Pháp tướng và lược truyện chư tổ Tịnh độ tông

5. Đại Sư Thiếu Khang (?-805)

trước
tiếp

Pháp Tướng Tân Định Ô Long – Thiếu Khang Đại Sư

Tịnh Độ Ngũ Tổ – Tân Định Ô Long – Thiếu Khang Đại Sư

5. Đại Sư Thiếu Khang (?-805): họ Châu, người ở Tiên Đô Sơn xứ Tấn Vân, mẹ Ngài họ La, năm Ngài 7 tuổi cha mẹ cho vào chùa xuất gia, đến năm 15 tuổi thì Ngài tụng thông 5 bộ Kinh, sau đó đến thọ giới tại giới đàn chùa Gia Tường ở Triệu Châu và ở chùa này học luật 5 năm.

 

Năm Trinh Nguyên thứ nhất Ngài đến chùa Bạch Mã ở Lạc Dương, thấy có vật gì phóng ra ánh sáng trong đại điện liền đến xem, thấy được quyển văn Tây Phương Hóa Đạo do ngài Thiện Đạo sáng tác, liền tìm đến chùa Hương Tích ở Trường An xin vào trong nơi thờ di ảnh của ngài Thiện Đạo để đảnh lễ, khi lễ chơn tượng của ngài Thiện Đạo, Ngài thấy tượng ngài Thiện Đạo hóa thành thân Đức Phật A Di Đà, Ngài liền khởi tâm tu hành Tịnh Độ.

 

Sau đó Ngài đi về phương nam đến chùa Quả Nguyện ở Giang Lăng, được một vị sư ở trong chùa chỉ cho Ngài hướng đi về Tân Định Mục Châu. Khi đến Mục Châu, Ngài đi khất thực hóa duyên được tiền, liền đem ban phát cho các em nhỏ và dạy chúng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Qua một năm Ngài đến núi Ô Long kiến lập Đạo Tràng Tịnh Độ, vân tập mọi người ngày đêm niệm Phật, hành đạo tán tụng, gặp các ngày trai giới Ngài thường thăng tòa xướng tụng lớn danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi Ngài niệm thì hình tượng của Đức Di Đà từ miệng Ngài đi ra, nếu Ngài niệm đến mười tiếng thì có mười Đức Phật đi ra theo hình bận chuổi.

 

Ngài thị tịch vào năm thứ 21 niên hiệu Trinh Nguyên đời Đường, tháp Ngài được dựng ở Châu Đông Đài Tử Nham. Năm thứ 3 niên hiệu Càn Hựu , Đức Thiều Thiền Sư ở Núi Thiên Đài trùng kiến tháp của Ngài, bấy giờ mọi người đều tôn danh hiệu của Ngài là Hậu Thiện Đạo, được tôn xưng là Tổ thứ năm của Tịnh Độ Tông.

 

 

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.