Tải filezip       MP3          Tìm kiếm
dirLIST - Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm15–162–Kinh Phân Biệt Lục Giới – dau – 32/

Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm15–162–Kinh Phân Biệt Lục Giới – dau – 32/
Key Folder   File   |  

Show/hide statistics
Switch to thumbnail view
_()_ Nam Mô A Di Đà Phật _()_ Kính chào Quý Phật Tử và Quý Thầy Cô - Trên máy tính bấm Alt và click chuột vào link cần tải để tải file mp3 về. - Trên điện thoại thì bấm vào link muốn tải về để im, vài giây sau hiện lên 1 bảng thì chọn dòng --> "Tải liên kết xuống" Nhấp chuột vào hiện danh sách (Switch to list view) bên trên để Nghe Pháp âm
           
Name Size Date Uploaded
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phầm17–182 – 183–Kinh Mã Ấp 1 – 2 – 233 – 247
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.43 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm15–162–Kinh Phân Biệt Lục Giới – dau – 32
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.24 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm15–163– Kinh Phân Biệt Lục Xứ – 33 – 43
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.34 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm15–164– Kinh Phân Biệt Quán Pháp – 45 – 56
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.67 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm15–165–Kinh Ôn Tuyền Lâm Thiên – 57 – 67
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.36 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm15–166–Kinh Thích Trung Thiền Thất Tôn – 69 – 76
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.43 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm15–167 – 168–Kinh A Nan Thuyết–Kinh Ý Hành – 77 – 85
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.04 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm15–169–Kinh Câu Lâu Sấu Vô Tránh – 87 – 99
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.33 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm15–170–Kinh Anh Vũ 2 – 101 – 116
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.78 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm16–171–Kinh Phân Biệt Đại Nghiệp – 117 – 130
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.67 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm16–172 – 173–Kinh Tâm–Kinh Phù Di – 131 – 149
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
30.90 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm16–174 – 175–Kinh Thọ Pháp 1 – 2 – 151 – 165
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.13 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm16–176–Kinh Hành Thiền – 167 – 178
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.26 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm16–177–Kinh Thuyết – 179 – 189
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.63 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm16–178–Kinh Lạp Sư – 191 – 199
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.01 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm16–179–Ngũ Chi Vật Chủ – 201 – 210
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.32 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm16–180 – 181–Kinh C ù Đàm Di–Kinh Đa Giới – 211 – 230
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.78 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm17–184–Kinh Ngưu Giác Sa La Lâm 1 – 249 – 262
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.64 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm17–185–Kinh Ngưu Giác Sa La Lâm 2 – 263 – 272
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.69 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm17–186 – 187–Kinh Cầu Giải–Kinh Thuyết Trí – 273 – 291
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.23 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm17–188–Kinh A Di Na – 293 – 300
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.35 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm17–189 – 190–Kinh Thánh Đạo–KinhTiểu Không – 301 – 315
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
22.23 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm17–191–Kinh Đại Không – 317 – 333
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
30.76 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm18–192A–Kinh Ca Lâu Ô Đà Di–NSinh–335 – 346
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.39 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm18–192B–Kinh Ca Lâu Ô Đà Di –NSinh–346 – 353
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.98 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm18–193–Kinh Mâu Lê Phá Quần Na – 355 – 367
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.07 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm18–194–Kinh Bạt Đà Hòa Lợi – 369 – 686
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.55 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm18–195A–Kinh A Thấp Bối – 387 – 395
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.77 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm18–195B–Kinh A Thấp Bối – 395 – 403
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.47 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm18–196A–Kinh Châu Na–NSinh–405 – 413
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.04 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm18–196B–Kinh Châu Na–NSinh–413 – 424
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.47 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm18–197–Kinh Ưu Ba Ly – 425 – 431
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.22 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm18–198–Kinh Điều Ngự Địa – 433 – 444
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.50 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm18–199A–Kinh Si Tuệ Địa – 445 – 454
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.90 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm18–199B–Kinh Si Tuệ Địa – 454 – 465
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.20 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm18–200A–Kinh A Lê Tra – 467 – 476
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.19 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm18–200B–Kinh A Lê Tra – 476 – 487
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.36 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm18–201–Kinh Trà Đế – 489 – 510
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.72 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm19–202–Kinh Trì Trai – 511 – 527
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.35 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm19–203–Kinh Bô Đa Lị – 529 – 542
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.95 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm19–204–Kinh La Ma – 543 – 558
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
28.98 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm19–205–Kinh Ngũ Hạ Phần Kết – 559 – 568
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.88 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm19–206–Kinh Tâm Uế – 569 – 574
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.45 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm19–207–Kinh Tiễn Mao 1 – 575 – 585
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.89 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm19–208–Kinh Tiễn Mao 2 – 587 – 602
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.36 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm19–209 –Kinh Tì Ma Na Tu – 603 – 611
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.63 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm19–210–Kinh Tỳ Kheo Ni Pháp Lạc – 613 – 627
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.42 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm19–211–Kinh Đại Câu Hy La–629 – 643
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.14 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm20–212–Kinh Nhất Thiết Chí–645 – 665
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.52 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm20–213–Kinh Pháp Trang Nghiem – 667 – 678
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.54 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm20–214 – 215–Kinh Tì Ha Đề–Kinh Đệ Nhất Đắc – 679 – 699
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.73 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm20–216 – 217 – 218 – 219–Kinh Ái Sanh–Bát Thành–A Na Luật Đà 1 – 2 –
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.88 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm20–220 – 221–Kinh Kiến–Kinh Tiễn Dụ – 721 – 734
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.51 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm20–222A–Kinh Lệ – 735 – 743
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
0.0 KB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 3 – Phẩm20–222B–Kinh Lệ – 743 – het
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.61 MB 25 November 2022

This page loaded in 0.003 seconds
dirLIST - PHP Directory Lister v0.3.0