Học Đạo Đức

Phần nghi lễ

trước
tiếp

Link tải sách PDF: https://bit.ly/Sach-Hoc-Dao-Duc-PDF

+ Nhận sách in xin tới trực tiếp tại Phòng phát hành kinh sách Chùa Khai Nguyên:
Địa chỉ : Thôn Khoang Sau, xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây, Tp. Hà Nội.
+ Tại trung tâm Hà Nội tới Quán Thuần Chay Từ Bi Quán:
Địa chỉ : Căn số 3 tòa nhà 6 tầng Dolphin Plaza (đối diện số 158 Trần Bình), Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Hoặc gửi thông tin người nhận bao gồm họ và tên, sđt người nhận, địa chỉ nhà về địa chỉ email: chuakhainguyen@gmail. com để nhà chùa gửi sách tới tận nhà cho quý Phật Tử.     Tải sách PDF​

 

 

 

                           PHẦN NGHI LỄ

( Mọi người đều tề chỉnh y phục đứng chắp tay đọc )

        Ai nấy cung kính… Dốc lòng kính lạy Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương.     

                                                                 (3 lễ) o o o

                Nguyện đem lòng thành kính

                Gửi theo đám mây hương

                Phảng phất khắp mười phương

                Cúng dàng ngôi Tam Bảo

                Thề trọn đời giữ đạo

                Theo tự tính làm lành

                Cùng pháp giới chúng sinh

                Cầu Phật từ gia hộ

                Tâm Bồ Đề kiên cố

                Xa bể khổ sông mê

                Chóng quay về bờ giác.        (1 vái) o

 

Cúng dàng đoạn, dốc lòng kính lạy Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương.   

                                                      (1 lễ) o o o

Con nay xin vì bốn ân, ba cõi, pháp giới chúng sinh, nguyện cho tam chướng tiêu trừ, dốc lòng sám hối.                                    (1 lễ) o 

                                                          

Đệ tử chúng con… xin chí thành sám hối:

     Xưa kia gây nên bao ác nghiệp,

     Đều vì vô thỉ tham, sân, si

     Bởi thân, miệng, ý phát sinh ra

     Hết thảy từ nay xin sám hối.

     Bao nghiệp chướng gây nên như thế

     Đều tiêu tan một chút không còn

     Niệm niệm cùng khắp trong cõi pháp

     Độ chúng sinh chứng ngôi Bất thoái.

                                                                (1 vái) o o o

Sám hối phát nguyện rồi, quy mệnh lễ A Di Đà Như Lai cùng Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương.                        (1 lễ) o o o 

( Đều ngồi tụng bài tán hương )

                 Lư hương vừa bén,

                Chiên đàn khói thơm,  

                Ngào ngạt muôn ngàn cõi xa,

                Lòng con kính ngưỡng thiết tha,

Nguyện mong chư Phật thương mà chứng minh.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát.    

                                                                        (3 lần) o o o

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHÂN NGÔN

– Án-tu lị, tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, tát bà ha.

                                                                               (3 biến) o                                       

TỊNH THÂN NGHIỆP CHÂN NGÔN

– Án-tu  đa lị, tu  đa  lị, tu  ma  lị, sa  bà  ha.

                                                                                  (3 biến) o

TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN NGÔN

 – Án-sa phạ bà phạ, chuật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ chuật độ hám.    

                                                                                (3 biến) o  

           

 

AN THỔ ĐỊA CHÂN NGÔN

    – Nam mô tam mãn đá một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vĩ tát bà ha.                                  (3 biến) o

 

PHẢ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN

– Án-nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhật la hộc.                                                  

                                                                                   (3 biến) o

 

                           KỆ KHAI KINH

             Pháp Phật cao sâu rất nhiệm màu,

          Nghìn muôn ức kiếp dễ hay đâu,

          Con nay nghe thấy xin vâng giữ,

          Chân nghĩa Như-Lai nguyện hiểu sâu.

   – Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

                                                                        (3 lần) o o o    

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.