Tuyển tập các bài kinh sám

13 Lễ Phật Thành Đạo

trước
tiếp

phật giáo việt nam LỄ PHẬT THÀNH ĐẠO

Hào quang Chiếu diệu
Sáng tỏa mười phương
Ngộ lý chơn thường
Phá màn hôn ám
Đệ tử lòng thành bái sám
Trước điện dâng hoa
Cúng dường Phật Tổ Thích Ca
Ba ngôi thường trú
Đệ tử chúng con
Nhân lành chưa đủ
Nghiệp báo theo hoài
Nay nhờ vạn Phật Như Lai
Giáng trần cứu khổ
Sáu năm khổ hạnh
Bảy thất tham thiền
Ma oán dẹp yên
Thần long che chở
Thân quan rực rỡ
Chứng lục thần thông
Lộ chiếu minh tinh
Đạo thành chánh giác
Trời, người hoan lạc
Dậy tiếng hoan hô
Năm mươi năm hoá độ
Ba trăm hội đàm kinh
Cứu phàm ngu thoát khỏi mê đồ
Kiếp hiền thánh siêu sanh Tịnh Độ
Muôn đời xưng tán
Vạn đức hồng danh
Đệ tử chí thành
Lễ bày kỉ niệm
Tâm hương phụng hiến
Gọi chút báo ân
Ngữa trông Vô thượng pháp Vương Từ bi gia hộ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần).

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.