Tuyển tập các bài kinh sám

4 Sám Thập Phương

trước
tiếp

phật giáo việt nam SÁM THẬP PHƯƠNG

Mười phương chư phật ba đời
Di Đà bậc nhứt chẳng rời quần sanh
Sen vàng chín phẩm sẵn dành
Oai linh đức cả đã đành vô biên
Nay con dâng tấm lòng thiền
Quy y với Phật sám liền tội căn
Phước lành con có chi chăng
Ít nhiều quyết cũng nguyện rằng về Tây
Nguyện cùng với bạn tu đây
Tùy theo cảm ứng hiện ngay điềm lành
Biết giờ biết khắc rõ rành
Lâm chung tận mặt cảnh lành Tây Phương
Kiến văn chánh niệm hơn thường
Vãng sanh Lạc Quốc đồng nương hoa vàng
Hoa nở thấy Phật rõ ràng
Thoát vòng sanh tử cứu an muôn loài
Phiền não vô biên thệ trừ
Pháp môn tu học chẳng còn dư
Chúng sanh nguyện độ bờ kia đến
Phật đạo cùng nhau chứng trí như
Hư không cõi nọ dầu cùng
Nguyện trân con mãi chẳng cùng chẳng thiên
Không tình cũng có đồng nguyền
Trí mầu của Phật đồng viên đồng thành

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.