A Di Đà Phật Thánh Điển

III. Hoằng thệ bổn nguyện chương (弘誓本願章)

trước
tiếp

III. Hoằng thệ bổn nguyện chương (弘誓本願章)

     Bồ Tát tu hành, nguyện là then chốt. Để chứng quả Như Lai, nguyện làm tiên phong. Bởi lẽ, gốc vững ắt cành sum xuê, nguyện rộng lớn thì quả viên mãn. Chuyện ấy đã thành lệ rồi. Do vậy, lúc A Di Đà Phật còn đang tu nhân, đã dùng đại nguyện lực để trang nghiêm Tịnh Độ, dùng đại nguyện lực để thành tựu công đức thù thắng, dùng đại nguyện lực để nhiếp thọ các phẩm, dùng đại nguyện lực để phổ độ chúng sanh. Chúng ta ngưỡng nhờ ân trạch của Phật, đặc biệt chú trọng bổn nguyện của Như Lai, quả thật là chuyện tất yếu. Những điều được ghi chép trong chương này chính là hoằng thệ bổn nguyện do đức Phật Di Đà đã phát ra khi Ngài còn là Bồ Tát trong lúc tu nhân, tức là Ngài đã nương vào nguyện này để thành tựu quả thù thắng.

 

Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh

(佛說無量壽經)

 

          Thiết ngã đắc Phật, quốc hữu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, thọ chung chi hậu, phục cánh tam ác đạo giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, bất tất chân kim sắc giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, hình sắc bất đồng, hữu hảo xú giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, bất thức Túc Mạng, hạ chí bất tri bách thiên ức na-do-tha chư kiếp sự giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, bất đắc Thiên Nhãn, hạ chí bất kiến bách thiên ức na-do-tha chư Phật quốc sự giả, bất thủ Chánh Giác.        

          Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, bất đắc Thiên Nhĩ, hạ chí bất văn bách thiên ức na-do-tha chư Phật sở thuyết bất tất thọ trì giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, bất đắc kiến tha tâm trí, hạ chí bất tri bách thiên ức na-do-tha chư Phật quốc trung chúng sanh tâm niệm giả, bất thủ Chánh Giác.         

          Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, bất đắc Thần Túc, ư nhất niệm khoảnh, hạ chí bất năng siêu quá bách thiên ức na-do-tha chư Phật quốc giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, nhược khởi tưởng niệm, tham kế thân giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, bất trụ Định Tụ, tất chí diệt độ giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, quang minh hữu năng hạn lượng, hạ chí bất chiếu bách thiên ức na-do-tha chư Phật quốc giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, thọ mạng hữu năng hạn lượng, hạ chí bách thiên ức na-do-tha kiếp giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Thanh Văn, hữu năng kế lượng, nãi chí tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh tất thành Duyên Giác, ư bách thiên kiếp, tất cộng kế giảo, tri kỳ số giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, thọ mạng vô năng hạn lượng, trừ kỳ bổn nguyện, tu đoản tự tại. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, nãi chí văn hữu bất thiện danh giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, thập phương thế giới, vô lượng chư Phật, bất tất tư ta, xưng ngã danh giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín nhạo, dục sanh ngã quốc, nãi chí thập niệm. Nhược bất sanh giả, bất thủ Chánh Giác, duy trừ Ngũ Nghịch, phỉ báng chánh pháp.

          Thiết ngã đắc Phật, thập phương chúng sanh, phát Bồ Đề tâm, tu chư công đức, chí tâm phát nguyện, dục sanh ngã quốc, lâm thọ chung thời, giả linh bất dữ đại chúng vi nhiễu, hiện kỳ nhân tiền giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, hệ niệm ngã quốc, thực chư đức bổn, chí tâm hồi hướng, dục sanh ngã quốc, bất quả toại giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, bất tất thành mãn tam thập nhị đại nhân tướng giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, tha phương Phật độ, chư Bồ Tát chúng, lai sanh ngã quốc, cứu cánh tất chí Nhất Sanh Bổ Xứ, trừ kỳ bổn nguyện, tự tại sở hóa, vị chúng sanh cố, bị hoằng thệ khải, tích lũy đức bổn, độ thoát nhất thiết, du chư Phật quốc, tu Bồ Tát hạnh, cúng dường thập phương chư Phật Như Lai, khai hóa Hằng sa vô lượng chúng sanh, sử lập ư vô thượng chánh chân chi đạo, siêu xuất thường luân chư địa chi hạnh, hiện tiền tu tập Phổ Hiền chi đức. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ Tát, thừa Phật thần lực, cúng dường chư Phật, nhất thực chi khoảnh, bất năng biến chí vô lượng vô số ức na-do-tha chư Phật quốc giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ Tát, tại chư Phật tiền, hiện kỳ đức bổn, chư sở cầu dục cúng dường chi cụ. Nhược bất như ý giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ Tát, bất năng diễn thuyết Nhất Thiết Trí giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ Tát, bất đắc kim cang na-la-diên thân giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, nhất thiết vạn vật, nghiêm tịnh quang lệ, hình sắc thù đặc, cùng cực vi diệu, vô năng xứng lượng. Kỳ chư chúng sanh, nãi chí đãi đắc Thiên Nhãn, hữu năng minh liễu, biện kỳ danh số giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ Tát, nãi chí thiểu công đức giả, bất năng tri kiến kỳ đạo tràng thụ, vô lượng quang sắc, cao tứ bách vạn lý giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ Tát, nhược thọ độc kinh pháp, phúng tụng trì thuyết, nhi bất đắc biện tài trí huệ giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ Tát, trí huệ biện tài, nhược khả hạn lượng giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, quốc độ thanh tịnh, giai tất chiếu kiến thập phương nhất thiết vô lượng vô số bất khả tư nghị chư Phật thế giới, do như minh kính, đổ kỳ diện tượng. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, tự địa dĩ thượng, chí ư hư không, cung, điện, lâu, quán, trì lưu, hoa thụ, quốc độ sở hữu, nhất thiết vạn vật, giai dĩ vô lượng tạp bảo bách thiên chủng hương, nhi cộng hợp thành, nghiêm sức kỳ diệu, siêu chư nhân thiên. Kỳ hương phổ huân thập phương thế giới, Bồ Tát văn giả, giai tu Phật hạnh. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, thập phương vô lượng bất khả tư nghị chư Phật thế giới chúng sanh chi loại, mông ngã quang minh, xúc kỳ thể giả, thân tâm nhu nhuyễn, siêu quá nhân thiên. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, thập phương vô lượng bất khả tư nghị chư Phật thế giới chúng sanh chi loại, văn ngã danh tự, bất đắc Bồ Tát Vô Sanh Pháp Nhẫn, chư thâm tổng trì giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, thập phương vô lượng bất khả tư nghị chư Phật thế giới, kỳ hữu nữ nhân, văn ngã danh tự, hoan hỷ tín nhạo, phát Bồ Đề tâm, yếm ố nữ thân, thọ chung chi hậu, phục vi nữ tượng giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, thập phương vô lượng bất khả tư nghị chư Phật thế giới chư Bồ Tát chúng, văn ngã danh tự. Thọ chung chi hậu, thường tu phạm hạnh, chí thành Phật đạo. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, thập phương vô lượng bất khả tư nghị chư Phật thế giới chư thiên nhân dân, văn ngã danh tự, ngũ thể đầu địa, khể thủ tác lễ, hoan hỷ tín nhạo, tu Bồ Tát hạnh. Chư thiên thế nhân, mạc bất trí kính. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, dục đắc y phục, tùy niệm tức chí, như Phật sở tán ứng pháp diệu phục, tự nhiên tại thân. Nhược hữu cầu tài phùng, nhiễm trị, hoán trạc giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, sở thọ khoái lạc, bất như Lậu Tận tỳ-kheo giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ Tát, tùy ý dục kiến thập phương vô lượng nghiêm tịnh Phật độ, ứng thời như nguyện, ư bảo thụ trung, giai tất chiếu kiến, do như minh kính, đổ kỳ diện tượng. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, tha phương quốc độ, chư Bồ Tát chúng, văn ngã danh tự, chí ư đắc Phật, chư căn khuyết lậu, bất cụ túc giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, tha phương quốc độ, chư Bồ Tát chúng, văn ngã danh tự, giai tất đãi đắc thanh tịnh giải thoát tam-muội, nhất phát ý khoảnh, cúng dường vô lượng bất khả tư nghị chư Phật Thế Tôn, nhi bất thất định ý. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, tha phương quốc độ, chư Bồ Tát chúng, văn ngã danh tự, thọ chung chi hậu, sanh tôn quý gia. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, tha phương quốc độ, chư Bồ Tát chúng, văn ngã danh tự, hoan hỷ, dũng dược, tu Bồ Tát hạnh, cụ túc đức bổn. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, tha phương quốc độ, chư Bồ Tát chúng, văn ngã danh tự, giai tất đãi đắc Phổ Đẳng tam-muội. Trụ thị tam-muội, chí ư thành Phật, thường kiến vô lượng bất khả tư nghị nhất thiết Như Lai. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ Tát, tùy kỳ chí nguyện, sở dục văn pháp, tự nhiên đắc văn. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, tha phương quốc độ, chư Bồ Tát chúng, văn ngã danh tự, bất tức đắc chí bất thoái chuyển giả, bất thủ Chánh Giác.

          Thiết ngã đắc Phật, tha phương quốc độ, chư Bồ Tát chúng, văn ngã danh tự, bất tức đắc chí đệ nhất, đệ nhị, đệ tam pháp nhẫn. Ư chư Phật pháp, bất năng tức đắc bất thoái chuyển giả, bất thủ Chánh Giác (CBETA, T12, no.360, p.267-269).  

          設我得佛,國有地獄、餓鬼、畜生者,不取正覺。設我得佛。國中人天。壽終之後。復更三惡道者。不取正覺。設我得佛。國中人天。不悉真金色者。不取正覺。設我得佛。國中人天。形色不同。有好醜者。不取正覺。設我得佛。國中人天。不悉識宿命。下至不知百千億那由他諸劫事者。不取正覺。

          設我得佛。國中人天。不得天眼。下至不見百千億那由他諸佛國事者。不取正覺。設我得佛。國中人天。不得天耳。下至不聞百千億那由他諸佛所說不悉受持者。不取正覺。設我得佛。國中人天。不得見他心智。下至不知百千億那由他諸佛國中眾生心念者。不取正覺。設我得佛。國中人天。不得神足。於一念頃。下至不能超過百千億那由他諸佛國者。不取正覺。設我得佛。國中人天。若起想念。貪計身者。不取正覺。

          設我得佛。國中人天。不住定聚。必至滅度者。不取正覺。設我得佛。光明有能限量。下至不照百千億那由他諸佛國者。不取正覺。設我得佛。壽命有能限量。下至百千億那由他劫者。不取正覺。設我得佛。國中聲聞。有能計量。乃至三千大千世界眾生悉成緣覺。於百千劫。悉共計校。知其數者。不取正覺。設我得佛。國中人天。壽命無能限量。除其本願。修短自在。若不爾者。不取正覺。設我得佛。國中人天。乃至聞有不善名者。不取正覺。設我得佛。十方世界。無量諸佛。不悉咨嗟稱我名者。不取正覺。設我得佛。十方眾生。至心信樂。欲生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。唯除五逆誹謗正法。

