BỘ ĐẠI TẬP 4 tập 50-53

BỘ ĐẠI TẬP 4 tập 50-53
BẢN KINH CHỮ Tập T50 ĐẠI TẬP I (pdf) MP3 KINH NÓI
T50 ĐẠI TẬP I Q01-P01 Anh Lạc-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q01-P02 Bồ Tát Đà La Ni Tự Tại Vương-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q02-P02 Bồ Tát Đà La Ni Tự Tại Vương-Đại Tập Chưa thực
T50 ĐẠI TẬP I Q03-P02 Bồ Tát Đà La Ni Tự Tại Vương-Đại Tập hiện mp3
T50 ĐẠI TẬP I Q04-P02 Bồ Tát Đà La Ni Tự Tại Vương-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q05-P03 Bảo Nữ-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q06-P03 Bảo Nữ-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q07-P04 Bồ Tát Bất Thuấn-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q08-P05 Bồ Tát Hải Tuệ-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q09-P05 Bồ Tát Hải Tuệ-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q10-P05 Bồ Tát Hải Tuệ-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q11-P05 Bồ Tát Hải Tuệ-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q12-P06 Bồ Tát Vô Ngôn-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q13-P07 Bồ Tát Bất Khả Thuyết-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q14-P08 Bồ Tát Hư Không Tạng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q15-P08 Bồ Tát Hư Không Tạng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q16-P08 Bồ Tát Hư Không Tạng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q17-P08 Bồ Tát Hư Không Tạng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q18-P08 Bồ Tát Hư Không Tạng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q19-P09-01 Khổ Nảo Của Ma Vương-Bảo Tràng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q19-P09-02 Tích Xưa-Bảo Tràng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q19-P09-03 Điều Phục Ma-Bảo Tràng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q20-P09-04 Thần Túc Tam Muội-Bảo Tràng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q20-P09-05 Nêu Tướng-Bảo Tràng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q21-P09-06 Đà La Ni-Bảo Tràng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q21-P09-07 Hộ Trì-Bảo Tràng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q21-P09-08 Thọ Ký-Bảo Tràng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q21-P09-09 Hạnh Bi-Bảo Tràng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q21-P09-10 Hộ Pháp-Bảo Tràng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q21-P09-11 Thiên Vương Hộ Pháp-Bảo Tràng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q21-P09-12 Quỷ Khoáng Giả-Bảo Tràng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q21-P09-13 Trở Về Nơi Gốc-Bảo Tràng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q22-P10-01 Thanh Văn-Hư Không Mục-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q23-P10-02 Thế Gian Mục-Hư Không Mục-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q23-P10-03 Di Lặc-Hư Không Mục-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q23-P10-04 Tâm Vô Lượng-Hư Không Mục-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q23-P10-05 Tịnh Mục-Hư Không Mục-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q24-P10-06 Thánh Mục-Hư Không Mục-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q24-P10-07 Pháp Bích Chi Phật-Hư Không Mục-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q24-P10-08 Trí Vô Ngại Của Phật-Hư Không Mục-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q24-P10-09 Hộ Pháp-Hư Không Mục-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q24-P10-10 Đại Chúng Trở Về-Hư Không Mục-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q25-P11 Bồ Tát Bảo Kế-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q26-P11 Bồ Tát Bảo Kế-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q27-P12 Bồ Tát Vô Tận Ý-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q28-P12 Bồ Tát Vô Tận Ý-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q29-P12 Bồ Tát Vô Tận Ý-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q30-P12 Bồ Tát Vô Tận Ý-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q31-P13-1 Hộ Pháp-Nhật Mật-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q31-P13-2 Bồ Tát Khắp Nơi Tập Hợp-Nhật Mật-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q32-P13-2 Bồ Tát Khắp Nơi Tập Hợp-Nhật Mật-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q32-P13-3 Phân Biệt Nói Về Dục-Nhật Mật-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q32-P13-4 Phân Biệt-Nhật Mật-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q33-P13-4 Phân Biệt-Nhật Mật-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q34-P14-01 Hộ Trì Chánh Pháp-Nhật Tạng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q35-P14-02 Đà La Ni-Nhật Tạng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q36-P14-02 Đà La Ni-Nhật Tạng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q37-P14-03 Bồ Tát Sứ Giả-Nhật Tạng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q38-P14-04 Định-Nhật Tạng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q39-P14-05 Tích Tập Nghiệp Ác-Nhật Tạng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q40-P14-06 Hộ Trì-Nhật Tạng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q40-P14-07 Phật Hiện Thần Thôngì-Nhật Tạng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q41-P14-08 Tinh Tú-Nhật Tạng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q42-P14-08 Tinh Tú-Nhật Tạng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q43-P14-09 Đưa Sứ Giả-Nhật Tạng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q43-P14-10 Tam Muội Niệm Phật-Nhật Tạng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q43-P14-11 Lên Đỉnh Tu Di-Nhật Tạng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q44-P14-12 Tam Quy Cứu Rồng-Nhật Tạng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q45-P14-13 Bảo Vệ Pháp-Nhật Tạng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q46-P15-1 Chủ Thần Nguyệt Tràng-Nguyệt Tạng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q47-P15-2 Ma Vương Ba Tuần Đi Đến Chổ Phật-Nguyệt Tạng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q47-P15-3 Chúng A Tu La Đến Chổ Phật-Nguyệt Tạng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q48-P15-4 Nói Về Sự Việc Đời Trước Của Các Vị Đệ Tử Phật-Nguyệt Tạng-Đại Tập  
T50 ĐẠI TẬP I Q48-P15-5 Chân Đế Đệ Nhất Nghĩa-Nguyệt Tạng-Đại Tập  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T51 ĐẠI TẬP II (pdf) MP3 KINH NÓI
T51 ĐẠI TẬP II 397 Q49-P15-06 Khiến Cho Ma Vương Kính Tin Vui Vẻ-Nguyệt Tạng  
T51 ĐẠI TẬP II 397 Q49-P15-07 Hết Thảy Chư Quỷ Thần Cùng Đến Chúng Hội-Nguyệt Tạng  
T51 ĐẠI TẬP II 397 Q50-P15-08 Chúng Quỷ Thần Xấu Ác Có Được Lòng Kính Tin-Nguyệt Tạng Chưa thực
T51 ĐẠI TẬP II 397 Q51-P15-08 Chúng Quỷ Thần Xấu Ác Có Được Lòng Kính Tin-Nguyệt Tạng hiện mp3
T51 ĐẠI TẬP II 397 Q51-P15-09 Các Vị Thiên Vương Hộ Trì-Nguyệt Tạng  
T51 ĐẠI TẬP II 397 Q52-P15-10 Chúng Ma Có Được Lòng Kính Tin-Nguyệt Tạng  
T51 ĐẠI TẬP II 397 Q52-P15-11 Thiên Vương Đề Đầu Lại Trá Hộ Trì-Nguyệt Tạng  
T51 ĐẠI TẬP II 397 Q52-P15-12 Thiên Vương Tỳ Lâu Lặc Xoa-Nguyệt Tạng  
T51 ĐẠI TẬP II 397 Q52-P15-13 Thiên Vương Tỳ Lâu Bác Xoa-Nguyệt Tạng  
T51 ĐẠI TẬP II 397 Q52-P15-14 Thiên Vương Tỳ Sa Môn-Nguyệt Tạng  
T51 ĐẠI TẬP II 397 Q53-P15-15 Luân Chú Hộ Trì-Nguyệt Tạng  
T51 ĐẠI TẬP II 397 Q54-P15-16 Nhẫn Nhục-Nguyệt Tạng  
T51 ĐẠI TẬP II 397 Q55-P15-17 Phân Công Đầy Đủ Về Việc Hộ Trì Chánh Pháp Nơi Cỏi Diêm Phù Đề-Nguyệt Tạng  
T51 ĐẠI TẬP II 397 Q56-P15-18 Các Tinh Tú Thâu Tóm Hộ Trì Các Quốc Độ-Nguyệt Tạng  
T51 ĐẠI TẬP II 397 Q56-P15-19 Tạo Lập Chùa Tháp-Nguyệt Tạng  
T51 ĐẠI TẬP II 397 Q56-P15-20 Pháp Diệt Tận-Nguyệt Tạng  
T51 ĐẠI TẬP II 397 Q57-P16-01 Thanh Văn Đảnh Lễ Tất Cả Chư Phật Mười Phương-Tu Di Tạng  
T51 ĐẠI TẬP II 397 Q57-P16-02 Thiền Của Bồ Tát-Tu Di Tạng  
T51 ĐẠI TẬP II 397 Q57-P16-03 Diệt Trừ Mưa Giớ Chẳng Phải Thời-Tu Di Tạng  
T51 ĐẠI TẬP II 397 Q58-P16-04 Đà La Ni-Tu Di Tạng  
T51 ĐẠI TẬP II 397 Q59-P17 Bồ Tát Nơi Mười Phương-Đại Phương Đẳng  
T51 ĐẠI TẬP II 397 Q60-P17 Bồ Tát Nơi Mười Phương-Đại Phương Đẳng  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q01-P01 Bồ Tát Trang Nghiêm Pháp Hội-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q01-P02 Tán Thán Pháp Hội-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q02-P03 Pháp Môn Vô Cái-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q02-P04 Trang Nghiêm Pháp Bản-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q02-P05 Tám Hào Quang-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q03-P03 Đại Bi-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q03-P07 Giáo Hóa-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q03-P08 Đạo Tuệ-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q03-P09 Kiếp Số-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q03-P10 Hạnh Nghiệp-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q04-P11 Biết Ba Đời-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q04-P12 Trí Hiểu Chúng Sanh-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q04-P13 Chủng Loại Chúng Sanh-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q04-P14 Căn Bản-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q04-P15 Thần Túc-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q04-P16 Nhất Tâm Định Ý-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q05-P17 Biết Bản Hạnh Của Chúng Sanh-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q05-P18 Thấu Tỏ-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q05-P19 Chấm Dứt Lậu Hoặc-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q05-P20 Bốn Vô Úy-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q05-P21 Mười Tám Pháp Bất Cộng-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q06-P21 Mười Tám Pháp Bất Cộng-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q06-P22 Đạo Như Lai-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q07-P23 Tám Tổng Trì-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q08-P24 Quá Khứ-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q08-P25 Tuệ Nghiệp-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q08-P26 Bồ Tát Trí Tích-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q08-P27 Tán Thán-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 398 Q08-P28 Phó Chúc-Kinh Đại Bi  
T51 ĐẠI TẬP II 399 Q01-P01 Vấn Tuệ-Kinh Bảo Nữ Sở Vấn  
T51 ĐẠI TẬP II 399 Q02-P02 Ba Mươi Hai Báu Phát Tâm-Kinh Bảo Nữ Sở Vấn  
T51 ĐẠI TẬP II 399 Q02-P03 Thông Tỏ-Kinh Bảo Nữ Sở Vấn  
T51 ĐẠI TẬP II 399 Q02-P04 Vấn Bảo Nữ-Kinh Bảo Nữ Sở Vấn  
T51 ĐẠI TẬP II 399 Q02-P05 Tám Lực-Kinh Bảo Nữ Sở Vấn  
T51 ĐẠI TẬP II 399 Q02-P06 Mười Loại Lực-Kinh Bảo Nữ Sở Vấn  
T51 ĐẠI TẬP II 399 Q02-P07 Bốn Điều Không Sợ-Kinh Bảo Nữ Sở Vấn  
T51 ĐẠI TẬP II 399 Q03-P08 Mười Tám Pháp Bất Cộng-Kinh Bảo Nữ Sở Vấn  
T51 ĐẠI TẬP II 399 Q04-P09 Ba Mươi Hai Tướng-Kinh Bảo Nữ Sở Vấn  
T51 ĐẠI TẬP II 399 Q04-P10 Hành Pháp-Kinh Bảo Nữ Sở Vấn  
T51 ĐẠI TẬP II 399 Q04-P11 Không Thoái Chuyển-Kinh Bảo Nữ Sở Vấn  
T51 ĐẠI TẬP II 399 Q04-P12 Đại Thừa-Kinh Bảo Nữ Sở Vấn  
T51 ĐẠI TẬP II 399 Q04-P13 Chúc Lụy-Kinh Bảo Nữ Sở Vấn  
T51 ĐẠI TẬP II 400 Những Điều Bồ Tát Hải Ý Hỏi Về Pháp Môn Tịnh Ấn  
T51 ĐẠI TẬP II 400 Q01 Những Điều Bồ Tát Hải Ý Hỏi Về Pháp Môn Tịnh Ấn  
T51 ĐẠI TẬP II 400 Q02 Những Điều Bồ Tát Hải Ý Hỏi Về Pháp Môn Tịnh Ấn  
T51 ĐẠI TẬP II 400 Q03 Những Điều Bồ Tát Hải Ý Hỏi Về Pháp Môn Tịnh Ấn  
T51 ĐẠI TẬP II 400 Q04 Những Điều Bồ Tát Hải Ý Hỏi Về Pháp Môn Tịnh Ấn  
T51 ĐẠI TẬP II 400 Q05 Những Điều Bồ Tát Hải Ý Hỏi Về Pháp Môn Tịnh Ấn  
T51 ĐẠI TẬP II 400 Q06 Những Điều Bồ Tát Hải Ý Hỏi Về Pháp Môn Tịnh Ấn  
T51 ĐẠI TẬP II 400 Q08 Những Điều Bồ Tát Hải Ý Hỏi Về Pháp Môn Tịnh Ấn  
T51 ĐẠI TẬP II 400 Q09 Những Điều Bồ Tát Hải Ý Hỏi Về Pháp Môn Tịnh Ấn  
T51 ĐẠI TẬP II 400 Q10 Những Điều Bồ Tát Hải Ý Hỏi Về Pháp Môn Tịnh Ấn  
T51 ĐẠI TẬP II 400 Q11 Những Điều Bồ Tát Hải Ý Hỏi Về Pháp Môn Tịnh Ấn  
T51 ĐẠI TẬP II 400 Q12 Những Điều Bồ Tát Hải Ý Hỏi Về Pháp Môn Tịnh Ấn  
T51 ĐẠI TẬP II 400 Q13 Những Điều Bồ Tát Hải Ý Hỏi Về Pháp Môn Tịnh Ấn  
T51 ĐẠI TẬP II 400 Q14 Những Điều Bồ Tát Hải Ý Hỏi Về Pháp Môn Tịnh Ấn  
T51 ĐẠI TẬP II 400 Q15 Những Điều Bồ Tát Hải Ý Hỏi Về Pháp Môn Tịnh Ấn  
T51 ĐẠI TẬP II 400 Q16 Những Điều Bồ Tát Hải Ý Hỏi Về Pháp Môn Tịnh Ấn  
T51 ĐẠI TẬP II 400 Q17 Những Điều Bồ Tát Hải Ý Hỏi Về Pháp Môn Tịnh Ấn  
T51 ĐẠI TẬP II 400 Q18 Những Điều Bồ Tát Hải Ý Hỏi Về Pháp Môn Tịnh Ấn  
T51 ĐẠI TẬP II 401 QA Kinh Đồng Tử Vô Ngôn  
T51 ĐẠI TẬP II 401 QC Kinh Đồng Tử Vô Ngôn  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T52 ĐẠI TẬP III (pdf) MP3 KINH NÓI
T52 ĐẠI TẬP III 402 Q01-P01 Hàng Phục Ma-Bảo Tinh Đà La Ni  
T52 ĐẠI TẬP III 402 Q02-P02 Bản Sự-Bảo Tinh Đà La Ni  
T52 ĐẠI TẬP III 402 Q03-P03 Ma Vương Quy Phục-Bảo Tinh Đà La Ni Chưa thực
T52 ĐẠI TẬP III 402 Q04-P03 Ma Vương Quy Phục-Bảo Tinh Đà La Ni hiện mp3
T52 ĐẠI TẬP III 402 Q04-P04 Đại Tập-Bảo Tinh Đà La Ni  
T52 ĐẠI TẬP III 402 Q05-P05 Tướng-Bảo Tinh Đà La Ni  
T52 ĐẠI TẬP III 402 Q06-P06 Đà La Ni-Bảo Tinh Đà La Ni  
T52 ĐẠI TẬP III 402 Q07-P06 Đà La Ni-Bảo Tinh Đà La Ni  
T52 ĐẠI TẬP III 402 Q07-P07 Nhiếp Thọ Diệu Pháp-Bảo Tinh Đà La Ni  
T52 ĐẠI TẬP III 402 Q07-P08 Thọ Ký-Bảo Tinh Đà La Ni  
T52 ĐẠI TẬP III 402 Q08-P08 Thọ Ký-Bảo Tinh Đà La Ni  
T52 ĐẠI TẬP III 402 Q08-P09 Từ Mẫn-Bảo Tinh Đà La Ni  
T52 ĐẠI TẬP III 402 Q08-P10 Ủng Hộ-Bảo Tinh Đà La Ni  
T52 ĐẠI TẬP III 402 Q09-P10 Ủng Hộ-Bảo Tinh Đà La Ni  
T52 ĐẠI TẬP III 402 Q09-P11 Hộ Chánh Pháp-Bảo Tinh Đà La Ni  
T52 ĐẠI TẬP III 402 Q10-P12 Tra Bạc Câu-Bảo Tinh Đà La Ni  
T52 ĐẠI TẬP III 402 Q10-P13 Các Đức Phật Trở Về Nước-Bảo Tinh Đà La Ni  
T52 ĐẠI TẬP III 403 Q01 A Soa Mạt Bồ Tát  
T52 ĐẠI TẬP III 403 Q02 A Soa Mạt Bồ Tát  
T52 ĐẠI TẬP III 403 Q03 A Soa Mạt Bồ Tát  
T52 ĐẠI TẬP III 403 Q04 A Soa Mạt Bồ Tát  
T52 ĐẠI TẬP III 403 Q05 A Soa Mạt Bồ Tát  
T52 ĐẠI TẬP III 403 Q06 A Soa Mạt Bồ Tát  
T52 ĐẠI TẬP III 403 Q07 A Soa Mạt Bồ Tát  
T52 ĐẠI TẬP III 404 Q01 Những Điều Bồ Tát Hư Không Tạng Hỏi Phật  
T52 ĐẠI TẬP III 404 Q02 Những Điều Bồ Tát Hư Không Tạng Hỏi Phật  
T52 ĐẠI TẬP III 404 Q03 Những Điều Bồ Tát Hư Không Tạng Hỏi Phật  
T52 ĐẠI TẬP III 404 Q04 Những Điều Bồ Tát Hư Không Tạng Hỏi Phật  
T52 ĐẠI TẬP III 404 Q05 Những Điều Bồ Tát Hư Không Tạng Hỏi Phật  
T52 ĐẠI TẬP III 404 Q06 Những Điều Bồ Tát Hư Không Tạng Hỏi Phật  
T52 ĐẠI TẬP III 404 Q07 Những Điều Bồ Tát Hư Không Tạng Hỏi Phật  
T52 ĐẠI TẬP III 404 Q08 Những Điều Bồ Tát Hư Không Tạng Hỏi Phật  
T52 ĐẠI TẬP III 405 Hư Không Tạng Bồ Tát  
T52 ĐẠI TẬP III 406 Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú  
T52 ĐẠI TẬP III 407 Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú  
T52 ĐẠI TẬP III 408 QA Hư Không Dựng Bồ Tát  
T52 ĐẠI TẬP III 408 QC Hư Không Dựng Bồ Tát  
T52 ĐẠI TẬP III 409 Quán Hư Không Tạng Bồ Tát  
T52 ĐẠI TẬP III 410 Q01-P01 Mở Đầu-Đại Phương Quảng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 410 Q02-P02 Chư Thiên Nữ Hỏi Về Bốn Đại-Đại Phương Quảng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 410 Q02-P03 Phát Vấn Bản Nghiệp Đoạn Kết-Đại Phương Quảng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 410 Q03-P04 Dụ Quán Đảnh-Đại Phương Quảng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 410 Q03-P05 Tướng Luân-Đại Phương Quảng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 410 Q04-P05 Chiên Đà La Hiện Trí Tướng-Đại Phương Quảng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 410 Q04-P06 Sát Lợi Chiên Đà La Hiện Trí Tướng-Đại Phương Quảng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 410 Q05-P07 Các Tướng Lành-Đại Phương Quảng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 410 Q06-P08 Sát Lợi Y Chỉ Luân Tướng-Đại Phương Quảng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 410 Q07-P09 Xa Lìa Sự Ganh Ghét-Đại Phương Quảng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 410 Q07-P10 Bố Thí-Đại Phương Quảng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 410 Q07-P11 Trì Giới-Đại Phương Quảng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 410 Q07-P12 Nhẫn Nhục-Đại Phương Quảng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 410 Q08-P13 Tinh Tấn-Đại Phương Quảng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 410 Q08-P14 Thiền Định-Đại Phương Quảng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 410 Q08-P15 Trí Tuệ-Đại Phương Quảng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 411 Q01-P01 Tựa-Đại Thừa Đại Tập Đại Tạng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 411 Q02-P02 Thập Luân-Đại Thừa Đại Tập Đại Tạng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 411 Q03-P03 Vô Y Hành-Đại Thừa Đại Tập Đại Tạng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 411 Q04-P03 Vô Y Hành-Đại Thừa Đại Tập Đại Tạng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 411 Q05-P03 Vô Y Hành-Đại Thừa Đại Tập Đại Tạng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 411 Q05-P04 Hữu Y Hành-Đại Thừa Đại Tập Đại Tạng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 411 Q06-P04 Hữu Y Hành-Đại Thừa Đại Tập Đại Tạng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 411 Q07-P04 Hữu Y Hành-Đại Thừa Đại Tập Đại Tạng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 411 Q07-P05 Sám Hối-Đại Thừa Đại Tập Đại Tạng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 411 Q08-P06 Thiện Nghiệp Đạo-Đại Thừa Đại Tập Đại Tạng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 411 Q09-P06 Thiện Nghiệp Đạo-Đại Thừa Đại Tập Đại Tạng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 411 Q09-P07 Phước Điền Tướng-Đại Thừa Đại Tập Đại Tạng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 411 Q10-P07 Phước Điền Tướng-Đại Thừa Đại Tập Đại Tạng Thập Luân  
T52 ĐẠI TẬP III 411 Q10-P08 Hoạch Ích Chúc Lụy-Đại Thừa Đại Tập Đại Tạng Thập Luân  
 
BẢN KINH CHỮ Tập T53 ĐẠI TẬP IV (pdf) MP3 KINH NÓI
T53 ĐẠI TẬP IV 412 QA-P01 Thần Thông Tại Cung Trời Đao Lợi-Đại Tạng Bồ Tát Bản Nguyện  
T53 ĐẠI TẬP IV 412 QA-P02 Thân Phân Hóa Quy Tụ Lại-Đại Tạng Bồ Tát Bản Nguyện  
T53 ĐẠI TẬP IV 412 QA-P03 Quán Sát Nghiệp Duyên Của Chúng Sinh-Đại Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Chưa thực
T53 ĐẠI TẬP IV 412 QA-P04 Sự Cảm Ứng Nghiệp Của Người Diêm Phù Đề-Đại Tạng Bồ Tát Bản Nguyện hiện mp3
T53 ĐẠI TẬP IV 412 QA-P05 Danh Xưng Địa Ngục-Đại Tạng Bồ Tát Bản Nguyện  
T53 ĐẠI TẬP IV 412 QA-P06 Thế Tôn Tuyên Dương-Đại Tạng Bồ Tát Bản Nguyện  
T53 ĐẠI TẬP IV 412 QC-P07 Lợi Ích Cho Người Còn Kể Mất-Đại Tạng Bồ Tát Bản Nguyện  
T53 ĐẠI TẬP IV 412 QC-P08 Vua Tôi Diêm La Xưng Tụng-Đại Tạng Bồ Tát Bản Nguyện  
T53 ĐẠI TẬP IV 412 QC-P09 Xưng Tụng Danh Hiệu Chư Phật-Đại Tạng Bồ Tát Bản Nguyện  
T53 ĐẠI TẬP IV 412 QC-P10 So Sánh Duyên Công Đức Bố Thí-Đại Tạng Bồ Tát Bản Nguyện  
T53 ĐẠI TẬP IV 412 QC-P11 Thần Đất Hộ Trì Bố Thí-Đại Tạng Bồ Tát Bản Nguyện  
T53 ĐẠI TẬP IV 412 QC-P12 Lợi Ích Của Sự Thấy Nghe-Đại Tạng Bồ Tát Bản Nguyện  
T53 ĐẠI TẬP IV 412 QC-P13 Thế Tôn Phú Chúc Cho Trời Người-Đại Tạng Bồ Tát Bản Nguyện  
T53 ĐẠI TẬP IV 413 Một Trăn Ngàn Bài Tụng Của Kinh Đại Tập Khen Bồ Tát Đại Tạng Khi Hỏi Đức Phật Về Pháp Thân  
T53 ĐẠI TẬP IV 414 Q01-P01 Mở Đầu-Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 414 Q01-P02 Bản Sự Của Bồ Tát Bất Không Kiến-Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 414 Q02-P03 Thần Thông-Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 414 Q02-P04 Thần Thông Của Di Lặc-Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 414 Q02-P05 Khen Âm Thanh Biện Tài Của Đức Phật-Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 414 Q03-P05 Khen Âm Thanh Biện Tài Của Đức Phật-Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 414 Q03-P06 Khen Công Đức Của Như Lai-Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 414 Q03-P07 Thần Lực Chứng Chánh Thuyết Của Như Lai-Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 414 Q03-P08 Bồ Tát Bất Không Kiến Khuyến Thính-Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 414 Q04-P09 Tán Thán Tướng Tam Muội-Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 414 Q04-P10 Chánh Quán-Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 414 Q04-P11 Vua Vi Mật-Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 414 Q05-P12 Ba Pháp-Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 414 Q05-P13 Khuyến Trí-Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 414 Q05-P14 Bản Hạnh Của Bồ Tát-Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 414 Q05-P15 Chánh Niệm-Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 414 Q05-P16 Đại Chúng Phụng Trì-Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 415 Q01-P01 Mở Đầu-Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 415 Q01-P02 Bản Sự Của Bất Không Kiến-Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 415 Q02-P02 Bản Sự Của Bất Không Kiến-Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 415 Q03-P03 Thần Biến-Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 415 Q04-P03 Thần Biến-Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 415 Q04-P04 Thần Thông Của Di Lặc Bồ Tát-Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 415 Q04-P05 Khen Âm Thanh Vi Diệu Biện Tài Thù Thắng Của Phật-Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 415 Q05-P05 Khen Âm Thanh Vi Diệu Biện Tài Thù Thắng Của Phật-Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 415 Q05-P06 Khen Ngợi Công Đức Của Như Lai-Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 415 Q06-P07 Phật Hiện Thần Thông-Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 415 Q06-P08 Thưa Hỏi Rộng Về Việc Thấy Nhiều Đức Phật-Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 415 Q07-P09 Khen Tướng Tam Muội-Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 415 Q07-P10 Chánh Quán-Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 415 Q07-P11 Suy Nghĩ Về Tam Muội-Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 415 Q08-P11 Suy Nghĩ Về Tam Muội-Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 415 Q08-P12 Hiện Ra Mỉm Cười-Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 415 Q08-P13 Thần Thông-Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 415 Q09-P13 Thần Thông-Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 415 Q09-P14 Nói Về Tu Tập Tam Muội-Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 415 Q10-P14 Nói Về Tu Tập Tam Muội-Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 415 Q10-P15 Bản Hạnh Của Bồ Tát-Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 416 Q01-P01 Suy Nghĩ-Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ  
T53 ĐẠI TẬP IV 416 Q01-P01 Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ  
T53 ĐẠI TẬP IV 416 Q02-P01 Suy Nghĩ-Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ  
T53 ĐẠI TẬP IV 416 Q02-P02 Thực Hành Tam Muội-Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ  
T53 ĐẠI TẬP IV 416 Q02-P03 Thấy Phật-Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ  
T53 ĐẠI TẬP IV 416 Q02-P04 Niềm Tin Ngay Thẳng-Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ  
T53 ĐẠI TẬP IV 416 Q02-P05 Thọ Trì-Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ  
T53 ĐẠI TẬP IV 416 Q02-P06 Quan Sát-Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ  
T53 ĐẠI TẬP IV 416 Q03-P06 Quan Sát-Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ  
T53 ĐẠI TẬP IV 416 Q03-P07 Đầy Đủ Giới Hạnh-Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ  
T53 ĐẠI TẬP IV 416 Q04-P08 Ca Ngợi Công Đức-Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ  
T53 ĐẠI TẬP IV 416 Q04-P09 Đem Lợi Ích Cho Người-Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ  
T53 ĐẠI TẬP IV 416 Q04-P10 Đầy Đủ Năm Pháp-Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ  
T53 ĐẠI TẬP IV 416 Q04-P11Thọ Ký-Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ  
T53 ĐẠI TẬP IV 416 Q04-P12 Thâm Diệu-Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ  
T53 ĐẠI TẬP IV 416 Q05-P13 Mười Pháp Trong Tam Muội Hiện Tiền-Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ  
T53 ĐẠI TẬP IV 416 Q05-P14 Công Đức Của Pháp Bất Cộng-Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ  
T53 ĐẠI TẬP IV 416 Q05-P15 Tùy Hỷ Công Đức-Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ  
T53 ĐẠI TẬP IV 416 Q05-P16 Giác Ngộ-Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ  
T53 ĐẠI TẬP IV 416 Q05-P17 Dặn Dò Phó Thác-Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ  
T53 ĐẠI TẬP IV 417 P01 Kinh Thưa Hỏi-Ban Chu Tam Muội  
T53 ĐẠI TẬP IV 419 Kinh Bạt Pha Bồ Tát  
T53 ĐẠI TẬP IV 420 QA Kinh Bồ Tát Tự Tại Vương  
T53 ĐẠI TẬP IV 421 QA Kinh Bồ Tát Phấn Tấn Vương Hỏi Phật  
T53 ĐẠI TẬP IV 422 QA Kinh Đại Tập Ví Dụ Vương  
T53 ĐẠI TẬP IV 423 Q01 Kinh Tăng Già Tra  
T53 ĐẠI TẬP IV 424 Q01 Kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội