Pháp tướng và lược truyện chư tổ Tịnh độ tông

10. Đại Sư Hành Sách (1628-1682)

trước
tiếp

 Pháp Tướng Ngu Sơn Phổ Nhơn – Tiệt Lưu Hành Sách Đại Sư

Tịnh Độ Thập Tổ – Ngu Sơn Phổ Nhơn – Tiệt Lưu Hành Sách Đại Sư

10. Đại Sư Hành Sách (1628-1682): Ngài là Người Tuyên Hưng – Tô Châu, họ Tưởng, tự là Tiệt Lưu, hiệu là Hành Sách, là bậc cao Tăng đắc đạo đời nhà Thanh, được tôn xưng là Tổ thứ 10 của Tịnh Độ Tông.

 

Cha của Ngài là Tưởng Toàn Xương bạn thâm giao của Ngài Mẫn Sơn Đức Thanh đại sư, khi Ngài 23 tuổi thì cha mẹ đều qua đời, Ngài đến chùa Lý An ở Vũ Lâm lễ ngài Nhược Am Thông Vấn làm thầy, xuất gia học đạo. Sau đến chùa Báo Ân được ngài Am Anh khuyên tu Tịnh Độ.

 

Niên hiệu Khang Hy thứ 2 (1663) đời nhà Thanh, Ngài đến Hàng Châu vào chùa Pháp Hóa kết am Liên Phụ chuyên tu Tịnh Độ. Niên hiệu Khang Hy thứ 9, Ngài đến trụ trì Tấn Nhân Viện ở núi Ngu Sơn, hoằng dương phục hưng pháp môn Tịnh Độ. Trước tác sách Kim Cang Kinh Sớ Ký Hội Biên, Khuyến Phát Chơn Tín Văn, Khởi Nhất Tâm Tinh Tấn Niệm Phật Thất Kỳ Quy Thức, Bảo Cảnh Tam Muội Bổn Văn. Niên Hiệu Khang Hy thứ 21 Ngài viên Tịch.

 

 

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.