Tuyển tập các bài kinh sám

5 Sám Phổ Hiền

trước
tiếp

phật giáo việt nam SÁM PHỔ HIỀN

Nay con lai nguyện tu lành
Phổ Hiền nguyện lớn sẵn dành mười môn
Một, là nguyện lạy Thế Tôn
Hiện thân trước Phật hết lòng kính tin
Hai, khen Phật đức rộng thinh
Lời hay tiếng tốt tận tình ngợi ca
Ba, là sắm đủ hương hoa
Tràng phan bảo cái dâng ra cúng dường
Bốn, vì mê chấp lầm đường
Tham sân nghiệp chướng con thường sám luôn
Năm, suy công đúc vàn muôn
Của phàm của thánh con đồng vui ưa
Sáu, khi Phật chứng thượng thừa
Pháp màu con thỉnh cũng vừa truyền trao
Bảy, lòng chẳng chút lãng xao
Cầu xin chư Phật chớ vào vô dư
Tám, thường tu học Đại thừa
Bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con
Chín, thề chẳng dám mỏi mòn
Dắt dùi muôn loài đều tròn pháp thân
Mười, đem tất cả công huân
Mọi loài cùng hưởng khắp trần cũng vui
Phổ Hiền nguyện lớn nguyện rồi
Nguyện về Cực Lạc nguyện ngồi toà sen.
Sám Từ Vân hay Sám Nhứt Tâm
Tứ Vân phước đức lớn thay
Làm văn phát nguyện truyền này lâu dài
Một lòng mỏi mệt không nài
Cầu về Cực lạc ngồi đài Liên Hoa
Cha lành vốn thiệt Di Đà
Soi hào quang tịnh chói loà thân con
Thâm sâu ơn Phật hằng con
Con nay chánh niệm lòng son một bề
Nguyện làm nên đạo Bồ Đề
Chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây phương
Phật xưa lời thệ tỏ tường
Bốn mươi tám nguyện dẫn đường chúng sanh
Thệ rằng : ai phát lòng thành
Nước ta báu vật để dành các ngươi
Thiện nam tín nữ mỗi người
Chí thành tưởng Phật niệm mười tiếng ra
Ta không rước ớ nước ta
Thệ không thành Phật chắc là không sai
Bởi vì tin tưởng Như Lai
Có duyên tưởng Phật sống dai vô cùng
Lời thề biển rộng mênh mông
Nhờ nương đức Phật thoát vòng trần lao
Tội mòn như đá mài dao
Phước lành thêm lớn càng cao càng đầy
Cầu cho con thác biết ngày
Biết giờ biết khắc biết rày tánh linh
Cầu cho bịnh khổ khỏi mình
Lòng không trìu mến chuyện tình thế gian
Cầu cho thần thức nhẹ nhàng
In như thiền định họ Bàng thuở xưa
Đài vàng tay Phật bưng chờ
Các ông Bồ Tát bây giờ đứng trông
Rước con thật đã nên đông
Nội trong giây phút thảy đồng về Tây
Xem trong cõi Phật tốt thay
Hoa sen đua nở tánh nay sạch trần
Hội này thấy Phật chơn thân
Đăng nghe pháp nhiệm tinh thần sang trưng
Quyết tu độ chúng phàm dân
Đủ lời thệ nguyện Phật ân rộng dài
Phật thệ chắc nguyện không sai
Cầu về Tịnh độ ai ai tin lòng
Nguyện về Tịnh đô một nhà
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình
Hoa nở rồi biết tánh linh
Các ông Bồ Tát bạn lành với ta.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter