Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu

Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu

Đánh giá: 1/10 từ 5 lượt
Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu

(Tịnh Không Pháp Sư hội tập)


Mục Lục
19. Kinh Tăng Nhất A Hàm - Phẩm 14 | Phẩm 47,48(Kinh Thiện Ác Nhân Quả do HT Thích Trung Quán dịch, những kinh còn lại đều được trích từ bản Việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh)Link tải file nén: Địa Ngục Tập Yếu.rar
LỜI TỰA

Cận đại thế nhân mê tín khoa học, không tin nhân quả, không kính thiên địa, không biết luân thường đại đạo là nhân loại tự nhiên bản tánh, bởi vậy cả gan làm loạn, không việc ác nào không làm. Thật tình không biết, nhân quả báo ứng, tơ hào không sai. Tuy nói vạn pháp giai không, nhưng nhân quả bất không, bởi vì nhân quả có đủ tương tục bất không, chuyển biến bất không, tuần hoàn bất không, cho nên hết thảy thiện ác nghiệp đã tạo tác, tất chiêu cảm quả báo tương ứng.


Nhân sinh không chỉ có nỗi khổ sinh lão bệnh tử, sau khi chết đi đâu về đâu, mới là thiết thân lợi ích mọi người thật sự nhất định phải quan tâm, mà thứ mấu chốt liên quan đời đời kiếp kiếp luân hồi này, chúng ta không thể không biết, không thể không rõ ràng. Thế nhân tạo ác mãnh liệt, tương lai đọa địa ngục hỏa hải là kết quả tất nhiên. Quả thật như Thái Thượng Cảm Ứng Thiên viết: “Họa phước vô môn, duy nhân tự triệu; thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình” (Họa và phước chẳng có cửa nẻo nhất định, chỉ do con người tự chuốc lấy. Thiện báo, ác báo như bóng theo hình). Không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới.


Địa ngục từ đâu mà đến? Thế Tôn chỉ rõ hết thảy pháp từ tâm tưởng sinh. Bởi vì tâm tưởng khác biệt, tạo nghiệp liền không đồng nhất. Thiện nghiệp, ác nghiệp đều do tâm tạo, cho nên hình phạt trong địa ngục không phải Diêm Vương tạo ra, mà là ác nghiệp chiêu cảm. Như người nằm mộng, cảnh giới khổ vui trong mộng không có chỗ nào mà không phải là kết quả từ tâm tạo tác.


Những năm gần đây, nhà khoa học Nhật Bản, Tiến sĩ Giang Bổn Thắng (Masaru Emoto), lấy mười năm nghiên cứu quy luật biến hóa kết tinh của nước chứng minh, ý thức con người có thể làm thay đổi kết tinh của nước. Dùng tâm yêu thương, tâm cảm ân, các loại thiện niệm truyền cho nước, nước sẽ cho kết tinh vô cùng mỹ lệ. Nếu như dùng ác tâm ác ý, thì tạo thành kết tinh cực kỳ mơ hồ xấu xí. Cùng một lý đó mà biết được, nhân loại ý thức có thể cải biến hết thảy hoàn cảnh. Cho nên, thế giới Cực Lạc là duy tâm sở hiện, địa ngục cũng là tâm tưởng thức biến, như Kinh Hoa Nghiêm nói: “ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm sở tạo” (nên quán xét tánh thật của các pháp trên thế gian này tất cả đều là do tâm tạo thành).


Phật nói cho chúng ta biết: Nghiệp nhân đệ nhất của địa ngục là sân khuể, tật đố. Tâm sân khuể, tật đố nặng, là tâm tính phi thường phổ biến của con người hiện thời, lại thêm ý niệm tự tư tự lợi kiên cố, đều là nghiệp nhân tạo thành quả báo địa ngục, huống chi tạo tác ác nghiệp hữu hình, tất chạy không thoát địa ngục khổ quả. Cho nên, địa ngục là kết quả do chính tâm mình tạo tác, bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế.


Nhà tâm lý học nước Mỹ Khải Tây (Cayce), từng dùng thuật thôi miên trị liệu bệnh nhân, ở trong thôi miên sâu, bệnh nhân có thể nói ra vài ngàn năm trước hoặc mấy chục đời trước đó, đời đời kiếp kiếp sự tình. Có ít người ở trong thôi miên nói ra, đời quá khứ từng đọa súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo đủ loại tình hình, cùng Phật kinh đã nói đều tương ứng, cho nên lục đạo luân hồi cùng nhân quả báo ứng là chân thật không giả.


Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Thánh phàm khác biệt ngay tại chỗ này. Bồ Tát biết rõ quả báo đáng sợ, cho nên khởi tâm động niệm, không dám tạo ác. Chúng sinh hôn muội vô tri, cả gan làm loạn, bất chấp hậu quả, thẳng đến khổ quả hiện tiền, chịu tội đến mức cùng cực, mới hối hận thì đã muộn. Nếu như không thấu rõ lý nhân quả, muốn quay đầu xác thực rất khó.


Ấn Quang tổ sư bi trí hoằng sâu, biết đại kinh đại luận đã không kịp cứu vãn thế gian kiếp nạn, duy chỉ có đề xướng nhân quả giáo dục, mới là con đường cứu thoát khỏi diệt vong. Cho nên, Ấn Tổ cả đời cực lực đề xướng in “Liễu Phàm tứ huấn”, “An Sĩ toàn thư”, “Thái Thượng cảm ứng thiên”, các loại nhân quả thiện thư v.v... đây là những sách giáo dục nhân quả phù hợp nhất với xã hội trước mắt, đánh thức nhân tâm hướng thiện. Có thể để cho mọi người biết, hết thảy tai nạn đều là quả báo mà tự thân tạo tác tội nghiệp cảm đến.


Rất nhiều tôn giáo điển tịch đều có miêu tả địa ngục, kinh điển Phật giáo là tường tận, phong phú nhất. Thế Tôn thương xót chúng sinh, ngoài Kinh Địa Tạng, còn có rất nhiều kinh điển tường thuật sự lý nhân quả, cùng đủ loại thảm trạng ở địa ngục. Nếu có thể đem tình trạng địa ngục công bố với thế nhân, để đại chúng minh bạch đọa lạc địa ngục nghiệp nhân quả báo cùng chân tướng sự thật, kịp thời cảnh tỉnh hối ngộ, nghĩ địa ngục khổ, phát bồ đề tâm, tất có thể chuyển chúng sinh cộng nghiệp, tránh khỏi hạo kiếp trước đây chưa từng có!


Mấy vị đồng học ngày đêm phiên duyệt Đại Tạng Kinh, trải qua nửa tháng, cùng tìm ra hai mươi lăm bộ kinh luận tường thuật cụ thể tình trạng địa ngục, nội dung tường tận, nghiệp nhân minh xác, chủng loại phong phú, quả báo tàn khốc che kín tầng tầng, thật sự là nhìn thấy mà giật mình, trước đây chưa từng gặp. Quý vị đọc đến những kinh luận này, không chỉ có hãi hùng khiếp vía, mồ hôi lạnh chảy ròng, càng phát hiện mình khởi tâm động niệm không gì không phải là tạo nghiệp địa ngục, lúc này mới thật sự hiểu Kinh Địa Tạng nói tới: “Tất cả mọi cử chỉ, động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Ðề không chi là không nghiệp, không chi là không tội”. Nếu chúng ta có thể biết tình cảnh khi bất hạnh đọa lạc địa ngục chịu khổ, nhất định không dám tạo ác, tất nỗ lực phấn đấu, rửa sạch tâm niệm, thay đổi hành vi, sửa xưa tu nay, vĩnh ly nghiệp hải. Bèn tập kết cuốn sách này, hi vọng có thể cứu bạt chúng sinh, lìa khổ được vui.


Xem kỹ “Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu” thật có hiệu quả cảnh tỉnh. Nếu có thể kêu gọi in ấn, tuyên dương rộng rãi, khiến chúng nhân cảnh giác, giác ngộ chân tướng nhân quả ba đời, tự có thể hối lỗi hướng thiện, miễn trừ đau khổ địa ngục. Như thế, mới không phụ Thế Tôn đại từ nguyện lực, cùng Ấn Tổ dụng tâm lương khổ vậy!


Thích Tịnh Không kính ghi tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu
Ngày 01 tháng 01 năm 2005

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka
Flag Counter

Menu