Nghi thức niệm thực ngọ thời

Đăng bởi: admin - lúc: 12:59:19 - 18/03/2019 - tại: EBook .Doc - .PDF
Đọc: 2992
Nghi thức niệm thực ngọ thời

  NGHI THỨC NIỆM THỰC NGỌ THỜI


 


Nam Mô A Di Đà Phật    (10 lần)


Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Thập phương Tam Bảo Bồ Tát Thánh Tăng, phục nguyện bất xả từ bi thuỳ quang đồng chiếu niệm. Đệ tử chúng đẳng bất canh nhi thực, bất chức nhi y, huyết nhục hình khô, toàn mông tín thí. Ngưỡng ngã Phật linh quang vô cực, lân mẫn hữu tình, lưu phúc hải chi hồng ba, phả từ phong chi cự phiến, linh thí giả đắc đàn ba la mật quân chiêm pháp vũ chi ân, thụ dụng giả thành viên tịnh Bồ Đề cộng phó liên trì chi hội, công vô lậu khuyết phúc bất đường quyên. Nguyện Phật từ bi ai mẫn nhiếp thụ, nguyện tứ từ bi ai mẫn nhiếp thụ. Tam bát la già đá ( 3 lần). Pháp lực bất tư nghị, từ bi vô chướng ngại. Thất lạp biến thập phương, phổ thí chu sa giới, quỷ tử mẫu khoáng dã, thần kim xí điểu vương, tất linh giai bão mãn.


Án độ lợi ích sa bà ha ( 3 lần).


Biến thực chân ngôn:


Nam mô tát phạ đát tha nga đá phạ rô chỉ đế Án tam bạt la tam bạt la hồng. (7 lần)


Cam lộ thuỷ chân ngôn:


     Nam mô tô rô bà da đát tha nga đá da đát điệt tha, Án tô rô tô rô bát la tô rô bát la tô rô sa bà ha. (7 lần)


Nhất tự thuỷ luân chân ngôn:


Án tông tông tông tông tông (3 lần)


Nhũ hải chân ngôn:


Nam mô tam mãn đá một đà nẫm án tông. (3 lần)


Nam mô  Đa Bảo Như Lai


Nam mô Bảo Thắng Như Lai


Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai


Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai


Nam mô Ly Phố Uý Như Lai


Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai


Nam mô A Di Đà Như Lai


Thất bảo Như Lai chứng minh công đức. Nhữ đẳng Phật tử chúng, ngã kim thí nhữ cúng. Thử thực biến thập phương, nhất thiết Phật tử cộng. Nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng dữ chúng sinh, giai cộng thành Phật đạo.


Thí vô giá thực chân ngôn:


Án mục lực năng sa bà ha (3 lần)


Phổ cúng dàng chân ngôn:


Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hộc.   (7 lần)


Nhược phạn thực thời đương nguyện chúng sinh. Thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn. ( dừng mõ )


 Phật chế chúng Tăng, thực tưởng ngũ quán. Tán tâm tạp thoại, tín thí nan tiêu. Thỉnh chư đại đức văn kiền truỳ các chính niệm.               ( vào mõ )


Chấp trì ứng khí đương nguyện chúng sinh, thành tựu pháp khí, thụ thiên nhân cúng.


Án chỉ lị chỉ lị phạ nhật la hồng phấn tra. (3 lần).


Nhất kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ.


Nhị thổn kỷ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng.


Tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông.


Tứ chính sự lương dược vị liệu hình khô.


Ngũ vị thành đạo, cố phương thụ thử thực.


 


                                 Kết Trai


                                     *****


Khể thủ quy y tô tất đế, đầu diện đỉnh lễ thất câu chi. Ngã kim xưng tán đại chuẩn đề. Duy nguyện từ bi thuỳ gia hộ.


Nam mô tát đá nẫm tam diểu tam bồ đề câu chi, nẫm đát diệt tha. Án triết lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha.( 3 lần rồi đánh 1 tiếng chuông để chuyển mõ )


Sở vị bố thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích, nhược vị lạc bố thí, hậu tất đắc an lạc. Phạn thực dĩ ngật, đương nguyện chúng sinh, sở tác giai biện, cụ chư Phật Pháp. 


Nghi_Thuc_Niem_Thuc_Ngo_Thoi UTF8.PDF


Nghi_Thuc_Niem_Thuc_Ngo_Thoi UTF8.docx


 


 


 


 


 

Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện Download

Thư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka

Menu