Hương Hoa Vườn Giáo Pháp - Pháp uyển Châu Lâm

Thiên Thứ Mười Năm - Khuyên Nhủ Dẫn Dắt - Phần Bốn - Phát Tâm Tin Tưởng

trước
tiếp

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế

Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
 

THIÊN THỨ MƯỜI NĂM

KHUYÊN NHỦ DẪN DẮT
 

PHẦN BỐN

PHÁT TÂM TIN TƯỞNG
 

Như Kinh Na tiên Tỳ Kheo vấn Phật nói:

Bấy giờ, Vua Di Lan hỏi Tỳ Kheo La Hán Na tiên rằng: Người thế gian làm ác, khi lâm chung Niệm Phật, sẽ được sinh lên Cõi Trời.

Ta không tin điều này.

Nhà Vua lại hỏi thêm: Giết một mạng người, khi chết sẽ bị đọa xuống Địa Ngục. Ta cũng không tin điều này.

Tỳ Kheo Na Tiên hỏi lại Nhà Vua: Nếu có người đem viên đá nhỏ đặt lên mặt nước, viên đá sẽ chìm hay nổi?

Nhà Vua đáp: Viên đá sẽ chìm.

Tỳ Kheo hỏi thêm: Nếu đem hàng trăm viên đá lớn chất xuống thuyền, thuyền có chìm không?

Nhà Vua đáp: Không chìm.

Bấy giờ Tỳ Kheo mới giải thích: Trong thuyền tuy có hàng trăm viên đá, nhưng nhờ sức chở, nên thuyền không chìm. Cũng thế, người kia tuy có tội, nhưng nhờ công đức một lần Niệm Phật, nên không bị đọa xuống Địa Ngục mà được sinh lên Cõi Trời.

Chuyện hiển nhiên như thế, tại sao Nhà Vua lại không tin?

Viên đá nhỏ kia chìm xuống, cũng giống như người làm ác, không biết Phật Pháp, khi chết đi, sẽ bị đọa xuống Địa Ngục.

Tại sao Nhà Vua lại không tin?

Nhà Vua khen rằng: Hay thay, hay thay.

Tỳ Kheo lại bảo: Nếu có hai người cùng chết, một người được sinh lên Cõi Trời Phạm thiên thứ bảy, một người sinh vào nước Kế Tân. Hai người này tuy sống gần xa khác nhau, nhưng cái chết đến cùng một lúc. Giống như cặp chim đang bay. Một con đậu trên ngọn cây cao, một con đậu trên ngọn cây thấp. Khi cả hai cùng bay, bóng của chúng đều in trên mặt đất.

Tỳ Kheo bảo thêm: Nếu người ngu làm ác, sẽ chịu quả báo lớn, người trí làm ác, sẽ chịu quả báo nhỏ. Giống như nung sắt trên đất, một người biết sắt nung nóng, một người không biết sắt nung nóng. Cả hai người đều đụng vào sắt, người không biết sắt nung nóng sẽ bị phỏng nặng hơn người biết sắt nung nóng.

Làm ác cũng thế, người ngu không biết ăn năn, nên sẽ chịu quả báo nhiều hơn. Người trí lỡ làm ác, biết là điều không nên làm, nên hằng ngày ăn năn hối lổi. Vì vậy, quả báo sẽ ít hơn.

Lại nữa, Kinh Tứ phẩm học nói: Kẻ phàm phu đôi khi không bằng được Súc Sinh. Súc Sinh đôi khi còn hơn hẳn người.

Tại sao?

Vì có người làm ác không ngừng, khi chết sẽ bị đọa xuống Địa Ngục. Hết tội mới làm Ngạ Quỷ. Ngạ Quỷ hết tội, chuyển làm Súc Sinh.

Súc Sinh hết tội mới trở lại làm người. Vì phải ở trong đường Súc Sinh đến khi hết tôi mới được trở lại làm người, nên cần làm việc thiện, phụng thờ Tam Bảo, xa lìa mãi mãi ba đường ác, hưởng thụ phước báo ở Cõi Trời người và sau này được vĩnh viễn giải thoát.

Lại nữa, Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói:

Đức Phật bảo: Thế gian có năm điều khó.

1. Nghèo nàn mà bố thí là khó.

2. Giàu sang mà học đạo là khó.

3. Giữ tính mạng không chết là khó.

4. Gặp được Kinh Phật là khó.

5. Được sinh vào đời có Đức Phật là khó.

Lại nữa, Kinh tạp thí dụ nói: Trên thế gian có mười tám điều rất khó.

1. Gặp đời có Đức Phật rất khó.

2. Giả sử gặp đời có Đức Phật, được sinh làm người rất khó.

3. Giả sử làm người, được sinh vào nước trung tâm rất khó.

4. Giả sử ở nước trung tâm, được sinh vào nhà quý tộc rất khó.

5. Giả sử sinh vào nhà quý tộc, có đủ tứ chi và lục tình rất khó.

6. Giả sử đầy đủ tứ chi và lục tình, lục căn có tài sản rất khó.

7. Giả sử có tài sản, gặp được thấy bạn tốt rất khó.

8. Giả sử có thấy bạn tốt, được đầy đủ trí tuệ rất khó.

9. Giả sử đầy đủ trí tuệ, có thiện tâm rất khó.

10. Giả sử có thiện tâm, biết bố thí rất khó.

11. Giả sử biết bố thí, muốn gặp được người hiền thiện có đức rất khó.

12. Giả sử người hiền thiện, gặp được bậc có đạo đức tìm đến rất khó.

13. Giả sử bậc có đạo đức tìm đến, được thích hợp rất khó.

14. Giả sử thích hợp, được nghe Thuyết Pháp rất khó.

15. Giả sử được nghe Thuyết Pháp, có trí tuệ hiểu đúng rất khó.

16. Giả sử có trí tuệ hiểu đúng, thọ trì Kinh Điển cao siêu rất khó.

17. Giả sử thọ trì Kinh Điển cao siêu, tu hành theo đó rất khó.

18. Giả sử thọ trì Kinh Điển cao siêu, theo đó tu hành, chứng được Thánh Quả rất khó. Ấy là mười tám điều rất khó trên thế gian.

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter