Đại Tạng Việt Nam

Đăng bởi: admin - lúc: 22:57:13 - 06/10/2018 - tại: Đại Tạng Kinh
Đọc: 418
Đại Tạng Việt Nam
Đại Tạng Kinh tiếngViệt là một ước mơ của tất cả mọi người con Phật Việt NamĐại Tạng Việt Nam bao gồm 2372 bộ Kinh, Luật và Luận chữ Hán trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh.
Hoavouu.com đang trong quá trình sưu tầm và sắp xếp theo thứ tự tất cả những bản đã được dịch và đính kèm bản nguyên tác Hán ngữ có phiên âm Hán Việt để độc giả tiện việc nghiên cứu.
Cầu nguyện Phật pháp được phổ biến khắp nhân gian để làm lợi lạc hữu tình.

Thích Hạnh Tuệ01. Bộ A Hàm
(0001-0151)
02. Bộ Bản Duyên 
(0152-0219)
03. Bộ Bát Nhã
(0220-0261)
04. Bộ Pháp Hoa
(0262-0277)
05. Bộ Hoa Nghiêm
(0278- 0309)
06. Bộ Bảo Tích
(0310-0373)
07. Bộ Niết Bàn
(0374-0396)
08. Bộ Đại Tập
(0397-0424)
09. Bộ Kinh Tập
(0425-0847)
10. Bộ Mật Giáo
(0848-1420)
11. Bộ Luật
(1421-1504)
12. Bộ Thích Kinh Luận
(1505-1535)
13. Bộ Tỳ Đàm
(1536-1563)
14. Bộ Trung Quán
(1564-1578)
15. Bộ Du Già
(1579-1627)
16. Bộ Luận Tập
(1628-1692)
17. Bộ Kinh Sớ
(1693-1803)
18. Bộ Luật Sớ
(1804-1850)
19. Bộ Chư Tông
(1851-2025)
20. Bộ Sử Truyện
(2026-2120)
21. Bộ Sự Vị
(2121-2136)
22. Bộ Ngoại Giáo
(2137-2144)
23. Bộ Mục Lục
(2145-2184)
24. Bộ Cổ Dật
(2732-2864)
25. Bộ Nghi Tự
(2865-2920)

Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện Download

Thư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka

Menu