Hương Hoa Vườn Giáo Pháp - Pháp uyển Châu Lâm

Thiên Thứ Mười Bảy - Kiến Giải - Phần Một - Phần Thuật Ý

trước
tiếp

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế

Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
 

THIÊN THỨ MƯỜI BẢY

KIẾN GIẢI
 

PHẦN MỘT

PHẦN THUẬT Ý
 

Xét rằng thức tâm biến chuyển, theo lẽ bất thường, lẫn sáng đắp đổi, Thánh trí khó đoán lắng thần chiếu suốt, hiện rõ ngay cơ. Ấy gọi là tịch diệt bất động, cảm ứng liền thông. Ngộ đạo nhờ duyên, mới mong thần hóa.

Do đó, văn tự có công năng dẫy đầy Vũ Trụ, biến hóa tùy phương, bao trùm Pháp Giới.

Nếu chẳng phải là Bậc Thánh có đủ Lục Thông, liệc có thể giáo hóa trọn vẹn cả năm đường?

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter