Châu Hoằng đại sư

Đăng bởi: Châu Hoằng đại sư, Liên Trì Đại sư - lúc: 17:09:02 - 14/04/2018 - tại: Chư Tổ - Cao Tăng, Đại sư Liên Trì
Đọc: 504
Châu Hoằng đại sư


Châu Hoằng đại sư, biệt hiệu Liên Trì, tự Phật Huệ, người đời Minh, ở xứ Nhân Hòa tại Hàng Châu, nổi tiếng là người học hạnh kiêm toàn.  Ðại Sư tuy tỏ thiền cơ, nhưng xét thấy căn lực người thời mạt pháp kém yếu, kẻ nói lý thì nhiều song ngộ lý thật rất ít; vì muốn lợi mình và người nên ngài chỉ cực lực hoằng dương Tịnh Ðộ.  Ðại Sư bình thời cũng tu các công đức để phụ trợ Tịnh nghiệp, như truyền giới pháp, khai những ao phóng sanh.  Ngài lại thẩm định nghi Thủy Lục, hành Du Già Diệm Khẩu để cứu khổ u minh, truyền bá văn giới sát, khiến người quy hóa làm lành rất nhiều...   (Xin xem tiểu sử ở đây)

Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện Download

Thư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka

Menu