Tải filezip       MP3          Tìm kiếm
dirLIST - Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh Trường A Hàm - Tập 2/

Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh Trường A Hàm - Tập 2/
Key Folder   File   |  

Show/hide statistics
Switch to thumbnail view
_()_ Nam Mô A Di Đà Phật _()_ Kính chào Quý Phật Tử và Quý Thầy Cô - Trên máy tính bấm Alt và click chuột vào link cần tải để tải file mp3 về. - Trên điện thoại thì bấm vào link muốn tải về để im, vài giây sau hiện lên 1 bảng thì chọn dòng --> "Tải liên kết xuống" Nhấp chuột vào hiện danh sách (Switch to list view) bên trên để Nghe Pháp âm
           
Name Size Date Uploaded
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 5 Kinh Phật bát Nê hoàn – quyển thượng p1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.66 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 5 Kinh Phật bát Nê hoàn – quyển thượng p2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
3.03 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 5 Kinh Phật bát Nê hoàn – quyển thượng p3
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.29 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 5 Kinh Phật bát Nê hoàn – quyển thượng p4
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
2.63 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 6 Kinh Bát Nê hoàn – quyển hạ p1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
2.92 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 6 Kinh Bát Nê hoàn – quyển hạ p2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.47 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 6 Kinh Bát Nê hoàn – quyển hạ p3h
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.69 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 6 Kinh Bát Nê hoàn – quyển thượng – p1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
3.38 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 6 Kinh Bát Nê hoàn – quyển thượng – p2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
3.26 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 6 Kinh Bát Nê hoàn – quyển thượng – p3
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.85 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 6 Kinh Bát Nê hoàn – quyển thượng – p4
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.12 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 7 Kinh Đại bát Niết bàn – quyển hạ p1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
3.15 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 7 Kinh Đại bát Niết bàn – quyển hạ p2h
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.42 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 7 Kinh Đại bát Niết bàn – quyển thượng p1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.55 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 7 Kinh Đại bát Niết bàn – quyển thượng p2h
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.57 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 7 Kinh Đại bát Niết bàn – quyển trung p1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.81 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 7 Kinh Đại bát Niết bàn – quyển trung p2h
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.45 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 8 Kinh Phật nói Duyên khởi Bà la môn kiên p1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.36 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 8 Kinh Phật nói Duyên khởi Bà la môn kiên p2h
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.24 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 9 Kinh Phật nói Nhân tiên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.80 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 10 Kinh Duyên khời Balamon Bạch y và Kim qh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.36 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 10 Kinh Duyên khời Balamon Bạch y và Kim qt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
2.74 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 10 Kinh Duyên khời Balamon Bạch y và Kim qtr
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.29 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 11 Kinh Phạm chí Ni câu đà p1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.05 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 11 Kinh Phạm chí Ni câu đà p2h
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
1.89 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 12 Kinh Đại tập pháp môn – quyển hạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
2.43 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 12 Kinh Đại tập pháp môn – quyển thượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.30 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 13 Kinh Thập báo pháp – quyển hạ p1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.13 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 13 Kinh Thập báo pháp – quyển hạ p2h
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.51 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 13 Kinh Thập báo pháp – quyển thượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.31 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 14 Phật nói kinh con người do dục sanh p1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.94 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 14 Phật nói kinh con người do dục sanh p2h
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.08 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 15 Phật nói kinh Đế thích sở vấn p1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.83 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 15 Phật nói kinh Đế thích sở vấn p2h
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.93 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 16 Phật nói kinh Thi ca la việt lạy sáu phương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
3.19 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 17 Phật nói kinh Thiện sanh tử
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
1.72 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 18 Phật nói kinh Công đức tin Phật
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.05 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 19 Phật nói kinh Đại tam ma nhã
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
3.16 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 20 Phật nói kinh Khai giải Phạm chí A bạt p1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.84 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 20 Phật nói kinh Khai giải Phạm chí A bạt p2h
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.77 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 21 Phật nói kinh Phạm võng thập nhị kiến p1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.15 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 21 Phật nói kinh Phạm võng thập nhị kiến p2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.71 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 21 Phật nói kinh Phạm võng thập nhị kiến p3h
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.33 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 22 Phật nói kinh Tịch chi quả p1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
2.46 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 22 Phật nói kinh Tịch chi quả p2h
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.12 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán – Q1–phẩm 1 Diêm Phù Lợi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.15 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán – Q1–phẩm 2 Uất Đơn Việt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
2.89 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán – Q1–phẩm 3 Chuyển Luân Vương 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
2.06 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán – Q2–phẩm 4 Nê lê p1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.09 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán – Q2–phẩm 4 Nê lê p2h
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
2.23 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán – Q2–phẩm 5 A Tu Luân
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
1.75 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán – Q3–phẩm 6 Long Điểu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.42 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán – Q3–phẩm 7 Cao Thiện Sỹ 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
31.16 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán – Q3–phẩm 8 Tứ Thiên Vương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
1.74 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán – Q4–phẩm 9 Đao Lợi Thiên p1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
1.37 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán – Q4–phẩm 9 Đao Lợi Thiên p2h
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.47 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán – Q5–phẩm 11 Ba Tiểu kiếp
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
761.2 KB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán – Q5–phẩm 12 Tan biến
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.93 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán – Q6–phẩm 13 Thiên Địa Thành Hoại p1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.83 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 23 Phật nói kinh Đại lâu thán – Q6–phẩm 13 Thiên Địa Thành Hoại p2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.32 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế – Q1– P1 Châu Diêm Phù Đề
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.97 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế – Q1– P2 Châu uất đơn việt 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
3.37 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế – Q2– P3 Chuyển luân Thánh Vương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.03 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế – Q2– P4 Địa ngục 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
2.89 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế – Q3 – P5 Địa ngục 2 p1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.98 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế – Q3– P5 Địa ngục 2 p2h
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.57 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế – Q4– P6 Địa ngục 3 p1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.43 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế – Q4– P6 Địa ngục 3 p2h
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.23 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế – Q5– P7 Các Rồng, Chim cánh vàng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.11 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế – Q5– P8 A tu la p2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.20 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế – Q6– P10 Tứ thiên Vương, P11 Tam Thập t
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
1.37 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế – Q7– P12 Tam Thập tam Thiên 2 p2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.72 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế – Q7– P12 Tam Thập tam Thiên 2 p3
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.26 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế – Q8– P13 Tam Thập tam Thiên 2 p4h
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.28 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế – Q8– P14 Chiến đấu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.73 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế – Q9– P15 Kiếp trụ, P16 Thế trụ p1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.45 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế – Q9– P16 Thế trụ p2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
2.29 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế – Q10– P17 Tối thắng 1, P18 Tối thắng 2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.69 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 24 Phật nói kinh Khởi thế – Q10– P18 Tối thắng 2 p2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
1.43 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn – Q1– P1 Châu Diêm Phù Đề
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.17 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn – Q1– P2 Châu Uất Đa La Cứu Lưu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.57 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn – Q2– P3 Chuyển Luân Vương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
3.09 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn – Q2– P4 Địa ngục 1 (2)
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
2.69 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn – Q3– P4 Địa ngục 2 p1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.62 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn – Q3– P4 Địa ngục 2 p2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.86 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn – Q4– P4 Địa ngục 3 p1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
1.89 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn – Q4– P4 Địa ngục 3 p2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
3.03 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn – Q5– P5 Các Rồng, Kim sí Điểu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
3.03 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn – Q6– P6 A tu la 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
3.05 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn – Q6– P6 A tu la 2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
468.3 KB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn – Q6– P7 Tứ thiên Vương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
2.68 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn – Q6– P8 Tam thập tam thiên 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
1.49 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn – Q7– P8 Tam thập tam thiên 2p1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.77 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn – Q7– P8 Tam thập tam thiên 2p2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.21 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn – Q8– P8 Tam thập tam thiên 3
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.91 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn – Q8– P9 Chiến đấu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.14 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn – Q9 –P10 Kiếp trụ, P11 Trụ thế
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.07 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn – Q9 –P12 Tối thắng 1
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.10 MB 25 November 2022
Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 25 kinh Khởi thế nhân bổn – Q9 –P12 Tối thắng 2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.34 MB 25 November 2022
Đại Tạng Kinh Việt Nam – Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 2 Phật nói kinh bảy vị Phật
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.27 MB 25 November 2022
Đại Tạng Kinh Việt Nam – Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 2 Phật nói kinh bảy vị Phật – tiếp theo
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.08 MB 25 November 2022
Đại Tạng Kinh Việt Nam – Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 3 Kinh Phật Tỳ Bà Thi – quyển hạ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
2.92 MB 25 November 2022
Đại Tạng Kinh Việt Nam – Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 3 Kinh Phật Tỳ Bà Thi – quyển thượng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.28 MB 25 November 2022
Đại Tạng Kinh Việt Nam – Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 4 Kinh họ tên cha mẹ bảy đức Phật
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
2.01 MB 25 November 2022
Đại Tạng Kinh Việt Nam – Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 5 Kinh Phật bát Nê hoàn – quyển hạ – phần (2)
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.00 MB 25 November 2022
Đại Tạng Kinh Việt Nam – Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 5 Kinh Phật bát Nê hoàn – quyển hạ – phần (3)
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.45 MB 25 November 2022
Đại Tạng Kinh Việt Nam – Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 5 Kinh Phật bát Nê hoàn – quyển hạ – phần (4)
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.37 MB 25 November 2022
Đại Tạng Kinh Việt Nam – Kinh Trường A Hàm tập 2 – Kinh số 5 Kinh Phật bát Nê hoàn – quyển hạ – phần
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.55 MB 25 November 2022

This page loaded in 0.005 seconds
dirLIST - PHP Directory Lister v0.3.0