Luận Du Già Sư Địa Q85-Phần Nhiếp Sự-Khế Kinh-Hành Lựa Chọn-Tóm Thâu 1  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T106 DU GIÀ LUẬN 3 (pdf) (Du Già Sư Địa Luận) MP3 KINH NÓI
T106 DGL 3 (01) Luận Du Già Sư Địa Q86-Phần Nhiếp Sự,Sự Khế Kinh-Hành Lựa Chọn-Thâu Tóm 1  
T106 DGL 3 (02) Luận Du Già Sư Địa Q87-Phần Nhiếp Sự,Sự Khế Kinh-Hành Lựa Chọn-Thâu Tóm 1  
T106 DGL 3 (03) Luận Du Già Sư Địa Q88-Phần Nhiếp Sự-Sự Khế Kinh-Hành Lựa Chọn-Thâu Tóm 1  
T106 DGL 3 (04) Luận Du Già Sư Địa Q89-Phần Nhiếp Sự-Sự Khế Kinh-Hành Lựa Chọn-Gồm Thâu 2  
T106 DGL 3 (05) Luận Du Già Sư Địa Q90-Phần Nhiếp Sự-Sự Khế Kinh-Hành Lựa Chọn-Gồm Thâu 2  
T106 DGL 3 (06) Luận Du Già Sư Địa Q91-Phần Nhiếp Sự-Sự Khế Kinh-Hành Lựa Chọn-Gồm Thâu 2  
T106 DGL 3 (07) Luận Du Già Sư Địa Q92-Phần Nhiếp Sự-Sự Khế Kinh-Hành Lựa Chọn-Gồm Thâu 2  
T106 DGL 3 (08) Luận Du Già Sư Địa Q93-Phần Nhiếp Sự-Sự Khế Kinh-Duyên Khởi-Thực-Đế-Gồm Thâu 3  
T106 DGL 3 (09) Luận Du Già Sư Địa Q94-Phần Nhiếp Sự-Sự Khế Kinh-Duyên Khởi-Thực-Đế-Giới-Gồm Thâu 3  
T106 DGL 3 (10) Luận Du Già Sư Địa Q95-Phần Nhiếp Sự-Sự Khế Kinh-Duyên Khởi-Thực-Đế-Giới-Gồm Thâu 3  
T106 DGL 3 (11) Luận Du Già Sư Địa Q96-Phần Nhiếp Sự-Sự Khế Kinh-Duyên Khởi-Thực-Đế-Giới-Gồm Thâu 3  
T106 DGL 3 (12) Luận Du Già Sư Địa Q97-Phần Nhiếp Sự-Sự Khế Kinh-Bồ Đề Phần Pháp Lựa Chọn-Gồm Thâu 4  
T106 DGL 3 (13) Luận Du Già Sư Địa Q98-Phần Nhiếp Sự-Sự Khế Kinh-Bồ Đề Phần Pháp Lựa Chọn-Gồm Thâu 4  
T106 DGL 3 (14) Luận Du Già Sư Địa Q99-Phần Nhiếp Sự-Sự Điều Phục-Lựa Chọn Gồm Thâu Chung 5  
T106 DGL 3 (15) Luận Du Già Sư Địa Q100-Phần Nhiếp Sự-Sự Điều Phục-Lựa Chọn Gồm Thâu Chung 5  
T106 DGL 3 (16) Luận Thích Du Già Sư Địa-Phần Bản Địa-Năm Thức Tương Ưng  
T106 DGL 3 (17) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q1-Chủng Tánh Của Xứ Phương Tiện Đầu Tiên  
T106 DGL 3 (18) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q1-Chủng Tánh Của Xứ Phương Tiện Phát Tâm Bồ Đề  
T106 DGL 3 (19) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q1-Chủng Tánh Của Xứ Phương Tiện Tự Lợi Lợi Tha  
T106 DGL 3 (20) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q1-Chủng Tánh Của Xứ Phương Tiện Nơi Nghĩa Chân Thật  
T106 DGL 3 (21) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q2-Chủng Tánh Của Xứ Phương Tiện Nghĩa Chân Thật  
T106 DGL 3 (22) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q2-Chủng Tánh Của Xứ Phương Tiện Của Lực  
T106 DGL 3 (23) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q3-Chủng Tánh Của Xứ Phương Tiện Thành Thục  
T106 DGL 3 (24) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q3-Chủng Tánh Của Xứ Phương Tiện Bồ Đề Vô Thượng  
T106 DGL 3 (25) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q3-Chủng Tánh Của Xứ Phương Tiện Lực Chủng Tánh  
T106 DGL 3 (26) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q4-Xứ Phương Tiện Thí  
T106 DGL 3 (27) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q4-Xứ Phương Tiện Giới  
T106 DGL 3 (28) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q5-Xứ Phương Tiện Giới  
T106 DGL 3 (29) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q6-Xứ Phương Tiện Nhẫn  
T106 DGL 3 (30) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q6-Xứ Phương Tiện Tinh Tấn  
T106 DGL 3 (31) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q6-Xứ Phương Tiện Thiền  
T106 DGL 3 (32) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q6-Xứ Phương Tiện Tuệ  
T106 DGL 3 (33) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q7-Xứ Phương Tiện Bốn Nhiếp  
T106 DGL 3 (34) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q7-Xứ Phương Tiện Cúng Dường Tập Cận Vô Lượng  
T106 DGL 3 (35) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q7-Xứ Phương Tiện Bồ Đề  
T106 DGL 3 (36) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q8-Xứ Phương Tiện Bồ Đề  
T106 DGL 3 (37) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q8-Xứ Phương Tiện Bồ Tát Công Đức  
T106 DGL 3 (38) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q8-Xứ Phương Tiện Thứ Pháp-Bồ Tát Tướng  
T106 DGL 3 (39) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q8-Xứ Phương Tiện Thứ Pháp-Dực  
T106 DGL 3 (40) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q9-Xứ Phương Tiện Thứ Pháp-Tâm Tịnh  
T106 DGL 3 (41) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q9-Xứ Phương Tiện Thứ Pháp-Trụ  
T106 DGL 3 (42) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q10-Xứ Phương Tiện Cứu Cánh-Sinh  
T106 DGL 3 (43) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q10-Xứ Phương Tiện Cứu Cánh-Nhiếp  
T106 DGL 3 (44) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q10-Xứ Phương Tiện Cứu Cánh-Địa  
T106 DGL 3 (45) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q10-Xứ Phương Tiện Cứu Cánh-Hành  
T106 DGL 3 (46) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q10-Kiến Lập Của Phương Tiện Cứu Cánh  
T106 DGL 3 (47) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q1-Địa Bồ Tát  
T106 DGL 3 (48) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q1-Tánh Hạnh Thiện Của Địa Bồ Tát  
T106 DGL 3 (49) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q1-Phát Tâm Bồ Đề Của Địa Bồ Tát  
T106 DGL 3 (50) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q1-Lợi Ích Trong Ngoài Của Địa Bồ Tát  
T106 DGL 3 (51) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q2-Nghĩa Chân Thật Của Địa Bồ Tát  
T106 DGL 3 (52) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q2-Địa Bồ Tát Bất Khả Tư Nghì  
T106 DGL 3 (53) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q3-Điều Phục Của Địa Bồ Tát  
T106 DGL 3 (54) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q3-Bồ Đề Của Địa Bồ Tát  
T106 DGL 3 (55) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q3-Lực Tánh Bồ Đề Của Địa Bồ Tát  
T106 DGL 3 (56) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q4-Bố Thí Của Địa Bồ Tát  
T106 DGL 3 (57) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q4-Trì Giới Của Địa Bồ Tát  
T106 DGL 3 (58) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q5-Nhẫn Nhục Của Địa Bồ Tát  
T106 DGL 3 (59) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q5-Tinh Tấn Của Địa Bồ Tát  
T106 DGL 3 (60) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q5-Thiền Định Của Địa Bồ Tát  
T106 DGL 3 (61) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q5-Trí Tuệ Của Địa Bồ Tát  
T106 DGL 3 (62) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q5-Lời Nhu Hòa Của Địa Bồ Tát  
T106 DGL 3 (63) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q6-Cúng Dường Tam Bảo Của Địa Bồ Tát  
T106 DGL 3 (64) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q6-Ba Mươi Phẩm Trợ Đạo Của Địa Bồ Tát  
T106 DGL 3 (65) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q7-Pháp Số Trợ Bồ Đề Của Địa Bồ Tát  
T106 DGL 3 (66) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q7-Công Đức Của Địa Bồ Tát  
T106 DGL 3 (67) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q7-Tướng Của Bồ Tát Như Pháp Trụ  
T106 DGL 3 (68) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q7-Thiền Của Như Pháp Trụ  
T106 DGL 3 (69) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q8-Tâm Định Của Như Pháp Trụ  
T106 DGL 3 (70) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q8-Sinh Địa Bồ Đề Của Như Pháp Trụ  
T106 DGL 3 (71) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q8-Sinh Của Địa Rốt Ráo  
T106 DGL 3 (72) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q9-Thâu Giữ Của Địa Rốt Ráo  
T106 DGL 3 (73) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q9-Cứu Cánh Của Địa Rốt Ráo  
T106 DGL 3 (74) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q9-Hạnh Của Địa Rốt Ráo  
T106 DGL 3 (75) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q9-Ba Mươi Hai Tướng Tốt 80 Vẻ Đẹp Của Địa Rốt Ráo  
T106 DGL 3 (76) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q9-Trụ Của Địa Rốt Ráo  
T106 DGL 3 (77) Kinh Bồ Tát Thiện Giới-Ưu Ba Ly Hỏi Pháp Thọ Giới Bồ Tát  
T106 DGL 3 (78) Luận Quyết Định Tạng Qt-Tâm Địa  
T106 DGL 3 (79) Luận Quyết Định Tạng Qtr-Tâm Địa  
T106 DGL 3 (80) Luận Quyết Định Tạng Qh-Tâm Địa  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T107 DU GIÀ LUẬN 4 (pdf) (Thành Duy Thức Luận) MP3 KINH NÓI
T107 DGL 4 (01) Thành Duy Thức Luận-Tựa  
T107 DGL 4 (02) Nghĩa Chữ Thành Duy Thức  
T107 DGL 4 (03) Thành Duy Thức Luận-Lược Nêu Tướng Duy Thức Luận  
T107 DGL 4 (04) Thành Duy Thức Luận 2-Phá Chấp Ngã  
T107 DGL 4 (05) Thành Duy Thức Luận 3-Hai Thứ Ngã Chấp  
T107 DGL 4 (06) Thành Duy Thức Luận 4-Giải Thích Vấn Nạn  
T107 DGL 4 (07) Thành Duy Thức Luận 5-Phá Chấp Pháp  
T107 DGL 4 (08) Thành Duy Thức Luận 6-Phá Các Thừa Giáo Chấp Pháp  
T107 DGL 4 (09) Thành Duy Thức Luận 7-Thức Biến Hiện Thứ Nhất  
T107 DGL 4 (10) Thành Duy Thức Luận 8-Giải Rõ Tướng Nhất Thiết Chủng  
T107 DGL 4 (11) Thành Duy Thức Luận 9-Chứng Minh Có Thức Thứ Tám  
T107 DGL 4 (12) Thành Duy Thức Luận 10-Thức Biến Hiện Thứ Hai  
T107 DGL 4 (13) Thành Duy Thức Luận 11-Thức Biến Hiện Thứ Ba  
T107 DGL 4 (14) Thành Duy Thức Luận 12-Dựa Mười Lăm Y Xứ Lập Mười Nhân  
T107 DGL 4 (15) Thành Duy Thức Luận 13-Bốn Duyên Nhiếp Mười Và Hai Nhân  
T107 DGL 4 (16) Thành Duy Thức Luận 14-Năm Quả  
T107 DGL 4 (17) Thành Duy Thức Luận 15-Giải Thích Vấn Nạn  
T107 DGL 4 (18) Thành Duy Thức Luận 16-Giải Thích Vấn Nạn  
T107 DGL 4 (19) Thành Duy Thức Luận 17-Giải Thích Vấn Nạn  
T107 DGL 4 (20) Thành Duy Thức Luận 18-Ba Vô Tánh  
T107 DGL 4 (21) Thành Duy Thức Luận 19-Năm Hạnh Vị Tu Chứng  
T107 DGL 4 (22) Thành Duy Thức Luận 20-Tư Lương Vị  
T107 DGL 4 (23) Thành Duy Thức Luận 21-Gia Hạnh Vị  
T107 DGL 4 (24) Thành Duy Thức Luận 22-Thông Đạt Vị  
T107 DGL 4 (25) Thành Duy Thức Luận 23-Tu Tập Vị  
T107 DGL 4 (26) Thành Duy Thức Luận 24-Cứu Cánh Vị  
T107 DGL 4 (27) Thành Duy Thức Luận 24-Cứu Cánh Vị tt  
T107 DGL 4 (28) Thành Duy Thức Luận 24-Cứu Cánh Vị ttt  
T107 DGL 4 (29) Duy Thức Tam Thập Tụng  
T107 DGL 4 (30) Luận Chuyển Thức  
T107 DGL 4 (31) Duy Thức Luận  
T107 DGL 4 (32) Luận Đại Thừa Duy Thức-Lời Tựa  
T107 DGL 4 (33) Luận Duy Thức Nhị Thập  
T107 DGL 4 (34) Luận Thành Duy Thức Báo Sanh Q1  
T107 DGL 4 (35) Luận Thành Duy Thức Báo Sanh Q2  
T107 DGL 4 (36) Luận Thành Duy Thức Báo Sanh Q3  
T107 DGL 4 (37) Luận Thành Duy Thức Báo Sanh Q4  
T107 DGL 4 (38) Luận Thành Duy Thức Báo Sanh Q5  
T107 DGL 4 (39) Luận Nhiếp Đại Thừa Qt  
T107 DGL 4 (40) Luận Nhiếp Đại Thừa Qh  
T107 DGL 4 (41) Luận Nhiếp Đại Thừa Q1-Y Chỉ Thắng Tướng-Chúng Danh  
T107 DGL 4 (42) Luận Nhiếp Đại Thừa Q1-Y Chỉ Thắng Tướng-Tướng  
T107 DGL 4 (43) Luận Nhiếp Đại Thừa Q1-Y Chỉ Thắng Tướng-Dẫn Chứng  
T107 DGL 4 (44) Luận Nhiếp Đại Thừa Q1-Y Chỉ Thắng Tướng-Sai Biệt  
T107 DGL 4 (45) Luận Nhiếp Đại Thừa Q1-Y Chỉ Thắng Tướng-Tướng Thù Thắng Nên Biết  
T107 DGL 4 (46) Luận Nhiếp Đại Thừa Q2-Y Chỉ Thắng Tướng-Tướng Thù Thắng Nên Biết  
T107 DGL 4 (47) Luận Nhiếp Đại Thừa Q2-Y Chỉ Thắng Tướng-Tướng Thù Thắng Của Nhập Nên Biết  
T107 DGL 4 (48) Luận Nhiếp Đại Thừa Q2-Y Chỉ Thắng Tướng-Tướng Thù Thắng Tiến Vào Nhân Quả  
T107 DGL 4 (49) Luận Nhiếp Đại Thừa Q3-Y Chỉ Thắng Tướng-Tướng Thù Thắng Về Tu Sai Biệt Tiến Vào Nhân Quả  
T107 DGL 4 (50) Luận Nhiếp Đại Thừa Q3-Y Chỉ Thắng Tướng-Tướng Thù Thắng Dựa Vào Giới Học  
T107 DGL 4 (51) Luận Nhiếp Đại Thừa Q3-Y Chỉ Thắng Tướng-Tướng Thù Thắng Dựa Vào Tâm Học  
T107 DGL 4 (52) Luận Nhiếp Đại Thừa Q3-Y Chỉ Thắng Tướng-Tướng Thù Thắng Dựa Vào Tuệ Học  
T107 DGL 4 (53) Luận Nhiếp Đại Thừa Q3-Y Chỉ Thắng Tướng-Tướng Thù Thắng Sai Biệt Trí  
T107 DGL 4 (54) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Qt-Nêu Tổng Cương Yếu  
T107 DGL 4 (55) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Qt-Chổ Nương Tựa Của Pháp Sở Tri  
T107 DGL 4 (56) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Qtr-Tướng Phần Của Các Pháp Sở Tri  
T107 DGL 4 (57) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Qtr-Ngộ Nhập Các Pháp Sở Tri  
T107 DGL 4 (58) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Qtr-Nhơn Quả Của Sợ Ngộ Nhập  
T107 DGL 4 (59) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Qh-Sự Tu Tập Về Nhơn Quả  
T107 DGL 4 (60) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Qh-Giới Tăng Thượng Của Sự Tu Tập  
T107 DGL 4 (61) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Qh-Định Tăng Thượng Của Sự Tu Tập  
T107 DGL 4 (62) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Qh-Tuệ Tăng Thượng Của Sự Tu Tập  
T107 DGL 4 (63) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Qh-Trí Tăng Thượng Của Sự Tu Tập  
T107 DGL 4 (64) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Q1-Giải Thích Y Chỉ Trong Thắng Tướng  
T107 DGL 4 (65) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Q1-Chúng Danh-Vô Đẳng Thánh Giáo  
T107 DGL 4 (66) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Q1-Thứ Tự Mười Nghĩa  
T107 DGL 4 (67) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Q1-Chúng Danh  
T107 DGL 4 (68) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Q2-Giải Thích Trong Y Chỉ Thắng Tướng-Chúng Danh  
T107 DGL 4 (69) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Q2-Giải Thích Trong Y Chỉ Thắng Tướng-Tướng-Huân Tập  
T107 DGL 4 (70) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Q2-Giải Thích Trong Y Chỉ Thắng Tướng-Bất Nhất Nhị-Làm Nhân Quả Lẫn Nhau  
T107 DGL 4 (71) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Q2-Giải Thích Trong Y Chỉ Thắng Tướng-Nhân Quả Biệt Bất Diệt-Duyên Sinh  
T107 DGL 4 (72) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q3-Giải Thích Dẫn Chứng Phẩm-Phiền Nảo Bất Tịnh  
T107 DGL 4 (73) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q3-Giải Thích Dẫn Chứng Phẩm-Nghiệp Bất Tịnh-Sinh Bất Tịnh  
T107 DGL 4 (74) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q3-Giải Thích Dẫn Chứng Phẩm-Thế Gian Tịnh-Xuất Thế Gian Tịnh  
T107 DGL 4 (75) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q4-Sai Biệt-Thuận Đạo Lý  
T107 DGL 4 (76) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q4-Giải Thích Sai Biệt-Ngôn Thuyết Ngã Kiến Hữu Phần Dẫn Sinh Quả Báo Duyên Tướng  
T107 DGL 4 (77) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q5-Giải Thích Ưng Tri Thắng Tướng-Tướng  
T107 DGL 4 (78) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q5-Giải Thích Ưng Tri Thắng Tướng-Sai Biệt  
T107 DGL 4 (79) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q5-Giải Thích Ưng Tri Thắng Tướng-Phân Biệt  
T107 DGL 4 (80) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q6-Giải Thích Ưng Tri Thắng Tướng  
T107 DGL 4 (81) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q6-Giải Thích Ưng Tri Thắng Tướng-Hiển Thị Liễu Ý Y  
T107 DGL 4 (82) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q7-Giải Thích Ưng Tri Nhập Thắng Tướng-Chánh Nhập Tướng  
T107 DGL 4 (83) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q7-Giải Thích Ưng Tri Nhập Thắng Tướng-Nhập Phương Tiện Đạo  
T107 DGL 4 (84) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q7-Giải Thích Ưng Tri Nhập Thắng Tướng-Nhập Tư Lương  
T107 DGL 4 (85) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q8-Nhập Tư Lương Quả  
T107 DGL 4 (86) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q9-Giải Thích Nhập Nhân Quả Thắng Tướng Thứ 4-Nhân Quả Vị  
T107 DGL 4 (87) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q9-Giải Thích Nhập Nhân Quả Thắng Tướng Thứ 4-Lập Danh  
T107 DGL 4 (88) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q10-Giải Thích Nhập Nhân Quả Tu Sai Biệt Thắng Tướng Thứ 5-Đối Trị  
T107 DGL 4 (89) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q10-Giải Thích Nhập Nhân Quả Tu Sai Biệt Thắng Tướng Thứ 5-Lập Danh  
T107 DGL 4 (90) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q10-Giải Thích Nhập Nhân Quả Tu Sai Biệt Thắng Tướng Thứ 5-Tu Tướng  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T108 DU GIÀ LUẬN 5 (pdf) (Nhiếp Đại Thừa Luận Thích) MP3 KINH NÓI
T108 DGL 5 (01) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q11-Giải Thích Nhập Nhân Quả Tu Sai Biệt Thắng Tướng Thứ 5-Tu Thời  
T108 DGL 5 (02) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q11-Giải Thích Y Giới Học Tướng Thù Thắng Thứ 6  
T108 DGL 5 (03) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q11-Giải Thích Y Tuệ Học Sai Biệt Tướng Thù Thắng Thứ 7  
T108 DGL 5 (04) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q12-Giải Thích Y Tuệ Học Sai Biệt Tướng Thù Thắng Thứ 8  
T108 DGL 5 (05) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q13-Giải Thích Học Quả Tướng Thù Thắng Thứ 9  
T108 DGL 5 (06) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q13-Giải Thích Trí Sai Biệt Tướng Thù Thắng Thứ 10  
T108 DGL 5 (07) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q14-Giải Thích Trí Sai Biệt Tướng Thù Thắng Thứ 10  
T108 DGL 5 (08) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q15-Giải Thích Trí Sai Biệt Tướng Thù Thắng Thứ 10  
T108 DGL 5 (09) Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa Q1-Nên Biết Y chỉ Thắng Tướng Thắng Ngữ-Thánh Giáo Vô Đẳng  
T108 DGL 5 (10) Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa Q2-Nên Biết Y chỉ Thắng Tướng Thắng Ngữ-Tướng  
T108 DGL 5 (11) Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa Q3-Nên Biết Y Chỉ Thắng Tướng Thắng Ngữ-Thế Gian Tịnh  
T108 DGL 5 (12) Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa Q4-Nên Biết Y Chỉ Thắng Tướng Thắng Ngữ-Tướng  
T108 DGL 5 (13) Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa Q5-Nên Biết Y Chỉ Thắng Tướng Thắng Ngữ-Phân Biệt  
T108 DGL 5 (14) Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa Q6-Nên Biết Y Chỉ Thắng Tướng Thắng Ngữ  
T108 DGL 5 (15) Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa Q7-Nên Biết Y Chỉ Thắng Tướng Thắng Ngữ-Nhân Quả Vị  
T108 DGL 5 (16) Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa Q7-Nên Biết Y Chỉ Thắng Tướng Thắng Ngữ-Đối Trị-Lập Danh  
T108 DGL 5 (17) Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa Q8-Tăng Thượng Giới Học Thắng Tướng Thắng Ngữ  
T108 DGL 5 (18) Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa Q9-Thắng Tướng Thắng Ngữ Tăng Thượng Huệ Học  
T108 DGL 5 (19) Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa Q10-Trí Thắng Tướng Thắng Ngữ  
T108 DGL 5 (20) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q1-Nêu Tổng Quát Về Cương Yếu  
T108 DGL 5 (21) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q2-Chổ Dựa Của Đối Tượng Nhận Thức (Sở Tri Y)  
T108 DGL 5 (22) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q3-Chổ Dựa Của Đối Tượng Nhận Thức (Sở Tri Y)  
T108 DGL 5 (23) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q4-Tướng Của Đối Tượng Nhận Thức (Sở Tri Chướng)  
T108 DGL 5 (24) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q5-Tướng Của Đối Tượng Nhận Thức (Sở Tri Chướng)  
T108 DGL 5 (25) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q6-Nhập Tướng Của Đối Tượng Nhận Thức  
T108 DGL 5 (26) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q7-Nhập Nhân Quả Ấy  
T108 DGL 5 (27) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q8-Giới Học Tăng Thượng  
T108 DGL 5 (28) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q8-Tuệ Học Tăng Thượng  
T108 DGL 5 (29) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q9-Huệ Học Tăng Thượng  
T108 DGL 5 (30) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q10-Quả Trí Kia  
T108 DGL 5 (31) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q1-Nêu Tổng Quát Về Cương Yếu  
T108 DGL 5 (32) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q2-Chổ Dựa Của Đối Tượng Nhận Thức  
T108 DGL 5 (33) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q3-Chổ Dựa Của Đối Tượng Nhận Thức  
T108 DGL 5 (34) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q4-Tướng Của Đối Tượng Nhận Thức  
T108 DGL 5 (35) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q5-Tướng Của Đối Tượng Nhận Thức  
T108 DGL 5 (36) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q6-Nhập Tướng Của Đối Tượng Nhận Thức  
T108 DGL 5 (37) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q7-Nhập Nhân Quả  
T108 DGL 5 (38) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q8-Tâm Học Tăng Thượng  
T108 DGL 5 (39) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q9-Quả Đoạn  
T108 DGL 5 (40) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q10-Quả Trí  
T108 DGL 5 (41) Luận Trung Biên Phân Biệt Qt-Tướng  
T108 DGL 5 (42) Luận Trung Biên Phân Biệt Qh-Đối Trị Tu Trụ  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T109 DU GIÀ LUẬN 6 (pdf) (Biện Luận Trung Biên) MP3 KINH NÓI
T109 DGL 6 (01) Luận Biện Trung Biên Qt-Nói Về Tướng  
T109 DGL 6 (02) Luận Biện Trung Biên Qt-Nói Về Chướng  
T109 DGL 6 (03) Luận Biện Trung Biên Qtr-Biện Chân Thật  
T109 DGL 6 (04) Luận Biện Trung Biên Qtr-Nói Về Tu Đối Trị  
T109 DGL 6 (05) Luận Biện Trung Biên Qtr-Biện Tu Phẩm Vị  
T109 DGL 6 (06) Luận Biện Trung Biên Qh-Biện Đắc Quả-Nói Về Thừa Vô Thượng  
T109 DGL 6 (07) Luận Biện Trung Biên Tụng-Nói Về Tướng-Nói Về Chân Thật  
T109 DGL 6 (08) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q1-Thâu Nhiếp Sự  
T109 DGL 6 (09) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q2-Thâu Nhiếp Sự  
T109 DGL 6 (10) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q3-Thâu Nhiếp Sự  
T109 DGL 6 (11) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q4-Thâu Nhiếp Sự  
T109 DGL 6 (12) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q5-Thâu Nhiếp Nghĩa Thanh Tịnh  
T109 DGL 6 (13) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q6-Thâu Nhiếp Nghĩa Tịnh  
T109 DGL 6 (14) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q7-Thâu Nhiếp Nghĩa Tịnh  
T109 DGL 6 (15) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q8-Thâu Nhiếp Nghĩa Tịnh  
T109 DGL 6 (16) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q9-Thâu Nhiếp Nghĩa Tịnh  
T109 DGL 6 (17) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q10-Thâu Nhiếp Nghĩa Tịnh  
T109 DGL 6 (18) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q11-Nhiếp Nghĩa Tịnh  
T109 DGL 6 (19) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q12-Thâu Tóm Nghĩa Tịnh  
T109 DGL 6 (20) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q13-Thâu Tóm Nghĩa Tịnh  
T109 DGL 6 (21) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q14-Thành Thiện Xảo  
T109 DGL 6 (22) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q15-Thành Lập Khổ  
T109 DGL 6 (23) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q15-Thành Lập Không  
T109 DGL 6 (24) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q16-Thành Lập Không-Thành Lập Vô Tính  
T109 DGL 6 (25) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q16-Thành Lập Hiện Quán  
T109 DGL 6 (26) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q17-Thành Lập Hiện Quán  
T109 DGL 6 (27) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q17-Thành Lập Du Già-Thành Lập Bất Tư Nghì  
T109 DGL 6 (28) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q17-Thâu Nhiếp Quyết Trạch Thù Thắng  
T109 DGL 6 (29) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q18-Thâu Nhiếp Quyết Trạch Thù Thắng  
T109 DGL 6 (30) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q19-Thâu Nhiếp Quyết Trạch Thù Thắng  
T109 DGL 6 (31) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q20-Thâu Nhiếp Quyết Trạch Thù Thắng  
T109 DGL 6 (32) Tụng Luận Hiển Dương Thánh Giáo-Nhiếp Sự-Nhiếp Tịnh Nghĩa  
T109 DGL 6 (33) Tụng Luận Hiển Dương Thánh Giáo-Nhiếp Thành Thiện Xảo-Thành Vô Thường  
T109 DGL 6 (34) Tụng Luận Hiển Dương Thánh Giáo-Thành Khổ-Thành Không  
T109 DGL 6 (35) Tụng Luận Hiển Dương Thánh Giáo-Thành Vô Tánh-Thành Hiện Quán  
T109 DGL 6 (36) Tụng Luận Hiển Dương Thánh Giáo-Thành Du Già-Thành Bất Tư Nghị-Nhiếp Thắng Quyết Trạch  
T109 DGL 6 (37) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh-Lý Bạch Dược Vâng Lệnh Vua Soạn Lời Tựa  
T109 DGL 6 (38) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q1-Duyên Khởi  
T109 DGL 6 (39) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q1-Thành Lập Tông  
T109 DGL 6 (40) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q1-Quy Y  
T109 DGL 6 (41) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q1-Chủng Tính  
T109 DGL 6 (42) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q2-Phát Tâm  
T109 DGL 6 (43) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q2-Thần Thông-Thành Thục  
T109 DGL 6 (44) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q3-Bồ Đề  
T109 DGL 6 (45) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q4-Nói Về Tín  
T109 DGL 6 (46) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q5-Thuật Cầu  
T109 DGL 6 (47) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q6-Hoằng Pháp  
T109 DGL 6 (48) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q7-Giáo Thọ  
T109 DGL 6 (49) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q8-Độ Nhiếp  
T109 DGL 6 (50) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q9-Cúng Dường  
T109 DGL 6 (51) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q10-Giác Phần  
T109 DGL 6 (52) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q11-Giác Phần  
T109 DGL 6 (53) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q12-Công Đức  
T109 DGL 6 (54) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q13-Hành-Trụ  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T110 DU GIÀ LUẬN 7 (pdf) (Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập) MP3 KINH NÓI
T110 DGL 7 (01) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Q1-Phần Bản Sự-Ba Pháp  
T110 DGL 7 (02) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Q2-Phần Bản Sự-Ba Pháp Trong Phần Bản Sự  
T110 DGL 7 (03) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Q3-Phần Bản Sự-Ba Pháp Trong Phần Bản Sự  
T110 DGL 7 (04) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Q3-Nhiếp Trong Phần Bản Sự-Tương Ưng  
T110 DGL 7 (05) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Q3-Thành Tựu Trong Phần Bản Sự-Phẩm Đế Trong Phần Quyết Trạch  
T110 DGL 7 (06) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Q4-Phẩm Đế Trong Phần Quyết Trạch  
T110 DGL 7 (07) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Q5-Phẩm Đế Trong Phần Quyết Trạch  
T110 DGL 7 (08) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Q6-Pháp Trong Phần Quyết Trạch  
T110 DGL 7 (09) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Q6-Đắc Trong Phần Quyết Trạch  
T110 DGL 7 (10) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Q7-Đắc Trong Phần Quyết Trạch  
T110 DGL 7 (11) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Q7-Nghi Luận Trong Phần Quyết Trạch  
T110 DGL 7 (12) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q1-Phần Bản Sự-Ba Pháp  
T110 DGL 7 (13) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q2-Ba Pháp Trong Phần Bản Sự  
T110 DGL 7 (14) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q3-Ba Pháp Trong Phần Bản Sự  
T110 DGL 7 (15) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q4-Ba Pháp Trong Phần Bản Sự  
T110 DGL 7 (16) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q5-Ba Pháp Trong Phần Bản Sự  
T110 DGL 7 (17) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q5-Nhiếp Trong Phần Bản Sự-Tương Ưng Trong Phần Bản Sự  
T110 DGL 7 (18) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q6-Phần Quyết Trạch-Đế  
T110 DGL 7 (19) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q7-Phần Chắc Chắn-Đế  
T110 DGL 7 (20) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q8-Phần Quyết Trạch-Đế  
T110 DGL 7 (21) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q9-Phần Quyết Trạch-Đế  
T110 DGL 7 (22) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q10-Phần Quyết Trạch-Đế  
T110 DGL 7 (23) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q11-Phần Quyết Trạch-Pháp  
T110 DGL 7 (24) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q12-Phần Quyết Trạch-Pháp  
T110 DGL 7 (25) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q13-Phần Quyết Trạch-Đắc  
T110 DGL 7 (26) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q14-Phần Quyết Trạch-Đắc  
T110 DGL 7 (27) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q15-Phần Quyết Trạch-Luận  
T110 DGL 7 (28) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q16-Phần Quyết Trạch-Luận  
T110 DGL 7 (29) Luận Lục Môn Giáo Thọ Tập Định  
T110 DGL 7 (30) Luận Nghiệp Thành Tựu  
T110 DGL 7 (31) Luận Đại Thừa Thành Nghiệp  
T110 DGL 7 (32) Luận Phật Tánh Q1-Duyên Khởi-Phá Chấp  
T110 DGL 7 (33) Luận Phật Tánh Q2-Hiển Thể Ba Nhân-Ba Tánh-Như Lai Tạng  
T110 DGL 7 (34) Luận Phật Tánh Q3-Biệt Tướng-Tổng Nhiếp-Phân Biệt  
T110 DGL 7 (35) Luận Phật Tánh Q4-Biệt Tướng-Vô Biến Dị-Không Sai Khác  
T110 DGL 7 (36) Luận Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tánh Q1-Phần Luận Bổn  
T110 DGL 7 (37) Luận Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tánh Q1-Phần Giải Thích  
T110 DGL 7 (38) Luận Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tánh Q2-Phật Bảo-Pháp Bảo-Tăng Bảo  
T110 DGL 7 (39) Luận Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tánh Q3-Tất Cả Chúng Sinh Có Như Lai Tạng  
T110 DGL 7 (40) Luận Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tánh Q4-Vô Lượng Phiền Não Trói Buộc  
T110 DGL 7 (41) Luận Đại Thừa Ngũ Uẩn  
T110 DGL 7 (42) Luận Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn  
T110 DGL 7 (43) Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Bản Sự Phần Trung Lược Lục Danh Số  
T110 DGL 7 (44) Luận Vương Pháp Chánh Ly  
T110 DGL 7 (45) Luận Thập Bát Không  
T110 DGL 7 (46) Luận Tam Vô Tánh Qt-Trích Trong Luận Vô Tướng  
T110 DGL 7 (47) Luận Tam Vô Tánh Qh-Trích Trong Luận Vô Tướng  
T110 DGL 7 (48) Luận Hiên Thức-Trích Trong Luận Vô Tướng  
T110 DGL 7 (49) Luận Vô Tướng Tư Trần  
T110 DGL 7 (50) Luận Giải Quyến  
T110 DGL 7 (51) Luận Chưởng Trung  
T110 DGL 7 (52) Luận Thủ Nhân Giả Thiết  
T110 DGL 7 (53) Bài Tụng Luận Quán Tổng Tướng  
T110 DGL 7 (54) Bài Tụng Luận Quán Duyên Sở Duyên  
T110 DGL 7 (55) Giải Thích Luận Quán Sở Duyên  
T110 DGL 7 (56) Luận Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt  
T110 DGL 7 (57) Luận Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt  
 
 
BỘ LUẬN TẬP 4 tập 111-114
BẢN KINH CHỮ Tập T111 LUẬN TẬP 1 (pdf) (Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận Bổn) MP3 KINH NÓI
T111 LT 1 (01) 1628 Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận Bổn  
T111 LT 1 (02) 1629 Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận Bổn Chưa thâu
T111 LT 1 (03) 1630 Luận Nhân Minh Chánh Lý file mp3
T111 LT 1 (04) 1631 Luận Hồi Tránh-Phần Kệ Đầu Thứ Nhất  
T111 LT 1 (05) 1632 Luận Phương Tiện Tâm-Tạo Luận  
T111 LT 1 (06) 1633 Luận Như Thật Phản Chất Nạn Phẩm  
T111 LT 1 (07) 1633 Luận Nhập Đại Thừa Qh-Phẩm Cơ Luận Không  
T111 LT 1 (08) 1634 Luận Nhập Đại Thừa Qt-Phẩm Ý Nghĩa  
T111 LT 1 (09) 1635 Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Q1  
T111 LT 1 (10) 1635 Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Q2  
T111 LT 1 (11) 1635 Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Q3  
T111 LT 1 (12) 1635 Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Q4  
T111 LT 1 (13) 1635 Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Q5  
T111 LT 1 (14) 1635 Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Q6  
T111 LT 1 (15) 1635 Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Q7  
T111 LT 1 (16) 1635 Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Q8  
T111 LT 1 (17) 1635 Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Q9  
T111 LT 1 (18) 1635 Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Q10  
T111 LT 1 (19) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q1-Tập Bố Thí Học  
T111 LT 1 (20) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q2-Tập Bố Thí Học  
T111 LT 1 (21) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q3-Tập Bố Thí Học  
T111 LT 1 (22) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q4-Giới Hộ Trì Chánh Pháp  
T111 LT 1 (23) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q5-Không  
T111 LT 1 (24) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q6-Không  
T111 LT 1 (25) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q7-Không  
T111 LT 1 (26) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q8-Tập Ly Nạn Giới Học-Hộ Thân  
T111 LT 1 (27) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q9-Hộ Thân-Hộ Thọ Dụng Phước  
T111 LT 1 (28) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q10-Hộ Thọ Dụng Phước-Thanh Tịnh  
T111 LT 1 (29) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q11-Thanh Tịnh  
T111 LT 1 (30) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q12-Thanh Tịnh  
T111 LT 1 (31) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q13-Tinh Tấn Ba La Mật-Nói Về A Lan Nhã  
T111 LT 1 (32) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q14-Nói Về A Lan Nhã  
T111 LT 1 (33) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q15-Trị Tâm  
T111 LT 1 (34) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q16-Trị Tâm-Niệm Xứ  
T111 LT 1 (35) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q17-Niệm Xứ-Tự Tánh Thanh Tịnh  
T111 LT 1 (36) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q18-Tự Tánh Thanh Tịnh  
T111 LT 1 (37) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q19-Tự Tánh Thanh Tịnh  
T111 LT 1 (38) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q20-Chánh Mạng Thọ Dụng  
T111 LT 1 (39) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q21-Tăng Trưởng Thắng Lực-Cung Khính Tác Lê  
T111 LT 1 (40) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q22-Cung Khính Tác Lê-Niệm Tam Bảo  
T111 LT 1 (41) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q23-Niệm Tam Bảo  
T111 LT 1 (42) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q24-Niệm Tam Bảo  
T111 LT 1 (43) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q25-Niệm Tam Bảo  
T111 LT 1 (44) 1637 Luận Tập Đại Thừa Tướng Qt  
T111 LT 1 (45) 1637 Luận Tập Đại Thừa Tướng Qh  
T111 LT 1 (46) 1638 Luận Tập Chư Pháp Bảo Tối Thượng Nghĩa Qt  
T111 LT 1 (47) 1638 Luận Tập Chư Pháp Bảo Tối Thượng Nghĩa Qh  
T111 LT 1 (48) 1639 Luận Đề Bà Bồ Tát Phá Lăng Già Kinh Trung Ngoại Đại Thừa Tứ Tông  
T111 LT 1 (49) 1640 Luận Đề Bà Bồ Tát Phá Lăng Già Kinh Trung Ngoại Tiểu Thừa Niết Bàn  
T111 LT 1 (50) 1641 Luận Về Tùy Tướng-Giải Mười Đế Trong Luận  
T111 LT 1 (51) 1642 Luận Kim Cang Kế  
