Treasury Of Truth, Illustrated Dhammapada, Chapter 01-26 (Kho Báu Sự Thật, Kinh Pháp Cú Minh Họa, Phẩm 01-26)

Treasury Of Truth, Illustrated Dhammapada, Chapter 01-26 (Kho Báu Sự Thật, Kinh Pháp Cú Minh Họa, Phẩm 01-26)

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt
 dhp183_B  [183. Every evil never doing, and in wholesomeness increasing, and one’s heart well-purifying: this is the Buddha’s Teaching.(183) Chớ làm điều ác bao giờ. Làm điều lành tốt người chờ, người mong. Giữ tâm, giữ ý sạch trong. Là lời Phật dạy ghi lòn...
 dhp183_B  [183. Every evil never doing, and in wholesomeness increasing, and one’s heart well-purifying: this is the Buddha’s Teaching.(183) Chớ làm điều ác bao giờ. Làm điều lành tốt người chờ, người mong. Giữ tâm, giữ ý sạch trong. Là lời Phật dạy ghi lòng chớ quên.]


Treasury Of Truth, Illustrated Dhammapada, Chapter 01-26
(Kho Báu Sự Thật, Kinh Pháp Cú Minh Họa, Phẩm 01-26)

Ven Weragoda Sarada Maha Thero

Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka

Source: buddhanet.net, sleuteltotinzicht.nl


___________________


CONTENTS MỤC LỤC

Chapter 01 - 20 Verses - Yamakavagga: Twin Verses
Chapter 02 - 12 Verses - Appamadavagga: Heedfulness

Chapter 03 - 11 Verses - Cittavagga: Mind

Chapter 04 - 16 Verses - Pupphavagga: Flowers

Chapter 05 - 16 Verses - Balavagga: Fools

Chapter 06 - 14 Verses - Panditavagga: The Wise

Chapter 07 - 10 Verses - Arahantavagga: The Saints

Chapter 08 - 16 Verses - Sahassavagga: Thousands

Chapter 09 - 13 Verses - Papavagga: Evil

Chapter 10 - 17 Verses - Dandavagga: Punishment

Chapter 11 - 11 Verses - Jaravagga: Old Age

Chapter 12 - 10 Verses - Attavagga: Self

Chapter 13 - 12 Verses - Lokavagga: World

Chapter 14 - 18 Verses - Buddhavagga: The Buddha

Chapter 15 - 12 Verses - Sukhavagga: Happiness

Chapter 16 - 12 Verses - Piyavagga: Affection

Chapter 17 - 14 Verses - Kodhavagga: Anger

Chapter 18 - 21 Verses - Malavagga: Impurities

Chapter 19 - 17 Verses - Dhammatthavagga: Established

Chapter 20 - 17 Verses - Maggavagga: The Path

Chapter 21 - 16 Verses - Pakinnakavagga: Miscellaneous

Chapter 22 - 14 Verses - Nirayavagga: Hell

Chapter 23 - 14 Verses - Nagavagga: The Great

Chapter 24 - 26 Verses - Tanhavagga: Craving

Chapter 25 - 23 Verses - Bhikkhuvagga: The Monk

Chapter 26 - 41 Verses - Brahmanavagga: The Brahmana

 
Phẩm 01 - 20 Kệ - Phẩm Song SongPhẩm 02 - 12 Kệ - Phẩm Không Buông Lung

Phẩm 03 - 11 Kệ - Phẩm Tâm

Phẩm 04 - 16 Kệ - Phẩm Hoa

Phẩm 05 - 16 Kệ - Phẩm Người Ngu

Phẩm 06 - 14 Kệ - Phẩm Người Trí

Phẩm 07 - 10 Kệ - Phẩm A La Hán

Phẩm 08 - 16 Kệ - Phẩm Ngàn

Phẩm 09 - 13 Kệ - Phẩm Ác

Phẩm 10 - 17 Kệ - Phẩm Dao gậy

Phẩm 11 - 11 Kệ - Phẩm Già

Phẩm 12 - 10 Kệ - Phẩm Chính mình

Phẩm 13 - 12 Kệ - Phẩm Thế Gian

Phẩm 14 - 18 Kệ - Phẩm Đức Phật

Phẩm 15 - 12 Kệ - Phẩm An Lạc

Phẩm 16 - 12 Kệ - Phẩm Yêu thích

Phẩm 17 - 14 Kệ - Phẩm Phẫn Nộ

Phẩm 18 - 21 Kệ - Phẩm Dơ bẩn

Phẩm 19 - 17 Kệ - Phẩm Trọng pháp

Phẩm 20 - 17 Kệ - Phẩm Con đường

Phẩm 21 - 16 Kệ - Phẩm Tạp lục

Phẩm 22 - 14 Kệ - Phẩm Địa Ngục

Phẩm 23 - 14 Kệ - Phẩm Voi

Phẩm 24 - 26 Kệ - Phẩm Ái dục

Phẩm 25 - 23 Kệ - Phẩm Tỳ Kheo

Phẩm 26 - 41 Kệ - Phẩm Bà La Môn 
___________________

Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka
Flag Counter

Menu