Hương Hoa Vườn Giáo Pháp - Pháp uyển Châu Lâm

Thiên Thứ Mười Một - Quy Tín - Phần Hai - Thành Tâm Nhỏ

trước
tiếp

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế

Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
 

THIÊN THỨ MƯỜI MỘT

QUY TÍN
 

PHẦN HAI

THÀNH TÂM NHỎ
 

 Như trong Kinh Niết Bàn, Đức Phật có nói:

Chúng sinh có hai hạng:

1. Là người có đức tin.

2. Là người không có đức tin.

Người có đức tin gọi là có thể giáo hóa, sẽ được vào cõi Niết Bàn, không bị tai ương tật bệnh. Người không có đức tin gọi là xiển đề, còn gọi là không thể giáo hóa.

Lại nữa, trong Kinh Tạp A Hàm, Đức Phật có nói kệ cho người Bà La Môn rằng:

Đức tin là hạt giống,

Khổ hạnh là mưa rào,

Trí tuệ là tay cày,

Hổ thẹn là bắp cày,

Chánh niệm để giữ mình,

Như thế là cày giỏi.

Giữ gìn thân và miệng

Cẩn thận chuyện ăn uống.

Thẳng thắn là chân thừa,

An nghỉ không lười biếng,

Tinh tiến không buông tuồng,

Đi thẳng không quay lại,

Đến chỗ hết lo âu.

Người cày ruộng như thế,

Sẽ được quả cam lộ

Người cày ruộng như thế,

Được thảnh thơi tự tại.

Bấy giờ Bà La Môn nghe kệ xong, liền phát tâm Xuất Gia, chứng được quả A La Hán.

Lại nữa, luận Thật tính nói:

Vì sáu hạng người, nên phải nói đến

Tam Bảo:

Là bậc Điều Ngự Sư,

Là pháp của bậc Điều ngự sư.

Là đệ tử của bậc Điều ngự sư.

Sáu hạng người là gì?

Là hạng Đại Thừa.

Là hạng trung thừa.

Là hạng Tiểu Thừa.

Là hạng tin Phật.

Là hạng tin Pháp.

Là hạng tin Tăng.

Lại nữa, Kinh Tăng Già Tra nói:

Bấy giờ, hết thảy các Bồ Tát dũng mãnh bạch Đức Phật rằng: Thưa Thế Tôn, vì nhân duyên nào, tất cả chúng sinh trong Pháp Hội này đều phát tâm Bồ Đề?

Đức Phật đáp: Này các Bồ Tát dũng mãnh!

Vào vô lượng kiếp trong quá khứ, có Đức Phật tên là Bảo Đức ra đời hóa độ. Bấy giờ, ta là con Nhà Nho và chúng sinh trong Pháp Hội đương thời đều trụ vào trí tuệ của Chư Phật. Được thế, là do vào thời quá khứ xa xưa hơn nữa, tất cả chúng sinh ấy đều làm loài nai.

Bấy giờ ta phát nguyện rằng: Đối với tất cả bầy nai này, ta đều làm cho an trụ vào trí tuệ của Đức Phật.

Tất cả bầy nai nghe xong, đều phát nguyện được như thế.

Này, các Bồ Tát dũng mãnh!

Tất cả Đại Chúng trong Pháp Hội hôm nay, nhờ vào căn lành ấy, đều sẽ chứng được quả A Nậu Bồ Đề.

Lại nữa, Kinh Chánh Pháp Niệm nói: Nếu có chúng sinh tu thiện, đem lòng thanh tịnh quy ý Tam Bảo, trong khoảng mười cái vỗ tay, không sinh tạp niệm, khi mệnh chung, sẽ được Vãng Sinh về Cõi Trời Bạch Ma Ni, tâm ý tận hưởng mọi thứ vui ngũ dục. Nhờ công đức Quy Y này, khi hết phước báo, sẽ được nhập vào cõi Niết Bàn.

Lại nữa, Kinh vô thượng Xứ nói:

Đức Phật bảo các Tỳ Kheo, có ba chỗ vô thượng:

Là chỗ Phật vô thượng.

Là chỗ Pháp vô thượng.

Là chỗ Tăng vô thượng.

Các chúng sinh thuộc các loài hai chân, bốn chân không chân hay nhiều chân, thuộc loài có hình tướng, không hình tướng, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, Như Lai đem giảng giải các chỗ vô thượng ấy, nếu những chúng sinh ấy khởi phát đức tin vào đó, sẽ được phước báo vô thượng trong các Cõi Trời, người.

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter