Tải filezip       MP3          Tìm kiếm
dirLIST - Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 1 Kinh Thiện Pháp – Kinh Trú Độ thọ/

Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 1 Kinh Thiện Pháp – Kinh Trú Độ thọ/
Key Folder   File   |  

Show/hide statistics
Switch to thumbnail view
_()_ Nam Mô A Di Đà Phật _()_ Kính chào Quý Phật Tử và Quý Thầy Cô - Trên máy tính bấm Alt và click chuột vào link cần tải để tải file mp3 về. - Trên điện thoại thì bấm vào link muốn tải về để im, vài giây sau hiện lên 1 bảng thì chọn dòng --> "Tải liên kết xuống" Nhấp chuột vào hiện danh sách (Switch to list view) bên trên để Nghe Pháp âm
           
Name Size Date Uploaded
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 1 Kinh Mộc Tích Dụ – Kinh Thiện Nhân Vãng
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
31.48 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 1 Kinh Thiện Pháp – Kinh Trú Độ thọ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.29 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 1 Kinh Thành Dụ – Kinh Thủy Dụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.87 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 1 Kinh Thất Xa – Kinh Lậu Tận
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
32.19 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 1 Kinh Thế Gian Phước – Kinh Thất Nhật
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.75 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 2 Kinh Ba La Lao
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
32.61 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 2 Kinh Diêm Dụ – Kinh Hòa Phá
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.09 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 2 Kinh Già Di Ni – Kinh Sự Tử
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.70 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 2 Kinh Ni Kiền
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.86 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 2 Kinh Tư – Kinh Già Lam
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.58 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 2 Kinh Độ – Kinh La Hầu La
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.21 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 3 Kinh Giáo Hóa Bệnh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.11 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 3 Kinh Phân Biệt Thánh Đế
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.06 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 3 Kinh Phạm Chí Đà Nhiên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.88 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 3 Kinh Thủy Dụ 2 – Kinh Cù Ni Sư
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.25 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 3 Kinh Trí – Kinh Sư Tử Hống
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
31.19 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 3 Kinh Tượng Tích Dụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
28.41 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 3 Kinh Đại Câu Hi La
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
30.25 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 3 Kinh Đẳng Tâm – Kinh Thành Tựu Giới
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.10 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 4 Kinh Bạc Câu La – Kinh A Tu La
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.10 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 4 Kinh Pháp Vị Tằng Hữu Pháp
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.27 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 4 Kinh Thị Giả
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
34.23 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 4 Kinh Thủ Trưởng Giả 1 và 2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.72 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 4 Kinh Úc Già Trưởng Giả 1 và 2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.12 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 4 Kinh Địa Động – Kinh Chiêm Ba
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.68 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 5 Kinh Niết Bàn – Kinh Di Hê – K Tức Vị Tỳ Kheo Thuyết
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.72 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 5 Kinh Thực 1 và 2 – Kinh Tận Trí
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.43 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 5 Tương Ưng Tập Kinh Hà Nghĩa – Kinh Bổn Tế
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.27 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 6 Kinh Ngưu Phấn Dụ – K Tỳ Sa La Vương Nghienh Phật
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.43 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 6 Kinh Thiên Sứ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.85 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 6 Kinh Tì Bà Lang Kỳ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.10 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 6 Kinh Tì Bà Lang Kỳ tiếp theo
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.26 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 6 Tương Ưng Vương – Kinh Thất Bảo – K Tứ Châu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.79 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 7 Kinh Chuyển Luân Vương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.72 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 7 Kinh Chuyển Luân Vương tiếp theo
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.95 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 7 Kinh Tam Thập Dụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.02 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 7 Kinh Thuyết Bổn
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
30.12 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 7 Kinh Tì Tứ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
25.81 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 7 Kinh Tì Tứ tiếp theo
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
26.95 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 7 Kinh Tì Tứ tiếp theo hết
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
22.06 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 7 Kinh Ô Điểu Dụ
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.87 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 7 Kinh Đại Thiên Nại Lâm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.86 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 7 Kinh Đại Thiên Nại Lâm tiếp theo
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.43 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 7 Kinh Đại Thiện Kiến Vương
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
34.29 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 8 Kinh Ca Hi Na
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
30.40 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 8 Kinh Hữu Thắng Thiên
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
22.97 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 8 Kinh Phạm Thiên Thỉnh Phật
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.24 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 8 Kinh Sa Kê Đế Tam Tộc Tánh Tử
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
27.34 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 8 Kinh Thiên – Kinh Bát Niệm
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.46 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 8 Kinh Thường Thọ Vương Bổn Khởi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
30.75 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 8 Kinh Thường Thọ Vương Bổn Khởi tiếp theo
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
29.96 MB 25 November 2022
Kinh Trung A Hàm – Tập 1 – Phẩm 8 Kinh Tịnh Bất Động Đạo – Kinh Úc Già Chi La
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.02 MB 25 November 2022

This page loaded in 0.003 seconds
dirLIST - PHP Directory Lister v0.3.0