          設我得佛。十方眾生。發菩提心。修諸功德。至心發願欲生我國。臨壽終時。假令不與大眾圍繞。現其人前者。不取正覺。設我得佛。十方眾生。聞我名號。繫念我國。殖諸德本。至心迴向。欲生我國。不果遂者。不取正覺。設我得佛。國中人天。不悉成滿三十二大人相者。不取正覺。設我得佛。他方佛土。諸菩薩眾。來生我國。究竟必至一生補處。除其本願。自在所化。為眾生故。被弘誓鎧。積累德本。度脫一切。游諸佛國。修菩薩行。供養十方。諸佛如來。開化恆沙。無量眾生。使立於無上正真之道。超出常倫諸地之行。現前修習普賢之德。若不爾者。不取正覺。

          設我得佛。國中菩薩。承佛神力。供養諸佛。一食之頃。不能遍至無量無數億那由他諸佛國者。不取正覺。設我得佛。國中菩薩。在諸佛前。現其德本。諸所求欲供養之具。若不如意者。不取正覺。設我得佛。國中菩薩。不能演說一切智者。不取正覺。設我得佛。國中菩薩。不得金剛那羅延身者。不取正覺。設我得佛。國中人天。一切萬物。嚴凈光麗。形色殊特。窮極微妙。無能稱量。其諸眾生。乃至逮得天眼。有能明了辨其名數者。不取正覺。設我得佛。國中菩薩。乃至少功德者。不能知見其道場樹。無量光色。高四百萬里者。不取正覺。

          設我得佛。國中菩薩。若受讀經法。諷誦持說。而不得辯才智慧者。不取正覺。設我得佛。國中菩薩。智慧辯才。若可限量者。不取正覺。設我得佛。國土清凈。皆悉照見十方一切無量無數不可思議諸佛世界。猶如明鏡。睹其面像。若不爾者。不取正覺。設我得佛。自地以上。至於虛空。宮殿樓觀。池流華樹。國土所有。一切萬物。皆以無量雜寶百千種香。而共合成。嚴飾奇妙。超諸人天。其香普薰十方世界菩薩聞者。皆修佛行。若不爾者。不取正覺。設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界眾生之類。蒙我光明。觸其體者。身心柔軟。超過人天。若不爾者。不取正覺。設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界眾生之類。聞我名字。不得菩薩無生法忍。諸深總持者。不取正覺。

          設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界。其有女人。聞我名字。歡喜信樂。發菩提心。厭惡女身。壽終之後。復為女像者。不取正覺。設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界諸菩薩眾。聞我名字。壽終之後。常修梵行。至成佛道。若不爾者。不取正覺。設我得佛。十方無量不可思議諸佛世界諸天人民。聞我名字。五體投地。稽首作禮。歡喜信樂。修菩薩行。諸天世人。莫不致敬。若不爾者。不取正覺。設我得佛。國中人天。欲得衣服。隨念即至。如佛所贊。應法妙服。自然在身。若有求裁縫染治浣濯者。不取正覺。設我得佛。國中人天。所受快樂。不如漏盡比丘者。不取正覺。

          設我得佛。國中菩薩。隨意欲見十方無量嚴凈佛土。應時如願。於寶樹中。皆悉照見。猶如明鏡。睹其面像。若不爾者。不取正覺。設我得佛。他方國土。諸菩薩眾。聞我名字。至於得佛。諸根缺陋。不具足者。不取正覺。設我得佛。他方國土。諸菩薩眾。聞我名字。皆悉逮得清凈解脫三昧。一發意頃。供養無量不可思議諸佛世尊。而不失定意。若不爾者。不取正覺。設我得佛。他方國土。諸菩薩眾。聞我名字。壽終之後。生尊貴家。若不爾者。不取正覺。設我得佛,他方國土諸菩薩眾,聞我名字,歡喜踴躍,修菩薩行,具足德本。若不爾者,不取正覺。設我得佛。他方國土。諸菩薩眾。聞我名字。皆悉逮得普等三昧。住是三昧。至於成佛。常見無量不可思議一切如來。若不爾者。不取正覺。設我得佛。國中菩薩。隨其志願。所欲聞法自然得聞。若不爾者。不取正覺。設我得佛。他方國土。諸菩薩眾。聞我名字。不即得至不退轉者。不取正覺。設我得佛。他方國土。諸菩薩眾。聞我名字。不即得至第一第二第三法忍。於諸佛法。不能即得不退轉者。不取正覺。

