Hương Hoa Vườn Giáo Pháp - Pháp uyển Châu Lâm

Thiên Thứ Mười Sáu - Nói Và Nghe - Phần Năm - Trái Chánh Pháp

trước
tiếp

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế

Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
 

THIÊN THỨ MƯỜI SÁU

NÓI VÀ NGHE
 

PHẦN NĂM

TRÁI CHÁNH PHÁP
 

Như Kinh Phật Tạng nói Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: Sau này, các Tỳ Kheo sẽ ham đọc ngoại điển, khi Thuyết Pháp, sẽ trau chuốt ngôn từ để mọi người vui thích. Bấy giờ, ác ma sẽ tiếp tay mê hoặc mọi người, ngăn cản Chánh Pháp. Có người sẽ ưa chuộng tiếng nói êm tai, lời lẽ hoa mỹ, lại có người sẽ thích đọc ngoại điển.

Bọn họ sẽ bị ác ma mê hoặc, khiến tâm tán loạn bất an, khi bị mê hoặc đến thế, bọn họ sẽ bị che lấp Tuệ Nhãn, sẽ trở nên tham lam vụ lợi. Những người thích đọc ngoại điển ấy giống hệt bầy mù, sẽ bị lừa dối gạt gẫm, phải rơi xuống hang sâu mà chết.

Lại nữa, Xá Lợi Phất.

Người nào Thuyết Pháp ma không thanh tịnh, sẽ không biết được ý chỉ của Chư Phật. Nếu không hiểu rõ mà Thuyết Pháp cho người, sẽ mắc phải năm lổi lầm trước mắt:

1. Khi Thuyết Pháp, tâm sẽ phập phòng lo sợ kẻ khác chất vấn.

2. Trong tâm sẽ chất chứa lo sợ nhưng ngoài mặt vẫn gượng gạo Thuyết Pháp.

3. Đó sẽ chỉ là kẻ phàm phu, không có trí tuệ thật sự.

4. Lời Thuyết Pháp bất tịnh sẽ chỉ là chuỗi ngôn từ.

5. Lời nói sẽ không có mạch lạc thứ tự, chỉ chắp vá khắp nơi. Thế nên, kẻ phàm phu ấy sợ sệt lo âu không có trí tuệ, tâm không ổn định, chỉ cốt cầu danh, tâm còn ngờ vực mà vẫn Thuyết Pháp cho người.

Xá Lợi Phất!

Kẻ ấy thân chưa chứng pháp mà ngồi lên tòa cao, tâm chưa biết rõ mà lại dạy người, theo Chánh Pháp, sẽ bị đọa xuống Địa Ngục.

Lại nữa, Kinh Tăng Nhất A Hàm nói Bấy giờ, Đức Phật bảo các Tỳ Kheo: Cần phải biết có bốn loài chim.

Là bốn loài chim nào?

1. Hoặc có loài chim tiếng hót hay nhưng hình dáng xấu, ấy là chim Câu Sí La.

2. Hoặc có loài chim hình dáng đẹp nhưng tiếng hót dở, ấy là chim Cắt.

3. Hoặc có loài chim tiếng hót dở mà hình dáng cũng xấu, ấy là chim Cú.

4. Hoặc có loài chim tiếng hót hay mà hình dáng cũng đẹp, ấy là chim Công. Trên thế gian cũng có bốn hạng Tỳ Kheo, cần phải cùng nhau xem xét.

Là bốn hạng nào?

1. Hoặc có hạng Tỳ Kheo sắc tướng trang nghiêm uy nghi thành tựu, nhưng không biết đọc tụng từ đầu, giữa, cuối các Kinh thật giỏi. Hạng Tỳ Kheo này gọi là hình dáng đẹp nhưng tiếng nói không hay.

2. Hoặc có hạng Tỳ Kheo tiếng nói hay nhưng hình dáng xấu. Ra vào đi đứng không đủ uy nghi, nhưng giảng thuyết hay, giữ giới tinh tiến, nghĩa lý sâu xa từ đầu, giữa, cuối các Kinh đều giỏi. Hạng Tỳ Kheo này gọi là tiếng nói hay, nhưng hình dáng xấu.

3. Hoặc có hạng Tỳ Kheo tiếng nói dở mà hình dáng cũng xấu. Ấy là các Tỳ Kheo phạm giới, không tinh tiến, không nghe giảng thật nhiều. Nếu nghe xong, cũng quên mất. Hạng Tỳ Kheo này gọi là tiếng nói dở mà hình dáng cũng xấu.

4. Hoặc có hạng Tỳ Kheo tiếng nói hay mà hình dáng cũng đẹp. Ấy là các Tỳ Kheo có sắc tướng trang nghiêm, uy nghi đầy đủ, lại còn tinh tiến, tu theo thiện pháp, nghe nhiều không quên, đọc tụng từ đầu, giữa, cuối các Kinh thật giỏi. Hạng Tỳ Kheo này gọi là tiếng nói hay mà hình dáng cũng đẹp.

Lại nữa, Kinh Tăng Nhất A Hàm nói Bấy giờ, Đức Phật bảo các Tỳ Kheo: Có bốn loại mây.

Là bốn thứ nào?

1. Hoặc có loại mây nổi sấm nhưng không đổ mưa.

2. Hoặc có loại mây đổ mưa nhưng không nổi sấm.

3. Hoặc có loại mây không đổ mưa cũng không nổi sấm.

4. Hoặc có loại mây vừa đổ mưa vừa nổi sấm. Bốn loại mây này giống bốn hạng Tỳ Kheo trên thế gian.

1. Sao gọi là hạng Tỳ Kheo nổi sấm nhưng không đổ mưa?

Hoặc có Tỳ Kheo đọc tụng rành mười hai phần giáo, không sai nghĩa, nhưng không biết giảng thuyết cho người khác, nên gọi là hạng Tỳ Kheo nổi sấm nhưng không đổ mưa.

2. Sao gọi là hạng Tỳ Kheo đổ mưa nhưng không nổi sấm?

Hoặc có Tỳ Kheo sắc tướng trang nghiêm, uy nghi đầy đủ, tuy không có kiến thức uyên thâm, nhưng biết theo người khác, theo bạn tốt Thầy hay học hỏi, nhớ rỏ không quên và cũng biết Thuyết Pháp rành rẽ cho người, nên gọi là hạng Tỳ Kheo đổ mưa nhưng không nổi sấm.

3. Sao gọi là hạng Tỳ Kheo không đổ mưa cũng không nổi sấm?

Hoặc có Tỳ Kheo sắc tướng không trang nghiêm, uy nghi không đầy đủ, không tu theo thiện pháp, không có kiến thức uyên thâm, lại cũng không biết Thuyết Pháp cho người, nên gọi là hạng Tỳ Kheo không đổ mưa cũng không nổi sấm.

4. Sao gọi là hạng Tỳ Kheo vửa đổ mưa vừa nổi sấm?

Hoặc có Tỳ Kheo sắc tướng trang nghiêm, uy nghi đầy đủ, ham thích học hỏi và cũng biết Thuyết Pháp rành rẽ, khuyên nhủ dẫn dắt người khác tiến thủ nên gọi là hạng Tỳ Kheo vừa đổ mưa vừa nổi sấm.

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter