Hương Hoa Vườn Giáo Pháp - Pháp uyển Châu Lâm

Thiên Thứ Bảy - Kính Pháp - Tập Năm - Hưởng Phúc

trước
tiếp

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế

Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
 

THIÊN THỨ BẢY

KÍNH PHÁP
 

TẬP NĂM 

HƯỞNG PHÚC
 

Như Kinh Phổ Diệu nói:

Nếu có Hiền Nhân nào nghe Kinh này, chắp tay Quy Y, sẽ từ bỏ tám điều lười biếng căn bản, tạo thành tám loại công đức:

1. Tướng mạo đoan trang.

2. Thể lực cường tráng.

3. Gia quyến đông đúc.

4. Hùng biện bất tận.

5. Nhanh chống Xuất Gia.

6. Đức hạnh thanh tịnh.

7. Chứng định Tam Muội.

8. Trí tuệ sáng suốt, hiểu thấu tất cả.

Nếu có Pháp Sư nào trải tọa cụ tụng niệm Kinh này, sẽ hưởng phước đức của tám loại Bảo Tọa:

1. Bảo Tọa Trưởng Giả.

2. Bảo Tọa Chuyển Luân Vương.

3. Bảo Tọa Đế Thích.

4. Bảo Tọa Trời Tự tại.

5. Bảo Tọa La Hán.

6. Bảo Tọa Bồ Tát.

7. Bảo Tọa Như Lai.

8. Bảo Tọa chuyển pháp luân cứu độ tất cả chúng sinh.

Khi Pháp Sư giảng Tụng Kinh này, nếu có người nào cất tiếng ca tụng hay thay, sẽ hưởng tám đức hạnh thanh tịnh:

1. Ngôn hành tương ứng, không mâu thuẩn nhau.

2. Lời nói thành thật, không giả dối.

3. Giữa đại chúng, tuyên dương Chấn Đế không gian trá.

4. Lời nói gây tin tưởng, không bị gạt bỏ.

5. Lời nói dịu dàng, không thô lổ.

6. Tiếng nói trầm hòa như chim phụng hót.

7. Thân tâm nhuần nhã, tiếng nói như âm hưởng của Phạm Thiên, tứ chúng nghe qua đều chấp nhận.

8. Âm thanh như tiếng của Đức Phật, hợp ý chúng sanh.

Nếu sao chép Kinh này, sẽ hưởng phước đức của tám Đại Tạng:

1. Ý tạng: Không bỏ dở nửa chùng.

2. Tâm tạng: hiểu thấu tất cả, phân biệt được các Kinh Điển.

3. Vãng lai tạng: Lý giải được tất cả các Pháp Bảo của Chư Phật.

4. Tổng trì tạng: Nhớ được mọi điều đã nghe.

5. Biện tài tạng: Thuyết Pháp cho chúng sinh, tất cả đều hoan hỷ thọ trì.

6. Thậm thâm Pháp Tạng: Bảo vệ Chánh Pháp.

7. đạo ý Pháp Tạng: Chưa hề từ bỏ giáo lý của Tam Bảo.

8. Phụng hành Pháp Tạng:

Thanh thản an vui thể hội và thực chủng Chánh Pháp.

Lại nữa, Kinh Hoa Nghiêm nói:

Thiện Nam Tử!

Giả sử có người lấy biển lớn làm mực, lấy núi Chúa Tu Di làm bút, sao chép chỉ một phẩm, một Pháp Môn, một phương tiện của Kinh này, dù biển lớn mực cạn, núi Chúa bút mòn, nhưng ý nghĩa trong một câu của một phương tiện vẫn còn vô tận.

Lại nữa, luận Đại Thừa trang nghiêm nói đối với giáo pháp Đại Thừa, các Bồ Tát có mười hành động chân chính:

1. Ghi chép.

2. Cúng dường.

3. Hoằng Dương.

4. Nghe nhận.

5. Đọc lên.

6. Dạy dỗ.

7. Tập tụng.

8. Giải thuyết.

9. Chọn lựa.

10. Tụ tập. Mười hành động chân chính này có thể phát sinh vô lượng công đức.

Lại nữa, luân Trung biên phân biệt nói tu tập Đại Thừa có mười điều:

1. Ghi chép.

2. Cúng dường.

3. bố thí.

4. Nếu người khác đọc tụng, phải chú ý lắng nghe.

5. Tự đọc.

6. Tự chọn lọc danh từ, câu văn và ý nghĩa đúng với Chánh Pháp.

7. Diễn tả danh từ, câu văn và ý nghĩa đúng với Chánh Pháp.

8. Chú tâm nghe tụng.

9. Ở chỗ tịch lặng, suy nghĩ đúng với Chánh Pháp.

10. Đã thâm nhập nghĩa lý, đừng để thối thất.

Lại nữa, Kinh Bồ Tát tạng nói:

Hơn nữa, Xá Lợi Tử.

Các Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân thọ trì Kinh này, ân cần lắng nghe đọc tụng giảng giải, thậm chí truyền bá rộng rãi cho người khác, nên nhớ những người ấy lại hưởng được mười loại công đức Xưng tán lợi ích:

1. Thành tựu trí tuệ mẫn tiệp.

2. Thành tựu trí tuệ lưu loát.

3. Thành tựu trí tuệ sắc sảo.

4. Thành tựu trí tuệ nhạy bén.

5. Thành tưụ trí tuệ bao la.

6. Thành tựu trí tuệ thâm trầm.

7. Thành tựu trí tuệ thông đạt.

8. Thành tựu trí tuệ vô trước.

9. Thường thấy tất cả Chư Phật hiện ra trước mắt và đem lời kệ đẹp đẽ ca tụng Chư Phật.

10. Theo đúng Chánh Pháp tham kiến Chư Phật và nhờ giải đáp mọi nghi tình.

Xá Lợi Tử!

Như thế gọi là mười loại công đức xưng tán lợi ích.

Hơn nữa, Xá Lợi Tử.

Các Thiên Nam Tử, Thiện Nữ Nhân thọ trì Kinh này, đọc tụng giảng giải, thậm chí truyền bá rộng rãi cho mọi người, nên nhớ những người ấy lại hưởng thêm mười loại công đức Xưng tán lợi ích:

1. Thường thích xa lánh các bạn xấu.

2. Thường thích thân cận các Đạo Sư hiền thiện.

3. Biết trì hoãn khốn ách của tà ma.

4. Biết bẻ gãy trận thế của tà ma.

5. Biết xua tan mọi phiền não.

6. Thường trừ bỏ mọi tâm vọng động.

7. Lìa bỏ mọi nẻo hướng về đường ác.

8. Quay về mọi nẻo hướng đến đường an lạc.

9. Diễn giảng mọi biện pháp vượt khỏi vòng sinh tử nhằm đạt cứu cánh thanh tịnh tịch diệt.

10. Biết theo học mọi đường lối tu hành của hành Bồ Tát và biết phụng hành mọi lời giáo huấn của Chư Phật. Như thế gọi là mười loại công đức Xưng tán lợi ích.

Lại nữa, Kinh Niết Bàn nói: Pháp là mẹ của Chư Phật. Chư Phật từ pháp sinh ra, nên Chư Phật ba đời đều cúng dường pháp vậy.

Lại nữa, Kinh Độ vô cực tập nói: Ngày xưa, có vị Tỳ Kheo siêng năng giữ pháp, rành rẽ Tụng Kinh Bát Nhã Ba La Mật. Mọi người đều rất thích nghe. Có em bé, tuổi mới lên bảy, chăn dê ngoài thành. Từ xa, thấy Tỳ Kheo tụng niệm, liền đến Tinh Xá, lễ bái nghe Kinh. Vừa đến chỗ sắc không, lập tứ đốn ngộ.

Hỏi lại Tỳ Kheo, không trả lời được. Em bé giải thích giúp cho Tỳ Kheo ý nghĩa xưa nay ít nghe nói đến. Tỳkheo lấy làm lạ lùng về em bé có trí tuệ phi phàm ấy. Khi ra về, lùa dê đến núi, em bé bị cọp ăn thịt chết đi, sinh vào nhà vị Trưởng Giả.

Phu Nhân mang thai, miệng liền biết đọc Kinh Bát Nhã Ba la mật từ sáng đến tối, chẳng hề ngừng nghỉ. Gia đình Trưởng Giả kinh ngạc, cho rằng Phu Nhân bị chứng quỷ ám.

Có vị Tỳ Kheo đến nhà, nghe tiếng đọc Kinh, lòng rất vui mừng, bảo rằng: Phu Nhân không bị qủy ám, đang đọc Kinh Phật. Phu Nhân bước ra đảnh lễ Tỳ Kheo và Thuyết Pháp. Những chỗ còn vướng nghi tình, chưa kịp hiểu, Phu Nhân đều giải thích thấu đáo giúp cho. Tỳ Kheo rất vui mừng. Đủ ngày đủ tháng, Phu Nhân sinh ra một em bé.

Mới chào đời, đã chắp tay qùy xuống đọc Kinh Bát Nhã Bala mật. Phu Nhân sinh xong, bình thường như trước.

Tỳ Kheo bảo rằng: Đúng là đệ tử Nhà Phật, phải nuôi dưỡng chu đáo. Khi trưởng thành, em bé sẽ làm Đạo Sư của tất cả mọi người. Chúng ta cũng sẽ đến xin thọ giáo.

Lên bảy tuổi, đạo đức đầy đủ, siêu việt thế gian, trí tuệ vô lượng. Trong Kinh chỗ nào thất thoát, đều san định lại. Mẹ con đến đâu, giáo hóa đến đó. Gia đình Trưởng Giả lớn nhỏ năm trăm người đều theo học.

Tám vạn bốn nghìn người cùng phát nguyện cầu đạo vô thượng. Năm trăm vị Tỳ Kheo đến nghe Thuyết Pháp, cũng giải thoát phiền não, chuyên tâm theo học Đại Thừa, chứng quả Pháp Nhãn tịnh. Em bé đương thời, chính là ta đây. Vị Tỳ Kheo kia là Đức Phật Ca Diếp.

Lại nữa, Kinh Xá Lợi Phất xử thai nói: Mẹ mang thai Xá Lợi Phất, mẹ cũng được thông minh.

Cao Tăng Truyện nói: Mẹ mới mang thai La thập, trở nên thông minh. Mỗi ngày tụng hằng nghìn bài kệ. Khi thai đã khá lớn, mỗi ngày tụng đến hai ngàn bài kệ. Trước chứng được quả Tu Đà Hoàn, sau chứng được quả Tư Đà Hàm.

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter