Minh Linh Trạm Tịnh

Đăng bởi: admin - lúc: 22:49:03 - 10/05/2018 - tại: Pháp ngữ
Đọc: 560
Minh Linh Trạm Tịnh


(DIỄN: “LINH MINH” LÀ CHIẾU THẤU SUỐT, RỖNG RANG, Ý NÓI: THỂ CỦA CHIẾU THEO CHIỀU NGANG TRỌN KHẮP MƯỜI PHƯƠNG. “TRẠM TỊCH” LÀ TỊCH LUÔN THƯỜNG HẰNG, Ý NÓI: THỂ CỦA TỊCH THEO CHIỀU DỌC TỘT CÙNG BA ĐỜI, TỨC LÀ NHƯ KINH LĂNG NGHIÊM DẠY: “TÁNH SÁNG MẦU NHIỆM THƯỜNG TRỤ, BẤT ĐỘNG MÀ VIÊN MÃN TRỌN KHẮP”). (TRÌ GIỚI NIỆM PHẬT)


Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Menu

Flag Counter