Kiền Long Đại Tạng Kinh (168 tập, 1669 kinh)

Đăng bởi: admin - lúc: 22:38:46 - 06/10/2018 - tại: Đại Tạng Kinh
Đọc: 621
Kiền Long Đại Tạng Kinh (168 tập, 1669 kinh)


Chúng tôi, tổng hợp để phổ biến đến Chư vị, bộ Kiền Long Đại Tạng Kinh phiên bản PDF. Quý vị theo mục lục phía dưới đây để đối chiếu mà download file pdf về máy.


[001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018]


[019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] [032] [033] [034] [035] [036]


[037] [038] [039] [040] [041] [042] [043] [044] [045] [046] [047] [048] [049] [050] [051] [052] [053] [054]


[055] [056] [057] [058] [059] [060] [061] [062] [063] [064] [065] [066] [067] [068] [069] [070] [071] [072]


[073] [074] [075] [076] [077] [078] [079] [080] [081] [082] [083] [084] [085] [086] [087] [088] [089] [090]


[091] [092] [093] [094] [095] [096] [097] [098] [099] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]


[109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126]


[127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144]


[145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162]


[163] [164] [165] [166] [167] [168] [Mục Lục]


Tổng Mục Lục:


 
1- Đại Thừa Bát Nhã Bộ (16 tập: 1-16; 19 kinh)

2- Đại Thừa Bảo Tích Bộ (4 tập:17-20; 36 kinh: 20-56)

3- Đại Thừa Đại Tập Bộ (3 tập:21-23; 25 kinh: 57-82)

4- Đại Thừa Hoa Nghiêm Bộ (5 tập: 24-28; 25 kinh: 83-108)

5- Đại Thừa Niết Bàn Bộ (3 tập: 29-31; 12 kinh: 109-121)

6- Đại Thừa Ngũ Đại Bộ Ngoại (10 tập: 32-41; 239 kinh: 122-371)

7- Đại Thừa Đan Dịch Kinh (7 tập: 42-48; 156 kinh: 372-537)

8- Tiểu Thừa A Hàm Bộ (7 tập: 49-55; 136 kinh: 538-674)

9- Tiểu Thừa Đan Dịch Kinh (3 tập: 56-58; 101 kinh: 675-776)

10- Tống Nguyên Nhập Tạng Chư Đại Tiểu Thừa Kinh (8 tập: 59-66; 299 kinh: 777-1076)

11- Đại Thừa Luật (nửa tập: 67 [nửa tập]; 24 kinh: 1077-1101)

12- Tiểu Thừa Luật (10 tập: 68-77; 58 kinh:1102-1160)

13- Đại Thừa Luận (11 tập: 78-88; 92 kinh: 1161-1253)

14- Tiểu Thừa Luận (16 tập: 89-104; 36 kinh: 1254-1290)

15- Tống Nguyên Tục Nhập Tàng Chư Luận (1 tập: 105; 22 kinh: 1291-1313)

16- Tây Thổ Thánh Hiền Soạn Tập (5 tập: 106-110; 146 kinh: 1314-1460)

17- Thử Thổ Trứ Thuật (57 tập: 111-168; 208 kinh: 1461-1669)

18- Khám Ngộ Biểu
MÃ SÁCHSỐ TTLOẠI BIỆTTÊN KINHQUYỂN SỐ


01 1 đại thừa bát nhã bộ đại bát nhã ba la mật đa kinh sáu trăm quyển (1~30)
02 1 đại thừa bát nhã bộ đại bát nhã ba la mật đa kinh (31~80)
03 1 đại thừa bát nhã bộ đại bát nhã ba la mật đa kinh (81~130)
04 1 đại thừa bát nhã bộ đại bát nhã ba la mật đa kinh (131~180)
05 1 đại thừa bát nhã bộ đại bát nhã ba la mật đa kinh (181~230)
06 1 đại thừa bát nhã bộ đại bát nhã ba la mật đa kinh (231~280)
07 1 đại thừa bát nhã bộ đại bát nhã ba la mật đa kinh (281~325)
08 1 đại thừa bát nhã bộ đại bát nhã ba la mật đa kinh (326~370)
09 1 đại thừa bát nhã bộ đại bát nhã ba la mật đa kinh (371~415)
10 1 đại thừa bát nhã bộ đại bát nhã ba la mật đa kinh (416~460)
11 1 đại thừa bát nhã bộ đại bát nhã ba la mật đa kinh (461~505)
12 1 đại thừa bát nhã bộ đại bát nhã ba la mật đa kinh (506~550)
13 1 đại thừa bát nhã bộ đại bát nhã ba la mật đa kinh (551~595)
14 1 đại thừa bát nhã bộ đại bát nhã ba la mật đa kinh (596~600)
14 2 đại thừa bát nhã bộ phóng quang bát nhã ba la mật kinh ba mươi quyển
14-15 3 đại thừa bát nhã bộ ma ha bát nhã ba la mật kinh ba mươi quyển
15 4 đại thừa bát nhã bộ quang tán bát nhã ba la mật kinh mười quyển
  5 đại thừa bát nhã bộ đạo hạnh bát nhã ba la mật kinh mười quyển
16 6 đại thừa bát nhã bộ tiểu phẩm bát nhã ba la mật kinh mười quyển
  7 đại thừa bát nhã bộ ma ha bát nhã ba la mật sao kinh năm quyển
  8 đại thừa bát nhã bộ đại minh độ vô cực kinh sáu quyển
  9 đại thừa bát nhã bộ thắng thiên vương bát nhã ba la mật kinh bảy quyển
  10 đại thừa bát nhã bộ kim cương bát nhã ba la mật kinh (tam dịch) ba quyển
  11 đại thừa bát nhã bộ năng đoạn kim cương bát nhã ba la mật kinh (nhị dịch) hai quyển
  12 đại thừa bát nhã bộ kim cương năng đoạn bát nhã ba la mật kinh một quyển
  13 đại thừa bát nhã bộ phật thuyết nhu thủ bồ tát vô thượng thanh tịnh phận vệ kinh hai quyển
  14 đại thừa bát nhã bộ nhân vương hộ quốc bát nhã ba la mật kinh hai quyển
  15 đại thừa bát nhã bộ thực tướng bát nhã ba la mật kinh 15 đến 17 cùng quyển
  16 đại thừa bát nhã bộ ma ha bát nhã ba la mật đại minh chú kinh 15 đến 17 cùng quyển
  17 đại thừa bát nhã bộ bát nhã ba la mật đa tâm kinh 15 đến 17 cùng quyển
  18 đại thừa bát nhã bộ văn thù sư lợi sở thuyết ma ha bát nhã ba la mật kinh một quyển
  19 đại thừa bát nhã bộ văn thù sư lợi sở thuyết bát nhã ba la mật kinh một quyển

 
17 20 đại thừa bảo tích bộ đại bảo tích kinh một trăm hai mươi quyển (1~40)
18 20 đại thừa bảo tích bộ đại bảo tích kinh (41~90)
19 20 đại thừa bảo tích bộ đại bảo tích kinh (91~120)
  21 đại thừa bảo tích bộ đại phương quảng tam giới kinh ba quyển
  22 đại thừa bảo tích bộ phật thuyết vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác kinh ba quyển
  23 đại thừa bảo tích bộ phật thuyết a di đà kinh hai quyển
  24 đại thừa bảo tích bộ phật thuyết vô lượng thọ kinh hai quyển
20 25 đại thừa bảo tích bộ phật thuyết a môn phật quốc kinh ba quyển
  26 đại thừa bảo tích bộ phật thuyết đại thừa thập pháp kinh một quyển
  27 đại thừa bảo tích bộ phật thuyết phổ môn phẩm kinh một quyển
  28 đại thừa bảo tích bộ văn thù sư lợi phật thổ nghiêm tịnh kinh hai quyển
  29 đại thừa bảo tích bộ phật thuyết bào thai kinh một quyển
  30 đại thừa bảo tích bộ phật thuyết pháp kính kinh hai quyển
  31 đại thừa bảo tích bộ úc ca la việt vấn kinh một quyển
  32 đại thừa bảo tích bộ huyễn sĩ nhân hiền kinh một quyển
  33 đại thừa bảo tích bộ phật thuyết quyết định tỳ ni kinh một quyển
  34 đại thừa bảo tích bộ phát giác tịnh tâm kinh hai quyển
  35 đại thừa bảo tích bộ phật thuyết ưu điền vương kinh 35 đến 37 cùng quyển
  36 đại thừa bảo tích bộ phật thuyết tu ma đề kinh 35 đến 37 cùng quyển
  37 đại thừa bảo tích bộ phật thuyết tu ma đề bồ tát kinh 35 đến 37 cùng quyển
  38 đại thừa bảo tích bộ phật thuyết ly cấu thi nữ kinh một quyển
  39 đại thừa bảo tích bộ phật thuyết a đồ thế vương nữ a thuật đạt kinh một quyển
  40 đại thừa bảo tích bộ phật thuyết tu lại kinh dịch lần nhì
  41 đại thừa bảo tích bộ đắc vô cấu nữ kinh một quyển
  42 đại thừa bảo tích bộ văn thù sư lợi sở thuyết bất tư nghị phật cảnh giới kinh hai quyển
  43 đại thừa bảo tích bộ phật thuyết như huyễn tam muội kinh ba quyển
  44 đại thừa bảo tích bộ thiện trụ ý thiên tử sở vấn kinh ba quyển
  45 đại thừa bảo tích bộ thái tử xoát hộ kinh 45 đến 47 cùng quyển
  46 đại thừa bảo tích bộ thái tử hòa hưu kinh 45 đến 47 cùng quyển
  47 đại thừa bảo tích bộ nhập pháp giới thể tính kinh 45 đến 47 cùng quyển
  48 đại thừa bảo tích bộ tuệ thượng bồ tát vấn đại thiện quyền kinh hai quyển
  49 đại thừa bảo tích bộ đại thừa hiển thức kinh hai quyển
  50 đại thừa bảo tích bộ phật thuyết đại thừa phương đẳng yếu tuệ kinh 50 đến 52 cùng quyển
  51 đại thừa bảo tích bộ di lặc bồ tát sở vấn bổn nguyện kinh 50 đến 52 cùng quyển
  52 đại thừa bảo tích bộ độ nhất thiết chư phật cảnh giới trí nghiêm kinh 50 đến 52 cùng quyển
  53 đại thừa bảo tích bộ phật thuyết vị nhật ma ni bảo kinh một quyển
  54 đại thừa bảo tích bộ phật thuyết ma ha diễn bảo nghiêm kinh một quyển
  55 đại thừa bảo tích bộ thắng man sư tử hống nhất thừa đại phương tiện phương quảng kinh một quyển
  56 đại thừa bảo tích bộ tì da sa vấn kinh hai quyển

 

21 57 đại thừa đại tập bộ đại phương đẳng đại tập kinh ba mươi quyển
  58 đại thừa đại tập bộ đại thừa đại phương đẳng nhật tạng kinh mười quyển
22 59 đại thừa đại tập bộ đại phương đẳng đại tập nguyệt tạng kinh mười quyển
  60 đại thừa đại tập bộ đại thừa đại tập địa tạng thập luân kinh mười quyển
  61 đại thừa đại tập bộ phật thuyết đại phương quảng thập luân kinh tám quyển
  62 đại thừa đại tập bộ đại tập tu di tạng kinh hai quyển
  63 đại thừa đại tập bộ hư không dựng bồ tát kinh hai quyển
  64 đại thừa đại tập bộ hư không tạng bồ tát kinh một quyển
  65 đại thừa đại tập bộ hư không tạng bồ tát thần chú kinh 65 đến 66 cùng quyển
  66 đại thừa đại tập bộ quán hư không tạng bồ tát kinh 65 đến 66 cùng quyển
  67 đại thừa đại tập bộ phật thuyết bồ tát niệm phật tam muội kinh sáu quyển
  68 đại thừa đại tập bộ phật thuyết đại phương đẳng đại tập bồ tát niệm phật tam muội kinh mười quyển
23 69 đại thừa đại tập bộ ban chu tam muội kinh ba quyển
  70 đại thừa đại tập bộ a soa mạt bồ tát kinh bảy quyển
  71 đại thừa đại tập bộ đại phương đẳng đại tập hiền hộ kinh năm quyển
  72 đại thừa đại tập bộ bạt bì bồ tát kinh một quyển
  73 đại thừa đại tập bộ vô tận ý bồ tát kinh bốn quyển
  74 đại thừa đại tập bộ đại tập thí dụ vương kinh hai quyển
  75 đại thừa đại tập bộ đại ai kinh tám quyển
  76 đại thừa đại tập bộ bảo nữ sở vấn kinh bốn quyển
  77 đại thừa đại tập bộ vô ngôn đồng tử kinh hai quyển
  78 đại thừa đại tập bộ tự tại vương bồ tát kinh hai quyển
  79 đại thừa đại tập bộ phấn tấn vương vấn kinh hai quyển
  80 đại thừa đại tập bộ bảo tinh đà la ni kinh tám quyển
  81 đại thừa đại tập bộ độ chư phật cảnh giới trí quang nghiêm kinh một quyển
  82 đại thừa đại tập bộ đại thừa kim cương kế châu bồ tát tu hành phận kinh một quyển

 

24-25 83 đại thừa hoa nghiêm bộ đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh (lục thập hoa nghiêm) sáu mươi quyển
25-26-27 84 đại thừa hoa nghiêm bộ đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh (bát thậphoa nghiêm) tám mươi quyển
27 85 đại thừa hoa nghiêm bộ đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh phổ hiền bồ tát hạnh nguyện phẩm (tứ thập hoa nghiêm) bốn mươi quyển
  86 đại thừa hoa nghiêm bộ tín lực nhập ấn pháp môn kinh năm quyển
28 87 đại thừa hoa nghiêm bộ phật hoa nghiêm nhập như lai đức trí bất tư nghịcảnh giới kinh một quyển
  88 đại thừa hoa nghiêm bộ phật thuyết như lai hưng hiển kinh bốn quyển
  89 đại thừa hoa nghiêm bộ đại phương quảng nhập như lai trí đức bất tư nghịkinh 89 đến 91 cùng quyển
  90 đại thừa hoa nghiêm bộ đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh tu từ phận 89 đến 91 cùng quyển
  91 đại thừa hoa nghiêm bộ hiển vô biên phật thổ công đức kinh 89 đến 91 cùng quyển
  92 đại thừa hoa nghiêm bộ đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh bất tư nghị cảnh giới phân 92 đến 93 cùng quyển
  93 đại thừa hoa nghiêm bộ đại phương quảng như lai bất tư nghị cảnh giới kinh 92 đến 93 cùng quyển
  94 đại thừa hoa nghiêm bộ đại phương quảng phổ hiền sở thuyết kinh 94 đến 96 cùng quyển
  95 đại thừa hoa nghiêm bộ trang nghiêm bồ đề tâm kinh 94 đến 96 cùng quyển
  96 đại thừa hoa nghiêm bộ phật thuyết bồ tát bổn nghiệp kinh 94 đến 96 cùng quyển
  97 đại thừa hoa nghiêm bộ đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh tục nhập pháp giới phẩm 97 đến 99 cùng quyển
  98 đại thừa hoa nghiêm bộ phật thuyết đâu sá kinh 97 đến 99 cùng quyển
  99 đại thừa hoa nghiêm bộ đại phương quảng bồ tát thập địa kinh 97 đến 99 cùng quyển
  100 đại thừa hoa nghiêm bộ độ thế phẩm kinh sáu quyển
  101 đại thừa hoa nghiêm bộ thập trụ kinh sáu quyển
  102 đại thừa hoa nghiêm bộ phật thuyết la ma ca kinh bốn quyển
  103 đại thừa hoa nghiêm bộ chư bồ tát cầu phật bổn nghiệp kinh 103 đến 105 cùng quyển
  104 đại thừa hoa nghiêm bộ bồ tát thập trụ hành đạo phẩm kinh 103 đến 105 cùng quyển
  105 đại thừa hoa nghiêm bộ phật thuyết bồ tát thập trụ kinh 103 đến 105 cùng quyển
  106 đại thừa hoa nghiêm bộ tiệm bị nhất thiết trí đức kinh năm quyển
  107 đại thừa hoa nghiêm bộ đẳng mục bồ tát sở vấn tam muội kinh ba quyển
  108 đại thừa hoa nghiêm bộ văn thù sư lợi vấn bồ tát thự kinh một quyển

 


29 109 đại thừa niết bàn bộ đại bát niết bàn kinh bốn mươi quyển
30-31 110 đại thừa niết bàn bộ nam bản đại bát niết bàn kinh ba mươi sáu quyển
31 111 đại thừa niết bàn bộ đại bát niết bàn kinh hậu phân hai quyển
  112 đại thừa niết bàn bộ phật thuyết phương đẳng bát nê hoàn kinh hai quyển
  113 đại thừa niết bàn bộ đại bi kinh năm quyển
  114 đại thừa niết bàn bộ đại bát niết bàn kinh ba quyển
  115 đại thừa niết bàn bộ phật thuyết phương đẳng nê hoàn kinh hai quyển
  116 đại thừa niết bàn bộ đại bát nê hoàn kinh sáu quyển
  117 đại thừa niết bàn bộ tứ đồng tử tam muội kinh ba quyển
  118 đại thừa niết bàn bộ phật thùy bát niết bàn lược thuyết giáo giới kinh(phật di giáo kinh) 118 đến 121 cùng quyển
  119 đại thừa niết bàn bộ phật lâm niết bàn ký pháp trụ kinh 118 đến 121 cùng quyển
  120 đại thừa niết bàn bộ phật diệt độ hậu quan liễm táng tống kinh 118 đến 121 cùng quyển
  121 đại thừa niết bàn bộ bát nê hoàn hậu quán lạp kinh 118 đến 121 cùng quyển

 

32 122 đại thừa ngũ đại bộngoại kim quang minh tối thắng vương kinh mười quyển
  123 đại thừa ngũ đại bộngoại kim quang minh kinh bốn quyển
  124 đại thừa ngũ đại bộngoại đẳng tập chúng đức tam muội kinh ba quyển
  125 đại thừa ngũ đại bộngoại tập nhất thiết phúc đức tam muội kinh ba quyển
  126 đại thừa ngũ đại bộngoại hợp bộ kim quang minh kinh tám quyển
  127 đại thừa ngũ đại bộngoại nhập định bất định ấn kinh một quyển
  128 đại thừa ngũ đại bộngoại bất tất định nhập định nhập ấn kinh một quyển
  129 đại thừa ngũ đại bộngoại vô lượng nghĩa kinh một quyển
  130 đại thừa ngũ đại bộngoại diệu pháp liên hoa kinh bảy quyển
  131 đại thừa ngũ đại bộngoại pháp hoa tam muội kinh 131 đến 132 cùng quyển
  132 đại thừa ngũ đại bộngoại tát đàm phân đà lợi kinh 131 đến 132 cùng quyển
  133 đại thừa ngũ đại bộngoại diệu pháp liên hoa kinh quan thế âm bồ tátphổ môn phẩm kinh một quyển
32-33 134 đại thừa ngũ đại bộngoại chánh pháp hoa kinh mười quyển
33 135 đại thừa ngũ đại bộngoại thiêm phẩm diệu pháp liên hoa kinh tám quyển
  136 đại thừa ngũ đại bộngoại phân biệt duyên khởi sơ thắng pháp môn kinh trên dưới cùng quyển
  137 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết duyên sanh sơ thắng phân pháp bổn kinh trên dưới cùng quyển
  138 đại thừa ngũ đại bộngoại bi hoa kinh mười quyển
  139 đại thừa ngũ đại bộngoại lục độ tập kinh tám quyển
  140 đại thừa ngũ đại bộngoại đại thừa đỉnh vương kinh một quyển
  141 đại thừa ngũ đại bộngoại đại phương đẳng đỉnh vương kinh một quyển
  142 đại thừa ngũ đại bộngoại duy ma cật sở thuyết kinh ba quyển
  143 đại thừa ngũ đại bộngoại duy ma cật kinh ba quyển
34 144 đại thừa ngũ đại bộngoại đạo thần túc vô cực biến hóa kinh bốn quyển
  145 đại thừa ngũ đại bộngoại thuyết vô cấu xưng kinh sáu quyển
  146 đại thừa ngũ đại bộngoại a duy việt trí già kinh bốn quyển
  147 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết bảo vũ kinh bảy quyển
  148 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết bảo vân kinh bảy quyển
  149 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thăng đao lợi thiên vị mẫu thuyết pháp kinh ba quyển
  150 đại thừa ngũ đại bộngoại tương tục giải thoát địa ba la mật liễu nghĩa kinh 150 đến 151 cùng quyển
  151 đại thừa ngũ đại bộngoại tương tục giải thoát như lai sở tác tuỳ thuận xứ liễu nghĩa kinh 150 đến 151 cùng quyển
  152 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết giải tiết kinh một quyển
  153 đại thừa ngũ đại bộngoại bất thoái chuyển pháp luân kinh bốn quyển
  154 đại thừa ngũ đại bộngoại quảng bác nghiêm tịnh bất thoái chuyển pháp luân kinh bốn quyển
34-35 155 đại thừa ngũ đại bộngoại phương quảng đại trang nghiêm kinh mười hai quyển
35 156 đại thừa ngũ đại bộngoại phổ diệu kinh tám quyển
  157 đại thừa ngũ đại bộngoại tuân chân đà la sở vấn bảo như lai tam muội kinh ba quyển
  158 đại thừa ngũ đại bộngoại đại thụ khẩn na la vương sở vấn kinh bốn quyển
  159 đại thừa ngũ đại bộngoại chư pháp bổn vô kinh ba quyển
  160 đại thừa ngũ đại bộngoại chư pháp vô hành kinh hai quyển
  161 đại thừa ngũ đại bộngoại trì nhập bồ tát sở vấn kinh bốn quyển
  162 đại thừa ngũ đại bộngoại trì thế kinh bốn quyển
  163 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết đại quán đỉnh thần chú kinh mười hai quyển
  164 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết văn thù sư lợi hiện bảo tạngkinh hai quyển
  165 đại thừa ngũ đại bộngoại đại phương quảng bảo khiếp kinh hai quyển
36 166 đại thừa ngũ đại bộngoại dược sư như lai bổn nguyện kinh một quyển
  167 đại thừa ngũ đại bộngoại dược sư lưu ly quang như lai bổn nguyện công đức kinh một quyển
  168 đại thừa ngũ đại bộngoại dược sư lưu ly quang thất phật bổn nguyện công đức kinh trên dưới cùng quyển
  169 đại thừa ngũ đại bộngoại phiên tự dược sư thất phật bổn nguyện công đức kinh một quyển
  170 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết a đồ thế vương kinh hai quyển
  171 đại thừa ngũ đại bộngoại lăng già a bạt đa la bảo kinh bốn quyển
  172 đại thừa ngũ đại bộngoại nhập lăng già kinh mười quyển
  173 đại thừa ngũ đại bộngoại đại thừa nhập lăng già kinh bảy quyển
  174 đại thừa ngũ đại bộngoại bồ tát hành phương tiện cảnh giới thần thông biến hóa kinh ba quyển
  175 đại thừa ngũ đại bộngoại đại tát già ni kiền tử thụ ký kinh mười quyển
37 176 đại thừa ngũ đại bộngoại đại thừa đại bi phân đà lợi kinh tám quyển
  177 đại thừa ngũ đại bộngoại thiện tư đồng tử kinh hai quyển
  178 đại thừa ngũ đại bộngoại phổ siêu tam muội kinh bốn quyển
  179 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết phóng bát kinh một quyển
  180 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết đại tịnh pháp môn phẩm kinh một quyển
  181 đại thừa ngũ đại bộngoại đại trang nghiêm pháp môn kinh hai quyển
  182 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết đại phương đẳng đại vân thỉnh vũ kinh một quyển
  183 đại thừa ngũ đại bộngoại đại vân thỉnh vũ kinh một quyển
  184 đại thừa ngũ đại bộngoại đại vân luân thỉnh vũ kinh trên dưới cùng quyển
  185 đại thừa ngũ đại bộngoại thắng tư duy phạm thiên sở vấn kinh sáu quyển
  186 đại thừa ngũ đại bộngoại tư ích phạm thiên sở vấn kinh bốn quyển
  187 đại thừa ngũ đại bộngoại nguyệt đăng tam muội kinh (thập nhất quyển) mười một quyển
38 188 đại thừa ngũ đại bộngoại nguyệt đăng tam muội kinh (nhất quyển) 188 đến 189 cùng quyển
  189 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết tượng dịch kinh 188 đền 189 cùng quyển
  190 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết vô sở hy vọng kinh một quyển
  191 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết đại thừa đồng tính kinh hai quyển
  192 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết chứng khế đại thừa kinh hai quyển
  193 đại thừa ngũ đại bộngoại trì tâm phạm thiên sở vấn kinh bốn quyển
  194 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết quán vô lượng thọ phật kinh một quyển
  195 đại thừa ngũ đại bộngoại xưng tán tịnh độ phật nhiếp thụ kinh 195 đến 198 cùng quyển
  196 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết a di đà kinh 195 đền 198 cùng quyển
  197 đại thừa ngũ đại bộngoại bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh tịnh độ thần chú (bất tư nghị thần lực truyện phụ) 195 đến 198 cùng quyển
  198 đại thừa ngũ đại bộngoại hậu xuất a di đà phật kệ kinh 195 đến 198 cùng quyển
  199 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết đại a di đà kinh hai quyển
  200 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết quán di lặc bồ tát thượng sinhđâu suất đà thiên kinh 200 đến 201 cùng quyển
  201 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết di lặc bồ tát hạ sinh kinh 200 đến 201 cùng quyển
  202 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết di lặc lai thời kinh 202 đến 204 cùng quyển
  203 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết di lặc hạ sinh thành phật kinh 202 đến 204 cùng quyển
  204 đại thừa ngũ đại bộngoại quán di lặc bồ tát hạ sinh kinh 202 đến 204 cùng quyển
  205 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết di lặc thành phật kinh một quyển
  206 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết đệ nhất nghĩa pháp thắng kinh một quyển
  207 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết đại uy đăng quang tiên nhânvấn nghi kinh một quyển
  208 đại thừa ngũ đại bộngoại nhất thiết pháp cao vương kinh một quyển
  209 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết chư pháp dũng vương kinh một quyển
  210 đại thừa ngũ đại bộngoại thuận quyền phương tiện kinh hai quyển
  211 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết lạc anh lạc trang nghiêmphương tiện kinh một quyển
  212 đại thừa ngũ đại bộngoại bồ tát tán tử kinh 212 đến 216 cùng quyển
  213 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết tán tử kinh 212 đến 216 cùng quyển
  214 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết cửu sắc lộc kinh 212 đến 216 cùng quyển
  215 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết thái tử mộ phách kinh 212 đến 216 cùng quyển
  216 đại thừa ngũ đại bộngoại thái tử mộ phách kinh 212 đến 216 cùng quyển
  217 đại thừa ngũ đại bộngoại vô tự bảo khiếp kinh 217 đến 222 cùng quyển
  218 đại thừa ngũ đại bộngoại đại thừa ly văn tự phổ quang minh tạngkinh 217 đến 222 cùng quyển
  219 đại thừa ngũ đại bộngoại đại thừa biến chiếu quang minh tạng vô tự pháp môn kinh 217 đến 222 cùng quyển
  220 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết lão nữ nhân kinh 217 đến 222 cùng quyển
  221 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết lão mẫu kinh 217 đến 222 cùng quyển
  222 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết lão mẫu nữ lục anh kinh 217 đến 222 cùng quyển
  223 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết trưởng giả tử chế kinh 223 đến 227 cùng quyển
  224 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết bồ tát thệ kinh 223 đến 227 cùng quyển
  225 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết thệ đồng tử kinh 223 đến 227 cùng quyển
  226 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết nguyệt quang đồng tử kinh 223 đến 227 cùng quyển
  227 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết thân nhật nhi bổn kinh 223 đến 227 cùng quyển
  228 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết đức hộ trưởng giả kinh hai quyển
  229 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết độc tử kinh 229 đến 232 cùng quyển
  230 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết nhũ quang phật kinh 229 đến 232 cùng quyển
  231 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết vô cấu hiền nữ kinh 229 đến 232 cùng quyển
  232 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết phúc trung nữ thính kinh 229 đến 232 cùng quyển
  233 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết chuyển nữ thân kinh một quyển
  234 đại thừa ngũ đại bộngoại văn thù sư lợi vấn bồ đề kinh 234 đến 235 cùng quyển
  235 đại thừa ngũ đại bộngoại già gia sơn đỉnh kinh 234 đến 235 cùng quyển
  236 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết tượng đầu tinh xá kinh 236 đến 237 cùng quyển
  237 đại thừa ngũ đại bộngoại đại thừa già gia sơn đỉnh kinh 236 đến 237 cùng quyển
  238 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết quyết định tổng trì kinh 238 đến 239 cùng quyển
  239 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết báng phật kinh 238 đến 239 cùng quyển
  240 đại thừa ngũ đại bộngoại đại phương đẳng đại vân kinh bốn quyển
  241 đại thừa ngũ đại bộngoại như lai trang nghiêm trí huệ quang minh nhập nhất thiết phật cảnh giới kinh hai quyển
39 242 đại thừa ngũ đại bộngoại thâm mật giải thoát kinh năm quyển
  243 đại thừa ngũ đại bộngoại giải thâm mật kinh năm quyển
  244 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết gián vương kinh 244 đến 247 cùng quyển
  245 đại thừa ngũ đại bộngoại như lai thị giáo thắng quân vương kinh 244 đến 247 cùng quyển
  246 đại thừa ngũ đại bộngoại phật vị thắng quang thiên tử thuyết vương pháp kinh 244 đến 247 cùng quyển
  247 đại thừa ngũ đại bộngoại bảo tích tam muội văn thù sư lợi bồ tátvấn pháp thân kinh 244 đến 247 cùng quyển
  248 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết tế chư phương đẳng học kinh một quyển
  249 đại thừa ngũ đại bộngoại đại thừa phương quảng tổng trì kinh một quyển
  250 đại thừa ngũ đại bộngoại thái tử tu đại noa kinh một quyển
  251 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết như lai trí ấn kinh một quyển
  252 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết tuệ ấn tam muội kinh một quyển
  253 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết vô cực bảo tam muội kinh hai quyển
  254 đại thừa ngũ đại bộngoại bảo như lai tam muội kinh hai quyển
  255 đại thừa ngũ đại bộngoại vô thượng y kinh hai quyển
  256 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết vị tằng hữu kinh 256 đến 259 cùng quyển
  257 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết thậm hy hữu kinh 256 đến 259 cùng quyển
  258 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết như lai sư tử hống kinh 256 đến 259 cùng quyển
  259 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết đại phương quảng sư tử hống kinh 256 đến 259 cùng quyển
  260 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết đại thừa bách phúc tướng kinh 260 đến 264 cùng quyển
  261 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết đại thừa bách phúc trang nghiêm tướng kinh 260 đến 264 cùng quyển
  262 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết đại thừa tứ pháp kinh 260 đến 264 cùng quyển
  263 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết bồ tát tu hành tứ pháp kinh 260 đến 264 cùng quyển
  264 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết hi hữu hiệu lượng công đức kinh 260 đến 264 cùng quyển
  265 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết tối vô tỷ kinh 265 đến 266 cùng quyển
  266 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết tiền thế tam chuyển kinh 265 đến 266 cùng quyển
  267 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết ngân sắc nữ kinh 267 đến 270 cùng quyển
  268 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết a đồ thế vương thụ quyết kinh 267chí 270đồng quyển
  269 đại thừa ngũ đại bộngoại thái hoa vi vương thượng phật thụ quyết kinh 267 đến 270 cùng quyển
  270 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết chánh cung kính kinh 267 đến 270 cùng quyển
  271 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết thiện cung kính kinh 271 đến 273 cùng quyển
  272 đại thừa ngũ đại bộngoại xưng tán đại thừa công đức kinh 271 đến 273 cùng quyển
  273 đại thừa ngũ đại bộngoại diệu pháp quyết định nghiệp chướng kinh 271 đến 273 cùng quyển
  274 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết bối đa thụ hạ tư duy thập nhị nhân duyên kinh 274 đến 276 cùng quyển
  275 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết duyên khởi thánh đạo kinh 274 đến 276 cùng quyển
  276 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết đạo cán kinh 274 đến 276 cùng quyển
  277 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết liễu bổn sinh tử kinh 277 đến 279 cùng quyển
  278 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết tự thệ tam muội kinh 277 đến 279 cùng quyển
  279 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết độc chứng tự thệ tam muộikinh 277 đến 279 cùng quyển
  280 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết chuyển hữu kinh 280 đến 283 cùng quyển
  281 đại thừa ngũ đại bộngoại đại phương đẳng tu đa la vương kinh 280 đến 283 cùng quyển
  282 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết văn thù sư lợi tuần hành kinh 280 đến 283 cùng quyển
  283 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết văn thù thi lợi hạnh kinh 280 đến 283 cùng quyển
  284 đại thừa ngũ đại bộngoại đại thừa tạo tượng công đức kinh trên dưới cùng quyển
  285 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết tác phật hình tượng kinh 285 đến 292 cùng quyển
  286 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết tạo lập hình tượng phúc báo kinh 285 đến 292 cùng quyển
  287 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết quán phật kinh 285 đến 292 cùng quyển
  288 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết quán tẩy phật kinh 285 đến 292 cùng quyển
  289 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết dục tượng công đức kinh 285 đến 292 cùng quyển
  290 đại thừa ngũ đại bộngoại dục tượng công đức kinh 285 đến 292 cùng quyển
  291 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết hiệu lượng sổ châu công đức kinh 285 đến 292 cùng quyển
  292 đại thừa ngũ đại bộngoại mạn thù thất lợi chú tạng trung hiệu lượng sổ châu công đức kinh 285 đến 292 cùng quyển
  293 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết long thi nữ kinh 293 đến 300 cùng quyển
  294 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết long thi bồ tát bổn khởi kinh 293 đến 300 cùng quyển
  295 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết bát cát tường thần chú kinh 293 đến 300 cùng quyển
  296 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết bát dương thần chú kinh 293 đến 300 cùng quyển
  297 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết bát cát tường kinh 293 đến 300 cùng quyển
  298 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết bát phật danh hiệu kinh 293 đến 300 cùng quyển
  299 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết vu lan bồn kinh 293 đến 300 cùng quyển
  300 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết báo ân phụng bồn kinh 293 đến 300 cùng quyển
  301 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết quán dược vương dược thượng nhị bồ tát kinh một quyển
  302 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết đại khổng tước chú vương kinh ba quyển
  303 đại thừa ngũ đại bộngoại phật mẫu đại khổng tước minh vương kinh ba quyển
  304 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết khổng tước vương chú kinh(kết chú giới pháp phụ) hai quyển
  305 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết đại khổng tước vương thần chú kinh 305 đến 306 cùng quyển
  306 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết đại khổng tước vương tạp thần chú kinh 305 đến 306 cùng quyển
  307 đại thừa ngũ đại bộngoại đại kim sắc khổng tước vương chú kinh 307 đến 308 cùng quyển
  308 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết bất không quyến sách chú kinh 307 đến 308 cùng quyển
40 309 đại thừa ngũ đại bộngoại bất không quyến sách tâm chú vương kinh ba quyển
  310 đại thừa ngũ đại bộngoại bất không quyến sách đà la ni kinh hai quyển
  311 đại thừa ngũ đại bộngoại bất không quyến sách chú tâm kinh một quyển
  312 đại thừa ngũ đại bộngoại bất không quyến sách thần chú tâm kinh một quyển
  313 đại thừa ngũ đại bộngoại bất không quyến sách thần biến chân ngôn kinh ba mươi quyển
  314 đại thừa ngũ đại bộngoại thiên nhãn thiên tý quán thế âm bồ tát đà la ni thần chú kinh trên dưới cùng quyển
  315 đại thừa ngũ đại bộngoại thiên thủ thiên nhãn quan thế âm bồ tátmẫu đà la ni thân kinh một quyển
  316 đại thừa ngũ đại bộngoại thiên thủ thiên nhãn quan thế âm bồ tátquảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà la ni kinh (phiên đại bi thần chú phụ) một quyển
  317 đại thừa ngũ đại bộngoại quan thế âm bồ tát bí mật tạng thần chúkinh 317 đến 319 cùng quyển
  318 đại thừa ngũ đại bộngoại quan thế âm bồ tát như ý ma ni đà la ni kinh 317 đến 319 cùng quyển
  319 đại thừa ngũ đại bộngoại quán tự tại bồ tát như ý tâm đà la ni kinh 317 đến 319 cùng quyển
  320 đại thừa ngũ đại bộngoại như ý luân đà la ni kinh một quyển
  321 đại thừa ngũ đại bộngoại quán tự tại bồ tát đát đa lị tùy tâm đà la nikinh một quyển
  322 đại thừa ngũ đại bộngoại thỉnh quan thế âm bồ tát tiêu phục độc hạiđà la ni chú kinh 322 đến 323 cùng quyển
  323 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết thập nhất diện quan thế âmthần chú kinh 322 đến 323 cùng quyển
  324 đại thừa ngũ đại bộngoại thập nhất diện thần chú tâm kinh 324 đến 328 cùng quyển
  325 đại thừa ngũ đại bộngoại thiên chuyển đà la ni quan thế âm bồ tátchú kinh 324 đến 328 cùng quyển
  326 đại thừa ngũ đại bộngoại chú ngũ thủ kinh 324 đến 328 cùng quyển
  327 đại thừa ngũ đại bộngoại lục tự thần chú kinh 324 đến 328 cùng quyển
  328 đại thừa ngũ đại bộngoại chú tam thủ kinh 324 đến 328 cùng quyển
  329 đại thừa ngũ đại bộngoại đại phương quảng bồ tát tạng kinh trung văn thù sư lợi căn bổn nhất tự đà la nipháp 329 đến 332 cùng quyển
41 330 đại thừa ngũ đại bộngoại mạn thù thất lợi bồ tát chú tạng trung nhất tự chú vương kinh 329 đến 332 cùng quyển
  331 đại thừa ngũ đại bộngoại thập nhị phật danh thần chú hiệu lượng công đức trừ chướng diệt tội kinh 329 đến 332 cùng quyển
  332 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết xưng tán như lai công đứcthần chú kinh 329 đến 332 cùng quyển
  333 đại thừa ngũ đại bộngoại hoa tích đà la ni thần chú kinh 333 đến 337 cùng quyển
  334 đại thừa ngũ đại bộngoại sư tử phấn tấn bồ tát sở vấn kinh 333 đến 337 cùng quyển
  335 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết hoa tụ đà la ni chú kinh 333 đến 337 cùng quyển
  336 đại thừa ngũ đại bộngoại lục tự chú vương kinh 333 đến 337 cùng quyển
  337 đại thừa ngũ đại bộngoại lục tự thần chú vương kinh 333 đến 337 cùng quyển
  338 đại thừa ngũ đại bộngoại phạm nữ thủ ý kinh 338 đến 341 cùng quyển
  339 đại thừa ngũ đại bộngoại hữu đức nữ sở vấn đại thừa kinh 338 đến 341 cùng quyển
  340 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết thất câu chi phật mẫu tâm đại chuẩn đề đà la ni kinh 338 đến 341 cùng quyển
  341 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết thất câu chi phật mẫu chuẩn đề đại minh đà la ni kinh 338 đến 341 cùng quyển
  342 đại thừa ngũ đại bộngoại thất câu chi phật mẫu sở thuyết chuẩn đềđà la ni kinh một quyển
  343 đại thừa ngũ đại bộngoại chủng chủng tạp chú kinh 343 đến 344 cùng quyển
  344 đại thừa ngũ đại bộngoại phật đỉnh tôn thắng đà la ni kinh 343 đến 344 cùng quyển
  345 đại thừa ngũ đại bộngoại phật đỉnh tôn thắng đà la ni kinh 345 đến 346 cùng quyển
  346 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết phật đỉnh tôn thắng đà la ni kinh 345 đến 346 cùng quyển
  347 đại thừa ngũ đại bộngoại tối thắng phật đỉnh đà la ni tịnh trừ nghiệp chướng kinh 347 đến 348 cùng quyển
  348 đại thừa ngũ đại bộngoại phật đỉnh tối thắng đà la ni kinh 347 đến 348 cùng quyển
  349 đại thừa ngũ đại bộngoại xá lợi phất đà la ni kinh 349 đến 350 cùng quyển
  350 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết vô lượng môn phá ma đà la ni kinh 349 đến 350 cùng quyển
  351 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết vô lượng môn vi mật trì kinh 351 đến 352 cùng quyển
  352 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết xuất sanh vô lượng môn trì kinh 351 đến 352 cùng quyển
  353 đại thừa ngũ đại bộngoại a nan đà mục khư ni ha ly đà lân ni kinh 353 đến 354 cùng quyển
  354 đại thừa ngũ đại bộngoại a nan đà mục khư ni ha ly đà kinh 353 đến 354 cùng quyển
  355 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết nhất hướng xuất sinh bồ tát kinh một quyển
  356 đại thừa ngũ đại bộngoại xuất sinh vô biên môn đà la ni kinh 356 đến 358 cùng quyển
  357 đại thừa ngũ đại bộngoại thắng tràng tý ấn đà la ni kinh 356 đến 358 cùng quyển
  358 đại thừa ngũ đại bộngoại diệu tý ấn tràng đà la ni kinh 356 đến 358 cùng quyển
  359 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết đà la ni tập kinh mười ba quyển
  360 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết trì cú thần chú kinh 360 đến 363 cùng quyển
  361 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết đà lân ni bát kinh 360 đến 363 cùng quyển
  362 đại thừa ngũ đại bộngoại đông phương tối thắng đăng vương như lai trợ hộ trì thế gian thần chú kinh 360 đến 363 cùng quyển
  363 đại thừa ngũ đại bộngoại như lai phương tiện thiện xảo chú kinh 360 đến 363 cùng quyển
  364 đại thừa ngũ đại bộngoại hư không tạng bồ tát vấn thất phật đà la nichú kinh một quyển
  365 đại thừa ngũ đại bộngoại thiện pháp phương tiện đà la ni chú kinh 365 đến 367 cùng quyển
  366 đại thừa ngũ đại bộngoại kim cương bí mật thiện môn đà la ni kinh 365 đến 367 cùng quyển
  367 đại thừa ngũ đại bộngoại hộ mệnh pháp môn thần chú kinh 365 đến 367 cùng quyển
  368 đại thừa ngũ đại bộngoại kim cương trường đà la ni kinh một quyển
  369 đại thừa ngũ đại bộngoại kim cương thượng muội đà la ni kinh một quyển
  370 đại thừa ngũ đại bộngoại phật thuyết vô nhai tế tổng trì pháp mônkinh một quyển
  371 đại thừa ngũ đại bộngoại tôn thắng bồ tát sở vấn nhất thiết chư pháp nhập vô lượng pháp môn đà la nikinh một quyển

 

