Pháp tướng và lược truyện chư tổ Tịnh độ tông

12. Đại Sư Triệt Ngộ Tế Tỉnh (1741-1810)

trước
tiếp

Pháp Tướng  Hồng Loa Tư Phước – Triệt Ngộ Tế Tỉnh Đại Sư

Tịnh Độ Thập Nhị Tổ – Hồng Loa Tư Phước – Triệt Ngộ Tế Tỉnh Đại Sư

12. Đại Sư Triệt Ngộ Tế Tỉnh (1741-1810): pháp danh Tế Tỉnh, tự là Triệt Ngộ Nạp Đường, hiệu là Mộng Đông, người đời gọi Ngài là Hồng Loa Triệt Ngộ. Ngài là người xứ Phong Nhuận Hà Bắc, là cao Tăng của Phật Giáo đời nhà Thanh, được tôn là Tổ thứ 12 của Tịnh Độ Tông.

Tế Tỉnh Đại sư khi 22 tuổi, bị bệnh rất nặng, sau đó Ngài liễu ngộ nhân sanh vô thường, nên phát tâm quy y đầu Phật, Ngài đến am Tam Thánh lạy ngài Hòa Thượng Vinh Trì làm Thầy xuất gia học Đạo, cùng năm đó Ngài đến chùa Tụ Vân cầu thọ Cụ túc giới, rồi cầu học Kinh Viên Giác, Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Kim Cang và Duy Thức và các giáo nghĩa của Đại thừa Phật Giáo.

Sau đó Ngài được thỉnh trụ trì chùa Vạn Thọ và chùa Quảng Thông, Ngài cổ xúy Thiền Tịnh song tu, hoằng dương pháp môn niệm Phật. Niên hiệu Gia Khánh thứ 5 Ngài đến trụ trì chùa Hồng Loa, ở đây Ngài chuyên tâm hoằng truyền Tịnh Độ Giáo Nghĩa, khuyên người tu hành Pháp môn niệm Phật, danh đức của Ngài vang khắp thiên hạ, đương thời được mọi người tôn xưng là Hải Nạp Tịnh Độ Thủ Suy Hồng Loa Yên. Ngài trước tác Niệm Phật Dà Đà, Triệt Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục. Ngài Viên tịch vào năm Gia Khánh thứ 15 đời nhà Thanh. 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.