T111 LT 1 (52) 1643 Kinh Ni Kiền Tử Vấn Vô Ngã Nghĩa  
T111 LT 1 (53) 1644 Kinh Lập Thế A Tỳ Đàm Q1-Địa Động  
T111 LT 1 (54) 1644 Kinh Lập Thế A Tỳ Đàm Q2-Tượng Vương Lậu Xà Kỳ Lợi  
T111 LT 1 (55) 1644 Kinh Lập Thế A Tỳ Đàm Q3-Vườn Hoan Hỷ  
T111 LT 1 (56) 1644 Kinh Lập Thế A Tỳ Đàm Q4-Thành Đề Đầu Lại Tra  
T111 LT 1 (57) 1644 Kinh Lập Thế A Tỳ Đàm Q5-Thiên và Phi Thiên Đánh Nhau  
T111 LT 1 (58) 1644 Kinh Lập Thế A Tỳ Đàm Q6-Vì Sao  
T111 LT 1 (59) 1644 Kinh Lập Thế A Tỳ Đàm Q7-Thọ Sanh  
T111 LT 1 (60) 1644 Kinh Lập Thế A Tỳ Đàm Q8-Địa Ngục  
T111 LT 1 (61) 1644 Kinh Lập Thế A Tỳ Đàm Q9-Tiểu Tam Tai Tật Dịch  
T111 LT 1 (62) 1644 Kinh Lập Thế A Tỳ Đàm Q10-Đại Tam Tai-Hỏa Tai  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T112 LUẬN TẬP 2 (pdf) (Luận Chương Sở Tri) MP3 KINH NÓI
T112 LT 2 (001) 1645 CHương Luận Sở Tri Qt-Lời Tựa  
T112 LT 2 (002) 1645 CHương Luận Sở Tri Qh Chưa thâu
T112 LT 2 (003) 1646 Luận Thành Thật Q1-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Sơ Cụ Túc-Thập Lực file mp3
T112 LT 2 (004) 1646 Luận Thành Thật Q1-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Tứ Vô Úy-Mười Hiệu  
T112 LT 2 (005) 1646 Luận Thành Thật Q1-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Ba Nghiệp Không Cần Phòng Hộ-Luận Pháp Bảo Sơ Tam Thiện  
T112 LT 2 (006) 1646 Luận Thành Thật Q1-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Chúng Pháp-Mười Hai Bộ Kinh  
T112 LT 2 (007) 1646 Luận Thành Thật Q1-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Tăng Bảo Là Luận Về Sự Thanh Tịnh Làm Dầu Tiên-Phân Biệt Hiền Thánh  
T112 LT 2 (008) 1646 Luận Thành Thật Q1-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Ruộng Phước-Cát Tường  
T112 LT 2 (009) 1646 Luận Thành Thật Q2-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Lập Luận-Luận Môn  
T112 LT 2 (010) 1646 Luận Thành Thật Q2-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Tán Luận-Bốn Pháp  
T112 LT 2 (011) 1646 Luận Thành Thật Q2-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Tứ Đế-Pháp Tụ  
T112 LT 2 (012) 1646 Luận Thành Thật Q2-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Trước 10 Luận Có Tướng-Vô Tướng  
T112 LT 2 (013) 1646 Luận Thành Thật Q2-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Có Hai Đời-Hai Đời Quá Khứ Vi Lai Đều Không-Tất Cả Pháp Có Không  
T112 LT 2 (014) 1646 Luận Thành Thật Q3-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Có Trung Ấm-Không Có Trung Ấm  
T112 LT 2 (015) 1646 Luận Thành Thật Q3-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Theo Thứ Lớp-Trong Một Lúc  
T112 LT 2 (016) 1646 Luận Thành Thật Q3-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Thoát Lui-Không Thoát Lui-Tâm Tánh  
T112 LT 2 (017) 1646 Luận Thành Thật Q3-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Tương Ưng Bất Tương Ưng-Nghiệp Quá Khứ-Biện Luận Về Tam Bảo  
T112 LT 2 (018) 1646 Luận Thành Thật Q3-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Vô Ngã-Có Ngã-Không Ngã  
T112 LT 2 (019) 1646 Luận Thành Thật Q3-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Nhóm Khổ Đế Sắc Tướng Trong Sắc Luận-Tên Gọi Sắc-Bốn Đại Giả Danh  
T112 LT 2 (020) 1646 Luận Thành Thật Q3-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Bốn Đại Thật Có-Đó Chẳng Phải Chứng  
T112 LT 2 (021) 1646 Luận Thành Thật Q3-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Làm Rõ Tôn Chỉ Của Bổn Luận-Không Có Tướng Cứng-Có Tướng Cứng  
T112 LT 2 (022) 1646 Luận Thành Thật Q3-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Tướng Bốn Đại  
T112 LT 2 (023) 1646 Luận Thành Thật Q4-Căn Giả Danh-Phân Biệt Căn  
T112 LT 2 (024) 1646 Luận Thành Thật Q4-Căn Và Bốn Đại Bằng Nhau-Căn Vô Tri  
T112 LT 2 (025) 1646 Luận Thành Thật Q4-Căn Trần Hợp Ly  
T112 LT 2 (026) 1646 Luận Thành Thật Q4-Thanh Văn-Ngửi Mùi Hương  
T112 LT 2 (027) 1646 Luận Thành Thật Q4-Cảm Giác Về Xúc-Ý  
T112 LT 2 (028) 1646 Luận Thành Thật Q5-Căn Bất Định-Tướng Của Sắc Pháp  
T112 LT 2 (029) 1646 Luận Thành Thật Q5-Tướng Của Tiếng-Tướng Của Hương  
T112 LT 2 (030) 1646 Luận Thành Thật Q5-Tướng Của Vị-Tướng Của Xúc  
T112 LT 2 (031) 1646 Luận Thành Thật Q5-Trong Thức Luận Của Nhóm Khổ Đế-Chẳng Phải Không Có Tâm Số Pháp-Chẳng Phải Có Tâm Số Pháp  
T112 LT 2 (032) 1646 Luận Thành Thật Q5-Trong Thức Luận Của Nhóm Khổ Đế-Lập Không Có Tâm Số-Lập Có Tâm Số  
T112 LT 2 (033) 1646 Luận Thành Thật Q5-Trong Thức Luận Của Nhóm Khổ Đế-Rõ Ràng Không Có Tâm Số Pháp-Không Tương Ưng  
T112 LT 2 (034) 1646 Luận Thành Thật Q5-Trong Thức Luận Của Nhóm Khổ Đế-Có Tương Ưng-Chẳng Phải Tương Ưng  
T112 LT 2 (035) 1646 Luận Thành Thật Q5-Trong Thức Luận Của Nhóm Khổ Đế-Nhiều Tâm-Một Tâm-Chẳng Phải Nhiều Tâm-Chẳng Phải Một Tâm  
T112 LT 2 (036) 1646 Luận Thành Thật Q5-Trong Thức Luận Của Nhóm Khổ Đế-Nói Rõ Có Nhiều Tâm-Thức Tạm Trú-Thức Không Trú  
T112 LT 2 (037) 1646 Luận Thành Thật Q5-Trong Thức Luận Của Nhóm Khổ Đế-Thức Cùng Sinh-Thức Không Cùng Sinh  
T112 LT 2 (038) 1646 Luận Thành Thật Q6-Tưởng Thọ Trong Luận Thọ Nhóm Khổ Đế-Hành Khổ  
T112 LT 2 (039) 1646 Luận Thành Thật Q6-Tưởng Ấm Trong Của Nhóm Khổ Đế  
T112 LT 2 (040) 1646 Luận Thành Thật Q6-Biện Minh Về Ba Thọ-Hỏi Về Thọ  
T112 LT 2 (041) 1646 Luận Thành Thật Q6-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Khổ Đế-Hỷ-Tín-Cần-Ức  
T112 LT 2 (042) 1646 Luận Thành Thật Q6-Năm Thọ Căn  
T112 LT 2 (043) 1646 Luận Thành Thật Q6-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Khổ Đế-Xúc-Niệm-Dục  
T112 LT 2 (044) 1646 Luận Thành Thật Q6-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Khổ Đế-Giác Quan-Những Tâm Số Khác  
T112 LT 2 (045) 1646 Luận Thành Thật Q7-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Khổ Đế-Bất Tương ưng Hành  
T112 LT 2 (046) 1646 Luận Thành Thật Q7-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Tướng Nghiệp Trong Luận Nghiệp-Vô Tác  
T112 LT 2 (047) 1646 Luận Thành Thật Q7-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Chẳng Cố Ý-Tội Nặng Nhẹ  
T112 LT 2 (048) 1646 Luận Thành Thật Q7-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Nghiệp Lớn Nhỏ-Ba Nghiệp  
T112 LT 2 (049) 1646 Luận Thành Thật Q7-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Tà Hạnh-Chánh Hạnh  
T112 LT 2 (050) 1646 Luận Thành Thật Q7-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Nghiệp Trói Buộc  
T112 LT 2 (051) 1646 Luận Thành Thật Q8-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Ba Nghiệp Báo-Ba Loại Thọ Báo Của Nghiệp  
T112 LT 2 (052) 1646 Luận Thành Thật Q8-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Ba Chướng-Bốn Nghiệp  
T112 LT 2 (053) 1646 Luận Thành Thật Q8-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Ngũ Nghịch-Năm Giới  
T112 LT 2 (054) 1646 Luận Thành Thật Q8-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Sáu Nghiệp  
T112 LT 2 (055) 1646 Luận Thành Thật Q8-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Bảy Luật Nghi Bất Thiện-Thiện  
T112 LT 2 (056) 1646 Luận Thành Thật Q8-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Tám Giới Trai-Tám Loại Ngữ-Chín Nghiệp  
T112 LT 2 (057) 1646 Luận Thành Thật Q8-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Mười Đạo Bất Thiện  
T112 LT 2 (058) 1646 Luận Thành Thật Q9-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Mười Đạo Thiện-Quá Hoạn  
T112 LT 2 (059) 1646 Luận Thành Thật Q9-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Ba Nghiệp Khinh Trọng  
T112 LT 2 (060) 1646 Luận Thành Thật Q9-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Nêu Rõ Nhân Của Nghiệp-Luận Về Phiền Não và Tướng Phiền Não  
T112 LT 2 (061) 1646 Luận Thành Thật Q9-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Tướng Tham-Nhân Của Tham  
T112 LT 2 (062) 1646 Luận Thành Thật Q9-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Lỗi Lầm Của Tham-Đoạn Tham  
T112 LT 2 (063) 1646 Luận Thành Thật Q9-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Sân Giận-Vô Minh  
T112 LT 2 (064) 1646 Luận Thành Thật Q10-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Kiêu Mạng-Nghi  
T112 LT 2 (065) 1646 Luận Thành Thật Q10-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Thân Kiến-Biên Kiến  
T112 LT 2 (066) 1646 Luận Thành Thật Q10-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Tà Kiến-Hai Thủ  
T112 LT 2 (067) 1646 Luận Thành Thật Q10-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Tùy Phiền Nảo-Căn Bất Thiện  
T112 LT 2 (068) 1646 Luận Thành Thật Q10-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Tạp Phiền Não-Chín Kết  
T112 LT 2 (069) 1646 Luận Thành Thật Q11-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Tạp Vấn-Đoạn Trừ Lỗi  
T112 LT 2 (070) 1646 Luận Thành Thật Q11-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Minh Nhân  
T112 LT 2 (071) 1646 Luận Thành Thật Q11-Diệt Đế-Tướng Giả Danh  
T112 LT 2 (072) 1646 Luận Thành Thật Q11-Diệt Đế-Phá Chấp Là Một-Phá Chấp Là Khác  
T112 LT 2 (073) 1646 Luận Thành Thật Q11-Diệt Đế-Phá Chấp Bất Khả Thuyết-Phá Chấp Không Có-Lập Không Có  
T112 LT 2 (074) 1646 Luận Thành Thật Q11-Diệt Đế-Phá Chấp Bất Khả Thuyết-Phá Âm Thanh-Phá Hương Vị Xúc-Phá Ý Thức-Phá Nhân Quả  
T112 LT 2 (075) 1646 Luận Thành Thật Q12-Diệt Đế-Diệt Tâm Pháp-Diện Tận  
T112 LT 2 (076) 1646 Luận Thành Thật Q12-Đạo Đế-Phần Nhận Định Trong Luận Về Định-Tướng Định-Ba Tam Muội  
T112 LT 2 (077) 1646 Luận Thành Thật Q12-Đạo Đế-Bốn Tu Định-Bốn Định Vô Lượng  
T112 LT 2 (078) 1646 Luận Thành Thật Q12-Đạo Đế-Năm Thánh Chi Tam Muội-Sáu Tam Muội  
T112 LT 2 (079) 1646 Luận Thành Thật Q12-Đạo Đế-Bảy Tam Muội-Tám Giải Thoát  
T112 LT 2 (080) 1646 Luận Thành Thật Q12-Đạo Đế-Tám Thắng Xứ-Chín Thứ Lớp Sơ Thiền  
T112 LT 2 (081) 1646 Luận Thành Thật Q13-Đạo Đế-Nhị Thiền-Tam Thiền  
T112 LT 2 (082) 1646 Luận Thành Thật Q13-Tứ Thiền-Không Vô Biên Xứ  
T112 LT 2 (083) 1646 Luận Thành Thật Q13-Ba Định Vô Sắc-Định Tận Diệt  
T112 LT 2 (084) 1646 Luận Thành Thật Q13-Mười Nhất Thiết Xứ-Tưởng Về Vô Thường-Tưởng Khổ  
T112 LT 2 (085) 1646 Luận Thành Thật Q13-Tưởng Khổ-Tưởng Vô Ngã  
T112 LT 2 (086) 1646 Luận Thành Thật Q14-Tưởng Chán Ăn Uống-Tưởng Về Tất Cả Thế Gian Không Thể An Vui  
T112 LT 2 (087) 1646 Luận Thành Thật Q14-Tưởng Bất Tịnh-Tưởng Về Sự Chết-Ba Tưởng Sau  
T112 LT 2 (088) 1646 Luận Thành Thật Q14-Năm Định Cụ Đầu Ở Trong Định Cụ-Sự Hiểu Biết Bất Thiện  
T112 LT 2 (089) 1646 Luận Thành Thật Q14-Hiểu Biết Thiện  
T112 LT 2 (090) 1646 Luận Thành Thật Q14-Năm Định Cụ Sau-Hơi Thở Ra Vào  
T112 LT 2 (091) 1646 Luận Thành Thật Q14-Chướng Nạn Của Định  
T112 LT 2 (092) 1646 Luận Thành Thật Q15-Chỉ Quán-Tu Định  
T112 LT 2 (093) 1646 Luận Thành Thật Q15-Tưởng Trí Trong Luận Về Trí Của Tụ Đạo Đế  
T112 LT 2 (094) 1646 Luận Thành Thật Q15-Kiến Nhất Đế-Tất Cả Duyên  
T112 LT 2 (095) 1646 Luận Thành Thật Q16-Thánh Hành-Kiến Trí  
T112 LT 2 (096) 1646 Luận Thành Thật Q16-Ba Tuệ-Bốn Trí Vô Ngại  
T112 LT 2 (097) 1646 Luận Thành Thật Q16-Năm Trí-Sáu Thông Trí  
T112 LT 2 (098) 1646 Luận Thành Thật Q16-Nhẫn Trí-Chín Trí-Mười Trí  
T112 LT 2 (099) 1646 Luận Thành Thật Q16-Bốn Mươi Bốn Trí-Bảy Mươi Bảy Trí  
T112 LT 2 (100) 1647 Luận Tứ Đế Q1-Tư Trạch  
T112 LT 2 (101) 1647 Luận Tứ Đế Q1-Lược Thuyết  
T112 LT 2 (102) 1647 Luận Tứ Đế Q1-Phân Biệt Khổ Đế  
T112 LT 2 (103) 1647 Luận Tứ Đế Q2-Phân Biệt Khổ Đế-Suy Xét Về Tập Đế  
T112 LT 2 (104) 1647 Luận Tứ Đế Q3-Phân Biệt Về Diệt Đế  
T112 LT 2 (105) 1647 Luận Tứ Đế Q4-Phân Biệt Đạo Đế  
T112 LT 2 (106) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q1-Nhân Duyên  
T112 LT 2 (107) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q2-Hạnh Đầu Đà  
T112 LT 2 (108) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q2-Phân Biệt Về Định  
T112 LT 2 (109) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q2-Tìm Thiện Tri Thức  
T112 LT 2 (110) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q3-Phân Biệt Hành-Phân Biệt Hành Xứ  
T112 LT 2 (111) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q4-Hành Môn  
T112 LT 2 (112) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q5-Hành Môn 2  
T112 LT 2 (113) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q6-Hành Môn 3  
T112 LT 2 (114) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q7-Hành Môn 4  
T112 LT 2 (115) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q8-Hành Môn 5  
T112 LT 2 (116) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q9-Năm Thần Thông-Phân Biệt Tuệ  
T112 LT 2 (117) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q10-Năm Phương Tiện  
T112 LT 2 (118) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q11-Năm Phương Tiện  
T112 LT 2 (119) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q12-Phân Biệt Đề  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T113 LUẬN TẬP 3 (pdf) (Luận Tam Di Để Bộ) MP3 KINH NÓI
T113 LT 3 (01) 1649 Luận Tam Di Để Bộ Qt  
T113 LT 3 (02) 1649 Luận Tam Di Để Bộ Qtr Chưa thâu
T113 LT 3 (03) 1649 Luận Tam Di Để Bộ Qh file mp3
T113 LT 3 (04) 1650 Luận Bích Chi Phật Nhân Duyên Qt  
T113 LT 3 (05) 1650 Luận Bích Chi Phật Nhân Duyên Qh  
T113 LT 3 (06) 1651 Luận Thập Nhị Nhân Duyên  
T113 LT 3 (07) 1652 Luận Duyên Sinh  
T113 LT 3 (08) 1653 Luận Đại Thừa Duyên Sinh  
T113 LT 3 (09) 1654 Luận Duyên Duyên Tâm  
T113 LT 3 (10) 1655 Chỉ Quán Môn Luận Tụng  
T113 LT 3 (11) 1656 Luận Bảo Hành Vương Chánh-An Lạc Giải Thoát  
T113 LT 3 (12) 1656 Luận Bảo Hành Vương Chánh-Tạp  
T113 LT 3 (13) 1656 Luận Bảo Hành Vương Chánh-Tư Lương Bồ Đề  
T113 LT 3 (14) 1656 Luận Bảo Hành Vương Chánh-Chính Giáo Vương  
T113 LT 3 (15) 1656 Luận Bảo Hành Vương Chánh-Xuất Gia Chánh Hạnh  
T113 LT 3 (16) 1657 Luận Thủ Trượng  
T113 LT 3 (17) 1658 Luận Chư Giáo Quyết Định Danh Nghĩa  
T113 LT 3 (18) 1659 Luận Kinh Phát Tâm Bồ Đề Qt-Khuyến Phát-Phát Tâm  
T113 LT 3 (19) 1659 Luận Kinh Phát Tâm Bồ Đề Qt-Thệ Nguyện-Đàn Ba La Mật  
T113 LT 3 (20) 1659 Luận Kinh Phát Tâm Bồ Đề Qt-Thi Ba La Mật-Sàn Đề Ba La Mật  
T113 LT 3 (21) 1659 Luận Kinh Phát Tâm Bồ Đề Qh-Tỳ Lê Da Ba La Mật-Thiền Na Ba La Mật  
T113 LT 3 (22) 1659 Luận Kinh Phát Tâm Bồ Đề Qh-Bát Nhã Ba La Mật-Như Thật Pháp Môn  
T113 LT 3 (23) 1659 Luận Kinh Phát Tâm Bồ Đề Qh-Không Vô Tướng-Công Đức Trì  
T113 LT 3 (24) 1660 Luận Bồ Đề Tư Lương Q1  
T113 LT 3 (25) 1660 Luận Bồ Đề Tư Lương Q2  
T113 LT 3 (26) 1660 Luận Bồ Đề Tư Lương Q3  
T113 LT 3 (27) 1660 Luận Bồ Đề Tư Lương Q4  
T113 LT 3 (28) 1660 Luận Bồ Đề Tư Lương Q5  
T113 LT 3 (29) 1660 Luận Bồ Đề Tư Lương Q6  
T113 LT 3 (30) 1661 Luận Bồ Đề Tâm Ly Tướng  
T113 LT 3 (31) 1662 Kinh Bồ Đề Hạnh Q1-Ca Ngợi Tâm Bồ Đề-Bố Thí Cúng Dường  
T113 LT 3 (32) 1662 Kinh Bồ Đề Hạnh Q1-Hộ Giới  
T113 LT 3 (33) 1662 Kinh Bồ Đề Hạnh Q2-Tâm Bồ Đề-Nhẫn Nhục Ba La Mật Đa  
T113 LT 3 (34) 1662 Kinh Bồ Đề Hạnh Q2-Tâm Bồ Đề-Tinh Tấn Ba La Mật Đa  
T113 LT 3 (35) 1662 Kinh Bồ Đề Hạnh Q3-Tâm Bồ Đề-Tỉnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa  
T113 LT 3 (36) 1662 Kinh Bồ Đề Hạnh Q4-Tâm Bồ Đề-Bát Nhã Ba La Mật Đa  
T113 LT 3 (37) 1662 Kinh Bồ Đề Hạnh Q4-Tâm Bồ Đề Hồi Hướng  
T113 LT 3 (38) 1663 Bồ Đề Tâm Quán Thích  
T113 LT 3 (39) 1664 Luận Quảng Thích Bồ Đề Tâm Q1  
T113 LT 3 (40) 1664 Luận Quảng Thích Bồ Đề Tâm Q2  
T113 LT 3 (41) 1664 Luận Quảng Thích Bồ Đề Tâm Q3  
T113 LT 3 (42) 1664 Luận Quảng Thích Bồ Đề Tâm Q4  
T113 LT 3 (43) 1665 Luận Kim Cang Đảnh Du Già Trung Phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Tâm Bồ Đề  
T113 LT 3 (44) 1666 Luận Đại Thừa Khởi Tín  
T113 LT 3 (45) 1667 Luận Đại Thừa Khởi Tín Tân Dịch Qt  
T113 LT 3 (46) 1667 Luận Đại Thừa Khởi Tín Tân Dịch Qh  
T113 LT 3 (47) 1668 Luận Thích Ma Ha Diễn Q1  
T113 LT 3 (48) 1668 Luận Thích Ma Ha Diễn Q2  
T113 LT 3 (49) 1668 Luận Thích Ma Ha Diễn Q3  
T113 LT 3 (50) 1668 Luận Thích Ma Ha Diễn Q4  
T113 LT 3 (51) 1668 Luận Thích Ma Ha Diễn Q5  
T113 LT 3 (52) 1668 Luận Thích Ma Ha Diễn Q6  
T113 LT 3 (53) 1668 Luận Thích Ma Ha Diễn Q7  
T113 LT 3 (54) 1668 Luận Thích Ma Ha Diễn Q8  
T113 LT 3 (55) 1668 Luận Thích Ma Ha Diễn Q9  
T113 LT 3 (56) 1668 Luận Thích Ma Ha Diễn Q10  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T114 LUẬN TẬP 4 (pdf) (Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn) MP3 KINH NÓI
T114 LT 4 (01) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q1-Đại Quyết Trạch Quy Y Đức Xứ Vô Biên  
T114 LT 4 (02) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q2-Đại Quyết Trạch Một Loại Kim Cang Đạo Lộ  
T114 LT 4 (03) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q3-Đại Quyết Trạch Kim Luân Sơn Vương Đạo Lộ  
T114 LT 4 (04) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q4-Đại Quyết Trạch Đại Hải Bộ Tạng Đạo Lộ  
T114 LT 4 (05) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q5-Đại Quyết Trạch Thâm Lý Xuất Hưng Đại Tạng Đại Long Vương Đạo Lộ  
T114 LT 4 (06) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q6-Đại Quyết Trạch Vô Tận Vô Cùng Trần Trần Số Lượng Đạo Lộ  
T114 LT 4 (07) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q7-Đại Quyết Trạch Bất Khả Tư Nghị Câu Câu Vi Trần Nhất Thiết Sơn Vương Đạo Lộ  
T114 LT 4 (08) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q8-Đại Quyết Trạch Độc Địa Phi Loạn Nhất Định Nhất Định Đạo Lộ  
T114 LT 4 (09) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q9-Đại Quyết Trạch Độc Nhất Vô Nhị Sơn Vương Tự Tại Đạo Lộ  
T114 LT 4 (10) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q10-Đại Quyết Trạch San Hội Đà Thi Phạm Ca Nặc Đạo Lộ  
T114 LT 4 (11) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q11-Đại Quyết Trạch Thi Phạm Nặc Bốn Vương Đạo Lộ  
T114 LT 4 (12) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q12-Đại Quyết Trạch Nhất Chủng Công Đức Thuần Thuần Vô Tạp Đại Vương Mãn Đại Đạo Lộ  
T114 LT 4 (13) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q13-Đại Quyết Trạch Ma Ha Bổn Địa Cụ Túc Phẩm Tạng Phi Hoạn Đạo Lộ  
T114 LT 4 (14) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q14-Đại Quyết Trạch Hệ Phượt Địa Địa Phẩm Loại Bất Cát Tường Đạo Lộ  
T114 LT 4 (15) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q15-Đại Quyết Trạch Tự Nhiên Bổn Vương Quảng Đại Chuyển Địa Vô Chứng Vô Ngại Câu Hành Đạo Lộ  
T114 LT 4 (16) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q16-Đại Quyết Trạch Xuất Ly Hệ Phượt Đại Thanh Bạch Giải Thoát Đạo Lộ  
T114 LT 4 (17) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q17-Đại Quyết Trạch Giải Thoát Sơn Vương Đại Đạo Lộ  
T114 LT 4 (18) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q18-Đại Quyết Trạch Ma Ha Không Trần Hải Tạng Vương Đạo Lộ  
T114 LT 4 (19) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q19-Đại Quyết Trạch Giảo Lượng Công Đức Tán Thán Tín Hành Hiện Thị Lợi Ích  
T114 LT 4 (20) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q20-Đại Quyết Trạch Hiện Thị Bổn Nhân Quyết Định Chứng Thành Trừ Sanh Nghi Sanh Tín  
T114 LT 4 (21) 1670 Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Qt  
T114 LT 4 (22) 1670 Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Qh  
T114 LT 4 (23) 1670 Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Qt-Biệt Bản  
T114 LT 4 (24) 1670 Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Qtr-Biệt Bản  
T114 LT 4 (25) 1670 Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Qh-Biệt Bản  
T114 LT 4 (26) 1671 Kinh Phước Cái Chánh Hành Sở Tập Q1  
T114 LT 4 (27) 1671 Kinh Phước Cái Chánh Hành Sở Tập Q2  
T114 LT 4 (28) 1671 Kinh Phước Cái Chánh Hành Sở Tập Q3  
T114 LT 4 (29) 1671 Kinh Phước Cái Chánh Hành Sở Tập Q4  
T114 LT 4 (30) 1671 Kinh Phước Cái Chánh Hành Sở Tập Q5  
T114 LT 4 (31) 1671 Kinh Phước Cái Chánh Hành Sở Tập Q6  
T114 LT 4 (32) 1671 Kinh Phước Cái Chánh Hành Sở Tập Q7  
T114 LT 4 (33) 1671 Kinh Phước Cái Chánh Hành Sở Tập Q8  
T114 LT 4 (34) 1671 Kinh Phước Cái Chánh Hành Sở Tập Q9  
T114 LT 4 (35) 1671 Kinh Phước Cái Chánh Hành Sở Tập Q10  
T114 LT 4 (36) 1671 Kinh Phước Cái Chánh Hành Sở Tập Q11  
T114 LT 4 (37) 1671 Kinh Phước Cái Chánh Hành Sở Tập Q12  
T114 LT 4 (38) 1672 Long Thọ Bồ Tát Vị Thiền Đà Ca Vương Thuyết Pháp Yếu Kệ  
T114 LT 4 (39) 1673 Khuyến Phát Chư Vương Yếu Kệ  
T114 LT 4 (40) 1674 Long Thọ Bồ Tát Khuyến Giới Vương Tụng  
T114 LT 4 (41) 1675 Tán Pháp Giới Tụng (Nguyên Tác Bồ Tát Long Thọ)  
T114 LT 4 (42) 1676 Quảng Đại Phát Nguyện Tụng (Nguyên Tác Bồ Tát Long Thọ)  
T114 LT 4 (43) 1677 Tam Thân Phạn Tán (Hán dịch Pháp Thiên)  
T114 LT 4 (44) 1678 Phật Tam Thân Phạn Tán (Hán dịch Pháp Thiên)  
T114 LT 4 (45) 1679 Phật Nhất Bách Bát Danh Tán (Hán dịch Pháp Thiên)  
T114 LT 4 (46) 1680 Nhất Bách Ngũ Phập Tán PhậtTụng (Nguyên Tác Tôn Giả Ma Chí Lý Chế Tra)  
T114 LT 4 (47) 1681 Phật Cát Tường Đức Tán Qt (Hán Dịch Thi Hộ)  
T114 LT 4 (48) 1681 Phật Cát Tường Đức Tán Qtr (Hán Dịch Thi Hộ)  
T114 LT 4 (49) 1681 Phật Cát Tường Đức Tán Qh (Hán Dịch Thi Hộ)  
T114 LT 4 (50) 1682 Thất Phật Tán Bái Già Tha (Hán Dịch Sm Pháp Thiên)  
T114 LT 4 (51) 1683 Kiên Trĩ Phạn Tán (Hán Dịch Sm Pháp Thiên)  
T114 LT 4 (52) 1684 Bát Đại Linh Tháp Phạn Tán (Hán Dịch ĐS Pháp Hiền)  
T114 LT 4 (53) 1685 Kinh Bát Đại Linh Tháp Danh Hiệu (Hán Dịch ĐS Pháp Hiền)  
T114 LT 4 (54) 1686 Hiền Thánh Tập Già Đà Nhất Bách Tụng  
T114 LT 4 (55) 1687 Sự Sư Pháp Ngũ Thập Tụng  
T114 LT 4 (56) 1688 Kinh Mật Tích Lực Sĩ Đại Quyền Thần Vương Kệ Tụng  
T114 LT 4 (57) 1689 Thỉnh Tân Đầu Lư Pháp  
T114 LT 4 (58) 1690 Kinh Tân Đầu Lư Đột La Xà Vị Ưu Đà Diên Vương Thuyết Pháp  
T114 LT 4 (59) 1691 Kinh Ca Diếp Tiên Nhơn Thuyết Y Nữ Nhân  
T114 LT 4 (60) 1692 Kinh Thắng Quân Hóa Thế Bách Du Già Tha  
 
BỘ KINH SỚ 28 tập 115-142
BẢN KINH CHỮ Tập T115 KINH SỚ 1(pdf)(Chú Kinh Nhân Bản Dục Sanh) MP3 KINH NÓI
T115 KS 1 (01) 1693 Chú Kinh Nhân Bổn Dục Sanh  
T115 KS 1 (02) 1694 Chú Kinh Ấm Trì Nhập Qt  
T115 KS 1 (03) 1694 Chú Kinh Ấm Trì Nhập Qh  
T115 KS 1 (04) 1695 Thuật Tán Về Phần Lý Thú Bát Nhã Của Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Q1  
T115 KS 1 (05) 1695 Thuật Tán Về Phần Lý Thú Bát Nhã Của Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Q2  
T115 KS 1 (06) 1695 Thuật Tán Về Phần Lý Thú Bát Nhã Của Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Q3  
T115 KS 1 (07) 1696 Đại Phẩm Du Ý  
T115 KS 1 (08) 1697 Đại Tuệ Độ Kinh Tông Yếu  
T115 KS 1 (09) 1698 Kim Cang Bát Nhã Kinh Sớ  
T115 KS 1 (10) 1699 Kim Cang Bát Nhã Kinh Sớ Q1  
T115 KS 1 (11) 1699 Kim Cang Bát Nhã Kinh Sớ Q2  
T115 KS 1 (12) 1699 Kim Cang Bát Nhã Kinh Sớ Q3  
T115 KS 1 (13) 1699 Kim Cang Bát Nhã Kinh Sớ Q4  
T115 KS 1 (14) 1700 Kinh Kim Cang Bát Nhã Tán Thuật Qt  
T115 KS 1 (15) 1699 Kinh Kim Cang Bát Nhã Tán Thuật Qh  
T115 KS 1 (16) 1701 Kim Cang Bát Nhã Kinh Sớ Luận Toản Yếu Qt  
T115 KS 1 (17) 1701 Kim Cang Bát Nhã Kinh Sớ Luận Toản Yếu Qh  
T115 KS 1 (18) 1702 Kim Cang Kinh Toản Yếu San Định Ký Q1  
T115 KS 1 (19) 1702 Kim Cang Kinh Toản Yếu San Định Ký Q2  
T115 KS 1 (20) 1702 Kim Cang Kinh Toản Yếu San Định Ký Q3  
T115 KS 1 (21) 1702 Kim Cang Kinh Toản Yếu San Định Ký Q4  
T115 KS 1 (22) 1702 Kim Cang Kinh Toản Yếu San Định Ký Q5  
T115 KS 1 (23) 1702 Kim Cang Kinh Toản Yếu San Định Ký Q6  
T115 KS 1 (24) 1702 Kim Cang Kinh Toản Yếu San Định Ký Q6  
T115 KS 1 (25) 1702 Kim Cang Kinh Toản Yếu San Định Ký Q7  
T115 KS 1 (26) 1703 Kim Cang Bát Nhã La Mật Kinh Chú Giải  
T115 KS 1 (27) 1704 Lược Sớ Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Qt  
T115 KS 1 (28) 1704 Lược Sớ Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Qh  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T116 KINH SỚ 2(pdf) (Kinh Sớ Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã) MP3 KINH NÓI
T116 KS 2 (01) 1705 Sớ Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Q1  
T116 KS 2 (02) 1705 Sớ Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Q2  
T116 KS 2 (03) 1705 Sớ Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Q3  
T116 KS 2 (04) 1705 Sớ Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Q4  
T116 KS 2 (05) 1705 Sớ Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Q5  
T116 KS 2 (06) 1706 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh Sớ Thần Bảo Ký Q1  
T116 KS 2 (07) 1706 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh Sớ Thần Bảo Ký Q2  
T116 KS 2 (08) 1706 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh Sớ Thần Bảo Ký Q3  
T116 KS 2 (09) 1706 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh Sớ Thần Bảo Ký Q4  
T116 KS 2 (10) 1707 Sớ Kinh Nhân Vương Bát Nhã Q1  
T116 KS 2 (11) 1707 Sớ Kinh Nhân Vương Bát Nhã Q2  
T116 KS 2 (12) 1707 Sớ Kinh Nhân Vương Bát Nhã Q3  
T116 KS 2 (13) 1707 Sớ Kinh Nhân Vương Bát Nhã Q4  
T116 KS 2 (14) 1707 Sớ Kinh Nhân Vương Bát Nhã Q5  
T116 KS 2 (15) 1707 Sớ Kinh Nhân Vương Bát Nhã Q6  
T116 KS 2 (16) 1708 Nhân Vương Kinh Sớ Qt Phật Thuyết Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Kinh  
T116 KS 2 (17) 1708 Nhân Vương Kinh Sớ Qtt Phật Thuyết Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Kinh  
T116 KS 2 (18) 1708 Nhân Vương Kinh Sớ Qtt Phật Thuyết Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Kinh P2-Quán Không  
T116 KS 2 (19) 1708 Nhân Vương Kinh Sớ Qtr-Phẩm Giáo Hóa  
T116 KS 2 (20) 1708 Nhân Vương Kinh Sớ Qtr-Phẩm Nhị Đế  
T116 KS 2 (21) 1708 Nhân Vương Kinh Sớ Qh-Phẩm Hộ Quốc  
T116 KS 2 (22) 1708 Nhân Vương Kinh Sớ Qh-Phẩm Tán Hoa  
T116 KS 2 (23) 1708 Nhân Vương Kinh Sớ Qh-Phẩm Thọ Trì  
T116 KS 2 (24) 1708 Nhân Vương Kinh Sớ Qh-Phẩm Chúc Lụy  
T116 KS 2 (25) 1709 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Qth-1  
T116 KS 2 (26) 1709 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Qth-2  
T116 KS 2 (27) 1709 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Qth-2 Quán Như Lai  
T116 KS 2 (28) 1709 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Qtr-1 Quán Như Lai  
T116 KS 2 (29) 1709 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Qtr-1 Bồ Tát Hạnh  
T116 KS 2 (30) 1709 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Qtr-2 Bồ Tát Hạnh  
T116 KS 2 (31) 1709 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Qtr-2 Hai Đế  
T116 KS 2 (32) 1709 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Qha-1 Hộ Quốc  
T116 KS 2 (33) 1709 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Qhạ-1 Bất Tư Nghị  
T116 KS 2 (34) 1709 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Qhạ-1 Phụng Trì  
T116 KS 2 (35) 1709 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Qhạ-2 Phụng Trì  
T116 KS 2 (36) 1709 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Qhạ-3 Phụng Trì  
T116 KS 2 (37) 1709 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Qhạ-3 Chúc Luy  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T117 KINH SỚ 3(pdf) (Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán) MP3 KINH NÓI
T117 KS 3 (01) 1710 Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán Qth  
T117 KS 3 (02) 1710 Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán Qhạ  
T117 KS 3 (03) 1711 Chú Giải Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa  
T117 KS 3 (04) 1712 Sớ Lược Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh  
T117 KS 3 (05) 1713 Bát Nhã Tâm Kinh Lược Sớ Liên Châu Ký Qth  
T117 KS 3 (06) 1713 Bát Nhã Tâm Kinh Lược Sớ Liên Châu Ký Qhạ  
T117 KS 3 (07) 1714 Chú Giải Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa  
T117 KS 3 (08) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q1  
T117 KS 3 (09) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q2  
T117 KS 3 (10) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q2-Phương Tiện  
T117 KS 3 (11) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q3  
T117 KS 3 (12) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q4-Phẩm Thí Dụ Thứ Ba  
T117 KS 3 (13) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q5-Phẩm Thí Dụ tt  
T117 KS 3 (14) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q5-Phẩm Tín Giải Thư Tư  
T117 KS 3 (15) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q6-Phẩm Tín Giải Thư Tư  
T117 KS 3 (16) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q6-Phẩm Thứ Năm Dược Thảo Dụ  
T117 KS 3 (17) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q7-Phẩm Thứ Sáu Thọ Ký-Hóa Thành Dụ  
T117 KS 3 (18) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q7-Phẩm Thứ Tám Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký  
T117 KS 3 (19) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q7-Phẩm Thứ Chín Thọ Học Vô Học Nhân Ký-Pháp Sư  
T117 KS 3 (20) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q7-Phẩm Thứ Mười Một Hiện Bảo Tháp-Trì  
T117 KS 3 (21) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q7-Phẩm Thứ Mười Ba An Lạc Hạnh  
T117 KS 3 (22) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q8-Phẩm An Lạc tt  
T117 KS 3 (23) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q8-Phẩm Thứ Mười Bốn Tùng Địa Dõng Xuất  
T117 KS 3 (24) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q8-Phẩm Thứ Mười Lăm Như Lai Thọ Lượn  
T117 KS 3 (25) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q8-Phẩm Thứ Mười Sáu Phân Biệt Công Đức  
T117 KS 3 (26) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q8-Phẩm Thứ Mười Bảy Tùy Hỷ Công Đức-Pháp Sư Công Đức  
T117 KS 3 (27) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q8-Phẩm Thứ Mười Chín Thường Bất Khinh Bồ Tát-Thần Lực  
T117 KS 3 (28) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q8-Phẩm Thứ Hai Mươi Dược Vương Bổn Sự  
T117 KS 3 (29) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q8-Phẩm Thứ Hai Mươi Bốn Quán Thế Âm-Đà La Ni  
T117 KS 3 (30) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q1-th  
T117 KS 3 (31) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q1-hạ Sư Lãnh Hội Khác Nhau  
T117 KS 3 (32) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q2-th  
T117 KS 3 (33) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q2-hạ  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T118 KINH SỚ 4(pdf) (Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Nghĩa) MP3 KINH NÓI
T118 KS 4 (01) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q3-th  
T118 KS 4 (02) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q3-hạ  
T118 KS 4 (03) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q4-th  
T118 KS 4 (04) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q4-hạ  
T118 KS 4 (05) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q5-th  
T118 KS 4 (06) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q5-hạ  
T118 KS 4 (07) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q6-th  
T118 KS 4 (08) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q6-hạ  
T118 KS 4 (09) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q7-th  
T118 KS 4 (10) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q7-hạ  
T118 KS 4 (11) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q8-th  
T118 KS 4 (12) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q8-hạ  
T118 KS 4 (13) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q9-th  
T118 KS 4 (14) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q9-hạ  
T118 KS 4 (15) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q10-th  
T118 KS 4 (16) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q10-hạ  
T118 KS 4 (17) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q1  
T118 KS 4 (18) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q2  
T118 KS 4 (19) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q3  
T118 KS 4 (20) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q4  
T118 KS 4 (21) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q5  
T118 KS 4 (22) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q6  
T118 KS 4 (23) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q7  
T118 KS 4 (24) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q8  
T118 KS 4 (25) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q9  
T118 KS 4 (26) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q10  
T118 KS 4 (27) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q11  
T118 KS 4 (28) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q12  
T118 KS 4 (29) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q13  
T118 KS 4 (30) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q14  
T118 KS 4 (31) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q15  
T118 KS 4 (32) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q16  
T118 KS 4 (33) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q17  
T118 KS 4 (34) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q18  
T118 KS 4 (35) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q19  
T118 KS 4 (36) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q20  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T119 KINH SỚ 5(pdf) (Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa) MP3 KINH NÓI
T119 KS 5 (01) 1718 Sớ Pháp Hoa Của Ngài Thiên Thai  
T119 KS 5 (02) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q1-th Tựa  
T119 KS 5 (03) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q1-hạ  
T119 KS 5 (04) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q2-th  
T119 KS 5 (05) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q2-hạ  
T119 KS 5 (06) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q3-th  
T119 KS 5 (07) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q3-hạ  
T119 KS 5 (08) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q4-th  
T119 KS 5 (09) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q4-hạ  
T119 KS 5 (10) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q5-th  
T119 KS 5 (11) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q5-hạ  
T119 KS 5 (12) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q6-th  
T119 KS 5 (13) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q6-hạ  
T119 KS 5 (14) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q7-th Dược Thảo Dụ  
T119 KS 5 (15) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q7-hạ Hóa Thành Dụ  
T119 KS 5 (16) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q7-hạ Ngũ Bách Đệ Tử Thọ Ký  
T119 KS 5 (17) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q8-th Ngũ Bách Đệ Tử Thọ Ký  
T119 KS 5 (18) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q8-th Thọ Học Vô Học Nhân Ký  
T119 KS 5 (19) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q8-hạ Kiến Bảo Tháp  
T119 KS 5 (20) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q8-hạ Đề Bà Đạt Đa  
T119 KS 5 (21) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q8-hạ Trì - An Lạc Hạnh  
T119 KS 5 (22) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q9-th An Lạc Hạnh  
T119 KS 5 (23) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q9-th Tùng Địa Dõng Xuất  
T119 KS 5 (24) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q9-hạ Như Lai Thọ Lượng  
T119 KS 5 (25) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q10-th Như Lai Thọ Lượng  
T119 KS 5 (26) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q10-th Phân Biệt Công Đức  
T119 KS 5 (27) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q10-th Tùy Hỷ Công Đức  
T119 KS 5 (28) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q10-th Pháp Sư Công Đức  
T119 KS 5 (29) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q10-th Thường Bất Khinh Bồ Tát  
T119 KS 5 (30) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q10-hạ Như Lai Thần Lực  
T119 KS 5 (31) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q10-hạ Dược Vương Bồ Tát - Diệu Âm Bồ Tát  
T119 KS 5 (32) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q10-hạ Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn  
T119 KS 5 (33) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q10-hạ Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sự - Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát  
T119 KS 5 (34) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q1-th Giải Thích Phẩm Tựa Thứ Nhất  
T119 KS 5 (35) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q1-tr Giải Thích Phẩm Tựa Thứ Nhất  
T119 KS 5 (36) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q1-hạ Giải Thích Phẩm Tựa Thứ Nhất  
T119 KS 5 (37) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q2-th Giải Thích Phẩm Tựa Thứ Nhất  
T119 KS 5 (38) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q2-tr Giải Thích Phẩm Tựa Thứ Nhất  
T119 KS 5 (39) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q2-hạ Giải Thích Phẩm Tựa Thứ Nhất  
T119 KS 5 (40) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q3-th Giải Thích Phẩm Tựa Thứ Nhất  
T119 KS 5 (41) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q3-tr Giải Thích Phẩm Tựa Thứ Nhất  
T119 KS 5 (42) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q3-hạ Giải Thích Phẩm Phương Tiện Thứ Hai  
T119 KS 5 (43) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q4-th Giải Thích Phẩm Phương Tiện Thứ Hai  
T119 KS 5 (44) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q4-tr Giải Thích Phẩm Phương Tiện Thứ Hai  
T119 KS 5 (45) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q4-hạ Giải Thích Phẩm Phương Tiện Thứ Hai  
T119 KS 5 (46) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q5-th Giải Thích Phẩm Phương Tiện Thứ Hai  
T119 KS 5 (47) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q5-tr Giải Thích Phẩm Phương Tiện Thứ Hai  
T119 KS 5 (48) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q5-hạ Giải Thích Phẩm Phương Tiện Thứ Hai  
T119 KS 5 (49) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q5-hạ Giải Thích Phẩm Phương Tiện Thứ Ba  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T120 KINH SỚ 6(pdf) (Pháp Hoa Văn Cú Kinh) MP3 KINH NÓI
T120 KS 6 (01) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q6-th Giải Thích Phẩm Phương Tiện Thứ Ba  
T120 KS 6 (02) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q6-tr Giải Thích Phẩm Phương Tiện Thứ Ba  
T120 KS 6 (03) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q6-hạ Giải Thích Phẩm Phương Tiện Thứ Ba  
T120 KS 6 (04) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q7-th Giải Thích Phẩm Tín Giải  
T120 KS 6 (05) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q7-tr Giải Thích Phẩm Tín Giải  
T120 KS 6 (06) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q7-hạ Giải Thích Phẩm Dược Thảo Dụ  
T120 KS 6 (07) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q8-th Giải Thích Phẩm Thọ Ký  
T120 KS 6 (08) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q8-th Giải Thích Phẩm Hóa Thành Dụ  
T120 KS 6 (09) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q8-tr Giải Thích Phẩm Ngũ Bách Đệ Tử Thọ Ký  
T120 KS 6 (10) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q8-tr Giải Thích Phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Ký  
T120 KS 6 (11) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q8-hạ Giải Thích Phẩm Pháp Sư  
T120 KS 6 (12) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q8-hạ Giải Thích Phẩm Hiện Bảo Tháp  
T120 KS 6 (13) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q8-hạ Giải Thích Phẩm Đề Bà Đạt Đa  
T120 KS 6 (14) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q8-hạ Giải Thích Phẩm Trì  
T120 KS 6 (15) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q9-th Giải Thích Phẩm An Lạc Hạnh  
T120 KS 6 (16) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q9-tr Giải Thích Phẩm Tùng Địa Dõng Xuất  
T120 KS 6 (17) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q9-tr Giải Thích Phẩm Thọ Lượng  
T120 KS 6 (18) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q9-hạ Giải Thích Phẩm Thọ Lượng  
T120 KS 6 (19) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q10-th Giải Thích Phẩm Thọ Lượng  
T120 KS 6 (20) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q10-th Giải Thích Phẩm Phân Biệt Công Đức  
T120 KS 6 (21) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q10-tr Giải Thích Phẩm Tùy Hỷ Công Đức  
T120 KS 6 (22) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q10-tr Giải Thích Phẩm Pháp Sư Công Đức  
T120 KS 6 (23) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q10-tr Giải Thích Phẩm Bất Khinh Bồ Tát  
T120 KS 6 (24) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q10-tr Giải Thích Phẩm Như Lai Thần Lực  
T120 KS 6 (25) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q10-hạ Giải Thích Phẩm Chúc Lụy  
T120 KS 6 (26) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q10-hạ Giải Thích Phẩm Dược Vương  
T120 KS 6 (27) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q10-hạ Giải Thích Phẩm Diêu Âm Bồ Tát  
T120 KS 6 (28) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q10-hạ Giải Thích Phẩm Phổ Môn  
T120 KS 6 (29) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q10-hạ Giải Thích Phẩm Đà La Ni  
T120 KS 6 (30) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q10-hạ Giải Thích Phẩm Trang Nghiêm Vương  
T120 KS 6 (31) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q10-hạ Giải Thích Phẩm Phổ Hiền  
T120 KS 6 (32) 1720 Pháp Hoa Huyền Luận Q1  
T120 KS 6 (33) 1720 Pháp Hoa Huyền Luận Q2  
T120 KS 6 (34) 1720 Pháp Hoa Huyền Luận Q3  
T120 KS 6 (35) 1720 Pháp Hoa Huyền Luận Q4  
T120 KS 6 (36) 1720 Pháp Hoa Huyền Luận Q5  
T120 KS 6 (37) 1720 Pháp Hoa Huyền Luận Q6  
T120 KS 6 (38) 1720 Pháp Hoa Huyền Luận Q7  
T120 KS 6 (39) 1720 Pháp Hoa Huyền Luận Q7-Phẩm Dược Thảo Dụ  
T120 KS 6 (40) 1720 Pháp Hoa Huyền Luận Q8  
T120 KS 6 (41) 1720 Pháp Hoa Huyền Luận Q9-Nghĩa Mật Khai Bản Tích Của Phẩm Bảo Tháp  
T120 KS 6 (42) 1720 Pháp Hoa Huyền Luận Q9-Nói Về Phẩm Đề Bà Đạt Đa  
T120 KS 6 (43) 1720 Pháp Hoa Huyền Luận Q10  
T120 KS 6 (44) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q1  
T120 KS 6 (45) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q2-Phẩm Tựa  
T120 KS 6 (46) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q2-Phẩm Tựa tt  
T120 KS 6 (47) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q3-Phẩm Phương Tiện Thứ Hai  
T120 KS 6 (48) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q3-Phẩm Phương Tiện Thứ Hai tt  
T120 KS 6 (49) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q4-Phẩm Phương Tiện Thứ Hai tt  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T121 KINH SỚ 7(pdf) (Pháp Hoa Nghĩa Sớ) MP3 KINH NÓI
T121 KS 7 (01) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q5-Phẩm Thí Dụ Thứ 3  
T121 KS 7 (02) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q6-Phẩm Thí Dụ Thứ 3  
T121 KS 7 (03) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q7-Phẩm Tín Giải Thứ 4  
T121 KS 7 (04) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q8-Phẩm Dược Thảo Dụ Thứ 5  
T121 KS 7 (05) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q8-Phẩm Thọ Ký Thứ 6  
T121 KS 7 (06) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q8-Phẩm Hóa Thành Dụ Thứ 7  
T121 KS 7 (07) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q9-Phẩm Ngũ Bách Đệ Tử Thọ Ký Thứ 8  
T121 KS 7 (08) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q9-Phẩm Thọ Hữu Học Vô Học Nhân Ký Thứ 9  
T121 KS 7 (09) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q9-Phẩm Pháp Sư Thứ 10  
T121 KS 7 (10) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q9-Phẩm Hiện Tháp Báu Thứ 11  
T121 KS 7 (11) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q9-Phẩm Đề Bà Đạt Đa Thứ 12  
T121 KS 7 (12) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q9-Phẩm Trì Thứ 13  
T121 KS 7 (13) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q10-Phẩm Hạnh An Lạc Thứ 14  
T121 KS 7 (14) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q10-Phẩm Tùng Địa Dõng Xuất Thứ 15  
T121 KS 7 (15) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q10-Phẩm Tuổi Thọ Thứ 16  
T121 KS 7 (16) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q10-Phẩm Phân Biệt Công Đức Thứ 17  
T121 KS 7 (17) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q11-Phẩm Tùy Hỷ Công Đức Thứ 18  
T121 KS 7 (18) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q11-Phẩm Pháp Sư Công Đức Thứ 19  
T121 KS 7 (19) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q11-Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát Thứ 20  
T121 KS 7 (20) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q11-Phẩm Như Lai Thần Lực Thứ 21  
T121 KS 7 (21) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q11-Phẩm Chúc Lụy Thứ 22  
T121 KS 7 (22) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q11-Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự Thứ 23  
T121 KS 7 (23) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q12-Phẩm Diêu Âm Bồ Tát Thứ 24  
T121 KS 7 (24) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q12-Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Thứ 25  
T121 KS 7 (25) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q12-Phẩm Đà La Ni Thứ 26  
T121 KS 7 (26) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q12-Phẩm Diệu Trang Nghiêm Bương Bổn Thứ 27  
T121 KS 7 (27) 1721 Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q12-Phẩm Phổ Hiền Khuyến Phát Thứ 28  
T121 KS 7 (28) 1722 Pháp Hoa Du Ý-Tựa Mở Đầu  
T121 KS 7 (29) 1723 Huyền Tán Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q1-Phần Đầu  
T121 KS 7 (30) 1723 Huyền Tán Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q1-Phần Cuối  
T121 KS 7 (31) 1723 Huyền Tán Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q2-Phần Đầu  
T121 KS 7 (32) 1723 Huyền Tán Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q2-Phần Cuối  
T121 KS 7 (33) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Mẫu Liên Hoa Q3-Phần Đầu-Phẩm Phương Tiện  
T121 KS 7 (34) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Mẫu Liên Hoa Q3-Phần Cuối  
T121 KS 7 (35) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Mẫu Liên Hoa Q4-Phần Đầu  
T121 KS 7 (36) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Mẫu Liên Hoa Q4-Phần Cuối  
T121 KS 7 (37) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Mẫu Liên Hoa Q5-Phần Đầu-Phẩm Thí Dụ  
T121 KS 7 (38) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Mẫu Liên Hoa Q5-Phần Cuối  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T122 KINH SỚ 8(pdf) (Huyền Tán Kinh Diệu Pháp Liên Hoa) MP3 KINH NÓI
T122 KS 8 (01) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Mẫu Liên Hoa Q6-Phần Đầu  
T122 KS 8 (02) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Mẫu Liên Hoa Q6-Phần Cuối  
T122 KS 8 (03) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Mẫu Liên Hoa Q7-Phần Đầu  
T122 KS 8 (04) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Mẫu Liên Hoa Q7-Phần Đầu-Phẩm Dược Thảo Dụ  
T122 KS 8 (05) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Mẫu Liên Hoa Q7-Phần Đầu-Phẩm Thọ Ký  
T122 KS 8 (06) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Mẫu Liên Hoa Q7-Phần Đầu-Phẩm Hóa Thành Dụ  
T122 KS 8 (07) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Mẫu Liên Hoa Q8-Phần Đầu  
T122 KS 8 (08) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Mẫu Liên Hoa Q8-Phần Đầu-Phẩm Ngũ Bách Đệ Tử Thọ Ký  
T122 KS 8 (09) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Mẫu Liên Hoa Q8-Phần Đầu-Phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Ký  
T122 KS 8 (10) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Mẫu Liên Hoa Q8-Phần Cuối-Phẩm Pháp Sư  
T122 KS 8 (11) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Mẫu Liên Hoa Q8-Phần Cuối-Phẩm Hiện Bảo Tháp  
T122 KS 8 (12) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Liên Hoa Q9-Phần Đầu-Phẩm Đề Bà Đạt Đa  
T122 KS 8 (13) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Liên Hoa Q9-Phần Đầu-Phẩm Trì  
T122 KS 8 (14) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Liên Hoa Q9-Phần Đầu-Phẩm An Lạc Hạnh  
T122 KS 8 (15) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Liên Hoa Q9-Phần Cuối-Phẩm Tùng Địa Dõng Xuất  
T122 KS 8 (16) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Liên Hoa Q9-Phần Cuối-Phẩm Tuổi Thọ  
T122 KS 8 (17) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Liên Hoa Q9-Phần Cuối-Phẩm Phân Biệt Công Đức  
T122 KS 8 (18) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Liên Hoa Q10-Phần Đầu-Phẩm Tùy Hỷ Công Đức  
T122 KS 8 (19) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Liên Hoa Q10-Phần Đầu-Phẩm Pháp Sư Công Đức  
T122 KS 8 (20) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Liên Hoa Q10-Phần Đầu-Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát  
T122 KS 8 (21) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Liên Hoa Q10-Phần Đầu-Phẩm Như Lai Thần Lực  
T122 KS 8 (22) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Liên Hoa Q10-Phần Đầu-Phẩm Chúc Lụy  
T122 KS 8 (23) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Liên Hoa Q10-Phần Đầu-Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bản Sự  
T122 KS 8 (24) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Liên Hoa Q10-Phần Cuối-Phẩm Diêu Âm Bồ Tát  
T122 KS 8 (25) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Liên Hoa Q10-Phần Cuối-Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát  
T122 KS 8 (26) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Liên Hoa Q10-Phần Cuối-Phẩm Đà La Ni  
T122 KS 8 (27) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Liên Hoa Q10-Phần Cuối-Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự  
T122 KS 8 (28) 1723 Huyền Tán Kinh Pháp Liên Hoa Q10-Phần Cuối-Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát  
T122 KS 8 (29) 1724 Pháp Hoa Huyền Tán Nghĩa Quyết  
T122 KS 8 (30) 1725 Pháp Hoa Tông Yếu  
T122 KS 8 (31) 1726 Quán Âm Huyền Nghĩa Qth  
T122 KS 8 (32) 1726 Quán Âm Huyền Nghĩa  
T122 KS 8 (33) 1726 Quán Âm Huyền Nghĩa Qhạ  
T122 KS 8 (34) 1727 Quán Âm Huyền Nghĩa Ký Q1  
T122 KS 8 (35) 1727 Quán Âm Huyền Nghĩa Ký Q2  
T122 KS 8 (36) 1727 Quán Âm Huyền Nghĩa Ký Q3  
T122 KS 8 (37) 1727 Quán Âm Huyền Nghĩa Ký Q4  
T122 KS 8 (38) 1728 Quán Âm Nghĩa Sớ Qth  
T122 KS 8 (39) 1728 Quán Âm Nghĩa Sớ Qhạ  
T122 KS 8 (40) 1729 Quán Âm Nghĩa Sớ Ký Q1  
T122 KS 8 (41) 1729 Quán Âm Nghĩa Sớ Ký Q2  
T122 KS 8 (42) 1729 Quán Âm Nghĩa Sớ Ký Q3  
T122 KS 8 (43) 1729 Quán Âm Nghĩa Sớ Ký Q4  
T122 KS 8 (44) 1729 Quán Âm Nghĩa Sớ Ký Q4-Giải Thích Trùng Tụng  
T122 KS 8 (45) 1730 Kinh Tam Muội Kim Cương Luận Qth  
T122 KS 8 (46) 1730 Kinh Tam Muội Kim Cương Luận Qth-Tự Về Kinh  
T122 KS 8 (47) 1730 Kinh Tam Muội Kim Cương Luận Qth-Vô Tướng Pháp  
T122 KS 8 (48) 1730 Kinh Tam Muội Kim Cương Luận Qtr-Vô Sanh Hành  
T122 KS 8 (49) 1730 Kinh Tam Muội Kim Cương Luận Qtr-Bổn Giác Lợi  
T122 KS 8 (50) 1730 Kinh Tam Muội Kim Cương Luận Qtr-Nhập Thực Tế  
T122 KS 8 (51) 1730 Kinh Tam Muội Kim Cương Luận Qhạ-Chân Tánh Không  
T122 KS 8 (52) 1730 Kinh Tam Muội Kim Cương Luận Qhạ-Như Lai Tạng  
T122 KS 8 (53) 1730 Kinh Tam Muội Kim Cương Luận Qhạ-Tổng Trì  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T123 KINH SỚ 9(pdf) (Hoa Nghiêm Du Ý) MP3 KINH NÓI
T123 KS 9 (01) 1731 Hoa Nghiêm Du Ý  
T123 KS 9 (02) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q1-Thế Gian Tịnh Nhãn  
T123 KS 9 (03) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q1-Lô Xá Na Phật  
T123 KS 9 (04) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q1-Lô Xá Na Phật  
T123 KS 9 (05) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q1-Như Lai Danh Hiệu  
T123 KS 9 (06) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q1-Tứ Đế-Quang Minh Giác  
T123 KS 9 (07) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q1-Minh Mạng  
T123 KS 9 (08) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q1-Thanh Tịnh-Hiền Thủ  
T123 KS 9 (09) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q2-Phật Thăng Tu Di Đảnh-  
T123 KS 9 (10) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q2-Thập Trú-Phạm Hạnh  
T123 KS 9 (11) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q2-Phát Tâm Công Đức-Minh Pháp  
T123 KS 9 (12) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q2-Phật Thăng Dạ Ma Thiên Tự Tại-Bồ Tát Thuyết Kệ  
T123 KS 9 (13) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q2-Công Đức Hoa Tụ Bồ Tát Thập Hạnh  
T123 KS 9 (14) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q2-Bồ Tát Thập Vô Tận Tạng  
T123 KS 9 (15) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q2-Phật Thăng Đẩu Suất Thiên Cung Nhất Thiết Bảo Điện  
T123 KS 9 (16) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q2-Đẩu Suất Thiên Cung Bồ Tát Vân Tập Tán Phật  
T123 KS 9 (17) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q2-Kim Cang Tràng Bồ Tát Hồi Hướng  
T123 KS 9 (18) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q3-Thập Đại  
T123 KS 9 (19) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q3-Thập Đại  
T123 KS 9 (20) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q4-Thập Đại  
T123 KS 9 (21) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q4-Thập Kinh  
T123 KS 9 (22) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q4-Thập Nhẫn-  
T123 KS 9 (23) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q4-Thọ Mạng-Bồ Tát Trú Xứ  
T123 KS 9 (24) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q4-Phật Tiểu Tướng Quang Minh Công Đức-Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh  
T123 KS 9 (25) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q4-Bảo Vương Như Lai Tánh Khởi  
T123 KS 9 (26) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q4-Lý Thế Gian  
T123 KS 9 (27) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q5-Nhập Pháp Giới  
T123 KS 9 (28) 1732 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Q5-Nhập Pháp Giới  
T123 KS 9 (29) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q1  
T123 KS 9 (30) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q2-Thế Gian Tịnh Nhãn  
T123 KS 9 (31) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q3-Lô Xá Na Phật  
T123 KS 9 (32) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q4-Danh Hiệu  
T123 KS 9 (33) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q4-Tư Đế-Như Lai Quang Minh Giác  
T123 KS 9 (34) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q4-Minh Nạn  
T123 KS 9 (35) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q4-Tịnh Hạnh-Hiền Thủ Bồ Tát  
T123 KS 9 (36) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q5-Phật Thăng Tu Di Đảnh  
T123 KS 9 (37) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q5-Bồ Tát Vân Tập  
T123 KS 9 (38) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q5-Thập Trú  
T123 KS 9 (39) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q5-Phạm Hạnh  
T123 KS 9 (40) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q5-Sơ Phát Tâm Bồ Tát Công Đức  
T123 KS 9 (41) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q5-Minh Pháp  
T123 KS 9 (42) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q6-Phật Thăng Dạ Ma Thiên Cung Tự Tại  
T123 KS 9 (43) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q6-Bồ Tát Thuyết Kệ  
T123 KS 9 (44) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q6-Công Đức Hoa Tụ Bồ Tát Thập Thiện  
T123 KS 9 (45) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q6-Thập Vô Thập Tạng  
T123 KS 9 (46) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q7-Như Lai Thăng Đâu Suất Thiên Cung Nhất Thiết Bảo Điện  
T123 KS 9 (47) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q7-Đâu Suất Thiên Cung Bồ Tát Vân Tập Tán Phật  
T123 KS 9 (48) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q7-Kim Cang Tràng Bồ Tát Hồi Hướng  
T123 KS 9 (49) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q8-Tùy Thuận Nhất Thiết Kiên Cố Thiện Căn Hồi Hướng  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T124 KINH SỚ 10(pdf) (Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký) MP3 KINH NÓI
T124 KS 10 (01) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q9-Thập Địa  
T124 KS 10 (02) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q10  
T124 KS 10 (03) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q11  
T124 KS 10 (04) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q12  
T124 KS 10 (05) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q13  
T124 KS 10 (06) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q14  
T124 KS 10 (07) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q15-Thập Minh  
T124 KS 10 (08) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q15-Thập Nhẫn  
T124 KS 10 (09) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q15-A Tăng Kỳ  
T124 KS 10 (10) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q15-Thọ Mạng  
T124 KS 10 (11) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q15-Bồ Tát Trú Xứ  
T124 KS 10 (12) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q15-Phật Bất Tư Nghị Pháp  
T124 KS 10 (13) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q15-Như Lai Tướng Hải  
T124 KS 10 (14) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q16-Phật Tiểu Tướng Quang Minh Công Đức  
T124 KS 10 (15) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q16-Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh  
T124 KS 10 (16) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q16-Bảo Vương Như Lai Tánh Khởi  
T124 KS 10 (17) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q17-Ly Thế Gian  
T124 KS 10 (18) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q18-Nhập Pháp Giới  
T124 KS 10 (19) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q19  
T124 KS 10 (20) 1733 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký Q20  
T124 KS 10 (21) 1734 Hoa Nghiêm Kinh Văn Nghĩa Cương Mục San Hành  
T124 KS 10 (22) 1734 Hoa Nghiêm Kinh Văn Nghĩa Cương Mục  
  •