Tải filezip       MP3          Tìm kiếm
dirLIST - Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-tương-ưng-bộ-tập-5-64kbps/

Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-tương-ưng-bộ-tập-5-64kbps/
Key Folder   File   |  

Show/hide statistics
Switch to thumbnail view
_()_ Nam Mô A Di Đà Phật _()_ Kính chào Quý Phật Tử và Quý Thầy Cô - Trên máy tính bấm Alt và click chuột vào link cần tải để tải file mp3 về. - Trên điện thoại thì bấm vào link muốn tải về để im, vài giây sau hiện lên 1 bảng thì chọn dòng --> "Tải liên kết xuống" Nhấp chuột vào hiện danh sách (Switch to list view) bên trên để Nghe Pháp âm
           
Name Size Date Uploaded
079_dai-pham-chuong-1-p-1-2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.45 MB 25 November 2022
080_dai-pham-chuong-1-p-3-4
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.96 MB 25 November 2022
081_dai-pham-chuong-1-p-5-6-7-8
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.57 MB 25 November 2022
082_dai-pham-chuong-2-p-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.97 MB 25 November 2022
083_dai-pham-chuong-2-p-2-3
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.20 MB 25 November 2022
084_dai-pham-chuong-2-p-4-5
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.19 MB 25 November 2022
085_dai-pham-chuong-2-p-6
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
28.47 MB 25 November 2022
086_dai-pham-chuong-2-p-7....18
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.41 MB 25 November 2022
087_dai-pham-chuong-3-p-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.43 MB 25 November 2022
088_dai-pham-chuong-3-p-2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.75 MB 25 November 2022
089_dai-pham-chuong-3-p-3-4
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.04 MB 25 November 2022
090_dai-pham-chuong-3-p-5-6-7-8-9-10
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.05 MB 25 November 2022
091_dai-pham-chuong-4-p-1-2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.35 MB 25 November 2022
092_dai-pham-chuong-4-p-3-4
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.94 MB 25 November 2022
093_dai-pham-chuong-4-p-5-6
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.73 MB 25 November 2022
094_dai-pham-chuong-4-p-7....17
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.42 MB 25 November 2022
095_dai-pham-chuong-5
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
2.88 MB 25 November 2022
096_dai-pham-chuong-6-7
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.98 MB 25 November 2022
097_dai-pham-chuong-8-9
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.41 MB 25 November 2022
098_dai-pham-chuong-10-p-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.21 MB 25 November 2022
099_dai-pham-chuong-10-p-2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.54 MB 25 November 2022
100_dai-pham-chuong-11-p-1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.94 MB 25 November 2022
101_dai-pham-chuong-11-p-2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.92 MB 25 November 2022
102_dai-pham-chuong-11-p-3
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.56 MB 25 November 2022
103_dai-pham-chuong-11-p-4
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.22 MB 25 November 2022
104_tap5-dai-pham-chuong-11-p-5-6-7
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.79 MB 25 November 2022
105_dai-pham-chuong-12-p-1-2-3-4
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.46 MB 25 November 2022
106_dai-pham-chuong-12-p-5-het
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.86 MB 25 November 2022

This page loaded in 0.002 seconds
dirLIST - PHP Directory Lister v0.3.0