Tải filezip       MP3          Tìm kiếm
dirLIST - Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-trung-a-hàm-tập-2-64kbps/

Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-trung-a-hàm-tập-2-64kbps/
Key Folder   File   |  

Show/hide statistics
Switch to thumbnail view
_()_ Nam Mô A Di Đà Phật _()_ Kính chào Quý Phật Tử và Quý Thầy Cô - Trên máy tính bấm Alt và click chuột vào link cần tải để tải file mp3 về. - Trên điện thoại thì bấm vào link muốn tải về để im, vài giây sau hiện lên 1 bảng thì chọn dòng --> "Tải liên kết xuống" Nhấp chuột vào hiện danh sách (Switch to list view) bên trên để Nghe Pháp âm
           
Name Size Date Uploaded
3656.01_pham8_81_kinhniemthan_tmai_dau-35
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.47 MB 25 November 2022
3656.02_pham8_82-83_kinhchilydile_truonglaothuongtonthuymien_tmai_37-52
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.25 MB 25 November 2022
3656.03_pham8_84-85_kinhvothich_channhan_dtien_53-62
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.03 MB 25 November 2022
3656.04_pham8_86_kinhthuyetxu_dtien_63-75
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.35 MB 25 November 2022
3656.05_pham8_86_kinhthuyetxu-tiep-theo_dtien_75-85
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.53 MB 25 November 2022
3656.06_pham9_87_kinhuepham_hho_89-107
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.10 MB 25 November 2022
3656.07_pham9_88_kinhcauphap_kphuong_109-118
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.91 MB 25 November 2022
3656.08_pham9_89-90_kinhtykheothinh_triphap_hho_119-128
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.85 MB 25 November 2022
3656.09_pham9_91-92_kinhchunavankien_thanhbachlienhoadu_ttien__129-139
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.10 MB 25 November 2022
3656.10_pham9_93-96_kinhthuytinhphamchi_hactykheo_truphap_vo_hho_141-158
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.46 MB 25 November 2022
3656.11_pham10_97_kinhdainhan_tmai_159-176
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.54 MB 25 November 2022
3656.12_pham10_97_kinhdainhan-tiep-theo_tmai_176-186
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.99 MB 25 November 2022
3656.13_pham10_98_kinhniemxu_dtien_187-199
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.94 MB 25 November 2022
3656.14_pham10_99_kinhkhoam1_dtien_201-210
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.98 MB 25 November 2022
3656.15_pham10_100_kinhkhoam2_dtien_211-220
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.00 MB 25 November 2022
3656.16_pham10_101-102_kinhtangthuongtam_kinhniem_tmai_221-235
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.62 MB 25 November 2022
3656.17_pham10_103_kinhsutuhong_tanh_237-244
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.30 MB 25 November 2022
3656.18_pham10_104_kinhuudambala_dtien_245-256
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.05 MB 25 November 2022
3656.19_pham10_104_kinhuudambala-tiep-theo_dtien_256-268
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.32 MB 25 November 2022
3656.20_pham10_105-106_kinhnguyen_kinhtuong_tanh_269-275
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
5.96 MB 25 November 2022
3656.21_pham11_107-110_kinhlam_tuquantam_tmai_277-295
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.21 MB 25 November 2022
3656.22_pham11_111_kinhdatphamhanh_dtien_297-303
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.27 MB 25 November 2022
3656.23_pham11_112_kinhanoba_dtien_305-315
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.73 MB 25 November 2022
3656.24_pham11_113-115_kinhchuphapbon_uudala_mathoandu_kphuong_317-334
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.34 MB 25 November 2022
3656.25_pham11_116_kinh-cudamdi_dtien_335-348
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.89 MB 25 November 2022
3656.26_pham12_117-119_kinhnhunhuyen_longtuong_thuyetxu_tmai_349-367
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.31 MB 25 November 2022
3656.27_pham12_120-122_kinhthuyetvothuong_thinhtinh_chiemba_dtien_369-385
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.86 MB 25 November 2022
3656.28_pham12_123_kinhsamonnhithapuc_tanh_387-395
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.53 MB 25 November 2022
3656.29_pham12_124-126_kinhbatnan_bancung_hanhduc_dtien_397-413
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.61 MB 25 November 2022
3656.30_pham12_127-128_kinhphuocdien_uubatac_dtien_415-426
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.58 MB 25 November 2022
3656.31_pham12_129-130_kinh-oangia_kinh-giaodamdi_khanh_427-443
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.92 MB 25 November 2022
3656.32_pham12_131_kinhhangma_dtien_445-459
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.13 MB 25 November 2022
3656.33_pham12_132_kinhlaitrahoala_tanh_461-474
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.86 MB 25 November 2022
3656.34_pham12_132_kinhlaitrahoala-tiep-theo_tanh_475-488
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.78 MB 25 November 2022
3656.35_pham12_133_kinhuubaly_dtien_489-502
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.93 MB 25 November 2022
3656.36_pham12_133_kinhuubaly-tiep-theo_dtien_502-517
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.47 MB 25 November 2022
3656.37_pham12_134_kinhthichvan_tanh_519-539
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.90 MB 25 November 2022
3656.38_pham12_134_kinhthichvan-tiep-theo_tanh_539--556
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.33 MB 25 November 2022
3656.39_pham12_135_kinhthiensanh_thduong_557-566
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.63 MB 25 November 2022
3656.40_pham12_135_kinhthiensanh-tiep-theo_thduong_566-577
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.18 MB 25 November 2022
3656.41_pham12_136_thuongnhancautai_kphuong_579-592
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.03 MB 25 November 2022
3656.42_pham12_137-141_kinhthegian_kinhphuoc_kinhtucchidao_kinhchibien_kinhdu_dtien_593-612
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.94 MB 25 November 2022
3656.43_pham13_142_kinhvuthe_hho_613-630
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.07 MB 25 November 2022
3656.44_pham13_143_kinhthuongcala_ttien_631-641
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.16 MB 25 November 2022
3656.45_pham13_144_kinhtoansomuckienlien_khanh_643-652
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.54 MB 25 November 2022
3656.46_pham13_145_kinhcumacmuckienlien_hho_653-667
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.56 MB 25 November 2022
3656.47_pham13_146_kinhtuongtichdu_khanh_669-682
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.42 MB 25 November 2022
3656.48_pham13_147_kinhvanduc_khanh_683-688
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.96 MB 25 November 2022
3656.49_pham13_148-149_kinhhakho_kinhhaduc_ttien_689-699
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
7.87 MB 25 November 2022
3656.50_pham13_150_kinhuatsaucala_tanh_701-715
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.65 MB 25 November 2022
3656.51_pham13_151_kinhphamchianhiephoa_tanh_717-736
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.52 MB 25 November 2022
3656.52_pham14_152_kinhanhvu_tanh_739-760
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.15 MB 25 November 2022
3656.53_pham14_153_kinhmannhande_khanh_761-777
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.79 MB 25 November 2022
3656.54_pham14_154_kinhbalabaduong_tanh_779-790
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.33 MB 25 November 2022
3656.55_pham14_154_kinhbalabaduong-tiep-theo_tanh_790-800
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.57 MB 25 November 2022
3656.56_pham14_155-156_kinh-tudatda_kinh-phambaladien_khanh_801-816
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.40 MB 25 November 2022
3656.57_pham14_157-158_kinhhoanglovien_kinhdaunatanh_817-832
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.16 MB 25 November 2022
3656.58_pham14_159-160_kinhagialahana_kinhalanna_khanh_833-849
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.17 MB 25 November 2022
3656.59_pham14_161_kinhphamma_dtien_851-865
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.39 MB 25 November 2022
3656.60_pham14_161_kinhphamma-tiep-theo_dtien_865-het-q2
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.80 MB 25 November 2022

This page loaded in 0.005 seconds
dirLIST - PHP Directory Lister v0.3.0