Giới luật của hàng xuất gia

I. Lời Nói Đầu

trước
tiếp

LỜI NỚI ĐẦU

 

Đức Phật thường dạy: “Tỳ Ni Tạng Trụ, Phật Pháp cửu trụ”. Tạng Luật còn là Phật pháp mới còn.  Hay như câu : “Giới luật là mạng mạch của Phật pháp”.  Thật vậy, thời nào cõi nước nào, chư Tăng, Ni, Phật tử học hiểu và hành trì giới luật tinh nghiêm là thời đó cõi nước đó Phật pháp truyền bá rất hưng thạnh…. Và người tu đầy đủ giới, định, huệ.

Các năm trước đây, lúc giảng dạy giới luật cho Tăng, Ni và Phật tử qua nhiều khóa học tại Tự Viện Linh Sơn cũng như Tùng Lâm Linh Sơn Pháp quốc, chúng tôi có soạn dịch, lược giải từ Hán tạng ra Việt ngữ mười giới Sa-Di, hai mươi bốn oai nghi, học và hành Luật-nghi Phật giáo, cho những vị sơ phát tâm xuất gia và các vị cư sĩ chuẩn bị lên đường tầm đạo, để cho các vị ấy đọc học hỏi và hành trì.  Đây là tập luật nghi căn bản của người mới tu hạnh xuất thế.  Với hoài bảo muốn cho tập sách nầy được lưu hành trong hiện tại và tương lai, Qucũng như cho người mới xuất gia có một tập sách chỉ dạy giới luật, oai nghi, căn bản tu hành, chúng tôi cho xuất bản để làm phương tiện tiến thủ cho những vị ấy.

Tập sách nầy được ấn hành nhờ công tác đánh máy, trang trí, sắp xếp, của quí thầy Trí Hoằng, Trí Thường, ni cô Trí Nhựt, chú Minh Ân, Phật tử Phúc Tâm và Nguyên Thành, xin hồi hướng công đức nầy lên chư Phật mười phương chứng tri, cầu cho chánh pháp xương minh, hàm sinh lợi lạc.  Trong việc in ấn không sao tránh khỏi lỗi lầm, kính mong quí vị Luật-sư Phật Giáo, các bậc cao minh, nhận thấy có chỗ sai siển, xin quí vị từ bi chỉ giáo chỉ lần tái bản sau được hoàn chỉnh hơn.

 

 

 

 Trân trọng
Mùa an cư, Phật lịch 2539 (1995)
Tùng  Lâm Linh  Sơn Pháp Quốc
Hòa Thượng Thích Huyền Vi.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.