Đệ Tử Quy

Đăng bởi: admin - lúc: 20:55:08 - 25/01/2019 - tại: Đệ Tử Quy
Đọc: 843
Đệ Tử Quy

ĐỆ TỬ QUY


Lý Dục Tú


 


 


 


Chùa Khai Nguyên


Ấn hành


PHẦN NGHI LỄ


( Mọi người đều chỉnh tề y phục đứng chắp tay đọc )


 


Chủ lễ xướng: • Ai nấy cung kính… Dốc lòng kính lạy Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương. (3 lễ ) OOO


( Đều quỳ đọc )


Nguyện đem lòng thành kính


Gửi theo đám mây hương


Phảng phất khắp mười phương


Cúng dàng ngôi Tam Bảo.


Thề trọn đời giữ đạo


Theo tự tính làm lành,


Cùng pháp giới chúng sinh


Cầu Phật từ gia hộ,


Tâm Bồ Đề kiên cố


Xa biển khổ sông mê


Chóng quay về bờ giác.(1 lễ ) OOO


-  Cúng dàng đoạn: Dốc lòng kính lạy Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương.  (1 lễ ) OOO


 


Con nay xin vì bốn ân ba cõi Pháp giới chúng sinh tất nguyện đoạn trừ tam chướng quy mệnh sám hối:


Đệ tử chúng con… xin chí thành sám hối:


  Xưa kia gây nên bao ác nghiệp,


  Đều vì vô thỉ tham, sân, si


  Bởi thân, miệng, ý phát sinh ra.


Hết thảy từ nay xin sám hối.


Bao nghiệp chướng gây nên như thế.


Đều tiêu tan một chút không còn.


Niệm niệm cùng khắp trong cõi pháp.


Độ chúng sinh chứng ngôi Bất thoái.


- Sám hối phát nguyện rồi, quy mệnh lễ A- Di- Đà- Như Lai cùng Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương.          (1 lễ ) OOO


 


TÁN LƯ HƯƠNG


Lư   hương    vừa     bén,


∆              | |           O | |           | |


Cõi    pháp   thơm      lừng,


O              | |           O      | |       O    | | O | |


Chư  Phật  hải  hội  đều  xa   hay,


O             | |        O       | |       o |      o ا ا    ا ◦ ا ا ◦ | o | o |


Khắp     chốn  kết    mây   lành,


O                    | |        O          | |        o∆| o ا ا ا ◦ ا ا ◦ |


Lòng   thành   ân      cần,


o |                 o    |       O | |       O  | | O | |


Chư  Phật   hiện  toàn    thân.


O             | |         o∆|      o    ا ا       ا ◦ ا


Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha  Tát.


Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha  Tát.


Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha  Tát.


 


 


 


ĐỆ TỬ QUY


PHÉP TẮC NGƯỜI CON 1. Phép người con, Thánh nhân dạy:


Trước hiếu thuận, sau cẩn tín.


Thương chúng sinh, học đạo đức.


Có dư thời, siêng học tập.


 


Chương 1.


Ở NHÀ PHẢI HIẾU 1. Cha mẹ gọi, trả lời ngay.


Cha mẹ bảo, chớ làm biếng.


Cha mẹ dạy, cung kính nghe.


Cha mẹ trách, phải thừa nhận.


 


  1. Lạnh làm ấm, nóng làm mát.


Sáng phải thăm, tối phải viếng.


Đi phải thưa, về phải trình.


Ở cố định, không đổi nghề.


  1. Việc không hợp, chẳng nên làm.


Nếu đã làm, thì bất hiếu.


Vật tuy nhỏ, không tự cất.


Nếu tự cất, cha mẹ buồn.


  1. Cha mẹ thích, tận lực làm.


Cha mẹ ghét, phải trừ bỏ.


Thân bị thương, cha mẹ lo.


Đức hạnh kém, cha mẹ tủi.


Cha mẹ thương, dễ hiếu thuận.


Cha mẹ ghét, vẫn hiếu kính.


  1. Cha mẹ lỗi, phải cố khuyên.


Tỏ ra vui, lời nhu hòa.


Khuyên không được, vẫn phải khuyên.


Chỉ nên khóc, đánh không giận.


  1. Cha mẹ bệnh, nếm thuốc trước.


Thường chăm sóc, không lìa khỏi.


Tang ba năm, nhớ ơn mãi.


Không vui chơi, tiệc ăn uống.


Trọng tang lễ, lòng thành kính.


Đối người mất, như sinh tiền.


                  Chương 2.


KÍNH TRỌNG MỌI NGƯỜI


  1. Anh thương em, em biết kính.


Anh em hòa, là hiếu thuận.


Coi nhẹ tiền, thì không oán.


Lời nhịn nhường, diệt oán hận.


  1. Lúc ăn uống, ngồi hay đi.


Người lớn trước, ta theo sau.


Người lớn gọi, giúp gọi dùm.


Nếu không có, liền cho hay.


 


10.Kính người lớn, không gọi tên.


Trước người lớn, không khoe tài.


Gặp người lớn, phải kính chào.


Người chưa nói, đứng trang nghiêm.


Liền xuống ngựa, phải xuống xe.


Đến thăm hỏi, rồi mới đi.


 


11.Người lớn đứng, ta không ngồi.


Người lớn ngồi, ta mới ngồi.


Khi nói chuyện, tiếng nhỏ nhẹ.


Nếu quá nhỏ, thì không rõ.


Đến phải nhanh, đi phải chậm.


Đang trả lời, phải nhìn thẳng.


  1. Kính chú bác, như cha mẹ.


Anh em họ, như ruột thịt.


 


Chương 3:


CẨN


  1. Thức dậy sớm, tối ngủ trễ.


Khi tuổi già, quí thời gian.


Sáng rửa mặt, phải đánh răng.


Vệ sinh rồi, liền rửa tay.


  1. Mũ ngay ngắn, gài nút kỹ.


Mang giầy dép, phải chỉnh tề.


Mũ quần áo, đặt cố định.


Không lẫn lộn, tránh dơ bẩn.


  1. Quần áo sạch, không cần đắt.


Hợp thân phận, hợp tập quán.


Khi ăn uống, chớ kén chọn.


Ăn vừa no, đừng quá nhiều.


Lúc còn trẻ, không uống rượu.


Uống rượu say, rất xấu xa.


 


  1. Đi thong thả, đứng đoan nghiêm.


Lúc vái chào, phải cung kính.


Qua ngạch cửa, đừng nghiêng mình.


Ngồi không duỗi, không rung đùi.


  1. Khi kéo màn, không tiếng động.


Đi trong phòng, phải chú ý.


Bưng đồ vật, phải cẩn thận.


Vào nhà trống, như có người.


 


Lúc làm việc, không hấp tấp.


Đừng sợ khó, không coi thường.


Chỗ tranh cãi, đừng đến gần.


Chuyện thị phi, không nên hỏi.


  1. Đến nhà người, phải hỏi trước.


Bước vào nhà, cho người biết.


Nếu người hỏi, liền xưng tên.


Thưa là tôi, cho rõ ràng.


 


Dùng đồ người, phải hỏi trước.


Nếu không hỏi, thành trộm cắp.


Mượn đồ vật,  nhớ phải trả.


Sau có cần, mượn không khó.


 


 


 


Chương 4:


TÍN


  1. Khi nói năng, trước tín nhiệm.


Không lừa gạt, không nói dối.


Nói nhiều lời, không bằng ít.


Phải nói thật, không nói giả


Nói gian trá, lời dơ bẩn.


Tập khí xấu, phải trừ bỏ.


  1. Thấy chưa thật, chớ nói bừa.


Chưa hiểu rõ, đừng tuyên truyền.


Việc không tốt, đừng nhận lời.


Nếu nhận lời, thì sai lầm.


Lúc nói năng, chỗ chủ yếu.


Không nói nhanh, phải rõ ràng.


Kia nói phải, đây nói quấy.


Không liên quan, chớ xen vào.


  1. Người hành thiện, ta học theo.


Dù kém xa, cố theo kịp.


Kẻ hành ác, ta phản tỉnh.


Có thì sửa, càng cảnh giác.


  1. Hạnh đạo đức, và tài nghệ.


Không bằng người, phải nỗ lực.


Nếu quần áo, việc ăn uống.


Không bằng người, không nên buồn.


  1. Chê thì giận, khen thì vui.


Kẻ xấu đến, bạn tốt xa.


Khen thì sợ, chê thì vui.


Người đạo đức, đến thân cận.


  1. Vô ý phạm, cũng là sai.


Cố ý phạm, là tạo ác.


Nếu sửa lỗi, thì hết tội.


Hễ che giấu, tội càng thêm.


 


Chương 5:


               BÌNH ĐẲNG YÊU THƯƠNG 1. Phàm là người, đều phải thương.


Chung một cõi, một địa cầu.


  1. Người đạo đức, có tiếng tăm.


Được coi trọng, không bởi tướng.


Người xuất chúng, danh vọng lớn.


Mọi người phục, không khoác lác.


  1. Có khả năng, đừng ích kỷ.


Người khác giỏi, không hủy báng.


Giàu Chẳng nịnh, nghèo chẳng khinh.


Không bỏ bạn, tìm bạn mới.


Người đang bận, đừng quấy nhiễu.


  1. Người không yên, không làm phiền.


Khuyết điểm người, đừng bới móc.


Chuyện riêng tư, không nên nói.


Khen làm lành, đó là thiện.


Người khác biết, càng khích lệ.


Khen người ác, chính là ác.


Ác chín muồi, tai họa đến.


Khuyên hướng thiện, hành đạo đức.


Nếu không khuyên, thì sai lầm.


  1. Cho hoặc lấy, phải rõ ràng.


Cho nên nhiều, nhận vào ít.


Bảo người làm, trước hỏi mình.


Mình không thích, phải dừng ngay.


Muốn báo ơn, phải quên oán.


Báo oán ngắn, báo ơn dài.


  1. Đối đầy tớ, phải nghiêm trang.


Tuy nghiêm trang, nhưng hiền hòa.


Cậy quyền thế, họ không phục.


Dùng lý khuyên, họ mới phục.


 


 


Chương 6:


     GẦN NGƯỜI HIỀN 1. Đồng con người, khác tính tình.


Phàm phu nhiều, Thánh hiền ít.


Người nhân đức, mọi người kính.


Họ không dối, không nịnh hót.


 


Gần người hiền, tốt vô hạn.


Tăng đức hạnh, giảm lỗi lầm.


Không thân cận, hại vô cùng.


Tiểu nhân đến, mọi việc hư.


 


Chương 7:


             CÓ ĐỦ SỨC THÌ HỌC VĂN 1. Chỉ biết học, mà không hành.


Không thực chất, thành người gì?


Chỉ thực hành, không học tiếp.


Tự tin mình, thì không hiểu.


  1. Cách đọc sách, phải tập trung.


Tâm mắt miệng, tín quan trọng.


Khi đọc sách, đừng nghĩ khác.


Chưa đọc xong, không đọc khác.


 


 


Thời gian dài, gắng dụng công.


Công phu đủ, liền thông đạt.


Có nghi hoặc, phải ghi chú.


Gặp người hỏi, cầu giải thích.


 


Phòng yên tịnh, tường vách sạch.


Bàn ngay ngắn, bút mực gọn.


Mài mực nghiêng, tâm không chính.


Chữ viết ẩu, tâm không ngay.


 


Xếp sách vở,  cho thứ tự.


Đọc sách xong, để chỗ cũ.


Dù việc gấp, xếp cho ngay.


Sách có rách, phải tu bổ.


 


Sách vô ích, không đọc xem.


Hại thông minh, hư tâm chí.


Đừng cam chịu, không thua kém.


Thành thánh hiền, đều đạt được.


 


 


 


 


 


 


BÀI TÁN KHEN NGỢI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ


 


Phật  Di Đà   mình   vàng   rực    rỡ,


Tướng  tốt  thay  trong  sáng  khôn  bì,


Mi   trắng   tỏa  Tu   Di   năm    núi,


Mắt  như  bốn  biển  lớn  trong  xanh,


Hào  quang  hóa  Phật  vô   số     ức,


Hóa  Bồ  Tát   cũng   thật   vô    biên,


Bốn  mươi  tám  nguyện  độ  chúng  sinh


Chín  phẩm  hàm  linh  đăng  bỉ    ngạn.


Nam  Mô Tây Phương Cực Lạc Thế  Giới


Đại  Từ  Đại  Bi A Di Đà  Phật.


Nam Mô A Di Đà Phật.... A Di Đà Phật...


Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.                          (10 lần) O


Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát.                          (10 lần) O


Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.       (10 lần) O


Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.       (10 lần) O


 


VĂN PHÁT NGUYỆN:


 


Nguyện đem công đức này,


Trang nghiêm Phật Tịnh Độ,


Trên đền bốn trọng ân,


Dưới cứu ba đường khổ,


    Nếu có ai thấy nghe,


Đều phát tâm Bồ-Đề,


Hết một báo thân này,


Đồng sinh về Cực Lạc.  O


 


Nguyện được sinh trong cõi Tây Phương,


Chín phẩm Hoa Sen là Cha Mẹ,


Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh


Bất  thoái  Bồ  Tát là bạn hiền. O


- Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.     (3 lần) O


 


 


 


 


TAM TỰ QUY


- Con quy Phật rồi, nguyện cho chúng sinh thấu hiểu đạo lớn, phát tâm vô thượng            1(lễ) O


- Con quy Pháp rồi, nguyện cho chúng sinh thông thuộc Kinh-tạng trí tuệ như hải.           1(lễ) O


- Con quy Tăng rồi, nguyện cho chúng sinh hòa hợp đại chúng, hết thảy không ngại.        1(lễ) O


 


 


LẠY CHƯ THÁNH HIỀN


Nguyện đem công đức này.


Hướng về khắp tất cả.


Đệ tử và chúng sinh.


Đều trọn thành Phật đạo. OOO


 

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Menu

Flag Counter