Tải filezip       MP3          Tìm kiếm
dirLIST - Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-tiểu-bộ-tập-05-64kbps/

Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-tiểu-bộ-tập-05-64kbps/
Key Folder   File   |  

Show/hide statistics
Switch to thumbnail view
_()_ Nam Mô A Di Đà Phật _()_ Kính chào Quý Phật Tử và Quý Thầy Cô - Trên máy tính bấm Alt và click chuột vào link cần tải để tải file mp3 về. - Trên điện thoại thì bấm vào link muốn tải về để im, vài giây sau hiện lên 1 bảng thì chọn dòng --> "Tải liên kết xuống" Nhấp chuột vào hiện danh sách (Switch to list view) bên trên để Nghe Pháp âm
           
Name Size Date Uploaded
117_tieu-bo-05_chuong-mot-pham-kusanali-121-124
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.01 MB 25 November 2022
118_tieu-bo-05_chuong-mot-pham-kusanali-125-130
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.85 MB 25 November 2022
119_tieu-bo-05_chuong-mot-pham-asampadana-131-136
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.98 MB 25 November 2022
120_tieu-bo-05_chuong-mot-pham-asampadana-137-140
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.76 MB 25 November 2022
121_tieu-bo-05_chuong-mot-pham-kakantaka-141-147
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.52 MB 25 November 2022
122_tieu-bo-05_chuong-mot-pham-kakantaka-148-150
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.54 MB 25 November 2022
123_tieu-bo-05_chuong-hai-pham-dalda-151-155
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.99 MB 25 November 2022
124_tieu-bo-05_chuong-hai-pham-dalda-156-160
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
20.31 MB 25 November 2022
125_tieu-bo-05_chuong-hai-pham-santahava-161-163
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.81 MB 25 November 2022
126_tieu-bo-05_chuong-hai-pham-santahava-164-170
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.40 MB 25 November 2022
127_tieu-bo-05_chuong-hai-pham-thien-phap-171-174
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.77 MB 25 November 2022
128_tieu-bo-05_chuong-hai-pham-thien-phap-175-180
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.08 MB 25 November 2022
129_tieu-bo-05_chuong-hai-pham-asadisa-181-184
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.93 MB 25 November 2022
130_tieu-bo-05_chuong-hai-pham-asadisa-185-190
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.82 MB 25 November 2022
131_tieu-bo-05_chuong-hai-pham-ruhaka-191-194
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.66 MB 25 November 2022
132_tieu-bo-05_chuong-hai-pham-ruhaka-195-200
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.47 MB 25 November 2022
133_tieu-bo-05_chuong-hai-pham-natamdaiha-201-205
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.51 MB 25 November 2022
134_tieu-bo-05_chuong-hai-pham-natamdaiha-206-210
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.49 MB 25 November 2022
135_tieu-bo-05_chuong-hai-pham-biranatthambahaka-211-216
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.11 MB 25 November 2022
136_tieu-bo-05_chuong-hai-pham-biranatthambahaka-217-220
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.81 MB 25 November 2022
137_tieu-bo-05_chuong-hai-pham-kasava-221-223
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.22 MB 25 November 2022
138_tieu-bo-05_chuong-hai-pham-kasava-224-230
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.26 MB 25 November 2022
139_tieu-bo-05_chuong-hai-pham-upahana-231-237
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.88 MB 25 November 2022
140_tieu-bo-05_chuong-hai-pham-upahana-238-240
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
6.01 MB 25 November 2022
141_tieu-bo-05_chuong-hai-pham-sigala-241-244
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.95 MB 25 November 2022
142_tieu-bo-05_chuong-hai-pham-sigala-245-250
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.54 MB 25 November 2022
143_tieu-bo-05_chuong-ba-pham-sankappa-251-253
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.85 MB 25 November 2022
144_tieu-bo-05_chuong-ba-pham-sankappa-254-256
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.42 MB 25 November 2022
145_tieu-bo-05_chuong-ba-pham-sankappa-257
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.46 MB 25 November 2022
146_tieu-bo-05_chuong-ba-pham-sankappa-258-260
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.29 MB 25 November 2022
147_tieu-bo-05_chuong-ba-pham-kosya-261-263
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.76 MB 25 November 2022

This page loaded in 0.002 seconds
dirLIST - PHP Directory Lister v0.3.0