Mục LIên Sám Pháp

Mục LIên Sám Pháp

Tác giả:

admin

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

2939

Mục LIên Sám Pháp

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

TỪ BI ĐẠO TRÀNG
KINH MỤC LIÊN SÁM PHÁP

PHẦN NGHI LỄ


(Chủ  Sám xướng) Hết thảy cung kính...  (Mọi người hòa theo)Dốc lòng kính lễ Thường-Trụ Tam Bảo khắp pháp giới mười phương. (3 lễ và 3 tiếng chuông)


(Mọi người quì đọc nguyện hương)Nguyện xin khói hương này


Như mây tỏa mười phương


Trong vô biên cõi Phật


Hóa vô lượng diệu hương


Cúng dàng ba ngôi báu


Trang nghiêm cả mọi đường


Trọn vẹn Bồ Tát đạo


Thành tựu Như Lai hương.


 


(Mọi người đều vái xuống, rồi thỉnh 3 tiếng chuông)


(Chủ  Sám xướng)


 


Cúng dàng rồi, hết thảy cung kính....


 


(Đại chúng hòa theo)


 


Dốc lòng kính lễ Thường-Trụ Tam Bảo khắp pháp giới mười phương. (1 lễ, 3 tiếng chuông)


(Đồng quỳ đọc bài sám hối)


Chúng con xin dốc lòng sám hối:


Xưa kia gây nên bao  nghiệp ác


Đều vì ba độc tham, sân, si,


Từ thân miệng, ý phát sinh ra,


Hết thảy con nay xin sám hối,


Bao nghiệp chướng gây nên như thế


Đều tiêu tan một chút không còn


Niệm niệm tràn lan trong pháp giới


Độ chúng sanh khắp cả không lui.


 


(3 tiếng chuông, đồng đứng dậy)


 


(Chú  sám xướng) Sám hối rồi... (Đại chúng hòa theo)


 


Quy mệnh lễ đức Phật A-Di-Đà cùng ngôi Tam-Bảo khắp mười phương. (1 lễ, 3 tiếng chuông)


 


(Mọi người cùng ngồi tụng, chuông mõ bắt đầu)


Lò hương vừa đốt


Cõi Pháp thơm lây


Chư Phật bốn biển đều xa hay


Thấu tâm thành này


Chư Phật hiện thân ngay.


 


Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-Tát Ma-ha-tát. (3 lần, 1 tiếng chuông) 


 


KỆ KHAI KINH


 


Pháp Phật cao sâu rất nhiệm mầu,


Nghìn muôn ức kiếp dễ hay đâu


Con nay nghe, thấy xin vâng giữ


Chân nghĩa Như-Lai hiểu thật sâu.


 


Nam-mô Bản-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật  (3 lần, 3 tiếng chuông) 


 


NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)                                                                     


NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)  


Các chương mới nhất

Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka
Flag Counter

Menu