          (Nếu tôi thành Phật, nước có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, trời người trong nước, sau khi mạng chung, lại đọa trong ba ác đạo, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, trời người trong nước, chẳng thảy đều là sắc vàng ròng, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, trời người trong nước, hình sắc bất đồng, có xấu hay đẹp, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, trời người trong nước, chẳng biết Túc Mạng, tối thiểu là chẳng biết các chuyện trong trăm ngàn ức na-do-tha kiếp, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, trời người trong nước, chẳng đắc Thiên Nhãn, tối thiểu chẳng thấy chuyện trong trăm ngàn ức na-do-tha các cõi Phật, chẳng giữ lấy Chánh Giác.       

          Nếu tôi thành Phật, trời người trong nước, chẳng đắc Thiên Nhĩ, tối thiểu chẳng nghe những lời nói của trăm ngàn ức na-do-tha chư Phật, chẳng thảy đều thọ trì, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, trời người trong nước, chẳng thấy tâm trí của người khác Tối thiểu là chẳng biết tâm niệm của chúng sanh trong trăm ngàn ức na-do-tha các cõi Phật, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, trời người trong nước, chẳng đắc Thần Túc, trong khoảng một niệm, tối thiểu là chẳng thể vượt qua trăm ngàn ức na-do-tha các cõi Phật, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, trời người trong nước, nếu dấy lên ý tưởng suy nghĩ, tham chấp thân thể, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, trời người trong nước, chẳng trụ trong Chánh Định Tụ, ắt đều đạt đến diệt độ, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, quang minh có hạn lượng, tối thiểu chẳng chiếu thấu trăm ngàn ức na-do-tha các cõi Phật, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, thọ mạng có hạn lượng, tối thiểu là trăm ngàn ức na-do-tha kiếp, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, có người có thể tính đếm số lượng Thanh Văn trong nước, cho đến chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành Duyên Giác, trong trăm ngàn kiếp, đều cùng nhau tính toán mà biết con số ấy, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, trời người trong nước, thọ mạng chẳng có hạn lượng, trừ phi vì bổn nguyện mà [thọ mạng] dài hay ngắn tự tại. Nếu chẳng như vậy, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, trời người trong nước thậm chí nghe có danh từ bất thiện, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, vô lượng chư Phật trong mười phương thế giới mà chẳng đều tấm tắc khen danh hiệu của tôi, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, mười phương chúng sanh, chí tâm tin ưa, muốn sanh về cõi tôi, cho đến mười niệm, nếu chẳng được sanh, chẳng giữ lấy Chánh Giác, chỉ trừ kẻ Ngũ Nghịch, phỉ báng chánh pháp.

          Nếu tôi thành Phật, mười phương chúng sanh phát Bồ Đề tâm, tu các công đức, chí tâm phát nguyện, muốn sanh về cõi tôi, khi mạng sắp hết, nếu như tôi chẳng cùng đại chúng vây quanh, hiện ra trước mặt người ấy, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, mười phương chúng sanh, nghe danh hiệu của tôi, hệ niệm nước tôi, trồng các cội đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh về nước tôi, nếu chẳng thật sự được toại ý, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, trời người trong nước, chẳng đều thành tựu viên mãn ba mươi hai tướng đại nhân, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, các vị Bồ Tát trong những cõi Phật ở phương khác sanh vào nước tôi, ắt rốt ráo đạt đến Nhất Sanh Bổ Xứ, ngoại trừ có nguyện riêng, tự tại hóa độ. Vì chúng sanh mà mặc áo giáp hoằng thệ, tích lũy cội đức, độ thoát hết thảy, dạo chơi các cõi Phật, tu Bồ Tát hạnh, cúng dường mười phương chư Phật Như Lai, khai hóa Hằng sa vô lượng chúng sanh, khiến cho họ kiến lập đạo vô thượng chánh chân, vượt trỗi hạnh của các địa vị thông thường, hiện tiền tu tập phẩm đức Phổ Hiền. Nếu chẳng được như vậy, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước nương thần lực của Phật, cúng dường chư Phật, trong khoảng một bữa ăn, chẳng thể đến khắp vô lượng vô số ức na-do-tha các cõi Phật, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước, đối trước chư Phật, hiện bày cội đức của chính mình, đối với những món mong cầu để cúng dường mà nếu chẳng như ý, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước, chẳng thể diễn nói Nhất Thiết Trí, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước, chẳng được thân kim cang na-la-diên, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, trời người trong nước, hết thảy vạn vật trang nghiêm, thanh tịnh, sáng chói, đẹp đẽ, hình sắc đặc biệt lạ lùng, vi diệu tột cùng, chẳng thể diễn tả, đo lường được! Các chúng sanh ấy, cho đến kẻ đã đắc Thiên Nhãn, có ai có thể hiểu rõ, biện định tên gọi và số lượng của chúng, sẽ chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước, cho đến kẻ ít công đức, chẳng thể thấy biết cây đạo tràng có vô lượng quang minh và màu sắc, cao bốn trăm vạn dặm, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước nếu tiếp nhận, đọc kinh pháp, phúng tụng, thọ trì, diễn nói, mà chẳng đắc biện tài, trí huệ, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước, trí huệ và biện tài nếu có hạn lượng, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, quốc độ thanh tịnh, thảy đều thấy thấu suốt mười phương hết thảy vô lượng vô số chẳng thể nghĩ bàn các thế giới của chư Phật, ví như gương sáng, soi rõ khuôn mặt. Nếu chẳng như thế, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, từ dưới đất trở lên, cho đến hư không, cung điện, lầu, đài, ao, suối, cây hoa, tất cả hết thảy muôn vật vốn có trong cõi nước đều dùng vô lượng trăm ngàn loại hương bằng các chất báu để cùng hợp thành, trang hoàng kỳ diệu, vượt trỗi trời người. Mùi hương ấy xông khắp mười phương thế giới, Bồ Tát ngửi thấy đều tu Phật hạnh. Nếu chẳng như thế, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong mười phương vô lượng chẳng thể nghĩ bàn các thế giới của chư Phật, được quang minh của tôi chạm vào thân thể, thân tâm mềm dịu, vượt trỗi trời người. Nếu chẳng như thế, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong mười phương vô lượng chẳng thể nghĩ bàn các thế giới của chư Phật nghe danh hiệu của tôi mà chẳng đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn của hàng Bồ Tát và các món tổng trì sâu xa, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, trong mười phương vô lượng chẳng thể nghĩ bàn các thế giới của chư Phật mà có người nữ nào nghe danh hiệu của tôi, hoan hỷ, tin ưa, phát Bồ Đề tâm, chán ghét thân nữ, sau khi hết tuổi thọ, lại sanh làm thân nữ, chẳng giữ lấy Chánh Giác.        

          Nếu tôi thành Phật, các vị Bồ Tát trong mười phương vô lượng chẳng thể nghĩ bàn các thế giới của chư Phật nghe danh hiệu của tôi, sau khi đã chết, thường tu phạm hạnh, cho đến khi thành Phật đạo. Nếu chẳng như thế, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, chư thiên và nhân dân trong mười phương vô lượng chẳng thể nghĩ bàn các thế giới của chư Phật nghe danh hiệu của tôi, năm vóc gieo xuống đất, dập đầu làm lễ, hoan hỷ, tin ưa, tu Bồ hạnh. Chư thiên, người đời, chẳng ai không hết sức cung kính [người ấy]. Nếu chẳng như thế, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, trời người trong nước, muốn được y phục, vừa nghĩ bèn có, y phục đẹp đẽ đúng pháp như đức Phật đã khen ngợi tự nhiên khoác trên thân. Nếu còn phải cắt, may, nhuộm màu, giặt giũ, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, trời người trong nước, hưởng sự vui sướng chẳng giống như Lậu Tận tỳ-kheo, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước, tùy ý muốn thấy vô lượng cõi Phật trang nghiêm, thanh tịnh trong mười phương, sẽ ngay lập tức thỏa nguyện, từ trong cây báu, thảy đều trông thấy, ví như từ nơi gương sáng, trông thấy khuôn mặt. Nếu chẳng như thế, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, các vị Bồ Tát trong cõi nước ở phương khác, nghe danh hiệu của tôi, cho đến khi thành Phật mà các căn khuyết thiếu, chẳng đầy đủ, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, các vị Bồ Tát trong cõi nước ở phương khác, nghe danh hiệu của tôi, thảy đều đạt được tam-muội giải thoát thanh tịnh, dấy lên ý niệm trong khoảnh khắc, cúng dường vô lượng chẳng thể nghĩ bàn chư Phật Thế Tôn mà chẳng mất định ý. Nếu chẳng như thế, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, các vị Bồ Tát trong cõi nước ở phương khác, nghe danh hiệu của tôi, sau khi đã mất, sẽ sanh trong nhà tôn quý. Nếu chẳng như thế, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, các vị Bồ Tát trong các cõi nước ở phương khác, nghe danh hiệu của tôi, hoan hỷ, hớn hở, tu Bồ Tát hạnh, trọn đủ cội đức. Nếu chẳng như thế, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, các vị Bồ Tát trong cõi nước ở phương khác, nghe danh hiệu của tôi, thảy đều đạt được Phổ Đẳng tam-muội. Trụ trong tam-muội ấy cho đến khi thành Phật, thường thấy vô lượng chẳng thể nghĩ bàn hết thảy Như Lai. Nếu chẳng như thế, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tùy theo chí nguyện, những pháp muốn nghe sẽ tự nhiên được nghe. Nếu chẳng như thế, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, các vị Bồ Tát trong cõi nước ở phương khác, nghe danh hiệu của tôi, chẳng liền đạt được bất thoái chuyển, chẳng giữ lấy Chánh Giác.

          Nếu tôi thành Phật, các vị Bồ Tát trong cõi nước ở phương khác, nghe danh hiệu của tôi, chẳng đắc ngay đệ nhất, đệ nhị, đệ tam Pháp Nhẫn. Ở trong pháp của chư Phật, chẳng thể liền đạt được bất thoái chuyển giả, chẳng giữ lấy Chánh Giác).       

 

Đại Bảo Tích Kinh Vô Lượng Thọ Như Lai Hội

(大寶積經無量壽如來會)

 

          Bốn mươi tám nguyện (CBETA, T11, no.310)

 

Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh

(佛說無量清凈平等覺經)

 

          Hai mươi bốn nguyện (CBETA, T12, no.361)

 

Phật Thuyết A Di Đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo Kinh

(佛說阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經)

 

          Hai mươi bốn nguyện (CBETA, T12, no.362).

 

* Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh

(佛說大乘無量壽莊嚴經)

 

          Ba mươi sáu nguyện (CBETA, T12, no.363).

 

Phật Thuyết Đại A Di Đà Kinh

(佛說大阿彌陀經)

 

          Bốn mươi tám nguyện (CBETA, T12, no.364).

 

          Năm kinh trên đây, tuy có nói đại lược hay rộng rãi khác nhau, nhưng đại ý giống như kinh Vô Lượng Thọ.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.