Tuyển tập các bài kinh sám

11 Sám Đại Từ

trước
tiếp

phật giáo việt nam SÁM ĐẠI TỪ

Mười phương cõi Phật hằng sa
Pháp vương thứ nhứt Di Đà lón thay
Cảm oai đức Phật cao dày
Hoa sen chín phẩm độ nay phàm tình
Con tin có Phật gởi mình
Một bề cải dữ theo lành mà thôi
Phước lành bằng chút mảy chồi
Gắng làm cho trọn lòng con chẳng rời
Nguyện đồng niệm Phật độ người
Cầu cho cảm ứng theo thời hiện ra
Mãn duyên thấy Phật Di Đà
Tây Phương cõi Phật sáng loà mắt tôi
Kẻ nghe người thấy tiếc ôi
Khiến cho ai nấy lần hồi tu theo
Rõ đường sanh tử các điều
Y Phật nguyện độ nhiều chúng sanh
Dứt lòng phiền não mê tình
Không lường phép nhiệm nguyện hành học tu
Thệ nguyện độ hết phàm phu
Đều nên đạo Phật ngao du giúp đời
Lòng này chẳng dám lãng rơi
Hư không dù hết nguyện con còn hoài
Nguyện cho cây cỏ đá chai
Bò bay máy cựa các loài thung dung
Một là nguyện Phật thần thông
Chứng minh đệ tử thành tâm lâu dài
Hai là nguyện lạy Như Lai
Cầu cho già trẻ gái trai làm lành
Ba là nguyện phát chí thành
Cúng dường Tam Bảo tử sanh khỏi nàn
Bốn là nguyện dứt nghiệp oan
Vượt ra biển khổ ba đường thoát ra
Năm là nguyện học Thiền na
Bạn lành nương cậy thầy tà tránh xa
Sáu là nguyện Phật nói ra
Xoay vần chánh pháp khắp toà đặng nghe
Bảy là nguyện Phật chở che
Ở lâu dạy bảo người nghe tỏ lòng
Tám là nguyện Phật ở chung
Mấy lời Phật dạy học cùng với nhau
Chín là nguyện trước nhớ sau
Thuận theo thế tục dám đâu trái người
Mười là nguyện khắp trong đời
Xoay mình lướt tới thẳng đời Lạc Bang.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.