Tải filezip       MP3          Tìm kiếm
dirLIST - Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-trường-bộ-tập-1-64kbps/

Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-trường-bộ-tập-1-64kbps/
Key Folder   File   |  

Show/hide statistics
Switch to thumbnail view
_()_ Nam Mô A Di Đà Phật _()_ Kính chào Quý Phật Tử và Quý Thầy Cô - Trên máy tính bấm Alt và click chuột vào link cần tải để tải file mp3 về. - Trên điện thoại thì bấm vào link muốn tải về để im, vài giây sau hiện lên 1 bảng thì chọn dòng --> "Tải liên kết xuống" Nhấp chuột vào hiện danh sách (Switch to list view) bên trên để Nghe Pháp âm
           
Name Size Date Uploaded
001_truong-bo-01_kinh-pham-vong
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.82 MB 25 November 2022
002_truong-bo-01_kinh-pham-vong
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.25 MB 25 November 2022
003_truong-bo-01_kinh-pham-vong
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.24 MB 25 November 2022
004_truong-bo-01_kinh-pham-vong
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.81 MB 25 November 2022
005_truong-bo-01_kinh-pham-vong
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.46 MB 25 November 2022
006_truong-bo-01_kinh-sa-mon-qua
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.02 MB 25 November 2022
007_truong-bo-01_kinh-sa-mon-qua
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.45 MB 25 November 2022
008_truong-bo-01_kinh-sa-mon-qua
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.79 MB 25 November 2022
009_truong-bo-01_kinh-sa-mon-qua
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.06 MB 25 November 2022
010_truong-bo-01_kinh-ambattha
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.80 MB 25 November 2022
011_truong-bo-01_kinh-ambattha
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.55 MB 25 November 2022
012_truong-bo-01_kinh-sonadanda
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.82 MB 25 November 2022
013_truong-bo-01_kinh-sonadanda
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.20 MB 25 November 2022
014_truong-bo-01_kinh-kutadanta
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.77 MB 25 November 2022
015_truong-bo-01_kinh-kutadanta
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.76 MB 25 November 2022
016_truong-bo-01_kinh-mahali
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.09 MB 25 November 2022
017_truong-bo-01_kinh-kassapa
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.65 MB 25 November 2022
018_truong-bo-01_kinh-kassapa
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.62 MB 25 November 2022
019_truong-bo-01_kinh-potthapada
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.41 MB 25 November 2022
020_truong-bo-01_kinh-potthapada
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.35 MB 25 November 2022
021_truong-bo-01_kinh-subha
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.89 MB 25 November 2022
022_truong-bo-01_kinh-kevaddha
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.72 MB 25 November 2022
023_truong-bo-01_kinh-lohicca
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.15 MB 25 November 2022
024_truong-bo-01_kinh-tevijja
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.98 MB 25 November 2022
025_truong-bo-01_kinh-tevijja
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.53 MB 25 November 2022
026_truong-bo-01_kinh-dai-bon
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.95 MB 25 November 2022
027_truong-bo-01_kinh-dai-bon
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.20 MB 25 November 2022
028_truong-bo-01_kinh-dai-bon
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.30 MB 25 November 2022
029_truong-bo-01_kinh-dai-bon
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.20 MB 25 November 2022
030_truong-bo-01_kinh-dai-duyen
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.54 MB 25 November 2022
031_truong-bo-01_kinh-dai-duyen
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.26 MB 25 November 2022
032_truong-bo-01_kinh-dai-bat-niet-ban
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.92 MB 25 November 2022
033_truong-bo-01_kinh-dai-bat-niet-ban
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.27 MB 25 November 2022
034_truong-bo-01_kinh-dai-bat-niet-ban
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.74 MB 25 November 2022
035_truong-bo-01_kinh-dai-bat-niet-ban
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.51 MB 25 November 2022
036_truong-bo-01_kinh-dai-bat-niet-ban
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.29 MB 25 November 2022
037_truong-bo-01_kinh-dai-bat-niet-ban
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.47 MB 25 November 2022
038_truong-bo-01_kinh-dai-bat-niet-ban-tt-den-het
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.29 MB 25 November 2022
039_truong-bo-01_kinh-dai-bat-niet-ban-tt-den-het
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.64 MB 25 November 2022

This page loaded in 0.001 seconds
dirLIST - PHP Directory Lister v0.3.0