Pháp tướng và lược truyện chư tổ Tịnh độ tông

6. Thiền Sư Vĩnh Minh Diên Thọ (940- 975)

trước
tiếp

 Pháp Tướng Hàng Châu Vĩnh Minh – Diên Thọ Đại Sư

Tịnh Độ Lục Tổ – Hàng Châu Vĩnh Minh – Diên Thọ Đại Sư

6. Thiền Sư Vĩnh Minh Diên Thọ (940- 975): Ngài người họ Vương, thế danh Diên Thọ, tự là Xung Nguyên, hiệu là Bao Nhất Tử xứ Tiền Đường Hàng Châu, là vị Thiền Sư danh tiếng cuối đời Đường đầu thời Ngũ Đại, là Tổ thứ 3 của Pháp Nhãn Tông, sau được hậu thế tôn sùng là Tổ thứ sáu của Tịnh Độ Tông.

Diên Thọ Thiền Sư khi chưa xuất gia, Ngài làm quan ở địa phương thời vua Thế Tông nước Ngô Việt, phụ trách về quân nhu, là người chánh trực, thường ngày trì tụng Kinh Pháp Hoa. Năm Ngài 34 tuổi (937) có Thiền sư Túy Nham Lịnh Tham hoằng pháp tại chùa Long Sách núi Tứ Minh, nên Ngài phát tâm theo Thiền sư xuất gia tu học.

Vua Ngô Việt là Văn Mục Vương thấy Ngài phát tâm cầu đạo tha thiết, nên chuẩn y cho Ngài theo Thiền sư Túy Nham Lịnh Tham xuất gia thọ giới tu hành, sau đó Ngài đến Thiên Trụ Phong của Núi Thiên Đài, tham thiền học đạo trong 90 ngày, chuyên tâm tọa thiền cho đến cảnh giới chánh định, ngay cả chim chóc làm tổ trên đầu mà Ngài cũng không biết. Sau đó Ngài đến tham vấn Quốc Sư Đức Thiều núi Thiên Đài, phát tâm đại ngộ được truyền tâm pháp làm Tổ của Pháp Nhãn Tông.

Năm 952 Diên Thọ Thiền Sư tại Chùa Tuyết Đậu ở Phụng Hóa tu hành khổ hạnh và truyền thọ Thiền pháp được Ngô Việt Quốc Vương kính trọng. Năm 960 Ngô Việt Trung Ý Vương Tiền Hoằng Thục thỉnh Ngài Diên Thọ Thiền Sư trụ trì chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu. Năm 961 Ngài đến trụ tại chùa Vĩnh Minh núi Huệ Nhựt, Ngài trước tác bộ Tông Cảnh Lục và bộ Vạn Thiện Đồng Quy… Mỗi ngày đêm Ngài trì tụng một bộ kinh Pháp Hoa, niệm 10 ngàn câu Phật hiệu. Người đương thời tôn xưng Diên Thọ Đại sư là Phật A Di Đà ứng hóa. Học chúng lên đến hơn 2 ngàn người, pháp âm đại chấn.

Ngô Việt Trung Ý Vương kính trọng đạo hạnh của Ngài nên ban cho đạo hiệu là Trí Giác Thiền Sư. Ngài hành đạo ở chùa Vĩnh Minh 50 năm, vua nước Cao Ly khi đọc sách Tông Cảnh Lục của Ngài sáng tác đã sai người đem Ca Sa đến cúng dường Ngài để tỏ lòng kính ngưỡng. Vào năm thứ 8 niên hiệu Khai Bảo (975) Đại sư an nhiên thị tịch, Vua Tống Huy Tông phong tặng đức hiệu cho Ngài là “Tông Chiếu Thiền Sư”, Vua Ung Chánh đời Thanh phong Ngài là “Viên Diệu Chánh Tu Trí Giác Thiền Sư”.

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter