Tự điển Phật học đa ngôn ngữ

3. Chữ viết tắt

trước
tiếp

Những chữ viết tắt có sử dụng trong Tự điển này:

DN = Digha NikayaTrường bộ kinh

MN Majjhima NikayaTrung bộ kinh

SN Samyutta NikayaTương ưng bộ kinh

AN Anguttara NikayaTăng chi bộ

KN Khuddakapatha NikayaTiểu bộ kinh

SN = Sutta NipataKinh tập

(P) = tiếng Pāli (Pāḷi )

(S) = tiếng Phạn (Sanskrit)

(C) = phiên âm chữ Tàu (Chinese)

(J) = phiên âm chữ Nhật (Japanese)

(T) = phiên âm chữ Tây tạng (Tibetan)

(K) = phiên âm chữ Đại hàn (Korea)

Minh Thông
Xuân 2002


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter