Tải filezip       MP3          Tìm kiếm
dirLIST - Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Bảy pháp Phẩm 39 Đẳng pháp/

Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Bảy pháp Phẩm 39 Đẳng pháp/
Key Folder   File   |  

Show/hide statistics
Switch to thumbnail view
_()_ Nam Mô A Di Đà Phật _()_ Kính chào Quý Phật Tử và Quý Thầy Cô - Trên máy tính bấm Alt và click chuột vào link cần tải để tải file mp3 về. - Trên điện thoại thì bấm vào link muốn tải về để im, vài giây sau hiện lên 1 bảng thì chọn dòng --> "Tải liên kết xuống" Nhấp chuột vào hiện danh sách (Switch to list view) bên trên để Nghe Pháp âm
           
Name Size Date Uploaded
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Bảy pháp Phẩm 39 Đẳng pháp
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
22.43 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Bảy pháp Phẩm 39 Đẳng pháp – tiếp theo
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.40 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Bảy pháp Phẩm 40 Bảy Mặt trời – phần 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
30.47 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Bảy pháp Phẩm 40 Bảy Mặt trời – phần 2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.80 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Bảy pháp Phẩm 40 Bảy Mặt trời – phần 3
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.31 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Bảy pháp Phẩm 41 Chớ Sợ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.74 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Chín pháp Phẩm 44 Chín chúng sanh cư
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.71 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Chín pháp Phẩm 44 Chín chúng sanh cư – tiếp theo
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.01 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Chín pháp Phẩm 45 Mã vương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.90 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Chín pháp Phẩm 45 Mã vương – tiếp theo
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.79 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Mười pháp Phẩm 46 Kết cấm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.28 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Mười pháp Phẩm 46 Kết cấm – tiếp theo
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
22.06 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Mười pháp Phẩm 47 Thiện ác
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.94 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Mười pháp Phẩm 47 Thiện ác – tiếp theo
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.51 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Mười pháp Phẩm 48 Mười bất thiện – phần 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.79 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Mười pháp Phẩm 48 Mười bất thiện – phần 2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.36 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Mười pháp Phẩm 48 Mười bất thiện – phần 3
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
32.71 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Mười pháp Phẩm 49 Chương Phóng ngưu – phần 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.22 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Mười pháp Phẩm 49 Chương Phóng ngưu – phần 2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.86 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Mười pháp Phẩm 49 Chương Phóng ngưu – phần 3
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.34 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Mười pháp Phẩm 49 Chương Phóng ngưu – phần 4
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.71 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Mười pháp Phẩm 49 Chương Phóng ngưu – phần 5
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
22.53 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Mười pháp Phẩm 50 Lễ tam bảo – phần 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.66 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Mười pháp Phẩm 50 Lễ tam bảo – phần 2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.31 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Mười pháp Phẩm 50 Lễ tam bảo – phần 3
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.56 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Mười pháp Phẩm 51 Phi thường
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
32.08 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Mười pháp Phẩm 51 Phi thường – tiếp theo
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
33.15 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Mười pháp Phẩm 52 Đại Ái Đạo bát–niết–bàn
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.65 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Mười pháp Phẩm 52 Đại Ái Đạo bát–niết–bàn – tiếp theo– hết Q3
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
31.80 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Tám pháp Phẩm 42 Tám nạn – phần 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.83 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Tám pháp Phẩm 42 Tám nạn – phần 2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
33.73 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Tám pháp Phẩm 42 Tám nạn – phần 3
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.41 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Tám pháp Phẩm 43 Mã huyết Thiên tử vấn – phần 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.22 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Tám pháp Phẩm 43 Mã huyết Thiên tử vấn – phần 2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
22.76 MB 25 November 2022
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 3 – Tám pháp Phẩm 43 Mã huyết Thiên tử vấn – phần 3
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.51 MB 25 November 2022

This page loaded in 0.002 seconds
dirLIST - PHP Directory Lister v0.3.0