42 372 đại thừa đan dịch kinh thập trụ đoạn kết kinh mười bốn quyển
  373 đại thừa đan dịch kinh bồ tát đạo thụ kinh 373 đến 374 cùng quyển
  374 đại thừa đan dịch kinh bồ tát sinh địa kinh 373 đến 374 cùng quyển
  375 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết bột kinh một quyển
  376 đại thừa đan dịch kinh vô cấu tịnh quang đại đà la ni kinh một quyển
  377 đại thừa đan dịch kinh thành cụ quang minh định ý kinh một quyển
  378 đại thừa đan dịch kinh ma ha ma da kinh hai quyển
  379 đại thừa đan dịch kinh chư đức phúc điền kinh 379 đến 380 cùng quyển
  380 đại thừa đan dịch kinh đại phương đẳng như lai tạng kinh 379 đến 380 cùng quyển
  381 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết bảo võng kinh một quyển
  382 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết nội tạng bách bảo kinh 382 đến 385 cùng quyển
  383 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết ôn thất tẩy dục chúng tăng kinh 382 chí 385 đồng quyển
  384 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết bồ tát hạnh ngũ thập duyên thân kinh 382 đến 385 cùng quyển
  385 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết bồ tát tu hạnh kinh 382 đến 385 cùng quyển
  386 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết kim sắc vương kinh 386 đến 388 cùng quyển
  387 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết pháp môn kinh 386 đến 388 cùng quyển
  388 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết tứ bất khả đắc kinh 386 đến 388 cùng quyển
  389 đại thừa đan dịch kinh tu chân thiên tử kinh hai quyển
  390 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết quán phổ hiền bồ tát hạnh pháp kinh một quyển
  391 đại thừa đan dịch kinh quán thế âm bồ tát đắc đại thế bồ tát thụ ký kinh một quyển
  392 đại thừa đan dịch kinh bất tư nghị quang bồ tát sở thuyết kinh một quyển
  393 đại thừa đan dịch kinh siêu nhật minh tam muội kinh hai quyển
  394 đại thừa đan dịch kinh trừ khủng tai hoạn kinh một quyển
  395 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết thủ lăng nghiêm tam muội kinh ba quyển
  396 đại thừa đan dịch kinh vị tằng hữu nhân duyên kinh hai quyển
  397 đại thừa đan dịch kinh chư phật yếu tập kinh hai quyển
  398 đại thừa đan dịch kinh xưng dương chư phật công đức kinh ba quyển
43 399 đại thừa đan dịch kinh hiền kiếp kinh mười quyển
  400 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết phật danh kinh mười hai quyển
  401 đại thừa đan dịch kinh quá khứ trang nghiêm kiếp thiên phật danh kinh một quyển
  402 đại thừa đan dịch kinh hiện tại hiền kiếp thiên phật danh kinh một quyển
  403 đại thừa đan dịch kinh vị lai tinh tú kiếp thiên phật danh kinh một quyển
  404 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết ngũ thiên ngũ bách phật danh thần chú trừ chướng diệt tội kinh tám quyển
  405 đại thừa đan dịch kinh lực trang nghiêm tam muội kinh 405 đến 407 cùng quyển
  406 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết bát bộ phật danh kinh 405 đến 407 cùng quyển
  407 đại thừa đan dịch kinh bách phật danh kinh 405 đến 407 cùng quyển
  408 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết bất tư nghị công đức chư phật sở hộ niệm kinh hai quyển
  409 đại thừa đan dịch kinh kim cương tam muội bản tính thanh tịnh bất hoạibất diệt kinh 409 đến 411 cùng quyển
  410 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết sư tử nguyệt phật bản sinh kinh 409 đến 411 cùng quyển
  411 đại thừa đan dịch kinh diễn đạo tục nghiệp kinh 409 đến 411 cùng quyển
  412 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết trưởng giả pháp chí thê kinh 412 đến 416 cùng quyển
  413 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết tát la quốc kinh 412 đến 416 cùng quyển
  414 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết thập cát tường kinh 412 đến 416 cùng quyển
  415 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết trưởng giả nữ am đề già sư tử hốngliễu nghĩa kinh 412 đến 416 cùng quyển
  416 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết nhất thiết trí quang minh tiên nhân từ tâm nhân duyên bất thực nhục kinh 412 đến 416 cùng quyển
  417 đại thừa đan dịch kinh đại phương đẳng đà la ni kinh bốn quyển
44 418 đại thừa đan dịch kinh đại pháp cự đà la ni kinh hai mươi quyển
  419 đại thừa đan dịch kinh đại uy đức đà la ni kinh hai mươi quyển
  420 đại thừa đan dịch kinh quán sát chư pháp hành kinh bốn quyển
44-45 421 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết hoa thủ kinh mười quyển
45 422 đại thừa đan dịch kinh pháp tập kinh sáu quyển
  423 đại thừa đan dịch kinh đại phương quảng viên giác tu đa la liễu nghĩa kinh một quyển
  424 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết thi đăng công đức kinh một quyển
  425 đại thừa đan dịch kinh kim cương tam muội kinh hai quyển
  426 đại thừa đan dịch kinh quán phật tam muội hải kinh mười quyển
  427 đại thừa đan dịch kinh đại phương tiện phật báo ân kinh bảy quyển
  428 đại thừa đan dịch kinh bồ tát bản hạnh kinh ba quyển
  429 đại thừa đan dịch kinh bồ tát xứ thai kinh năm quyển
  430 đại thừa đan dịch kinh ương quật ma la kinh bốn quyển
  431 đại thừa đan dịch kinh bồ tát nội tập lục ba la mật kinh 431 đến 432 cùng quyển
  432 đại thừa đan dịch kinh bồ tát đầu thân tự ngã hổ khởi tháp nhân duyênkinh 431 đến 432 cùng quyển
46 433 đại thừa đan dịch kinh tam muội hoằng đạo quảng hiển định ý kinh bốn quyển
  434 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết minh độ ngũ thập hiệu kế kinh hai quyển
  435 đại thừa đan dịch kinh vô sở hữu bồ tát kinh bốn quyển
  436 đại thừa đan dịch kinh đại pháp cổ kinh hai quyển
  437 đại thừa đan dịch kinh nguyệt thượng nữ kinh hai quyển
  438 đại thừa đan dịch kinh văn thù sư lợi vấn kinh hai quyển
  439 đại thừa đan dịch kinh đại phương quảng như lai bí mật tạng kinh trên dưới cùng quyển
  440 đại thừa đan dịch kinh đại thừa mật nghiêm kinh ba quyển
  441 đại thừa đan dịch kinh bồ tát anh lạc kinh hai mươi quyển
47 442 đại thừa đan dịch kinh đại phật đỉnh như lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư bồ tát vạn hạnh thủ lăng nghiêm kinh mười quyển
  443 đại thừa đan dịch kinh thất phật sở thuyết thần chú kinh bốn quyển
  444 đại thừa đan dịch kinh văn thù sư lợi bảo tạng đà la ni kinh một quyển
  445 đại thừa đan dịch kinh tăng già tra kinh ba quyển
  446 đại thừa đan dịch kinh xuất sinh bồ đề tâm kinh 446 đến 447 cùng quyển
  447 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết phật ấn tam muội kinh 446 đến 447 cùng quyển
  448 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết thập nhị đầu đà kinh 448 đến 451 cùng quyển
  449 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết thụ đề ca kinh 448 đến 451 cùng quyển
  450 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết pháp thường trụ kinh 448 đến 451 cùng quyển
  451 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết trường thọ vương kinh 448 đến 451 cùng quyển
  452 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết hải long vương kinh bốn quyển
  453 đại thừa đan dịch kinh phật vi hải long vương thuyết pháp ấn kinh 453 đến 458 cùng quyển
  454 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết hữu nhiễu phật tháp công đức kinh 453 đến 458 cùng quyển
  455 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết diệu sắc vương nhân duyên kinh 453 đến 458 cùng quyển
  456 đại thừa đan dịch kinh sư tử tố đà sa vương đoạn nhục kinh 453 đến 458 cùng quyển
  457 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết soa ma bà đế thụ ký kinh 453 đến 458 cùng quyển
  458 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết sư tử trang nghiêm vương bồ tátthỉnh vấn kinh 453 đến 458 cùng quyển
  459 đại thừa đan dịch kinh trung ấm kinh hai quyển
  460 đại thừa đan dịch kinh chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh hai quyển
  461 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết liên hoa diện kinh hai quyển
  462 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết tam phẩm đệ tử kinh 462 đến 468 cùng quyển
  463 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết tứ bối kinh 462 đến 468 cùng quyển
  464 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết đương lai biến kinh 462 đến 468 cùng quyển
  465 đại thừa đan dịch kinh quá khứ phật phân vệ kinh 462 đến 468 cùng quyển
  466 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết pháp diệt tận kinh 462 đến 468 cùng quyển
  467 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết thậm thâm đại hồi hướng kinh 462 đến 468 cùng quyển
  468 đại thừa đan dịch kinh thiên vương thái tử bích la kinh 462 đến 468 cùng quyển
  469 đại thừa đan dịch kinh đại cát nghĩa thần chú kinh một quyển
  470 đại thừa đan dịch kinh a tra bà câu quỷ thần đại tướng thượng phật đàla ni kinh một quyển
  471 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết đại phổ hiền đà la ni kinh 471 đến 482 cùng quyển
  472 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết đại thất bảo đà la ni kinh 471 đến 482 cùng quyển
  473 đại thừa đan dịch kinh lục tự đại đà la ni chú kinh 471 đến 482 cùng quyển
  474 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết an trạch thần chú kinh 471 đến 482 cùng quyển
  475 đại thừa đan dịch kinh huyễn sư đà thần chú kinh 471 đến 482 cùng quyển
  476 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết tích trừ tặc hại chú kinh 471 đến 482 cùng quyển
  477 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết chú thời khí bệnh kinh 471 đến 482 cùng quyển
  478 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết chú xỉ kinh 471 đến 482 cùng quyển
  479 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết chú mục kinh 471 đến 482 cùng quyển
  480 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết chú tiểu nhi kinh 471 đến 482 cùng quyển
  481 đại thừa đan dịch kinh a di đà cổ âm thanh vương đà la ni kinh 471 đến 482 cùng quyển
  482 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết ma ni la đàn kinh 471 đến 482 cùng quyển
  483 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết đàn trì la ma du thuật kinh 483 đến 490 cùng quyển
  484 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết hộ chư đồng tử đà la ni chú kinh 483 đến 490 cùng quyển
  485 đại thừa đan dịch kinh chư phật tâm đà la ni kinh 483 đến 490 cùng quyển
  486 đại thừa đan dịch kinh bạt tế khổ nạn đà la ni kinh 483 đến 490 cùng quyển
  487 đại thừa đan dịch kinh bát danh phổ mật đà la ni kinh 483 đến 490 cùng quyển
  488 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết trì thế đà la ni kinh 483 đến 490 cùng quyển
  489 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết lục môn đà la ni kinh 483 đến 490 cùng quyển
  490 đại thừa đan dịch kinh thanh tịnh quán thế âm bồ tát phổ hiền đà la nikinh 483 đến 490 cùng quyển
  491 đại thừa đan dịch kinh chư phật tập hội đà la ni kinh 491 đến 493 cùng quyển
  492 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết trí cự đà la ni kinh 491 đến 493 cùng quyển
  493 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết tùy cầu tức đắc đại tự tại đà la nithần chú kinh 491 đến 493 cùng quyển
  494 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết nhất thiết pháp công đức trang nghiêm vương kinh 494 đến 497 cùng quyển
  495 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết bạt trừ tội chướng chú vương kinh 494 đến 497 cùng quyển
  496 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết thiện dạ kinh 494 đến 497 cùng quyển
  497 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết hư không tạng bồ tát năng mãn chư nguyện tối thắng tâm đà la ni cầu văn trì pháp 494 đến 497 cùng quyển
  498 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết phật địa kinh 498 đến 501 cùng quyển
  499 đại thừa đan dịch kinh bách thiên ấn đà la ni kinh 498 đến 501 cùng quyển
  500 đại thừa đan dịch kinh trang nghiêm vương đà la ni kinh 498 đến 501 cùng quyển
  501 đại thừa đan dịch kinh hương vương bồ tát đà la ni chú kinh 498 đến 501 cùng quyển
  502 đại thừa đan dịch kinh ưu bà di tịnh hạnh pháp môn kinh hai quyển
  503 đại thừa đan dịch kinh chư pháp tối thượng vương kinh một quyển
  504 đại thừa đan dịch kinh văn thù sư lợi bát niết bàn kinh 504 đến 505 cùng quyển
  505 đại thừa đan dịch kinh dị xuất bồ tát bản khởi kinh 504 đến 505 cùng quyển
  506 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết hiền thủ kinh 506 đến 508 cùng quyển
  507 đại thừa đan dịch kinh thiên phật nhân duyên kinh 506 đến 508 cùng quyển
  508 đại thừa đan dịch kinh bát đại nhân giác kinh 506 đến 508 cùng quyển
48 509 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết nguyệt minh bồ tát kinh 509 đến 512 cùng quyển
  510 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết tâm minh kinh 509 đến 512 cùng quyển
  511 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết diệt thập phương minh kinh 509 đến 512 cùng quyển
  512 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết lộc mẫu kinh 509 đến 512 cùng quyển
  513 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết ma nghịch kinh một quyển
  514 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết lại tra hòa la sở vấn đức quang thái tử kinh một quyển
  515 đại thừa đan dịch kinh thương chủ thiên tử sở vấn kinh một quyển
  516 đại thừa đan dịch kinh đại thừa tứ pháp kinh 516 đến 517 cùng quyển
  517 đại thừa đan dịch kinh ly cấu huệ bồ tát sở vấn lễ phật pháp kinh 516 đến 517 cùng quyển
  518 đại thừa đan dịch kinh tịch chiếu thần biến tam ma địa kinh một quyển
  519 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết tạo tháp công đức kinh 519 đến 524 cùng quyển
  520 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết bất tăng bất giảm kinh 519 đến 524 cùng quyển
  521 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết kiên cố nữ kinh 519 đến 524 cùng quyển
  522 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết đại thừa lưu chuyển chư hữu kinh 519 đến 524 cùng quyển
  523 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết đại ý kinh 519 đến 524 cùng quyển
  524 đại thừa đan dịch kinh thụ trì thất phật danh hiệu sở sinh công đức kinh 519 đến 524 cùng quyển
  525 đại thừa đan dịch kinh kim cương quang diệm chỉ phong vũ đà la nikinh một quyển
  526 đại thừa đan dịch kinh đại tỳ lô già na thành phật thần biến gia trì kinh bảy quyển
  527 đại thừa đan dịch kinh tô bà hô đồng tử kinh ba quyển
  528 đại thừa đan dịch kinh nhất tự phật đỉnh luân vương kinh sáu quyển
  529 đại thừa đan dịch kinh tô tất địa yết la kinh bốn quyển
  530 đại thừa đan dịch kinh kim cương đỉnh du già trung lược xuất niệm tụng kinh bốn quyển
  531 đại thừa đan dịch kinh quảng đại bảo lâu các thiện trụ bí mật đà la nikinh ba quyển
  532 đại thừa đan dịch kinh mâu lê mạn đà la chú kinh hai quyển
  533 đại thừa đan dịch kinh kim cương đỉnh kinh mạn thù thất lợi bồ tát ngũ tự tâm đà la ni phẩm 533 đến 534 cùng quyển
  534 đại thừa đan dịch kinh quán tự tại như ý luân bồ tát du già pháp yếu 533 đến 534 cùng quyển
  535 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết cứu diện nhiên ngạ quỷ đà la ni thần chú kinh 535 đến 537 cùng quyển
  536 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết cam lộ kinh đà la ni 535 đến 537 cùng quyển
  537 đại thừa đan dịch kinh phật thuyết đại đà la ni mạt pháp trung nhất tự tâm chú kinh 535 đến 537 cùng quyển

 


mã sáchsỐ thỨ tỰloẠi biỆtTÊN kinhquyỂn sỐ


49-50 538 tiểu thừa a hàm bộ trung a hàm kinh sáu mươi quyển
50-51 539 tiểu thừa a hàm bộ tăng nhất a hàm kinh năm mươi quyển
51-52 540 tiểu thừa a hàm bộ tạp a hàm kinh năm mươi quyển
52-53 541 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết trường a hàm kinh hai mươi hai quyển
53 542 tiểu thừa a hàm bộ biệt dịch tạp a hàm kinh hai mươi quyển
  543 tiểu thừa a hàm bộ tạp a hàm kinh một quyển
  544 tiểu thừa a hàm bộ trường a hàm thập báo pháp kinh hai quyển
53-54 545 tiểu thừa a hàm bộ khởi thế nhân bản kinh mười quyển
54 546 tiểu thừa a hàm bộ khởi thế kinh mười quyển
  547 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết lâu thán kinh sáu quyển
  548 tiểu thừa a hàm bộ phật bát nê hoàn kinh hai quyển
  549 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết nhân bổn dục sanh kinh một quyển
  550 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết phạm võng lục thập nhị kiến kinh 550 đến 551 cùng quyển
  551 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết thi ca la việt lục phương lễ kinh 550 đến 551 cùng quyển
  552 tiểu thừa a hàm bộ trung bổn khởi kinh hai quyển
  553 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết thất tri kinh 553 đến 558 cùng quyển
  554 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết hàm thủy dụ kinh 553 đến 558 cùng quyển
  555 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết nhất thiết lưu nhiếp thủ nhân kinh 553 đến 558 cùng quyển
  556 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết diêm la vương ngũ thiên sứ giả kinh 553 đến 558 cùng quyển
  557 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết thiết thành nê lê kinh 553 đến 558 cùng quyển
  558 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết cổ lai thế thời kinh 553 đến 558 cùng quyển
  559 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết a na luật bát niệm kinh 559 đến 564 cùng quyển
  560 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết ly thuỵ kinh 559 đến 564 cùng quyển
  561 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết thị pháp phi pháp kinh 559 đến 564 cùng quyển
  562 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết lạc tưởng kinh 559 đến 564 cùng quyển
  563 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết lậu phân bố kinh 559 đến 564 cùng quyển
  564 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết a nậu phong kinh 559 đến 564 cùng quyển
  565 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết cầu dục kinh 565 đến 567 cùng quyển
  566 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết thụ tuế kinh 565 đến 567 cùng quyển
  567 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết phạm chí kế thuỷ tịnh kinh 565 đến 567 cùng quyển
  568 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết phục dâm kinh 568 đến 570 cùng quyển
  569 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết ma nhiễu loạn kinh 568 đến 570 cùng quyển
  570 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết tệ ma thí mục liên kinh 568 đến 570 cùng quyển
  571 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết nê lê kinh 571 đến 573 cùng quyển
  572 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết ưu bà di đọa xả ca kinh 571 đến 573 cùng quyển
  573 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết trai kinh 571 đến 573 cùng quyển
  574 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết khổ âm kinh 574 đến 576 cùng quyển
  575 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết khổ âm nhân sự kinh 574 đến 576 cùng quyển
  576 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết thích ma nam bản kinh 574 đến 576 cùng quyển
  577 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết bỉ ma túc kinh 577 đến 582 cùng quyển
  578 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết bà la môn tử mệnh chung ái niệm bất ly kinh 577 đến 582 đến quyển
  579 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết thập chi cư sĩ bát thành nhân kinh 577 đến 582 cùng quyển
  580 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết tà kiến kinh 577 đến 582 cùng quyển
  581 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết tiễn dụ kinh 577 đến 582 cùng quyển
  582 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết phổ pháp nghĩa kinh 577 đến 582 cùng quyển
  583 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết quảng nghĩa pháp môn kinh 583 đến 587 cùng quyển
  584 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết giới đức hương kinh 583 đến 587 cùng quyển
  585 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết tứ nhân xuất hiện thế gian kinh 583 đến 587 cùng quyển
  586 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết chư pháp bản kinh 583 đến 587 cùng quyển
  587 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết cù đàm di ký quả kinh 583 đến 587 cùng quyển
  588 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết phạm chí a phong kinh một quyển
  589 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết tịch chí quả kinh một quyển
  590 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết lại tra hòa la kinh 590 đến 593 cùng quyển
  591 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết thiện sinh tử kinh 590 đến 593 cùng quyển
  592 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết sổ kinh 590 đến 593 cùng quyển
  593 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết phạm chí át ba la diên vấn chủng tôn kinh 590 đến 593 cùng quyển
  594 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết tứ đế kinh 594 đến 600 cùng quyển
  595 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết hằng thủy kinh 594 đến 600 cùng quyển
  596 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết chiêm bà tỷ khâu kinh 594 đến 600 cùng quyển
  597 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết bổn tướng ỷ trí kinh 594 đến 600 cùng quyển
  598 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết duyên bổn trí kinh 594 đến 600 cùng quyển
  599 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết đỉnh sanh vương cố sự kinh 594 đến 600 cùng quyển
  600 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết văn đà kiệt vương kinh 594 đến 600 cùng quyển
55 601 tiểu thừa a hàm bộ tam quy ngũ giới từ tâm yếm ly công đức kinh 601 đến 604 cùng quyển
  602 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết tu đạt kinh 601 đến 604 cùng quyển
  603 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết hoàng trúc viên lão bà la môn thuyết học kinh 601 đến 604 cùng quyển
  604 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết phạm ma dụ kinh 601 đến 604 cùng quyển
  605 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết tôn thượng kinh 605 đến 609 cùng quyển
  606 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết anh vũ kinh 605 đến 609 cùng quyển
  607 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết đâu điều kinh 605 đến 609 cùng quyển
  608 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết ý kinh 605 đến 609 cùng quyển
  609 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết ứng pháp kinh 605 đến 609 cùng quyển
  610 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết ba tư nặc vương thái hậu băng trần thổ bồn thân kinh 610 đến 611 cùng quyển
  611 tiểu thừa a hàm bộ tu ma đề nữ kinh 610 đến 611 cùng quyển
  612 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết tam ma kiệt kinh 612 đến 617 cùng quyển
  613 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết bà la môn tỵ tử kinh 612 đến 617 cùng quyển
  614 tiểu thừa a hàm bộ thực thi hoạch ngũ phúc báo kinh 612 đến 617 cùng quyển
  615 tiểu thừa a hàm bộ tần tỳ sa la vương nghệ phật cung dưỡng kinh 612 đến 617 cùng quyển
  616 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết trưởng giả tử lục quá xuất gia kinh 612 đến 617 cùng quyển
  617 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết ương quật ma kinh 612 đến 617 cùng quyển
  618 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết ương quật kế kinh 618 đến 621 cùng quyển
  619 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết lực sĩ di sơn kinh 618 đến 621 cùng quyển
  620 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết tứ vị tằng hữu pháp kinh 618 đến 621 cùng quyển
  621 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết xá lợi phất mục kiền liên du tứ cù kinh 618 đến 621 cùng quyển
  622 tiểu thừa a hàm bộ thất phật phụ mẫu tính tự kinh 622 đến 630 cùng quyển
  623 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết phóng ngưu kinh 622 đến 630 cùng quyển
  624 tiểu thừa a hàm bộ duyên khởi kinh 622 đến 630 cùng quyển
  625 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết thập nhất tưởng tư niệm như lai kinh 622 đến 630 cùng quyển
  626 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết tứ nê lê kinh 622 đến 630 cùng quyển
  627 tiểu thừa a hàm bộ xá vệ quốc vương mộng kiến thập sự kinh 622 đến 630 cùng quyển
  628 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết quốc vương bất lê tiên nê thập mộng kinh 622 đến 630 cùng quyển
  629 tiểu thừa a hàm bộ a nan đồng học kinh 622 đến 630 cùng quyển
  630 tiểu thừa a hàm bộ ngũ uẩn giai không kinh 622 đến 630 cùng quyển
  631 tiểu thừa a hàm bộ a nan vấn sự phật cát hung kinh 631 đến 634 cùng quyển
  632 tiểu thừa a hàm bộ mạn pháp kinh 631 đến 634 cùng quyển
  633 tiểu thừa a hàm bộ a nan phân biệt kinh 631 đến 634 cùng quyển
  634 tiểu thừa a hàm bộ ngũ mẫu tử kinh 631 đến 634 cùng quyển
  635 tiểu thừa a hàm bộ sa di la kinh 635 đến 640 cùng quyển
  636 tiểu thừa a hàm bộ ngọc da kinh 635 đến 640 cùng quyển
  637 tiểu thừa a hàm bộ ngọc da nữ kinh 635 đến 640 cùng quyển
  638 tiểu thừa a hàm bộ a tốc đạt kinh 635 đến 640 cùng quyển
  639 tiểu thừa a hàm bộ ma đặng nữ kinh 635 đến 640 cùng quyển
  640 tiểu thừa a hàm bộ ma đặng nữ giải hình trung lục sự kinh 635 đến 640 cùng quyển
  641 tiểu thừa a hàm bộ ma đăng già kinh hai quyển
  642 tiểu thừa a hàm bộ xá đầu gián kinh một quyển
  643 tiểu thừa a hàm bộ trị thiền bệnh bí yếu kinh hai quyển
  644 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết thất xứ tam quán kinh trên dưới cùng quyển
  645 tiểu thừa a hàm bộ a na bân để hóa thất tử kinh 645 đến 648 cùng quyển
  646 tiểu thừa a hàm bộ đại ái đạo bát niết bàn kinh 645 đến 648 cùng quyển
  647 tiểu thừa a hàm bộ phật mẫu bát nê hoàn kinh 645 đến 648 cùng quyển
  648 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết thánh pháp ấn kinh 645 đến 648 cùng quyển
  649 tiểu thừa a hàm bộ ngũ âm thí dụ kinh một quyển
  650 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết thủy mạt sở phiêu kinh một quyển
  651 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết bất tự thủ ý kinh một quyển
  652 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết mãn nguyện tử kinh một quyển
  653 tiểu thừa a hàm bộ chuyển pháp luân kinh một quyển
  654 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết tam chuyển pháp luân kinh một quyển
  655 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết bát chánh đạo kinh một quyển
  656 tiểu thừa a hàm bộ nan đề thích kinh một quyển
  657 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết mã hữu tam tướng kinh một quyển
  658 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết mã hữu bát thái thí nhân kinh một quyển
  659 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết tương ưng tương khắc kinh một quyển
  660 tiểu thừa a hàm bộ tu hành bổn khởi kinh hai quyển
  661 tiểu thừa a hàm bộ thái tử thụy ứng bổn khởi kinh hai quyển
  662 tiểu thừa a hàm bộ quá khứ hiện tại nhân quả kinh bốn quyển
  663 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết nại nữ kỳ vực nhân duyên kinh một quyển
  664 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết nại nữ kỳ bà kinh một quyển
  665 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết sinh kinh năm quyển
  666 tiểu thừa a hàm bộ bình sa vương ngũ nguyện kinh 666 đến 669 cùng quyển
  667 tiểu thừa a hàm bộ lưu ly vương kinh 666 đến 669 cùng quyển
  668 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết hải bát đức kinh 666 đến 669 cùng quyển
  669 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết pháp hải kinh 666 đến 669 cùng quyển
  670 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết nghĩa túc kinh hai quyển
  671 tiểu thừa a hàm bộ quỷ vấn mục liên kinh 671 đến 673 cùng quyển
  672 tiểu thừa a hàm bộ tạp tạng kinh 671 đến 673 cùng quyển
  673 tiểu thừa a hàm bộ ngạ quỷ báo ứng kinh 671 đến 673 cùng quyển
  674 tiểu thừa a hàm bộ phật thuyết tứ thập nhị chương kinh một quyển

 

56-57 675 tiểu thừa đan dịch kinh chánh pháp niệm xứ kinh bảy mươi quyển
57-58 676 tiểu thừa đan dịch kinh phật bản hạnh tập kinh sáu mươi quyển
58 677 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết đại an ban thủ ý kinh hai quyển
  678 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết mạ ý kinh 678 đến 679 cùng quyển
  679 tiểu thừa đan dịch kinh thiền hành pháp tưởng kinh 678 đến 679 cùng quyển
  680 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết xứ xứ kinh một quyển
  681 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết phân biệt thiện ác sở khởi kinh một quyển
  682 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết xuất gia duyên kinh 682 đến 688 cùng quyển
  683 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết a hàm chánh hạnh kinh 682 đến 688 cùng quyển
  684 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết thập bát nê lê kinh 682 đến 688 cùng quyển
  685 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết pháp thụ trần kinh 682 đến 688 cùng quyển
  686 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết tiến học kinh 682 đến 688 cùng quyển
  687 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết đắc đạo thê tích trượng kinh (trì tích trượng pháp phụ) 682 đến 688 cùng quyển
  688 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết bần cùng lão công kinh 682 đến 688 cùng quyển
  689 tiểu thừa đan dịch kinh tu ma đề trưởng giả kinh 689 đến 692 cùng quyển
  690 tiểu thừa đan dịch kinh trưởng giả áo não tam xứ kinh 689 đến 692 cùng quyển
  691 tiểu thừa đan dịch kinh kiền đà quốc vương kinh 689 đến 692 cùng quyển
  692 tiểu thừa đan dịch kinh a nan tứ sự kinh 689 đến 692 cùng quyển
  693 tiểu thừa đan dịch kinh phân biệt kinh 693 đến 696 cùng quyển
  694 tiểu thừa đan dịch kinh vị sinh oán kinh 693 đến 696 cùng quyển
  695 tiểu thừa đan dịch kinh tứ nguyện kinh 693 đến 696 cùng quyển
  696 tiểu thừa đan dịch kinh chế cẩu kinh 693 đến 696 cùng quyển
  697 tiểu thừa đan dịch kinh bát quan trai kinh 697 đến 704 cùng quyển
  698 tiểu thừa đan dịch kinh hiếu tử kinh 697 đến 704 cùng quyển
  699 tiểu thừa đan dịch kinh hắc thị phạm chí kinh 697 đến 704 cùng quyển
  700 tiểu thừa đan dịch kinh a cưu lưu kinh 697 đến 704 cùng quyển
  701 tiểu thừa đan dịch kinh phật vị a chi la ca diếp tự hóa tác khổ kinh 697 đến 704 cùng quyển
  702 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết tội nghiệp báo ứng giáo hóa địa ngụckinh 697 đến 704 cùng quyển
  703 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết long vương huynh đệ kinh 697 đến 704 cùng quyển
  704 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết trưởng giả âm duyệt kinh 697 đến 704 cùng quyển
  705 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết thất nữ kinh 705 đến 709 cùng quyển
  706 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết bát sư kinh 705 đến 709 cùng quyển
  707 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết việt nạn kinh 705 đến 709 cùng quyển
  708 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết sở dục chí hoạn kinh 705 đến 709 cùng quyển
  709 tiểu thừa đan dịch kinh a đồ thế vương vấn ngũ nghịch kinh 705 đến 709 cùng quyển
  710 tiểu thừa đan dịch kinh bổn sự kinh bảy quyển
  711 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết trung tâm kinh 711 đến 716 cùng quyển
  712 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết kiến chánh kinh 711 đến 716 cùng quyển
  713 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết đại ngư sự kinh 711 đến 716 cùng quyển
  714 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết a nan thất mộng kinh 711 đến 716 cùng quyển
  715 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết ha điêu a na hàm kinh 711 đến 716 cùng quyển
  716 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết đăng chỉ nhân duyên kinh 711 đến 716 cùng quyển
  717 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết phụ nhân ngộ cô kinh 717 đến 724 cùng quyển
  718 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết tứ thiên vương kinh 717 đến 724 cùng quyển
  719 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết ma ha ca diếp độ bần mẫu kinh 717 đến 724 cùng quyển
  720 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết thiện hành tam thập thất phẩm kinh 717 đến 724 cùng quyển
  721 tiểu thừa đan dịch kinh tỷ khâu tỵ nữ ố danh dục tự sát kinh 717 đến 724 cùng quyển
  722 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết thân quán kinh 717 đến 724 cùng quyển
  723 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết vô thường kinh (lâm chung phương quyết phụ) 717 đến 724 cùng quyển
  724 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết bát vô hạ hữu hạ kinh 717 đến 724 cùng quyển
  725 tiểu thừa đan dịch kinh ngũ bách đệ tử tự thuyết bổn khởi kinh một quyển
  726 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết ngũ khổ chương cú kinh 726 đến 728 cùng quyển
  727 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết kiên ý kinh 726 đến 728 cùng quyển
  728 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết tịnh phạn vương bát niết bàn kinh 726 đến 728 cùng quyển
  729 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết hưng khởi hành kinh hai quyển
  730 tiểu thừa đan dịch kinh trường trảo phạm chí thỉnh vấn kinh 730 đến 735 cùng quyển
  731 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết thí dụ kinh 730 đến 735 cùng quyển
  732 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết tỷ khâu thính thi kinh 730 đến 735 cùng quyển
  733 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết lược giáo giới kinh 730 đến 735 cùng quyển
  734 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết liệu trĩ bệnh kinh 730 đến 735 cùng quyển
  735 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết nghiệp báo sai biệt kinh 730 đến 735 cùng quyển
  736 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết thập nhị phẩm sinh tử kinh 736 đến 739 cùng quyển
  737 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết luân chuyển ngũ đạo tội phúc báo ứng kinh 736 đến 739 cùng quyển
  738 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết ngũ vô phản phục kinh 736 đến 739 cùng quyển
  739 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết phật đại tăng đại kinh 736 đến 739 cùng quyển
  740 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết đại ca diếp bổn kinh 740 đến 746 cùng quyển
  741 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết tứ tự xâm kinh 740 đến 746 cùng quyển
  742 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết la vân nhẫn nhục kinh 740 đến 746 cùng quyển
  743 tiểu thừa đan dịch kinh phật vi niên thiếu tỷ khâu thuyết chính sự kinh 740 đến 746 cùng quyển
  744 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết sa hạt tỷ khâu công đức kinh 740 đến 746 cùng quyển
  745 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết thời phi thời kinh 740 đến 746 cùng quyển
  746 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết tự ái kinh 740 đến 746 cùng quyển
  747 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết hiền giả ngũ phúc đức kinh 747 đến 752 cùng quyển
  748 tiểu thừa đan dịch kinh thiên thỉnh vấn kinh 747 đến 752 cùng quyển
  749 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết hộ tịnh kinh 747 đến 752 cùng quyển
  750 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết mộc kinh 747 đến 752 cùng quyển
  751 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết vô thượng xứ kinh 747 đến 752 cùng quyển
  752 tiểu thừa đan dịch kinh lô chí trưởng giả nhân duyên kinh 747 đến 752 cùng quyển
  753 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết phổ đạt vương kinh 753 đến 760 cùng quyển
  754 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết quỷ tử mẫu kinh 753 đến 760 cùng quyển
  755 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết phạm ma nan quốc vương kinh 753 đến 760 cùng quyển
  756 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết tôn đa da chí kinh 753 đến 760 cùng quyển
  757 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết phụ mẫu ân nan báo kinh 753 đến 760 cùng quyển
  758 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết tân tuế kinh 753 đến 760 cùng quyển
  759 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết quần ngưu thí kinh 753 đến 760 cùng quyển
  760 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết cửu hoạnh kinh 753 đến 760 cùng quyển
  761 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết ngũ khủng bố thế kinh 761 đến 765 cùng quyển
  762 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết đệ tử tử phục sinh kinh 761 đến 765 cùng quyển
  763 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết giải đãi canh giả kinh 761 đến 765 cùng quyển
  764 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết biện ý trưởng giả tử sở vấn kinh 761 đến 765 cùng quyển
  765 tiểu thừa đan dịch kinh vô cấu ưu bà di vấn kinh 761 đến 765 cùng quyển
  766 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết da chi kinh 766 đến 773 cùng quyển
  767 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết mạt la vương kinh 766 đến 773 cùng quyển
  768 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết ma đạt quốc vương kinh 766 đến 773 cùng quyển
  769 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết chiên đà việt quốc vương kinh 766 đến 773 cùng quyển
  770 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết ngũ vương kinh 766 đến 773 cùng quyển
  771 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết xuất gia công đức kinh 766 đến 773 cùng quyển
  772 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết chiên đàn thụ kinh 766 đến 773 cùng quyển
  773 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết át đa hòa đa kỳ kinh 766 đến 773 cùng quyển
  774 tiểu thừa đan dịch kinh thiền bí yếu pháp kinh ba quyển
  775 tiểu thừa đan dịch kinh âm trì nhập kinh trên dưới cùng quyển
  776 tiểu thừa đan dịch kinh phật thuyết nhân duyên tăng hộ kinh một quyển

 59 777 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại thừa trang nghiêm bảo vương kinh bốn quyển
  778 tống nguyên nhập tạng chư kinh phân biệt thiện ác báo ứng kinh trên dưới cùng quyển
  779 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết thủ hộ đại thiên quốc thổ kinh ba quyển
  780 tống nguyên nhập tạng chư kinh đại phương quảng tổng trì bảo quang minhkinh năm quyển
  781 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại thừa thánh vô lượng thọ quyết định quang minh vương như lai đà la ni kinh 781 đến 782 cùng quyển
  782 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại thừa thánh cát tường trì thế đà la ni kinh 781 đến 782 cùng quyển
  783 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại thừa nhật tử vương sở vấn kinh 783 đến 784 cùng quyển
  784 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết kim diệu đồng tử kinh 783 đến 784 cùng quyển
  785 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật đỉnh phóng vô cấu quang minh nhập phổ môn quan sát nhất thiết như lai tâm đà la ni kinh trên dưới cùng quyển
  786 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết lâu các chánh pháp cam lộ cổkinh 786 đến 789 cùng quyển
  787 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại thừa thiện kiến biến hoá văn thù sư lợi vấn pháp kinh 786 đến 789 cùng quyển
  788 tống nguyên nhập tạng chư kinh thánh hư không tạng bồ tát đà la ni kinh 786 đến 789 cùng quyển
  789 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại hộ minh đại đà la ni kinh 786 đến 789 cùng quyển
  790 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết vô năng thắng phan vương như lai trang nghiêm đà la ni kinh 790 đến 794 cùng quyển
  791 tống nguyên nhập tạng chư kinh tối thắng phật đỉnh đà la ni kinh 790 đến 794 cùng quyển
  792 tống nguyên nhập tạng chư kinh thánh phật mẫu tiểu tự bát nhã ba la mật đakinh 790 đến 794 cùng quyển
  793 tống nguyên nhập tạng chư kinh tiêu trừ nhất thiết thiểm điện chướng nạn tùy cầu như ý đà la ni kinh 790 đến 794 cùng quyển
  794 tống nguyên nhập tạng chư kinh thánh tối thượng đăng minh như lai đà la nikinh 790 đến 794 cùng quyển
  795 tống nguyên nhập tạng chư kinh đại hàn lâm thánh nan noa đà la ni kinh 795 đến 798 cùng quyển
  796 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết chư hành hữu vi kinh 795 đến 798 cùng quyển
  797 tống nguyên nhập tạng chư kinh tức trừ trung yểu đà la ni kinh 795 đến 798 cùng quyển
  798 tống nguyên nhập tạng chư kinh nhất thiết như lai chánh pháp bí mật khiếp ấn tâm đà la ni kinh 795 đến 798 cùng quyển
  799 tống nguyên nhập tạng chư kinh diệu pháp thánh niệm xứ kinh tám quyển
  800 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại ca diếp vấn đại bảo tích chánh pháp kinh năm quyển
  801 tống nguyên nhập tạng chư kinh ta nẵng pháp thiên tử thụ tam quy y hoạch miễn ác đạo kinh 801 đến 802 cùng quyển
  802 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết hiệu lượng thọ mệnh kinh 801 đến 802 cùng quyển
  803 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết sa di thập giới nghi tắc kinh 803 đến 806 cùng quyển
  804 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết thánh trì thế đà la ni kinh 803 đến 806 cùng quyển
  805 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết bố thi kinh 803 đến 806 cùng quyển
  806 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết thánh diệu mẫu đà la ni kinh 803 đến 806 cùng quyển
  807 tống nguyên nhập tạng chư kinh pháp tập danh số kinh 807 đến 808 cùng quyển
  808 tống nguyên nhập tạng chư kinh thánh đa la bồ tát nhất bách bát danh đà la ni kinh 807 đến 808 cùng quyển
  809 tống nguyên nhập tạng chư kinh thập nhị duyên sinh tường thụy kinh trên dưới cùng quyển
  810 tống nguyên nhập tạng chư kinh tán dương thánh đức đa la bồ tát nhất bách bát danh kinh 810 đến 814 cùng quyển
  811 tống nguyên nhập tạng chư kinh thánh quan tự tại bồ tát nhất bách bát danh kinh 810 đến 814 cùng quyển
  812 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết mục liên sở vấn kinh 810 đến 814 cùng quyển
  813 tống nguyên nhập tạng chư kinh ngoại đạo vấn thánh đại thừa pháp vô ngãnghĩa kinh 810 đến 814 cùng quyển
  814 tống nguyên nhập tạng chư kinh tỳ câu chi bồ tát nhất bách bát danh kinh 810 đến 814 cùng quyển
  815 tống nguyên nhập tạng chư kinh thắng quân hóa thế bách dụ già đà kinh 815 đến 816 cùng quyển
  816 tống nguyên nhập tạng chư kinh lục đạo già đà kinh 815 đến 816 cùng quyển
  817 tống nguyên nhập tạng chư kinh diệu tý bồ tát sở vấn kinh bốn quyển
  818 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết bật sô ngũ pháp kinh 818 đến 824 cùng quyển
  819 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết bật sô ca thi ca thập pháp kinh 818 đến 824 cùng quyển
  820 tống nguyên nhập tạng chư kinh chư phật tâm ấn đà la ni kinh 818 đến 824 cùng quyển
  821 tống nguyên nhập tạng chư kinh đại thừa bảo nguyệt đồng tử vấn pháp kinh 818 đến 824 cùng quyển
  822 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết liên hoa nhãn đà la ni kinh 818 đến 824 cùng quyển
  823 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết quán tưởng phật mẫu bát nhã ba la mật đa bồ tát kinh 818 đến 824 cùng quyển
  824 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết như ý ma ni đà la ni kinh 818 đến 824 cùng quyển
  825 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết thánh đại tổng trì vương kinh 825 đến 831 cùng quyển
  826 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết tối thượng ý đà la ni kinh 825 đến 831 cùng quyển
  827 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết trì minh tạng bát đại tổng trì vương kinh 825 đến 831 cùng quyển
  828 tống nguyên nhập tạng chư kinh thánh vô năng thắng kim cương hỏa đà la nikinh 825 đến 831 cùng quyển
  829 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết tôn thắng đại minh vương kinh 825 đến 831 cùng quyển
  830 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết trí quang diệt nhất thiết nghiệp chướng đà la ni kinh 825 đến 831 cùng quyển
  831 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết như ý bảo tổng trì vương kinh 825 đến 831 cùng quyển
  832 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại tự tại thiên tử nhân địa kinh 832 đến 835 cùng quyển
  833 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết bảo sinh đà la ni kinh 832 đến 835 cùng quyển
  834 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết thập hiệu kinh 832 đến 835 cùng quyển
  835 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật vị bà ca la long vương sở thuyết đại thừa pháp kinh 832 đến 835 cùng quyển
  836 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết phổ hiền bồ tát đà la ni kinh 836 đến 838 cùng quyển
  837 tống nguyên nhập tạng chư kinh đại kim cương diệu cao sơn lâu các đà la nikinh 836 đến 838 cùng quyển
  838 tống nguyên nhập tạng chư kinh quảng đại liên hoa trang nghiêm mạn noa la diệt nhất thiết tội đà la ni kinh 836 đến 838 cùng quyển
  839 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại ma lý chi bồ tát kinh bảy quyển
  840 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết mạt lợi chi đề bà hoa man kinh 840 đến 841 cùng quyển
  841 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết ma lợi chi thiên kinh 840 đến 841 cùng quyển
  842 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết ma lợi chi thiên đà la ni chú kinh 842 đến 844 cùng quyển
  843 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết trưởng giả thi báo kinh 842 đến 844 cùng quyển
  844 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết tì sa môn thiên vương kinh 842 đến 844 cùng quyển
  845 tống nguyên nhập tạng chư kinh tỳ bà thi phật kinh trên dưới cùng quyển
  846 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại tam ma nặc kinh 846 đến 848 cùng quyển
  847 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết nguyệt quang bồ tát kinh 846 đến 848 cùng quyển
  848 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết phổ hiền mạn noa la kinh 846 đến 848 cùng quyển
60 849 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết thánh trang nghiêm đà la ni kinh 849 đến 853 cùng quyển
  850 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết thánh lục tự đại minh vương đà la ni kinh 849 đến 853 cùng quyển
  851 tống nguyên nhập tạng chư kinh thiên chuyển đại minh đà la ni kinh 849 đến 853 cùng quyển
  852 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết hoa tích lâu các đà la ni kinh 849 đến 853 cùng quyển
  853 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết thắng phan anh lạc đà la ni kinh 849 đến 853 cùng quyển
  854 tống nguyên nhập tạng chư kinh chúng hứa ma ha đế kinh mười ba quyển
  855 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết thất phật kinh 855 đến 857 cùng quyển
  856 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết giải ưu kinh 855 đến 857 cùng quyển
  857 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết chiếu bát nhã ba la mật kinh 855 đến 857 cùng quyển
  858 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm kinh trên dưới cùng quyển
  859 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật mẫu bảo đức tạng bát nhã ba la mật kinh trên dưới cùng quyển
  860 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đế thích bát nhã ba la mật đa tâm kinh 860 đến 863 cùng quyển
  861 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết chư phật kinh 860 đến 863 cùng quyển
  862 tống nguyên nhập tạng chư kinh xá lê sa đảm ma kinh 860 đến 863 cùng quyển
  863 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại kim cương hương đà la ni kinh 860 đến 863 cùng quyển
  864 tống nguyên nhập tạng chư kinh tối thượng đại thừa kim cương đại giáo bảo vương kinh hai quyển
  865 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết tát bát đa tô ly du nại dã kinh 865 đến 867 cùng quyển
  866 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết nhất thiết như lai ô sắt nị sa tối thắng tổng trì kinh 865 đến 867 cùng quyển
  867 tống nguyên nhập tạng chư kinh bồ đề tâm quán thích 865 đến 867 cùng quyển
  868 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết hộ quốc tôn giả sở vấn đại thừa kinh bốn quyển
  869 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết tứ vô sở úy kinh 869 đến 878 cùng quyển
  870 tống nguyên nhập tạng chư kinh tăng tuệ đà la ni kinh 869 đến 878 cùng quyển
  871 tống nguyên nhập tạng chư kinh thánh lục tự tăng thọ đại minh đà la ni kinh 869 đến 878 cùng quyển
  872 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại thừa giới kinh 869 đến 878 cùng quyển
  873 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết thánh tối thắng đà la ni kinh 869 đến 878 cùng quyển
  874 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết ngũ thập tụng thánh bát nhã ba la mật ni kinh 869 đến 878 cùng quyển
  875 tống nguyên nhập tạng chư kinh đại thừa bát đại mạn noa la kinh 869 đến 878 cùng quyển
  876 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết hiệu lượng nhất thiết phật sátcông đức kinh 869 đến 878 cùng quyển
  877 tống nguyên nhập tạng chư kinh la phược noa thuyết cứu liệu tiểu nhi tật bệnh kinh 869 đến 878 cùng quyển
  878 tống nguyên nhập tạng chư kinh ca diếp tiên nhân thuyết y nữ nhân kinh 869 đến 878 cùng quyển
  879 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết câu chỉ la đà la ni kinh 879 đến 890 cùng quyển
  880 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết tiêu trừ nhất thiết tai chướng bảo kế đà la ni kinh 879 đến 890 cùng quyển
  881 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết diệu sắc đà la ni kinh 879 đến 890 cùng quyển
  882 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết chiên đàn hương thân đà la nikinh 879 đến 890 cùng quyển
  883 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết bát lan na xa phược ly đại đà la nikinh 879 đến 890 cùng quyển
  884 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết túc mệnh trí đà la ni kinh 879 đến 890 cùng quyển
  885 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết từ thị bồ tát thệ nguyện đà la nikinh 879 đến 890 cùng quyển
  886 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết diệt trừ ngũ nghịch tội đại đà la nikinh 879 đến 890 cùng quyển
  887 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết vô lượng công đức đà la ni kinh 879 đến 890 cùng quyển
  888 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết thập bát tý đà la ni kinh 879 đến 890 cùng quyển
  889 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết lạc xoa đà la ni kinh 879 đến 890 cùng quyển
  890 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết tịch trừ chư ác đà la ni kinh 879 đến 890 cùng quyển
  891 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại ái đà la ni kinh 891 đến 894 cùng quyển
  892 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết a la hán cụ đức kinh 891 đến 894 cùng quyển
  893 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết bát đại linh tháp danh hiệu kinh 891 đến 894 cùng quyển
  894 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết tôn na kinh 891 đến 894 cùng quyển
  895 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết tần bà sa la vương kinh 895 đến 898 cùng quyển
  896 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết nhân tiên kinh 895 đến 898 cùng quyển
  897 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết cựu thành dụ kinh 895 đến 898 cùng quyển
  898 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết tín giải trí lực kinh 895 đến 898 cùng quyển
  899 tống nguyên nhập tạng chư kinh đại chánh cú vương kinh trên dưới cùng quyển
  900 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết thiện lạc trưởng giả kinh 900 đến 906 cùng quyển
  901 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết thánh đa la bồ tát kinh 900 đến 906 cùng quyển
  902 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại cát tường đà la ni kinh 900 đến 906 cùng quyển
  903 tống nguyên nhập tạng chư kinh bảo hiền đà la ni kinh 900 đến 906 cùng quyển
  904 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết bí mật bát danh đà la ni kinh 900 đến 906 cùng quyển
  905 tống nguyên nhập tạng chư kinh quán tự tại bồ tát mẫu đà la ni kinh 900 đến 906 cùng quyển
  906 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết giới hương kinh 900 đến 906 cùng quyển
  907 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết diệu cát tường bồ tát đà la ni 907 đến 912 cùng quyển
  908 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết vô lượng thọ đại trí đà la ni 907 đến 912 cùng quyển
  909 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết túc mệnh trí đà la ni 907 đến 912 cùng quyển
  910 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết từ thị bồ tát đà la ni 907 đến 912 cùng quyển
  911 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết hư không tạng bồ tát đà la ni 907 đến 912 cùng quyển
  912 tống nguyên nhập tạng chư kinh bảo thụ bồ tát bồ đề hạnh kinh 907 đến 912 cùng quyển
  913 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết diên thọ diệu môn đà la ni kinh 913 đến 917 cùng quyển
  914 tống nguyên nhập tạng chư kinh nhất thiết như lai danh hiệu đà la ni kinh 913 đến 917 cùng quyển
  915 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết tức trừ tặc nạn đà la ni kinh 913 đến 917 cùng quyển
  916 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết pháp thân kinh 913 đến 917 cùng quyển
  917 tống nguyên nhập tạng chư kinh tín phật công đức kinh 913 đến 917 cùng quyển
  918 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết giải hạ kinh 918 đến 919 cùng quyển
  919 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đế thích sở vấn kinh 918 đến 919 cùng quyển
  920 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết vị tằng hữu chánh pháp kinh sáu quyển
  921 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại phương quảng thiện xảo phương tiện kinh bốn quyển
61 922 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật mẫu xuất sinh tam pháp tạng bát nhã ba la mật đa kinh hai mươi lăm quyển
  923 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết quyết định nghĩa kinh 923 đến 924 cùng quyển
  924 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết hộ quốc kinh 923 đến 924 cùng quyển
  925 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết phân biệt bố thi kinh 925 đến 928 cùng quyển
  926 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết phân biệt duyên sinh kinh 925 đến 928 cùng quyển
  927 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết pháp ấn kinh 925 đến 928 cùng quyển
  928 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại sinh nghĩa kinh 925 đến 928 cùng quyển
  929 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết phát bồ đề tâm phá chư ma kinh 929 đến 930 cùng quyển
  930 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết thánh phật mẫu bát nhã ba la mật đa kinh 929 đến 930 cùng quyển
  931 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại thừa bất tư nghị thần thôngcảnh giới kinh trên giữa dưới cùng quyển
  932 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết cấp cô trưởng giả nữ đắc độ nhân duyên kinh trên giữa dưới cùng quyển
  933 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại tập pháp môn kinh trên dưới cùng quyển
  934 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết quang minh đồng tử nhân duyên kinh bốn quyển
  935 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết bảo đái đà la ni kinh 935 đến 938 cùng quyển
  936 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết kim thân đà la ni kinh 935 đến 938 cùng quyển
  937 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết nhập vô phân biệt pháp môn kinh 935 đến 938 cùng quyển
  938 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết tịnh ý ưu bà tắc sở vấn kinh 935 đến 938 cùng quyển
  939 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết kim cương tràng trang nghiêm bát nhã ba la mật đa giáo trung nhất phận 939 đến 940 cùng quyển
  940 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết tức tránh nhân duyên kinh 939 đến 940 cùng quyển
  941 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết sơ phận thuyết kinh trên dưới cùng quyển
  942 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết vô uý thụ sở vấn đại thừa kinh 942 đến 945 cùng quyển
  943 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết nguyệt dụ kinh 942 đến 945 cùng quyển
  944 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết y dụ kinh 942 đến 945 cùng quyển
  945 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết quán đỉnh vương dụ kinh 942 đến 945 cùng quyển
  946 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết ni câu đà phạm chí kinh trên dưới cùng quyển
  947 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết bạch y kim tràng nhị bà la mônduyên khởi kinh trên giữa dưới cùng quyển
  948 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết phúc lực thái tử nhân duyên kinh trên giữa dưới cùng quyển
  949 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết thân mao hỷ thụ kinh ba quyển
  950 tống nguyên nhập tạng chư kinh đại thừa bổn sinh tâm địa quán kinh tám quyển
  951 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết xuất sinh vô biên môn đà la ni kinh 951 đến 955 cùng quyển
  952 tống nguyên nhập tạng chư kinh nhất thiết như lai tâm bí mật toàn thân xá lợibảo khiếp ấn đà la ni kinh 951 đến 955 cùng quyển
  953 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại cát tường thiên nữ thập nhị danh hiệu kinh 951 đến 955 cùng quyển
  954 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại cát tường thiên nữ thập nhịkhế nhất bách bát danh vô cấu đại thừa kinh 951 đến 955 cùng quyển
  955 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết nhất thiết như lai kim cương thọ mệnh đà la ni kinh 951 đến 955 cùng quyển
  956 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết nhương ngu lê đồng nữ kinh 956 đến 958 cùng quyển
  957 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết vũ bảo đà la ni kinh 956 đến 958 cùng quyển
  958 tống nguyên nhập tạng chư kinh từ thị bồ tát sở thuyết đại thừa duyên sanhđạo niệm dụ kinh 956 đến 958 cùng quyển
  959 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết trừ cái chướng bồ tát sở vấn kinh hai mươi quyển
  960 tống nguyên nhập tạng chư kinh nhân vương hộ quốc bát nhã ba la mật đakinh hai quyển
62 961 tống nguyên nhập tạng chư kinh uế tích kim cương thuyết thần thông đại mãnđà la ni pháp thuật linh yếu môn 961 đến 964 cùng quyển
  962 tống nguyên nhập tạng chư kinh uế tích kim cương pháp cấm bách biến pháp môn kinh 961 đến 964 cùng quyển
  963 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại thừa đại phương quảng phậtquán kinh 961 đến 964 cùng quyển
  964 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết bát chủng trưởng dưỡng công đức kinh 961 đến 964 cùng quyển
  965 tống nguyên nhập tạng chư kinh đại vân luân thỉnh vũ kinh trên dưới cùng quyển
  966 tống nguyên nhập tạng chư kinh đại thừa mật nghiêm kinh ba quyển
  967 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại tập hội chánh pháp kinh năm quyển
  968 tống nguyên nhập tạng chư kinh diệp y quán tự tại bồ tát kinh 968 đến 970 cùng quyển
  969 tống nguyên nhập tạng chư kinh tỳ sa môn thiên vương kinh 968 đến 970 cùng quyển
  970 tống nguyên nhập tạng chư kinh văn thù vấn kinh tự mẫu phẩm 968 đến 970 cùng quyển
  971 tống nguyên nhập tạng chư kinh hải ý bồ tát sở vấn tịnh ấn pháp môn kinh chín quyển
  972 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết như huyễn tam ma địa vô lượngấn pháp môn kinh trên giữa dưới cùng quyển
  973 tống nguyên nhập tạng chư kinh thủ hộ quốc giới chủ đà la ni kinh mười quyển
  974 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết tam thập ngũ phật danh lễ sámvăn 974 đến 979 cùng quyển
  975 tống nguyên nhập tạng chư kinh quán tự tại bồ tát thuyết phổ hiền đà la ni kinh 974 đến 979 cùng quyển
  976 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết bát đại bồ tát mạn đồ la kinh 974 đến 979 cùng quyển
  977 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết năng tịnh nhất thiết nhãn tật bệnh đà la ni kinh 974 đến 979 cùng quyển
  978 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật /thuyết trừ nhất thiết tật bệnh đà la nikinh 974 đến 979 cùng quyển
  979 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết cứu bạt diệm khẩu ngạ quỷ đà la ni kinh 974 đến 979 cùng quyển
  980 tống nguyên nhập tạng chư kinh du già tập yếu cứu a nan đà la ni diệm khẩunghi quỹ kinh một quyển
  981 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết nghĩ dụ kinh 981 đến 982 cùng quyển
  982 tống nguyên nhập tạng chư kinh thánh quan tự tại bồ tát bất không vương bí mật tâm đà la ni kinh 981 đến 982 cùng quyển
  983 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết thắng quân vương sở vấn kinh 983 đến 987 cùng quyển
  984 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết luân vương thất bảo kinh 983 đến 987 cùng quyển
  985 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết viên sinh thụ kinh 983 đến 987 cùng quyển
  986 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết liễu nghĩa bát nhã ba la mật đakinh 983 đến 987 cùng quyển
  987 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại phương quảng vị tằng hữu kinh thiện xảo phương tiện phẩm 983 đến 987 cùng quyển
  988 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại kiên cố bà la môn duyên khởikinh trên dưới cùng quyển
  989 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết cự lực trưởng giả sở vấn đại thừa kinh trên giữa dưới cùng quyển
  990 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết diệu cát tường bồ tát sở vấn đại thừa pháp loa kinh 990 đến 994 cùng quyển
  991 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết tứ phẩm pháp môn kinh 990 đến 994 cùng quyển
  992 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết bát đại bồ tát kinh 990 đến 994 cùng quyển
  993 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết thi nhất thiết vô úy đà la ni kinh 990 đến 994 cùng quyển
  994 tống nguyên nhập tạng chư kinh thánh bát thiên tụng bát nhã ba la mật đa nhất bách bát danh chân thực viên nghĩa đà la nikinh 990 đến 994 cùng quyển
  995 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết nhất kế tôn đà la ni kinh 995 đến 997 cùng quyển
  996 tống nguyên nhập tạng chư kinh kim cương tồi toái đà la ni 995 đến 997 cùng quyển
  997 tống nguyên nhập tạng chư kinh bất không quyến sách tỳ lô già na phật đại quán đỉnh chân ngôn kinh 995 đến 997 cùng quyển
  998 tống nguyên nhập tạng chư kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện kinh một quyển
  999 tống nguyên nhập tạng chư kinh đại thừa lý thú lục ba la mật đa kinh mười quyển
63 1000 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại thừa bồ tát tạng chánh pháp kinh bốn mươi quyển
  1001 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết ưu điền vương thuyết vương pháp chánh luận kinh 1001 đến 1005 cùng quyển
  1002 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết ngũ đại thi kinh 1001 đến 1005 cùng quyển
  1003 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết vô úy đà la ni kinh 1001 đến 1005 cùng quyển
  1004 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại uy đức kim luân phật đỉnh xí thịnh quang như lai tiêu trừ nhất thiết tai nạnđà la ni kinh 1001 đến 1005 cùng quyển
  1005 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết xí thịnh quang đại uy đức tiêu tai cát tường đà la ni kinh 1001 đến 1005 cùng quyển
  1006 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đỉnh sanh vương nhân duyên kinh sáu quyển
  1007 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại thừa tùy chuyển tuyên thuyếtchư pháp kinh trên giữa dưới cùng quyển
  1008 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại thừa nhập chư phật cảnh giớitrí quang minh trang nghiêm kinh năm quyển
  1009 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại thừa trí ấn kinh năm quyển
  1010 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết pháp thừa nghĩa quyết định kinh trên giữa dưới cùng quyển
  1011 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại bạch tán cái tổng trì đà la nikinh một quyển
63-64 1012 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết nhất thiết như lai chân thực nhiếp đại thừa hiện chứng tam muội đại giáo vương kinh ba mươi quyển
64 1013 tống nguyên nhập tạng chư kinh nhất thiết như lai đại bí mật vương vị tằng hữu tối thượng vi diệu đại mạn noa la kinh năm quyển
  1014 tống nguyên nhập tạng chư kinh xuất sinh nhất thiết như lai pháp nhãn biến chiếu đại lực minh vương kinh trên dưới cùng quyển
  1015 tống nguyên nhập tạng chư kinh kim cương đỉnh nhất thiết như lai chân thực nhiếp đại thừa hiện chứng đại giáo vương kinh ba quyển
  1016 tống nguyên nhập tạng chư kinh a lị đa la đà la ni a lỗ lực kinh một quyển
  1017 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết du già đại giáo vương kinh năm quyển
  1018 tống nguyên nhập tạng chư kinh nhất tự kỳ đặc phật đỉnh kinh ba quyển
  1019 tống nguyên nhập tạng chư kinh bồ đề tràng sở thuyết nhất tự đỉnh luân vương kinh năm quyển
  1020 tống nguyên nhập tạng chư kinh bồ đề tràng trang nghiêm đà la ni kinh một quyển
  1021 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết bí mật tướng kinh trên giữa dưới cùng quyển
  1022 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết nhất thiết như lai kim cương tam nghiệp tối thượng bí mật đại giáo vương kinh bảy quyển
  1023 tống nguyên nhập tạng chư kinh đại bảo quảng bác lâu các thiện trụ bí mật đà la ni kinh ba quyển
  1024 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết bí mật tam muội đại giáo vương kinh bốn quyển
65 1025 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết vô nhị bình đẳng tối thượng du già đại giáo vương kinh sáu quyển
  1026 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết kim cương thủ bồ tát hàng phục nhất thiết bộ đa đại giáo vương kinh ba quyển
  1027 tống nguyên nhập tạng chư kinh thánh diệu cát tường chân thực danh kinh một quyển
  1028 tống nguyên nhập tạng chư kinh kim cương đỉnh du già lý thú bát nhã kinh 1028 đến 1031 cùng quyển
  1029 tống nguyên nhập tạng chư kinh đại lạc kim cương bất không chân thực tam ma da bát nhã ba la mật đa lý thú kinh 1028 đến 1031 cùng quyển
  1030 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết phật mẫu bát nhã ba la mật đa đại minh quán tưởng nghi quỹ kinh 1028 đến 1031 cùng quyển
  1031 tống nguyên nhập tạng chư kinh kim cương đỉnh du già niệm châu kinh 1028 đến 1031 cùng quyển
  1032 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết tối thượng căn bản đại lạc kim cương bất không tam muội đại giáo vương kinh bảy quyển
  1033 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết tối thượng bí mật na noa thiên kinh trên giữa dưới cùng quyển
  1034 tống nguyên nhập tạng chư kinh kim cương phong lâu các nhất thiết du già du kỳ kinh hai quyển
  1035 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết diệu cát tường tối thắng căn bổn đại giáo kinh ba quyển
  1036 tống nguyên nhập tạng chư kinh diệu cát tường bình đẳng bí mật tối thượng quán môn đại giáo vương kinh năm quyển
  1037 tống nguyên nhập tạng chư kinh phổ biến quang minh diệm man thanh tịnh xí thịnh như ý bảo ấn tâm vô năng thắngđại minh vương đại tùy cầu đà la ni kinh hai quyển  
  1038 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết như lai bất tư nghị bí mật đại thừa kinh hai mươi quyển
  1039 tống nguyên nhập tạng chư kinh đại thừa du già kim cương tính hải mạn thù thất lợi thiên tý thiên bát đại giáo vương kinh mười quyển
66 1040 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết thánh bảo tạng thần nghi quỹ kinh trên dưới cùng quyển
  1041 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết bảo tạng thần đại minh mạn noa la nghi quỹ kinh trên dưới cùng quyển
  1042 tống nguyên nhập tạng chư kinh kim cương khủng bố tập hội phương quảngquỹ nghi quán tự tại bồ tát tam thế tối thắngtâm minh vương kinh một quyển
  1043 tống nguyên nhập tạng chư kinh kim cương khủng bố tập hội phương quảngquỹ nghi quán tự tại bồ tát tam thế tối thắng tâm minh vương đại uy lực ô xu sắt ma minh vương kinh ba quyển
  1044 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại thừa quán tưởng mạn noa la tịnh chư ác thú kinh trên dưới cùng quyển
  1045 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại phương quảng mạn thù thất lợi kinh quán tự tại đa la bồ tát nghi quỹ kinh 1045 đến 1046 cùng quyển
  1046 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết nhất thiết phật nhiếp tương ưngđại giáo vương kinh thánh quan tự tại bồ tátniệm tụng nghi quỹ kinh 1045 đến 1046 cùng quyển
  1047 tống nguyên nhập tạng chư kinh du già kim cương đỉnh kinh thích tự mẫuphẩm 1047 đến 1049 cùng quyển
  1048 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết nhất thiết như lai an tượng tam muội nghi quỹ kinh 1047 đến 1049 cùng quyển
  1049 tống nguyên nhập tạng chư kinh văn thù sư lợi bồ tát căn bản đại giáo vương kim xí điểu vương phẩm 1047 đến 1049 cùng quyển
  1050 tống nguyên nhập tạng chư kinh thập nhất diện quán tự tại bồ tát tâm mật ngôn niệm tụng nghi quỹ kinh ba quyển
  1051 tống nguyên nhập tạng chư kinh đại phương quảng bồ tát tạng văn thù sư lợi căn bản nghi quỹ kinh hai mươi quyển
  1052 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết trì minh tạng du già đại giáo tôn na bồ tát đại minh thành tựu nghi quỹ kinh bốn quyển
  1053 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết kim cương hương bồ tát đại minhthành tựu nghi quỹ kinh ba quyển
  1054 tống nguyên nhập tạng chư kinh kim cương tát đỏa thuyết tần na dạ gia thiên thành tựu nghi quỹ kinh bốn quyển
  1055 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết đại bi không trí kim cương đại giáo vương nghi quỹ kinh năm quyển
  1056 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết huyễn hóa võng đại du già giáo thập phẫn nộ minh vương đại minh quán tưởng nghi quỹ kinh một quyển
  1057 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết diệu cát tường du già đại giáo kim cương bồi la luân quán tưởng thành tựu nghi quỹ kinh một quyển
  1058 tống nguyên nhập tạng chư kinh để lý tam muội da bất động tôn uy nộ vươngsứ giả niệm tụng pháp một quyển
  1059 tống nguyên nhập tạng chư kinh thánh già nê phẫn nộ kim cương đồng tử bồ tát thành tựu nghi quỹ kinh ba quyển
  1060 tống nguyên nhập tạng chư kinh thất phật tán bối già đà 1060 đến 1064 cùng quyển
  1061 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật tam thân tán 1060 đến 1064 cùng quyển
  1062 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật nhất bách bát danh tán kinh 1060 đến 1064 cùng quyển
  1063 tống nguyên nhập tạng chư kinh thánh cứu độ phật mẫu nhị thập nhất chủng lễ tán kinh 1060 đến 1064 cùng quyển
  1064 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết nhất thiết như lai đỉnh luân vương nhất bách bát danh tán kinh 1060 đến 1064 cùng quyển
  1065 tống nguyên nhập tạng chư kinh tán pháp giới tụng 1065 đến 1070 cùng quyển
  1066 tống nguyên nhập tạng chư kinh bát đại linh tháp phạm tán 1065 đến 1070 cùng quyển
  1067 tống nguyên nhập tạng chư kinh tam thân phạm tán 1065 đến 1070 cùng quyển
  1068 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết văn thù sư lợi nhất bách bát danh phạm tán 1065 đến 1070 cùng quyển
  1069 tống nguyên nhập tạng chư kinh mạn thù thất lợi bồ tát cát tường già đà 1065 đến 1070 cùng quyển
  1070 tống nguyên nhập tạng chư kinh thánh kim cương thủ bồ tát nhất bách bátdanh phạm tán 1065 đến 1070 cùng quyển
  1071 tống nguyên nhập tạng chư kinh thánh quan tự tại bồ tát công đức tán 1071 đến 1076 cùng quyển
  1072 tống nguyên nhập tạng chư kinh tán quan thế âm bồ tát tụng 1071 đến 1076 cùng quyển
  1073 tống nguyên nhập tạng chư kinh phật thuyết thánh quan tự tại bồ tát phạm tán 1071 đến 1076 cùng quyển
  1074 tống nguyên nhập tạng chư kinh thánh đa la bồ tát phạm tán 1071 đến 1076 cùng quyển
  1075 tống nguyên nhập tạng chư kinh sự sư pháp ngũ thập tụng 1071 đến 1076 cùng quyển
  1076 tống nguyên nhập tạng chư kinh kiền chùy phạm tán 1071 đến 1076 cùng quyển

 


67 1077 đại thừa luật phật thuyết bồ tát nội giới kinh một quyển
  1078 đại thừa luật bồ tát ưu bà tắc ngũ giới uy nghi kinh một quyển
  1079 đại thừa luật phật thuyết văn thù sư lợi tịnh luật kinh một quyển
  1080 đại thừa luật bồ tát thiện giới kinh mười quyển
  1081 đại thừa luật bồ tát địa trì kinh tám quyển
  1082 đại thừa luật phật thuyết phạm võng kinh hai quyển
  1083 đại thừa luật ưu bà tắc giới kinh bảy quyển
  1084 đại thừa luật tịch điều âm sở vấn kinh một quyển
  1085 đại thừa luật đại thừa tam tụ sám hối kinh một quyển
  1086 đại thừa luật phật thuyết văn thù hối quá kinh một quyển
  1087 đại thừa luật bồ tát anh lạc bổn nghiệp kinh hai quyển
  1088 đại thừa luật phật thuyết thụ thập thiện giới kinh một quyển
  1089 đại thừa luật phật thuyết tịnh nghiệp chướng kinh một quyển
  1090 đại thừa luật phật tạng kinh bốn quyển
  1091 đại thừa luật bồ tát giới bổn kinh 1091 đến 1092 cùng quyển
  1092 đại thừa luật bồ tát giới yết ma văn 1091 đến 1092 cùng quyển
  1093 đại thừa luật bồ tát giới bổn một quyển
  1094 đại thừa luật phật thuyết pháp luật tam muội kinh 1094 đến 1095 cùng quyển
  1095 đại thừa luật phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh 1094 đến 1095 cùng quyển
  1096 đại thừa luật thanh tịnh tỳ ni phương quảng kinh một quyển
  1097 đại thừa luật bồ tát ngũ pháp sám hối kinh 1097 đến 1098 cùng quyển
  1098 đại thừa luật bồ tát tạng kinh 1097 đến 1098 cùng quyển
  1099 đại thừa luật tam mạn đà bạt đà la bồ tát kinh 1099 đến 1101 cùng quyển
  1100 đại thừa luật bồ tát thụ trai kinh 1099 đến 1101 cùng quyển
  1101 đại thừa luật xá lợi phất hối quá kinh 1099 đến 1101 cùng quyển
  1102 tiểu thừa luật phật a tỳ đàm kinh hai quyển
  1103 tiểu thừa luật giải thoát giới bổn kinh một quyển
  1104 tiểu thừa luật ưu bà ly vấn kinh một quyển
  1105 tiểu thừa luật căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ giới kinh một quyển
  1106 tiểu thừa luật phật thuyết ca diệp cấm giới kinh 1106 đến 1109 cùng quyển
  1107 tiểu thừa luật phật thuyết phạm giới tội khinh trọng kinh 1106 đến 1109 cùng quyển
  1108 tiểu thừa luật phật thuyết giới tiêu tai kinh 1106 đến 1109 cùng quyển
  1109 tiểu thừa luật phật thuyết ưu bà tắc ngũ giới tướng kinh 1106 đến 1109 cùng quyển

 
68-69 1110 tiểu thừa luật thập tụng luật sáu mươi lăm quyển
69 1111 tiểu thừa luật ni yết ma năm quyển
69-70 1112 tiểu thừa luật tứ phần luật tạng sáu mươi quyển
71 1113 tiểu thừa luật căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da năm mươi quyển
71-72 1114 tiểu thừa luật ma ha tăng kỳ luật bốn mươi quyển
73 1115 tiểu thừa luật đàm vô đức bộ tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma bốn quyển
73 1116 tiểu thừa luật căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da tạp sự bốn mươi quyển
73-74 1117 tiểu thừa luật di sa tắc bộ ngũ phần luật ba mươi quyển
74 1118 tiểu thừa luật căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da phá tăng sự hai mươi quyển
74-75 1119 tiểu thừa luật căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ bật sô ni tỳ nại da hai mươi quyển
75 1120 tiểu thừa luật thiện kiến tỳ bà sa luật mười tám quyển
  1121 tiểu thừa luật đại tỷ khâu tam thiên uy nghi hai quyển
  1122 tiểu thừa luật căn bản tát bà đa bộ luật nhiếp mười bốn quyển
  1123 tiểu thừa luật tứ phần tăng yết ma năm quyển
76 1124 tiểu thừa luật tứ phần tỷ khâu ni yết ma pháp một quyển
  1125 tiểu thừa luật giới nhân duyên kinh mười quyển
  1126 tiểu thừa luật căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ bách nhất yết ma mười quyển
  1127 tiểu thừa luật tát bà đa bộ tỳ ni ma đắc lặc ca mười quyển
  1128 tiểu thừa luật căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ ni đà na năm quyển
  1129 tiểu thừa luật căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ mục đắc ca năm quyển
  1130 tiểu thừa luật tát bà đa tỳ ni tỳ bà sa tám quyển
  1131 tiểu thừa luật tục tát bà đa tỳ ni tỳ bà sa một quyển
  1132 tiểu thừa luật căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ xuất gia thụ cận viên yết ma nghi phạm (bật sô tập học lược pháp phụ) một quyển
76-77 1133 tiểu thừa luật tỳ ni mẫu luận tám quyển
77 1134 tiểu thừa luật luật nhị thập nhị minh liễu luận một quyển
  1135 tiểu thừa luật căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da ni đà na mục đắc ca nhiếp tụng 1135 đến 1137 cùng quyển
  1136 tiểu thừa luật căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da tạp sự nhiếp tụng 1135 đến 1137 cùng quyển
  1137 tiểu thừa luật phổ hiền bồ tát hạnh nguyện tán 1135 đến 1137 cùng quyển
  1138 tiểu thừa luật căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da tụng bốn quyển
  1139 tiểu thừa luật thập tụng luật tỳ ni tự ba quyển
  1140 tiểu thừa luật sa di thập giới pháp tịnh uy nghi một quyển
  1141 tiểu thừa luật yết ma hai quyển
  1142 tiểu thừa luật phật thuyết đại ái đạo tỷ khâu ni kinh hai quyển
  1143 tiểu thừa luật phật thuyết mục liên vấn giới luật trung ngũ bách khinh trọng sự kinh hai quyển
  1144 tiểu thừa luật căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ bật sô ni giới kinh một quyển
  1145 tiểu thừa luật tỷ khâu ni tăng kỳ luật ba la đề mộc xoa giới kinh một quyển
  1146 tiểu thừa luật sa di ni giới kinh 1146 đến 1147 cùng quyển
  1147 tiểu thừa luật xá lợi phất vấn kinh 1146 đến 1147 cùng quyển
  1148 tiểu thừa luật di sa tắc yết ma bổn hai quyển
  1149 tiểu thừa luật tứ phần giới bổn hai quyển
  1150 tiểu thừa luật tứ phần tỷ khâu ni giới bổn hai quyển
  1151 tiểu thừa luật ngũ phần giới bổn một quyển
  1152 tiểu thừa luật ngũ phần tỷ khâu ni giới bổn một quyển
  1153 tiểu thừa luật ba la đề mộc xoa tăng kỳ giới bổn một quyển
  1154 tiểu thừa luật thập tụng luật tỷ khâu giới bổn một quyển
  1155 tiểu thừa luật thập tụng luật tỷ khâu ni giới bổn một quyển
  1156 tiểu thừa luật đại sa môn bách nhất yết ma pháp một quyển
  1157 tiểu thừa luật đàm vô đức luật bộ tạp yết ma hai quyển
  1158 tiểu thừa luật sa di uy nghi 1158 đến 1159 cùng quyển
  1159 tiểu thừa luật sa di ni ly giới văn 1158 đến 1159 cùng quyển
  1160 tiểu thừa luật thập tụng yết ma tỷ khâu yếu dụng một quyển

 

78 1161 đại thừa luận kim cương bát nhã ba la mật kinh luận (vô trước bồ tát tạo) ba quyển
  1162 đại thừa luận kim cương bát nhã ba la mật kinh luận (thiên thân bồ tát tạo) ba quyển
79-80 1163 đại thừa luận đại trí độ luận một trăm quyển
80-81-82 1164 đại thừa luận du già sư địa luận một trăm quyển
82-83 1165 đại thừa luận nhiếp đại thừa luận thích (vô tính bồ tát tạo) bốn mươi lăm quyển
82 1165 đại thừa luận nhiếp đại thừa luận thích (thiên thân bồ tát tạo) bốn mươi lăm quyển
83 1166 đại thừa luận vô tướng tư trần luận 1166 đến 1168 cùng quyển
  1167 đại thừa luận quán sở duyên duyên luận 1166 đến 1168 cùng quyển
  1168 đại thừa luận quán sở duyên duyên luận thích 1166 đến 1168 cùng quyển
  1169 đại thừa luận đại thừa quảng ngũ uẩn luận 1169 đến 1170 cùng quyển
  1170 đại thừa luận đại thừa ngũ uẩn luận 1169 đến 1170 cùng quyển
83-84 1171 đại thừa luận hiển dương thánh giáo luận hai mươi quyển
84 1172 đại thừa luận đại thừa a tỳ đạt ma tạp tập luận mười sáu quyển
  1173 đại thừa luận trung luận bốn quyển
  1174 đại thừa luận thập trụ tỳ bà sa luận mười lăm quyển
  1175 đại thừa luận bồ đề tư lương luận sáu quyển
84-85 1176 đại thừa luận đại trang nghiêm kinh luận mười lăm quyển
85 1177 đại thừa luận nhiếp đại thừa luận (nhị dịch) năm quyển
  1178 đại thừa luận bát nhã đăng luận mười lăm quyển
  1179 đại thừa luận thập nhị môn luận một quyển
  1180 đại thừa luận thập bát không luận một quyển
  1181 đại thừa luận bách luận hai quyển
  1182 đại thừa luận quảng bách luận bản một quyển
  1183 đại thừa luận đại thừa trang nghiêm kinh luận mười ba quyển
86 1184 đại thừa luận văn thù sư lợi bồ tát vấn bồ đề kinh luận hai quyển
  1185 đại thừa luận kim cương bát nhã ba la mật kinh phá thủ trước bất hoại giả danh luận hai quyển
  1186 đại thừa luận thắng tư duy phạm thiên sở vấn kinh luận ba quyển
  1187 đại thừa luận thập địa kinh luận mười hai quyển
  1188 đại thừa luận phật địa kinh luận bảy quyển
  1189 đại thừa luận tam cụ túc kinh ưu ba đề xá một quyển
  1190 đại thừa luận thành duy thức luận mười quyển
86-87 1191 đại thừa luận quảng bách luận thích luận mười quyển
87 1192 đại thừa luận đại thừa a tỳ đạt ma tập luận bảy quyển
  1193 đại thừa luận vương pháp chánh lý luận một quyển
  1194 đại thừa luận du già sư địa luận thích một quyển
  1195 đại thừa luận hiển dương thánh giáo luận tụng một quyển
  1196 đại thừa luận di lặc bồ tát sở vấn kinh luận bảy quyển
  1197 đại thừa luận vô lượng thọ kinh ưu ba đề xá 1197 đến 1198 cùng quyển
  1198 đại thừa luận chuyển pháp luân kinh ưu ba đề xả /xá 1197 đến 1198 cùng quyển
  1199 đại thừa luận đại bát niết bàn kinh luận 1199 đến 1201 cùng quyển
  1200 đại thừa luận niết bàn kinh bổn hữu kim vô kệ luận 1199 đến 1201 cùng quyển
  1201 đại thừa luận năng đoạn kim cương bát nhã ba la mật đa kinhluận tụng 1199 đến 1201 cùng quyển
  1202 đại thừa luận di giáo kinh luận một quyển
  1203 đại thừa luận thành duy thức bảo sinh luận (nhất danh nhị thập duy thức thích thuận thích luận) năm quyển
  1204 đại thừa luận thập nhị nhân duyên luận 1204 đến 1207 cùng quyển
  1205 đại thừa luận nhất thâu lô ca luận 1204 đến 1207 cùng quyển
  1206 đại thừa luận đại thừa bách pháp minh môn luận 1204 đến 1207 cùng quyển
  1207 đại thừa luận chuyển thức luận 1204 đến 1207 cùng quyển
  1208 đại thừa luận duy thức tam thập luận 1208 đến 1210 cùng quyển
  1209 đại thừa luận nhân minh nhập chánh lý luận 1208 đến 1210 cùng quyển
  1210 đại thừa luận hiển thức luận 1208 đến 1210 cùng quyển
  1211 đại thừa luận phát bồ đề tâm luận hai quyển
  1212 đại thừa luận tam vô tính luận hai quyển
  1213 đại thừa luận phật tính luận bốn quyển
  1214 đại thừa luận đại thừa thành nghiệp luận một quyển
  1215 đại thừa luận nghiệp thành tựu luận một quyển
  1216 đại thừa luận nhân minh chánh lý môn luận một quyển
  1217 đại thừa luận nhân minh chánh lý môn luận bản một quyển
  1218 đại thừa luận chỉ quán môn luận tụng 1218 đến 1220 cùng quyển
  1219 đại thừa luận thủ trượng luận 1218 đến 1220 cùng quyển
  1220 đại thừa luận duyên sinh luận 1218 đến 1220 cùng quyển
  1221 đại thừa luận thủ nhân giả thiết luận 1221 đến 1223 cùng quyển
  1222 đại thừa luận quán tổng tướng luận tụng 1221 đến 1223 cùng quyển
  1223 đại thừa luận lục môn giáo thụ tập định luận 1221 đến 1223 cùng quyển
  1224 đại thừa luận năng đoạn kim cương bát nhã ba la mật đa kinhluận thích ba quyển
88 1225 đại thừa luận lược minh bát nhã mạt hậu nhất tụng tán thuật một quyển
  1226 đại thừa luận diệu pháp liên hoa kinh ưu ba đề xá hai quyển
  1227 đại thừa luận diệu pháp liên hoa kinh luận ưu ba đề xá hai quyển
  1228 đại thừa luận đại bảo tích kinh luận bốn quyển
  1229 đại thừa luận quyết định tạng luận ba quyển
  1230 đại thừa luận cứu cánh nhất thừa bảo tính luận năm quyển
  1231 đại thừa luận đại thừa chưởng trân luận hai quyển
  1232 đại thừa luận đại thừa lăng già kinh duy thức luận một quyển
  1233 đại thừa luận đại thừa duy thức luận 1233 đến 1234 cùng quyển
  1234 đại thừa luận duy thức nhị thập luận 1233 đến 1234 cùng quyển
  1235 đại thừa luận bảo kế kinh tứ pháp ưu ba đề xá một quyển
  1236 đại thừa luận đại trượng phu luận hai quyển
  1237 đại thừa luận nhập đại thừa luận hai quyển
  1238 đại thừa luận biện trung biên luận ba quyển
  1239 đại thừa luận biện trung biên luận tụng (phụ tiền luận thập quyển) một quyển
  1240 đại thừa luận thuận trung luận hai quyển
  1241 đại thừa luận nhiếp đại thừa luận bổn ba quyển
  1242 đại thừa luận trung biên phân biệt luận hai quyển
  1243 đại thừa luận đại thừa khởi tín luận (nhị dịch) ba quyển
  1244 đại thừa luận hồi tránh luận một quyển
  1245 đại thừa luận như thật luận một quyển
  1246 đại thừa luận bảo hành vương chánh luận một quyển
  1247 đại thừa luận bách tự luận 1247 đến 1249 cùng quyển
  1248 đại thừa luận giải quyền luận 1247 đến 1249 cùng quyển
  1249 đại thừa luận chưởng trung luận 1247 đến 1249 cùng quyển
  1250 đại thừa luận phương tiện tâm luận một quyển
  1251 đại thừa luận đại thừa pháp giới vô sai biệt luận 1251 đến 1253 cùng quyển
  1252 đại thừa luận đề bà bồ tát phá lăng già kinh trung ngoại đạo tiểu thừa tứ tông luận 1251 đến 1253 cùng quyển
  1253 đại thừa luận đề bà bồ tát thích lăng già kinh trung ngoại đạo tiểu thừa niết bàn luận 1251 đến 1253 cùng quyển

 

89 1254 tiểu thừa luận tứ đế luận bốn quyển
  1255 tiểu thừa luận bích chi phật nhân duyên luận một quyển
89-90-91-92 1256 tiểu thừa luận a tỳ đạt ma đại tỳ bà sa luận hai trăm quyển
92-93-94 1257 tiểu thừa luận a tỳ đàm tỳ bà sa luận tám mươi hai quyển
94-95-96 1258 tiểu thừa luận a tỳ đạt ma thuận chánh lý luận tám mươi quyển
96 1259 tiểu thừa luận a tỳ đạt ma tạng hiển tông luận bốn mươi quyển
97 1260 tiểu thừa luận a tỳ đạt ma câu xá luận ba mươi quyển
97-98 1261 tiểu thừa luận tiểu thừa luận xá lợi phất a tỳ đàm luận ba mươi quyển
98-99 1262 tiểu thừa luận a tỳ đạt ma câu xá thích luận hai mươi hai quyển
  1263 tiểu thừa luận a tỳ đạt ma câu xá thích luận bổn tụng hai quyển
  1264 tiểu thừa luận tam pháp độ luận ba quyển
  1265 tiểu thừa luận tam di để bộ luận ba quyển
  1266 tiểu thừa luận a tỳ đàm bát kiền độ luận ba mươi quyển
100 1267 tiểu thừa luận thành thực luận hai mươi quyển
  1268 tiểu thừa luận a tỳ đạt ma phát trí luận hai mươi quyển
101 1269 tiểu thừa luận a tỳ đạt ma tập dị môn túc luận hai mươi quyển
  1270 tiểu thừa luận a tỳ đạt ma phẩm loại túc luận mười tám quyển
  1271 tiểu thừa luận a tỳ đàm cam lộ vị luận hai quyển
101-102 1272 tiểu thừa luận tỳ bà sa luận mười bốn quyển
102 1273 tiểu thừa luận tùy tướng luận hai quyển
  1274 tiểu thừa luận a tỳ đạt ma thức thân túc luận mười sáu quyển
  1275 tiểu thừa luận a tỳ đạt ma giới thân túc luận hai quyển
  1276 tiểu thừa luận ngũ sự tỳ bà sa luận trên dưới cùng quyển
  1277 tiểu thừa luận thập bát bộ luận 1277 đến 1279 cùng quyển
  1278 tiểu thừa luận bộ dị chấp luận 1277 đến 1279 cùng quyển
  1279 tiểu thừa luận dị bộ tông luân luận 1277 đến 1279 cùng quyển
  1280 tiểu thừa luận tạp a tỳ đàm tâm luận mười một quyển
103 1281 tiểu thừa luận a tỳ đàm tâm luận bốn quyển
  1282 tiểu thừa luận tôn bà tu mật bồ tát sở tập luận mười lăm quyển
  1283 tiểu thừa luận phân biệt công đức luận ba quyển
  1284 tiểu thừa luận nhập a tỳ đạt ma luận hai quyển
  1285 tiểu thừa luận chúng sự phân a tỳ đàm luận mười hai quyển
103-104 1286 tiểu thừa luận giải thoát đạo luận mười hai quyển
104 1287 tiểu thừa luận pháp thắng a tỳ đàm tâm luận sáu quyển
  1288 tiểu thừa luận thắng tông cú nghĩa luận một quyển
  1289 tiểu thừa luận a tỳ đạt ma pháp uẩn túc luận mười quyển
  1290 tiểu thừa luận lập thế a tỳ đàm luận mười quyển
  1291 tống nguyên tục nhập tạng chư luận đại thừa tập bồ tát học luận hai mươi lăm quyển

 

105 1292 tống nguyên tục nhập tạng chư luận đại tông địa huyền văn bản luận tám quyển
  1293 tống nguyên tục nhập tạng chư luận kim thất thập luận ba quyển
  1294 tống nguyên tục nhập tạng chư luận quảng thích bồ đề tâm luận bốn quyển
  1295 tống nguyên tục nhập tạng chư luận tập chư pháp bảo tối thượng nghĩa luận trên dưới cùng quyển
  1296 tống nguyên tục nhập tạng chư luận kim cương châm luận 1296 đến 1298 cùng quyển
  1297 tống nguyên tục nhập tạng chư luận bồ đề tâm ly tướng luận 1296 đến 1298 cùng quyển
  1298 tống nguyên tục nhập tạng chư luận đại thừa phá hữu luận 1296 đến 1298 cùng quyển
  1299 tống nguyên tục nhập tạng chư luận tập đại thừa tướng luận 1299 đến 1302 cùng quyển
  1300 tống nguyên tục nhập tạng chư luận lục thập tụng như lý luận 1299 đến 1302 cùng quyển
  1301 tống nguyên tục nhập tạng chư luận đại thừa nhị thập tụng luận 1299 đến 1302 cùng quyển
  1302 tống nguyên tục nhập tạng chư luận phật mẫu bát nhã ba la mật đa viên tập yếu nghĩa luận 1299 đến 1302 cùng quyển
  1303 tống nguyên tục nhập tạng chư luận phật mẫu bát nhã ba la mật đa viên tập yếu nghĩa thích luận bốn quyển
  1304 tống nguyên tục nhập tạng chư luận đại thừa bảo yếu nghĩa luận mười quyển
  1305 tống nguyên tục nhập tạng chư luận bồ tát bổn sinh man luận mười sáu quyển
  1306 tống nguyên tục nhập tạng chư luận thánh phật mẫu bát nhã ba la mật đa cửu tụng tinh nghĩa luận 1306 đến 1308 cùng quyển
  1307 tống nguyên tục nhập tạng chư luận đại thừa duyên sinh luận 1306 đến 1308 cùng quyển
  1308 tống nguyên tục nhập tạng chư luận chư giáo quyết định danh nghĩa luận 1306 đến 1308 cùng quyển
  1309 tống nguyên tục nhập tạng chư luận đại thừa trung quán thích luận chín quyển
  1310 tống nguyên tục nhập tạng chư luận thi thiết luận bảy quyển
  1311 tống nguyên tục nhập tạng chư luận đại thừa pháp giới vô sai biệt luận 1311 đến 1312 cùng quyển
  1312 tống nguyên tục nhập tạng chư luận kim cương đỉnh du già trung phát a nậu đa latam miễu tam bồ đề tâm luận 1311 đến 1312 cùng quyển
  1313 tống nguyên tục nhập tạng chư luận chương sở tri luận hai quyển

 
106 1314 tây thổ thánh hiền soạn tập xuất diệu kinh hai mươi quyển
  1315 tây thổ thánh hiền soạn tập hiền ngu nhân duyên kinh mười ba quyển
107 1316 tây thổ thánh hiền soạn tập phật bản hạnh kinh bảy quyển
  1317 tây thổ thánh hiền soạn tập soạn tập bách duyên kinh mười quyển
  1318 tây thổ thánh hiền soạn tập tu hành đạo địa kinh tám quyển
  1319 tây thổ thánh hiền soạn tập đạo địa kinh một quyển
  1320 tây thổ thánh hiền soạn tập phật thuyết phật y kinh 1320 đến 1321 cùng quyển
  1321 tây thổ thánh hiền soạn tập duy nhật tạp nan kinh 1320 đến 1321 cùng quyển
  1322 tây thổ thánh hiền soạn tập tạp bảo tạng kinh tám quyển
  1323 tây thổ thánh hiền soạn tập ca diếp phó phật bát niết bàn kinh 1323 đến 1328 cùng quyển
  1324 tây thổ thánh hiền soạn tập du già ế ca khất sa la ô sắt ni sa chước khất la chân ngôn an đát đà na nghi tắc nhất tựđỉnh luân vương du già kinh 1323 đến 1328 cùng quyển
  1325 tây thổ thánh hiền soạn tập phật nhập niết bàn mật tích kim cương lực sĩ ai luyến kinh 1323 đến 1328 cùng quyển
  1326 tây thổ thánh hiền soạn tập phật sử tỷ khâu ca chiên diên thuyết phápmột tận kệ kinh 1323 đến 1328 cùng quyển
  1327 tây thổ thánh hiền soạn tập phật trị thân kinh 1323 đến 1328 cùng quyển
  1328 tây thổ thánh hiền soạn tập trì ý kinh 1323 đến 1328 cùng quyển
  1329 tây thổ thánh hiền soạn tập văn thù sư lợi phát nguyện kinh 1329 đến 1332 cùngg quyển
  1330 tây thổ thánh hiền soạn tập lục bồ tát danh diệc đương tụng trì kinh 1329 đến 1332 cùng quyển
  1331 tây thổ thánh hiền soạn tập tiểu đạo địa kinh 1329 đến 1332 cùng quyển
  1332 tây thổ thánh hiền soạn tập a hàm khẩu giải thập nhị nhân duyên kinh 1329 đến 1332 cùng quyển
  1333 tây thổ thánh hiền soạn tập phó pháp tạng nhân duyên kinh sáu quyển
  1334 tây thổ thánh hiền soạn tập đạt ma đa la thiền kinh hai quyển
108 1335 tây thổ thánh hiền soạn tập thiện pháp yếu giải kinh hai quyển
  1336 tây thổ thánh hiền soạn tập a dục vương kinh mười quyển
  1337 tây thổ thánh hiền soạn tập a dục vương thí dụ kinh 1337 đến 1339 cùng quyển
  1338 tây thổ thánh hiền soạn tập tam tuệ kinh 1337 đến 1339 cùng quyển
  1339 tây thổ thánh hiền soạn tập a tỳ đàm ngũ pháp hành kinh 1337 đến 1339 cùng quyển
  1340 tây thổ thánh hiền soạn tập tân đầu lô đột la đồ vi ưu đà diên vươngthuyết pháp duyên kinh 1340 đến 1342 cùng quyển
  1341 tây thổ thánh hiền soạn tập thỉnh tân đầu lô kinh 1340 đến 1342 cùng quyển
  1342 tây thổ thánh hiền soạn tập đại dũng bồ tát phân biệt nghiệp báo lược kinh 1340 đến 1342 cùng quyển
  1343 tây thổ thánh hiền soạn tập toạ thiền tam muội pháp môn kinh hai quyển
  1344 tây thổ thánh hiền soạn tập phật sở hành tán kinh năm quyển
  1345 tây thổ thánh hiền soạn tập tăng già la sát sở tập phật hành kinh năm quyển
  1346 tây thổ thánh hiền soạn tập pháp cú thí dụ kinh bốn quyển
  1347 tây thổ thánh hiền soạn tập bồ đề hạnh kinh bốn quyển
  1348 tây thổ thánh hiền soạn tập kim cương đỉnh nhất thiết như lai chân thật nhiếp đại thừa hiện chứng đại giáo vương kinh hai quyển
  1349 tây thổ thánh hiền soạn tập văn thù bồ tát cập chư tiên sở thuyết cát hung thời nhật thiện ác tú diệu kinh hai quyển
  1350 tây thổ thánh hiền soạn tập tăng già tư na sở soạn bồ tát bổn duyên kinh bốn quyển
  1351 tây thổ thánh hiền soạn tập na tiên tỷ khâu kinh ba quyển
109 1352 tây thổ thánh hiền soạn tập cựu tạp thí dụ kinh hai quyển
  1353 tây thổ thánh hiền soạn tập thiền yếu ha dục kinh 1353 đến 1356 cùng quyển
  1354 tây thổ thánh hiền soạn tập nội thân quán chương cú kinh 1353 đến 1356 cùng quyển
  1355 tây thổ thánh hiền soạn tập pháp quán kinh 1353 đến 1356 cùng quyển
  1356 tây thổ thánh hiền soạn tập ca diếp kết kinh 1353 đến 1356 cùng quyển
  1357 tây thổ thánh hiền soạn tập bách dụ kinh hai quyển
  1358 tây thổ thánh hiền soạn tập pháp cú kinh hai quyển
  1359 tây thổ thánh hiền soạn tập chúng kinh soạn tạp thí dụ kinh hai quyển
  1360 tây thổ thánh hiền soạn tập a dục vương tử pháp ích hoại mục nhân duyên kinh một quyển
  1361 tây thổ thánh hiền soạn tập tạp thí dụ kinh trên dưới cùng quyển
  1362 tây thổ thánh hiền soạn tập vô minh la sát kinh một quyển
  1363 tây thổ thánh hiền soạn tập văn thù sở thuyết tối thắng danh nghĩa kinh trên dưới cùng quyển
  1364 tây thổ thánh hiền soạn tập ca đinh tỷ khâu thuyết đương lai biến kinh 1364 đến 1365 cùng quyển
  1365 tây thổ thánh hiền soạn tập tạp thí dụ kinh 1364 đến 1365 cùng quyển
  1366 tây thổ thánh hiền soạn tập tư duy yếu lược kinh 1366 đến 1367 cùng quyển
  1367 tây thổ thánh hiền soạn tập thập nhị du kinh 1366 đến 1367 cùng quyển
  1368 tây thổ thánh hiền soạn tập hiền thánh tập già đà nhất bách tụng 1368 đến 1372 cùng quyển
  1369 tây thổ thánh hiền soạn tập quảng đại phát nguyện tụng 1368 đến 1372 cùng quyển
  1370 tây thổ thánh hiền soạn tập vô năng thắng đại minh đà la ni kinh 1368 đến 1372 cùng quyển
  1371 tây thổ thánh hiền soạn tập vô năng thắng đại minh tâm đà la ni kinh 1368 đến 1372 cùng quyển
  1372 tây thổ thánh hiền soạn tập thập bất thiện nghiệp đạo kinh 1368 đến 1372 cùng quyển
  1373 tây thổ thánh hiền soạn tập đại thừa tu hành bồ tát hạnh môn chư kinh yếu tập ba quyển
  1374 tây thổ thánh hiền soạn tập tứ a hàm mộ sao giải hai quyển
  1375 tây thổ thánh hiền soạn tập ngũ môn thiện kinh yếu dụng pháp một quyển
  1376 tây thổ thánh hiền soạn tập kim cương đỉnh du già thiên thủ thiên nhãn quán tự tại bồ tát tu hành nghi quỹ kinh một quyển
  1377 tây thổ thánh hiền soạn tập mật tích lực sĩ đại quyền thần vương kinh kệ tụng một quyển
  1378 tây thổ thánh hiền soạn tập nhất thiết bí mật tối thượng danh nghĩa đại giáo vương nghi quỹ trên dưới cùng quyển
  1379 tây thổ thánh hiền soạn tập đại lạc kim cương tát đoá tu hành thành tựunghi quỹ 1379 đến 1380 cùng quyển
  1380 tây thổ thánh hiền soạn tập mạn thù thất lợi bồ tát cát tường già đà 1379 đến 1380 cùng quyển
  1381 tây thổ thánh hiền soạn tập thành tựu diệu pháp liên hoa kinh vương du già quán trí nghi quỹ một quyển
  1382 tây thổ thánh hiền soạn tập kim cương đỉnh du già giáng tam thế thành tựu cực thâm mật môn 1382 đến 1383 cùng quyển
  1383 tây thổ thánh hiền soạn tập kim cương đỉnh du già tha hóa tự tại thiên lý thú hội phổ hiền tu hành niệm tụng nghi quỹ 1382 đến 1383 cùng quyển
  1384 tây thổ thánh hiền soạn tập kim cương thọ mệnh đà la ni niệm tụngpháp 1384 đến 1387 cùng quyển
  1385 tây thổ thánh hiền soạn tập đại dược xoa nữ hoan hỉ mẫu tịnh ái tử thành tựu pháp 1384 đến 1387 cùng quyển
  1386 tây thổ thánh hiền soạn tập phật thuyết đế thích nham bí mật thành tựu nghi quỹ 1384 đến 1387 cùng quyển
  1387 tây thổ thánh hiền soạn tập quán tự tại bồ tát như ý luân niệm tụng nghi quỹ 1384 đến 1387 cùng quyển
  1388 tây thổ thánh hiền soạn tập đại tỳ lô giá na thành phật thần biến gia trì kinh lược thị thất chi niệm tụng tùy hành pháp 1388 đến 1390 cùng quyển
  1389 tây thổ thánh hiền soạn tập tốc tật lập nghiệm ma hê thủ la thiên thuyết a vĩ xa pháp 1388 đến 1390 cùng quyển
  1390 tây thổ thánh hiền soạn tập đại thánh mạn thù thất lợi đồng tử ngũ tựdu già pháp 1388 đến 1390 cùng quyển
  1391 tây thổ thánh hiền soạn tập đại uy nộ ô sô sát ma nghi quỹ 1391 đến 1393 cùng quyển
  1392 tây thổ thánh hiền soạn tập đại khổng tước minh vương họa tượng đàn tràng nghi quỹ 1391 đến 1393 cùng quyển
  1393 tây thổ thánh hiền soạn tập kim cương đỉnh du già kim cương tát đoánghi quỹ 1391 đến 1393 cùng quyển
  1394 tây thổ thánh hiền soạn tập nhất tự kim luân vương phật đỉnh yếu lược niệm tụng pháp 1394 đến 1397 cùng quyển
  1395 tây thổ thánh hiền soạn tập quán tự tại bồ tát như ý luân du già niệm tụng pháp 1394 đến 1397 cùng quyển
  1396 tây thổ thánh hiền soạn tập đại thánh đại hoan hỉ song thân tỳ na da già pháp 1394 đến 1397 cùng quyển
  1397 tây thổ thánh hiền soạn tập đại nhật kinh lược nhiếp niệm tụng tùy hành pháp 1394 đến 1397 cùng quyển
  1398 tây thổ thánh hiền soạn tập ngũ tự đà la ni tụng 1398 đến 1399 cùng quyển
  1399 tây thổ thánh hiền soạn tập nhân vương bát nhã đà la ni thích 1398 đến 1399 cùng quyển
110 1400 tây thổ thánh hiền soạn tập đại lạc kim cương bất không chân thật tam muội da kinh bát nhã ba la mật đa lý thúthích hai quyển
  1401 tây thổ thánh hiền soạn tập phật thuyết tối thắng diệu cát tường căn bản trí tối thượng bí mật nhất thiết danh nghĩa tam ma địa phân trên dưới cùng quyển
  1402 tây thổ thánh hiền soạn tập kim cương vương bồ tát bí mật niệm tụngnghi quỹ 1402 đến 1403 cùng quyển
  1403 tây thổ thánh hiền soạn tập kim cương đỉnh thắng sơ du già phổ hiền bồ tát niệm tụng pháp kinh 1402 đến 1403 cùng quyển
  1404 tây thổ thánh hiền soạn tập kim cương đỉnh du già kim cương tát đoángũ bí mật tu hành niệm tụng nghi quỹ 1404 đến 1405 cùng quyển
  1405 tây thổ thánh hiền soạn tập vô lượng thọ như lai tu quán hành cúng dường nghi quỹ 1404 đến 1405 cùng quyển
  1406 tây thổ thánh hiền soạn tập cam lộ quân đồ lợi bồ tát cúng dường niệm tụng thành tựu nghi quỹ một quyển
  1407 tây thổ thánh hiền soạn tập quán tự tại đa la du già niệm tụng pháp 1407 đến 1408 cùng quyển
  1408 tây thổ thánh hiền soạn tập thánh quan tự tại bồ tát tâm chân ngôn du già quán hành quỹ nghi 1407 đến 1408 cùng quyển
  1409 tây thổ thánh hiền soạn tập bồ tát ha sắc dục pháp 1409 đến 1412 cùng quyển
  1410 tây thổ thánh hiền soạn tập tứ phẩm học pháp 1409 đến 1412 cùng quyển
  1411 tây thổ thánh hiền soạn tập đại hư không tạng bồ tát niệm tụng pháp 1409 đến 1412 cùng quyển
  1412 tây thổ thánh hiền soạn tập nhân vương bát nhã niệm tụng pháp 1409 đến 1412 cùng quyển
  1413 tây thổ thánh hiền soạn tập a di đà như lai niệm tụng cúng dường pháp 1413 đến 1414 cùng quyển
  1414 tây thổ thánh hiền soạn tập phật đỉnh tôn thắng đà la ni niệm tụng nghi quỹ 1413 đến 1414 cùng quyển
  1415 tây thổ thánh hiền soạn tập thánh diêm mạn đức ca uy nộ vương lập thành đại thần nghiệm niệm tụng pháp 1415 đến 1417 cùng quyển
  1416 tây thổ thánh hiền soạn tập đại thừa phương quảng mạn thù thất lợi bồ tát hoa nghiêm bản giáo tán diêm mạn đức ca phẫn nộ vương chân ngôn đại uy đứcnghi quỹ phẩm 1415 đến 1417 cùng quyển
  1417 tây thổ thánh hiền soạn tập đại phương quảng mạn thù thất lợi đồng chân bồ tát hoa nghiêm bản giáo tán diêm mạn đức ca phẫn nộ vương chân ngôn a tỳgià lỗ ca nghi quỹ phẩm 1415 đến 1417 cùng quyển
  1418 tây thổ thánh hiền soạn tập tô tất địa yết la cúng dường pháp ba quyển
  1419 tây thổ thánh hiền soạn tập bất động sứ giả đà la ni bí mật pháp 1419 đến 1420 cùng quyển
  1420 tây thổ thánh hiền soạn tập kim cương đỉnh du già tu tập tỳ lô giá natam ma địa pháp 1419 đến 1420 cùng quyển
  1421 tây thổ thánh hiền soạn tập kim cương đỉnh du già kinh văn thù sư lợi bồ tát nghi quỹ cúng dường pháp 1421 đến 1422 cùng quyển
  1422 tây thổ thánh hiền soạn tập du già liên hoa bộ niệm tụng pháp 1421 đến 1422 cùng quyển
  1423 tây thổ thánh hiền soạn tập kim cương đỉnh kinh du già quán tự tại vương như lai tu hành pháp một quyển
  1424 tây thổ thánh hiền soạn tập kim cương đỉnh kinh quán tự tại vương như lai tu hành pháp 1424 đến 1425 cùng quyển
  1425 tây thổ thánh hiền soạn tập kim cương thủ quang minh quán đỉnh kinhtối thắng lập ấn thánh vô động tôn đại uy nộ vương niệm tụng nghi quỹ 1424 đến 1425 cùng quyển
  1426 tây thổ thánh hiền soạn tập lược thuật kim cương đỉnh du già phân biệtthánh vị tu chứng pháp môn 1426 đến 1427 cùng quyển
  1427 tây thổ thánh hiền soạn tập nhất tự phật đỉnh luân vương niệm tụngnghi quỹ 1426 đến 1427 cùng quyển
  1428 tây thổ thánh hiền soạn tập nhân vương hộ quốc bát nhã ba la mật đakinh đạo tràng niệm tụng nghi quỹ một quyển
  1429 tây thổ thánh hiền soạn tập kim cương đỉnh liên hoa bộ tâm niệm tụng nghi quỹ một quyển
  1430 tây thổ thánh hiền soạn tập phật thuyết như ý luân liên hoa tâm như lai tu hành quán môn nghi 1430 đến 1431 cùng quyển
  1431 tây thổ thánh hiền soạn tập diệu cát tường bình đẳng du già bí mậtquán thân thành phật nghi quỹ 1430 đến 1431 cùng quyển
  1432 tây thổ thánh hiền soạn tập pháp tập yếu tụng kinh bốn quyển
  1433 tây thổ thánh hiền soạn tập khuyến phát chư vương yếu kệ 1433 đến 1434 cùng quyển
  1434 tây thổ thánh hiền soạn tập long thụ bồ tát khuyến giới vương tụng 1433 đến 1434 cùng quyển
  1435 tây thổ thánh hiền soạn tập phổ hiền kim cương tát đoá du ià niệm tụngnghi 1435 đến 1436 cùng quyển
  1436 tây thổ thánh hiền soạn tập kim cương đỉnh du già hộ ma nghi quỹ 1435 đến 1436 cùng quyển
  1437 tây thổ thánh hiền soạn tập đại bi tâm đà la ni tu hành niệm tụng lược nghi 1437 đến 1439 cùng quyển
  1438 tây thổ thánh hiền soạn tập diệu cát tường bình đẳng quán môn đại giáo vương kinh lược xuất hộ ma nghi 1437 đến 1439 cùng quyển
  1439 tây thổ thánh hiền soạn tập kim cương đỉnh siêu thắng tam giới kinh thuyết văn thù ngũ tự chân ngôn thắng tướng 1437 đến 1439 cùng quyển
  1440 tây thổ thánh hiền soạn tập kim cương đỉnh kinh du già văn thù sư lợi bồ tát pháp nhất phẩm 1440 đến 1442 cùng quyển
  1441 tây thổ thánh hiền soạn tập kim cương đỉnh du già kinh thập bát hội chỉ quy 1440 đến 1442 cùng quyển
  1442 tây thổ thánh hiền soạn tập kha lợi đế mẫu chân ngôn pháp 1440 đến 1442 cùng quyển
  1443 tây thổ thánh hiền soạn tập đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh nhập pháp giới phẩm tứ thập nhị tự quán 1443 đến 1448 cùng quyển
  1444 tây thổ thánh hiền soạn tập bát nhã ba la mật đa lý thú kinh đại an lạc bất không tam muội chân thật kim cương bồ tát đẳng nhất thập thất thánh đại mạn đồ la nghĩa thuật 1443 đến 1448 cùng quyển
  1445 tây thổ thánh hiền soạn tập đà la ni môn chư bộ yếu mục 1443 đến 1448 cùng quyển
  1446 tây thổ thánh hiền soạn tập kim cương đỉnh du già tam thập thất tôn lễ 1443 đến 1448 cùng quyển
  1447 tây thổ thánh hiền soạn tập thụ bồ đề tâm giới nghi 1443 đến 1448 cùng quyển
  1448 tây thổ thánh hiền soạn tập đại thánh văn thù sư lợi bồ tát tán phậtpháp thân lễ 1443 đến 1448 cùng quyển
  1449 tây thổ thánh hiền soạn tập nhất bách ngũ thập tán phật tụng 1449 đến 1450 cùng quyển
  1450 tây thổ thánh hiền soạn tập bách thiên tụng đại tập kinh địa tạng bồ tátthỉnh vấn pháp thân tán 1449 đến 1450 cùng quyển
  1451 tây thổ thánh hiền soạn tập phật cát tường đức tán trên giữa dưới cùng quyển
  1452 tây thổ thánh hiền soạn tập a dục vương truyện năm quyển
  1453 tây thổ thánh hiền soạn tập mã minh bồ tát truyện 1453 đến 1455 cùng quyển
  1454 tây thổ thánh hiền soạn tập long thụ bồ tát truyện 1453 đến 1455 cùng quyển
  1455 tây thổ thánh hiền soạn tập đề bà bồ tát truyện 1453 đến 1455 cùng quyển
  1456 tây thổ thánh hiền soạn tập bà tẩu bàn đậu truyện 1456 đến 1457 cùng quyển
  1457 tây thổ thánh hiền soạn tập long thụ bồ tát vi thiện đà già vương thuyết pháp yếu kệ 1456 đến 1457 cùng quyển
  1458 tây thổ thánh hiền soạn tập soạn tập tam tạng cập tạp tạng truyện 1458 đến 1459 cùng quyển
  1459 tây thổ thánh hiền soạn tập đại a la hán nan đề mật đa la sở thuyết pháp trụ ký 1458 đến 1459 cùng quyển
  1460 tây thổ thánh hiền soạn tập du già tập yếu diệm khẩu thi thực nghi (thập loại cô hồn văn, tam quy y tán phụ) một quyển

 


111 1461 thử thổ trước thuật duy ma cật sở thuyết kinh mười quyển
  1462 thử thổ trước thuật tấn tăng triệu pháp sư bảo tạng luận một quyển
  1463 thử thổ trước thuật pháp hiển truyện một quyển
  1464 thử thổ trước thuật thích ca phổ mười quyển
111-112 1465 thử thổ trước thuật kinh luật dị tướng năm mươi quyển
112 1466 thử thổ trước thuật từ bi đạo tràng sám pháp mười quyển
  1467 thử thổ trước thuật tỷ khâu ni truyện bốn quyển
112-113 1468 thử thổ trước thuật cao tăng truyện mười sáu quyển
113-114 1469 thử thổ trước thuật tục cao tăng truyện ba mươi mốt quyển
114 1470 thử thổ trước thuật tống cao tăng truyện ba mươi quyển
  1471 thử thổ trước thuật minh cao tăng truyện sáu quyển
115 1472 thử thổ trước thuật hoằng minh tập mười bốn quyển
115-116 1473 thử thổ trước thuật quảng hoằng minh tập ba mươi quyển
116 1474 thử thổ trước thuật đà la ni tạp tập mười quyển
  1475 thử thổ trước thuật pháp hoa kinh an lạc hạnh nghĩa một quyển
  1476 thử thổ trước thuật đại thừa chỉ quán pháp môn bốn quyển
  1477 thử thổ trước thuật pháp hoa tam muội sám nghi một quyển
  1478 thử thổ trước thuật chư pháp vô tránh tam muội pháp môn hai quyển
  1479 thử thổ trước thuật thích ma ha bát nhã ba la mật kinh giác ý tam muội một quyển
  1480 thử thổ trước thuật tịnh độ thập nghi luận một quyển
  1481 thử thổ trước thuật quan âm nghĩa sớ hai quyển
  1482 thử thổ trước thuật quan âm nghĩa sớ ký ba quyển
  1483 thử thổ trước thuật pháp giới thứ đệ sơ môn ba quyển
117 1484 thử thổ trước thuật tu tập chỉ quán tọa thiền pháp yếu hai quyển
  1485 thử thổ trước thuật quan âm huyền nghĩa hai quyển
  1486 thử thổ trước thuật quan âm huyền nghĩa ký bốn quyển
  1487 thử thổ trước thuật tứ niệm xứ bốn quyển
  1488 thử thổ trước thuật thiên thai tứ giáo nghi một quyển
  1489 thử thổ trước thuật thiên thai tứ giáo nghi tập chú chín quyển
117-118 1490 thử thổ trước thuật pháp hoa huyền nghĩa thích thiêm bốn mươi quyển
118-119 1491 thử thổ trước thuật diệu pháp liên hoa kinh văn cú mười quyển
119-120 1492 thử thổ trước thuật pháp hoa văn cú ký mười quyển
120 1493 thử thổ trước thuật ma ha chỉ quán mười quyển
  1494 thử thổ trước thuật tập sa môn bất ưng bái tục đẳng sự sáu quyển
  1495 thử thổ trước thuật hoa nghiêm kinh chỉ quy một quyển
  1496 thử thổ trước thuật bát nhã ba la mật đa tâm kinh lược sớ một quyển
  1497 thử thổ trước thuật kim cương bát nhã kinh sớ một quyển
  1498 thử thổ trước thuật thiên thai trí giả đại sư biệt truyện một quyển
  1499 thử thổ trước thuật nhân vương hộ quốc bát nhã kinh sớ năm quyển
121 1500 thử thổ trước thuật kim quang minh kinh huyền nghĩa hai quyển
  1501 thử thổ trước thuật kim quang minh kinh huyền nghĩa thập di ký sáu quyển
  1502 thử thổ trước thuật quán vô lượng thọ phật kinh sớ một quyển
  1503 thử thổ trước thuật quán vô lượng thọ phật kinh sớ diệu tông sao sáu quyển
  1504 thử thổ trước thuật thích thiền ba la mật thứ đệ pháp môn mười quyển
  1505 thử thổ trước thuật quán tâm luận sớ năm quyển
  1506 thử thổ trước thuật kim quang minh kinh văn cú sáu quyển
121-122 1507 thử thổ trước thuật kim quang minh kinh văn cú ký sáu quyển
122 1508 thử thổ trước thuật bồ tát giới nghĩa sớ hai quyển
  1509 thử thổ trước thuật lịch đại tam bảo kỷ một quyển
  1510 thử thổ trước thuật quán âm kinh sớ một quyển
  1511 thử thổ trước thuật tứ giáo nghĩa sáu quyển
  1512 thử thổ trước thuật chúng kinh mục lục năm quyển
  1513 thử thổ trước thuật chúng kinh mục lục bảy quyển
122-123 1514 thử thổ trước thuật đại bát niết bàn kinh sớ mười tám quyển
123 1515 thử thổ trước thuật đại bát niết bàn kinh huyền nghĩa hai quyển
  1516 thử thổ trước thuật niết bàn kinh huyền nghĩa phát nguyên cơ yếu bốn quyển
  1517 thử thổ trước thuật biện chánh luận mười quyển
  1518 thử thổ trước thuật hoa nghiêm nhất thừa giáo nghĩa phân tề chương bốn quyển
124 1519 thử thổ trước thuật hoa nghiêm kinh minh pháp phẩm nội lập tam bảo chương hai quyển
  1520 thử thổ trước thuật tu hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàn nguyên quán một quyển
  1521 thử thổ trước thuật hoa nghiêm kim sư tử chương một quyển
  1522 thử thổ trước thuật hoa nghiêm pháp giới huyền kính hai quyển
  1523 thử thổ trước thuật thiên thai bát giáo đại ý một quyển
  1524 thử thổ trước thuật phá tà luận hai quyển
  1525 thử thổ trước thuật tập cổ kim phật đạo luận hành thực lục bốn quyển
  1526 thử thổ trước thuật tục tập cổ kim phật đạo luận hành một quyển
  1527 thử thổ trước thuật phật thuyết a di đà kinh sớ một quyển
  1528 thử thổ trước thuật đại đường nội điển lục mười quyển
  1529 thử thổ trước thuật tập thần châu tháp tự tam bảo cảm thông lục ba quyển
124-125 1530 thử thổ trước thuật đại đường tây vực ký mười hai quyển
125 1531 thử thổ trước thuật đại từ ân tự tam tạng pháp sư truyện mười quyển
125-126-127 1532 thử thổ trước thuật pháp uyển châu lâm một trăm quyển
128 1533 thử thổ trước thuật chư kinh yếu tập hai mươi quyển
  1534 thử thổ trước thuật hiển mật viên thông thành phật tâm yếu tập hai quyển
  1535 thử thổ trước thuật thập môn biện hoặc luận hai quyển
  1536 thử thổ trước thuật đại đường tây vực cầu pháp cao tăng truyện hai quyển
  1537 thử thổ trước thuật nam hải ký quy nội pháp truyện bốn quyển
129 1538 thử thổ trước thuật khai nguyên thích giáo lục hai mươi quyển
  1539 thử thổ trước thuật khai nguyên thích giáo lục lược xuất bốn quyển
  1540 thử thổ trước thuật chân chính luận ba quyển
  1541 thử thổ trước thuật thuyết tội yếu hành pháp 1541 đến 1543 cùng quyển
  1542 thử thổ trước thuật thụ dụng tam thủy yếu hành pháp 1541 đến 1543 cùng quyển
  1543 thử thổ trước thuật hộ mệnh phóng sanh quỹ nghi pháp 1541 đến 1543 cùng quyển
130 1544 thử thổ trước thuật vĩnh gia tập một quyển
130-131 1545 thử thổ trước thuật đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh luận bốn mươi chín quyển
131 1546 thử thổ trước thuật giải mê hiển trí thành bi thập minh luận một quyển
  1547 thử thổ trước thuật lục tổ đại sư pháp bảo đàn kinh một quyển
  1548 thử thổ trước thuật chỉ quán đại ý 1548 đến 1550 cùng quyển
  1549 thử thổ trước thuật thủy chung tâm yếu 1548 đến 1550 cùng quyển
  1550 thử thổ trước thuật pháp hoa tam muội hành sự vận tưởng bổ trợ nghi 1548 đến 1550 cùng quyển
  1551 thử thổ trước thuật tập chư kinh lễ sám hối văn bốn quyển
  1552 thử thổ trước thuật thập bất nhị môn một quyển
  1553 thử thổ trước thuật chỉ yếu sao hai quyển
  1554 thử thổ trước thuật kim cương tỷ một quyển
  1555 thử thổ trước thuật đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh huyền đàm sớ sao hội bản hai mươi chín quyển
132 1556 thử thổ trước thuật hoa nghiêm hội bản huyền đàm hội huyền ký bốn mươi quyển
133-134-135-136-137 1557 thử thổ trước thuật đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh sớ sao hội bản tám mươi quyển
137 1558 thử thổ trước thuật đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh phổ hiền hạnh nguyệnphẩm biệt hạnh sớ sao hội bản mười quyển
  1559 thử thổ trước thuật chiết nghi luận năm quyển
  1560 thử thổ trước thuật hoa nghiêm nguyên nhân luận giải ba quyển
  1561 thử thổ trước thuật đại phương quảng viên giác tu đa la liễu nghĩa kinh lược sớ năm quyển
137-138 1562 thử thổ trước thuật viên giác kinh lược sớ chi sao hai mươi lăm quyển
138 1563 thử thổ trước thuật đại phương quảng viên giác kinh đại sớ mười hai quyển
  1564 thử thổ trước thuật vu lan bồn kinh sớ một quyển
  1565 thử thổ trước thuật thiền nguyên chư thuyên tập bốn quyển
  1566 thử thổ trước thuật chú hoa nghiêm pháp giới quán môn một quyển
  1567 thử thổ trước thuật hoàng bá sơn đoạn tế thiền sư truyền tâm pháp yếu hai quyển
  1568 thử thổ trước thuật kim cương bát nhã kinh sớ luận toản yếu hai quyển
139 1569 thử thổ trước thuật kim cương kinh toản yếu san định ký bảy quyển
  1570 thử thổ trước thuật từ bi thủy sám pháp ba quyển
  1571 thử thổ trước thuật quán tự tại bồ tát như ý luân chú khóa pháp một quyển
  1572 thử thổ trước thuật thiên thai trí giả đại sư trai kỵ lễ tán văn một quyển
  1573 thử thổ trước thuật kim quang minh sám pháp bổ trợ nghi một quyển
  1574 thử thổ trước thuật vãng sinh tịnh độ sám nguyện nghi 1574 đến 1575 cùng quyển
  1575 thử thổ trước thuật vãng sinh tịnh độ quyết nghi hạnh nguyện nhị môn 1574 đến 1575 cùng quyển
  1576 thử thổ trước thuật thỉnh quan thế âm bồ tát tiêu phục độc hại đà la ni tam muội nghi 1576 đến 1577 cùng quyển
  1577 thử thổ trước thuật kim quang minh tối thắng sám nghi 1576 đến 1577 cùng quyển
  1578 thử thổ trước thuật pháp trí vị biên quán tâm nhị bách vấn một quyển
  1579 thử thổ trước thuật thiên thủ thiên nhãn đại bi tâm chú hành pháp 1579 đến 1581 cùng quyển
  1580 thử thổ trước thuật lễ pháp hoa kinh nghi thức 1579 đến 1581 cùng quyển
  1581 thử thổ trước thuật tu sám yếu chỉ 1579 đến 1581 cùng quyển
  1582 thử thổ trước thuật xí thịnh quang đạo tràng niệm tụng nghi 1582 đến 1583 cùng quyển
  1583 thử thổ trước thuật thích ca như lai niết bàn lễ tán văn 1582 đến 1583 cùng quyển
139-140 1584 thử thổ trước thuật cảnh đức truyền đăng lục ba mươi quyển
140 1585 thử thổ trước thuật minh giác hiển thiền sư ngữ lục sáu quyển
140 1586 thử thổ trước thuật thiền lâm bảo huấn bốn quyển
140-141 1587 thử thổ trước thuật thủ lăng nghiêm kinh nghĩa hải ba mươi quyển
141 1588 thử thổ trước thuật truyền pháp chánh tông ký chín quyển
  1589 thử thổ trước thuật truyền pháp chánh tông luận một quyển
  1590 thử thổ trước thuật vạn thiện đồng quy tập sáu quyển
  1591 thử thổ trước thuật định tuệ tương tư ca một quyển
  1592 thử thổ trước thuật cảnh thế một quyển
  1593 thử thổ trước thuật vĩnh minh tâm phú chú bốn quyển
  1594 thử thổ trước thuật mật chú viên nhân vãng sinh tập một quyển
141-142-143 1595 thử thổ trước thuật tông kính lục một trăm quyển
143 1596 thử thổ trước thuật phật quả viên ngộ bích nham tập mười quyển
144 1597 thử thổ trước thuật viên ngộ phật quả thiền sư ngữ lục mười bảy quyển
  1598 thử thổ trước thuật phụ giáo biên ba quyển
  1599 thử thổ trước thuật phiên dịch danh nghĩa tập hai mươi quyển
  1600 thử thổ trước thuật đại thừa khởi tín luận sớ năm quyển
145 1601 thử thổ trước thuật đại thừa khởi tín luận sớ bút tước ký mười lăm quyển
145-146 1602 thử thổ trước thuật ngũ đăng hội nguyên năm mươi bảy quyển
146 1603 thử thổ trước thuật hộ pháp luận một quyển
  1604 thử thổ trước thuật phật di giáo kinh luận sớ tiết yếu một quyển
147 1605 thử thổ trước thuật thiên thai truyền phật tâm ấn ký (phụ tịnh độ cảnh quán yếu mônnhất tâm tam quán) một quyển
  1606 thử thổ trước thuật lô sơn liên tông bảo giám mười quyển
  1607 thử thổ trước thuật triệu luận tân sớ mười quyển
  1608 thử thổ trước thuật đại tạng thánh giáo pháp bảo tiêu mục mười quyển
  1609 thử thổ trước thuật diệu pháp liên hoa kinh yếu giải mười chín quyển
148 1610 thử thổ trước thuật đại phật đỉnh thủ lăng nghiêm kinh hội giải hai mươi quyển
  1611 thử thổ trước thuật nguyên tẩu đoan thiền sư ngữ lục bốn quyển
  1612 thử thổ trước thuật phật nhật phổ chiếu tuệ biện sở thạch thiền sư ngữ lục mười sáu quyển
148-149 1613 thử thổ trước thuật phật tổ lịch đại thông tải ba mươi sáu quyển
149 1614 thử thổ trước thuật bách trượng thanh quy tám quyển
150 1615 thử thổ trước thuật biện ngụy lục sáu quyển
  1616 thử thổ trước thuật đại chí nguyên pháp bảo khám đồng tổng lục mười quyển
  1617 thử thổ trước thuật lăng già a bạt đa la bảo kinh chú giải tám quyển
  1618 thử thổ trước thuật bát nhã ba la mật đa tâm kinh chú giải 1618 đến 1619 cùng quyển
  1619 thử thổ trước thuật kim cương bát nhã ba la mật kinh chú giải 1618 đến 1619 cùng quyển
  1620 thử thổ trước thuật đại minh nhân hiếu hoàng hậu mộng cảm phật thuyết đệ nhất hy hữu đại công đức kinh một quyển
150-151 1621 thử thổ trước thuật đại minh tam tạng pháp số ba mươi tám quyển
151-152 1622 thử thổ trước thuật chư phật thế tôn như lai bồ tát tôn giả thần tăng danh kinh hai mươi quyển
152 1623 thử thổ trước thuật vĩnh lạc ngự chế tự tán văn một quyển
  1624 thử thổ trước thuật thần tăng truyện chín quyển
  1625 thử thổ trước thuật truy môn cảnh huấn mười quyển
  1626 thử thổ trước thuật cao lệ quốc phổ chiếu thiền sư tu tâm quyết một quyển
  1627 thử thổ trước thuật chân tâm trực thuyết một quyển
  1628 thử thổ trước thuật bát thức quy củ bổ chú hai quyển
  1629 thử thổ trước thuật đại thừa bách pháp minh môn luận (phụ duy chí /thức tam thập tụng) một quyển
  1630 thử thổ trước thuật bát thập bát tổ truyện tán năm quyển
152-153 1631 thử thổ trước thuật đại phật đỉnh thủ lăng nghiêm kinh chính mạch sớ bốn mươi quyển
154 1632 thử thổ trước thuật phật thuyết a di đà kinh sớ sao mười quyển
154-155 1633 thử thổ trước thuật tử bách tôn giả toàn tập ba mươi quyển
155-156 1634 thử thổ trước thuật hàm sơn đại sư mộng du toàn tập năm mươi lăm quyển
156 1635 thử thổ trước thuật tính tướng thông thuyết một quyển
  1636 thử thổ trước thuật trang tử nội thiên chú bốn quyển
156-157 1637 thử thổ trước thuật huyễn hựu thiền sư ngữ lục mười quyển
157 1638 thử thổ trước thuật tuyết kiệu tín thiền sư ngữ lục mười quyển
  1639 thử thổ trước thuật thiên ẩn tu thiền sư ngữ lục hai mươi quyển
157-158 1640 thử thổ trước thuật mật vân ngộ thiền sư ngữ lục mười quyển
158 1641 thử thổ trước thuật đại giác phổ tể năng nhân ngọc lâm tú quốc sư ngữ lục bảy quyển
  1642 thử thổ trước thuật minh đạo chính giác khê sâm thiền sư ngữ lục ba quyển
  1643 thử thổ trước thuật hoằng giác mân thiền sư ngữ lục hai mươi quyển
158-159 1644 thử thổ trước thuật phạm võng kinh trực giải mười quyển
  1645 thử thổ trước thuật tỳ ni chỉ trì hội tập hai mươi quyển
159-160 1646 thử thổ trước thuật đàm vô đức bộ tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma hai mươi quyển
160 1647 thử thổ trước thuật tỳ ni quan yếu hai mươi quyển
161 1648 thử thổ trước thuật đại thừa chỉ quán pháp môn thích yếu sáu quyển
  1649 thử thổ trước thuật sơn từ tế thiền sư ngữ lục bốn quyển
  1650 thử thổ trước thuật tướng tông bát yếu trực giải chín quyển
  1651 thử thổ trước thuật ngũ bách la hán tôn hiệu một quyển
  1652 thử thổ trước thuật minh giác thông thiền sư ngữ lục hai mươi quyển
162 1653 thử thổ trước thuật đại phật đỉnh thủ lăng nghiêm kinh sớ giải mông sao mười một quyển
163 1654 thử thổ trước thuật trường khánh tông bảo độc thiền sư ngữ lục sáu quyển
  1655 thử thổ trước thuật lăng nghiêm kinh thế chí niệm phật viên thông chương sớ sao hai quyển
  1656 thử thổ trước thuật quán tự tại bồ tát như ý tâm đà la ni chú kinh lược sớ hai quyển
  1657 thử thổ trước thuật dược sư lưu ly quang như lai bổn nguyện công đức kinh trực giải hai quyển
  1658 thử thổ trước thuật đâu suất quy kính tập ba quyển
  1659 thử thổ trước thuật thất câu chi phật mẫu sở thuyết chuẩn đề đà la ni kinh hội thích ba quyển
  1660 thử thổ trước thuật quy sơn cảnh sách cú thích hai quyển
  1661 thử thổ trước thuật phật thuyết tứ thập nhị chương kinh sớ sao chín quyển
  1662 thử thổ trước thuật phật thuyết bát đại nhân giác kinh sớ một quyển
164 1663 thử thổ trước thuật thành duy thức luận âm hưởng bổ vị bốn mươi quyển
165 1664 thử thổ trước thuật diệu pháp liên hoa kinh thụ thủ bốn mươi quyển
166 1665 thử thổ trước thuật hiền thủ ngũ giáo nghi mười quyển
  1666 thử thổ trước thuật trùng đính giáo thừa pháp số ba mươi quyển
167 1667 thử thổ trước thuật ngự tuyển ngữ lục bốn mươi quyển
168 1668 thử thổ trước thuật ngự lục tông kính đại cương hai mươi quyển
  1669 thử thổ trước thuật ngự lục kinh hải nhất tích hai mươi quyển

Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện Download

Thư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka

Menu