Tải filezip       MP3          Tìm kiếm
dirLIST - Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-trung-bộ-tập-2-64kbps/

Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-trung-bộ-tập-2-64kbps/
Key Folder   File   |  

Show/hide statistics
Switch to thumbnail view
_()_ Nam Mô A Di Đà Phật _()_ Kính chào Quý Phật Tử và Quý Thầy Cô - Trên máy tính bấm Alt và click chuột vào link cần tải để tải file mp3 về. - Trên điện thoại thì bấm vào link muốn tải về để im, vài giây sau hiện lên 1 bảng thì chọn dòng --> "Tải liên kết xuống" Nhấp chuột vào hiện danh sách (Switch to list view) bên trên để Nghe Pháp âm
           
Name Size Date Uploaded
056_trung-bo-02_so-51-kinh-kandaraka
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.35 MB 25 November 2022
057_trung-bo-02_so-52-kinh-bat-thanh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.33 MB 25 November 2022
058_trung-bo-02_so-53-kinh-huu-hoc
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.31 MB 25 November 2022
059_trung-bo-02_so-54-kinh-potaliya
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.33 MB 25 November 2022
060_trung-bo-02_so-55-kinh-jivaka
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.83 MB 25 November 2022
061_trung-bo-02_so-56-kinh-uu-ba-ly
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.23 MB 25 November 2022
062_trung-bo-02_so-56-kinh-uu-ba-ly
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.85 MB 25 November 2022
063_trung-bo-02_so-57-kinh-hanh-con-cho
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.35 MB 25 November 2022
064_trung-bo-02_so-58-kinh-vuong-tu-abhaya
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.00 MB 25 November 2022
065_trung-bo-02_so-59-kinh-nhieu-cam-tho
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.01 MB 25 November 2022
066_trung-bo-02_so-60-kinh-khong-co-gi-chuyen-huong
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.44 MB 25 November 2022
067_trung-bo-02_so-60-kinh-khong-co-gi-chuyen-huong
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.11 MB 25 November 2022
068_trung-bo-02_so-61-kinh-giao-gioi-lahaula
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.26 MB 25 November 2022
069_trung-bo-02_so-62-kinh-dai-kinh-giao-gioi-lahaula
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.15 MB 25 November 2022
070_trung-bo-02_so-63-kinh-tieu-kinh-malunkya
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.97 MB 25 November 2022
071_trung-bo-02_so-64-kinh-dai-kinh-malunkyaputta
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.57 MB 25 November 2022
072_trung-bo-02_so-65-kinh-dai-kinh-bhaddali
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.32 MB 25 November 2022
073_trung-bo-02_so-66-kinh-vi-du-con-chim-gay
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.20 MB 25 November 2022
074_trung-bo-02_so-67-kinh-catuma
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.38 MB 25 November 2022
075_trung-bo-02_so-68-kinh-nalakapana
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.83 MB 25 November 2022
076_trung-bo-02_so-69-kinh-gulissani
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.16 MB 25 November 2022
077_trung-bo-02_so-70-kinh-kitagiri
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.09 MB 25 November 2022
078_trung-bo-02_so-71-kinh-ba-minh-vacchagota
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
3.12 MB 25 November 2022
079_trung-bo-02_so-72-kinh-aggivacchagotta
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.72 MB 25 November 2022
080_trung-bo-02_so-73-kinh-aggivacchagotta
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.53 MB 25 November 2022
081_trung-bo-02_so-74-kinh-truong-trao
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.84 MB 25 November 2022
082_trung-bo-02_so-75-kinh-magandiya
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.09 MB 25 November 2022
083_trung-bo-02_so-76-kinh-sandaka
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.68 MB 25 November 2022
084_trung-bo-02_so-77-kinh-mahasakuludayi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
24.79 MB 25 November 2022
085_trung-bo-02_so-82-kinh-ratthapala
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.34 MB 25 November 2022
086_trung-bo-02_so-79-tieu-kinh-thien-sanh-uu-da-di
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.67 MB 25 November 2022
087_trung-bo-02_so-80-kinh-vekhanassa
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.75 MB 25 November 2022
088_trung-bo-02_so-81-kinh-ghatikara
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.84 MB 25 November 2022
089_trung-bo-02_so-78-kinh-samanamandika
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.73 MB 25 November 2022
090_trung-bo-02_so-82-kinh-ratthapala
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.44 MB 25 November 2022
091_trung-bo-02_so-83-kinh-madhura
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.32 MB 25 November 2022
092_trung-bo-02_so-84-kinh-madhura
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.08 MB 25 November 2022
093_trung-bo-02_so-85-kinh-bo-de-vuong-tu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.40 MB 25 November 2022
094_trung-bo-02_so-86-kinh-angulimala
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.48 MB 25 November 2022
095_trung-bo-02_so-87-kinh-ai-sanh
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.95 MB 25 November 2022
096_trung-bo-02_so-88-kinh-bahitika
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.83 MB 25 November 2022
097_trung-bo-02_so-89-kinh-phap-trang-nghiem
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.34 MB 25 November 2022
098_trung-bo-02_so-90-kinh-kannakatthala
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.02 MB 25 November 2022
099_trung-bo-02_so-91-kinh-brahmayu
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.98 MB 25 November 2022
100_trung-bo-02_so-92-kinh-sela
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.97 MB 25 November 2022
101_trung-bo-02_so-93-kinh-assalayana
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.46 MB 25 November 2022
102_trung-bo-02_so-94-kinh-assalayana
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.78 MB 25 November 2022
103_trung-bo-02_so-95-kinh-canki
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.34 MB 25 November 2022
104_trung-bo-02_so-96-kinh-esukari
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.15 MB 25 November 2022
105_trung-bo-02_so-97-kinh-dhananjani
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.91 MB 25 November 2022
106_trung-bo-02_so-98-kinh-vasettha
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.65 MB 25 November 2022
107_trung-bo-02_so-99-kinh-subha
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.44 MB 25 November 2022
108_trung-bo-02_so-100-kinh-sangarava
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
4.56 MB 25 November 2022

This page loaded in 0.002 seconds
dirLIST - PHP Directory Lister v0.3.0