Hương Hoa Vườn Giáo Pháp - Pháp uyển Châu Lâm

Thiên Thứ Mười Sáu - Nói Và Nghe - Phần Bảy - Tiệm Đốn

trước
tiếp

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế

Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
 

THIÊN THỨ MƯỜI SÁU

NÓI VÀ NGHE
 

PHẦN BẢY

TIỆM ĐỐN
 

Như Kinh Bách dụ nói: Ngày xưa, có làng nọ nằm cách Kinh Thành năm do tuần. Trong làng có loại nước ngon ngọt, nên Nhà Vua ra lệnh bắt dân làng hàng ngày cung cấp nước ấy. Dân làng cung phụng mệt nhọc quá, muốn bỏ làng ra đi.

Lý trưởng bảo mọi người: Đừng bỏ đi, ta sẽ xin Nhà Vua đổi năm do tuần thành ba do tuần để mọi người đi lại gần hơn, không mệt nhọc nữa. Lý trưởng đem tâu lên, Nhà Vua đổi thành ba do tuần. Mọi người nghe tin, hết sức vui mừng.

Có người nói: Đọan đường thật sự vẫn là năm do tuần, có gì khác đâu.

Dẫu nghe lời này, nhưng dân làng tin Nhà Vua, nên không bỏ đi nữa. Người trên thời gian cũng thế, tu theo Chánh Pháp phải vượt qua năm đường mới đến Niết Bàn, nên sinh lòng mỏi mệt, muốn bỏ dở, trì trệ trong vòng sinh tử, không thể tiến lên. Pháp Vương Như Lai khéo Thuyết Pháp, phân nhất thừa thành tam thừa.

Người theo Tiểu Thừa nghe được, sinh ra vui mừng cho là dễ thực hiện, tu thiện dưỡng đức, mong sao vượt khỏi sinh tử luân hồi. Về sau nghe có người nói không có tam thừa, chỉ có nhất thừa, người theo Tiểu Thừa vì cố chấp vào lời Đức Phật dạy, nên không chịu bỏ thành kiến tam thừa, giống như dân làng nói trên mà thôi.

Lại nữa, Kinh Hoa Nghiêm nói:

Này, các Phật Tử!

Giống như Mặt Trời hiện ra soi sáng các núi Chúa lớn, kế đến soi sáng các núi lớn, các núi kim cương quý báu, sau đó mới soi sáng mặt đất Ánh sáng Mặt Trời không nghĩ rằng trước hết, ta phải soi sáng khắp các núi Chúa lớn, kế đến soi sáng khắp mặt đất, vì mặt đất có chỗ cao thấp, nên soi sáng có chỗ trước sau, Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác cũng thế, nhờ thành tựu được Mặt Trời trí tuệ bao la vô lượng vô biên Pháp Giới. 

Nên thường phóng ánh sáng trí tuệ vô lượng vô ngại soi sáng khắp các núi Chúa lớn của hàng Bồ Tát, kế đến soi sáng các Duyên Giác, kế đến soi sáng các Thanh Văn, kế đến soi sáng các chúng sanh có căn lành được tùy cơ thọ trì giáo hóa, sau đó mới soi sáng mọi chúng sanh.

Thậm chí soi sáng các chúng sanh còn lầm lạc, giúp tạo nên nhân duyên lợi ích về sau ánh sáng của Mặt Trời trí tuệ Như Lai không nghĩ rằng trước hết ta phải soi sáng các Bồ Tát, kế đến soi sáng các chúng sanh còn lầm lạc mà phóng ánh sáng trí tuệ lớn lao soi sáng khắp tất cả.

Này, các Phật Tử!

Giống như Mặt Trời Mặt Trăng hiện ra soi sáng khắp thế gian, thậm chí khắp các núi sâu hang vắng, Mặt Trời trí tuệ của Như Lai cũng thế, soi sáng tất cả, chỉ vì các chúng sanh có mầm thiện không đều, nên ánh sáng của trí tuệ Như Lai có nhiều khác biệt.

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter