Pháp tướng và lược truyện chư tổ Tịnh độ tông

7. Đại Sư Tỉnh Thường (959 - 1020)

trước
tiếp

 Pháp Tướng Hàng Châu Chiêu Khánh – Tỉnh Thường Đại Sư

Tịnh Độ Thất Tổ – Hàng Châu Chiêu Khánh – Tỉnh Thường Đại Sư

7. Đại Sư Tỉnh Thường (959 – 1020): xuất thế năm thứ 7 niên hiệu Hiển Đức (959) đời vua Thế Tông nhà Hậu Chu, Ngài xuất gia tu học vào năm 7 tuổi, đến năm 17 tuổi Ngài được ân sư cho đăng Tam đàn thọ Cụ túc giới, đại phát bồ đề tâm, gìn giữ giới hạnh tinh nghiêm tu hành ngày một tinh tấn. Ngài lấy việc nghiên cứu học tập Đại Thừa Khởi Tín Luận và trước tác các luận lý Phật Giáo, tinh thông pháp môn chỉ quán của Thiên Đài Tông, đối với Tịnh Độ Tông, Ngài hết tâm hành trì và được nhiều điều tâm đắc trong Tịnh tu.

 

Niên hiệu Hưởng Hóa đời Tống, Ngài trụ ở chùa Chiêu Khánh Tây hồ Hàng Châu tỉnh Triết Giang, chuyên tu tịnh nghiệp, Ngài ngưỡng mộ Tổ sư Huệ Viễn tạo Liên Xã ở Lô Sơn, tập họp đồ chúng lại tu niệm Phật, tại Hàng Châu, Ngài phục hưng lại phong khí kết xã niệm Phật của Lô sơn, được rất nhiều tín chúng và sĩ phu đương thời tham gia tu trì niệm Phật. Ngài lấy phẩm Tịnh Hạnh trong Kinh Hoa Nghiêm làm tông chỉ quy thú của kết xã niệm Phật, vì vậy hội chúng đạo tràng niệm Phật của Ngài xưng là Tịnh Hạnh đệ tử.

 

Ngài còn tự lấy máu của mình để chép phẩm Kinh Tịnh Hạnh, cứ viết một chữ Ngài đảnh lễ 3 lạy và đi nhiễu 3 vòng, niệm 3 lần danh hiệu Phật. Sau đó Ngài dùng gỗ chiên đàn điêu khắc tượng Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, khi tượng Phật điêu khắc hoàn thành, Ngài cùng các đệ tử quỳ bái trước tượng Phật mà phát nguyện rằng: “con cùng 1 ngàn đệ tử, 80 vị Tỳ Kheo, từ đây cho đến vô cùng tận muôn đời sau, nguyện phát Bồ đề tâm, hành Bồ tát hạnh, nguyện tận hết báo thân được vãng sanh về An Dưỡng quốc. Vào ngày 12 tháng giêng, niên hiệu Thiên Hy thứ 4 đời vua Chân Tông nhà Tống (1020) Đại sư an nhiên Thị tịch, tứ chúng khởi tháp phụng thờ.

 

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.