Học Đạo Đức

Chương 12 - Nhẹ gót về Tây

trước
tiếp

                      CHƯƠNG XII

               NHẸ GÓT VỀ TÂY

 

              Thân mộng huyễn, giả tạm này

              Trước ta vay, nay ta trả

              Có gì đâu, mà quyến luyến

              Nếu xao xuyến, gọi phàm phu.

             

              Tâm đạo đủ, sẽ biết ngay

              Quán hết thảy, đều giả tạm

              Đủ duyên đến, hết duyên đi

              Không tham si, không vọng chấp.

 

              Lấy công phu, xin hồi hướng

              Đem phát nguyện, cầu vãng sinh

              Về Tây Phương, An Lạc Quốc

              Thành tựu rồi, hết khổ đau.

              Phật Di Đà, đã phát nguyện

              Chúng sinh ở, khắp mười phương

              Nghe tên Ta, lòng vui mừng

              Muốn sinh về, cõi nước Ta

              Dốc một lòng, luôn nhớ nghĩ

Chuyên trì niệm, danh hiệu Ta.

                                                     

Hoặc từ một, đến bảy ngày

Nhẫn mười câu, đem hồi hướng

Nguyện sinh về, cõi nước Ta

Nếu người đó, không sinh về

Cõi nước Ta, thì Ta thề

Mãi sẽ không, thành Chính Giác.

 

Nương nguyện đó, phải khắc sâu

Không nghi ngờ, không nhạo báng

Tâm quyết định, hướng về Tây

       Dốc một lòng, chuyên trì niệm

       Danh hiệu Phật, A Di Đà

       Niệm cho chuyên, niệm cho nhất

       Không xen tạp, không gián đoạn

       Không vấn vương, không lùi bước.

 

     Mọi thứ giả, Phật mới chân

     Biết vậy nên, ta phát nguyện

     Nguyện kiên cố, chẳng đổi thay

     Nếu không may, thân này bệnh

     Càng tin sâu, càng nguyện thiết

     Dẫu thân này, có mất đi

     Chẳng cần chi, phải lưu luyến

     Vì đã nguyện, về Tây Phương.

 

     Quán thân này, là túi da

     Có gì vui, mà đam chấp

     Ví ngôi nhà, đã mục nát

     Tường lở long, mái siêu vẹo

     Kèo lún sụt, nóc tan hoang

     Cùng lửa dữ, cháy ngày đêm

     Chúng yêu ma, côn trùng độc

     Mọi hiểm nguy, đang chờ sẵn.

 

     Biết thế nên, ta phải bỏ

     Không luyến lưu, không chấp trước

     Dẫu thân này, có hiểm nguy

     Chỉ một lòng, chuyên niệm Phật

     Phật sẽ đến, an ủi ta

     Phật sẽ qua, không hư dối

     Ta không thoái, chí nguyện sinh

     Ánh quang minh, Phật liền tới.

 

     Trên hư không, Phật Di Đà

     Và Quán Âm, cùng Thế Chí

     Chúng Bồ Tát, cầm tràng phan

     Nhạc âm vang, hương sực nức

     Trước mắt ta, lúc bấy giờ

     Phật phóng quang, đưa tay đón

     Kim đài trao, trong khoảnh khắc

     Ta nhẹ gót, thẳng về Tây.

 

     Ao Liên Trì, chín phẩm hoa

     Thức gá sen, là cha mẹ

     Hoa vừa nở, thấy Phật luôn

     Tai tinh nghe, vi diệu Pháp

     Tâm vui mừng, trong chính định

     Được trí tuệ, đắc thần thông

     Khoảng sát na, lên bất thoái

     Chứng vô sinh, thành bất tử.

Chúng cõi đó, ai cũng được

Vô lượng thọ, vô lượng quang

Hết sinh tử, sạch khổ đau

Mãi về sau, tới thành Phật

Vậy mới khuyên, khắp tất cả

Hết chúng sinh, thảy mọi loài

Nhớ tu tâm, làm việc thiện

Nên phát nguyện, về cõi kia

Đức Từ Phụ, A Di Đà

Đang chờ đón, chúng ta sang

Đồng cất vang, tiếng niệm Phật

Cùng nhẹ gót, thẳng về Tây.    o o o

 

TÂM KINH BÁT NHÃ BA- LA- MẬT- ĐA

Khi ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, thực hành sâu xa pháp Bát nhã Ba-la-mật-đa. Ngài soi thấy năm uẩn đều không liền độ thoát hết thảy khổ ách.

Này ông Xá Lợi T! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thụ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế.

Này ông Xá Lợi T! Tướng không của mọi pháp, không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt; cho nên trong chân- không, không có sắc, không có thụ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn- giới, cho đến không có ý-thức giới; không có vô- minh, cũng không có cái hết vô-minh; cho đến già, chết, cũng không có cái hết già, chết; không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo, không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc, vì không có chỗ chứng đắc.

Bồ Tát y theo Bát nhã Ba-la-mật-đa, nên tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu kính Niết-bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y vào Bát nhã Ba-la-mật-đa mà được đạo Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Cho nên biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ; chân thực không hư. Vì vậy nói ra bài chú Bát nhã Ba-la-mật-đa, liền nói bài chú rằng:

“Yết-đế, Yết-đế, Ba-la Yết-đế, Ba-la tăng Yết đế, Bồ-Đề tát-bà-ha, ma-ha Bát-Nhã-Ba-La-Mật-Đa  

                                                                                 (3 lần) o o o

CĂN BẢN THẦN CHÚ DIỆT HẾT THẢY

TỘI CHƯỚNG ĐƯỢC SINH VỀ TỊNH ĐỘ:

– Nẵng mồ a di đá bà dạ, đá tha dà đá dạ,

   ๏

đá địa dạ tha, a di rị đô  bà  tì, a di rị đá

 

tất đam bà tì, a di rị đá tì ca lan đế, a di

                                                         ๏

rị đá tì ca lan đá, dà di nhị, dà dà na, chỉ

                                          ๏

đá ca lệ  sa   bà     ha.   (3 lần).

 

 

 

 

 

 

 

        BÀI TÁN KHEN NGỢI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

       

Phật  Di  Đà   mình   vàng   rực    rỡ,

∆            | |     O          | |          o  |      o  |       ๏ | |

 

Tướng  tốt  thay  trong  sáng  khôn  bì,

            O                 | |      O            | |        o  |        o  |     O  | |

 

Mi   trắng   tỏa  Tu   Di   năm    núi,

O            | |          O        | |     o  |     o   |       O   | |

 

Mắt  như  bốn  biển  lớn  trong  xanh,

O             | |        O         | |       o  |      o  |       O   | |

 

Hào  quang  hóa  Phật  vô   số     ức,

O              | |           O         | |       o  |   o  |      O   | |

 

Hóa  Bồ  Tát   cũng   thật   vô    biên,

O           | |      O          | |         o  |       o  |     ๏   | |

 

Bốn  mươi  tám  nguyện  độ  chúng  sinh

O             | |         O               | |        o  |     o |       O   | |

 

Chín  phẩm  hàm  linh  đăng  bỉ    ngạn.

O                | |           O           | |       o  |    o  |     O   | |

 

Nam  Mô Tây Phương Cực Lạc Thế  Giới

∆ O          | |      O            | |           O      | |     o   |    ๏ | |

Đại  Từ  Đại  Bi    A  Di  Đà     Phật.

O         | |    o  |   O | |   O      | |    ๏   |         O

 

 

– Nam Mô A Di Đà Phật… A Di Đà Phật…

 

– Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.          (10 lần) o

– Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.              (10 lần) o

– Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.    (10 lần) o

– Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

                                                                            (10 lần) o

Nguyện đem công đức này

                Trang nghiêm Phật Tịnh Độ

                Trên đền bốn trọng ân

                Dưới cứu ba đường khổ

                Nếu có ai thấy nghe

                Đều phát tâm Bồ Đề

                Hết một báo thân này

                Đồng sinh về Cực Lạc. 

 

        Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ trung

        Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu

        Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh

        Bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

                                                                          (3 lần) o o o

TAM TỰ QUY:

– Tự quy y Phật đương nguyện chúng sinh thề giải đại đạo phát vô thượng tâm.

                                                                                     (1 lễ) o                                              

– Tự quy y Pháp đương nguyện chúng sinh thâm nhập Kinh tạng trí tuệ như hải.

                                                                                    (1 lễ) o                                 

– Tự quy y Tăng đương nguyện chúng sinh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại.

                                                                                   (1 lễ) o    

                    

HÒA NAM THÁNH CHÚNG

                   Nguyện dĩ thử công đức

                Phổ cập ư nhất thiết

                Ngã đẳng dữ chúng sinh                                      Giai cộng thành Phật đạo.       o o o

 

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.